EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0323

Padomes Regula (ES) 2015/323 ( 2015. gada 2. marts ) par finanšu regulu, ko piemēro 11. Eiropas Attīstības fondam

OJ L 58, 3.3.2015, p. 17–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/12/2018; Atcelts ar 32018R1877

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/323/oj

3.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 58/17


PADOMES REGULA (ES) 2015/323

(2015. gada 2. marts)

par finanšu regulu, ko piemēro 11. Eiropas Attīstības fondam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, ar pēdējiem grozījumiem (1) (“ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgums”),

ņemot vērā Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam atbilstoši ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumam un par finansiālās palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz kuru attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturtā daļa (2) (“Iekšējais nolīgums”), un jo īpaši tā 10. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu (3),

ņemot vērā Eiropas Investīciju bankas atzinumu,

tā kā:

(1)

Būtu jānosaka detalizēti noteikumi par to, kā dalībvalstis veic iemaksas 11. Eiropas Attīstības fondā (“EAF”), kas izveidots ar Iekšējo nolīgumu.

(2)

Būtu jāparedz nosacījumi, saskaņā ar kuriem Revīzijas palātai jārealizē savas pilnvaras attiecībā uz 11. EAF.

(3)

Būtu jānosaka detalizēti noteikumi par 11. EAF finansiālo īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz piemērojamajiem principiem; tā resursu veidošanu; finanšu dalībniekiem un struktūrām, kurām uzticēti budžeta izpildes uzdevumi; finansēšanas lēmumiem, saistībām un maksājumiem; finansējuma veidiem, tostarp iepirkumiem, dotācijām, finanšu instrumentiem un Savienības ieguldījumu fondiem; pārskatu un uzskaites izklāstu; ārējo revīziju, ko īsteno Revīzijas palāta, un budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas Parlamentā; un ieguldījumu mehānismu, ko pārvalda Eiropas Investīciju banka (EIB).

(4)

Vienkāršības un saskaņotības labad šī regula būtu jāsaskaņo, ciktāl iespējams, ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (4) un Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1268/2012 (5). Šāda saskaņošana būtu jāpanāk, izmantojot tiešas atsauces uz minētajām regulām, un tai būtu, no vienas puses, jādod iespēja viegli identificēt 11. EAF finansiālās īstenošanas īpatnības un, no otras puses, jāsamazina Savienības finansēšanas noteikumu dažādība ārējās darbības jomā, kas rada nevajadzīgu slogu saņēmējiem, Komisijai, kā arī citām iesaistītajām personām.

(5)

Būtu jāatgādina, ka 11. EAF finansiālās īstenošanas satvaru paralēli šai regulai veido vairāki instrumenti, proti, ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgums, jo īpaši tā IV pielikums; Iekšējais nolīgums; Padomes Lēmums 2013/755/ES (6) (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) un Padomes Regula (ES) 2015/322 (7) (“Īstenošanas regula”).

(6)

11. EAF finansiālajā īstenošanā būtu jāievēro vienotības un budžeta precizitātes, norēķinu vienības, universāluma, specifikācijas, pareizas finanšu pārvaldības un pārredzamības principi. Ņemot vērā 11. EAF daudzgadu izklāstu, 11. EAF nebūtu jāpiemēro budžeta gada pārskata princips.

(7)

Resursi, kas paredzēti tādiem atbalsta pasākumiem, kuru mērķis ir palielināt 11. EAF programmu ietekmi, saskaņā ar Iekšējā nolīguma 6. pantu būtu jāizmanto arī 11. EAF finanšu pārvaldības un prognozēšanas uzlabošanai.

(8)

Noteikumi par finanšu dalībniekiem, proti, kredītrīkotājiem un grāmatvežiem, viņu uzdevumu deleģēšanu, kā arī par viņu atbildību būtu jāsaskaņo ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, jo Komisijai, īstenojot 11. EAF, ir tāda pati izpildvaras atbildība.

(9)

Būtu jānosaka sīki izstrādāti noteikumi, saskaņā ar kuriem Komisijas pilnvarots kredītrīkotājs izveido vajadzīgos pasākumus ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupu (ĀKK valstis) un aizjūras zemēm un teritorijām (AZT), lai nodrošinātu darbību pienācīgu izpildi, ciešā sadarbībā ar valsts, reģionālo, ĀKK valstu vai teritoriālo kredītrīkotāju, ko norīkojušas ĀKK valstis vai AZT.

(10)

Noteikumi par netiešu pārvaldību, kas ietver budžeta izpildes uzdevumu uzticēšanu un tās nosacījumus un ierobežojumus, būtu jāsaskaņo ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012. Turklāt būtu jāiekļauj noteikums par budžeta izpildes uzdevumu apakšdeleģēšanu, atspoguļojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1303/2013 (8) ietverto noteikumu, lai nodrošinātu ārējās darbības finansējuma saskanīgu īstenošanu. Tomēr šajā regulā būtu jāietver arī konkrēti noteikumi par pagaidu iesaistītajām personām, kas rīkojas kā valsts kredītrīkotājas, par ĀKK valstu un AZT pilnvarojumu pakalpojumu sniedzējam un par Savienības finansiālo interešu aizsardzības nostiprināšanu netiešas pārvaldības gadījumā ar ĀKK valstīm un AZT.

(11)

Lai arī EAF resursi netiks īstenoti ar dalītu pārvaldību, šai regulai būtu jānodrošina, ka reģionālajā sadarbībā starp ĀKK valstīm un AZT, no vienas puses, un Savienības attālākajiem reģioniem, no otras puses, EAF resursus un atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) par labu Savienības attālākajiem reģioniem saskaņā ar šo regulu var īstenot viena un tā pati persona attiecībā uz EAF resursiem un saskaņā ar dalīto pārvaldību arī attiecībā uz ERAF.

(12)

Jomās, kurās Komisija īsteno 11. EAF, finansēšanas lēmumu noteikumi būtu jāsaskaņo ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 noteikumiem.

(13)

Noteikumi par saistībām būtu jāsaskaņo ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 noteikumiem, izņemot provizoriskās saistības, kam nevajadzētu būt pieejamām saskaņā ar 11. EAF. Turklāt, ja tas ir vajadzīgs, būtu jāparedz termiņu pagarināšana darbībām, ko veic, īstenojot netiešu pārvaldību ar ĀKK valstīm vai AZT.

(14)

Maksājumu termiņi būtu jāsaskaņo ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012. Būtu jāparedz īpaši noteikumi gadījumos, kad ĀKK valstīm un AZT nav uzticēta maksājumu veikšana, īstenojot netiešu pārvaldību, un kad attiecīgi Komisija turpina veikt maksājumus saņēmējiem.

(15)

Dažādi īstenošanas noteikumi, kas attiecas uz iekšējo revidentu, labu pārvaldību un tiesisko aizsardzību, IT sistēmu, datu elektronisko pārsūtīšanu, e-pārvaldi, administratīvajiem sodiem un finansiālajām sankcijām, un centrālās izslēgšanas datubāzes izmantošanu, būtu jāsaskaņo ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 noteikumiem. Turklāt Savienības finansiālo interešu aizsardzība, piemērojot administratīvos sodus, būtu jāpastiprina un jāprecizē gadījumos, kad 11. EAF tiek īstenots ĀKK valstu un AZT netiešā pārvaldībā.

(16)

Noteikumi par iepirkumiem, dotācijām, prēmijām un ekspertiem būtu jāsaskaņo ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 noteikumiem. Noteikumi par finanšu instrumentiem un Savienības ieguldījumu fondiem būtu jāsaskaņo ar pielāgojumiem, ko veic 11. EAF būtības dēļ. Budžeta atbalstam AZT būtu jāņem vērā institucionālās saites ar attiecīgajām dalībvalstīm.

(17)

Vajadzības gadījumā ĀKK valstīm un AZT vajadzētu būt pieejamai īstermiņa tehniskajai palīdzībai un konsultācijām, ko dalībvalstis, kas pievienojās Savienībai pēc pārejas procesa, saņēma TAIEX programmā un saistībā ar ko tās guva pozitīvu pieredzi. Lai šādu palīdzību un konsultācijas sniegtu ilgtermiņā, zināšanu un izcilības centriem būtu jāvar nodrošināt pienācīgu atbalstu tādos jautājumos kā pārvaldība un reformas publiskajā sektorā.

(18)

Noteikumiem par pārskatu un uzskaites izklāstu, kā arī uz ārējo revīziju un budžeta izpildes apstiprināšanu būtu jāatbilst Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 noteikumiem, lai nodrošinātu saskanīgu satvaru īstenošanai un pārskatu sniegšanai.

(19)

Būtu jāparedz nosacījumi, saskaņā ar kuriem EIB pārvalda konkrētus 11. EAF resursus.

(20)

Noteikumiem par Revīzijas palātas veikto EIB pārvaldīto 11. EAF resursu pārbaudi būtu jāatbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. panta 3. punktā paredzētajam trīspusējam nolīgumam, kas noslēgts starp Revīzijas palātu, EIB un Komisiju.

(21)

Pārejas noteikumos būtu jāparedz noteikumi rīcībai ar atlikumiem un ieņēmumiem no iepriekšējiem Eiropas Attīstības fondiem, kā arī par šīs regulas piemērošanu attiecībā uz atlikušajām darbībām saskaņā ar minētajiem fondiem.

(22)

Lai nodrošinātu 11. EAF programmu savlaicīgu plānošanu un īstenošanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

PIRMĀ DAĻA

GALVENIE NOTEIKUMI

I SADAĻA

Priekšmets, darbības joma un vispārēji noteikumi

1. pants

Darbības joma

Šajā regulā izklāstīti noteikumi par 11. Eiropas Attīstības fonda resursu finansiālo īstenošanu un par pārskatu sagatavošanu un revīziju.

2. pants

Saikne ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012

1.   Ja vien nav noteikts citādi, šajā regulā tiešas atsauces uz Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 uzskatāmas par tādām, kas ietver arī atsauces uz attiecīgajiem Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 noteikumiem.

2.   Šajā regulā atsauces uz Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 piemērojamajiem noteikumiem nav uzskatāmas par tādām, kurās būtu iekļauti procesuāli noteikumi, kas neattiecas uz 11. EAF, jo īpaši noteikumi par pilnvarojumu pieņemt deleģētos aktus.

3.   Iekšējas atsauces Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 vai Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1268/2012 nepadara minētos noteikumus par tādiem, kas būtu netieši piemērojami 11. EAF.

4.   Šajā regulā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā tiem, kas lietoti Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012, izņemot minētās regulas 2. panta a) līdz e) punktā minētās definīcijas.

Tomēr šīs regulas nolūkos šādi Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 minētie termini tiek interpretēti šādi:

a)

“budžets” jeb “budžeta” ir “11. EAF”;

b)

“budžeta saistības” ir “finanšu saistības”;

c)

“iestāde” ir “Komisija”;

d)

“apropriācijas” jeb “darbības apropriācijas” ir “11. EAF resursi”;

e)

“budžeta pozīcija” ir “piešķīrums”;

f)

“pamatakts” atkarībā no attiecīgā konteksta ir Iekšējais nolīgums, Lēmums par aizjūras asociāciju vai Īstenošanas regula;

g)

“trešā valsts” ir jebkura saņēmēja valsts vai teritorija, kas atrodas 11. EAF ģeogrāfiskās darbības jomā.

5.   Šīs regulas interpretācijas mērķis ir saglabāt saskaņotību ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, ja vien šāda interpretācija nav pretrunā ar 11. EAF īpatnībām, kā paredzēts ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumā, Iekšējā nolīgumā, Lēmumā par aizjūras asociāciju vai Īstenošanas regulā.

3. pants

Laikposmi, datumi un termiņi

Ja vien nav paredzēts citādi, Padomes Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (9) piemēro šajā regulā noteiktajiem termiņiem.

4. pants

Personas datu aizsardzība

Šī regula neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (10) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (11) prasības.

Piemēro Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 29. pantu par informāciju par personas datu nosūtīšanu revīzijas nolūkos.

II SADAĻA

Finanšu principi

5. pants

Finanšu principi

11. EAF resursus izmanto saskaņā ar šādiem principiem:

a)

vienotības un budžeta precizitātes princips;

b)

norēķinu vienības princips;

c)

universāluma princips;

d)

specifikācijas princips;

e)

pareizas finanšu pārvaldības princips;

f)

pārredzamības princips.

Finanšu gads ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

6. pants

Vienotības un budžeta precizitātes principi

Ieņēmumus neiekasē un izdevumus neapmaksā, ja tie nav iegrāmatoti EAF.

Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 8. panta 2. un 3. punktu un 8. panta 4. punkta pirmo daļu.

7. pants

Norēķinu vienības princips

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 19. pantu par euro izmantošanu piemēro mutatis mutandis.

8. pants

Universāluma princips

Neskarot šīs regulas 9. pantu, kopējie ieņēmumi sedz kopējos aplēstos maksājumus.

Visus ieņēmumus un izdevumus iegrāmato pilnā apmērā, neizdarot to starpā nekādas korekcijas un neskarot Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 23. pantu par noteikumiem par ieturējumiem un valūtas kursa korekcijām, kuru piemēro.

Tomēr ieņēmumi, kas minēti šīs regulas 9. panta 2. punkta c) apakšpunktā, automātiski samazina maksājumus, ko veic par saistībām, no kurām tie izriet.

Savienība nedrīkst ņemt aizņēmumus 11. EAF ietvaros.

9. pants

Piešķirtie ieņēmumi

1.   Lai finansētu īpašus izdevumu posteņus, izmanto piešķirtos ieņēmumus.

2.   Piešķirtos ieņēmumus veido šādi ieņēmumi:

a)

finanšu iemaksas, ko veikušas dalībvalstis un trešās valstis, tostarp – abos gadījumos – to publiskā sektora aģentūras, vienības vai fiziskas personas un starptautiskas organizācijas konkrētiem ārējā atbalsta projektiem vai programmām, ko finansē Savienība un pārvalda Komisija vai EIB to uzdevumā saskaņā ar Īstenošanas regulas 10. pantu;

b)

ieņēmumi, kas atvēlēti īpašiem mērķiem, piemēram, ienākumi no fondiem, subsīdijas, dāvanas un novēlējumi;

c)

ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas atgūšanas gadījumā;

d)

ieņēmumi no procentiem, kas rodas par priekšfinansējuma maksājumiem, ievērojot Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 8. panta 4. punktu;

e)

atmaksājumi un ieņēmumi no finanšu instrumentiem saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 140. panta 6. punktu;

f)

ieņēmumi, kas rodas, attiecīgi atmaksājot nodokļus saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 23. panta 3. punkta b) apakšpunktu.

3.   Piešķirtajiem ieņēmumiem, kas minēti 2. punkta a) un b) apakšpunktā, ir jāfinansē tādi izdevumu posteņi, ko nosaka līdzekļu devējs, ar noteikumu, ka Komisija tam ir piekritusi.

No piešķirtajiem ieņēmumiem, kas minēti 2. punkta e) un f) apakšpunktā, finansē izdevumu posteņus, kas līdzīgi tiem, no kuriem tie izriet.

4.   Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 184. panta 3. punktu piemēro mutatis mutandis.

5.   Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 22. panta 1. un 2. punktu attiecībā uz ziedojumiem piemēro piešķirtajiem ieņēmumiem, kas minēti šā panta 2. punkta b) apakšpunktā. Ņemot vērā Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 22. panta 2. punktu, ziedojuma pieņemšanai nepieciešama Padomes atļauja.

6.   11. EAF resursus, kas atbilst piešķirtajiem ieņēmumiem, automātiski dara pieejamus, kad Komisija ieņēmumus ir saņēmusi. Tomēr debitoru parādu tāme 11. EAF resursus dara pieejamus piešķirto ieņēmumu, kas minēti 2. punkta a) apakšpunktā, gadījumā, ja vienošanās ar dalībvalsti summas ir izteiktas euro, maksājumus var veikt no minētajiem ieņēmumiem tikai tad, kad tie ir saņemti.

10. pants

Specifikācijas princips

11. EAF resursus iezīmē konkrētiem mērķiem ĀKK valstīm vai AZT saskaņā ar galvenajiem sadarbības instrumentiem.

Attiecībā uz ĀKK valstīm minētie instrumenti ir noteikti finanšu protokolā, kas izklāstīts ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma Ic pielikumā. Resursu iezīmēšanas (provizoriskais piešķīrums) pamatā ir arī Iekšējā nolīguma un Īstenošanas regulas noteikumi, un tajā ņem vērā resursus, kas rezervēti atbalsta izdevumiem saistībā ar plānošanu un izpildi atbilstoši Iekšējā nolīguma 6. pantam.

Saistībā ar AZT minētie instrumenti ir noteikti Lēmuma par aizjūras asociāciju ceturtajā daļā un tā II pielikumā. Šo resursu iezīmēšanā ņem vērā arī minētā pielikuma 3. panta 3. punktā paredzēto nesadalīto rezervi un resursus, kas paredzēti pētniecības vai tehniskās palīdzības pasākumiem atbilstīgi tā 1. panta 1. punkta c) apakšpunktam.

11. pants

Pareizas finanšu pārvaldības princips

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 30. panta 1. un 2. punktu attiecībā uz saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principiem. Neskarot šā panta 3. punkta a) apakšpunktu, Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 18. pantu nepiemēro.

2.   Nosaka konkrētus, izmērāmus, sasniedzamus, atbilstīgus mērķus ar noteiktiem termiņiem. Minēto mērķu sasniegšanu pārrauga, izmantojot izpildes rādītājus.

3.   Lai uzlabotu lēmumu pieņemšanu, jo īpaši pamatotu un precizētu šīs regulas 21. pantā minēto dalībvalstu iemaksu noteikšanu, ir vajadzīgi šādi novērtējumi:

a)

pirms 11. EAF resursu izmantošanas veic ex ante novērtējumu par īstenojamās darbības elementiem, kas uzskaitīti Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 18. panta 1. punktā;

b)

īstenotās darbības ex post novērtējumu veic, lai nodrošinātu, ka gaidāmie rezultāti attaisno ieguldītos līdzekļus.

4.   Šīs regulas VIII sadaļā paredzētie finansējuma veidi un šīs regulas 17. pantā paredzētās īstenošanas metodes izvēlas, pamatojoties uz to spēju sasniegt konkrētos darbības mērķus un spēju sniegt rezultātus, ņemot vērā jo īpaši ar kontroli saistītās izmaksas, administratīvo slogu un paredzamo neatbilstības risku. Attiecībā uz dotācijām tas ietver vienreizējo maksājumu, vienotu likmju un vienības izmaksas izmantošanas izskatīšanu.

12. pants

Iekšējā kontrole

Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 32. pantu.

13. pants

Pārredzamības princips

1.   11. EAF īsteno un pārskatus veido saskaņā ar pārredzamības principu.

2.   Atbilstīgi Iekšējā nolīguma 7. pantam Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē ikgadējo pārskatu par saistībām, maksājumiem un gada kopsummu aicinājumiem veikt iemaksas.

3.   Neskarot šīs regulas 4. pantu, attiecībā uz informācijas par saņēmējiem un citas informācijas publicēšanu piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 35. panta 2. punkta pirmo daļu un 35. panta 3. punktu. Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 21. panta 2. punkta otrās daļas nolūkos termins “atrašanās vieta” vajadzības gadījumā nozīmē ekvivalentu reģionu NUTS 2 līmenī, ja saņēmējs ir fiziska persona.

4.   No 11. EAF finansētās darbības var īstenot, izmantojot paralēlo vai kopīgo līdzfinansējumu.

Paralēla līdzfinansējuma gadījumā darbību sadala vairākās skaidri nosakāmās sastāvdaļās – no kurām katru finansē cits partneris, nodrošinot līdzfinansējumu tādā veidā, lai vienmēr var noteikt finansējuma mērķi.

Kopīgā līdzfinansējuma gadījumā darbības kopējās izmaksas sadala starp partneriem, nodrošinot to, ka līdzfinansējumu un resursus apvieno tā, ka darbībā vairs nav iespējams noteikt kāda specifiska pasākuma finanšu avotu. Šādos gadījumos dotāciju un publiskā iepirkuma līgumu ex post publikācija, kā noteikts Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 35. panta 2. punkta pirmajā daļā un 35. panta 3. punktā, atbilst pilnvarotās vienības noteikumiem, ja tādi ir.

5.   Sniedzot finansiālu palīdzību, Komisija vajadzības gadījumā veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu informētību par Savienības finansiālo atbalstu. Tas ietver pasākumus, kas uzliek par pienākumu Savienības līdzekļu saņēmējiem nodrošināt informētību, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus. Komisijai ir atbildīga par līdzekļu saņēmēju atbilstības šīm prasībām uzraudzīšanu.

III SADAĻA

11. EAF resursi un īstenošana

14. pants

11. EAF resursu avoti

11. EAF resursus veido maksimāli pieļaujamā summa, kas minēta Iekšējā nolīguma 1. panta 2., 4. un 6. punktā, līdzekļi, kas minēti Iekšējā nolīguma 1. panta 9. punktā, un citi piešķirtie ieņēmumi, kas minēti šīs regulas 9. pantā.

15. pants

11. EAF struktūra

11. EAF ieņēmumus un izdevumus klasificē pēc to veida vai izmantojuma, kam tie piešķirti.

16. pants

11. EAF īstenošana saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu

1.   Komisija uzņemas ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma 57. pantā un Lēmumā par aizjūras asociāciju noteiktos Savienības pienākumus. Šim nolūkam tā īsteno 11. EAF ieņēmumus un izdevumus saskaņā ar šīs regulas šo daļu un trešo daļu uz savu atbildību un 11. EAF resursu ietvaros.

2.   Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju, lai nodrošinātu, ka 11. EAF resursus izlieto saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu.

17. pants

Izpildes paņēmieni

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 56. un 57. pantu.

2.   Ievērojot šā panta 3. līdz 5. punktu, piemēro noteikumus par izpildes paņēmieniem, kas paredzēti Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 pirmās daļas IV sadaļas 2. nodaļā un minētās regulas 188. un 193. pantā. Tomēr minētās regulas 58. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 59. pants par dalītu pārvaldību ar dalībvalstīm nav piemērojams.

3.   Pilnvarotās vienības nodrošina saderību ar Savienības ārējo politiku, un tās var uzticēt budžeta izpildes uzdevumus citām vienībām saskaņā ar nosacījumiem, kas ir līdzvērtīgi tiem, ko piemēro Komisijai. Katru gadu tās pilda savas saistības saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 5. punktu. Revīzijas atzinumu iesniedz mēneša laikā no ziņojumu un pārvaldības deklarācijas iesniegšanas, lai Komisija to varētu ņemt vērā kā ticamu.

Komisijas pilnvarotās starptautiskās organizācijas, kas minētas Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā, un dalībvalstu struktūras, kas minētas Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta v) un vi) punktā, budžeta izpildes uzdevumus var uzticēt arī bezpeļņas organizācijām ar atbilstīgām operatīvajām un finanšu spējām, ievērojot nosacījumus, kas ir līdzvērtīgi tiem, ko piemēro Komisijai.

ĀKK valstis un AZT, pamatojoties uz pakalpojumu līgumu, var uzticēt budžeta izpildes uzdevumus arī savām struktūrvienībām un struktūrām, ko reglamentē privāttiesības. Minētās struktūras atlasa atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā procedūrā, izvairoties no interešu konfliktiem. Finansēšanas līgumā paredz pakalpojumu līguma noteikumus.

4.   Ja 11. EAF tiek īstenots netiešā pārvaldībā ar ĀKK valstīm vai AZT, neskarot ĀKK valstu vai AZT pienākumus, darbojoties kā līgumslēdzējām iestādēm, Komisija:

a)

ja nepieciešams, atgūst summas, kas pienākas no saņēmējiem saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 80. pantu, tostarp pieņemot lēmumu, kurš izpildāms atbilstoši tiem pašiem nosacījumiem, kas noteikti LESD 299. pantā;

b)

var, ja apstākļi to prasa, piemērot administratīvas un/vai finansiālas sankcijas atbilstoši tiem pašiem nosacījumiem, kas noteikti Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 109. pantā.

Finansēšanas līgumā šim nolūkam ietver noteikumus par sadarbību starp Komisiju un ĀKK valsti vai AZT.

5.   Savienības finansiālo palīdzību var sniegt, izmantojot iemaksas starptautiskos, reģionālos vai valsts fondos, piemēram, tādos, ko izveidojusi vai pārvalda EIB, dalībvalstis vai partnervalstis un reģioni, vai starptautiskas organizācijas ar mērķi piesaistīt kopīgu līdzfinansējumu no vairākiem līdzekļu devējiem, vai fondos, ko izveidojis viens vai vairāki līdzekļu devēji, lai kopīgi īstenotu projektus.

Vajadzības gadījumā tiek veicināta Savienības finanšu iestāžu savstarpēja pieeja finanšu instrumentiem, ko izveidojušas citas organizācijas.

IV SADAĻA

Finanšu dalībnieki

18. pants

Vispārēji noteikumi par finanšu dalībniekiem un viņu atbildību

1.   Komisija piešķir ikvienam finanšu dalībniekam resursus, kas vajadzīgi viņa pienākumu izpildei, un hartu, kurā sīki aprakstīti viņa uzdevumi, tiesības un pienākumi.

2.   Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 64. pantu par pienākumu nosķiršanu piemēro mutatis mutandis.

3.   Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 pirmās daļas IV sadaļas 4. nodaļu piemēro mutatis mutandis attiecībā uz finanšu dalībnieku atbildību.

19. pants

Kredītrīkotājs

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 65., 66. un 67. pantu attiecīgi par kredītrīkotāju, viņa pilnvarām un pienākumiem, kā arī Savienības delegāciju vadītāju pilnvarām un pienākumiem.

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 66. panta 9. punktā minētajā gada darbības pārskatā kā pielikumu iekļauj tabulas, kurās attiecībā uz katru piešķīrumu, valsti, teritoriju, reģionu vai apakšreģionu atspoguļo kopējās saistības, piešķirtos līdzekļus un maksājumus, kas veikti finanšu gada laikā, un kopsummas par laiku kopš attiecīgā EAF izveides.

2.   Ja atbildīgajam Komisijas kredītrīkotājam kļūst zināmas problēmas saistībā ar 11. EAF resursu pārvaldības procedūru veikšanu, viņš, sazinoties ar norīkoto valsts, reģionālo, ĀKK valstu vai teritoriālo kredītrīkotāju, veic visu nepieciešamo, lai stāvokli labotu, un veic nepieciešamos pasākumus. Gadījumā, ja valsts, reģionālais, ĀKK valstu vai teritoriālais kredītrīkotājs neveic vai nav spējīgs veikt pienākumus, kas viņam jāpilda saskaņā ar ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu vai Lēmumu par aizjūras asociāciju, atbildīgais Komisijas kredītrīkotājs uz laiku var stāties viņa vietā un darboties viņa uzdevumā un interesēs. Tādā gadījumā Komisija par tai papildus radušos administratīvo slogu var saņemt finansiālu kompensāciju no resursiem, kas piešķirti attiecīgajai ĀKK valstij vai AZT.

20. pants

Grāmatvedis

1.   Komisijas grāmatvedis ir 11. EAF grāmatvedis.

2.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 68. pantu, izņemot tā 1. punkta otro daļu, un 69. pantu attiecīgi par grāmatveža pilnvarām un pienākumiem un pilnvarām, ko grāmatvedis var deleģēt. Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 54. pantu un 57. panta 3. punktu, 58. panta 5. punkta otro daļu un 58. panta 6. punktu nepiemēro.

V SADAĻA

Ieņēmumu operācijas

21. pants

Gada iemaksa un tās daļas

1.   Saskaņā ar Iekšējā nolīguma 7. pantu gada iemaksas maksimāli pieļaujamo summu n + 2 gadā un gada iemaksas summu n + 1 gadā, kā arī to daļas trim maksājumiem nosaka saskaņā ar šā panta 2. līdz 7. punktā paredzēto procedūru.

Katras dalībvalsts veicamo iemaksu daļas nosaka tā, lai tās būtu proporcionālas minētās dalībvalsts iemaksām 11. EAF, kā tās noteiktas Iekšējā nolīguma 1. panta 2. punktā.

2.   Komisija līdz n gada 15. oktobrim iesniedz priekšlikumu, norādot:

a)

maksimālo gada iemaksas summu n + 2 gadam;

b)

gada iemaksas summu n + 1 gadam;

c)

iemaksas pirmās daļas summu n + 1 gadam;

d)

provizorisku nesaistošu prognozi, kuras pamatā ir statistiska pieeja, par gaidāmajām gada iemaksu summām n + 3 gadam un n + 4 gadam.

Padome lēmumu par minēto priekšlikumu pieņem līdz n gada 15. novembrim.

Dalībvalstis n + 1 gada pirmās daļas iemaksu veic vēlākais līdz n + 1 gada 21. janvārim.

3.   Komisija līdz n + 1 gada 15. jūnijam iesniedz priekšlikumu, norādot:

a)

iemaksas otrās daļas summu n + 1 gadam;

b)

pārskatītu n + 1 gada iemaksas summu atbilstīgi faktiskajām vajadzībām gadījumos, kad saskaņā ar Iekšējā nolīguma 7. panta 3. punktu gada summa atšķiras no faktiskajām vajadzībām.

Padome lēmumu par šo priekšlikumu pieņem ne vēlāk kā 21 kalendārā dienā pēc Komisijas priekšlikuma iesniegšanas.

Dalībvalstis otrās daļas iemaksu veic ne vēlāk kā 21 kalendārā dienā pēc Padomes lēmuma pieņemšanas.

4.   Līdz n + 1 gada 15. jūnijam Komisija, ņemot vērā EIB prognozes par ieguldījumu mehānisma pārvaldību un darbību, tostarp tās procentu likmju subsīdijas, ko īsteno EIB, izstrādā un iesniedz Padomei pārskatu par aicinājumu veikt iemaksas n gadā un iemaksas n + 1 un n + 2 gadā saistībām, maksājumiem un gada summu. Komisija nosaka katras dalībvalsts gada iemaksu summas, kā arī summas, kas vēl jāmaksā EAF, atsevišķi norādot EIB un Komisijas daļas. Summas n + 1 un n + 2 gadam pamato ar spēju efektīvi izmantot ierosināto resursu apjomu, vienlaikus cenšoties nepieļaut ievērojamas svārstības dažādos gados, kā arī ievērojamus gada beigu atlikumus.

5.   Komisija līdz n + 1 gada 10. oktobrim iesniedz priekšlikumu, norādot:

a)

iemaksas trešās daļas summu n + 1 gadam;

b)

pārskatītu n + 1 gada iemaksas summu atbilstīgi faktiskajām vajadzībām gadījumos, kad saskaņā ar Iekšējā nolīguma 7. panta 3. punktu gada summa atšķiras no faktiskajām vajadzībām.

Padome lēmumu par šo priekšlikumu pieņem ne vēlāk kā 21 kalendārā dienā pēc Komisijas priekšlikuma iesniegšanas.

Dalībvalstis trešās daļas iemaksu veic ne vēlāk kā 21 kalendārā dienā pēc Padomes lēmuma pieņemšanas.

6.   Kāda konkrēta gada daļu summa nepārsniedz šim gadam noteiktās iemaksas gada summu. Gada iemaksas summa nepārsniedz šim gadam noteikto maksimāli pieļaujamo summu. Maksimāli pieļaujamo summu nepalielina, izņemot saskaņā ar Iekšējā nolīguma 7. panta 4. punktu. Maksimāli pieļaujamās summas iespējamu pieaugumu iekļauj priekšlikumos, kas minēti šā panta 2., 3. un 5. punktā.

7.   Ar katrai dalībvalstij maksājamo maksimāli pieļaujamo gada iemaksas summu n + 2 gadam, gada iemaksas summu n + 1 gadam un iemaksu daļām precizē:

a)

Komisijas pārvaldīto summu; un

b)

EIB pārvaldīto summu, tostarp tās pārvaldīto procentu likmju subsīdijas.

22. pants

Daļu maksājumi

1.   Aicinot veikt iemaksas, vispirms vienu pēc otras izlieto summas, kas norādītas iepriekšējos Eiropas Attīstības fondos.

2.   Dalībvalstu iemaksas izsaka un veic euro.

3.   Šīs regulas 21. panta 7. punkta a) apakšpunktā minēto iemaksu katra dalībvalsts ieskaita speciālā kontā ar apzīmējumu “Eiropas Komisija – Eiropas Attīstības fonds”, kas atvērts attiecīgās dalībvalsts centrālajā bankā vai tās norādītā finanšu iestādē. Šādu iemaksu summas tiek paturētas šajos speciālajos kontos līdz brīdim, kad jāveic maksājumi. Komisija cenšas panākt, lai visas izmaksas no speciālajiem kontiem tiek veiktas tā, lai saglabātu aktīvu sadalījumu šajos kontos atbilstoši iemaksu atslēgai saskaņā ar Iekšējā nolīguma 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

Šīs regulas 21. panta 7. punkta b) apakšpunktā minēto iemaksu veic katra dalībvalsts saskaņā ar 53. panta 1. punktu.

23. pants

Procentu likme par neveiktām iemaksām

1.   Beidzoties termiņiem, kas noteikti 21. panta 2., 3. un 5. punktā, attiecīgajai dalībvalstij ir pienākums maksāt procentus saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

procentu likme ir likme, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām galvenajām refinansēšanas operācijām un kas ir spēkā tā mēneša pirmajā kalendārajā dienā, kurā beidzas maksājumu termiņš, un ko publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā, palielināta par diviem procentpunktiem. Par katru kavējuma mēnesi šo likmi palielina par procentpunkta ceturto daļu;

b)

procenti maksājami par laikposmu, kas aizritējis no nākamās kalendārās dienas pēc maksājuma termiņa beigām.

2.   Attiecībā uz šīs regulas 21. panta 7. punkta a) apakšpunktā minēto iemaksu procentu maksājumus ieskaita kādā no Iekšējā nolīguma 1. panta 6. punktā minētajiem kontiem.

Attiecībā uz šīs regulas 21. panta 7. punkta b) apakšpunktā minēto iemaksu procentu maksājumus ieskaita ieguldījumu mehānismā saskaņā ar šīs regulas 53. panta 1. punktu.

24. pants

Aicinājums segt iemaksu parādus

Beidzoties ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma Ic pielikumā noteiktā finanšu protokola termiņam, to iemaksu daļu, kas dalībvalstīm jāmaksā saskaņā ar šīs regulas 21. pantu, Komisija un EIB pēc vajadzības pieprasa veikt saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

25. pants

Citas ieņēmumu operācijas

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 77. līdz 79. pantu, 80. panta 1. un 2. punktu un 81. un 82. pantu par debitoru parādu aplēsēm, debitoru parādu konstatēšanu, atgūšanas pilnvarojumu un noteikumiem, noilguma termiņu un Savienības prasījumu apstrādi valstīs. Atgūšanu var veikt ar Komisijas lēmumu, kas izpildāms saskaņā ar LESD 299. pantu.

2.   Attiecībā uz Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 77. panta 3. punktu un 78. panta 2. punktu atsauci uz pašu resursiem saprot kā atsauci uz vienas dalībvalsta iemaksām, kas definētas šīs regulas 21. pantā.

3.   Euro izteiktu iemaksu atgūšanai piemēro Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 83. panta 2. punktu. To piemēro arī vietējā valūtā izteiktu iemaksu atgūšanai, izmantojot valūtu emitējošās valsts centrālās bankas likmi, kas ir spēkā tā mēneša pirmajā kalendārajā dienā, kurā izdots iekasēšanas rīkojums.

4.   Attiecībā uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 84. panta 3. punktu prasījumu sarakstu izveido atsevišķi no 11. EAF un pievieno šīs regulas 44. panta 2. punktā minētajam ziņojumam.

5.   Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 85. un 90. pantu nepiemēro.

VI SADAĻA

Izdevumu operācijas

26. pants

Finansēšanas lēmumi

Pirms izdevumu saistību uzņemšanās Komisija pieņem finansēšanas lēmumu.

Piemēro Regulas (EK, Euratom) Nr. 966/2012 84. pantu, izņemot tā 2. punktu.

27. pants

Noteikumi par saistībām

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 85. pantu, izņemot tā 3. punkta c) apakšpunktu, 86., 87., 185. pantu un189. panta 1. un 2. punktu attiecībā uz saistībām un ārējo darbību īstenošanu. Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 95. panta 2. punktu, 97. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu un 98. pantu nepiemēro.

2.   Attiecībā uz Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 189. panta 2. punkta piemērošanu termiņu atsevišķu līgumu un dotāciju nolīgumu slēgšanai, ar kuriem īsteno darbību, var pagarināt vairāk nekā par trīs gadiem, skaitot no finansēšanas nolīguma noslēgšanas brīža, ja ĀKK valstīm un AZT tiek uzticēti budžeta izpildes uzdevumi saskaņā ar šīs regulas 17. panta 3. punktu.

3.   Ja 11. EAF resursus īsteno netiešā pārvaldībā ar ĀKK valstīm vai AZT, atbildīgais kredītrīkotājs var – pēc pamatojuma pieņemšanas – pagarināt divu gadu periodu, kas minēts Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 86. panta 5. punkta trešajā daļā, un trīs gadu periodu, kas minēts tās 189. panta 2. punkta otrajā daļā.

4.   Kad beidzies šā panta 3. punktā minētais pagarinātais periods vai Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 86. panta 5. punkta trešajā daļā un 189. panta 2. punkta otrajā daļā minētie periodi, neizmantotos atlikumus attiecīgi atbrīvo.

5.   Ja pieņem pasākumus saskaņā ar ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma 96. un 97. pantu, var apturēt pagarinātos periodus, kas minēti šā panta 3. punktā, Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 86. panta 5. punkta trešajā daļā un 189. panta 2. punkta otrajā daļā.

6.   Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 87. panta 1. punkta c) apakšpunkta un 2. punkta b) apakšpunkta nolūkos atbilstību un pareizību izvērtē saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, jo īpaši Līgumos, ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumā, Lēmumā par aizjūras asociāciju, Iekšējā nolīgumā, šajā regulā un visos aktos, kas pieņemti minēto noteikumu īstenošanai.

7.   Visās juridiskajās saistībās skaidri jānosaka, ka Komisijai un Revīzijas palātai ir tiesības veikt pārbaudes un revīzijas un ka Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir tiesības veikt izmeklēšanu, gan ņemot par pamatu dokumentus, gan klātienē, attiecībā uz visiem līdzekļu saņēmējiem, līgumslēdzējiem un apakšlīgumu slēdzējiem, kas ir saņēmuši 11. EAF līdzekļus.

28. pants

Izdevumu apstiprināšana, rīkojuma došana un izmaksa

Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 88., 89. pantu un 90. pantu, izņemot tā 4. punkta otro daļu, 91. pantu un 184. panta 4. punktu.

29. pants

Maksājumu termiņi

1.   Ievērojot 2. punktu, Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 92. pantu piemēro maksājumiem, ko veic Komisija.

2.   Ja 11. EAF resursus īsteno netiešā pārvaldībā ar ĀKK valstīm vai AZT un Komisija veic maksājumus to vārdā, termiņu, kas minēts Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 92. panta 1. punkta b) apakšpunktā, piemēro visiem maksājumiem, kas nav minēti attiecīgā punkta a) apakšpunktā. Finansēšanas nolīgumā iekļauj noteikumus, kas nodrošinātu savlaicīgu sadarbību ar līgumslēdzēju iestādi.

3.   Prasījumus par kavētiem maksājumiem, par kuriem atbildīga ir Komisija, ieskaita kontā vai kontos, kas paredzēti Iekšējā nolīguma 1. panta 6. punktā.

VII SADAĻA

Dažādi īstenošanas noteikumi

30. pants

Iekšējais revidents

Komisijas iekšējais revidents ir 11. EAF iekšējais revidents. Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 99. un 100. pantu.

31. pants

IT sistēmas, elektroniska dokumentu nosūtīšana un e-pārvalde

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 93., 94. un 95. pantu attiecībā uz operāciju elektronisko pārvaldību un dokumentiem 11. EAF piemēro mutatis mutandis.

32. pants

Laba pārvaldība un tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 96. un 97. pantu.

33. pants

Centrālās izslēgšanas datubāzes izmantošana

11. EAF īstenošanā izmanto centrālo izslēgšanas datubāzi, kura izveidota saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 108. panta 1. punktu un kurā iekļauti dati par kandidātiem un pretendentiem, pieteikumu iesniedzējiem un līdzekļu saņēmējiem, kas atrodas kādā no situācijām, kuras paredzētas minētās regulas 106. pantā, 109. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā un 109. panta 2. punkta a) apakšpunktā.

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 108. panta 2. un 5. punktu un Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 142. un 144. pantu par centrālās izslēgšanas datubāzes izmantošanu un par piekļuvi tai piemēro mutatis mutandis.

Attiecībā uz Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 108. panta 2. punktu Savienības finanšu intereses ietver 11. EAF īstenošanu.

34. pants

Administratīva vienošanās ar Eiropas Ārējās darbības dienestu

Lai veicinātu to, kā Savienības delegācijas izmanto resursus, kas paredzēti atbalsta izdevumiem saistībā ar 11. EAF atbilstoši Iekšējā nolīguma 6. pantam, Eiropas Ārējās darbības dienests un Komisijas dienesti var vienoties par sīki izstrādātiem noteikumiem.

VIII SADAĻA

Finansējuma veidi

35. pants

Vispārēji noteikumi par finansējuma veidiem

1.   Lai sniegtu finansiālu palīdzību saskaņā ar šo sadaļu, sadarbība starp Savienību, ĀKK valstīm un AZT var inter alia izpausties kā:

a)

trīspusēji darījumi, ar kuru palīdzību Savienība ar jebkuru trešo valsti koordinē savu palīdzību ĀKK valstij, AZT vai reģionam;

b)

administratīvas sadarbības pasākumi, piemēram, kā mērķsadarbība starp valsts iestādēm, pašvaldībām, valsts struktūrām vai privāttiesību struktūrām, kurām uzticēti sabiedrisko pakalpojumu uzdevumi dalībvalstī vai tālākā reģionā, un attiecīgajām iestādēm vai struktūrām ĀKK valstī vai AZT, vai to reģionā, kā arī sadarbības pasākumi, iesaistot valsts sektora ekspertus no dalībvalstīm un to reģionālajām un vietējām iestādēm;

c)

ekspertu mehānismi mērķtiecīgai spēju veidošanai ĀKK valstī, AZT vai to reģionā un īstermiņa tehniskās palīdzības un konsultāciju sniegšanai ĀKK valstij, AZT vai to reģionam, kā arī atbalsts ilgtspējīgiem zināšanu un izcilības centriem tādos jautājumos kā pārvaldība un reformas publiskajā sektorā;

d)

ieguldījumi izmaksās, kas ir nepieciešamas, lai izveidotu un pārvaldītu publiskā un privātā sektora partnerību;

e)

nozaru politikas atbalsta programmas, ar kuru palīdzību Savienība sniedz atbalstu kādai ĀKK valsts vai AZT nozaru programmai; vai

f)

procentu likmju subsīdijas saskaņā ar 37. pantu.

2.   Papildus finansējuma veidiem, kas paredzēti 36. līdz 42. pantā, finansiālu palīdzību var arī sniegt, izmantojot šādus līdzekļus:

a)

parādu atvieglojums saskaņā ar parādu atvieglojuma programmām, par kurām panākta starptautiska vienošanās;

b)

izņēmuma gadījumos nozaru vai vispārējas programmas importam, kas var būt:

nozaru importa programmas skaidrā naudā,

nozaru importa programmas ar palīdzību ārvalstu valūtā nozaru importa finansēšanai vai

vispārējas importa programmas ar palīdzību ārvalstu valūtā, lai finansētu vispārēju importu, kas attiecas uz plašu produktu klāstu.

3.   Finansiālo palīdzību var sniegt, veicot iemaksas starptautiskos, reģionālos vai valsts fondos, piemēram, tādos, ko izveidojusi vai pārvalda EIB, dalībvalstis vai ĀKK valstis, vai AZT un reģioni, vai starptautiskas organizācijas ar mērķi piesaistīt kopīgu līdzfinansējumu no vairākiem līdzekļu devējiem, vai fondos, ko izveidojis viens vai vairāki līdzekļu devēji, lai kopīgi īstenotu projektus.

Pēc vajadzības veicina Savienības finanšu iestāžu savstarpēju piekļuvi finanšu instrumentiem, ko izveidojušas citas organizācijas.

4.   Īstenojot savu atbalstu pārejai un reformām ĀKK valstīs un AZT, Savienība paļaujas uz dalībvalstu pieredzes un gūto atziņu apmaiņu.

36. pants

Iepirkums

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 101. pantu, kurā definēti publiskie līgumi.

2.   Šīs regulas nolūkos līgumslēdzējas iestādes ir:

a)

Komisija vienas vai vairāku ĀKK valstu vai AZT vārdā un to uzdevumā;

b)

vienības un personas, kas minētas Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 185. pantā un kam ir uzticēti attiecīgie budžeta izpildes uzdevumi.

3.   Iepirkuma līgumiem, kuru slēgšanas tiesības piešķīrušas šā panta 2. punktā minētās līgumslēdzējas iestādes vai kuru slēgšanas tiesības piešķirtas to uzdevumā, piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 pirmās daļas V sadaļas 1. nodaļas un otrās daļas IV sadaļas 3. nodaļas noteikumus, izņemot:

a)

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 103. pantu, 104. panta 1. punkta otro daļu un 111. pantu;

b)

Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 127. panta 3. un 4. punktu, 128. pantu, 134. līdz 137. pantu, 139. panta 3. līdz 6. punktu, 148. panta 4. punktu, 151. panta 2. punktu, 160. pantu, 164. pantu, 260. panta otro teikumu un 262. pantu.

Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 124. panta 2. punktu piemēro ēku līgumiem.

Šā punkta pirmo daļu nepiemēro šā panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajām līgumslēdzējām iestādēm, ja pēc pārbaudēm, kas noteiktas Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 61. pantā, Komisija ir atļāvusi tām izmantot savas iepirkuma procedūras.

4.   Iepirkuma līgumiem, kuru slēgšanas tiesības Komisija piešķīrusi savā vārdā, kā arī īstenošanas darbībām saistībā ar krīzes pārvarēšanas atbalstu, civilās aizsardzības un humānās palīdzības operācijām piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 pirmās daļas V sadaļas noteikumus.

5.   Ja nav ievērotas 3. punktā minētās procedūras, nav tiesību saņemt 11. EAF finansējumu ar attiecīgo darbību saistītiem izdevumiem.

6.   Panta 3. punktā minētās iepirkuma procedūras nosaka finansēšanas nolīgumā.

7.   Attiecībā uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 263. panta 1. punkta a) apakšpunktu:

a)

“iepriekšējas informācijas paziņojums” ir paziņojums, ar kuru līgumslēdzējas iestādes norādes veidā informē par līgumiem un pamatlīgumiem, kuru slēgšanas tiesības tās paredzējušas piešķirt finanšu gada laikā, norādot līgumu un pamatlīgumu paredzamo kopvērtību un priekšmetu, izņemot pārrunu procedūras līgumus bez iepriekšējas līguma paziņojuma publikācijas;

b)

“līguma paziņojums” ir līdzeklis, ar kuru līgumslēdzējas iestādes dara zināmu savu nodomu uzsākt līguma vai pamatlīguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru vai dinamiskās iepirkumu sistēmas procedūru saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 131. pantu;

c)

“piešķiršanas paziņojums” ir paziņojums, kas sniedz līgumu, pamatlīgumu vai līgumu, kas balstīti uz dinamisko iepirkumu sistēmu, slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru rezultātus.

37. pants

Dotācijas

1.   Ievērojot šā panta 2. un 3. punktu, piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 pirmās daļas VI sadaļu un 192. pantu.

2.   Dotācijas ir tiešas finanšu iemaksas no 11. EAF ziedojumu veidā, lai finansētu:

a)

darbību, kas paredzēta, lai palīdzētu sasniegt ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma vai Lēmuma par aizjūras asociāciju vai saskaņā ar minēto nolīgumu vai lēmumu pieņemtas programmas vai projekta mērķi; vai

b)

tādas struktūras darbību, kas īsteno kādu a) apakšpunktā minētu mērķi.

Dotāciju a) apakšpunkta izpratnē var piešķirt struktūrai, kas minēta Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. panta 1. punktā.

3.   Strādājot ar ĀKK valstu un AZT ieinteresētajām personām, Komisija ņem vērā to īpatnības, tostarp vajadzības un kontekstu, kad tā nosaka finansējuma praktisko kārtību, ieguldījuma veidu, dotāciju piešķiršanas kārtību un to pārvaldības administratīvos noteikumus – ar mērķi sasniegt iespējami plašāku ĀKK valstu un AZT ieinteresēto personu loku un vislabāk atbilst to vajadzībām, un visefektīvāk sasniegt mērķus, kas noteikti ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumā vai Lēmumā par aizjūras asociāciju. Mudina izmantot īpašu kārtību, piemēram, partnerības nolīgumus, atbalstu trešām personām, tiešu piešķiršanu vai projektu konkursus, pamatojoties uz atbilstības kritērijiem, vai vienreizējus maksājumus.

4.   Šīs regulas nozīmē dotācijas nav:

a)

posteņi, kas minēti Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 121. panta 2. punkta b) līdz f), h) un i) apakšpunktā;

b)

finansiāla palīdzība, kas minēta šīs regulas 35. panta 2. punktā.

5.   Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 175. un 177. pantu nepiemēro.

38. pants

Godalgas

Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 pirmās daļas VII sadaļu, izņemot tās 138. panta 2. punkta otro daļu.

39. pants

Budžeta atbalsts

Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 186. pantu.

Savienības vispārējā un nozaru budžeta atbalsta pamatā ir savstarpēja pārskatatbildība un universālu vērtību ievērošana, un tā mērķis ir stiprināt līgumiskas partnerības starp Savienību un ĀKK valstīm vai AZT, lai sekmētu demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu, atbalstītu noturīgu ekonomikas izaugsmi un izskaustu nabadzību.

Jebkādu lēmumu sniegt budžeta atbalstu pieņem, pamatojoties uz budžeta atbalsta politiku, par ko ir panākta vienošanās Savienībā, skaidriem atbilstības kritērijiem un rūpīgi izvērtējot riskus un ieguvumus.

Viens no galvenajiem noteicošajiem faktoriem, šādu lēmumu pieņemot, ir izvērtējums par ĀKK valstu un AZT apņēmību, iepriekšējo rīcību un progresu attiecībā uz demokrātiju, cilvēktiesībām un tiesiskumu. Budžeta atbalstu diferencē tā, lai tas labāk atbilstu ĀKK valstu un AZT politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām īpatnībām, ņemot vērā nestabilitātes situācijas.

Sniedzot budžeta atbalstu, Komisija skaidri definē un uzrauga tā nosacītību un atbalsta parlamentāras kontroles un revīzijas iespēju attīstīšanu un pārredzamības un publiskas piekļuves informācijai palielināšanu.

Budžeta atbalsta maksājumi ir atkarīgi no panākumiem, kādi gūti to mērķu sasniegšanā, par kuriem panākta vienošanās ar ĀKK valstīm un AZT.

Sniedzot budžeta atbalstu ĀKK valstīm, ņem vērā to institucionālās saiknes ar attiecīgajām dalībvalstīm.

40. pants

Finanšu instrumenti

Finanšu instrumentus var izveidot ar 26. pantā minētajiem finansēšanas lēmumiem. Finanšu instrumenti pēc iespējas atrodas EIB vadībā, daudzpusējas Eiropas finanšu iestādes, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, vadībā vai arī divpusējas Eiropas finanšu iestādes, piemēram, divpusēju attīstības banku, vadībā, ja iespējams, apvienojumā ar papildu dotācijām no citiem avotiem.

Komisija finanšu instrumentus var īstenot ar tiešu pārvaldību vai ar netiešu pārvaldību, saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii), iii), v) un vi) punktu uzticot uzdevumus vienībām. Minētās vienības izpilda Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 prasības un ievēro Savienības mērķus, standartus un politiku, kā arī paraugpraksi Savienības līdzekļu izmantošanas un pārskatu sniegšanas jomā.

Uzskata, ka vienības, kas atbilst Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 2. punkta kritērijiem, atbilst minētās regulas 139. pantā minētajiem atlases kritērijiem. Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 pirmās daļas VIII sadaļu, izņemot tās 139. panta 1. punktu, 4. punkta pirmo daļu un 5. punktu.

Īstenošanas un pārskatu sniegšanas nolūkā finanšu instrumentus var iedalīt mehānismos.

41. pants

Eksperti

Attiecībā uz ārējiem ekspertiem, kas tiek atlīdzināti, piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 204. panta otro daļu un Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 287. pantu.

42. pants

Savienības ieguldījumu fondi

1.   Ievērojot šā panta 2. punktu, piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 187. pantu.

2.   Attiecībā uz Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 187. panta 8. punktu kompetentā komiteja ir Iekšējā nolīguma 8. pantā minētā komiteja.

IX SADAĻA

Pārskatu un uzskaites izklāsts

43. pants

11. EAF pārskati

1.   11. EAF pārskati par tā finanšu stāvokli uz konkrēta gada 31. decembri sastāv no:

a)

finanšu pārskatiem;

b)

ziņojuma par finansējuma īstenošanu.

Finanšu pārskatiem pievieno informāciju, ko saskaņā ar 57. pantu sniegusi EIB.

2.   Līdz nākamā gada 31. martam grāmatvedis provizoriskos pārskatus nosūta Revīzijas palātai.

3.   Līdz nākamā gada 15. jūnijam Revīzijas palāta izsaka savus apsvērumus par provizoriskajiem pārskatiem attiecībā uz to 11. EAF resursu daļu, par kuras finanšu pārvaldību ir atbildīga Komisija, lai Komisija varētu veikt labojumus, ko uzskata par nepieciešamiem galīgo pārskatu sagatavošanai.

4.   Komisija apstiprina galīgos pārskatus un vēlākais līdz nākamā gada 31. jūlijam nosūta tos Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai.

5.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 148. panta 3. punkta otro daļu.

6.   Līdz nākamā gada 15. novembrim galīgos pārskatus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī kopā ar Revīzijas palātas sniegto apliecinājumu saskaņā ar 49. pantu.

7.   Provizoriskos pārskatus un galīgos pārskatus saskaņā ar 2. un 4. punktu var nosūtīt elektroniski.

44. pants

Finanšu pārskati un ziņojums par finansējuma īstenošanu

1.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 145. pantu.

2.   Ziņojumu par finansējuma īstenošanu sagatavo atbildīgais kredītrīkotājs un nodod to grāmatvedim līdz 15. martam, lai ziņojumu iekļautu 11. EAF pārskatos. Tas sniedz patiesu un godīgu ieskatu ieņēmumu un izdevumu operācijās, kas veiktas ar 11. EAF resursiem. Finanšu pārskatus izklāsta miljonos euro, un tie ietver:

a)

finanšu izlietojuma pārskatu, kurā uzrāda visas finanšu operācijas par gadu ieņēmumu un izdevumu izteiksmē;

b)

finanšu izlietojuma pārskata pielikumu, kurā iekļauj papildinājumus un piezīmes par informāciju, kas ietverta šajā pārskatā.

3.   Finanšu izlietojuma pārskatā ietver:

a)

tabulu, kurā aprakstītas iepriekšējā finanšu gadā notikušās izmaiņas piešķīrumos;

b)

tabulu, kurā attiecībā uz katru piešķīrumu atspoguļo kopējās saistības, piešķirtos līdzekļus un maksājumus, kas veikti finanšu gada laikā, kā arī kopsummas par laiku kopš 11. EAF izveides.

45. pants

Komisijas un EIB veikta uzraudzība un ziņošana

1.   Komisija un EIB katra savas kompetences robežās uzrauga ĀKK valstu, AZT vai cita saņēmēja veikto 11. EAF atbalsta izlietojumu un 11. EAF finansēto projektu īstenošanu, jo īpaši ņemot vērā ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma 55. un 56. pantā un Lēmuma par aizjūras asociāciju attiecīgajos noteikumos minētos mērķus.

2.   EIB regulāri informē Komisiju par to projektu īstenošanu, kas tiek finansēti no tās pārvaldītajiem 11. EAF resursiem, atbilstīgi ieguldījumu mehānisma darbības pamatnostādnēs noteiktajām procedūrām.

3.   Komisija un EIB sniedz EAF komitejai informāciju par 11. EAF resursu operatīvo izlietojumu atbilstoši Īstenošanas regulas 18. pantam. Komisija minēto informāciju nosūta Revīzijas palātai saskaņā ar Iekšējā nolīguma 11. panta 6. punktu.

46. pants

Uzskaites organizācija

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 143. panta 1. punktā minētos grāmatvedības noteikumus piemēro 11. EAF resursiem, ko pārvalda Komisija. Minētos noteikumus piemēro 11. EAF, vienlaikus ņemot vērā tā darbību īpatnības.

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 144. pantā minētos grāmatvedības principus piemēro šīs regulas 44. pantā minētajiem finanšu pārskatiem.

Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 151., 153., 154. un 155. pantu.

Grāmatvedis sagatavo un pēc apspriešanās ar atbildīgo kredītrīkotāju pieņem kontu plānu, kas jāpiemēro 11. EAF darbībām.

47. pants

Budžeta uzskaite

1.   Budžeta kontos detalizēti iegrāmato (11. EAF) resursu finansiālo īstenošanu.

2.   Budžeta kontos norāda:

a)

visus piešķīrumus un atbilstošos 11. EAF resursus;

b)

visas finanšu saistības;

c)

visus maksājumus; un

d)

konstatētos parādus un iekasēšanas operācijas par finanšu gadu kopumā, tos savstarpēji nekoriģējot.

3.   Ja saistības, maksājumi un parādi ir izteikti kādas valsts valūtā, grāmatvedības sistēma ļauj tos vajadzības gadījumā grāmatot gan valstu valūtās, gan arī euro.

4.   Kopējās finanšu saistības grāmato euro atbilstoši vērtībai, kas noteikta Komisijas pieņemtajos finansēšanas lēmumos. Atsevišķās finanšu saistības grāmato euro vērtības kā ekvivalentu juridisko saistību vērtībai. Vajadzības gadījumā minētā vērtība ietver:

a)

uzkrājumu atlīdzināmo izdevumu apmaksai, uzrādot apliecinošus dokumentus;

b)

uzkrājumu cenu pārskatīšanai, daudzumu palielinājumam un neparedzēto izdevumu pārskatīšanai, kā noteikts 11. EAF finansētos līgumos;

c)

finansiālu uzkrājumu valūtas maiņas kursu svārstībām.

5.   Visus ar saistību izpildi saistītos grāmatvedības dokumentus glabā piecus gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par atbrīvojumu no atbildības par 11. EAF resursu finansiālo īstenošanu, kas minēta 50. pantā, attiecībā uz to finanšu gadu, kurā grāmatvedības nolūkā saistības tika slēgtas.

X SADAĻA

Ārējā revīzija un budžeta izpildes apstiprināšana

48. pants

Ārējā revīzija un budžeta izpildes apstiprināšana Komisijai

1.   Attiecībā uz darbībām, kuras finansē no Komisijas pārvaldītajiem 11. EAF resursiem saskaņā ar 16. pantu, Revīzijas palāta īsteno pilnvaras saskaņā ar šo pantu un 49. pantu.

2.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 159., 160. un 161. pantu, izņemot tā 6. punktu, 162. pantu, izņemot tā 3. punkta pirmo teikumu un 5. punktu, un 163. pantu.

3.   Piemērojot Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 159. panta 1. punktu, Revīzijas palāta ņem vērā Līgumus, ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu, Lēmumu par aizjūras asociāciju, Iekšējo nolīgumu, šo regulu un citus aktus, kas pieņemti saskaņā ar minētajiem instrumentiem.

4.   Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 162. panta 1. punkta nolūkos pirmajā teikumā noteiktā diena ir 15. jūnijs.

5.   Revīzijas palātu informē par iekšējiem noteikumiem, kas minēti Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 56. panta 1. punktā, tostarp par kredītrīkotāju iecelšanu, kā arī par deleģēšanas dokumentu, kas minēts Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 69. pantā.

6.   ĀKK valstu un AZT revīzijas iestādes pēc Revīzijas palātas uzaicinājuma tiek mudinātas ar to sadarboties.

7.   Revīzijas palāta pēc kādas citas Savienības iestādes lūguma var izdot atzinumus par jautājumiem, kas saistīti ar 11. EAF.

49. pants

Atzinums par pārskatu ticamību

Vienlaikus ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 162. pantā minēto gada pārskatu Revīzijas palāta iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei atzinumu par pārskatu ticamību un pamatā esošo darījumu likumību un pareizumu, ko publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

50. pants

Budžeta izpildes apstiprināšana

1.   Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu attiecas uz 43. pantā minētajiem pārskatiem, izņemot to panta daļu par pārskatiem, ko sniedz EIB saskaņā ar 57. pantu, un lēmumu pieņem saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 164. pantu un 165. panta 2. un 3. punktu. Budžeta izpildes apstiprināšanu, kā minēts Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 164. panta 1. punktā, sniedz par tiem 11. EAF resursiem, kurus n gadam pārvalda Komisija saskaņā ar šīs regulas 16. panta 1. punktu.

2.   Lēmumu par budžeta izpildes apstiprināšanu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.   Piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 166. un 167. pantu.

OTRĀ DAĻA

IEGULDĪJUMU MEHĀNISMS

51. pants

Eiropas Investīciju bankas loma

EIB pārvalda ieguldījumu mehānismu un atbilstīgi tam Savienības vārdā veic operācijas, tostarp sniedz procentu likmju subsīdijas un tehnisko palīdzību, saskaņā ar šīs regulas otro daļu.

Turklāt EIB uzņemas citu darbību finansiālo īstenošanu, kuras veic ar finansējumu no tās pašas resursiem saskaņā ar Iekšējā nolīguma 4. pantu, un, kur tas piemērojams, apvienojot ar procentu likmju subsīdijām no 11. EAF resursiem.

Šīs regulas otrās daļas īstenošana nerada nekādus pienākumus vai saistības Komisijai.

52. pants

Ieguldījuma mehānisma saistību un maksājumu tāmes

Katru gadu līdz 1. septembrim EIB nosūta Komisijai tās saistību un maksājumu tāmes, kas ir vajadzīgas Iekšējā nolīguma 7. panta 1. punktā minētā paziņojuma sagatavošanai attiecībā uz ieguldījumu mehānisma darbībām, tostarp tām procentu likmju subsīdijām, ko tā veic saskaņā ar Iekšējo nolīgumu. Vajadzības gadījumā EIB nosūta Komisijai aktualizētas saistību un maksājumu tāmes. Kārtību nosaka šīs regulas 55. panta 4. punktā minētajā pārvaldības nolīgumā.

53. pants

Iemaksu ieguldījuma mehānismā pārvaldība

1.   Šīs regulas 21. panta 7. punkta b) apakšpunktā minētās iemaksas, kuras pieņēmusi Padome, dalībvalstis, neradot izmaksas saņēmējam, ieskaita speciālā EIB kontā, ko EIB atver ieguldījumu mehānisma vārdā saskaņā ar sīki izstrādātajiem noteikumiem, kas paredzēti 55. panta 4. punktā minētajā pārvaldības nolīgumā.

2.   Datums, kas minēts Iekšējā nolīguma 1. panta 5. punktā, ir 2030. gada 31. decembris.

3.   Ja vien Padome par atlīdzību EIB saskaņā ar Iekšējā nolīguma 5. pantu nelemj citādi, ar ieņēmumiem, ko EIB saņem no 1. punktā minēto speciālo kontu kredīta atlikuma, papildina ieguldījumu mehānismu un tos ņem vērā attiecībā uz aicinājumiem veikt iemaksas, kas minēti 21. pantā, un tos izmanto finansiālo saistību izpildei pēc 2030. gada 31. decembra.

4.   EIB uzņemas 1. punktā minēto finanšu līdzekļu pārvaldību saskaņā ar sīki izstrādātajiem noteikumiem, kas paredzēti 55. panta 4. punktā minētajā pārvaldības nolīgumā.

5.   Ieguldījumu mehānismu pārvalda, ievērojot nosacījumus, kas noteikti ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumā, Lēmumā par aizjūras asociāciju, Iekšējā nolīgumā un šīs regulas otrajā daļā.

54. pants

Atlīdzība EIB

EIB pilnībā atlīdzina par ieguldījumu mehānisma pārvaldību. Padome lemj par bankas atlīdzības līdzekļiem un mehānismiem saskaņā ar Iekšējā nolīguma 5. panta 4. punktu. Šā lēmuma izpildes pasākumus iekļauj 55. panta 4. punktā paredzētajā pārvaldības nolīgumā.

55. pants

Ieguldījumu mehānisma īstenošana

1.   EIB noteikumus piemēro instrumentiem, ko finansē no 11. EAF resursiem un ko tā pārvalda.

2.   Ja programmas vai projektus līdzfinansē dalībvalstis vai to īstenotājas struktūras un tie atbilst prioritātēm, kas noteiktas valstu sadarbības stratēģijās un programmdokumentos, kas minēti Īstenošanas regulā un paredzēti Iekšējā nolīguma 10. panta 1. punkta otrajā un trešajā daļā un Lēmuma par aizjūras asociāciju 74. pantā, EIB ieguldījumu mehānisma īstenošanu var uzticēt dalībvalstīm vai to īstenotājām struktūrām.

3.   EIB publicē to saņēmēju vārdus/nosaukumus, kuri saņem finansiālu atbalstu no ieguldījumu mehānisma, ja vien šāda informācijas atklāšana nekaitē saņēmēju komerciālajām interesēm, un pienācīgi ņemot vērā konfidencialitātes un drošības prasības, jo īpaši attiecībā uz personas datu aizsardzību. Nosakot informācijas atklāšanas kritērijus un publicējamās informācijas detalizācijas pakāpi, ņem vērā konkrētajai nozarei raksturīgās iezīmes un ieguldījumu mehānisma būtību.

4.   Sīki izstrādāti šīs daļas izpildes noteikumi ir noteikti pārvaldības nolīgumā starp Komisiju, kas darbojas Savienības vārdā, un EIB.

56. pants

Ziņošana ieguldījumu mehānismā

EIB regulāri informē Komisiju par ieguldījumu mehānismā veiktajām darbībām, tostarp procentu likmju subsīdijām, par katras pieprasītās un EIB ieskaitītās iemaksas izlietojumu un jo īpaši par kopējām ceturkšņa saistību, līgumu un maksājumu summām saskaņā ar sīki izstrādātajiem noteikumiem, kas paredzēti 55. panta 4. punktā minētajā pārvaldības nolīgumā.

57. pants

Uzskaite ieguldījumu mehānismā un tā finanšu pārskati

1.   EIB ved uzskaiti par ieguldījumu mehānismu, tai skaitā procentu likmju subsīdijām, ko tā īsteno un finansē no EAF, lai nodrošinātu iespēju izsekot pilnam līdzekļu aprites ciklam no saņemšanas līdz izmaksai un līdz ieņēmumiem, kas radušies to rezultātā, un iespējamām vēlāk atgūtām summām. EIB izstrādā attiecīgos grāmatvedības noteikumus un metodes atbilstīgi starptautiskiem grāmatvedības standartiem un attiecīgi informē par to Komisiju un dalībvalstis.

2.   Katru gadu EIB nosūta Padomei un Komisijai pārskatu par darbību īstenošanu, kas tiek finansētas no tās pārvaldībā esošajiem 11. EAF resursiem, to skaitā finanšu pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar 1. punktā minētajiem noteikumiem un metodēm, kā arī 44. panta 3. punktā minēto informāciju.

Šo dokumentu projektus iesniedz ne vēlāk kā nākamā finanšu gada, kas seko finanšu gadam, uz kuru tie attiecas, 28. februārī un to galīgo variantu – ne vēlāk kā 30. jūnijā, lai Komisija tos varētu izmantot, sagatavojot šīs regulas 43. pantā minētos pārskatus saskaņā ar Iekšējā nolīguma 11. panta 6. punktu. Ziņojumu par EIB pārvaldīto resursu finanšu pārvaldību EIB iesniedz Komisijai ne vēlāk kā līdz 31. martam.

58. pants

EIB darbību ārējā revīzija un to budžeta izpildes apstiprināšana

Darbību, ko finansē no 11. EAF resursiem EIB pārvaldībā saskaņā ar šo daļu, revīziju un budžeta izpildes apstiprināšanu veic saskaņā ar procedūrām, ko EIB piemēro kontiem, attiecībā uz kuriem ir trešo pušu izsniegta pilnvara. Sīki izstrādāti noteikumi revīzijai, ko veic Revīzijas palāta, ir noteikti Trīspusējā nolīgumā starp EIB, Komisiju un Revīzijas palātu.

TREŠĀ DAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

I SADAĻA

Pārejas noteikumi

59. pants

Iepriekšējo Eiropas Attīstības fondu atlikumu pārnešana

Ieņēmumu atlikumus, kuri uzkrājušies no iepriekšējo EAF (“iepriekšējie EAF”) resursiem, kas izveidoti ar Iekšējiem nolīgumiem saistībā ar 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fondu, pārnes uz 11. EAF saskaņā ar Iekšējā nolīguma 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 3. un 4. punktu.

60. pants

Ieņēmumi no iepriekšējo EAF resursu procentiem

Ieņēmumu atlikumus, kas uzkrājušies no iepriekšējo EAF resursu procentiem, pārnes uz 11. EAF un piešķir tiem pašiem mērķiem kā ieņēmumus, kuri paredzēti Iekšējā nolīguma 1. panta 6. punktā. Tas pats attiecas arī uz dažādiem iepriekšējo EAF ieņēmumiem, kas ietver, piemēram, kavējuma procentus, kuri saņemti par dalībvalstu iemaksu novēlotu veikšanu šajos EAF. Procenti, kas gūti no EAF resursiem EIB pārvaldībā, papildina ieguldījumu mehānismu.

61. pants

Iemaksu samazināšana par atlikumiem

Iekšējā nolīguma 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktās dalībvalstu iemaksas samazina par summām no 10. EAF vai iepriekšējo EAF projektiem, kas nav atvēlētas saskaņā ar Iekšējā nolīguma 1. panta 3. punktu vai ir pārceltas saskaņā ar Iekšējā nolīguma 1. panta 4. punktu, ja vien Padome nav vienbalsīgi nolēmusi citādi.

Katras dalībvalsts iemaksas aprēķina proporcionāli katras dalībvalsts iemaksām 9. un 10. EAF. Iemaksas aprēķina katru gadu.

62. pants

Šīs regulas piemērošana iepriekšējo EAF darbībām

Šīs regulas noteikumi attiecas uz darbībām, ko finansē no iepriekšējiem EAF, neskarot spēkā esošās juridiskās saistības. Minētos noteikumus nepiemēro ieguldījumu mehānismam.

63. pants

Iemaksu procedūras sākšana

Šīs regulas 21. līdz 24. pantā paredzētās procedūras saistībā ar dalībvalstu iemaksām pirmoreiz piemēro attiecībā uz iemaksām par n + 2 gadu ar noteikumu, ka Iekšējais nolīgums stājas spēkā laikposmā no n gada 1. oktobra līdz n + 1 gada 30. septembrim.

II SADAĻA

Nobeiguma noteikumi

64. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 2. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 210, 6.8.2013., 1. lpp.

(3)  OV C 370, 17.12.2013., 1. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 (2012. gada 29. oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2013/755/ES (2013. gada 25. novembris) par par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) (OV L 344, 19.12.2013., 1. lpp.).

(7)  Padomes Regula (ES) 2015/322 (2015. gada 2. marts) par 11. Eiropas Attīstības fonda īstenošanu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(9)  Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (1971. gada 3. jūnijs), ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus (OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).


Top