Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0326

Komisijas Regula (ES) 2015/326 ( 2015. gada 2. marts ), ar ko attiecībā uz policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem un ftalātiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), XVII pielikumu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 58, 3.3.2015, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/326/oj

3.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 58/43


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/326

(2015. gada 2. marts),

ar ko attiecībā uz policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem un ftalātiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 131. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā cita starpā ietverti ierobežojumi, kas iepriekš bija noteikti Padomes Direktīvā 76/769/EEK (2).

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/69/EK (3) tika aizliegts laist tirgū un riepu vai riepu daļu ražošanai izmantot pildeļļas, ja tās satur vairāk nekā 1 mg/kg benzo(a)pirēna (BaP) vai vairāk nekā 10 mg/kg (no astoņu norādīto policiklisko aromātisko ogļūdeņražu summas). Minētais ierobežojums patlaban noteikts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 50. ieraksta 2. slejas 1. punktā.

(3)

Laikā, kad tika pieņemts minētais ierobežojums, nebija pieejamas saskaņotas testēšanas metodes astoņu norādīto PAH specifiskās koncentrācijas noteikšanai pildeļļās. Tāpēc analītiskā metode IP 346:1998 (4), ko naftas rūpniecībā izmanto policiklisko aromātisko savienojumu (PCA) koncentrācijas noteikšanai, minētajā ierobežojumā norādīta kā netieša metode, ar kuras palīdzību nosaka atbilstību BaP ierobežojumiem un visu norādīto PAH summas ierobežojumiem.

(4)

Analītiskā metode IP 346:1998 nav specifiska attiecībā uz astoņiem norādītajiem PAH. Turklāt ir labi zināms, ka šīs metodes izmantošanas joma ir ierobežota un aptver tikai neizmantotās eļļošanas pamateļļas un naftas frakcijas bez asfaltēna, ja ne vairāk kā 5 % to sastāvdaļu vārīšanās punkts ir zem 300 °C. Minētā metode var būt nederīga paraugiem, kuri neatbilst šīm prasībām.

(5)

Kā noteikts 2007. gada 3. jūlija Direktīvā 2005/69/EK, Komisija pilnvaroja Eiropas Standartizācijas komiteju (CEN) izstrādāt specifiskāku metodi.

(6)

CEN pieņēma jauno standarta metodi un publicēja to kā EN 16143:2013 (Naftas produkti. Benzo(a)pirēna (BaP) un atsevišķu policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAH) satura noteikšana pildeļļās. Procedūra ar dubulto LC attīrīšanu un GC/MS analīzi).

(7)

Komisija uzskata, ka, ņemot vērā to, ka šajā jaunajā standartā noteikta specifiska analītiskā metode attiecīgo PAH analīzei pildeļļās un ir novērstas iepriekšējās metodes nepilnības, ir lietderīgi aizstāt atsauci uz metodi IP 346:1998 ar jauno standartu EN 16143:2013 kā atsauces metodi, ar kuras palīdzību nosaka pildeļļu atbilstību Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 50. ieraksta 2. slejas 1. punktā noteiktajam ierobežojumam.

(8)

Neoficiāla apspriešanās ar dalībvalstīm un attiecīgo ieinteresēto personu apvienību pārstāvjiem norādīja, ka attiecībā uz pildeļļām kopumā ir laba korelācija starp metodes IP 346:1998 rezultātiem un to gāzu hromatogrāfijas analītisko metožu rezultātiem, kurās ievērots tas pats princips kā jaunajā CEN metodē, lai izmērītu atsevišķus kancerogēnus PAH. Ekonomikas dalībnieki norādījuši, ka nav gaidāms, ka IP 346:1998 aizstāšana ar jauno CEN metodi varētu ietekmēt pildeļļu atbilstību. Tomēr tiek ziņots, ka jaunā analītiskā metode ir sarežģītāka un izmaksā dārgāk nekā IP 346:1998.

(9)

Būtu jāparedz astoņpadsmit mēnešu pārejas periods, kura laikā gan veco, gan jauno analītisko metodi varētu lietot kā alternatīvas, lai noteiktu atbilstību minētajam ierobežojumam. Šim pārejas periodam vajadzētu dot laboratorijām iespēju uzsākt jaunās analītiskās metodes izmantošanu un gūt vajadzīgo pieredzi. Tam arī būtu jāveicina to pildeļļu atbilstības noteikšana, kuras laistas tirgū jau pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

(10)

Komisija ir pabeigusi atkārtoti izvērtēt Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 51. ierakstā noteiktos pasākumus attiecībā uz di-(2-etilheksil) ftalātu (DEHP), dibutilftalātu (DBP) un benzilbutilftalātu (BBP) saskaņā ar minētā ieraksta 3. punktu. Šī atkārtotā izvērtēšana tika uzsākta 2009. gada 4. septembrī ar Komisijas pieprasījumu Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) pārskatīt pieejamo jauno zinātnisko informāciju un izvērtēt, vai ir pierādījumi, kas pamatotu esošo ierobežojumu atkārtotu izskatīšanu. Sniedzot informāciju Komisijai 2010. gada martā, ECHA norādīja, ka būtu jāapsver attiecīgās REACH reģistrācijas dokumentācijas novērtēšana. Tāpēc Komisija lūdza ECHA rīkoties atbilstīgi minētajam ierosinājumam. Tomēr 2011. gada aprīlī Dānijas Karaliste uzsāka ierobežošanas procesu attiecībā uz minēto ftalātu klātbūtni izstrādājumos, kas paredzēti lietošanai telpās, un izstrādājumos, kas var nonākt tiešā saskarē ar ādu un gļotādu, un šajā procesā cita starpā tika ņemta vērā arī reģistrācijas dokumentācija. Kā ziņots 2014. gada 9. augustā (5), ierobežošanas procesa noslēgumā Komisija neierosināja Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma grozījumu. Turklāt, izmantojot Komisijas Regulu (ES) Nr. 143/2011 (6), Komisija iekļāva minētos ftalātus Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā. Tādējādi saskaņā ar minētās regulas 69. panta 2. punktu ECHA ir pienākums pēc t. s. “rieta datuma” izskatīt, vai minēto ftalātu izmantošana izstrādājumos rada tādu risku cilvēku veselībai vai videi, kas netiek pietiekami pārvaldīts. Tāpēc netika uzskatīts par nepieciešamu turpmāk pārskatīt pasākumus attiecībā uz šo minēto ftalātu ierobežojumu un ir lietderīgi minēto punktu svītrot no attiecīgā ieraksta.

(11)

2014. gada janvārī Komisija ir pabeigusi atkārtoti izvērtēt Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 52. ierakstā noteiktos pasākumus attiecībā uz di-izononilftalātu (DINP), di-izodecilftalātu (DIDP) un di-n-oktilftalātu (DNOP) saskaņā ar minētā ieraksta 3. punktu. Šī atkārtotā izvērtēšana tika uzsākta 2009. gada 4. septembrī ar Komisijas pieprasījumu ECHA pārskatīt pieejamo jauno zinātnisko informāciju un izvērtēt, vai ir pierādījumi, kas pamatotu esošo ierobežojumu atkārtotu izskatīšanu. Pieejamo informāciju pēc tam papildināja ar informāciju no reģistrācijas dokumentācijas, kas saņemta līdz 2010. gada reģistrācijas termiņa beigām. ECHA pēc tam iesniedza pārskata ziņojuma projektu savai Riska novērtēšanas komitejai (RAC) rūpīgai izvērtēšanai. RAC pieņēma atzinumu 2013. gada martā, un galīgais ECHA pārskata ziņojums tika iesniegts Komisijai 2013. gada augustā. Pamatojoties uz ECHA ziņojumu, Komisija nolēma neierosināt nekādus XVII pielikuma 52. ieraksta noteikumu grozījumus un uzskatīt, ka atkārtotā izvērtēšana saskaņā ar minētā ieraksta 3. punktu ir pabeigta. Komisijas secinājumi par atkārtoto izvērtēšanu ir publiski pieejami (7). Tāpēc ir lietderīgi no minētā ieraksta svītrot 3. punktu.

(12)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 2. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 16. novembra Direktīva 2005/69/EK, ar ko divdesmit septīto reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži pildeļļās un riepās) (OV L 323, 9.12.2005., 51. lpp.).

(4)  IP 346:1998 – PCA noteikšana neizmantotās eļļošanas pamateļļās un naftas frakcijās bez asfaltēna – dimetilsulfoksīda ekstrahēšanas refraktīvā indeksa metode.

(5)  OV C 260, 9.8.2014., 1. lpp.

(6)  Komisijas 2011. gada 17. februāra Regula (ES) Nr. 143/2011, ar ko groza XIV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 44, 18.2.2011., 2. lpp.).

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/REACH/entry-52_en.pdf


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 50. ieraksta 2. slejas 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādām daļām:

 

“Standartu EN 16143:2013 (Naftas produkti. Benzo(a)pirēna (BaP) un atsevišķu policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAH) satura noteikšana pildeļļās. Procedūra ar dubulto LC attīrīšanu un GC/MS analīzi) izmanto kā testēšanas metodi, lai pierādītu atbilstību pirmajā daļā minētajiem ierobežojumiem.

Līdz 2016. gada 23. septembrim pirmajā daļā minētos ierobežojumus var uzskatīt par izpildītiem, ja policiklisko aromātisko vielu (PCA) ekstrakts ir mazāk nekā 3 % no masas, mērot saskaņā ar Naftas institūta standartu IP 346:1998 (PCA noteikšana neizmantotās eļļošanas pamateļļās un naftas frakcijās bez asfaltēna – dimetilsulfoksīda ekstrahēšanas refraktīvā indeksa metode), ar nosacījumu, ka atbilstību BaP un uzskaitīto PAH ierobežojumiem, kā arī mērījumu rezultātu korelāciju ar PCA ekstraktu ražotājs vai importētājs mēra ik pēc sešiem mēnešiem vai pēc katras ievērojamas darbības izmaiņas atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājas agrāk.”

;

2)

pielikuma 51. ieraksta 2. slejas 3. punktu svītro;

3)

pielikuma 52. ieraksta 2. slejas 3. punktu svītro.


Top