EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0340

Komisijas Regula (ES) 2015/340 ( 2015. gada 20. februāris ), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011 Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 63, 6.3.2015, p. 1–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/340/oj

6.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/340

(2015. gada 20. februāris),

ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 8.c panta 10. punktu un 10. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Gaisa satiksmes vadības dispečeriem un personām un organizācijām, kas iesaistītas viņu apmācībā, testēšanā, pārbaudēs un medicīniskajās pārbaudēs un novērtēšanā, jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) Nr. 216/2008 Vb pielikumā izklāstītajām pamatprasībām. Konkrēti – tie jāsertificē vai jālicencē, tiklīdz tie ir pierādījuši atbilstību pamatprasībām.

(2)

Ir pierādīts, ka Eiropas licence ir efektīvs veids, kā atzīt un sertificēt to gaisa satiksmes vadības dispečeru kompetenci, kuriem kā savas profesijas pārstāvjiem ir unikāla nozīme drošas gaisa satiksmes vadības īstenošanā. Visas Savienības mēroga kompetences standarts ir mazinājis jomas sašķeltību un tādējādi veicinājis darba organizācijas uzlabošanos pašreizējos apstākļos, kad pieaug reģionālā sadarbība starp aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem. Savienībā strādājošo gaisa satiksmes vadības dispečeru kopīgā licencēšanas modeļa saglabāšana un uzlabošana ir būtisks Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas aspekts. Šajā nolūkā būtu jānosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem, atspoguļojot pašreizējo situāciju šajā jomā.

(3)

Lai sniegtu aeronavigācijas pakalpojumus, ir vajadzīgs augsti kvalificēts personāls un jo īpaši gaisa satiksmes vadības dispečeri, kuru kompetenci apliecina licence, kas izsniegta, pamatojoties uz šajā regulā izklāstītajām sīki izstrādātajām prasībām. Licencē iekļautajai kvalifikācijas atzīmei būtu jānorāda to gaisa satiksmes vadības pakalpojumu tips, kurus gaisa satiksmes vadības dispečers ir kompetents sniegt. Licencē iekļautajos apstiprinājumos būtu jāatspoguļo gan dispečera īpašās prasmes, gan kompetento iestāžu dotā atļauja sniegt pakalpojumus konkrētam sektoram, sektoru grupai un/vai darba vietām.

(4)

Iestādēm, kas veic pārraudzību un atbilstības pārbaudes atbilstoši šai regulai, vajadzētu būt pietiekami neatkarīgām no gaisa satiksmes vadības dispečeriem, kad tās izsniedz licences vai pagarina apstiprinājumu derīguma termiņu, aptur vai anulē licences, kvalifikācijas atzīmes, apstiprinājumus vai sertifikātus gadījumos, kad to izsniegšanas nosacījumi vairs netiek izpildīti. Minētajām iestādēm vajadzētu arī būt pietiekami neatkarīgām no aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un mācību organizācijām. Tām vienmēr vajadzētu būt spējīgām efektīvi veikt savus uzdevumus. Kompetentā iestāde vai iestādes, kam uzticēta šajā regulā noteiktā atbildība, var būt tā pati struktūra vai tās pašas struktūras, kas izraudzītas vai izveidotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 549/2004 (2) 4. pantu. Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (turpmāk “Aģentūra”) būtu jādarbojas kā kompetentajai iestādei, kas izsniedz un atjauno sertifikātus gaisa satiksmes vadības dispečeru mācību organizācijām, kuras atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas, un, ja vajadzīgs, to personālam. Tai kā kompetentajai iestādei būtu jāizpilda tādas pašas prasības.

(5)

Ņemot vērā gaisa satiksmes īpašo specifiku Savienībā, būtu jāievieš un efektīvi jāpiemēro kopīgi kompetences standarti gaisa satiksmes vadības dispečeriem, kas strādā pie aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina sabiedrībai gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumus (ATM/ANS).

(6)

Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai piemērot šo regulu savam militārajam personālam, kas sniedz sabiedrībai Regulas (EK) Nr. 216/2008 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētos pakalpojumus.

(7)

Nepietiekama saziņa bieži vien ir būtisks incidentus un negadījumus veicinošs faktors. Tāpēc būtu jānosaka sīki izstrādātas valodas prasmes prasības gaisa satiksmes vadības dispečeriem. Šo prasību pamatā ir Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) pieņemtās prasības, un tās paredz šo starptautiski pieņemto standartu izpildes nodrošināšanas līdzekļus. Tiek ievēroti nediskriminācijas, pārredzamības un proporcionalitātes principi attiecībā uz valodas prasmes prasībām, lai veicinātu darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, vienlaikus garantējot drošību. Valodas prasmes apstiprinājuma derīguma termiņam vajadzētu būt samērīgam ar šajā regulā noteikto prasmes līmeni.

(8)

Lai palielinātu dalībvalstu uzticēšanos citu dalībvalstu sistēmām, būtiska nozīme ir kopīgiem noteikumiem par gaisa satiksmes vadības dispečeru licenču izsniegšanu un uzturēšanu spēkā. Tāpēc, lai nodrošinātu visaugstāko drošības līmeni, būtu jāievieš vienotas prasības attiecībā uz gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācību, kvalifikāciju un kompetenci. Tas garantē arī drošu un kvalitatīvu gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniegšanu, kā arī veicina licenču atzīšanu visā Savienībā, tādējādi nodrošinot lielāku pārvietošanās brīvību un uzlabojot gaisa satiksmes vadības dispečeru pieejamību.

(9)

Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija (Eirokontrole) ir izstrādājusi atbilstošus standartus sākotnējai apmācībai, kas izklāstīti ATCO (gaisa satiksmes vadības) sākotnējās apmācības Vispārējā pamata saturā. Lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību un veicinātu vienotu pieeju attiecībā uz sākotnējo apmācību, kas ir galvenais elements mobilitātes nodrošināšanai starp gaisa satiksmes vadības dispečeriem, minētie standarti tagad būtu jāiekļauj Savienības tiesībās. Būtu arī jānosaka prasības attiecībā uz struktūrvienību apmācību un turpmāko apmācību, ņemot vērā piemērojamās pamatprasības, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 216/2008 8.c pantā. Gadījumā, ja Eiropas mērogā kopīgu apmācības prasību nav, dalībvalstis var arī turpmāk paļauties uz ICAO izstrādātajiem apmācības standartiem.

(10)

Apspriežoties ar ekspertu grupu, Eirokontrole ir izstrādājusi prasības attiecībā uz gaisa satiksmes vadības dispečeru medicīnisko novērtēšanu, ko dalībvalstis jau ir izmantojušas kopā ar ICAO konvencijas 1. pielikumu. Minētās prasības tagad būtu jātransponē Savienības tiesībās, lai nodrošinātu to vienādu piemērošanu visās dalībvalstīs.

(11)

Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis savus pienākumus un uzdevumus drošības jomā veic pareizi un strukturēti, izmantojot administratīvo un pārvaldības sistēmu, ko pārvalda kompetentās iestādes un organizācijas, kuras rīkojas to vārdā, atbilstoši ICAO Valsts lidojumu drošuma programmai, šajā regulā būtu jāparedz prasība, kas kompetentajām iestādēm jāpiemēro.

(12)

Mācību organizāciju sertifikācija ir viens no būtiskajiem faktoriem, kas veicina gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācību kvalitāti un tādējādi arī gaisa satiksmes vadības pakalpojumu drošu sniegšanu. Tāpēc būtu jānostiprina prasības mācību organizācijām. Vajadzētu būt iespējai apmācības sertificēt pēc apmācību veida, kā apmācību pakalpojumu kompleksu vai kā apmācību un aeronavigācijas pakalpojumu kompleksu, paturot redzeslokā konkrētus katras organizācijas piedāvāto apmācību aspektus.

(13)

Vispārējiem licences iegūšanas noteikumiem, ciktāl tie attiecas uz vecumu un medicīniskajām prasībām, nevajadzētu ietekmēt pašreizējos licenču turētājus. Lai saglabātu ar esošu licenci saistītās privilēģijas un nodrošinātu vienmērīgu pāreju visiem licenču turētājiem un kompetentajām iestādēm, licences un medicīniskās izziņas, ko dalībvalstis izsniegušas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/23/EK (3) un Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011 (4), būtu jāuzskata par izsniegtām saskaņā ar šo regulu.

(14)

Konsekvences labad būtu jāgroza “psihoaktīvas vielas” definīcija, kas sniegta Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 923/2012 (5).

(15)

Lai gan šīs regulas pamatā ir līdzšinējie sasniegumi un ES normatīvās prasības, skaidrības labad būtu jāatceļ Regula (ES) Nr. 805/2011.

(16)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 17. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 19. panta 1. punktu Komisijai šajā regulā paredzēto pasākumu sagatavošanā palīdzēja Aģentūra.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   Šajā regulā ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par:

a)

nosacījumiem gaisa satiksmes vadības dispečeru un gaisa satiksmes vadības dispečeru–studentu licenču, ar tām saistīto kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu izsniegšanai, apturēšanai un anulēšanai un to turētāju privilēģijām un pienākumiem;

b)

nosacījumiem gaisa satiksmes vadības dispečeru un gaisa satiksmes vadības dispečeru–studentu medicīnisko izziņu izsniegšanai, ierobežošanai, apturēšanai un anulēšanai un to turētāju privilēģijām un pienākumiem;

c)

aviācijas medicīnas ekspertu un gaisa satiksmes vadības dispečeru un gaisa satiksmes vadības dispečeru–studentu aviācijas medicīnas centru sertifikāciju;

d)

gaisa satiksmes vadības dispečeru mācību organizāciju sertifikāciju;

e)

nosacījumiem šādu licenču, kvalifikācijas atzīmju, apstiprinājumu un sertifikātu apstiprināšanai, atkārtotai apstiprināšanai, atjaunošanai un izmantošanai.

2.   Šo regulu piemēro attiecībā uz:

a)

gaisa satiksmes vadības dispečeriem–studentiem un gaisa satiksmes vadības dispečeriem, kas darbojas Regulas (EK) Nr. 216/2008 piemērošanas jomā;

b)

personām un organizācijām, kas iesaistītas pretendentu licencēšanā, apmācībā, testēšanā, pārbaudēs un medicīniskajās pārbaudēs un novērtēšanā saskaņā ar šo regulu.

2. pants

Atbilstība prasībām un procedūrām

1.   Gaisa satiksmes vadības dispečerus–studentus, gaisa satiksmes vadības dispečerus un personas, kas iesaistītas 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minēto pretendentu licencēšanā, apmācībā, testēšanā, pārbaudēs un medicīniskajās pārbaudēs un novērtēšanā, kvalificē un licencē 6. pantā minētā kompetentā iestāde saskaņā ar I, III un IV pielikuma noteikumiem.

2.   Šīs regulas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās organizācijas kvalificē saskaņā ar I, III un IV pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām, un tās sertificē 6. pantā minētā kompetentā iestāde.

3.   Šīs regulas 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minēto personu medicīniskā sertifikācija atbilst III un IV pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām.

4.   Gaisa satiksmes vadības dispečerus, kas strādā pie aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus tādas teritorijas gaisa telpā, uz ko attiecas Līgums, un kuru galvenā darbības vieta un juridiskā adrese, ja tāda ir, atrodas ārpus teritorijas, uz ko attiecas Līguma noteikumi, uzskata par licencētiem saskaņā ar 1. punktu, ja tie atbilst šādiem diviem nosacījumiem:

a)

tiem ir gaisa satiksmes vadības dispečera licence, kuru trešā valsts izsniegusi saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu;

b)

tie ir pierādījuši 6. pantā minētajai kompetentajai iestādei, ka tie saņēmuši apmācību un sekmīgi nokārtojuši eksāmenus un novērtējumus, kas ir līdzvērtīgi ATCO daļas D apakšdaļas 1.–4. iedaļā noteiktajiem, kuri izklāstīti I pielikumā.

Uzdevumi un funkcijas, kas uzticētas pirmajā daļā minētajiem gaisa satiksmes vadības dispečeriem, nepārsniedz privilēģijas, ko piešķir trešās valsts izsniegtā licence.

5.   Praktiskos instruktorus un vērtētājus, kas strādā mācību organizācijā, kura atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas, uzskata par kvalificētiem saskaņā ar 1. punktu, ja tie atbilst šādiem diviem nosacījumiem:

a)

tiem ir gaisa satiksmes vadības dispečera licence, kuru trešā valsts izsniegusi saskaņā ar Čikāgas konvencijas 1. pielikumu un kurai ir kvalifikācijas atzīme un, ja piemērojams, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājums, kas atbilst tam, attiecībā uz kuru tiem ir atļauts sniegt instruktāžu vai novērtējumu;

b)

tie ir pierādījuši 6. pantā minētajai kompetentajai iestādei, ka tie ir saņēmuši apmācību un sekmīgi nokārtojuši eksāmenus un novērtējumus, kas ir līdzvērtīgi ATCO daļas D apakšdaļas 5. iedaļā prasītajiem, kuri izklāstīti I pielikumā.

Pirmajā daļā minētās privilēģijas norāda sertifikātā, ko izsniegusi trešā valsts, un tās ļauj tikai sniegt instruktāžu un novērtējumu mācību organizācijām, kuras atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas.

3. pants

Gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniegšana

1.   Gaisa satiksmes vadības pakalpojumus sniedz tikai gaisa satiksmes vadības dispečeri, kas kvalificēti un licencēti saskaņā ar šo regulu.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 1. panta 3. punktu dalībvalstis, ciktāl tas praktiski izdarāms, nodrošina, lai pakalpojumi, kurus sabiedrībai sniedz vai dara pieejamus militārais personāls un kuri paredzēti minētās regulas 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā, piedāvātu tādu drošības līmeni, kas ir vismaz līdzvērtīgs līmenim, kurš prasīts minētās regulas Vb pielikumā noteiktajās pamatprasībās.

3.   Dalībvalstis var piemērot šo regulu to militārajam personālam, kas sniedz pakalpojumus sabiedrībai.

4. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“ārkārtas situācija” ir apstākļi, tostarp situācijas pasliktināšanās, kuri iepriekš nav regulāri vai bieži notikuši un attiecībā uz kuriem gaisa satiksmes vadības dispečers nav izstrādājis automātiskas prasmes;

2)

“pieņemami līdzekļi atbilstības panākšanai (AMC)” ir nesaistoši standarti, ko Aģentūra pieņēmusi, lai paskaidrotu līdzekļus, ar kuriem panākt atbilstību Regulai (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem;

3)

“gaisa satiksmes vadības (ATC) pakalpojumi” ir pakalpojumi, ko sniedz, lai:

a)

novērstu sadursmes:

starp gaisa kuģiem un

manevrēšanas teritorijā starp gaisa kuģiem un šķēršļiem; un

b)

paātrinātu un saglabātu sakārtotu gaisa satiksmes plūsmu;

4)

“gaisa satiksmes vadības (ATC) struktūrvienība” ir vispārējs termins, ar ko var apzīmēt lidojumu rajona gaisa satiksmes vadības centru, pieejas kontroles struktūrvienību vai lidlauka vadības torni;

5)

“alternatīvi līdzekļi atbilstības panākšanai” ir esošajiem AMC alternatīvi līdzekļi vai jauni līdzekļi, lai panāktu atbilstību Regulai (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem, par kuriem Aģentūra nav pieņēmusi saistītus AMC;

6)

“novērtējums” ir praktisko prasmju izvērtējums, kura mērķis ir izsniegt licenci, kvalifikācijas atzīmi un/vai apstiprinājumu(-us) un veikt to atkārtotu apstiprināšanu un/vai atjaunošanu, izvērtējot arī novērtējamās personas uzvedību un pierādīto zināšanu praktisko izmantojumu un izpratni;

7)

“vērtētāja apstiprinājums” ir pilnvarojums, kas iekļauts licencē un ir tās daļa un kas apliecina licences turētāja kompetenci novērtēt gaisa satiksmes vadības dispečeru–studentu un gaisa satiksmes vadības dispečeru praktiskās iemaņas;

8)

“kritisko incidentu stress” ir neparastu un/vai galēju indivīda emocionālu, fizisku un/vai uzvedības reakciju izpausme pēc neparedzēta notikuma, negadījuma, incidenta vai nopietna incidenta;

9)

“avārijas situācija” ir nopietna un bīstama situācija, kurā nepieciešama tūlītēja rīcība;

10)

“eksāmens” ir formalizēts pārbaudījums, kurā novērtē personas zināšanas un izpratni;

11)

“norādes (GM)” ir Aģentūras izstrādāts nesaistošs dokuments, kas palīdz izskaidrot prasību vai specifikāciju nozīmi un ko izmanto kā palīgmateriālu, lai interpretētu Regulu (EK) Nr. 216/2008, tās īstenošanas noteikumus un AMC;

12)

ICAO atrašanās vietas indikators” ir četru burtu koda grupa, kas formulēta saskaņā ar ICAO rokasgrāmatas “DOC 7910” jaunākajā atjauninātajā redakcijā ietvertajiem noteikumiem un kas ir piešķirta fiksētās aeronavigācijas stacijas atrašanās vietai;

13)

“valodas prasmes apstiprinājums” ir apliecinājums, kas iekļauts licencē un ir tās daļa un kas apliecina licences turētāja valodu prasmi;

14)

“licence” ir dokuments, ko izsniedz un apstiprina saskaņā ar šo regulu un kas tās likumīgam turētājam dod tiesības īstenot tajā minēto kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu sniegtās privilēģijas;

15)

“praktiskās apmācības instruktāža” ir struktūrvienības apmācības posms, kurā iepriekš apgūto ar darbu saistīto ikdienas darba kārtību un prasmes integrē praksē kvalificēta praktiskās apmācības instruktora uzraudzībā reālā satiksmes situācijā;

16)

“praktiskās apmācības instruktora (OJTI) apstiprinājums” ir pilnvarojums, kas iekļauts licencē un ir tās daļa un kas apliecina licences turētāja kompetenci vadīt praktiskās apmācības instruktāžu un instruktāžu, izmantojot kompleksos trenažierus;

17)

“uzdevumu daļas trenažieris (PTT)” ir kompleksais trenažieris, ko izmanto apmācībai par specifiskiem un atlasītiem operatīvajiem uzdevumiem, bez vajadzības apmācāmajam veikt visus uzdevumus, kas parasti ir saistīti ar ekspluatācijas vidi;

18)

“veiktspējas mērķis” ir skaidri un nepārprotami definēti veiktspējas rādītāji, kuru sasniegšana tiek gaidīta no personas, kas apgūst apmācību, nosacījumi, ar kādiem darbība tiek veikta, un standarti, kuri jāievēro personai, kas apgūst apmācību;

19)

“pagaidu nespēja” ir īslaicīgs stāvoklis, kura laikā licences turētājs nevar īstenot licences sniegtās privilēģijas, kamēr viņa kvalifikācijas atzīmes, apstiprinājumi un/vai medicīniskās izziņas ir spēkā;

20)

“psihoaktīva viela” ir alkohols, opiāti, kanabinoīdi, sedatīvi un miega zāles, kokaīns, citi psihostimulatori, halucinogēni un gaistoši šķīdinātāji, izņemot kofeīnu un tabaku;

21)

“kvalifikācijas atzīmes apstiprinājums” ir pilnvarojums, kas iekļauts licencē un ir tās daļa un kurā norādīti īpaši nosacījumi, privilēģijas vai ierobežojumi, kas attiecināmi uz konkrētu kvalifikācijas atzīmi;

22)

“atjaunošana” ir administratīva darbība, ko veic pēc kvalifikācijas atzīmes, apstiprinājuma vai sertifikāta derīguma termiņa beigām, lai atjaunotu kvalifikācijas atzīmes, apstiprinājuma vai sertifikāta sniegtās privilēģijas uz konkrētu turpmāku laikposmu, ja ir izpildītas noteiktās prasības;

23)

“atkārtota apstiprināšana” ir administratīva darbība, ko veic kvalifikācijas atzīmes, apstiprinājuma vai sertifikāta derīguma termiņa laikā un kas ļauj turētājam turpināt kvalifikācijas atzīmes, apstiprinājuma vai sertifikāta privilēģiju īstenošanu konkrētā turpmākā laikposmā, ja ir izpildītas noteiktās prasības;

24)

“sektors” ir gaisa satiksmes vadības rajona daļa un/vai lidojuma informācijas reģiona vai augšējās gaisa telpas daļa;

25)

“simulators” ir kompleksais trenažieris, kam piemīt reālās ekspluatācijas vides svarīgās iezīmes un kas imitē ekspluatācijas apstākļus, kuros persona, kas apgūst apmācību, var tieši veikt reāllaika uzdevumus;

26)

“kompleksais trenažieris” ir jebkāda veida ierīce, ar kuru imitē ekspluatācijas apstākļus, tostarp simulatori un uzdevumu daļas trenažieri;

27)

“kompleksā trenažiera instruktora (STDI) apstiprinājums” ir pilnvarojums, kas iekļauts licencē un ir tās daļa un kas apliecina licences turētāja kompetenci sniegt instruktāžu, izmantojot kompleksos trenažierus;

28)

“apmācību kurss” ir teorētiskā un/vai praktiskā instruktāža, kas izstrādāta atbilstoši strukturētam satvaram un tiek īstenota noteiktā laikposmā;

29)

“mācību organizācija” ir organizācija, kuru kompetentā iestāde sertificējusi, lai tā nodrošinātu viena vai vairāku veidu apmācību;

30)

“struktūrvienības apstiprinājums” ir pilnvarojums, kas iekļauts licencē un ir tās daļa un kurā norādīts ICAO atrašanās vietas indikators un sektors, sektoru grupa vai darba vietas, kurās licences turētājs ir tiesīgs strādāt;

31)

“apstiprināšana” ir process, kurā, veiksmīgi pabeidzot struktūrvienības apstiprinājuma kursu, kas saistīts ar kvalifikācijas atzīmi vai kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu, turētājs var sākt īstenot attiecīgās kvalifikācijas atzīmes vai kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma sniegtās privilēģijas.

5. pants

Kompetentā iestāde

1.   Dalībvalstis izraugās vai izveido vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kas atbild par personu un organizāciju sertificēšanu un uzraudzību saskaņā ar šo regulu.

2.   Funkcionālajā gaisa telpas blokā vai pārrobežu pakalpojumu sniegšanas gadījumā kompetentās iestādes izraugās pēc attiecīgo dalībvalstu vienošanās.

3.   Ja dalībvalsts izraugās vai izveido vairākas kompetentās iestādes, katras kompetentās iestādes kompetences jomas skaidri definē, norādot pienākumus un – attiecīgā gadījumā – ģeogrāfisko apgabalu. Iedibina koordināciju starp šīm iestādēm, lai tās savas kompetences ietvaros nodrošinātu efektīvu uzraudzību pār visām personām un organizācijām saskaņā ar šo regulu.

4.   Kompetentā(-ās) iestādes(-es) ir neatkarīga(-as) no aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un mācību organizācijām. Šādu neatkarību nodrošina, vismaz funkcionālā līmenī pienācīgi nodalot kompetentās iestādes, no vienas puses, un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējus un mācību organizācijas, no otras puses. Kompetentās iestādes savas pilnvaras īsteno objektīvi un pārredzami.

Šā punkta pirmā daļa attiecas arī uz Aģentūru, ja tā rīkojas kā kompetentā iestāde atbilstoši 6. panta 2. punkta b) apakšpunktam un 3. panta a) punkta ii) apakšpunktam.

5.   Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir pienācīga spēja veikt sertificēšanas un uzraudzības darbības, uz kurām attiecas to sertifikācijas un uzraudzības programmas, tostarp – ka tām ir pietiekami resursi II pielikuma (ATCO.AR daļas) prasību izpildei. Dalībvalstis jo īpaši izmanto novērtējumus, ko kompetentās iestādes sagatavojušas saskaņā ar II pielikuma ATCO.AR.A.005. punkta a) apakšpunktu, lai pierādītu savu spēju.

6.   Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz to kompetento iestāžu personālu, kuras veic uzraudzības un sertificēšanas darbības atbilstoši šai regulai, nav tieša vai netieša interešu konflikta, jo īpaši saistībā ar attiecīgā personāla ģimenes vai finanšu interesēm.

7.   Uzskata, ka kompetentā(-ās) iestāde(-es), ko dalībvalsts izraudzījusies vai izveidojusi Regulas (ES) Nr. 805/2011 mērķiem, ir kompetentā(-ās) iestāde(-es) arī šīs regulas mērķiem, ja vien attiecīgā dalībvalsts nenosaka citādi. Pēdējā gadījumā dalībvalsts paziņo Aģentūrai tās (to) kompetentās(-o) iestādes(-žu) nosaukumu un adresi, ko tā izraudzījusies vai izveidojusi, piemērojot šo pantu, kā arī visas nosaukuma vai adreses izmaiņas.

6. pants

Kompetentā iestāde I, III un IV pielikuma mērķiem

1.   Šīs regulas I pielikumā ar jēdzienu “kompetentā iestāde” apzīmē dalībvalsts izraudzītu(-as) vai izveidotu(-as) iestādi(-es), kam jāiesniedz pieteikums, lai saņemtu licenci.

2.   Šīs regulas III pielikumā un lai uzraudzītu I pielikuma prasības attiecībā uz aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, kompetentā iestāde ir:

a)

iestāde, kuru kā savu kompetento uzraudzības iestādi izraudzījusies vai izveidojusi dalībvalsts, kurā pretendentam ir galvenā darbības vieta vai – attiecīgā gadījumā – tā juridiskā adrese, ja vien divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos starp dalībvalstīm vai to kompetentajām iestādēm nav paredzēts citādi;

b)

Aģentūra, ja pretendenta galvenā darbības vieta vai – attiecīgā gadījumā – tā juridiskā adrese atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas.

3.   Regulas IV pielikumā kompetentā iestāde ir:

a)

attiecībā uz aviācijas medicīnas centriem:

i)

iestāde, ko izraudzījusies dalībvalsts, kurā ir aviācijas medicīnas centra galvenā darbības vieta;

ii)

Aģentūra, ja aviācijas medicīnas centrs atrodas trešā valstī;

b)

attiecībā uz aviācijas medicīnas ekspertiem:

i)

iestāde, ko izraudzījusies dalībvalsts, kurā ir aviācijas medicīnas eksperta galvenā darbības vieta;

ii)

ja aviācijas medicīnas eksperta galvenā darbības vieta ir trešā valstī – iestāde, ko izraudzījusies dalībvalsts, kurā aviācijas medicīnas eksperts iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai.

7. pants

Pārejas noteikumi

1.   Licences, kvalifikācijas atzīmes un apstiprinājumus, kas izsniegti saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu noteikumiem, pamatojoties uz Direktīvu 2006/23/EK, un licences, kvalifikācijas atzīmes un apstiprinājumus, kas izsniegti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 805/2011, uzskata par izsniegtiem saskaņā ar šo regulu.

2.   Lidojumu rajona procedurālās vadības (ACP) kvalifikācijas atzīmi ar okeāna rajona vadības (OCN) apstiprinājumu, kas izsniegta saskaņā ar valsts tiesību aktiem, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 805/2011 31. panta 1. punktu, uzskata par izsniegtu saskaņā ar šo regulu.

3.   Medicīniskās izziņas un sertifikātus mācību organizācijām, aviācijas medicīnas ekspertiem un aviācijas medicīnas centriem, struktūrvienību kompetences shēmu un apmācības plānu apstiprinājumus, kas izsniegti saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu noteikumiem, pamatojoties uz Direktīvu 2006/23/EK saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 805/2011, uzskata par izsniegtiem saskaņā ar šo regulu.

8. pants

Licenču aizstāšana, privilēģiju, mācību kursu un struktūrvienību kompetences shēmu pielāgojumi

1.   Dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī vai, ja dalībvalsts izmanto 11. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, 2016. gada 31. decembrī licences, kas minētas 7. panta 1. punktā, aizstāj ar licencēm, kas atbilst šīs regulas II pielikuma 1. papildinājumā noteiktajam formātam.

2.   Dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī vai, ja dalībvalsts izmanto 11. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, 2016. gada 31. decembrī 7. panta 3. punktā minētos gaisa satiksmes vadības dispečeru mācību organizācijām izsniegtos sertifikātus aizstāj ar sertifikātiem, kas atbilst šīs regulas II pielikuma 2. papildinājumā noteiktajam formātam.

3.   Dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī vai, ja dalībvalsts izmanto 11. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, 2016. gada 31. decembrī 7. panta 3. punktā minētos sertifikātus, kas izsniegti aviācijas medicīnas ekspertiem, un sertifikātus, kas izsniegti aviācijas medicīnas centriem, aizstāj ar sertifikātiem, kas atbilst šīs regulas II pielikuma 3. un 4. papildinājumā noteiktajam formātam.

4.   Kompetentās iestādes ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī vai, ja dalībvalsts izmanto 11. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, 2016. gada 31. decembrī sākotnējās apmācības eksaminētāju un vērtētāju privilēģijas atbilstoši Regulas (ES) Nr. 805/2011 20. pantam un privilēģijas eksaminētājiem vai kompetences vērtētājiem attiecībā uz struktūrvienību un turpmākām apmācībām, ko kompetentā iestāde apstiprinājusi atbilstoši Regulas (ES) Nr. 805/2011 24. pantam, attiecīgā gadījumā pārvērš vērtētāja apstiprinājuma privilēģijās atbilstoši šai regulai.

5.   Kompetentās iestādes ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī vai, ja dalībvalsts izmanto 11. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, 2016. gada 31. decembrī valsts simulatoru vai komplekso trenažieru instruktoru privilēģijas attiecīgā gadījumā var pārvērst komplekso trenažieru instruktora apstiprinājuma privilēģijās saskaņā ar šo regulu.

6.   Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī vai, ja dalībvalsts izmanto 11. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, 2016. gada 31. decembrī pielāgo savas struktūrvienību kompetences shēmas, lai tās atbilstu šīs regulas prasībām.

7.   Gaisa satiksmes vadības dispečeru mācību organizācijas ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī vai, ja dalībvalsts izmanto 11. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, 2016. gada 31. decembrī pielāgo savus apmācību plānus, lai tie atbilstu šīs regulas prasībām.

8.   Sertifikātus par to mācību kursu pabeigšanu, kuri pirms šīs regulas piemērošanas sākti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 805/2011, atzīst, lai izsniegtu attiecīgās licences, kvalifikācijas atzīmes un apstiprinājumus saskaņā ar šo regulu, ja apmācība un novērtēšana ir pabeigta ne vēlāk kā 2016. gada 30. jūnijā vai, ja dalībvalsts izmanto 11. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, 2017. gada 30. jūnijā.

9. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 923/2012

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 923/2012 2. panta 104. punktu aizstāj ar šādu:

“104)

“psihoaktīva viela” ir alkohols, opiāti, kanabinoīdi, sedatīvi un miega zāles, kokaīns, citi psihostimulatori, halucinogēni un gaistoši šķīdinātāji, izņemot kofeīnu un tabaku;”

10. pants

Atcelšana

Regulu (ES) Nr. 805/2011 atceļ.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 30. jūnija.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var nolemt I–IV pielikumu pilnīgi vai daļēji nepiemērot pirms 2016. gada 31. decembra.

Ja dalībvalsts izmanto šo iespēju, tā iesniedz paziņojumu Komisijai un Aģentūrai ne vēlāk kā 2015. gada 1. jūlijā. Minētajā paziņojumā norāda atkāpes(-ju) jomu, kā arī īstenošanas programmu, kurā ietverti paredzētie pasākumi un to īstenošanas termiņš. Šādā gadījumā turpina piemērot attiecīgos Regulas (ES) Nr. 805/2011 noteikumus.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 20. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (OV L 96, 31.3.2004., 10. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīva 2006/23/EK par Kopienas gaisa satiksmes vadības dispečera licenci (OV L 114, 27.4.2006., 22. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 10. augusta Regula (ES) Nr. 805/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un noteiktiem sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 206, 11.8.2011., 21. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (OV L 281, 13.10.2012., 1. lpp.).


 

SATURS

I PIELIKUMS –

ATCO DAĻA – PRASĪBAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERU LICENCĒŠANAI 18

A APAKŠDAĻA –

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 18

ATCO.A.001

Tvērums 18

ATCO.A.005

Pieteikšanās licenču, kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu izsniegšanai 18

ATCO.A.010

Licenču apmaiņa 18

ATCO.A.015

Licences sniegto privilēģiju izmantošana un pagaidu nespēja 18

ATCO.A.020

Licenču, kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu anulēšana un apturēšana 19

B APAKŠDAĻA –

LICENCES, KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES UN APSTIPRINĀJUMI 19

ATCO.B.001

Gaisa satiksmes vadības dispečera–studenta licence 19

ATCO.B.005

Gaisa satiksmes vadības dispečera licence 19

ATCO.B.010

Gaisa satiksmes vadības dispečeru kvalifikācijas atzīmes 20

ATCO.B.015

Kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumi 20

ATCO.B.020

Struktūrvienības apstiprinājumi 21

ATCO.B.025

Struktūrvienības kompetences shēma 22

ATCO.B.030

Valodas prasmes apstiprinājums 23

ATCO.B.035

Valodas prasmes apstiprinājuma derīgums 23

ATCO.B.040

Valodas prasmes novērtēšana 24

ATCO.B.045

Valodu apmācība 24

C APAKŠDAĻA –

INSTRUKTORIEM UN VĒRTĒTĀJIEM PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS 24

1. IEDAĻA –

INSTRUKTORI 24

ATCO.C.001

Teorijas instruktori 24

ATCO.C.005

Praktiskie instruktori 25

ATCO.C.010

Praktiskās apmācības instruktora (OJTI) privilēģijas 25

ATCO.C.015

Pieteikšanās praktiskās apmācības instruktora apstiprinājumam 25

ATCO.C.020

Praktiskās apmācības instruktora apstiprinājuma derīgums 25

ATCO.C.025

Pagaidu OJTI atļauja 25

ATCO.C.030

Komplekso trenažieru instruktora (STDI) privilēģijas 26

ATCO.C.035

Pieteikšanās komplekso trenažieru instruktora apstiprinājumam 26

ATCO.C.040

Komplekso trenažieru instruktora apstiprinājuma derīgums 26

2. IEDAĻA –

VĒRTĒTĀJI 27

ATCO.C.045

Vērtētāja privilēģijas 27

ATCO.C.050

Personīga ieinteresētība 27

ATCO.C.055

Pieteikšanās vērtētāja apstiprinājumam 27

ATCO.C.060

Vērtētāja apstiprinājuma derīgums 28

ATCO.C.065

Pagaidu vērtētāja atļauja 28

D APAKŠDAĻA –

GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERU APMĀCĪBA 28

1. IEDAĻA –

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 28

ATCO.D.001

Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācības mērķi 28

ATCO.D.005

Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācības veidi 28

2. IEDAĻA –

PRASĪBAS PAR SĀKOTNĒJO APMĀCĪBU 29

ATCO.D.010

Sākotnējās apmācības sastāvs 29

ATCO.D.015

Sākotnējās apmācības plāns 30

ATCO.D.020

Pamata apmācības un kvalifikācijas atzīmes apmācības kursi 30

ATCO.D.025

Pamata apmācības eksāmeni un novērtējums 31

ATCO.D.030

Pamata apmācības veiktspējas mērķi 31

ATCO.D.035

Kvalifikācijas atzīmes apmācības eksāmeni un novērtējums 31

ATCO.D.040

Kvalifikācijas atzīmes apmācības veiktspējas mērķi 32

3. IEDAĻA –

PRASĪBAS PAR STRUKTŪRVIENĪBAS APMĀCĪBU 32

ATCO.D.045

Struktūrvienības apmācības sastāvs 32

ATCO.D.050

Struktūrvienības apmācības priekšnosacījumi 33

ATCO.D.055

Struktūrvienības apmācības plāns 33

ATCO.D.060

Struktūrvienības apstiprinājuma kurss 34

ATCO.D.065

Teorētisko zināšanu un izpratnes pierādīšana 34

ATCO.D.070

Novērtējumi struktūrvienības apstiprinājuma kursu laikā 34

4. IEDAĻA –

PRASĪBAS PAR TURPMĀKO APMĀCĪBU 34

ATCO.D.075

Turpmākā apmācība 34

ATCO.D.080

Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība 34

ATCO.D.085

Pārkvalifikācijas apmācība 35

5. IEDAĻA –

INSTRUKTORU UN VĒRTĒTĀJU APMĀCĪBA 35

ATCO.D.090

Praktisko instruktoru apmācība 35

ATCO.D.095

Vērtētāju apmācība 35

I pielikuma 1. PAPILDINĀJUMS –

VALODAS PRASMES NOVĒRTĒJUMA SKALA – VALODAS PRASMES PRASĪBAS 36

I pielikuma 2. PAPILDINĀJUMS –

PAMATA APMĀCĪBA 39

1. tēma

KURSA IEVADS 39

2. tēma

AVIĀCIJAS TIESĪBAS 39

3. tēma

GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA 40

4. tēma

METEOROLOĢIJA 41

5. tēma

NAVIGĀCIJA 42

6. tēma

GAISA KUĢI 43

7. tēma

CILVĒKA FAKTORI 44

8. tēma

IEKĀRTAS UN SISTĒMAS 45

9. tēma

PROFESIONĀLĀ VIDE 46

I pielikuma 3. PAPILDINĀJUMS –

LIDLAUKA VIZUĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪME (ADV) 47

1. tēma

KURSA IEVADS 47

2. tēma

AVIĀCIJAS TIESĪBAS 47

3. tēma

GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA 48

4. tēma

METEOROLOĢIJA 49

5. tēma

NAVIGĀCIJA 49

6. tēma

GAISA KUĢI 49

7. tēma

CILVĒKA FAKTORI 50

8. tēma

IEKĀRTAS UN SISTĒMAS 51

9. tēma

PROFESIONĀLĀ VIDE 51

10. tēma

ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS 51

11. tēma

LIDLAUKI 52

I pielikuma 4. PAPILDINĀJUMS –

LIDLAUKA INSTRUMENTĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪME TORŅIEM – ADI (TWR) 53

1. tēma

KURSA IEVADS 53

2. tēma

AVIĀCIJAS TIESĪBAS 53

3. tēma

GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA 54

4. tēma

METEOROLOĢIJA 55

5. tēma

NAVIGĀCIJA 55

6. tēma

GAISA KUĢI 56

7. tēma

CILVĒKA FAKTORI 56

8. tēma

IEKĀRTAS UN SISTĒMAS 57

9. tēma

PROFESIONĀLĀ VIDE 57

10. tēma

ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS 58

11. tēma

LIDLAUKI 58

I pielikuma 5. PAPILDINĀJUMS –

PIEEJAS PROCEDURĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪME (APP) 59

1. tēma

KURSA IEVADS 59

2. tēma

AVIĀCIJAS TIESĪBAS 59

3. tēma

GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA 60

4. tēma

METEOROLOĢIJA 61

5. tēma

NAVIGĀCIJA 61

6. tēma

GAISA KUĢI 61

7. tēma

CILVĒKA FAKTORI 62

8. tēma

IEKĀRTAS UN SISTĒMAS 63

9. tēma

PROFESIONĀLĀ VIDE 63

10. tēma

ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS 63

11. tēma

LIDLAUKI 64

I pielikuma 6. PAPILDINĀJUMS –

LIDOJUMU RAJONA PROCEDURĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪME (ACP) 65

1. tēma

KURSA IEVADS 65

2. tēma

AVIĀCIJAS TIESĪBAS 65

3. tēma

GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA 66

4. tēma

METEOROLOĢIJA 67

5. tēma

NAVIGĀCIJA 67

6. tēma

GAISA KUĢI 67

7. tēma

CILVĒKA FAKTORI 68

8. tēma

IEKĀRTAS UN SISTĒMAS 68

9. tēma

PROFESIONĀLĀ VIDE 69

10. tēma

ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS 69

I pielikuma 7. PAPILDINĀJUMS –

PIEEJAS NOVĒROŠANAS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪME (APS) 70

1. tēma

KURSA IEVADS 70

2. tēma

AVIĀCIJAS TIESĪBAS 70

3. tēma

GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA 71

4. tēma

METEOROLOĢIJA 72

5. tēma

NAVIGĀCIJA 72

6. tēma

GAISA KUĢI 73

7. tēma

CILVĒKA FAKTORI 73

8. tēma

IEKĀRTAS UN SISTĒMAS 74

9. tēma

PROFESIONĀLĀ VIDE 74

10. tēma

ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS 75

11. tēma

LIDLAUKI 75

I pielikuma 8. PAPILDINĀJUMS –

LIDOJUMU RAJONA NOVĒROŠANAS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪME (ACS) 76

1. tēma

KURSA IEVADS 76

2. tēma

AVIĀCIJAS TIESĪBAS 76

3. tēma

GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA 77

4. tēma

METEOROLOĢIJA 78

5. tēma

NAVIGĀCIJA 78

6. tēma

GAISA KUĢI 79

7. tēma

CILVĒKA FAKTORI 79

8. tēma

IEKĀRTAS UN SISTĒMAS 80

9. tēma

PROFESIONĀLĀ VIDE 80

10. tēma

ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS 81

II PIELIKUMS –

ATCO.AR DAĻA – KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS 82

A APAKŠDAĻA –

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 82

ATCO.AR.A.001

Tvērums 82

ATCO.AR.A.005

Personāls 82

ATCO.AR.A.010

Kompetento iestāžu uzdevumi 82

ATCO.AR.A.015

Līdzekļi atbilstības panākšanai 83

ATCO.AR.A.020

Informācija Aģentūrai 83

ATCO.AR.A.025

Tūlītēja reakcija uz drošības problēmām 84

B APAKŠDAĻA –

PĀRVALDĪBA 84

ATCO.AR.B.001

Pārvaldības sistēma 84

ATCO.AR.B.005

Uzdevumu uzticēšana kvalificētajām iestādēm 85

ATCO.AR.B.010

Pārvaldības sistēmas izmaiņas 85

ATCO.AR.B.015

Uzskaite 85

C APAKŠDAĻA –

UZRAUDZĪBA UN IZPILDE 86

ATCO.AR.C.001

Uzraudzība 86

ATCO.AR.C.005

Uzraudzības programma 86

ATCO.AR.C.010

Konstatējumi un personālam piemērojamie izpildes pasākumi 87

D APAKŠDAĻA –

LICENČU, KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMJU UN APSTIPRINĀJUMU IZSNIEGŠANA, ATKĀRTOTA APSTIPRINĀŠANA, ATJAUNOŠANA, APTURĒŠANA UN ANULĒŠANA 87

ATCO.AR.D.001

Licenču, kvalifikācijas atzīmju, apstiprinājumu un atļauju izsniegšanas, atkārtotas apstiprināšanas un atjaunošanas procedūra 87

ATCO.AR.D.005

Licenču, kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu anulēšana un apturēšana 88

E APAKŠDAĻA –

GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERU MĀCĪBU ORGANIZĀCIJU SERTIFICĒŠANAS PROCEDŪRA UN APMĀCĪBU KURSU APSTIPRINĀŠANA 88

ATCO.AR.E.001

Mācību organizāciju pieteikšanās sertifikātam un sertificēšanas procedūra 88

ATCO.AR.E.005

Apmācību kursu un apmācību plānu apstiprināšana 89

ATCO.AR.E.010

Mācību organizāciju izmaiņas 89

ATCO.AR.E.015

Konstatējumi un koriģējošās darbības 89

F APAKŠDAĻA –

ĪPAŠAS PRASĪBAS PAR AVIĀCIJAS MEDICĪNISKO SERTIFIKĀCIJU 90

1. IEDAĻA –

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 90

ATCO.AR.F.001

Aviācijas medicīnas centri un aviācijas medicīniskā sertifikācija 90

2. IEDAĻA –

DOKUMENTĀCIJA 91

ATCO.AR.F.005

Medicīniskā izziņa 91

ATCO.AR.F.010

AME sertifikāts 91

ATCO.AR.F.015

AeMC sertifikāts 91

ATCO.AR.F.020

Aviācijas medicīnas veidlapas 91

II pielikuma 1. PAPILDINĀJUMS –

Licences formāts – GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERA LICENCE 92

II pielikuma 2. PAPILDINĀJUMS –

GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERU MĀCĪBU ORGANIZĀCIJU (ATCO TO) SERTIFIKĀTS 98

II pielikuma 3. PAPILDINĀJUMS –

AVIĀCIJAS MEDICĪNAS EKSPERTU (AME) SERTIFIKĀTS 100

II pielikuma 4. PAPILDINĀJUMS –

AVIĀCIJAS MEDICĪNAS CENTRU (AeMC) SERTIFIKĀTS 102

III PIELIKUMS –

ATCO.OR DAĻA – GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERU MĀCĪBU ORGANIZĀCIJĀM UN AVIĀCIJAS MEDICĪNAS CENTRIEM PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS 103

A APAKŠDAĻA –

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 103

ATCO.OR.A.001

Tvērums 103

B APAKŠDAĻA –

GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERU MĀCĪBU ORGANIZĀCIJĀM PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS 103

ATCO.OR.B.001

Pieteikšanās mācību organizācijas sertifikātam 103

ATCO.OR.B.005

Līdzekļi atbilstības panākšanai 103

ATCO.OR.B.010

Mācību organizācijas sertifikāta apstiprināšanas noteikumi un sniegtās privilēģijas 104

ATCO.OR.B.015

Mācību organizācijas izmaiņas 104

ATCO.OR.B.020

Derīguma uzturēšana 104

ATCO.OR.B.025

Piekļuve mācību organizācijas telpām un datiem 104

ATCO.OR.B.030

Konstatējumi 104

ATCO.OR.B.035

Tūlītēja reakcija uz drošības problēmām 105

ATCO.OR.B.040

Ziņošana par atgadījumiem 105

C APAKŠDAĻA –

GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERU MĀCĪBU ORGANIZĀCIJU PĀRVALDĪBA 105

ATCO.OR.C.001

Mācību organizāciju pārvaldības sistēma 105

ATCO.OR.C.005

Ar līgumu nodotās darbības 105

ATCO.OR.C.010

Prasības personālam 106

ATCO.OR.C.015

Telpas un iekārtas 106

ATCO.OR.C.020

Uzskaite 106

ATCO.OR.C.025

Finansējums un apdrošināšana 106

D APAKŠDAĻA –

PRASĪBAS PAR APMĀCĪBU KURSIEM UN APMĀCĪBU PLĀNIEM 107

ATCO.OR.D.001

Prasības par apmācību kursiem un apmācību plāniem 107

ATCO.OR.D.005

Eksāmenu un novērtējumu rezultāti un sertifikāti 107

E APAKŠDAĻA –

PRASĪBAS AVIĀCIJAS MEDICĪNAS CENTRIEM 107

ATCO.OR.E.001

Aviācijas medicīnas centri 107

IV PIELIKUMS –

ATCO.MED DAĻA – GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERIEM PIEMĒROJAMĀS MEDICĪNISKĀS PRASĪBAS 108

A APAKŠDAĻA –

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 108

1. IEDAĻA –

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 108

ATCO.MED.A.001

Kompetentā iestāde 108

ATCO.MED.A.005

Darbības joma 108

ATCO.MED.A.010

Definīcijas 108

ATCO.MED.A.015

Medicīniskā konfidencialitāte 109

ATCO.MED.A.020

Medicīniskās piemērotības samazināšanās 109

ATCO.MED.A.025

AeMC un AME pienākumi 109

2. IEDAĻA –

PRASĪBAS PAR MEDICĪNISKAJĀM IZZIŅĀM 110

ATCO.MED.A.030

Medicīniskās izziņas 110

ATCO.MED.A.035

Pieteikšanās medicīniskajai izziņai 110

ATCO.MED.A.040

Medicīnisko izziņu izsniegšana, atkārtota apstiprināšana un atjaunošana 110

ATCO.MED.A.045

Medicīnisko izziņu derīgums, atkārtota apstiprināšana un atjaunošana 111

ATCO.MED.A.046

Medicīniskās izziņas apturēšana vai anulēšana 111

ATCO.MED.A.050

Nosūtījums 112

B APAKŠDAĻA –

PRASĪBAS PAR GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERU MEDICĪNISKAJĀM IZZIŅĀM 112

1. IEDAĻA –

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 112

ATCO.MED.B.001

Medicīnisko izziņu ierobežojumi 112

2. IEDAĻA –

3. KATEGORIJAS MEDICĪNISKO IZZIŅU PRASĪBAS 112

ATCO.MED.B.005

Vispārīgās prasības 112

ATCO.MED.B.010

Sirds un asinsvadu sistēma 113

ATCO.MED.B.015

Elpošanas sistēma 115

ATCO.MED.B.020

Gremošanas sistēma 116

ATCO.MED.B.025

Vielmaiņas un endokrīnā sistēma 116

ATCO.MED.B.030

Hematoloģija 116

ATCO.MED.B.035

Ģenitālā un urīnizvadsistēma 117

ATCO.MED.B.040

Infekcijas slimības 117

ATCO.MED.B.045

Dzemdniecība un ginekoloģija 117

ATCO.MED.B.050

Balsta un kustību aparāts 117

ATCO.MED.B.055

Psihiatrija 118

ATCO.MED.B.060

Psiholoģija 118

ATCO.MED.B.065

Neiroloģija 118

ATCO.MED.B.070

Redzes sistēma 119

ATCO.MED.B.075

Krāsu redze 120

ATCO.MED.B.080

Otorinolaringoloģija 120

ATCO.MED.B.085

Dermatoloģija 120

ATCO.MED.B.090

Onkoloģija 121

C APAKŠDAĻA –

AVIĀCIJAS MEDICĪNAS EKSPERTI (AME) 121

ATCO.MED.C.001

Privilēģijas 121

ATCO.MED.C.005

Pieteikumi 121

ATCO.MED.C.010

Prasības AME sertifikāta izdošanai 121

ATCO.MED.C.015

Apmācību kursi aviācijas medicīnā 122

ATCO.MED.C.020

AME sertifikāta izmaiņas 122

ATCO.MED.C.025

AME sertifikātu derīgums 122

I PIELIKUMS

ATCO DAĻA

PRASĪBAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERU LICENCĒŠANAI

A APAKŠDAĻA

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

ATCO.A.001   Tvērums

Šajā daļā, kas izklāstīta šajā pielikumā, noteiktas prasības gaisa satiksmes vadības dispečeru–studentu licenču un gaisa satiksmes vadības dispečeru licenču, ar tām saistīto kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu izsniegšanai, anulēšanai un apturēšanai, kā arī to derīguma un izmantošanas nosacījumi.

ATCO.A.005   Pieteikšanās licenču, kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu izsniegšanai

a)

Pieteikumu licenču, kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu izsniegšanai iesniedz kompetentajai iestādei saskaņā ar tās noteikto procedūru.

b)

Pieteikumu papildu kvalifikācijas atzīmju vai apstiprinājumu izsniegšanai, apstiprinājumu atkārtotai apstiprināšanai vai atjaunošanai, kā arī licences atkārtotai izsniegšanai iesniedz tai kompetentajai iestādei, kura izsniegusi minēto licenci.

c)

Licence paliek tās personas īpašumā, kam tā izsniegta, ja vien kompetentā iestāde to neanulē. Licences turētājs paraksta licenci.

d)

Licencē norāda visu vajadzīgo informāciju, kas saistīta ar privilēģijām, kuras sniedz licence, un tā atbilst II pielikuma 1. papildinājumā izklāstītajām prasībām.

ATCO.A.010   Licenču apmaiņa

a)

Ja licences turētājam licences sniegtās privilēģijas jāizmanto citā dalībvalstī, nevis tajā, kuras kompetentā iestāde izsniegusi šo licenci, licences turētājs iesniedz pieteikumu, lai savu licenci apmainītu pret licenci, kuru izsniegusi tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā licences turētājs izmantos sniegtās privilēģijas, saskaņā ar šīs iestādes noteikto procedūru, ja vien nolīgumos starp dalībvalstīm nav noteikts citādāk. Šajā nolūkā attiecīgās iestādes sniedz visu informāciju, kas nepieciešama licences apmaiņai saskaņā ar ATCO.AR.B.001. punkta c) apakšpunktā aprakstītajām procedūrām.

b)

Lai veiktu licenču apmaiņu un izmantotu licences sniegtās privilēģijas citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā izsniegta licence, licences turētājam jāizpilda attiecīgās dalībvalsts noteiktās valodas prasmes prasības, kas minētas ATCO.B.030. punktā.

c)

Jaunajā licencē ir ietvertas licencē norādītās kvalifikācijas atzīmes, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumi, licences apstiprinājumi un visi derīgie struktūrvienības apstiprinājumi, norādot pirmreizējās izsniegšanas datumu un derīguma termiņa beigu datumu, ja piemērojams.

d)

Pēc jaunās licences saņemšanas licences turētājs iesniedz ATCO.A.005. punktā minēto pieteikumu kopā ar savu gaisa satiksmes vadības dispečera licenci, lai saņemtu jaunas kvalifikācijas atzīmes, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumus, licences apstiprinājumus vai struktūrvienības apstiprinājumus.

e)

Pēc apmaiņas iepriekš izsniegtā licence jāatdod tās izdevējiestādei.

ATCO.A.015   Licences sniegto privilēģiju izmantošana un pagaidu nespēja

a)

Licences sniegto privilēģiju izmantošana ir atkarīga no kvalifikācijas atzīmju, apstiprinājumu un medicīniskās izziņas derīguma.

b)

Licences turētājs nedrīkst izmantot savas licences sniegtās privilēģijas, ja viņam ir šaubas par savu spēju droši izmantot licences sniegtās privilēģijas, un šādos gadījumos licences turētājam nekavējoties jāinformē attiecīgais aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs par pagaidu nespēju izmantot licences sniegtās privilēģijas.

c)

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji var deklarēt licences turētāja pagaidu nespēju, ja viņi uzzina, ka pastāv šaubas par licences turētāja spēju droši izmantot licences sniegtās privilēģijas.

d)

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji izstrādā un īsteno objektīvas, pārredzamas un nediskriminējošas procedūras, kas licences turētājam ļauj deklarēt pagaidu nespēju izmantot licences sniegtās privilēģijas saskaņā ar b) apakšpunktu, deklarēt licences turētāja pagaidu nespēju saskaņā ar c) apakšpunktu, pārvaldīt ietekmi uz ekspluatāciju pagaidu nespējas gadījumā un informēt kompetento iestādi saskaņā ar šo procedūru.

e)

Procedūras, kas minētas d) apakšpunktā, iekļauj struktūrvienības kompetences shēmā saskaņā ar ATCO.B.025. punkta a) apakšpunkta 13. punktu.

ATCO.A.020   Licenču, kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu anulēšana un apturēšana

a)

Kompetentā iestāde var apturēt vai anulēt licences, kvalifikācijas atzīmes un apstiprinājumus saskaņā ar ATCO.AR.D.005. punktu, ja licences turētājs neatbilst šīs daļas prasībām.

b)

Ja licences turētāja licence ir anulēta, licences turētājām licence nekavējoties jāatdod kompetentajai iestādei saskaņā ar šīs iestādes noteiktajām administratīvajām procedūrām.

c)

Izsniedzot gaisa satiksmes vadības dispečera licenci, tiek anulēta gaisa satiksmes vadības dispečera–studenta licence, un tā jāatdod kompetentajai iestādei, kura izsniedz gaisa satiksmes vadības dispečera licenci.

B APAKŠDAĻA

LICENCES, KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES UN APSTIPRINĀJUMI

ATCO.B.001   Gaisa satiksmes vadības dispečera–studenta licence

a)

Gaisa satiksmes vadības dispečera–studenta licence pilnvaro tās turētāju sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus praktiskās apmācības instruktora uzraudzībā saskaņā ar licencē iekļauto(-ajām) kvalifikācijas atzīmi(-ēm) un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu(-iem) un saņemt kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma(-u) apmācību.

b)

Gaisa satiksmes vadības dispečera–studenta licences pretendentiem jābūt:

1)

vismaz 18 gadus veciem;

2)

sekmīgi beigušiem sākotnējo apmācību tādā mācību organizācijā, kas atbilst III pielikumā (ATCO.OR daļā) noteiktajām prasībām, un šī apmācība attiecas uz kvalifikācijas atzīmi un, ja piemērojams, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu, kā paredzēts ATCO daļas D apakšdaļas 2. iedaļā;

3)

ar derīgu medicīnisko izziņu;

4)

parādījušiem pietiekama līmeņa valodas prasmi saskaņā ar ATCO.B.030. punkta prasībām.

c)

Gaisa satiksmes vadības dispečera–studenta licencē jābūt valodas prasmes apstiprinājumam(-iem) un vismaz vienai kvalifikācijas atzīmei, un, ja piemērojams, vienam kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumam.

d)

Gaisa satiksmes vadības dispečera–studenta licences turētājs, kurš nav sācis izmantot šīs licences sniegtās privilēģijas viena gada laikā kopš licences izsniegšanas datuma vai ir pārtraucis šo privilēģiju izmantošanu uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu, var atsākt vai turpināt struktūrvienības apmācību šai kvalifikācijas atzīmei tikai pēc tam, kad viņa iepriekšējo kompetenci ir novērtējusi mācību organizācija, kas atbilst III pielikuma (ATCO.OR daļas) prasībām un ir sertificēta sniegt sākotnējo apmācību saistībā ar attiecīgo kvalifikācijas atzīmi, un novērtēšanā tiek noteikts, vai licences turētājs joprojām atbilst šai kvalifikācijas atzīmei piemērojamām prasībām, un pēc tam, kad licences turētājs ir izpildījis visas apmācības prasības, kas izriet no šā novērtējuma.

ATCO.B.005   Gaisa satiksmes vadības dispečera licence

a)

Gaisa satiksmes vadības dispečera licence pilnvaro tās turētāju sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus saskaņā ar licencē iekļautajām kvalifikācijas atzīmēm un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumiem un izmantot licencē iekļauto apstiprinājumu sniegtās privilēģijas.

b)

Gaisa satiksmes vadības dispečera licences privilēģijās ietilpst ATCO.B.001. punkta a) apakšpunktā izklāstītās gaisa satiksmes vadības dispečera–studenta licences privilēģijas.

c)

Pirmreizējās gaisa satiksmes vadības dispečera licences pretendentiem jābūt:

1)

gaisa satiksmes vadības dispečera–studenta licences turētājiem;

2)

beigušiem struktūrvienības apstiprinājuma kursu un sekmīgi nokārtojušiem attiecīgos eksāmenus un novērtējumus saskaņā ar ATCO daļas D apakšdaļas 3. iedaļas prasībām;

3)

ar derīgu medicīnisko izziņu;

4)

parādījušiem pietiekama līmeņa valodas prasmi saskaņā ar ATCO.B.030. punkta prasībām.

d)

Gaisa satiksmes vadības dispečera licenci apstiprina, iekļaujot vienu vai vairākas kvalifikācijas atzīmes un atbilstošus kvalifikācijas atzīmes, struktūrvienības un valodas prasmes apstiprinājumus, attiecībā uz kuriem apmācība ir sekmīgi pabeigta.

e)

Gaisa satiksmes vadības dispečera licences turētājs, kurš nav sācis izmantot jebkuras kvalifikācijas atzīmes sniegtās privilēģijas viena gada laikā kopš tās izsniegšanas datuma, var atsākt struktūrvienības apmācību šai kvalifikācijas atzīmei tikai pēc tam, kad viņa iepriekšējo kompetenci ir novērtējusi mācību organizācija, kas atbilst III pielikuma (ATCO.OR daļas) prasībām un ir sertificēta sniegt sākotnējo apmācību saistībā ar attiecīgo kvalifikācijas atzīmi, un novērtēšanā tiek noteikts, vai licences turētājs joprojām atbilst šai kvalifikācijas atzīmei piemērojamām prasībām, un pēc tam, kad licences turētājs ir izpildījis visas apmācības prasības, kas izriet no šā novērtējuma.

ATCO.B.010   Gaisa satiksmes vadības dispečeru kvalifikācijas atzīmes

a)

Licencē iekļauj vienu vai vairākas no tālāk minētajām kvalifikācijas atzīmēm, norādot, kāda veida pakalpojumus licences turētājs drīkst sniegt:

1)

lidlauka vizuālās vadības (ADV) kvalifikācijas atzīmi, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus lidlauka satiksmei lidlaukos, kuros nav publiskotu instrumentālās vadības pieejas vai pacelšanās procedūru;

2)

lidlauka instrumentālās vadības (ADI) kvalifikācijas atzīmi, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumu lidlauka satiksmē lidlaukos, kuros ir publiskotas instrumentālās vadības pieejas vai pacelšanās procedūras, un tai pievieno vismaz vienu no ATCO.B.015. punkta a) apakšpunktā aprakstītajiem kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumiem;

3)

pieejas procedurālās vadības (APP) kvalifikācijas atzīmi, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus ielidojošiem, izlidojošiem vai tranzītā esošiem gaisa kuģiem, neizmantojot novērošanas iekārtas;

4)

pieejas novērošanas vadības (APS) kvalifikācijas atzīmi, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus ielidojošiem, izlidojošiem vai tranzītā esošiem gaisa kuģiem, izmantojot novērošanas iekārtas;

5)

lidojumu rajona procedurālās vadības (ACP) kvalifikācijas atzīmi, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus, neizmantojot novērošanas iekārtas;

6)

lidojumu rajona novērošanas vadības (ACS) kvalifikācijas atzīmi, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus gaisa kuģiem, izmantojot novērošanas iekārtas.

b)

Kvalifikācijas atzīmes turētājs, kas pārtraucis izmantot ar šo kvalifikācijas atzīmi saistītās privilēģijas uz četriem vai vairākiem iepriekšējiem secīgiem gadiem, var atsākt struktūrvienības apmācību šai kvalifikācijas atzīmei tikai pēc tam, kad viņa iepriekšējo kompetenci ir novērtējusi mācību organizācija, kas atbilst III pielikuma (ATCO.OR daļas) prasībām un ir sertificēta veikt apmācību saistībā ar attiecīgo kvalifikācijas apstiprinājumu, un novērtēšanā tiek noteikts, vai konkrētā persona joprojām atbilst šīs kvalifikācijas atzīmes nosacījumiem, un pēc tam, kad šī persona ir izpildījusi visas apmācības prasības, kas izriet no šā novērtējuma.

ATCO.B.015   Kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumi

a)

Kvalifikācijas atzīmei “Lidlauka instrumentālā vadība” (ADI) jāietver vismaz viens no tālāk minētajiem apstiprinājumiem:

1)

gaisa satiksmes vadības (AIR) apstiprinājums, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents veikt gaisa satiksmes vadību gaisa kuģiem, kas lido lidlauka tuvumā un uz skrejceļa;

2)

lidlauka satiksmes vadības (GMC) apstiprinājums, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents veikt lidlauka satiksmes vadību;

3)

lidlauka zonas vadības (TWR) apstiprinājums, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents sniegt lidlauka vadības pakalpojumus. TWR apstiprinājumā ietilpst AIR un GMC apstiprinājumu privilēģijas;

4)

lidlauka satiksmes novērošanas vadības (GMS) apstiprinājums, kas piešķirts papildus lidlauka satiksmes vadības apstiprinājumam vai lidlauka zonas vadības apstiprinājumam un norāda, ka licences turētājs ir kompetents veikt lidlauka satiksmes vadību, izmantojot lidlauka skrejceļu satiksmes sistēmas;

5)

lidlauka radiolokatora vadības (RAD) apstiprinājums, kas piešķirts papildus gaisa satiksmes vadības apstiprinājumam vai lidlauka zonas vadības apstiprinājumam un norāda, ka licences turētājs ir kompetents veikt lidlauka vadību ar novērošanas radiolokācijas iekārtām.

b)

Kvalifikācijas atzīmē “Pieejas novērošanas vadība” (APS) var būt vismaz viens no tālāk minētajiem apstiprinājumiem:

1)

precīzas pieejas radiolokatora (PAR) apstiprinājums, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents gaisa kuģiem nodrošināt no zemes vadītu precīzu pieeju, izmantojot precīzas pieejas radiolokatora iekārtas pēdējā posmā pirms skrejceļa;

2)

pieejas novērošanas radiolokatora (SRA) apstiprinājums, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents gaisa kuģiem nodrošināt no zemes vadītu neprecīzu pieeju, izmantojot novērošanas iekārtas pēdējā posmā pirms skrejceļa;

3)

termināla vadības (TCL) apstiprinājums, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents, izmantojot jebkādas novērošanas iekārtas, sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus gaisa kuģiem, kas darbojas konkrētā termināla zonā un/vai tai blakus esošos sektoros.

c)

Lidojumu rajona procedurālās vadības (ACP) kvalifikācijas atzīmē var būt okeāna rajona vadības (OCN) apstiprinājums, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus gaisa kuģiem, kas darbojas okeāna kontroles zonā.

d)

Kvalifikācijas atzīmē “Lidojumu rajona novērošanas vadība” (ACS) var būt vismaz viens no tālāk minētajiem apstiprinājumiem:

1)

termināla vadības (TCL) apstiprinājums, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus, izmantojot jebkādas novērošanas iekārtas, gaisa kuģiem, kas darbojas konkrētā termināla zonā un/vai tai blakus esošos sektoros;

2)

okeāna rajona vadības (OCN) apstiprinājums, kas norāda, ka licences turētājs ir kompetents sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus gaisa kuģiem, kas darbojas okeāna kontroles zonā.

ATCO.B.020   Struktūrvienības apstiprinājumi

a)

Struktūrvienības apstiprinājums pilnvaro licences turētāju uz gaisa satiksmes pakalpojumu struktūrvienības atbildību sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus atsevišķam sektoram, sektoru grupai un/vai darba vietām.

b)

Struktūrvienības apstiprinājuma pretendentiem jābūt sekmīgi pabeigušiem struktūrvienības apstiprinājuma kursu saskaņā ar ATCO daļas D apakšdaļas 3. iedaļas prasībām.

c)

Pēc ATCO.A.010. punktā aprakstītās licences apmaiņas struktūrvienības apstiprinājuma pretendentiem papildus b) apakšpunkta prasībām jāizpilda arī ATCO.D.060. punkta f) apakšpunkta prasības.

d)

Gaisa satiksmes vadības dispečeriem, kuri sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus gaisa kuģiem, ar kuriem veic pārbaudes lidojumu, kompetentā iestāde var noteikt papildu prasības, kas jāizpilda līdztekus b) apakšpunkta prasībām.

e)

Struktūrvienības apstiprinājums ir derīgs tik ilgi, cik noteikts struktūrvienības kompetences shēmā. Šis laika periods nepārsniedz trīs gadus.

f)

Struktūrvienības apstiprinājumu derīguma periods sākotnējās izsniegšanas un atjaunošanas gadījumā sākas ne vēlāk kā 30 dienas pēc novērtējuma sekmīgas pabeigšanas.

g)

Struktūrvienības apstiprinājumi jāapstiprina atkārtoti, ja:

1)

pretendents licences privilēģijas ir izmantojis obligāto stundu skaitu, kas norādīts struktūrvienības kompetences shēmā;

2)

struktūrvienības apstiprinājuma derīguma periodā pretendents ir izgājis kvalifikācijas paaugstināšanas apmācību saskaņā ar struktūrvienības kompetences shēmu;

3)

pretendenta kompetence ir novērtēta saskaņā ar struktūrvienības kompetences shēmu ne agrāk kā trīs mēnešus pirms struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņa beigu datuma.

h)

Struktūrvienības apstiprinājumus atkārtoti apstiprina, ja trīs mēnešu laikā tieši pirms to derīguma termiņa beigu datuma ir izpildītas g) apakšpunktā norādītās prasības. Šādos gadījumos derīguma termiņu rēķina no derīguma termiņa beigu datuma.

i)

Ja struktūrvienības apstiprinājumu atkārtoti apstiprina pirms h) apakšpunktā norādītā perioda, tā derīguma termiņš sākas ne vēlāk kā 30 dienas pēc datuma, kurā tika sekmīgi pabeigts novērtējums, ja ir izpildītas arī g) apakšpunkta 1. un 2. punkta prasības.

j)

Ja struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņš ir beidzies, licences turētājs sekmīgi pabeidz struktūrvienības apstiprinājuma kursu saskaņā ar ATCO daļas D apakšdaļas 3. iedaļas prasībām, lai atjaunotu apstiprinājumu.

ATCO.B.025   Struktūrvienības kompetences shēma

a)

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs izveido struktūrvienības kompetences shēmas, un kompetentā iestāde tās apstiprina. Struktūrvienības kompetences shēmā ir vismaz šādi elementi:

1)

struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņš atbilstoši ATCO.B.020. punkta e) apakšpunktam;

2)

maksimālais nepārtrauktais periods, kurā struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņa laikā netiek izmantotas tā sniegtās privilēģijas. Šis periods nepārsniedz 90 kalendārās dienas;

3)

obligātais struktūrvienības apstiprinājuma privilēģiju izmantošanas stundu skaits konkrētā laika periodā, kas nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus, kā noteikts ATCO.B.020. punkta g) apakšpunkta 1. punktā. Praktiskās apmācības instruktoriem, kuri izmanto OJTI apstiprinājuma privilēģijas, laikam, kas pavadīts, sniedzot instruktāžu, jāsastāda maksimāli 50 % no struktūrvienības apstiprinājuma atkārtotai apstiprināšanai nepieciešamā stundu skaita;

4)

procedūras, kas veicamas gadījumā, ja licences turētājs neatbilst a) apakšpunkta 2. un 3. punktā norādītajām prasībām;

5)

procesi kompetences novērtēšanai, tostarp kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības priekšmetu novērtēšanai saskaņā ar ATCO.D.080. punkta b) apakšpunktu;

6)

procesi, kurus izmantojot eksaminē nepieciešamās teorētiskās zināšanas un izpratni kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu sniegto privilēģiju izmantošanai;

7)

procesi turpmākās apmācības tēmu, apakštēmu, mērķu un apmācības metožu noteikšanai;

8)

kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības minimālais ilgums un biežums;

9)

procesi, kurus izmantojot eksaminē teorētiskās zināšanas un/vai novērtē praktiskās iemaņas, kas gūtas pārkvalifikācijas apmācībā, tostarp minimālās sekmīgās atzīmes eksāmenos;

10)

procesi, kas veicami nesekmīga eksāmena vai novērtējuma gadījumā, tostarp pārsūdzības procesi;

11)

apmācības personāla kvalifikācija, funkcijas un pienākumi;

12)

procedūra, ar kuru nodrošina, ka praktiskās apmācības instruktori ir praktiski pielietojuši instruktāžas paņēmienus procedūrās, kurās paredzēts sniegt instruktāžu saskaņā ar ATCO.C.010. punkta b) apakšpunkta 3. punktu un ATCO.C.030. punkta b) apakšpunkta 3. punktu;

13)

procedūras, kas veicamas, lai deklarētu un pārvaldītu pagaidu nespēju izmantot licences sniegtās privilēģijas, kā arī informētu kompetento iestādi saskaņā ar ATCO.A.015. punkta d) apakšpunktu;

14)

to pierakstu uzskaite, kas jāsaglabā saistībā ar turpmāko apmācību un novērtējumiem saskaņā ar ATCO.AR.B.015. punktu;

15)

procesi un pamatojums struktūrvienības kompetences shēmas pārskatīšanai un grozīšanai, kā arī iesniegšanai kompetentajā iestādē. Struktūrvienības kompetences shēma jāpārskata vismaz reizi trijos gados.

b)

Lai izpildītu a) apakšpunkta 3. punktā norādītās prasības, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji uzskaita, cik stundu katrs licences turētājs izmanto sava struktūrvienības apstiprinājuma sniegtās privilēģijas, strādājot sektorā, sektoru grupā un/vai ATC struktūrvienības darba vietās, un pēc pieprasījuma izsniedz šos datus kompetentajām iestādēm un licences turētājam.

c)

Ieviešot a) apakšpunkta 4. un 13. punktā minētās procedūras, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji nodrošina tādu mehānismu pielietošanu, kas garantē taisnīgu attieksmi pret licences turētājiem, kuru apstiprinājumu derīguma termiņu nevar pagarināt.

ATCO.B.030   Valodas prasmes apstiprinājums

a)

Gaisa satiksmes vadības dispečeri un gaisa satiksmes vadības dispečeri–studenti nedrīkst izmantot savu licenču dotās privilēģijas, ja viņiem nav derīga valodas prasmes apstiprinājuma angļu valodā un, ja piemērojams, valodā(-ās), kuru(-as) dalībvalstis drošības nolūkos noteikušas ATC struktūrvienībai saskaņā ar informāciju Aeronavigācijas informatīvajās publikācijās. Valodas prasmes apstiprinājumā jānorāda valoda(-as), tās/to prasmes līmenis(-ņi) un derīguma termiņa beigu datums(-i).

b)

Valodas prasmes līmeni nosaka pēc novērtējuma skalas, kas iekļauta I pielikuma 1. papildinājumā.

c)

Ikviena valodas prasmes apstiprinājuma pretendentam saskaņā ar b) apakšpunktā minēto novērtējuma skalu jāpierāda vismaz operatīvā līmeņa (ceturtā līmeņa) valodas prasme.

Lai to izdarītu, pretendentam jāspēj:

1)

efektīvi sazināties gan tikai balss kontakta (telefons/rācija), gan klātienes kontakta situācijās;

2)

precīzi un skaidri sazināties par parastām, konkrētām un ar darbu saistītām tēmām;

3)

lietot piemērotu komunikācijas stratēģiju ziņojumu apmaiņā, kā arī atpazīt un atrisināt pārpratumus vispārīgā vai ar darbu saistītā kontekstā;

4)

veiksmīgi un relatīvi viegli tikt galā ar lingvistiskām grūtībām, ko izraisa sarežģījumi vai negaidīts notikumu pavērsiens pretendentam citādi labi zināmas parastas darba situācijas vai saziņas uzdevuma kontekstā; un

5)

lietot aeronavigācijas vidē saprotamu dialektu vai izrunu.

d)

Neskarot c) apakšpunktu, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt paaugstināta līmeņa (piektā līmeņa) valodas prasmi pēc I pielikuma 1. papildinājumā dotās novērtējuma skalas, ja konkrētās kvalifikācijas atzīmes vai apstiprinājuma operatīvās darbības nosacījumi prasa augstāku valodas prasmes līmeni nepārkāpjamu drošības apsvērumu dēļ. Šādai prasībai ir jābūt nediskriminējošai, samērīgai, pārredzamai, un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam, kurš vēlas piemērot augstāku valodas prasmes līmeni, tā ir objektīvi jāpamato un kompetentai iestādei tā ir jāapstiprina.

e)

Valodas prasmi pierāda ar sertifikātu, kas apliecina novērtējuma rezultātu.

ATCO.B.035   Valodas prasmes apstiprinājuma derīgums

a)

Atkarībā no valodas prasmes līmeņa, kas noteikts atbilstoši I pielikuma 1. papildinājumam, valodas prasmes apstiprinājuma derīgums ir šāds:

1)

operatīvais līmenis (ceturtais līmenis) – trīs gadi kopš novērtējuma datuma;

2)

paaugstināts līmenis (piektais līmenis) – seši gadi kopš novērtējuma datuma;

3)

eksperta līmenis (sestais līmenis):

i)

deviņi gadi kopš novērtējuma datuma – angļu valodai;

ii)

neierobežoti – visām citām valodām, kas minētas ATCO.B.030. punkta a) apakšpunktā.

b)

Valodas prasmes apstiprinājuma derīguma termiņš sākotnējās izsniegšanas un atjaunošanas gadījumā sākas ne vēlāk kā 30 dienas pēc valodas prasmes novērtējuma sekmīgas nokārtošanas.

c)

Valodas prasmes apstiprinājumus atkārtoti apstiprina pēc tam, kad sekmīgi nokārtots valodas prasmes novērtējums, kuru veic triju mēnešu laikā tieši pirms derīguma termiņa beigu datuma. Šādos gadījumos jauno derīguma termiņu rēķina no derīguma termiņa beigu datuma.

d)

Ja valodas prasmes apstiprinājumu atkārtoti apstiprina pirms c) apakšpunktā minētā perioda, tā derīguma termiņš sākas ne vēlāk kā 30 dienas pēc datuma, kurā sekmīgi nokārtots valodas prasmes novērtējums.

e)

Kad valodas prasmes apstiprinājuma derīguma termiņš ir beidzies, licences turētājam sekmīgi jānokārto valodas prasmes novērtējums, lai viņa apstiprinājums tiktu atjaunots.

ATCO.B.040   Valodas prasmes novērtēšana

a)

Valodas prasmi pierāda ar kompetentās iestādes apstiprinātu novērtēšanas metodi, kurā norāda:

1)

novērtējuma izpildes procesu;

2)

vērtētāju kvalifikāciju;

3)

pārsūdzības procedūru.

b)

Valodas prasmes novērtēšanas iestādēm jāatbilst prasībām, ko kompetentās iestādes noteikušas saskaņā ar ATCO.AR.A.010. punktu.

ATCO.B.045   Valodu apmācība

a)

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji nodrošina valodu apmācības pieejamību, lai gaisa satiksmes vadības dispečeri varētu uzturēt nepieciešamo valodas prasmes līmeni. Šī apmācība ir pieejama:

1)

operatīvā līmeņa (ceturtā līmeņa) valodas prasmes apstiprinājuma turētājiem;

2)

licences turētājiem, kuriem nav iespējas regulāri pielietot savu valodas prasmi, lai to saglabātu.

b)

Valodu apmācību var nodrošināt arī kā turpmāko apmācību.

C APAKŠDAĻA

INSTRUKTORIEM UN VĒRTĒTĀJIEM PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS

1. IEDAĻA

Instruktori

ATCO.C.001   Teorijas instruktori

a)

Teorētisko apmācību drīkst vadīt tikai attiecīgi kvalificēti instruktori.

b)

Teorijas instruktors ir attiecīgi kvalificēts, ja:

1)

viņam ir gaisa satiksmes vadības dispečera licence un/vai pasniedzamajam mācību priekšmetam piemērota profesionālā kvalifikācija, un/vai viņš mācību organizācijai pierādījis pietiekamas zināšanas un pieredzi;

2)

viņš mācību organizācijai pierādījis instruktāžas prasmes.

ATCO.C.005   Praktiskie instruktori

Persona drīkst vadīt praktisko apmācību tikai tad, ja šai personai ir gaisa satiksmes vadības dispečera licence ar praktiskās apmācības instruktora (OJTI) apstiprinājumu vai komplekso trenažieru instruktora (STDI) apstiprinājumu.

ATCO.C.010   Praktiskās apmācības instruktora (OJTI) privilēģijas

a)

OJTI apstiprinājums tā turētāju pilnvaro veikt praktisko apmācību un uzraudzību operatīvajās darba vietās, attiecībā uz kurām viņam ir derīgs struktūrvienības apstiprinājums, un ar kompleksajiem trenažieriem, attiecībā uz kuriem viņam ir kvalifikācijas atzīmes.

b)

OJTI apstiprinājuma turētāji savas privilēģijas drīkst izmantot tikai tad, ja viņi:

1)

vismaz divus gadus ir pielietojuši tā kvalifikācijas apstiprinājuma privilēģijas, par kuru sniegs instruktāžu;

2)

vismaz sešus iepriekšējos mēnešus ir pielietojuši tāda derīga struktūrvienības apstiprinājuma privilēģijas, par kuru sniegs instruktāžu;

3)

ir praktiski apguvuši instruktāžas prasmes procedūrās, par kurām plāno sniegt instruktāžu.

c)

Divu gadu laika periodu, kas minēts b) apakšpunkta 1. punktā, kompetentā iestāde pēc mācību organizācijas pieprasījuma var saīsināt, bet tas nedrīkst būt īsāks par vienu gadu.

ATCO.C.015   Pieteikšanās praktiskās apmācības instruktora apstiprinājumam

OJTI apstiprinājuma pretendentiem jābūt:

a)

gaisa satiksmes vadības dispečera licencei ar derīgu struktūrvienības apstiprinājumu;

b)

pielietojušiem gaisa satiksmes vadības dispečera licences sniegtās privilēģijas vismaz divu gadu laikā tieši pirms pieteikšanās. Kompetentā iestāde pēc mācību organizācijas pieprasījuma šo periodu var saīsināt, bet tas nedrīkst būt īsāks par vienu gadu, un

c)

viena gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas sekmīgi pabeigušiem praktiskās instruktāžas paņēmienu kursu, kurā tiek mācītas nepieciešamās zināšanas un pedagoģiskās prasmes, un ir tikuši pienācīgi novērtēti.

ATCO.C.020   Praktiskās apmācības instruktora apstiprinājuma derīgums

a)

OJTI apstiprinājums ir derīgs trīs gadus.

b)

OJTI apstiprinājumu var atkārtoti apstiprināt pēc tam, kad tā derīguma termiņa laikā ir sekmīgi pabeigta kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība par praktiskajām instruktāžas iemaņām un ir izpildītas ATCO.C.015. punkta a) un b) apakšpunkta prasības.

c)

Ja OJTI apstiprinājuma derīguma termiņš ir beidzies, to var atjaunot:

1)

piedaloties kvalifikācijas paaugstināšanas apmācībā par praktiskajām instruktāžas iemaņām; un

2)

sekmīgi nokārtojot praktiskā instruktora kompetences novērtējumu

viena gada laikā pirms pieteikšanās apstiprinājuma atjaunošanai, ja ir izpildītas ATCO.C.015. punkta a) un b) apakšpunkta prasības.

d)

OJTI apstiprinājuma pirmreizējās izsniegšanas un atjaunošanas gadījumā derīguma termiņš sākas ne vēlāk kā 30 dienas pēc novērtējuma sekmīgas nokārtošanas.

e)

Ja nav izpildītas ATCO.C.015. punkta a) un b) apakšpunkta prasības, OJTI apstiprinājumu var apmainīt pret STDI apstiprinājumu, ja tiek nodrošināta atbilstība ATCO.C.040. punkta b) un c) apakšpunkta prasībām.

ATCO.C.025   Pagaidu OJTI atļauja

a)

Ja nav iespējams nodrošināt atbilstību ATCO.C.010. punkta b) apakšpunkta 2. punkta prasībām, kompetentā iestāde var piešķirt pagaidu OJTI atļauju, pamatojoties uz aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja veiktu drošības analīzi.

b)

Pagaidu OJTI atļauju, kas minēta a) apakšpunktā, var piešķirt personām, kurām ir derīgs OJTI apstiprinājums, kas izsniegts saskaņā ar ATCO.C.015. punkta prasībām.

c)

Pagaidu OJTI atļauja, kas minēta a) apakšpunktā, ļauj vadīt tikai tādu instruktāžu, kas nepieciešama izņēmuma situācijām, un tās derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt vienu gadu vai saskaņā ar ATCO.C.015. punktu izsniegta OJTI apstiprinājuma derīguma termiņu, izvēloties īsāko periodu.

ATCO.C.030   Komplekso trenažieru instruktora (STDI) privilēģijas

a)

STDI apstiprinājums tā turētāju pilnvaro sniegt praktisko apmācību ar kompleksajiem trenažieriem:

1)

sākotnējās apmācības praktiskajos mācību priekšmetos;

2)

struktūrvienības apmācībā, kas nav OJT; un

3)

turpmākajā apmācībā.

Ja STDI pasniedz iepriekšējo OJT, nepieciešams, lai viņam būtu vai būtu bijis attiecīgais struktūrvienības apstiprinājums.

b)

STDI apstiprinājuma turētāji savas privilēģijas drīkst izmantot tikai tad, ja viņi ir:

1)

guvuši vismaz divu gadu pieredzi attiecībā uz kvalifikācijas atzīmi, par kuru vadīs instruktāžu;

2)

pierādījuši zināšanas par pašreizējo ekspluatācijas praksi;

3)

praktiski apguvuši instruktāžas paņēmienus procedūrās, par kurām plāno sniegt instruktāžu.

c)

Neskarot b) apakšpunkta 1. punktu:

1)

pamata apmācībai der jebkādas kvalifikācijas atzīmes;

2)

kvalifikācijas atzīmes apmācību par īpašiem un atlasītiem darbības uzdevumiem var nodrošināt STDI, kam ir kvalifikācijas atzīme, kura attiecas uz konkrēto īpašo un atlasīto darbības uzdevumu.

ATCO.C.035   Pieteikšanās komplekso trenažieru instruktora apstiprinājumam

STDI apstiprinājuma pretendentiem jābūt:

a)

pielietojušiem gaisa satiksmes vadības dispečera licences sniegtās privilēģijas attiecībā uz jebkuru kvalifikācijas atzīmi vismaz divus gadus; un

b)

viena gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas sekmīgi pabeigušiem praktiskās instruktāžas paņēmienu kursu, kurā tiek mācītas nepieciešamās zināšanas un pedagoģiskās prasmes, izmantojot teorētiskās un praktiskās metodes, un ir tikuši pienācīgi novērtēti.

ATCO.C.040   Komplekso trenažieru instruktora apstiprinājuma derīgums

a)

STDI apstiprinājums ir derīgs trīs gadus.

b)

STDI apstiprinājumu var atkārtoti apstiprināt pēc tam, kad tā derīguma periodā sekmīgi pabeigta kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība par praktiskajām instruktāžas iemaņām un pašreizējo ekspluatācijas praksi.

c)

Ja STDI apstiprinājuma derīguma termiņš ir beidzies, to var atjaunot:

1)

piedaloties kvalifikācijas paaugstināšanas apmācībā par praktiskajām instruktāžas iemaņām un pašreizējo ekspluatācijas praksi; un

2)

sekmīgi nokārtojot praktiskā instruktora kompetences novērtējumu

viena gada laikā pirms pieteikšanās atjaunošanai.

d)

Pirmreizējās izsniegšanas un atjaunošanas gadījumā STDI apstiprinājuma derīguma termiņš sākas ne vēlāk kā 30 dienas pēc novērtējuma sekmīgas nokārtošanas.

2. IEDAĻA

Vērtētāji

ATCO.C.045   Vērtētāja privilēģijas

a)

Tikai personas, kurām ir vērtētāja apstiprinājums, drīkst veikt novērtējumus.

b)

Vērtētāja apstiprinājums pilnvaro tā turētājus veikt novērtējumus:

1)

sākotnējās apmācības laikā, lai izsniegtu gaisa satiksmes vadības dispečera–studenta licenci vai lai izsniegtu jaunu kvalifikācijas atzīmi un/vai kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu, ja piemērojams;

2)

attiecībā uz iepriekšējo kompetenci saskaņā ar ATCO.B.001. punkta d) apakšpunktu un ATCO.B.010. punkta b) apakšpunktu;

3)

attiecībā uz gaisa satiksmes vadības dispečeriem–studentiem, lai izsniegtu struktūrvienības apstiprinājumu un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumus, ja piemērojams;

4)

attiecībā uz gaisa satiksmes vadības dispečeriem, lai izsniegtu struktūrvienības apstiprinājumu un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumus, ja piemērojams, kā arī atkārtoti apstiprinātu un atjaunotu struktūrvienības apstiprinājumu;

5)

attiecībā uz praktisko instruktoru pretendentiem vai vērtētāju pretendentiem, ja panākta atbilstība d) apakšpunkta 2.–4. punkta prasībām.

c)

Vērtētāja apstiprinājuma turētāji savas privilēģijas drīkst izmantot tikai tad, ja:

1)

viņiem ir vismaz divu gadu pieredze attiecībā uz kvalifikācijas atzīmi un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu(-iem), par kuru(-iem) viņi veiks vērtēšanu; un

2)

viņi ir pierādījuši zināšanas par pašreizējo ekspluatācijas praksi.

d)

Papildus c) apakšpunktā noteiktajām prasībām vērtētāja apstiprinājuma turētāji apstiprinājuma sniegtās privilēģijas drīkst pielietot tikai:

1)

novērtējumiem nolūkā izsniegt, atkārtoti apstiprināt un atjaunot struktūrvienības apstiprinājumu, ja viņiem ar novērtējumu saistītais struktūrvienības apstiprinājums ir vismaz vienu gadu pirms attiecīgā novērtējuma veikšanas;

2)

pretendenta kompetences novērtēšanai, lai izsniegtu vai atjaunotu STDI apstiprinājumu, ja viņiem ir STDI vai OJTI apstiprinājums un viņi vismaz trīs gadus ir pielietojuši šā apstiprinājuma sniegtās privilēģijas;

3)

pretendenta kompetences novērtēšanai, lai izsniegtu vai atjaunotu OJTI apstiprinājumu, ja viņiem ir OJTI apstiprinājums un viņi vismaz trīs gadus ir pielietojuši šā apstiprinājuma sniegtās privilēģijas;

4)

pretendenta kompetences novērtēšanai, lai izsniegtu vai atjaunotu vērtētāja apstiprinājumu, ja viņi vismaz trīs gadus ir pielietojuši vērtētāja apstiprinājuma sniegtās privilēģijas.

e)

Veicot novērtējumu nolūkā izsniegt un atjaunot struktūrvienības apstiprinājumu un nodrošināt uzraudzību operatīvajā darba vietā, vērtētājam nepieciešams arī OJTI apstiprinājums, vai arī vērtēšanā jāpiedalās OJTI, kam ir derīgs struktūrvienības apstiprinājums, kas saistīts ar veicamo novērtējumu.

ATCO.C.050   Personīga ieinteresētība

Vērtētāji nedrīkst veikt novērtējumus, ja varētu būt ietekmēta viņu objektivitāte.

ATCO.C.055   Pieteikšanās vērtētāja apstiprinājumam

Vērtētāja apstiprinājuma pretendentiem jābūt:

a)

pielietojušiem gaisa satiksmes vadības dispečera licences sniegtās privilēģijas vismaz divus gadus; un

b)

viena gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas sekmīgi pabeigušiem vērtētāja kursu, kurā tiek mācītas nepieciešamās zināšanas un prasmes, izmantojot teorētiskās un praktiskās metodes, un ir tikuši pienācīgi novērtēti.

ATCO.C.060   Vērtētāja apstiprinājuma derīgums

a)

Vērtētāja apstiprinājums ir derīgs trīs gadus.

b)

Vērtētāja apstiprinājumu var atkārtoti apstiprināt pēc tam, kad tā derīguma termiņa laikā sekmīgi pabeigta kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība par vērtēšanas iemaņām un pašreizējo ekspluatācijas praksi.

c)

Ja vērtētāja apstiprinājuma derīguma termiņš ir beidzies, to var atjaunot:

1)

piedaloties kvalifikācijas paaugstināšanas apmācībā par vērtēšanas iemaņām un pašreizējo ekspluatācijas praksi; un

2)

sekmīgi nokārtojot vērtētāja kompetences novērtējumu

viena gada laikā pirms pieteikšanās atjaunošanai.

d)

Pirmreizējās izsniegšanas un atjaunošanas gadījumā vērtētāja apstiprinājuma derīguma termiņš sākas ne vēlāk kā 30 dienas pēc novērtējuma sekmīgas nokārtošanas.

ATCO.C.065   Pagaidu vērtētāja atļauja

a)

Ja ATCO.C.045. punkta d) apakšpunkta 1. punktā paredzēto prasību nevar izpildīt, kompetentā iestāde personām, kurām ir vērtētāja apstiprinājums, kas izsniegts saskaņā ar ATCO.C.055. punkta prasībām, var atļaut veikt ATCO.C.045. punkta b) apakšpunkta 3. un 4. punktā minētos novērtējumus, kas nepieciešami izņēmuma situācijās vai vērtējuma neatkarīguma nodrošināšanai, ar nosacījumu, ka ir ievērotas b) un c) apakšpunktā noteiktās prasības.

b)

Attiecībā uz izņēmuma situācijām nepieciešams, lai vērtētāja apstiprinājuma turētājam vismaz vienu gadu pirms attiecīgā novērtējuma veikšanas būtu arī ar novērtējumu saistītais struktūrvienības apstiprinājums ar saistīto kvalifikācijas atzīmi un, ja piemērojams, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājums. Atļauja ļauj veikt tikai tādus vērtējumus, kas nepieciešami izņēmuma situācijām, un tās derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt vienu gadu vai saskaņā ar ATCO.C.055. punktu izsniegta vērtētāja apstiprinājuma derīguma termiņu, izvēloties īsāko periodu.

c)

Ņemot vērā periodiskumu, lai nodrošinātu vērtējuma neatkarīgumu, nepieciešams, lai vērtētāja apstiprinājuma turētājam vismaz vienu gadu pirms attiecīgā novērtējuma veikšanas būtu arī ar novērtējumu saistītais struktūrvienības apstiprinājums ar saistīto kvalifikācijas atzīmi un, ja piemērojams, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājums. Atļaujas derīguma termiņu nosaka kompetentā iestāde, bet tas nepārsniedz saskaņā ar ATCO.C.055. punktu izsniegta vērtētāja apstiprinājuma derīguma termiņu.

d)

Pagaidu vērtētāja atļaujas izsniegšanas nolūkā b) un c) apakšpunktā minēto iemeslu dēļ kompetentā iestāde var pieprasīt, lai aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs iesniedz drošības analīzi.

D APAKŠDAĻA

GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERU APMĀCĪBA

1. IEDAĻA

Vispārīgās prasības

ATCO.D.001   Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācības mērķi

Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācība ietver visus teorētiskos kursus, praktiskos vingrinājumus, tostarp simulācijas, un praktisko apmācību, kas nepieciešami, lai iegūtu un uzturētu prasmi sniegt drošus, sakārtotus un ātrus gaisa satiksmes vadības pakalpojumus.

ATCO.D.005   Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācības veidi

a)

Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācībai ir šādi veidi:

1)

sākotnējā apmācība, pēc kuras piešķir gaisa satiksmes vadības dispečera–studenta licenci vai papildu kvalifikācijas atzīmi un, ja piemērojams, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu un kurā ietilpst:

i)   “pamata apmācība”– teorētiskā un praktiskā apmācība, kurā sniedz pamatzināšanas un praktiskās iemaņas par ekspluatācijas pamata procedūrām;

ii)   “kvalifikācijas atzīmes apmācība”– teorētiskā un praktiskā apmācība, kurā sniedz zināšanas un praktiskās iemaņas saistībā ar konkrētu kvalifikācijas atzīmi un, ja piemērojams, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu;

2)

struktūrvienības apmācība, pēc kuras piešķir gaisa satiksmes vadības dispečera licenci, piešķir kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu, validē kvalifikācijas atzīmi(-es) vai kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu(-us) un/vai piešķir vai atjauno struktūrvienības apstiprinājumu. Šajā apmācībā ir šādas fāzes:

i)

pārejas apmācības fāze, kuras galvenais mērķis ir sniegt zināšanas un izpratni par konkrētajai vietai specifiskām ekspluatācijas procedūrām un ar konkrētiem uzdevumiem saistītiem aspektiem; un

ii)

praktiskās apmācības fāze, kas ir struktūrvienības apmācības pēdējā fāze, kurā iepriekš apgūto ar darbu saistīto ikdienišķo informāciju un prasmes integrē praksē kvalificēta praktiskās apmācības instruktora uzraudzībā reālā satiksmes situācijā;

iii)

papildus i) un ii) punktam struktūrvienības apstiprinājumam(-iem), kura(-u) gadījumā jāsaskaras ar sarežģītas un blīvas satiksmes situācijām, ir nepieciešama iepriekšējas praktiskās apmācības fāze, kurā nostiprina iepriekš iegūto kvalifikācijas atzīmes ikdienišķo informāciju un prasmes un apmācāmo personu sagatavo reālām satiksmes situācijām, ar kurām var saskarties attiecīgajā struktūrvienībā;

3)

turpmākā apmācība, kas izstrādāta licences apstiprinājumu derīguma uzturēšanai un kuru veido šādi elementi:

i)

kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība;

ii)

pārkvalifikācijas apmācība, ja nepieciešams.

b)

Papildus a) apakšpunktā minētajiem apmācības veidiem gaisa satiksmes vadības dispečeri var saņemt šāda veida apmācību:

1)

praktisko instruktoru apmācība, pēc kuras piešķir, atkārtoti apstiprina vai atjauno OJTI vai STDI apstiprinājumu;

2)

vērtētāju apmācība, pēc kuras piešķir, atkārtoti apstiprina vai atjauno vērtētāja apstiprinājumu.

2. IEDAĻA

Prasības par sākotnējo apmācību

ATCO.D.010   Sākotnējās apmācības sastāvs

a)

Sākotnējā apmācībā, kas paredzēta gaisa satiksmes vadības dispečera–studenta licences pretendentiem vai papildu kvalifikācijas atzīmes un/vai, ja piemērojams, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma saņemšanai, ir šādi elementi:

1)

pamata apmācība, kas ietver visus I pielikuma 2. papildinājumā minētos mācību priekšmetus, tēmas un apakštēmas; un

2)

kvalifikācijas atzīmes apmācība, kas ietver mācību priekšmetus, tēmas un apakštēmas no vismaz vienas tālāk minētās kvalifikācijas atzīmes:

i)

lidlauka vizuālās vadības kvalifikācijas atzīme – ADV, definēta I pielikuma 3. papildinājumā;

ii)

lidlauka instrumentālās vadības kvalifikācijas atzīme torņiem – ADI (TWR), definēta šīs regulas I pielikuma 4. papildinājumā;

iii)

pieejas procedurālās vadības kvalifikācijas atzīme – APP, definēta I pielikuma 5. papildinājumā;

iv)

lidojumu rajona procedurālās vadības kvalifikācijas atzīme – ACP, definēta I pielikuma 6. papildinājumā;

v)

pieejas novērošanas vadības kvalifikācijas atzīme – APS, definēta I pielikuma 7. papildinājumā;

vi)

lidojumu rajona novērošanas vadības kvalifikācijas atzīme – ACS, definēta I pielikuma 8. papildinājumā.

b)

Papildu kvalifikācijas atzīmes apmācībā jāietver mācību priekšmeti, tēmas un apakštēmas, kas attiecas uz vismaz vienu no a) apakšpunkta 2. punktā minētajām kvalifikācijas atzīmēm.

c)

Apmācība, kas paredzēta kvalifikācijas atzīmes atkārtotai aktivizēšanai pēc iepriekšējās kompetences nesekmīga novērtējuma saskaņā ar ATCO.B.010. punkta b) apakšpunktu, jāizstrādā atbilstoši minētā novērtējuma rezultātam.

d)

Apmācībā par tādu kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu, kas nav minēts ATCO.B.015. punkta a) apakšpunkta 3. punktā, jāiekļauj mācību priekšmeti, tēmas un apakštēmas, ko mācību organizācija izstrādājusi un apstiprinājusi kā apmācību kursa daļu.

e)

Pamata apmācību un/vai kvalifikācijas atzīmes apmācību var papildināt ar mācību priekšmetiem, tēmām un apakštēmām, kas ir papildinoši vai īpaši attiecas uz funkcionālajiem gaisa telpas blokiem (FAB) vai nacionālo vidi.

ATCO.D.015   Sākotnējās apmācības plāns

Sākotnējās apmācības plānu izveido mācību organizācija un apstiprina kompetentā iestāde. Plānā jābūt vismaz šādiem elementiem:

a)

sākotnējās apmācības kursa sastāvs atbilstoši ATCO.D.010. punktam;

b)

sākotnējās apmācības kursa struktūra atbilstoši ATCO.D.020. punkta b) apakšpunktam;

c)

sākotnējās apmācības kursa(-u) pasniegšanas procedūra;

d)

mācību metodes;

e)

sākotnējās apmācības kursa(-u) minimālais un maksimālais ilgums;

f)

pamatojoties uz ATCO.D.010. punkta b) apakšpunktu, process sākotnējās apmācības kursa(-u) pielāgošanai, lai pienācīgi ņemtu vērā sekmīgi pabeigtu pamata apmācības kursu;

g)

eksaminēšanas un novērtēšanas procedūras saskaņā ar ATCO.D.025. un ATCO.D.035. punktu, kā arī veiktspējas mērķi saskaņā ar ATCO.D.030. un ATCO.D.040. punktu;

h)

apmācības personāla kvalifikācija, funkcijas un pienākumi;

i)

procedūra apmācības priekšlaicīgai pārtraukšanai;

j)

pārsūdzības procedūra;

k)

norādes, kuri ar sākotnējo apmācību saistītie dokumenti ir jāpatur;

l)

procedūras un pamatojums sākotnējās apmācības plāna pārskatīšanai un grozīšanai, kā arī iesniegšanai kompetentajā iestādē. Sākotnējās apmācības plāns jāpārskata ne retāk kā ik pēc trim gadiem.

ATCO.D.020   Pamata apmācības un kvalifikācijas atzīmes apmācības kursi

a)

Pamata apmācību un kvalifikācijas atzīmes apmācību pasniedz kā atsevišķus vai integrētus kursus.

b)

Pamata apmācības un kvalifikācijas atzīmes apmācības kursus vai integrēto sākotnējās apmācības kursu izstrādā un pasniedz mācību organizācijas un apstiprina kompetentā iestāde.

c)

Ja sākotnējo apmācību nodrošina integrēta kursa veidā, skaidri jāizšķir eksāmeni un novērtējumi attiecībā uz:

1)

pamata apmācību; un

2)

katru kvalifikācijas atzīmes apmācību.

d)

Sākotnējās apmācības sekmīgu pabeigšanu vai kvalifikācijas atzīmes apmācības sekmīgu pabeigšanu nolūkā saņemt papildu kvalifikācijas atzīmi apliecina ar sertifikātu, kuru izsniedz mācību organizācija.

e)

Pamata apmācības sekmīgu pabeigšanu apliecina sertifikāts, kuru mācību organizācija izsniedz pēc pretendenta pieprasījuma.

ATCO.D.025   Pamata apmācības eksāmeni un novērtējums

a)

Pamata apmācības kursos jāietver teorētisko zināšanu eksāmens(-i) un novērtējums(-i).

b)

Teorētisko zināšanu eksāmenu(-us) ir nokārtojuši tie pretendenti, kuri ieguvuši vismaz 75 % no attiecīgā eksāmena kopējās atzīmes.

c)

ATCO.D.030. punktā minētos veiktspējas mērķus novērtē, izmantojot uzdevumu daļas trenažieri vai simulatoru.

d)

Novērtējumu(-us) ir nokārtojuši tie pretendenti, kuri konsekventi uzrāda nepieciešamo ATCO.D.030. punktā minēto veiktspēju un kuru rīcība atbilst prasītajiem kritērijiem par drošām darbībām gaisa satiksmes vadības pakalpojumu jomā.

ATCO.D.030   Pamata apmācības veiktspējas mērķi

Novērtējumā(-os) jāizvērtē šādi veiktspējas mērķi:

a)

darba vietas aprīkojuma pārbaudīšana un lietošana;

b)

situācijas pārzināšanas attīstīšana un uzturēšana, uzraugot satiksmi un identificējot gaisa kuģus, kad piemērojams;

c)

lidojuma datu displeja(-u) uzraudzīšana un atjaunināšana;

d)

attiecīgās frekvences pastāvīgas uzraudzības uzturēšana klausoties;

e)

atbilstošu atļauju, instrukciju un satiksmes informācijas izdošana;

f)

apstiprinātās frazeoloģijas izmantošana;

g)

efektīva komunikācija;

h)

nošķiršanas noteikumu piemērošana;

i)

koordinācijas pielietošana pēc nepieciešamības;

j)

simulētai gaisa telpai noteikto procedūru piemērošana;

k)

gaisa kuģu potenciālu savstarpējo konfliktu konstatēšana;

l)

darbību prioritātes ievērošana;

m)

piemērotu nošķiršanas metožu izvēlēšanās.

ATCO.D.035   Kvalifikācijas atzīmes apmācības eksāmeni un novērtējums

a)

Kvalifikācijas atzīmes apmācības kursos jāietver teorētisko zināšanu eksāmens(-i) un novērtējums(-i).

b)

Teorētisko zināšanu eksāmenu(-us) ir nokārtojuši tie pretendenti, kuri ieguvuši vismaz 75 % no attiecīgā eksāmena kopējās atzīmes.

c)

Novērtējuma(-u) pamatā jābūt ATCO.D.040. punktā aprakstītajiem kvalifikācijas atzīmes apmācības veiktspējas mērķiem.

d)

Novērtējumu(-us) veic, izmantojot simulatoru.

e)

Novērtējumu(-us) ir nokārtojuši tie pretendenti, kuri konsekventi uzrāda nepieciešamo ATCO.D.040. punktā aprakstīto veiktspēju un kuru rīcība atbilst prasītajiem kritērijiem par drošām darbībām gaisa satiksmes vadības pakalpojumu jomā.

ATCO.D.040   Kvalifikācijas atzīmes apmācības veiktspējas mērķi

a)

Katram kvalifikācijas atzīmes apmācības kursam definē kvalifikācijas atzīmes apmācības veiktspējas mērķus un to uzdevumus.

b)

Kvalifikācijas atzīmes apmācības veiktspējas mērķi nosaka, ka pretendentam:

1)

jāpierāda spēja pārvaldīt gaisa satiksmi tā, lai panāktu drošus, sakārtotus un ātrus pakalpojumus; un

2)

jāspēj tikt galā ar sarežģītas un blīvas satiksmes situācijām.

c)

Papildus b) apakšpunktā noteiktajam ar lidlauka vizuālās vadības (ADV) un lidlauka instrumentālās vadības (ADI) kvalifikācijas atzīmes apmācības veiktspējas mērķiem pārliecinās, ka pretendenti:

1)

tiek galā ar darba slodzi un sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus noteiktajā viņiem uzticētajā lidlauka zonā; un

2)

lidlauka satiksmei piemēro lidlauka vadības metodes un ekspluatācijas procedūras.

d)

Papildus b) apakšpunktā noteiktajam ar pieejas procedurālās vadības kvalifikācijas atzīmes apmācības veiktspējas mērķiem pārliecinās, ka pretendenti:

1)

tiek galā ar darba slodzi un sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus noteiktajā viņiem uzticētajā pieejas vadības zonā; un

2)

piemēro procedurālo pieejas vadību, plānošanas metodes un ekspluatācijas procedūras ielidojošajai, gaidošajai, izlidojošajai un tranzīta satiksmei.

e)

Papildus b) apakšpunktā noteiktajam ar pieejas novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmes apmācības veiktspējas mērķiem pārliecinās, ka pretendenti:

1)

tiek galā ar darba slodzi un sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus noteiktajā viņiem uzticētajā pieejas vadības zonā; un

2)

piemēro pieejas novērošanas vadību, plānošanas metodes un ekspluatācijas procedūras ielidojošajai, gaidošajai, izlidojošajai un tranzīta satiksmei.

f)

Papildus b) apakšpunktā noteiktajam ar lidojumu rajona procedurālās vadības kvalifikācijas atzīmes apmācības veiktspējas mērķiem pārliecinās, ka pretendenti:

1)

tiek galā ar darba slodzi un sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus noteiktajā viņiem uzticētajā lidojumu rajona vadības zonā; un

2)

lidojumu rajona satiksmei piemēro procedurālo zonas vadību, plānošanas metodes un ekspluatācijas procedūras.

g)

Papildus b) apakšpunktā noteiktajam ar lidojumu rajona novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmes apmācības veiktspējas mērķiem pārliecinās, ka pretendenti:

1)

tiek galā ar darba slodzi un sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus noteiktajā viņiem uzticētajā lidojumu rajona vadības zonā; un

2)

lidojumu rajona satiksmei piemēro lidojumu rajona novērošanas vadību, plānošanas metodes un ekspluatācijas procedūras.

3. IEDAĻA

Prasības par struktūrvienības apmācību

ATCO.D.045   Struktūrvienības apmācības sastāvs

a)

Struktūrvienības apmācībā jābūt apmācības kursam(-iem) par katru struktūrvienības apstiprinājumu, kas izveidots ATC struktūrvienībā saskaņā ar struktūrvienības apmācības plānā noteikto.

b)

Struktūrvienības apstiprinājuma kursu(-us) izstrādā un pasniedz mācību organizācijas saskaņā ar ATCO.D.060. punkta prasībām un apstiprina kompetentā iestāde.

c)

Struktūrvienības apmācībā jāietver apmācība par tālāk minēto:

1)

ekspluatācijas procedūras;

2)

ar uzdevumu saistīti aspekti;

3)

ārkārtas un avārijas situācijas; un

4)

cilvēka faktori.

ATCO.D.050   Struktūrvienības apmācības priekšnosacījumi

Struktūrvienības apmācību drīkst sākt tikai personas, kurām ir:

a)

gaisa satiksmes vadības dispečera–studenta licence ar attiecīgu kvalifikācijas atzīmi un, ja piemērojams, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu; vai

b)

gaisa satiksmes vadības dispečera licence ar attiecīgu kvalifikācijas atzīmi un, ja piemērojams, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu,

ja ir izpildītas ATCO.B.001. punkta d) apakšpunktā un ATCO.B.010. punkta b) apakšpunktā noteiktās prasības.

ATCO.D.055   Struktūrvienības apmācības plāns

a)

Struktūrvienības apmācības plānu katrai ATC struktūrvienībai nosaka mācību organizācija, un to apstiprina kompetentā iestāde.

b)

Struktūrvienības apmācības plānā jābūt vismaz šādiem elementiem:

1)

kvalifikācijas atzīmes un apstiprinājumi, par kuriem veic apmācību;

2)

struktūrvienības apmācības struktūra;

3)

struktūrvienības apstiprinājuma kursa(-u) uzskaitījums atbilstoši ATCO.D.060. punktam;

4)

struktūrvienības apstiprinājuma kursa pasniegšanas procedūra;

5)

mācību metodes;

6)

minimālais struktūrvienības apstiprinājuma kursa(-u) ilgums;

7)

process struktūrvienības apstiprinājuma kursa(-u) pielāgošanai, lai pienācīgi ņemtu vērā iegūtās kvalifikācijas atzīmes un/vai kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumus un pretendentu pieredzi, ja piemērojams;

8)

procedūras teorētisko zināšanu un izpratnes parādīšanai atbilstoši ATCO.D.065. punkta prasībām, tostarp eksāmenu skaits, biežums un veids, kā arī eksāmena nokārtošanas atzīme, kam jābūt vismaz 75 % apmērā no kopējās attiecīgā eksāmena atzīmes;

9)

novērtēšanas procedūras saskaņā ar ATCO.D.070. punkta prasībām, tostarp novērtējumu skaits un biežums;

10)

apmācības personāla kvalifikācija, funkcijas un pienākumi;

11)

procedūra apmācības priekšlaicīgai pārtraukšanai;

12)

pārsūdzības procedūra;

13)

norādes, kuri ar struktūrvienības apmācību saistītie dokumenti ir jāpatur;

14)

ar katru struktūrvienības apstiprinājumu saistīto konstatēto ārkārtas un avārijas situāciju uzskaitījums;

15)

procedūra un pamatojums struktūrvienības apmācības plāna pārskatīšanai un grozīšanai, kā arī iesniegšanai kompetentajā iestādē. Struktūrvienības apmācības plāns jāpārskata ne retāk kā ik pēc trim gadiem.

ATCO.D.060   Struktūrvienības apstiprinājuma kurss

a)

Struktūrvienības apstiprinājuma kursā ietilpst nepieciešamo struktūrvienības apmācības fāžu kombinācija struktūrvienības apstiprinājuma izdošanai vai atjaunošanai licencē. Katrā kursā jāiekļauj šādi elementi:

1)

pārejas apmācības fāze;

2)

praktiskās apmācības fāze.

Ja nepieciešams, saskaņā ar ATCO.D.005. punkta a) apakšpunkta 2. punktu jāiekļauj iepriekšējas praktiskās apmācības fāze.

b)

Šā punkta a) apakšpunktā minētās struktūrvienības apmācības fāzes pasniedz atsevišķi vai integrētā veidā.

c)

Struktūrvienības apstiprinājuma kursos nosaka mācību programmu un veiktspējas mērķus saskaņā ar ATCO.D.045. punkta c) apakšpunktu un kursus rīko saskaņā struktūrvienības apmācības plānu.

d)

Struktūrvienības apstiprinājuma kursi, kuros ietverta kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma(-u) apmācība atbilstoši ATCO.B.015. punkta prasībām, jāpapildina ar papildu apmācību, kas ļauj iegūt konkrētajam kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumam nepieciešamās prasmes.

e)

Apmācībā par tādu kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu, kas nav minēts ATCO.B.015. punkta a) apakšpunkta 3. punktā, jābūt mācību priekšmetiem, mācību priekšmetu mērķiem, tēmām un apakštēmām, ko mācību organizācija izstrādājusi un kas apstiprināti kā apmācību kursa daļa.

f)

Struktūrvienības apstiprinājuma kursi, kurus apgūst pēc licenču apmaiņas, jāpielāgo tā, lai tajos tiktu iekļauti sākotnējās apmācības elementi, kas saistīti ar funkcionālajiem gaisa telpas blokiem vai nacionālo vidi.

ATCO.D.065   Teorētisko zināšanu un izpratnes pierādīšana

Teorētiskās zināšanas un izpratni pierāda ar eksāmeniem.

ATCO.D.070   Novērtējumi struktūrvienības apstiprinājuma kursu laikā

a)

Pretendenta novērtēšanu veic ekspluatācijas vidē normālos ekspluatācijas apstākļos vismaz vienu reizi praktiskās apmācības beigās.

b)

Ja struktūrvienības apstiprinājuma kursā ietilpst iepriekšējas praktiskās apmācības fāze, pretendenta prasmes novērtē ar komplekso trenažieri vismaz šīs fāzes beigās.

c)

Neskarot a) apakšpunktu, komplekso trenažieri var izmantot struktūrvienības apstiprinājuma novērtējumā, lai pierādītu spēju pielietot tādas apmācībā pasniegtās procedūras, ar kurām novērtēšanas laikā nesaskaras ekspluatācijas vidē.

4. IEDAĻA

Prasības par turpmāko apmācību

ATCO.D.075   Turpmākā apmācība

Turpmāko apmācību veido kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas apmācības kursi, un to pasniedz saskaņā ar struktūrvienības kompetences shēmā iekļautajām prasībām atbilstoši ATCO.B.025. punktam.

ATCO.D.080   Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācība

a)

Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības kursu(-us) izstrādā un nodrošina mācību organizācijas un apstiprina kompetentā iestāde.

b)

Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācību izstrādā tā, lai pārskatītu, nostiprinātu vai uzlabotu gaisa satiksmes vadības dispečeru zināšanas un prasmes nodrošināt drošu, sakārtotu un ātru gaisa satiksmes plūsmu, un apmācībā jāiekļauj vismaz šādi elementi:

1)

apmācība par standarta praksi un procedūrām, apstiprinātās frazeoloģijas izmantošana un efektīva komunikācija;

2)

apmācība par ārkārtas un avārijas situācijām, apstiprinātās frazeoloģijas izmantošana un efektīva komunikācija; un

3)

apmācība par cilvēka faktoriem.

c)

Jānosaka kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības kursu mācību programma, un, ja mācību priekšmets paredz gaisa satiksmes vadības dispečeru prasmju atsvaidzināšanu, jāizstrādā arī veiktspējas mērķi.

ATCO.D.085   Pārkvalifikācijas apmācība

a)

Pārkvalifikācijas apmācības kursu(-us) izstrādā un nodrošina mācību organizācijas un apstiprina kompetentā iestāde.

b)

Pārkvalifikācijas apmācību izstrādā, lai sniegtu zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas ekspluatācijas vides izmaiņu gadījumā, un mācību organizācijas nodrošina šīs mācības, ja izmaiņu drošības novērtējumā secināts, ka šāda apmācība ir nepieciešama.

c)

Pārkvalifikācijas apmācības kursiem nosaka:

1)

piemēroto mācību metodi un kursa ilgumu, ievērojot izmaiņu raksturu un apmēru; un

2)

pārkvalifikācijas apmācības eksaminācijas un/vai novērtēšanas metodes.

d)

Pārkvalifikācijas apmācība jāpasniedz, pirms gaisa satiksmes vadības dispečeri pielieto savas licences dotās privilēģijas mainītajā ekspluatācijas vidē.

5. IEDAĻA

Instruktoru un vērtētāju apmācība

ATCO.D.090   Praktisko instruktoru apmācība

a)

Praktisko instruktoru apmācību izstrādā un nodrošina mācību organizācijas, un tajā ir šādi elementi:

1)

OJTI un/vai STDI praktiskās instruktāžas paņēmienu kurss, iekļaujot novērtējumu;

2)

kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības kurss par praktiskajām instruktāžas iemaņām;

3)

praktisko instruktoru kompetences novērtēšanas metode(-es).

b)

Šā punkta a) apakšpunktā minētos apmācības kursus un novērtēšanas metodes apstiprina kompetentā iestāde.

ATCO.D.095   Vērtētāju apmācība

a)

Vērtētāju apmācību izstrādā un nodrošina mācību organizācijas, un tajā ir šādi elementi:

1)

vērtētāju apmācības kurss, iekļaujot novērtējumu;

2)

kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības kurss par vērtēšanas prasmēm;

3)

vērtētāju kompetences novērtēšanas metode(-es).

b)

Šā punkta a) apakšpunktā minētos apmācības kursus un novērtēšanas metodes apstiprina kompetentā iestāde.

I pielikuma 1. papildinājums

VALODAS PRASMES NOVĒRTĒJUMA SKALA – VALODAS PRASMES PRASĪBAS

Valodu prasmes novērtējuma skala: eksperta līmenis, paaugstināts līmenis un operatīvais līmenis

Līmenis

Izruna

Izmanto dialektu un/vai izrunu, kas saprotama aeronautiskajās aprindās

Struktūra

Attiecīgo gramatisko uzbūvi un teikumu paraugus nosaka uzdevumam atbilstošās valodas funkcijas

Vārdu krājums

Valodas veiklība

Saprašana

Mijiedarbība

Eksperta

6

Izruna, uzsvars, ritms un intonācija, ko iespējami ietekmē pirmā valoda vai reģionālas variācijas, tomēr gandrīz nekad netraucē uztveres vieglumam.

Pastāvīgi tiek veiksmīgi pārvaldīta gan pamata, gan sarežģīta gramatiskā uzbūve un teikumu paraugi.

Vārdu krājuma apjoms un precizitāte ir pietiekama, lai efektīvi sazinātos plašā zināmu un nezināmu tematu dažādībā. Vārdu krājums ir raksturīgs sarunvalodai, niansēts un reģistra jutīgs.

Spēj runāt izvērsti ar dabisku plūdumu, bez piepūles. Dažādo runas plūdumu stilistiska efekta labad, piemēram, uzsver galveno nozīmi. Spontāni izmanto atbilstošas sarunu zīmes un pārejas.

Saprašana pastāvīgi ir precīza gandrīz visos kontekstos un ietver sevī valodniecisku un kultūras smalkumus.

Mijiedarbojas bez pūlēm gandrīz visās situācijās. Jutīgs pret verbāliem un neverbāliem mājieniem un atbilstoši uz tiem reaģē.

Paaugstināts

5

Izruna, uzsvars, ritms un intonācija, ko iespējami ietekmē pirmā valoda vai reģionālas variācijas, retos gadījumos traucē uztveres vieglumam.

Pastāvīgi tiek labi veidota pamata gramatiskā teikumu uzbūve un paraugi. Mēģina lietot arī sarežģītu teikuma uzbūvi, taču ar kļūdām, kas dažreiz maina teikuma jēgu.

Vārdu krājuma apjoms un precizitāte ir pietiekama, lai efektīvi sazinātos par vienkāršām, konkrētām un uz darbu attiecināmām tēmām. Pastāvīgi un veiksmīgi veido parafrāzes. Reizēm vārdu krājums ir idiomātisks.

Spēj runāt ilgi ar relatīvu vieglumu par pazīstamām tēmām, taču neizmanto runas plūsmas dažādošanu kā stilistisku līdzekli. Var izmantot atbilstošas sarunu zīmes vai pārejas.

Saprašana ir precīza, runājot par vienkāršām, konkrētām un uz darbu attiecināmām tēmām, un lielākoties precīza, kad runātājs sastopas ar valodniecisku vai situatīvu sarežģījumu vai neparedzētu notikumu pavērsienu. Spēj saprast virkni runas variāciju (dialekts un/vai akcents) vai reģistru.

Atbildes ir tūlītējas, atbilstošas un informatīvas. Runātāja/klausītāja attiecības pārvalda efektīvi.

Operatīvs

4

Izruna, uzsvars, ritms un intonācija, ko ietekmē pirmā valoda vai reģionālas variācijas, dažreiz traucē uztveres vieglumam.

Pamata teikuma gramatiskā uzbūve un teikumu paraugi tiek izmantoti radoši un parasti tiek labi pārvaldīti. Var gadīties kļūdas, it īpaši neparastos vai neparedzētos apstākļos, taču tas reti kad traucē uztvert teikuma jēgu.

Vārdu krājuma apjoms un precizitāte ir pietiekama, lai efektīvi sazinātos par vienkāršām, konkrētām un uz darbu attiecināmām tēmām. Bieži spēj veidot veiksmīgas parafrāzes, kad neparastos vai negaidītos apstākļos pietrūkst vārdu krājuma.

Noteiktā ritmā valodu pagausina. Brīžiem valodas veiklība var pazust, kad notiek pāreja no iestudētas vai frāžainas runas uz spontānu mijiedarbību, taču tas netraucē efektīvi sazināties. Ierobežots sarunu zīmju un pāreju lietojums. Paužu aizpildījums uzmanību nenovērš.

Galvenokārt izpratne ir precīza, runājot par vienkāršām, konkrētām un uz darbu attiecināmām tēmām, kad akcents vai izmantotā variācija ir pietiekami saprotama šīs valodas lietotāju starptautiskajai sabiedrībai. Kad runātājs sastopas ar valodniecisku vai situatīvu sarežģījumu vai neparedzētu notikumu pavērsienu, izpratne var būt gausāka vai arī prasa noskaidrošanas stratēģijas pielietojumu.

Parasti atbildes ir tūlītējas, atbilstošas un informatīvas. Uzsāk un uztur informācijas apmaiņu pat neparedzēta notikumu pavērsiena gadījumā. Adekvāti atrisina acīmredzamus pārpratumus, pārbaudot, apstiprinot un noskaidrojot.

Valodu prasmes novērtējuma skala: pirmsoperatīvais līmenis, pamata līmenis un pirmspamata līmenis

Līmenis

Izruna

Izmanto dialektu un/vai izrunu, kas saprotama aeronautiskajās aprindās

Struktūra

Attiecīgo gramatisko uzbūvi un teikumu paraugus nosaka uzdevumam atbilstošās valodas funkcijas

Vārdu krājums

Valodas veiklība

Saprašana

Mijiedarbība

Pirmsoperatīvs

3

Izruna, uzsvars, ritms un intonācija, ko ietekmē pirmā valoda vai reģionālas variācijas, bieži traucē uztveres vieglumam.

Pamata teikuma gramatiskā uzbūve un teikumu paraugi, kas saistīti ar paredzamām situācijām, ne vienmēr tiek labi pārvaldīti. Kļūdas bieži traucē uztvert teikuma jēgu.

Vārdu krājuma apjoms un precizitāte bieži ir pietiekama, lai sazinātos par vienkāršām, konkrētām vai uz darbu attiecināmām tēmām, taču diapazons ir ierobežots, un vārdu izvēle bieži vien nav atbilstoša. Ja nav vārdu krājuma, nespēj veiksmīgi veidot parafrāzes.

Veido valodas fragmentus, taču frāzējums un pauzes bieži ir neatbilstošas. Vilcināšanās vai lēnums valodas veidošanā var kavēt efektīvu saziņu. Paužu aizpildījums reizēm novērš uzmanību.

Saprašana bieži ir precīza, runājot par vienkāršām, konkrētām un uz darbu attiecināmām tēmām, kad akcents vai izmantotā variācija ir pietiekami saprotama šīs valodas lietotāju starptautiskajai sabiedrībai. Var nesaprast valodniecisku vai situatīvu sarežģījumu vai neparedzētu notikumu pavērsienu.

Dažreiz atbildes ir tūlītējas, atbilstošas un informatīvas. Var uzsākt un uzturēt informācijas apmaiņu ar pietiekamu vieglumu, ja runa ir par zināmām tēmām un paredzamām situācijām. Visumā neveiksmīga, risinot neparedzētu notikumu pavērsienu.

Pamata

2

Izrunu, uzsvaru, ritmu un intonāciju smagi ietekmē pirmā valoda vai reģionālās variācijas, kas bieži traucē uztveres vieglumam.

Uzrāda tikai ierobežotu dažu vienkāršu iegaumētu gramatisko struktūru un teikumu paraugu pārvaldījumu.

Ierobežots vārdu krājuma apjoms, ko veido tikai izolēti vārdi un iegaumētas frāzes.

Var veidot ļoti īsus, izolētus, iegaumētus izteikumus ar biežām pauzēm un traucējošu frāžu izpildījumu, meklējot izteicienus un mēģinot artikulēt mazāk zināmus vārdus.

Saprašana aprobežojas ar izolētām, iegaumētām frāzēm, ja tās tiek uzmanīgi un lēni artikulētas.

Atbilde prasa ilgu laiku un bieži ir neatbilstoša. Mijiedarbība I ierobežota ar vienkāršu ikdienišķas informācijas apmaiņu.

Pirmspamata

1

Valoda veidota līmenī, kas ir zemāks par elementāro līmeni.

Valoda veidota līmenī, kas ir zemāks par elementāro līmeni.

Valoda veidota līmenī, kas ir zemāks par elementāro līmeni.

Valoda veidota līmenī, kas ir zemāks par elementāro līmeni.

Valoda veidota līmenī, kas ir zemāks par elementāro līmeni.

Valoda veidota līmenī, kas ir zemāks par elementāro līmeni.

I pielikuma 2. papildinājums

PAMATA APMĀCĪBA

(Atsauce: I pielikums – ATCO daļas D apakšdaļas 2. iedaļa; ATCO.D.010. punkta a) apakšpunkta 1. punkts)

SATURS

1. TĒMA.

KURSA IEVADS

2. TĒMA.

AVIĀCIJAS TIESĪBAS

3. TĒMA.

GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

4. TĒMA.

METEOROLOĢIJA

5. TĒMA.

NAVIGĀCIJA

6. TĒMA.

GAISA KUĢI

7. TĒMA.

CILVĒKA FAKTORI

8. TĒMA.

IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

9. TĒMA.

PROFESIONĀLĀ VIDE

1. TĒMA.   KURSA IEVADS

INTRB 1. TĒMA –   KURSA VADĪBA

INTRB 1.1. apakštēma –

Kursa ievads

INTRB 1.2. apakštēma –

Kursa pārvaldība

INTRB 1.3. apakštēma –

Mācību materiāls un apmācību dokumentācija

INTRB 2. TĒMA –   ATC APMĀCĪBAS KURSA IEVADS

INTRB 2.1. apakštēma –

Kursa saturs un organizācija

INTRB 2.2. apakštēma –

Apmācības pamatprincipi

INTRB 2.3. apakštēma –

Novērtēšanas process

INTRB 3. TĒMA –   IEVADS PAR ATCO NĀKOTNI

INTRB 3.1. apakštēma –

Darba izredzes

2. TĒMA.   AVIĀCIJAS TIESĪBAS

LAWB 1. TĒMA –   IEVADS AVIĀCIJAS TIESĪBĀS

LAWB 1.1. apakštēma –

Aviācijas tiesību nozīmīgums

LAWB 2. TĒMA –   STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJAS

LAWB 2.1. apakštēma –

ICAO

LAWB 2.2. apakštēma –

Eiropas aģentūras un citas aģentūras

LAWB 2.3. apakštēma –

Aviācijas asociācijas

LAWB 3. TĒMA –   VALSTS ORGANIZĀCIJAS

LAWB 3.1. apakštēma –

Mērķis un funkcija

LAWB 3.2. apakštēma –

Valsts likumdošanas procedūras

LAWB 3.3. apakštēma –

Kompetentā iestāde

LAWB 3.4. apakštēma –

Valsts aviācijas asociācijas

LAWB 4. TĒMA –   ATS DROŠĪBAS PĀRVALDĪBA

LAWB 4.1. apakštēma –

Drošības noteikumi

LAWB 4.2. apakštēma –

Drošības pārvaldības sistēma

LAWB 5. TĒMA –   NOTEIKUMI

LAWB 5.1. apakštēma –

Mērvienības

LAWB 5.2. apakštēma –

ATCO licencēšana/sertifikācija

LAWB 5.3. apakštēma –

Pārskats par ANS un ATS

LAWB 5.4. apakštēma –

Lidojumu noteikumi

LAWB 5.5. apakštēma –

Gaisa telpa un ATS maršruti

LAWB 5.6. apakštēma –

Lidojuma plāns

LAWB 5.7. apakštēma –

Lidlauki

LAWB 5.8. apakštēma –

Gaidīšanas procedūras IFR lidojumiem

LAWB 5.9. apakštēma –

Gaidīšanas procedūras VFR lidojumiem

3. TĒMA.   GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

ATMB 1. TĒMA –   GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

ATMB 1.1. apakštēma –

Mērvienību piemērošana

ATMB 1.2. apakštēma –

Gaisa satiksmes vadības (ATC) pakalpojums

ATMB 1.3. apakštēma –

Lidojumu informācijas pakalpojums (FIS)

ATMB 1.4. apakštēma –

Trauksmes izziņošanas pakalpojums

ATMB 1.5. apakštēma –

Gaisa satiksmes konsultatīvais pakalpojums

ATMB 1.6. apakštēma –

ATS sistēmas jauda un gaisa satiksmes plūsmu pārvaldība

ATMB 1.7. apakštēma –

Gaisa telpas pārvaldība (ASM)

ATMB 2. TĒMA –   ALTIMETRIJA UN LĪMEŅU PIEŠĶIRŠANA

ATMB 2.1. apakštēma –

Altimetrija

ATMB 2.2. apakštēma –

Pārejas līmenis

ATMB 2.3. apakštēma –

Līmeņu piešķiršana

ATMB 3. TĒMA –   RADIOTELEFONIJA (RTF)

ATMB 3.1. apakštēma –

RTF vispārējās ekspluatācijas procedūras

ATMB 4. TĒMA –   ATC ATĻAUJAS UN NORĀDĪJUMI

ATMB 4.1. apakštēma –

ATC atļauju veids un saturs

ATMB 4.2. apakštēma –

ATC norādījumi

ATMB 5. TĒMA –   KOORDINĀCIJA

ATMB 5.1. apakštēma –

Koordinācijas principi, veidi un saturs

ATMB 5.2. apakštēma –

Koordinācijas nepieciešamība

ATMB 5.3. apakštēma –

Koordinācijas līdzekļi

ATMB 6. TĒMA –   DATU ATTĒLOŠANA

ATMB 6.1. apakštēma –

Datu iegūšana

ATMB 6.2. apakštēma –

Datu pārvaldība

ATMB 7. TĒMA –   DISTANCĒŠANA

ATMB 7.1. apakštēma –

Vertikālā distancēšana un procedūras

ATMB 7.2. apakštēma –

Horizontālā distancēšana un procedūras

ATMB 7.3. apakštēma –

Vizuālā distancēšana

ATMB 7.4. apakštēma –

Lidlauka distancēšana un procedūras

ATMB 7.5. apakštēma –

Distancēšana, pamatojoties uz ATS uzraudzības sistēmām

ATMB 7.6. apakštēma –

Pēcstrūklas turbulences distancēšana

ATMB 8. TĒMA –   GAISA KUĢU SADURSMES NOVĒRŠANAS SISTĒMAS UN ZEMES DROŠĪBAS TĪKLI

ATMB 8.1. apakštēma –

Gaisa kuģu sadursmes novēršanas sistēmas

ATMB 8.2. apakštēma –

Zemes drošības tīkli

ATMB 9. TĒMA –   PRAKTISKĀS PAMATPRASMES

ATMB 9.1. apakštēma –

Satiksmes pārvaldības process

ATMB 9.2. apakštēma –

Praktiskās pamatprasmes, kas attiecas uz visām kvalifikācijas atzīmēm

ATMB 9.3. apakštēma –

Praktiskās pamatprasmes, kas attiecas uz lidlauku

ATMB 9.4. apakštēma –

Praktiskās pamatprasmes, kas attiecas uz uzraudzību

4. TĒMA.   METEOROLOĢIJA

METB 1. TĒMA –   IEVADS METEOROLOĢIJĀ

METB 1.1. apakštēma –

Mērvienību piemērošana

METB 1.2. apakštēma –

Aviācija un meteoroloģija

METB 1.3. apakštēma –

Meteoroloģiskā dienesta organizācija

METB 2. TĒMA –   ATMOSFĒRA

METB 2.1. apakštēma –

Sastāvs un struktūra

METB 2.2. apakštēma –

Standarta atmosfēra

METB 2.3. apakštēma –

Siltums un temperatūra

METB 2.4. apakštēma –

Ūdens atmosfērā

METB 2.5. apakštēma –

Gaisa spiediens

METB 3. TĒMA –   ATMOSFĒRAS CIRKULĀCIJA

METB 3.1. apakštēma –

Gaisa vispārējā cirkulācija

METB 3.2. apakštēma –

Gaisa masas un frontālās sistēmas

METB 3.3. apakštēma –

Mezoskalas sistēmas

METB 3.4. apakštēma –

Vējš

METB 4. TĒMA –   METEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS

METB 4.1. apakštēma –

Mākoņi

METB 4.2. apakštēma –

Nokrišņu veidi

METB 4.3. apakštēma –

Redzamība

METB 4.4. apakštēma –

Meteoroloģiskie apdraudējumi

METB 5. TĒMA –   METEOROLOĢISKĀ INFORMĀCIJA AVIĀCIJAI

METB 5.1. apakštēma –

Paziņojumi un ziņojumi

5. TĒMA.   NAVIGĀCIJA

NAVB 1. TĒMA –   IEVADS NAVIGĀCIJĀ

NAVB 1.1. apakštēma –

Mērvienību piemērošana

NAVB 1.2. apakštēma –

Navigācijas mērķis un izmantošana

NAVB 2. TĒMA –   ZEME

NAVB 2.1. apakštēma –

Zemes izvietojums un griešanās

NAVB 2.2. apakštēma –

Koordinātu sistēma, virziens un attālums

NAVB 2.3. apakštēma –

Pievilkšanas spēks

NAVB 3. TĒMA –   KARTES UN AERONAVIGĀCIJAS KARTES

NAVB 3.1. apakštēma –

Kartogrāfija un projekcijas

NAVB 3.2. apakštēma –

Aviācijā izmantotās kartes

NAVB 4. TĒMA –   NAVIGĀCIJAS PAMATI

NAVB 4.1. apakštēma –

Vēja ietekme

NAVB 4.2. apakštēma –

Ātrums

NAVB 4.3. apakštēma –

Vizuālā navigācija

NAVB 4.4. apakštēma –

Navigācijas aspekti lidojumu plānošanā

NAVB 5. TĒMA –   INSTRUMENTĀLĀ NAVIGĀCIJA

NAVB 5.1. apakštēma –

Uz zemes bāzētas sistēmas

NAVB 5.2. apakštēma –

Inerciālās navigācijas sistēmas

NAVB 5.3. apakštēma –

Satelīta sistēmas

NAVB 5.4. apakštēma –

Instrumentālās pieejas procedūras

NAVB 6. TĒMA –   VEIKTSPĒJAS NAVIGĀCIJA (PBN)

NAVB 6.1. apakštēma –

Zonālās navigācijas principi un priekšrocības

NAVB 6.2. apakštēma –

Ievads PBN

NAVB 6.3. apakštēma –

PBN pielietojumi

NAVB 7. TĒMA –   NAVIGĀCIJAS ATTĪSTĪBA

NAVB 7.1. apakštēma –

Turpmākā attīstība

6. TĒMA.   GAISA KUĢI

ACFTB 1. TĒMA –   IEVADS PAR GAISA KUĢIEM

ACFTB 1.1. apakštēma –

Mērvienību piemērošana

ACFTB 1.2. apakštēma –

Aviācija un gaisa kuģi

ACFTB 2. TĒMA –   LIDOJUMA PRINCIPI

ACFTB 2.1. apakštēma –

Spēki, kas iedarbojas uz gaisa kuģi

ACFTB 2.2. apakštēma –

Gaisa kuģa konstrukcijas elementi un vadība

ACFTB 2.3. apakštēma –

Lidojuma režīmu diapazons

ACFTB 3. TĒMA –   GAISA KUĢU KATEGORIJAS

ACFTB 3.1. apakštēma –

Gaisa kuģu kategorijas

ACFTB 3.2. apakštēma –

Pēcstrūklas turbulences kategorijas

ACFTB 3.3. apakštēma –

ICAO pieejas kategorijas

ACFTB 3.4. apakštēma –

Vides kategorijas

ACFTB 4. TĒMA –   GAISA KUĢU DATI

ACFTB 4.1. apakštēma –

Atzīšana

ACFTB 4.2. apakštēma –

Veiktspējas dati

ACFTB 5. TĒMA –   GAISA KUĢU DZINĒJI

ACFTB 5.1. apakštēma –

Virzuļdzinēji

ACFTB 5.2. apakštēma –

Reaktīvie dzinēji

ACFTB 5.3. apakštēma –

Turbopropelleru dzinēji

ACFTB 5.4. apakštēma –

Aviācijas degvielas

ACFTB 6. TĒMA –   GAISA KUĢA SISTĒMAS UN INSTRUMENTI

ACFTB 6.1. apakštēma –

Pilotēšanas instrumenti

ACFTB 6.2. apakštēma –

Navigācijas instrumenti

ACFTB 6.3. apakštēma –

Dzinēju instrumenti

ACFTB 6.4. apakštēma –

Gaisa kuģa sistēmas

ACFTB 7. TĒMA –   FAKTORI, KAS IETEKMĒ GAISA KUĢA VEIKTSPĒJU

ACFTB 7.1. apakštēma –

Faktori pacelšanās laikā

ACFTB 7.2. apakštēma –

Faktori augstuma uzņemšanas laikā

ACFTB 7.3. apakštēma –

Faktori kreisēšanas laikā

ACFTB 7.4. apakštēma –

Faktori augstuma samazināšanas un pieejas sākumposma laikā

ACFTB 7.5. apakštēma –

Faktori pieejas pēdējā posma un nosēšanās laikā

ACFTB 7.6. apakštēma –

Ekonomiskie faktori

ACFTB 7.7. apakštēma –

Vides faktori

7. TĒMA.   CILVĒKA FAKTORI

HUMB 1. TĒMA –   IEVADS PAR CILVĒKA FAKTORIEM

HUMB 1.1. apakštēma –

Mācīšanās metodes

HUMB 1.2. apakštēma –

Cilvēka faktoru nozīmīgums attiecībā uz ATC

HUMB 1.3. apakštēma –

Cilvēka faktori un ATC

HUMB 2. TĒMA –   CILVĒKA VEIKTSPĒJA

HUMB 2.1. apakštēma –

Individuāla rīcība

HUMB 2.2. apakštēma –

Drošuma kultūra un profesionālā rīcība

HUMB 2.3. apakštēma –

Veselība un labklājība

HUMB 2.4. apakštēma –

Komandas darbs

HUMB 2.5. apakštēma –

Cilvēku pamatvajadzības darbā

HUMB 2.6. apakštēma –

Stress

HUMB 3. TĒMA –   CILVĒKA KĻŪDAS

HUMB 3.1. apakštēma –

Kļūdu bīstamība

HUMB 3.2. apakštēma –

Cilvēka kļūdu definīcija

HUMB 3.3. apakštēma –

Cilvēka kļūdu klasifikācija

HUMB 3.4. apakštēma –

Riska analīze un riska pārvaldība

HUMB 4. TĒMA –   SAZIŅA

HUMB 4.1. apakštēma –

Labas saziņas nozīmīgums attiecībā uz ATC

HUMB 4.2. apakštēma –

Saziņas process

HUMB 4.3. apakštēma –

Saziņas veidi

HUMB 5. TĒMA –   DARBA VIDE

HUMB 5.1. apakštēma –

Ergonomika un laba iekārtojuma nepieciešamība

HUMB 5.2. apakštēma –

Iekārtas un instrumenti

HUMB 5.3. apakštēma –

Automatizācija

8. TĒMA.   IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

EQPSB 1. TĒMA –   ATC IEKĀRTAS

EQPSB 1.1. apakštēma –

ATC iekārtu pamatveidi

EQPSB 2. TĒMA –   RADIO

EQPSB 2.1. apakštēma –

Radio teorija

EQPSB 2.2. apakštēma –

Virziena noteikšana

EQPSB 3. TĒMA –   SAKARU IEKĀRTAS

EQPSB 3.1. apakštēma –

Radiosakari

EQPSB 3.2. apakštēma –

Balss sakari starp ATS struktūrvienībām/darba vietām

EQPSB 3.3. apakštēma –

Datu pārraides sakari

EQPSB 3.4. apakštēma –

Gaisa kuģu sakari

EQPSB 4. TĒMA –   IEVADS PAR UZRAUDZĪBU

EQPSB 4.1. apakštēma –

Uzraudzības jēdziens ATS

EQPSB 5. TĒMA –   RADIOLOKATORS

EQPSB 5.1. apakštēma –

Radiolokatora principi

EQPSB 5.2. apakštēma –

Primārais radiolokators

EQPSB 5.3. apakštēma –

Sekundārais radiolokators

EQPSB 5.4. apakštēma –

Radiolokatoru izmantošana

EQPSB 5.5. apakštēma –

Režīms “S”

EQPSB 6. TĒMA –   AUTOMĀTISKĀ ATKARĪGĀ NOVĒROŠANA

EQPSB 6.1. apakštēma –

Automātiskās atkarīgās novērošanas principi

EQPSB 6.2. apakštēma –

Automātiskās atkarīgās novērošanas izmantošana

EQPSB 7. TĒMA –   MULTILATERĀCIJA

EQPSB 7.1. apakštēma –

Multilaterācijas principi

EQPSB 7.2. apakštēma –

Multilaterācijas izmantošana

EQPSB 8. TĒMA –   UZRAUDZĪBAS DATU APSTRĀDE

EQPSB 8.1. apakštēma –

Uzraudzības datu tīklošana

EQPSB 8.2. apakštēma –

Uzraudzības datu tīklošanas darba principi

EQPSB 9. TĒMA –   NĀKOTNES IEKĀRTAS

EQPSB 9.1. apakštēma –

Jaunas norises

EQPSB 10. TĒMA –   ATS AUTOMATIZĀCIJA

EQPSB 10.1. apakštēma –

Automatizācijas principi

EQPSB 10.2. apakštēma –

Stacionārais aeronavigācijas telesakaru tīkls (AFTN)

EQPSB 10.3. apakštēma –

Tiešsaistes datu apmaiņa

EQPSB 10.4. apakštēma –

Sistēmas, ko izmanto automātiskai informācijas izplatīšanai

EQPSB 11. TĒMA –   DARBA VIETAS

EQPSB 11.1. apakštēma –

Darba vietas iekārtas

EQPSB 11.2. apakštēma –

Lidlauka vadība

EQPSB 11.3. apakštēma –

Pieejas vadība

EQPSB 11.4. apakštēma –

Lidojumu rajona vadība

9. TĒMA.   PROFESIONĀLĀ VIDE

PENB 1. TĒMA –   IEPAZĪŠANAS APMĀCĪBA

PENB 1.1. apakštēma –

ATS un lidlauka iekārtas

PENB 2. TĒMA –   GAISA TELPAS LIETOTĀJI

PENB 2.1. apakštēma –

Civilā aviācija

PENB 2.2. apakštēma –

Militārā aviācija

PENB 2.3. apakštēma –

Pilotu gaidītais un pilotu prasības

PENB 3. TĒMA –   ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM

PENB 3.1. apakštēma –

Attiecības ar klientiem

PENB 4. TĒMA –   VIDES AIZSARDZĪBA

PENB 4.1. apakštēma –

Vides aizsardzība

I pielikuma 3. papildinājums

LIDLAUKA VIZUĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪME (ADV)

(Atsauce: I pielikums – ATCO daļas D apakšdaļas 2. iedaļa, ATCO.D.010. punkta a) apakšpunkta 2. punkta i) apakšpunkts)

SATURS

1. TĒMA.

KURSA IEVADS

2. TĒMA.

AVIĀCIJAS TIESĪBAS

3. TĒMA.

GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

4. TĒMA.

METEOROLOĢIJA

5. TĒMA.

NAVIGĀCIJA

6. TĒMA.

GAISA KUĢI

7. TĒMA.

CILVĒKA FAKTORI

8. TĒMA.

IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

9. TĒMA.

PROFESIONĀLĀ VIDE

10. TĒMA.

ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

11. TĒMA.

LIDLAUKI

1. TĒMA.   KURSA IEVADS

INTR 1. TĒMA –   KURSA VADĪBA

INTR 1.1. apakštēma –

Kursa ievads

INTR 1.2. apakštēma –

Kursa pārvaldība

INTR 1.3. apakštēma –

Mācību materiāls un apmācību dokumentācija

INTR 2. TĒMA –   ATC APMĀCĪBAS KURSA IEVADS

INTR 2.1. apakštēma –

Kursa saturs un organizācija

INTR 2.2. apakštēma –

Apmācības pamatprincipi

INTR 2.3. apakštēma –

Novērtēšanas process

2. TĒMA.   AVIĀCIJAS TIESĪBAS

LAW 1. TĒMA –   ATCO LICENCĒŠANA/KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

LAW 1.1. apakštēma –

Privilēģijas un nosacījumi

LAW 2. TĒMA –   NOTEIKUMI

LAW 2.1. apakštēma –

Ziņojumi

LAW 2.2. apakštēma –

Gaisa telpa

LAW 3. TĒMA –   ATC DROŠĪBAS PĀRVALDĪBA

LAW 3.1. apakštēma –

Atgriezeniskās saites process

LAW 3.2. apakštēma –

Drošības izmeklēšana

3. TĒMA.   GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

ATM 1. TĒMA –   PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

ATM 1.1. apakštēma –

Lidlauka vadības pakalpojums

ATM 1.2. apakštēma –

Lidojumu informācijas pakalpojums (FIS)

ATM 1.3. apakštēma –

Trauksmes izziņošanas pakalpojums (ALRS)

ATM 1.4. apakštēma –

ATS sistēmas jauda un gaisa satiksmes plūsmu pārvaldība

ATM 2. TĒMA –   SAZIŅA

ATM 2.1. apakštēma –

Efektīva saziņa

ATM 3. TĒMA –   ATC ATĻAUJAS UN NORĀDĪJUMI

ATM 3.1. apakštēma –

ATC atļaujas

ATM 3.2. apakštēma –

ATC norādījumi

ATM 4. TĒMA –   KOORDINĀCIJA

ATM 4.1. apakštēma –

Koordinācijas nepieciešamība

ATM 4.2. apakštēma –

Koordinācijas instrumenti un metodes

ATM 4.3. apakštēma –

Koordinācijas procedūras

ATM 5. TĒMA –   ALTIMETRIJA UN LĪMEŅU PIEŠĶIRŠANA

ATM 5.1. apakštēma –

Altimetrija

ATM 6. TĒMA –   DISTANCĒŠANA

ATM 6.1. apakštēma –

Izlidojošu gaisa kuģu distancēšana

ATM 6.2. apakštēma –

Nolaišanos veicošu gaisa kuģu distancēšana no iepriekšējiem gaisa kuģiem, kas nolaižas vai izlido

ATM 6.3. apakštēma –

Pēcstrūklas turbulences garenvirziena distancēšana, pamatojoties uz laiku

ATM 6.4. apakštēma –

Samazināti distancēšanas minimumi

ATM 7. TĒMA –   GAISA KUĢU SADURSMES NOVĒRŠANAS SISTĒMAS UN ZEMES DROŠĪBAS TĪKLI

ATM 7.1. apakštēma –

Gaisa kuģu sadursmes novēršanas sistēmas

ATM 7.2. apakštēma –

Zemes drošības tīkli

ATM 8. TĒMA –   DATU ATTĒLOŠANA

ATM 8.1. apakštēma –

Datu pārvaldība

ATM 9. TĒMA –   EKSPLUATĀCIJAS VIDE (SIMULĒTA)

ATM 9.1. apakštēma –

Ekspluatācijas vides integritāte

ATM 9.2. apakštēma –

Ekspluatācijas procedūru piemērojamības pārbaudīšana

ATM 9.3. apakštēma –

Nodošana–pārņemšana

ATM 10. TĒMA –   LIDLAUKA VADĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA

ATM 10.1. apakštēma –

Atbildība par pakalpojuma sniegšanu

ATM 10.2. apakštēma –

Lidlauka vadības torņa funkcijas

ATM 10.3. apakštēma –

Satiksmes pārvaldības process

ATM 10.4. apakštēma –

Zemes aeronavigācijas ugunis

ATM 10.5. apakštēma –

Gaisa kuģa informēšana no lidlauka vadības torņa

ATM 10.6 apakštēma –

Lidlauka satiksmes vadība

ATM 10.7 apakštēma –

Satiksmes vadība satiksmes zonā

ATM 10.8 apakštēma –

Izmantojamais skrejceļš

4. TĒMA.   METEOROLOĢIJA

MET 1. TĒMA –   METEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS

MET 1.1. apakštēma –

Meteoroloģiskās parādības

MET 2. TĒMA –   METEOROLOĢISKO DATU AVOTI

MET 2.1. apakštēma –

Meteoroloģiskie instrumenti

MET 2.2. apakštēma –

Citi meteoroloģisko datu avoti

5. TĒMA.   NAVIGĀCIJA

NAV 1. TĒMA –   KARTES UN AERONAVIGĀCIJAS KARTES

NAV 1.1. apakštēma –

Kartes un aeronavigācijas kartes

NAV 2. TĒMA –   INSTRUMENTĀLĀ NAVIGĀCIJA

NAV 2.1. apakštēma –

Navigācijas sistēmas

NAV 2.2. apakštēma –

Stabilizēta pieeja

6. TĒMA.   GAISA KUĢI

ACFT 1. TĒMA –   GAISA KUĢA INSTRUMENTI

ACFT 1.1. apakštēma –

Gaisa kuģa instrumenti

ACFT 2. TĒMA –   GAISA KUĢU KATEGORIJAS

ACFT 2.1. apakštēma –

Pēcstrūklas turbulence

ACFT 3. TĒMA –   FAKTORI, KAS IETEKMĒ GAISA KUĢA VEIKTSPĒJU

ACFT 3.1. apakštēma –

Faktori pacelšanās laikā

ACFT 3.2. apakštēma –

Faktori augstuma uzņemšanas laikā

ACFT 3.3. apakštēma –

Faktori pieejas pēdējā posma un nosēšanās laikā

ACFT 3.4. apakštēma –

Ekonomiskie faktori

ACFT 3.5. apakštēma –

Vides faktori

ACFT 4. TĒMA –   GAISA KUĢU DATI

ACFT 4.1. apakštēma –

Gaisa kuģu tipu atzīšana

ACFT 4.2. apakštēma –

Veiktspējas dati

7. TĒMA.   CILVĒKA FAKTORI

HUM 1. TĒMA –   PSIHOLOĢISKIE FAKTORI

HUM 1.1. apakštēma –

Kognitīvie faktori

HUM 2. TĒMA –   MEDICĪNISKIE UN FIZIOLOĢISKIE FAKTORI

HUM 2.1. apakštēma –

Nogurums

HUM 2.2. apakštēma –

Fiziskā sagatavotība

HUM 3. TĒMA –   SOCIĀLIE UN ORGANIZATORISKIE FAKTORI

HUM 3.1. apakštēma –

Komandas resursu pārvaldība (TRM)

HUM 3.2. apakštēma –

Komandas darbs un komandu uzdevumi

HUM 3.3. apakštēma –

Atbildīga rīcība

HUM 4. TĒMA –   STRESS

HUM 4.1. apakštēma –

Stress

HUM 4.2. apakštēma –

Stresa vadība

HUM 5. TĒMA –   CILVĒKA KĻŪDAS

HUM 5.1. apakštēma –

Cilvēka kļūdas

HUM 5.2. apakštēma –

Noteikumu pārkāpšana

HUM 6. TĒMA –   SADARBĪBA

HUM 6.1. apakštēma –

Saziņa

HUM 6.2. apakštēma –

Sadarbība vienā un tajā pašā atbildības apgabalā

HUM 6.3. apakštēma –

Sadarbība starp dažādiem atbildības apgabaliem

HUM 6.4. apakštēma –

Sadarbība starp vadības dispečeru/pilotu

8. TĒMA.   IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

EQPS 1. TĒMA –   BALSS SAKARI

EQPS 1.1. apakštēma –

Radiosakari

EQPS 1.2. apakštēma –

Citi balss sakari

EQPS 2. TĒMA –   ATS AUTOMATIZĀCIJA

EQPS 2.1. apakštēma –

Stacionārais aeronavigācijas telesakaru tīkls (AFTN)

EQPS 2.2. apakštēma –

Automātiskā datu apmaiņa

EQPS 3. TĒMA –   VADĪBAS DISPEČERA DARBA VIETA

EQPS 3.1. apakštēma –

Iekārtu ekspluatācija un uzraudzība

EQPS 3.2. apakštēma –

Situācijas displeji un informācijas sistēmas

EQPS 3.3. apakštēma –

Lidojuma datu sistēmas

EQPS 4. TĒMA –   NĀKOTNES IEKĀRTAS

EQPS 4.1. apakštēma –

Jaunas norises

EQPS 5. TĒMA –   IEKĀRTU UN SISTĒMU IEROBEŽOJUMI UN DARBĪBAS PASLIKTINĀŠANĀS

EQPS 5.1. apakštēma –

Reaģēšana uz ierobežojumiem

EQPS 5.2. apakštēma –

Sakaru iekārtu darbības pasliktināšanās

EQPS 5.3. apakštēma –

Navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās

9. TĒMA.   PROFESIONĀLĀ VIDE

PEN 1. TĒMA –   IEPAZĪŠANAS APMĀCĪBA

PEN 1.1. apakštēma –

Lidlauka mācību apmeklējums

PEN 2. TĒMA –   GAISA TELPAS LIETOTĀJI

PEN 2.1. apakštēma –

Civilo ATS darbību līdzdalībnieki

PEN 2.2. apakštēma –

Militāro ATS darbību līdzdalībnieki

PEN 3. TĒMA –   ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM

PEN 3.1. apakštēma –

Pakalpojumu sniegšana un lietotāju prasības

PEN 4. TĒMA –   VIDES AIZSARDZĪBA

PEN 4.1. apakštēma –

Vides aizsardzība

10. TĒMA.   ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

ABES 1. TĒMA –   ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS (ABES)

ABES 1.1. apakštēma –

Pārskats par ABES

ABES 2. TĒMA –   PRASMJU UZLABOŠANA

ABES 2.1. apakštēma –

Saziņas efektivitāte

ABES 2.2. apakštēma –

Izvairīšanās no garīgas pārslodzes

ABES 2.3. apakštēma –

“Gaiss–zeme” sadarbība

ABES 3. TĒMA –   PROCEDŪRAS ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJĀM

ABES 3.1. apakštēma –

Procedūru piemērošana attiecībā uz ABES

ABES 3.2. apakštēma –

Radiosakaru atteice

ABES 3.3. apakštēma –

Nelikumīga iejaukšanās un spridzināšanas draudi gaisa kuģos

ABES 3.4. apakštēma –

Nomaldījies vai neidentificēts gaisa kuģis

ABES 3.5. apakštēma –

Nesankcionēta nokļūšana uz skrejceļa

11. TĒMA.   LIDLAUKI

AGA 1. TĒMA –   LIDLAUKA DATI, IZKĀRTOJUMS UN KOORDINĀCIJA

AGA 1.1. apakštēma –

Definīcijas

AGA 1.2. apakštēma –

Koordinācija

AGA 2. TĒMA –   KUSTĪBAS ZONA

AGA 2.1. apakštēma –

Kustības zona

AGA 2.2. apakštēma –

Manevrēšanas teritorija

AGA 2.3. apakštēma –

Skrejceļi

AGA 3. TĒMA –   ŠĶĒRŠĻI

AGA 3.1. apakštēma –

Gaisa telpa bez šķēršļiem ap lidlaukiem

AGA 4. TĒMA –   DAŽĀDAS IEKĀRTAS

AGA 4.1. apakštēma –

Atrašanās vietas noteikšana

I pielikuma 4. papildinājums

LIDLAUKA INSTRUMENTĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪME TORŅIEM – ADI (TWR)

(Atsauce: I pielikums – ATCO daļas D apakšdaļas 2. iedaļa, ATCO.D.010. punkta a) apakšpunkta 2. punkta ii) apakšpunkts)

SATURS

1. TĒMA.

KURSA IEVADS

2. TĒMA.

AVIĀCIJAS TIESĪBAS

3. TĒMA.

GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

4. TĒMA.

METEOROLOĢIJA

5. TĒMA.

NAVIGĀCIJA

6. TĒMA.

GAISA KUĢI

7. TĒMA.

CILVĒKA FAKTORI

8. TĒMA.

IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

9. TĒMA.

PROFESIONĀLĀ VIDE

10. TĒMA.

ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

11. TĒMA.

LIDLAUKI

1. TĒMA.   KURSA IEVADS

INTR 1. TĒMA –   KURSA VADĪBA

INTR 1.1. apakštēma –

Kursa ievads

INTR 1.2. apakštēma –

Kursa pārvaldība

INTR 1.3. apakštēma –

Mācību materiāls un apmācību dokumentācija

INTR 2. TĒMA –   ATC APMĀCĪBAS KURSA IEVADS

INTR 2.1. apakštēma –

Kursa saturs un organizācija

INTR 2.2. apakštēma –

Apmācības pamatprincipi

INTR 2.3. apakštēma –

Novērtēšanas process

2. TĒMA.   AVIĀCIJAS TIESĪBAS

LAW 1. TĒMA –   ATCO LICENCĒŠANA/KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

LAW 1.1. apakštēma –

Privilēģijas un nosacījumi

LAW 2. TĒMA –   NOTEIKUMI

LAW 2.1. apakštēma –

Ziņojumi

LAW 2.2. apakštēma –

Gaisa telpa

LAW 3. TĒMA –   ATC DROŠĪBAS PĀRVALDĪBA

LAW 3.1. apakštēma –

Atgriezeniskās saites process

LAW 3.2. apakštēma –

Drošības izmeklēšana

3. TĒMA.   GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

ATM 1. TĒMA –   PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

ATM 1.1. apakštēma –

Lidlauka vadības pakalpojums

ATM 1.2. apakštēma –

Lidojumu informācijas pakalpojums (FIS)

ATM 1.3. apakštēma –

Trauksmes izziņošanas pakalpojums (ALRS)

ATM 1.4. apakštēma –

ATS sistēmas jauda un gaisa satiksmes plūsmu pārvaldība

ATM 2. TĒMA –   SAZIŅA

ATM 2.1. apakštēma –

Efektīva saziņa

ATM 3. TĒMA –   ATC ATĻAUJAS UN NORĀDĪJUMI

ATM 3.1. apakštēma –

ATC atļaujas

ATM 3.2. apakštēma –

ATC norādījumi

ATM 4. TĒMA –   KOORDINĀCIJA

ATM 4.1. apakštēma –

Koordinācijas nepieciešamība

ATM 4.2. apakštēma –

Koordinācijas instrumenti un metodes

ATM 4.3. apakštēma –

Koordinācijas procedūras

ATM 5. TĒMA –   ALTIMETRIJA UN LĪMEŅU PIEŠĶIRŠANA

ATM 5.1. apakštēma –

Altimetrija

ATM 5.2. apakštēma –

Attālums no reljefa virsmas

ATM 6. TĒMA –   DISTANCĒŠANA

ATM 6.1. apakštēma –

Izlidojošu gaisa kuģu distancēšana

ATM 6.2. apakštēma –

Izlidojošu gaisa kuģu distancēšana no ielidojošiem gaisa kuģiem

ATM 6.3. apakštēma –

Nolaišanos veicošu gaisa kuģu distancēšana no iepriekšējiem gaisa kuģiem, kas nolaižas vai izlido

ATM 6.4. apakštēma –

Pēcstrūklas turbulences garenvirziena distancēšana, pamatojoties uz laiku

ATM 6.5. apakštēma –

Samazināti distancēšanas minimumi

ATM 7. TĒMA –   GAISA KUĢU SADURSMES NOVĒRŠANAS SISTĒMAS UN ZEMES DROŠĪBAS TĪKLI

ATM 7.1. apakštēma –

Gaisa kuģu sadursmes novēršanas sistēmas

ATM 7.2. apakštēma –

Zemes drošības tīkli

ATM 8. TĒMA –   DATU ATTĒLOŠANA

ATM 8.1. apakštēma –

Datu pārvaldība

ATM 9. TĒMA –   EKSPLUATĀCIJAS VIDE (SIMULĒTA)

ATM 9.1. apakštēma –

Ekspluatācijas vides integritāte

ATM 9.2. apakštēma –

Ekspluatācijas procedūru piemērojamības pārbaudīšana

ATM 9.3. apakštēma –

Nodošana–pārņemšana

ATM 10. TĒMA –   LIDLAUKA VADĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA

ATM 10.1. apakštēma –

Atbildība par pakalpojuma sniegšanu

ATM 10.2. apakštēma –

Lidlauka vadības torņa funkcijas

ATM 10.3. apakštēma –

Satiksmes pārvaldības process

ATM 10.4. apakštēma –

Zemes aeronavigācijas ugunis

ATM 10.5. apakštēma –

Gaisa kuģa informēšana no lidlauka vadības torņa

ATM 10.6 apakštēma –

Lidlauka satiksmes vadība

ATM 10.7 apakštēma –

Satiksmes vadība satiksmes zonā

ATM 10.8 apakštēma –

Izmantojamais skrejceļš

ATM 11. TĒMA –   LIDLAUKA INSTRUMENTĀLĀS VADĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA

ATM 11.1 apakštēma –

Darbības sliktas redzamības apstākļos un speciālie VFR

ATM 11.2. apakštēma –

Izlidojošie gaisa kuģi

ATM 11.3. apakštēma –

Ielidojošie gaisa kuģi

ATM 11.4. apakštēma –

Lidlauka vadības pakalpojums ar uzlabotas sistēmas atbalstu

4. TĒMA.   METEOROLOĢIJA

MET 1. TĒMA –   METEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS

MET 1.1. apakštēma –

Meteoroloģiskās parādības

MET 2. TĒMA –   METEOROLOĢISKO DATU AVOTI

MET 2.1. apakštēma –

Meteoroloģiskie instrumenti

MET 2.2. apakštēma –

Citi meteoroloģisko datu avoti

5. TĒMA.   NAVIGĀCIJA

NAV 1. TĒMA –   KARTES UN AERONAVIGĀCIJAS KARTES

NAV 1.1. apakštēma –

Kartes un aeronavigācijas kartes

NAV 2. TĒMA –   INSTRUMENTĀLĀ NAVIGĀCIJA

NAV 2.1. apakštēma –

Navigācijas sistēmas

NAV 2.2. apakštēma –

Stabilizēta pieeja

NAV 2.3. apakštēma –

Instrumentālā izlidošana un ielidošana

NAV 2.4. apakštēma –

Satelīta sistēmas

NAV 2.5. apakštēma –

PBN pielietojumi

6. TĒMA.   GAISA KUĢI

ACFT 1. TĒMA –   GAISA KUĢA INSTRUMENTI

ACFT 1.1. apakštēma –

Gaisa kuģa instrumenti

ACFT 2. TĒMA –   GAISA KUĢU KATEGORIJAS

ACFT 2.1. apakštēma –

Pēcstrūklas turbulence

ACFT 2.2. apakštēma –

ICAO pieejas kategoriju piemērošana

ACFT 3. TĒMA –   FAKTORI, KAS IETEKMĒ GAISA KUĢA VEIKTSPĒJU

ACFT 3.1. apakštēma –

Faktori pacelšanās laikā

ACFT 3.2. apakštēma –

Faktori augstuma uzņemšanas laikā

ACFT 3.3. apakštēma –

Faktori pieejas pēdējā posma un nosēšanās laikā

ACFT 3.4. apakštēma –

Ekonomiskie faktori

ACFT 3.5. apakštēma –

Vides faktori

ACFT 4. TĒMA –   GAISA KUĢU DATI

ACFT 4.1. apakštēma –

Gaisa kuģu tipu atzīšana

ACFT 4.2. apakštēma –

Veiktspējas dati

7. TĒMA.   CILVĒKA FAKTORI

HUM 1. TĒMA –   PSIHOLOĢISKIE FAKTORI

HUM 1.1. apakštēma –

Kognitīvie faktori

HUM 2. TĒMA –   MEDICĪNISKIE UN FIZIOLOĢISKIE FAKTORI

HUM 2.1. apakštēma –

Nogurums

HUM 2.2. apakštēma –

Fiziskā sagatavotība

HUM 3. TĒMA –   SOCIĀLIE UN ORGANIZATORISKIE FAKTORI

HUM 3.1. apakštēma –

Komandas resursu pārvaldība (TRM)

HUM 3.2. apakštēma –

Komandas darbs un komandu uzdevumi

HUM 3.3. apakštēma –

Atbildīga rīcība

HUM 4. TĒMA –   STRESS

HUM 4.1. apakštēma –

Stress

HUM 4.2. apakštēma –

Stresa vadība

HUM 5. TĒMA –   CILVĒKA KĻŪDAS

HUM 5.1. apakštēma –

Cilvēka kļūdas

HUM 5.2. apakštēma –

Noteikumu pārkāpšana

HUM 6. TĒMA –   SADARBĪBA

HUM 6.1. apakštēma –

Saziņa

HUM 6.2. apakštēma –

Sadarbība vienā un tajā pašā atbildības apgabalā

HUM 6.3. apakštēma –

Sadarbība starp dažādiem atbildības apgabaliem

HUM 6.4. apakštēma –

Sadarbība starp vadības dispečeru/pilotu

8. TĒMA.   IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

EQPS 1. TĒMA –   BALSS SAKARI

EQPS 1.1. apakštēma –

Radiosakari

EQPS 1.2. apakštēma –

Citi balss sakari

EQPS 2. TĒMA –   ATS AUTOMATIZĀCIJA

EQPS 2.1. apakštēma –

Stacionārais aeronavigācijas telesakaru tīkls (AFTN)

EQPS 2.2. apakštēma –

Automātiskā datu apmaiņa

EQPS 3. TĒMA –   VADĪBAS DISPEČERA DARBA VIETA

EQPS 3.1. apakštēma –

Iekārtu ekspluatācija un uzraudzība

EQPS 3.2. apakštēma –

Situācijas displeji un informācijas sistēmas

EQPS 3.3. apakštēma –

Lidojuma datu sistēmas

EQPS 4. TĒMA –   NĀKOTNES IEKĀRTAS

EQPS 4.1. apakštēma –

Jaunas norises

EQPS 5. TĒMA –   IEKĀRTU UN SISTĒMU IEROBEŽOJUMI UN DARBĪBAS PASLIKTINĀŠANĀS

EQPS 5.1. apakštēma –

Reaģēšana uz ierobežojumiem

EQPS 5.2. apakštēma –

Sakaru iekārtu darbības pasliktināšanās

EQPS 5.3. apakštēma –

Navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās

9. TĒMA.   PROFESIONĀLĀ VIDE

PEN 1. TĒMA –   IEPAZĪŠANAS APMĀCĪBA

PEN 1.1. apakštēma –

Lidlauka mācību apmeklējums

PEN 2. TĒMA –   GAISA TELPAS LIETOTĀJI

PEN 2.1. apakštēma –

Civilo ATS darbību līdzdalībnieki

PEN 2.2. apakštēma –

Militāro ATS darbību līdzdalībnieki

PEN 3. TĒMA –   ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM

PEN 3.1. apakštēma –

Pakalpojumu sniegšana un lietotāju prasības

PEN 4. TĒMA –   VIDES AIZSARDZĪBA

PEN 4.1. apakštēma –

Vides aizsardzība

10. TĒMA.   ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

ABES 1. TĒMA –   ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS (ABES)

ABES 1.1. apakštēma –

Pārskats par ABES

ABES 2. TĒMA –   PRASMJU UZLABOŠANA

ABES 2.1. apakštēma –

Saziņas efektivitāte

ABES 2.2. apakštēma –

Izvairīšanās no garīgas pārslodzes

ABES 2.3. apakštēma –

“Gaiss–zeme” sadarbība

ABES 3. TĒMA –   PROCEDŪRAS ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJĀM

ABES 3.1. apakštēma –

Procedūru piemērošana attiecībā uz ABES

ABES 3.2. apakštēma –

Radiosakaru atteice

ABES 3.3. apakštēma –

Nelikumīga iejaukšanās un spridzināšanas draudi gaisa kuģos

ABES 3.4. apakštēma –

Nomaldījies vai neidentificēts gaisa kuģis

ABES 3.5. apakštēma –

Nesankcionēta nokļūšana uz skrejceļa

11. TĒMA.   LIDLAUKI

AGA 1. TĒMA –   LIDLAUKA DATI, IZKĀRTOJUMS UN KOORDINĀCIJA

AGA 1.1. apakštēma –

Definīcijas

AGA 1.2. apakštēma –

Koordinācija

AGA 2. TĒMA –   KUSTĪBAS ZONA

AGA 2.1. apakštēma –

Kustības zona

AGA 2.2. apakštēma –

Manevrēšanas teritorija

AGA 2.3. apakštēma –

Skrejceļi

AGA 3. TĒMA –   ŠĶĒRŠĻI

AGA 3.1. apakštēma –

Gaisa telpa bez šķēršļiem ap lidlaukiem

AGA 4. TĒMA –   DAŽĀDAS IEKĀRTAS

AGA 4.1. apakštēma –

Atrašanās vietas noteikšana

I pielikuma 5. papildinājums

PIEEJAS PROCEDURĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪME (APP)

(Atsauce: I pielikums – ATCO daļas D apakšdaļas 2. iedaļa, ATCO.D.010. punkta a) apakšpunkta 2. punkta iii) apakšpunkts)

SATURS

1. TĒMA.

KURSA IEVADS

2. TĒMA.

AVIĀCIJAS TIESĪBAS

3. TĒMA.

GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

4. TĒMA.

METEOROLOĢIJA

5. TĒMA.

NAVIGĀCIJA

6. TĒMA.

GAISA KUĢI

7. TĒMA.

CILVĒKA FAKTORI

8. TĒMA.

IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

9. TĒMA.

PROFESIONĀLĀ VIDE

10. TĒMA.

ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

11. TĒMA.

LIDLAUKI

1. TĒMA.   KURSA IEVADS

INTR 1. TĒMA –   KURSA VADĪBA

INTR 1.1. apakštēma –

Kursa ievads

INTR 1.2. apakštēma –

Kursa pārvaldība

INTR 1.3. apakštēma –

Mācību materiāls un apmācību dokumentācija

INTR 2. TĒMA –   ATC APMĀCĪBAS KURSA IEVADS

INTR 2.1. apakštēma –

Kursa saturs un organizācija

INTR 2.2. apakštēma –

Apmācības pamatprincipi

INTR 2.3. apakštēma –

Novērtēšanas process

2. TĒMA.   AVIĀCIJAS TIESĪBAS

LAW 1. TĒMA –   ATCO LICENCĒŠANA/KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

LAW 1.1. apakštēma –

Privilēģijas un nosacījumi

LAW 2. TĒMA –   NOTEIKUMI

LAW 2.1. apakštēma –

Ziņojumi

LAW 2.2. apakštēma –

Gaisa telpa

LAW 3. TĒMA –   ATC DROŠĪBAS PĀRVALDĪBA

LAW 3.1. apakštēma –

Atgriezeniskās saites process

LAW 3.2. apakštēma –

Drošības izmeklēšana

3. TĒMA.   GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

ATM 1. TĒMA –   PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

ATM 1.1. apakštēma –

Gaisa satiksmes vadības (ATC) pakalpojums

ATM 1.2. apakštēma –

Lidojumu informācijas pakalpojums (FIS)

ATM 1.3. apakštēma –

Trauksmes izziņošanas pakalpojums (ALRS)

ATM 1.4. apakštēma –

ATS sistēmas jauda un gaisa satiksmes plūsmu pārvaldība

ATM 1.5. apakštēma –

Gaisa telpas pārvaldība (ASM)

ATM 2. TĒMA –   SAZIŅA

ATM 2.1. apakštēma –

Efektīva saziņa

ATM 3. TĒMA –   ATC ATĻAUJAS UN NORĀDĪJUMI

ATM 3.1. apakštēma –

ATC atļaujas

ATM 3.2. apakštēma –

ATC norādījumi

ATM 4. TĒMA –   KOORDINĀCIJA

ATM 4.1. apakštēma –

Koordinācijas nepieciešamība

ATM 4.2. apakštēma –

Koordinācijas instrumenti un metodes

ATM 4.3. apakštēma –

Koordinācijas procedūras

ATM 5. TĒMA –   ALTIMETRIJA UN LĪMEŅU PIEŠĶIRŠANA

ATM 5.1. apakštēma –

Altimetrija

ATM 5.2. apakštēma –

Attālums no reljefa virsmas

ATM 6. TĒMA –   DISTANCĒŠANA

ATM 6.1. apakštēma –

Vertikālā distancēšana

ATM 6.2. apakštēma –

Horizontālā distancēšana

ATM 6.3. apakštēma –

Distancēšanas deleģēšana

ATM 7. TĒMA –   GAISA KUĢU SADURSMES NOVĒRŠANAS SISTĒMAS UN ZEMES DROŠĪBAS TĪKLI

ATM 7.1. apakštēma –

Gaisa kuģu sadursmes novēršanas sistēmas

ATM 8. TĒMA –   DATU ATTĒLOŠANA

ATM 8.1. apakštēma –

Datu pārvaldība

ATM 9. TĒMA –   EKSPLUATĀCIJAS VIDE (SIMULĒTA)

ATM 9.1. apakštēma –

Ekspluatācijas vides integritāte

ATM 9.2. apakštēma –

Ekspluatācijas procedūru piemērojamības pārbaudīšana

ATM 9.3. apakštēma –

Nodošana–pārņemšana

ATM 10. TĒMA –   VADĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA

ATM 10.1. apakštēma –

Atbildība un informācijas apstrāde

ATM 10.2. apakštēma –

Pieejas vadība

ATM 10.3. apakštēma –

Satiksmes pārvaldības process

ATM 10.4. apakštēma –

Satiksmes pārvaldība

ATM 11. TĒMA –   GAIDĪŠANA

ATM 11.1. apakštēma –

Vispārīgās gaidīšanas procedūras

ATM 11.2. apakštēma –

Gaisa kuģi, kas tuvojas

4. TĒMA.   METEOROLOĢIJA

MET 1. TĒMA –   METEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS

MET 1.1. apakštēma –

Meteoroloģiskās parādības

MET 2. TĒMA –   METEOROLOĢISKO DATU AVOTI

MET 2.1. apakštēma –

Meteoroloģiskās informācijas avoti

5. TĒMA.   NAVIGĀCIJA

NAV 1. TĒMA –   KARTES UN AERONAVIGĀCIJAS KARTES

NAV 1.1. apakštēma –

Kartes un aeronavigācijas kartes

NAV 2. TĒMA –   INSTRUMENTĀLĀ NAVIGĀCIJA

NAV 2.1. apakštēma –

Navigācijas sistēmas

NAV 2.2. apakštēma –

Stabilizēta pieeja

NAV 2.3. apakštēma –

Instrumentālā izlidošana un ielidošana

NAV 2.4. apakštēma –

Navigācijas atbalsts

NAV 2.5. apakštēma –

Satelīta sistēmas

NAV 2.6. apakštēma –

PBN pielietojumi

6. TĒMA.   GAISA KUĢI

ACFT 1. TĒMA –   GAISA KUĢA INSTRUMENTI

ACFT 1.1. apakštēma –

Gaisa kuģa instrumenti

ACFT 2. TĒMA –   GAISA KUĢU KATEGORIJAS

ACFT 2.1. apakštēma –

Pēcstrūklas turbulence

ACFT 2.2. apakštēma –

ICAO pieejas kategoriju piemērošana

ACFT 3. TĒMA –   FAKTORI, KAS IETEKMĒ GAISA KUĢA VEIKTSPĒJU

ACFT 3.1. apakštēma –

Faktori augstuma uzņemšanas laikā

ACFT 3.2. apakštēma –

Faktori kreisēšanas laikā

ACFT 3.3. apakštēma –

Faktori augstuma samazināšanas un pieejas sākumposma laikā

ACFT 3.4. apakštēma –

Faktori pieejas pēdējā posma un nosēšanās laikā

ACFT 3.5. apakštēma –

Ekonomiskie faktori

ACFT 3.6. apakštēma –

Vides faktori

ACFT 4. TĒMA –   GAISA KUĢU DATI

ACFT 4.1. apakštēma –

Veiktspējas dati

7. TĒMA.   CILVĒKA FAKTORI

HUM 1. TĒMA –   PSIHOLOĢISKIE FAKTORI

HUM 1.1. apakštēma –

Kognitīvie faktori

HUM 2. TĒMA –   MEDICĪNISKIE UN FIZIOLOĢISKIE FAKTORI

HUM 2.1. apakštēma –

Nogurums

HUM 2.2. apakštēma –

Fiziskā sagatavotība

HUM 3. TĒMA –   SOCIĀLIE UN ORGANIZATORISKIE FAKTORI

HUM 3.1. apakštēma –

Komandas resursu pārvaldība (TRM)

HUM 3.2. apakštēma –

Komandas darbs un komandu uzdevumi

HUM 3.3. apakštēma –

Atbildīga rīcība

HUM 4. TĒMA –   STRESS

HUM 4.1. apakštēma –

Stress

HUM 4.2. apakštēma –

Stresa vadība

HUM 5. TĒMA –   CILVĒKA KĻŪDAS

HUM 5.1. apakštēma –

Cilvēka kļūdas

HUM 5.2. apakštēma –

Noteikumu pārkāpšana

HUM 6. TĒMA –   SADARBĪBA

HUM 6.1. apakštēma –

Saziņa

HUM 6.2. apakštēma –

Sadarbība vienā un tajā pašā atbildības apgabalā

HUM 6.3. apakštēma –

Sadarbība starp dažādiem atbildības apgabaliem

HUM 6.4. apakštēma –

Sadarbība starp vadības dispečeru/pilotu

8. TĒMA.   IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

EQPS 1. TĒMA –   BALSS SAKARI

EQPS 1.1. apakštēma –

Radiosakari

EQPS 1.2. apakštēma –

Citi balss sakari

EQPS 2. TĒMA –   ATS AUTOMATIZĀCIJA

EQPS 2.1. apakštēma –

Stacionārais aeronavigācijas telesakaru tīkls (AFTN)

EQPS 2.2. apakštēma –

Automātiskā datu apmaiņa

EQPS 3. TĒMA –   VADĪBAS DISPEČERA DARBA VIETA

EQPS 3.1. apakštēma –

Iekārtu ekspluatācija un uzraudzība

EQPS 3.2. apakštēma –

Situācijas displeji un informācijas sistēmas

EQPS 3.3. apakštēma –

Lidojuma datu sistēmas

EQPS 4. TĒMA –   NĀKOTNES IEKĀRTAS

EQPS 4.1. apakštēma –

Jaunas norises

EQPS 5. TĒMA –   IEKĀRTU UN SISTĒMU IEROBEŽOJUMI UN DARBĪBAS PASLIKTINĀŠANĀS

EQPS 5.1. apakštēma –

Reaģēšana uz ierobežojumiem

EQPS 5.2. apakštēma –

Sakaru iekārtu darbības pasliktināšanās

EQPS 5.3. apakštēma –

Navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās

9. TĒMA.   PROFESIONĀLĀ VIDE

PEN 1. TĒMA –   IEPAZĪŠANAS APMĀCĪBA

PEN 1.1. apakštēma –

Pieejas kontroles struktūrvienības mācību apmeklējums

PEN 2. TĒMA –   GAISA TELPAS LIETOTĀJI

PEN 2.1. apakštēma –

Civilo ATS darbību līdzdalībnieki

PEN 2.2. apakštēma –

Militāro ATS darbību līdzdalībnieki

PEN 3. TĒMA –   ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM

PEN 3.1. apakštēma –

Pakalpojumu sniegšana un lietotāju prasības

PEN 4. TĒMA –   VIDES AIZSARDZĪBA

PEN 4.1. apakštēma –

Vides aizsardzība

10. TĒMA.   ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

ABES 1. TĒMA –   ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS (ABES)

ABES 1.1. apakštēma –

Pārskats par ABES

ABES 2. TĒMA –   PRASMJU UZLABOŠANA

ABES 2.1. apakštēma –

Saziņas efektivitāte

ABES 2.2. apakštēma –

Izvairīšanās no garīgas pārslodzes

ABES 2.3. apakštēma –

“Gaiss–zeme” sadarbība

ABES 3. TĒMA –   PROCEDŪRAS ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJĀM

ABES 3.1. apakštēma –

Procedūru piemērošana attiecībā uz ABES

ABES 3.2. apakštēma –

Radiosakaru atteice

ABES 3.3. apakštēma –

Nelikumīga iejaukšanās un spridzināšanas draudi gaisa kuģos

ABES 3.4. apakštēma –

Nomaldījies vai neidentificēts gaisa kuģis

ABES 3.5. apakštēma –

Novirzīšanās

11. TĒMA.   LIDLAUKI

AGA 1. TĒMA –   LIDLAUKA DATI, IZKĀRTOJUMS UN KOORDINĀCIJA

AGA 1.1. apakštēma –

Definīcijas

AGA 1.2. apakštēma –

Koordinācija

AGA 2. TĒMA –   KUSTĪBAS ZONA

AGA 2.1. apakštēma –

Kustības zona

AGA 2.2. apakštēma –

Manevrēšanas teritorija

AGA 2.3. apakštēma –

Skrejceļi

AGA 3. TĒMA –   ŠĶĒRŠĻI

AGA 3.1. apakštēma –

Gaisa telpa bez šķēršļiem ap lidlaukiem

AGA 4. TĒMA –   DAŽĀDAS IEKĀRTAS

AGA 4.1. apakštēma –

Atrašanās vietas noteikšana

I pielikuma 6. papildinājums

LIDOJUMU RAJONA PROCEDURĀLĀS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪME (ACP)

(Atsauce: I pielikums – ATCO daļas D apakšdaļas 2. iedaļa, ATCO.D.010. punkta a) apakšpunkta 2. punkta iv) apakšpunkts)

SATURS

1. TĒMA.

KURSA IEVADS

2. TĒMA.

AVIĀCIJAS TIESĪBAS

3. TĒMA.

GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

4. TĒMA.

METEOROLOĢIJA

5. TĒMA.

NAVIGĀCIJA

6. TĒMA.

GAISA KUĢI

7. TĒMA.

CILVĒKA FAKTORI

8. TĒMA.

IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

9. TĒMA.

PROFESIONĀLĀ VIDE

10. TĒMA.

ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

1. TĒMA.   KURSA IEVADS

INTR 1. TĒMA –   KURSA VADĪBA

INTR 1.1. apakštēma –

Kursa ievads

INTR 1.2. apakštēma –

Kursa pārvaldība

INTR 1.3. apakštēma –

Mācību materiāls un apmācību dokumentācija

INTR 2. TĒMA –   ATC APMĀCĪBAS KURSA IEVADS

INTR 2.1. apakštēma –

Kursa saturs un organizācija

INTR 2.2. apakštēma –

Apmācības pamatprincipi

INTR 2.3. apakštēma –

Novērtēšanas process

2. TĒMA.   AVIĀCIJAS TIESĪBAS

LAW 1. TĒMA –   ATCO LICENCĒŠANA/KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

LAW 1.1. apakštēma –

Privilēģijas un nosacījumi

LAW 2. TĒMA –   NOTEIKUMI

LAW 2.1. apakštēma –

Ziņojumi

LAW 2.2. apakštēma –

Gaisa telpa

LAW 3. TĒMA –   ATC DROŠĪBAS PĀRVALDĪBA

LAW 3.1. apakštēma –

Atgriezeniskās saites process

LAW 3.2. apakštēma –

Drošības izmeklēšana

3. TĒMA.   GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

ATM 1. TĒMA –   PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

ATM 1.1. apakštēma –

Gaisa satiksmes vadības (ATC) pakalpojums

ATM 1.2. apakštēma –

Lidojumu informācijas pakalpojums (FIS)

ATM 1.3. apakštēma –

Trauksmes izziņošanas pakalpojums (ALRS)

ATM 1.4. apakštēma –

ATS sistēmas jauda un gaisa satiksmes plūsmu pārvaldība

ATM 1.5. apakštēma –

Gaisa telpas pārvaldība (ASM)

ATM 2. TĒMA –   SAZIŅA

ATM 2.1. apakštēma –

Efektīva saziņa

ATM 3. TĒMA –   ATC ATĻAUJAS UN NORĀDĪJUMI

ATM 3.1. apakštēma –

ATC atļaujas

ATM 3.2. apakštēma –

ATC norādījumi

ATM 4. TĒMA –   KOORDINĀCIJA

ATM 4.1. apakštēma –

Koordinācijas nepieciešamība

ATM 4.2. apakštēma –

Koordinācijas instrumenti un metodes

ATM 4.3. apakštēma –

Koordinācijas procedūras

ATM 5. TĒMA –   ALTIMETRIJA UN LĪMEŅU PIEŠĶIRŠANA

ATM 5.1. apakštēma –

Altimetrija

ATM 5.2. apakštēma –

Attālums no reljefa virsmas

ATM 6. TĒMA –   DISTANCĒŠANA

ATM 6.1. apakštēma –

Vertikālā distancēšana

ATM 6.2. apakštēma –

Horizontālā distancēšana

ATM 7. TĒMA –   GAISA KUĢU SADURSMES NOVĒRŠANAS SISTĒMAS UN ZEMES DROŠĪBAS TĪKLI

ATM 7.1. apakštēma –

Gaisa kuģu sadursmes novēršanas sistēmas

ATM 8. TĒMA –   DATU ATTĒLOŠANA

ATM 8.1. apakštēma –

Datu pārvaldība

ATM 9. TĒMA –   EKSPLUATĀCIJAS VIDE (SIMULĒTA)

ATM 9.1. apakštēma –

Ekspluatācijas vides integritāte

ATM 9.2. apakštēma –

Ekspluatācijas procedūru piemērojamības pārbaudīšana

ATM 9.3. apakštēma –

Nodošana–pārņemšana

ATM 10. TĒMA –   VADĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA

ATM 10.1. apakštēma –

Atbildība un informācijas apstrāde

ATM 10.2. apakštēma –

Lidojumu rajona vadība

ATM 10.3. apakštēma –

Satiksmes pārvaldības process

ATM 10.4. apakštēma –

Satiksmes pārvaldība

ATM 11. TĒMA –   GAIDĪŠANA

ATM 11.1. apakštēma –

Vispārīgās gaidīšanas procedūras

ATM 11.2. apakštēma –

Gaisa kuģi, kas gaida

4. TĒMA.   METEOROLOĢIJA

MET 1. TĒMA –   METEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS

MET 1.1. apakštēma –

Meteoroloģiskās parādības

MET 2. TĒMA –   METEOROLOĢISKO DATU AVOTI

MET 2.1. apakštēma –

Meteoroloģiskās informācijas avoti

5. TĒMA.   NAVIGĀCIJA

NAV 1. TĒMA –   KARTES UN AERONAVIGĀCIJAS KARTES

NAV 1.1. apakštēma –

Kartes un aeronavigācijas kartes

NAV 2. TĒMA –   INSTRUMENTĀLĀ NAVIGĀCIJA

NAV 2.1. apakštēma –

Navigācijas sistēmas

NAV 2.2. apakštēma –

Navigācijas atbalsts

NAV 2.3. apakštēma –

PBN pielietojumi

6. TĒMA.   GAISA KUĢI

ACFT 1. TĒMA –   GAISA KUĢA INSTRUMENTI

ACFT 1.1. apakštēma –

Gaisa kuģa instrumenti

ACFT 2. TĒMA –   GAISA KUĢU KATEGORIJAS

ACFT 2.1. apakštēma –

Pēcstrūklas turbulence

ACFT 3. TĒMA –   FAKTORI, KAS IETEKMĒ GAISA KUĢA VEIKTSPĒJU

ACFT 3.1. apakštēma –

Faktori augstuma uzņemšanas laikā

ACFT 3.2. apakštēma –

Faktori kreisēšanas laikā

ACFT 3.3. apakštēma –

Faktori augstuma samazināšanas laikā

ACFT 3.4. apakštēma –

Ekonomiskie faktori

ACFT 3.5. apakštēma –

Vides faktori

ACFT 4. TĒMA –   GAISA KUĢU DATI

ACFT 4.1. apakštēma –

Veiktspējas dati

7. TĒMA.   CILVĒKA FAKTORI

HUM 1. TĒMA –   PSIHOLOĢISKIE FAKTORI

HUM 1.1. apakštēma –

Kognitīvie faktori

HUM 2. TĒMA –   MEDICĪNISKIE UN FIZIOLOĢISKIE FAKTORI

HUM 2.1. apakštēma –

Nogurums

HUM 2.2. apakštēma –

Fiziskā sagatavotība

HUM 3. TĒMA –   SOCIĀLIE UN ORGANIZATORISKIE FAKTORI

HUM 3.1. apakštēma –

Komandas resursu pārvaldība (TRM)

HUM 3.2. apakštēma –

Komandas darbs un komandu uzdevumi

HUM 3.3. apakštēma –

Atbildīga rīcība

HUM 4. TĒMA –   STRESS

HUM 4.1. apakštēma –

Stress

HUM 4.2. apakštēma –

Stresa vadība

HUM 5. TĒMA –   CILVĒKA KĻŪDAS

HUM 5.1. apakštēma –

Cilvēka kļūdas

HUM 5.2. apakštēma –

Noteikumu pārkāpšana

HUM 6. TĒMA –   SADARBĪBA

HUM 6.1. apakštēma –

Saziņa

HUM 6.2. apakštēma –

Sadarbība vienā un tajā pašā atbildības apgabalā

HUM 6.3. apakštēma –

Sadarbība starp dažādiem atbildības apgabaliem

HUM 6.4. apakštēma –

Sadarbība starp vadības dispečeru/pilotu

8. TĒMA.   IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

EQPS 1. TĒMA –   BALSS SAKARI

EQPS 1.1. apakštēma –

Radiosakari

EQPS 1.2. apakštēma –

Citi balss sakari

EQPS 2. TĒMA –   ATS AUTOMATIZĀCIJA

EQPS 2.1. apakštēma –

Stacionārais aeronavigācijas telesakaru tīkls (AFTN)

EQPS 2.2. apakštēma –

Automātiskā datu apmaiņa

EQPS 3. TĒMA –   VADĪBAS DISPEČERA DARBA VIETA

EQPS 3.1. apakštēma –

Iekārtu ekspluatācija un uzraudzība

EQPS 3.2. apakštēma –

Situācijas displeji un informācijas sistēmas

EQPS 3.3. apakštēma –

Lidojuma datu sistēmas

EQPS 4. TĒMA –   NĀKOTNES IEKĀRTAS

EQPS 4.1. apakštēma –

Jaunas norises

EQPS 5. TĒMA –   IEKĀRTU UN SISTĒMU IEROBEŽOJUMI UN DARBĪBAS PASLIKTINĀŠANĀS

EQPS 5.1. apakštēma –

Reaģēšana uz ierobežojumiem

EQPS 5.2. apakštēma –

Sakaru iekārtu darbības pasliktināšanās

EQPS 5.3. apakštēma –

Navigācijas iekārtu darbības pasliktināšanās

9. TĒMA.   PROFESIONĀLĀ VIDE

PEN 1. TĒMA –   IEPAZĪŠANAS APMĀCĪBA

PEN 1.1. apakštēma –

Lidojumu rajona vadības centra mācību apmeklējums

PEN 2. TĒMA –   GAISA TELPAS LIETOTĀJI

PEN 2.1. apakštēma –

Civilo ATS darbību līdzdalībnieki

PEN 2.2. apakštēma –

Militāro ATS darbību līdzdalībnieki

PEN 3. TĒMA –   ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM

PEN 3.1. apakštēma –

Pakalpojumu sniegšana un lietotāju prasības

PEN 4. TĒMA –   VIDES AIZSARDZĪBA

PEN 4.1. apakštēma –

Vides aizsardzība

10. TĒMA.   ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

ABES 1. TĒMA –   ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS (ABES)

ABES 1.1. apakštēma –

Pārskats par ABES

ABES 2. TĒMA –   PRASMJU UZLABOŠANA

ABES 2.1. apakštēma –

Saziņas efektivitāte

ABES 2.2. apakštēma –

Izvairīšanās no garīgas pārslodzes

ABES 2.3. apakštēma –

“Gaiss–zeme” sadarbība

ABES 3. TĒMA –   PROCEDŪRAS ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJĀM

ABES 3.1. apakštēma –

Procedūru piemērošana attiecībā uz ABES

ABES 3.2. apakštēma –

Radiosakaru atteice

ABES 3.3. apakštēma –

Nelikumīga iejaukšanās un spridzināšanas draudi gaisa kuģos

ABES 3.4. apakštēma –

Nomaldījies vai neidentificēts gaisa kuģis

ABES 3.5. apakštēma –

Novirzīšanās

I pielikuma 7. papildinājums

PIEEJAS NOVĒROŠANAS VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪME (APS)

(Atsauce: I pielikums – ATCO daļas D apakšdaļas 2. iedaļa, ATCO.D.010. punkta a) apakšpunkta 2. punkta v) apakšpunkts)

SATURS

1. TĒMA.

KURSA IEVADS

2. TĒMA.

AVIĀCIJAS TIESĪBAS

3. TĒMA.

GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

4. TĒMA.

METEOROLOĢIJA

5. TĒMA.

NAVIGĀCIJA

6. TĒMA.

GAISA KUĢI

7. TĒMA.

CILVĒKA FAKTORI

8. TĒMA.

IEKĀRTAS UN SISTĒMAS

9. TĒMA.

PROFESIONĀLĀ VIDE

10. TĒMA.

ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS

11. TĒMA.

LIDLAUKI

1. TĒMA.   KURSA IEVADS

INTR 1. TĒMA –   KURSA VADĪBA

INTR 1.1. apakštēma –

Kursa ievads

INTR 1.2. apakštēma –

Kursa pārvaldība

INTR 1.3. apakštēma –

Mācību materiāls un apmācību dokumentācija

INTR 2. TĒMA –   ATC APMĀCĪBAS KURSA IEVADS

INTR 2.1. apakštēma –

Kursa saturs un organizācija

INTR 2.2. apakštēma –

Apmācības pamatprincipi

INTR 2.3. apakštēma –

Novērtēšanas process

2. TĒMA.   AVIĀCIJAS TIESĪBAS

LAW 1. TĒMA –   ATCO LICENCĒŠANA/KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

LAW 1.1. apakštēma –

Privilēģijas un nosacījumi

LAW 2. TĒMA –   NOTEIKUMI

LAW 2.1. apakštēma –

Ziņojumi

LAW 2.2. apakštēma –

Gaisa telpa

LAW 3. TĒMA –   ATC DROŠĪBAS PĀRVALDĪBA

LAW 3.1. apakštēma –

Atgriezeniskās saites process

LAW 3.2. apakštēma –

Drošības izmeklēšana

3. TĒMA.   GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBA

ATM 1. TĒMA –   PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

ATM 1.1. apakštēma –

Gaisa satiksmes vadības (ATC) pakalpojums