EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0174

Komisijas Regula (ES) 2015/174 ( 2015. gada 5. februāris ), ar kuru groza un labo Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 30, 6.2.2015, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/174/oj

6.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/2


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/174

(2015. gada 5. februāris),

ar kuru groza un labo Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a), c), d) un e) apakšpunktu, 11. panta 3. punktu un 12. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (ES) Nr. 10/2011 (2) I pielikumā ir izveidots Savienības saraksts ar atļautajām vielām, kuras var izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanā (“Savienības saraksts”).

(2)

Vīnskābi (materiālos, kas ir saskarē ar pārtiku (“MSP”), izmantojamā viela Nr. 161) Pārtikas zinātniskā komiteja (PZK) novērtēja 1991. gadā (3). PZK labvēlīgu atzinumu deva tikai par dabā sastopamo vīnskābi (L-(+)-vīnskābi). Tajā bija tieši norādīts, ka uz vīnskābes DL formu tas neattiecas. No PZK novērtējuma izrietēja, ka cilvēka veselību neapdraud tikai L-(+)-vīnskābe, savukārt par visām pārējām šīs vielas formām tas nav pierādīts. Tāpēc no Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikuma 1. tabulā iekļautās vielas nosaukuma vajadzētu būt nepārprotami skaidram, ka tas attiecas tikai uz L-(+)-vīnskābi. Tātad MSP vielas Nr. 161 nosaukums būtu attiecīgi jāgroza.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) pieņēma atzinumu, kurā pārskatīja fenola nepārsniedzamo dienas devu (NDD) (4). Fenols (MSP Nr. 241) kā izejviela ir iekļauts Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikuma 1. tabulā. Šai vielai piemēro vispārīgo īpatnējo migrācijas robežu (SML) 60 mg/kg, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 10/2011 11. panta 2. punktā. Pārskatīšanā attiecībā uz fenolu Iestāde NDD no 1,5 mg uz kg ķermeņa masas dienā samazināja līdz 0,5 mg uz kg ķermeņa masas dienā. Iestāde norādīja, ka eksponētība visiem avotiem pārsniedz NDD, tomēr eksponētība saskarē ar pārtiku esošiem materiāliem varbūtīgi ir NDD diapazonā. Lai eksponētību fenolam varētu pietiekami samazināt, papildus NDD būtu jāizmanto sadales koeficients 10 %, to attiecinot uz eksponētību saskarē ar pārtiku esošiem materiāliem. Nosakot migrācijas robežu, ņem vērā parasto pieņēmumu par eksponētību, ka cilvēks ar ķermeņa masu 60 kg vienā dienā patērē 1 kg pārtikas. Tāpēc, lai nodrošinātu, ka fenols neapdraud cilvēka veselību, attiecībā uz fenolu, pamatojoties uz NDD, uz sadales koeficientu un uz minēto pieņēmumu par eksponētību, būtu jānosaka īpatnējā migrācijas robeža 3 mg/kg.

(4)

1,4-butāndiola formālu (MSP Nr. 344) PZK izvērtēja 2000. gadā (5). PZK secināja, ka attiecībā uz minēto vielu būtu jānosaka SML 0,05 mg/kg. Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikuma 1. tabulas 8. slejā nepareizi apgalvots, ka vielas migrācijai jābūt tādai, kas “nav konstatējama”, un tādēļ tas jālabo.

(5)

Tā kā nebija piemērotas metodes, kā pārtikas produktā vai tā aizstājējā noteikt 1,4-butāndiola formālu (MSP Nr. 344), PZK ierosināja nevis verificēt atbilstību salīdzināšanā ar šīs vielas SML, bet gan materiālā noteikt šīs vielas atlieku saturu. Tagad piemērotas metodes vielas noteikšanai pārtikas produktā vai tā aizstājējā ir kļuvušas pieejamas. Tāpēc atbilstības verificēšana ar atlieku noteikšanas metodi būtu jāaizstāj ar migrācijas testēšanu. Saskarē ar pārtikas produktiem vai to aizstājējiem no 1,4-butāndiola formāla hidrolīzes ceļā var veidoties 1,4-butāndiols (MSP Nr. 254) un formaldehīds (MSP Nr. 98). Tāpēc nebūtu jāpārsniedz šīm vielām noteiktās kopējās īpatnējās migrācijas robežas. Attiecīgi 1,4-butāndiola formāls būtu jāpievieno ierakstos pie grupas ierobežojumiem Nr. 15 un Nr. 30. Tā kā hidrolīze notiek tikai zināmos gadījumos, 3. tabulā būtu jāpievieno noteikumi par to, kad nepieciešams verificēt, vai ir izpildīti šie grupas ierobežojumi.

(6)

Jautājumā par to, vai izejvielas 1,4:3,6-dianhidrosorbītu (MSP Nr. 364) lietojumu nevarētu paplašināt ar izmantošanu par komonomēru poliesteru ražošanā, Iestāde pieņēma labvēlīgu zinātnisku atzinumu (6) ar nosacījumu, ka šo izejvielu ne vairāk kā 40 molprocentus no diolkomponenta līmeņa lieto kombinācijā ar etilēnglikolu un/vai 1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksānu un ka poliesterus, ko ražo, 1,4:3,6-dianhidrosorbītu izmantojot kopā ar 1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksānu, nelieto saskarē ar pārtikas produktiem, kuros alkohola saturs pārsniedz 15 %. Ja, šīs vielas lietojumu paplašinot ar jaunajām specifikācijām, minētos nosacījumus izpilda, cilvēka veselība netiek apdraudēta. Tādēļ MSP vielas Nr. 364 atļauja būtu jāgroza, iekļaujot šīs papildu specifikācijas.

(7)

Jautājumā par to, vai vielas kaolīna (MSP Nr. 410) lietojumu nevarētu paplašināt ar izmantošanu nanodaļiņu veidā, Iestāde pieņēma labvēlīgu zinātnisku atzinumu (7) ar nosacījumu, ka daļiņu biezums ir mazāks par 100 nm un etilēnvinilspirta kopolimērā iestrādātais daļiņu saturs ir līdz 12 %. Ja, šīs vielas lietojumu paplašinot ar jauno specifikāciju, minētos nosacījumus izpilda, cilvēka veselība netiek apdraudēta. Tādēļ MSP vielas Nr. 410 atļauja būtu attiecīgi jāgroza, iekļaujot specifikāciju un daļiņu lieluma ierobežojumu.

(8)

Savienības sarakstā ir viela, kas apzīmēta kā “aktīvā ogle” (MPS Nr. 713, CAS Nr. 64365-11-3). Tirgū tiek izmantota vēl viena viela, ko apzīmē kā “aktīvo ogli” (CAS Nr. 7440-44-0). Praksē abas šīs vielas ir viena un tā pati viela, to nosaukumus savstarpēji aizstāj un tie ir sinonīmi. Tāpēc būtu jāprecizē, ka ieraksts par MSP vielu Nr. 713 aptver vielu ar nosaukumu “aktīvā ogle” un attiecas uz abiem CAS numuriem. Tādēļ MSP vielas Nr. 713 atļauja būtu jāgroza, pievienojot aktīvās ogles CAS numuru.

(9)

Pamatojoties uz jauniem toksikoloģijas datiem, Iestāde pieņēma labvēlīgu zinātnisku atzinumu (8), kas attiecībā uz piedevu 1,3,5-tris(2,2-dimetilpropānamido)benzolu (MSP Nr. 784) dod iespēju migrācijas robežu paaugstināt līdz 5 mg uz kilogramu pārtikas. Tādēļ MSP vielas Nr. 784 atļauja būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Ierobežojums, kas noteikts nesazarotas un sazarotas ķēdes pirmējo (C8–C22) spirtu un polietilēnglikola (EO = 1–50) ēteriem (MSP Nr. 799), attiecas uz tīrības kritērijiem, kas ar Komisijas Direktīvu 2008/84/EK (9) ir noteikti attiecībā uz etilēnoksīdu. Minētā direktīva ir atcelta ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 231/2012 (10), ar kuru noteikti tīrības kritēriji attiecībā uz noteiktām pārtikas piedevām un šo piedevu maksimālais etilēnoksīda saturs. Minētais maksimums būtu jāpiemēro arī vielām ar MSP Nr. 799.

(11)

Vielu grupa “taukskābju (C8–C22) esteri ar pentaeritrītu” (MSP Nr. 880) Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikuma 1. tabulā ir minēta ar CAS numuru 85116-93-4. Šis CAS numurs attiecas tikai uz vienu no MSP Nr. 880 apakšgrupām un tādēļ nav derīgs. Grupai ar MSP vielas Nr. 880 nav sava CAS numura. Tāpēc I pielikuma 1. tabulā ieraksts par MSP vielu Nr. 880 būtu jāgroza, CAS numuru svītrojot.

(12)

Jautājumā par to, vai vielas 2,2,4,4-tetrametilciklobutān-1,3-diola (MSP Nr. 881) lietojumu nevarētu paplašināt ar vienreizēju lietošanu, Iestāde pieņēma labvēlīgu zinātnisku atzinumu (11). Atzinumā secināts, ka vienreizējā lietošanā nerodas bažas par vielas drošumu, ja, tās saturam nepārsniedzot 35 molprocentus no diolkomponenta līmeņa, to lieto par komonomēru tādu poliesteru ražošanā, ko, tiem nonākot saskarē ar visu veidu pārtiku, izņemot alkoholu un tādus pārtikas produktus ar augstu tauku saturu, kuriem paredzēts pārtikas aizstājējs D2 (augu eļļa), izmanto produktu ilgstošai glabāšanai istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā un karsta satura iepildīšanai. Iestāde pilnajā izvērtēšanā balstījās tikai uz datiem par migrācijas testiem ar 10 % etanola un 3 % etiķskābes. Tāpēc lietojuma paplašinājumam nebūtu jāaptver pārtikas produkti, kuros alkohola saturs pārsniedz 10 %. Tāpēc, ja šīs vielas atļauto lietošanu attiecīgi paplašina un tajā iekļauj jaunās specifikācijas, šīs vielas lietošana neapdraud cilvēka veselību. Tātad MSP vielas Nr. 881 atļauja būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Iestāde pieņēma zinātnisku atzinumu (12) par šādu triju jaunu vielu lietošanu nanoformā: ar divinilbenzolu šķērsšūts (butadiēna, etilakrilāta, metilmetakrilāta, stirēna) kopolimērs (MSP Nr. 859), šķērsnešūts (butadiēna, etilakrilāta, metilmetakrilāta, stirēna) kopolimērs (MSP Nr. 998) un ar 1,3-butāndiola dimetakrilātu šķērsšūts (butadiēna, etilakrilāta, metilmetakrilāta, stirēna) kopolimērs (MSP Nr. 1043). Iestādei nerodas bažas par drošumu, ja šīs vielas, to maksimālajai kopējai masai nepārsniedzot 10 masas procentus neplastificētā polivinilhlorīdā, lieto saskarē ar visu veidu pārtiku istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā, arī ilgstošai glabāšanai, un ja šīs vielas par piedevām lieto atsevišķi vai kopā, kā arī ja daļiņu diametrs pārsniedz 20 nm un vismaz 95 procentiem no daļiņu skaita diametrs pārsniedz 40 nm. Tāpēc, šīs vielas lietojot saskaņā ar minētajām specifikācijām, to lietošana neapdraud cilvēku veselību un tās būtu attiecīgi jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikuma 1. tabulā.

(14)

Iestāde pieņēma labvēlīgu zinātnisku atzinumu (13) par jaunās polimēru ražošanas palīgvielas 2H-perfluor-[(5,8,11,14-tetrametil)-tetraetilēnglikoletilpropilētera] (MSP Nr. 903) lietošanu. Šī viela būtu jālieto tikai par polimēru ražošanas palīglīdzekli fluorpolimēru polimerizācijas procesā. Šajā procesā būtu jāpiemēro atzinumā izklāstītie sakausēšanas vai apstrādes nosacījumi. Šo vielu lietojot saskaņā ar minētajām specifikācijām, tās lietošana neapdraud cilvēku veselību, un tā būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikuma 1. tabulā.

(15)

Iestāde pieņēma labvēlīgu zinātnisku atzinumu (14) par jaunās piedevas etilēna-vinilacetāta kopolimēra vaska (MSP Nr. 969) lietošanu ar nosacījumu, ka vielu par piedevu līdz divu masas procentu apmērā lieto tikai poliolefīna materiālos un izstrādājumos, zemas molekulmasas (zemākas par 1 000 Da) oligomēriskās frakcijas migrācijai nepārsniedzot 5 mg uz kilogramu pārtikas. Šo vielu lietojot saskaņā ar minētajām specifikācijām, tās lietošana neapdraud cilvēku veselību, un tā būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikuma 1. tabulā.

(16)

Iestāde pieņēma labvēlīgu zinātnisku atzinumu (15) par jaunās piedevas poliglicerīna (MSP Nr. 1017) lietošanu. Atzinumā secināts, ka nerodas bažas par vielas drošumu, ja, tās līmenim lietošanā nepārsniedzot 6,5 masas procentus, to lieto par plastifikatoru polimēru maisījumos no alifātiskiem-aromātiskiem poliesteriem. Tā kā atzinumā deklarēts, ka viela ir dabā sastopams atļautās pārtikas piedevas (E475) hidrolīzes produkts un lietošanā atļautais tās līmenis ir līdz 10 g uz kilogramu pārtikas, var secināt, ka migrācija, kas pārsniedz Regulas (ES) Nr. 10/2011 11. panta 2. punktā minēto vispārīgo īpatnējo migrācijas robežu, neradītu bažas par vielas drošumu. Iestāde to secināja arī uz tāda pamata, ka, vielu pārstrādājot plastmasā, tā nesadalītos. Tāpēc, ja tiek ievērota vispārīgā īpatnējā migrācijas robeža un novērsta vielas sadalīšanās tās pārstrādes laikā, vielas lietošana cilvēka veselību neapdraud. Tādēļ šī piedeva būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikuma 1. tabulā ar papildu specifikāciju, kas novērstu tās sadalīšanos pārstrādes laikā.

(17)

Maisījums “polietilēnglikol(EO = 2–6)monoalkil(C16–C18)ēteri” (MSP Nr. 725) ir maisījuma “nesazarotas un sazarotas ķēdes pirmējo (C8–C22) spirtu un polietilēnglikola (EO = 1–50) ēteri” (MSP Nr. 799) apakšgrupa. SML un citi ierobežojumi attiecībā uz MSP Nr. 799 balstās uz jaunāku zinātnisku izvērtējumu (16). Ieraksta par MSP Nr. 725 funkciju pilda ieraksts par MSP Nr. 799, tāpēc tas no Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikuma 1. tabulas būtu jāizņem.

(18)

Lai uzņēmējiem būtu mazāks administratīvais slogs, plastmasas materiālus un izstrādājumus, kas, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 10/2011 prasībām, likumīgi laisti tirgū pirms šīs regulas stāšanās spēkā un kas neatbilst šīs regulas prasībām, vajadzētu atļaut laist tirgū līdz 2016. gada 26. februārim. To atrašanās tirgū būtu jāatļauj, līdz beidzas krājumi.

(19)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 10/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(20)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Plastmasas materiālus un izstrādājumus, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 10/2011 prasībām, kuras piemēro līdz 2015. gada 26. februārim, drīkst laist tirgū līdz 2016. gada 26. februārim. Pēc minētā datuma šādi plastmasas materiāli un izstrādājumi drīkst palikt tirgū, līdz beidzas to krājumi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 5. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regula (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (OV L 12, 15.1.2011., 1. lpp.).

(3)  Report of the Scientific Committee for foods, 25 th series, EUR 13416, 1991.

(4)  EFSA Journal, 2013. gads; 11(4):3189.

(5)  Opinion of the Scientific Committee on Food on the 11th additional list of monomers and additives for food contact materials, SCF/CS/PM/GEN/M8313, 2000. gada novembris.

(6)  EFSA Journal, 2013. gads; 11(6):3244.

(7)  EFSA Journal, 2014. gads; 12(4):3637.

(8)  EFSA Journal, 2013. gads; 11(7):3306.

(9)  Komisijas 2008. gada 27. augusta Direktīva 2008/84/EK par noteiktajiem tīrības kritērijiem pārtikas piedevām, izņemot krāsvielas un saldinātājus (OV L 253, 20.9.2008., 1. lpp.).

(10)  Komisijas 2012. gada 9. marta Regula (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.).

(11)  EFSA Journal, 2013. gads; 11(10):3388.

(12)  EFSA Journal, 2014. gads; 12(4):3635.

(13)  EFSA Journal, 2012. gads; 10(12):2978.

(14)  EFSA Journal, 2014. gads; 12(2):3555.

(15)  EFSA Journal, 2013. gads; 11(10):3389.

(16)  MSP Nr. 725 izvērtēja PZK, http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out20_en.pdf. MSP Nr. 799 izvērtēja EFSA, EFSA Journal (2008) 698-699.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikumu groza šādi:

1)

1. tabulu groza šādi:

a)

ierakstus par MSP vielām Nr. 161, 241, 344, 364, 410, 713, 784, 799, 880 un 881 aizstāj ar šādiem:

“161

92160

000087-69-4

L(+) vīnskābe

 

 

 

 

241

22960

0000108-95-2

fenols

3

 

 

 

344

13810

0000505-65-7

1,4-butāndiola formāls

0,05

15

30

 

(21)

21821

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianhidrosorbīts

5

 

Atļauts lietot tikai par:

a)

komonomēru poli(etilēn-ko-izosorbīda tereftalātā);

b)

poliesteru ražošanā par komonomēru, kura diolkomponenta līmenis nepārsniedz 40 molprocentus, kopā ar etilēnglikolu un/vai 1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksānu.

Poliesterus, ko ražo, izmantojot dianhidrosorbītu kopā ar 1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksānu, nelieto tad, ja paredzēta saskare ar pārtikas produktiem, kuros spirta saturs pārsniedz 15 %.

 

410

62720

0001332-58-7

kaolīns

 

 

Daļiņas plānākas par 100 nm var būt tikai tad, ja to saturs, iestrādāts vairākslāņu kopolimēra etilēnvinilspirta iekšējā slānī, ir mazāks par 12 masas procentiem un slānis, kas ir tiešā saskarē ar pārtikas produktu, veido faktisku barjeru, kas novērš daļiņu migrāciju uz pārtikas produktu.

 

713

43480

0064365-11-3

aktīvā ogle

 

 

Atļauts lietot tikai PET ar maksimālo daudzumu 10 mg uz kg polimēra.

Tīrības prasības ir tādas pašas, kā Komisijas Regulā (ES) Nr. 231/2012 (1) noteikts attiecībā uz aktīvo ogli, kas iegūta no augiem (E 153), izņemot pelnu saturu, kas pieļaujams līdz 10 masas procentiem.

 

0007440-44-0

784

95420

0745070-61-5

1,3,5-tris(2,2-dimetilpropānamido) benzols

5

 

 

 

799

77708

 

nesazarotas un sazarotas ķēdes pirmējo (C8-C22) spirtu un polietilēnglikola (EO = 1-50) ēteri.

1,8

 

Atbilstoši tam, kā attiecībā uz maksimālo etilēnoksīda saturu noteikts Regulā (ES) Nr. 231/2012 noteiktajos pārtikas piedevu tīrības kritērijos.

 

880

31348

 

taukskābju (C8-C22) esteri ar pentaeritrītu

 

 

 

 

881

25187

0003010-96-6

2,2,4,4-tetrametilciklobutān-1,3-diols

5

 

Atļauts lietot tikai:

a)

vairākkārt lietojamos izstrādājumos, kuri paredzēti ilgstošai produktu uzglabāšanai istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā un piepildīšanai ar karstu saturu;

b)

par komonomēru poliesteros ar maksimālo diolkomponenta līmeni 35 molprocenti vienreizēja lietojuma materiālos un izstrādājumosun tad, ja šādi materiāli un izstrādājumi paredzēti ilgstošai tāda veida produktu glabāšanai istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā, kuri satur līdz 10 % spirta un attiecībā uz kuriem III pielikuma 2. tabulā nav paredzēts pārtikas aizstājējs D2. Šādiem vienreiz lietojamiem izstrādājumiem un materiāliem ir atļauti uz piepildīšanu ar karstu saturu attiecināmie nosacījumi.

 

;

b)

MSP vielas numuru secībā iekļauj šādus ierakstus:

“859

 

 

ar divinilbenzolu šķērsšūts (butadiēna, etilakrilāta, metilmetakrilāta, stirēna) kopolimērs

 

 

Atļauts lietot tikai daļiņveidā, to saturam nepārsniedzot 10 masas procentus, neplastificētā polivinilhlorīdā, kurš paredzēts saskarei ar visu veidu pārtiku istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā, ieskaitot ilgtermiņa glabāšanu.

Lietojumā kopā ar MSP vielu Nr. 998 un/vai Nr. 1043 uz šo vielu kopējo daudzumu attiecina ierobežojumu 10 masas procenti.

Daļiņu diametrs ir > 20 nm, un vismaz 95 % (pēc skaita) tas ir > 40 nm.

 

903

 

37486-69-4

2H-perfluor-[(5,8,11,14-tetrametil)-tetraetilēnglikoletilpropilēteris]

 

 

Atļauts lietot tikai par polimēru ražošanas palīgvielu tādu fluorpolimēru polimerizēšanā, kas paredzēti:

a)

vairākkārt lietojamiem un vienreiz lietojamiem materiāliem un izstrādājumiem, kurus sakausē vai pārstrādā (bez kausēšanas) 360 °C vai augstākā temperatūrā vismaz 10 minūtes vai augstākas temperatūras gadījumā līdzvērtīgu īsāku laiku;

b)

vairākkārt lietojamiem materiāliem vai izstrādājumiem, kurus vismaz 10 minūtes pārstrādā (bez kausēšanas) temperatūrā no 300 līdz 360 °C.

 

969

 

24937-78-8

etilēna-vinilacetāta kopolimēra vasks

 

 

Atļauts lietot tikai par polimērisku piedevu poliolefīnos, saturam nepārsniedzot divus masas procentus.

Zemas molekulmasas oligomēriskās frakcijas (zem 1 000 Da) migrācija nepārsniedz 5 mg uz kg pārtikas.

 

998

 

 

šķērsnešūts (butadiēna, etilakrilāta, metilmetakrilāta, stirēna) kopolimērs nanoformā

 

 

Atļauts lietot tikai daļiņveidā, to saturam nepārsniedzot 10 masas procentus, neplastificētā polivinilhlorīdā, kurš paredzēts saskarei ar visu veidu pārtiku istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā, ieskaitot ilgtermiņa glabāšanu.

Lietojumā kopā ar MSP vielu Nr. 859 un/vai Nr. 1043 uz šo vielu kopējo daudzumu attiecina ierobežojumu 10 masas procenti.

Daļiņu diametrs ir > 20 nm, un vismaz 95 % (pēc skaita) tas ir > 40 nm.

 

1017

 

25618-55-7

poliglicerīns

 

 

Paredzēts pārstrādāšanai tādā maksimālajā temperatūrā, kas nepārsniedz 275 °C, un apstākļos, kas novērš vielas sadalīšanos.

 

1043

 

 

ar 1,3-butāndiola dimetakrilātu šķērsšūts (butadiēna, etilakrilāta, metilmetakrilāta, stirēna) kopolimērs nanoformā

 

 

Atļauts lietot tikai daļiņveidā, to saturam nepārsniedzot 10 masas procentus, neplastificētā polivinilhlorīdā, kurš paredzēts saskarei ar visu veidu pārtiku istabas temperatūrā vai par to zemākā temperatūrā, ieskaitot ilgtermiņa glabāšanu.

Lietojumā kopā ar MSP vielu Nr. 859 un/vai Nr. 998 uz šo vielu kopējo daudzumu attiecina ierobežojumu 10 masas procenti.

Daļiņu diametrs ir > 20 nm, un vismaz 95 % (pēc skaita) tas ir > 40 nm.”

 

;

c)

ierakstu par MSP vielu Nr. 725 svītro;

2)

2. tabulā ierakstus par grupas ierobežojumiem Nr. 15 un Nr. 30 aizstāj ar šādiem:

“15

98

196

344

15

izteikts kā formaldehīds

30

254

344

672

5

izteikts kā 1,4-butāndiols”

;

3)

3. tabulā pievieno šādu ierakstu:

“(21)

Ja notiek reaģēšana ar pārtikas produktiem vai aizstājējiem, atbilstību verificējot, verificē arī to, vai netiek pāsniegtas hidrolīzes produktu formaldehīda un 1,4-butāndiola migrācijas robežas.”


(1)  Komisijas 2012. gada 9. marta Regula (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.).”


Top