EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0056

Komisijas Regula (ES) 2015/56 ( 2015. gada 15. janvāris ), ar kuru attiecībā uz savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97

OJ L 10, 16.1.2015, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; Atcelts un aizstāts ar 32015R0870

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/56/oj

16.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 10/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/56

(2015. gada 15. janvāris),

ar kuru attiecībā uz savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 19. panta 2., 3. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Lai īstenotu dažas rezolūcijas, kas pieņemtas Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Cites), turpmāk “Konvencija”, Līgumslēdzēju pušu konferences sešpadsmitajā sanāksmē (2013. gada 3.–14. marts), Komisijas Regulā (EK) Nr. 865/2006 (2) būtu jāgroza daži noteikumi, un tā būtu jāpapildina ar jauniem noteikumiem.

(2)

Konkrētāk, saskaņā ar Cites Rezolūciju Conf. 16.8 būtu jāiekļauj īpaši noteikumi, kas paredzēti, lai vienkāršotu mūzikas instrumentu nekomerciālu pārvietošanu pāri robežām.

(3)

Regulas (EK) Nr. 865/2006 īstenošanā gūtā pieredze apvienojumā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012 (3) rāda, ka daži regulas noteikumi būtu jāgroza, lai to varētu saskanīgi un efektīvi īstenot visā Savienībā. Konkrētais gadījums ir saistīts ar to, ka Savienībā pirmo reizi tika ievestas dažu Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā uzskaitīto sugu vai populāciju īpatņu medību trofejas, saistībā ar kurām pastāv bažas par medību trofeju tirdzniecības ilgtspēju vai par kurām ir aizdomas par ievērojamu nelegālo tirdzniecību. Šādos gadījumos ir vajadzīga stingrāka Savienībā importēto preču kontrole un atkāpi, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 338/97 7. panta 3. punktā attiecībā uz personīgiem un mājas piederumiem, nevajadzētu piemērot. Regulas (EK) Nr. 865/2006 īstenošanā gūtā pieredze ir parādījusi arī, ka bija nepieciešams precizēt to, ka dalībvalstīm importa atļaujas nevajadzētu izdot gadījumos, kad, neskatoties uz pieprasījumu šajā nolūkā, tās no eksportētājvalsts vai reeksportājvalsts nesaņem pietiekamu informāciju par ES importējamo īpatņu likumību.

(4)

Konvencijas Līgumslēdzēju pušu konferences sešpadsmitajā sanāksmē tika atjauninātas nomenklatūras standartatsauces. Šīs atsauces tiek izmantotas, lai atļaujās un sertifikātos norādītu sugu zinātniskos nosaukumus. Attiecīgās izmaiņas būtu jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 865/2006.

(6)

Šī regula būtu jāizmanto saistībā ar Regulu (ES) Nr. 792/2012, tāpēc ir svarīgi abas regulas piemērot no vienas un tās pašas dienas.

(7)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 865/2006 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1)

“iegūšanas datums” ir datums, kad īpatnis iegūts savvaļā, piedzimis nebrīvē vai mākslīgi pavairots, vai, ja šāds datums nav zināms, agrākais pierādāmais datums, kurā sugas īpatnis ir nokļuvis jebkuras personas īpašumā;”

;

b)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6)

“ceļojošā izstāde” ir paraugu kolekcija, cirks, zvērnīca, augu izstāde, orķestris vai muzeju izstāde, ko izmanto komerciālai izrādīšanai publikai;”

;

2)

regulas 4. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tomēr pieteikumus importa un eksporta atļaujām, reeksporta sertifikātiem, Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 5. panta 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem sertifikātiem, personīgā īpašuma sertifikātiem, paraugu kolekcijas sertifikātiem, mūzikas instrumentu sertifikātiem un ceļojošās izstādes sertifikātiem, kā arī paziņojumus par importu, turpinājuma lapas un etiķetes var aizpildīt salasāmi ar roku, rakstot ar tinti un drukātiem burtiem.”

;

3)

regulas 7. pantam pievieno šādu 6. punktu:

“6.   Trešo valstu izdotās eksporta atļaujas un reeksporta sertifikātus pieņem tikai tad, ja attiecīgās trešās valsts kompetentā iestāde, kad tas tiek prasīts, sniedz pietiekamu informāciju par to, ka īpatņi ir iegūti saskaņā ar tiesību aktiem par attiecīgo sugu aizsardzību.”

;

4)

regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

Īpatņu sūtījumi

Neskarot 31., 38., 44.b, 44.i un 44.p pantu, par katru īpatņu sūtījumu, ko nosūta kopā kā daļu no vienas kravas, izdod atsevišķu importa atļauju, paziņojumu par importu, eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu.”

;

5)

regulas 10. pantu groza šādi:

a)

panta nosaukumu aizstāj ar šādu:

“Importa un eksporta atļauju, reeksporta sertifikātu, ceļojošās izstādes sertifikātu, personīgā īpašuma sertifikātu, paraugu kolekcijas sertifikātu un mūzikas instrumentu sertifikātu derīgums”

;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Saskaņā ar attiecīgi 30., 37. un 44.h pantu izdoto ceļojošo izstāžu sertifikātu, personīgā īpašuma sertifikātu un mūzikas instrumentu derīguma termiņš nepārsniedz trīs gadus.”

;

c)

panta 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem:

“5.   Ceļojošās izstādes sertifikāti, personīgā īpašuma sertifikāti vai mūzikas instrumentu sertifikāti zaudē spēku, ja īpatņus pārdod, nozaudē, iznīcina vai nozog vai ja īpašumtiesības mainās kādā citā veidā, vai – dzīvu īpatņu gadījumā – ja īpatnis ir gājis bojā, aizbēdzis vai ir izlaists savvaļā.

6.   Atļaujas vai sertifikāta turētājs bez liekas kavēšanās atdod izdevējai uzraudzības iestādei importa atļaujas, eksporta atļaujas, reeksporta sertifikāta, ceļojošās izstādes sertifikāta, personīgā īpašuma sertifikāta, paraugu kolekcijas sertifikāta vai mūzikas instrumentu sertifikāta oriģinālu un visas kopijas, kam beidzies derīguma termiņš, ko neizmanto vai kas vairs nav derīgas.”

;

6)

regulas 11. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

kad šajos dokumentos minētie īpatņi ir nozaudēti, iznīcināti vai nozagti;”

;

b)

panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

kad šajos dokumentos minētie īpatņi ir nozaudēti, iznīcināti vai nozagti;”

;

7)

regulas 14. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tomēr Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā minēto sugu īpatņu izcelsmes sertifikātus var lietot īpatņu ievešanai Savienībā 12 mēnešus pēc to izdošanas, un ceļojošās izstādes sertifikātus, personīgā īpašuma sertifikātus un mūzikas instrumentu sertifikātus var lietot īpatņu ievešanai Savienībā un attiecīgo sertifikātu pieprasījumam saskaņā ar šīs regulas 30., 37. un 44.h pantu trīs gadu laikā pēc to izdošanas.”

;

8)

pēc 44.g panta iekļauj šādu VIIIb nodaļu:

“VIIIb NODAĻA

MŪZIKAS INSTRUMENTU SERTIFIKĀTS

44.h pants

Izdošana

1.   Dalībvalstis var izdot mūzikas instrumentu sertifikātu mūzikas instrumentu nekomerciālai pārvietošanai pāri robežām, tostarp, bet ne tikai, personīgai lietošanai, spēlēšanai, producēšanai (ierakstīšanai), izmantošanai radio vai televīzijas pārraidēs, apmācīšanai spēlēt, izstādēm vai konkursiem, ja šie instrumenti atbilst visām šādām prasībām:

a)

tie ir iegūti no sugām, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B vai C pielikumā, izņemot to sugu īpatņus, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, kuri iegūti pēc sugas iekļaušanas Konvencijas papildinājumos;

b)

īpatnis, kas izmantots mūzikas instrumenta izgatavošanā, ir iegūts legāli;

c)

mūzikas instruments ir pienācīgi identificēts.

2.   Sertifikātam pievieno turpinājuma lapu, ko lieto saskaņā ar 44.m pantu.

44.i pants

Izmantošana

Sertifikātu var izmantot jebkurā no šādiem veidiem:

a)

kā importa atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu;

b)

kā eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 5. pantu.

44.j pants

Izdevējiestāde

1.   Mūzikas instrumentu sertifikāta izdevējiestāde ir tās valsts uzraudzības iestāde, kurā ir pieteikuma iesniedzēja parastā dzīvesvieta.

2.   Mūzikas instrumentu sertifikāta 23. ailē vai attiecīgā sertifikāta pielikumā iekļauj šādu tekstu:

“Derīgs daudzkārtējai robežas šķērsošanai. Oriģinālu patur turētājs.

Mūzikas instruments, uz ko attiecas šis sertifikāts, kas atļauj daudzkārtēju pārvietošanu pāri robežām, ir paredzēts nekomerciālai izmantošanai, tostarp, bet ne tikai, personīgai lietošanai, spēlēšanai, producēšanai (ierakstīšanai), izmantošanai radio vai televīzijas pārraidēs, apmācīšanai spēlēt, izstādēm vai konkursiem. Mūzikas instrumentu, uz ko attiecas šis sertifikāts, nedrīkst pārdot vai nodot valdījumā citai personai laikā, kad tas ir ārpus valsts, kurā sertifikāts izdots.

Šis sertifikāts pirms tā termiņa beigām ir jāatdod tās valsts uzraudzības iestādei, kas izdevusi sertifikātu.

Šis sertifikāts ir derīgs tikai kopā ar tam pievienotu turpinājuma lapu, kuru katrā robežas šķērsošanas reizē apzīmogo un paraksta muitas amatpersona.”

44.k pants

Prasības īpatņiem

Ja uz īpatni attiecas mūzikas instrumentu sertifikāts, jāievēro šādi nosacījumi:

a)

mūzikas instrumentam jābūt reģistrētam izdevējā uzraudzības iestādē;

b)

pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām mūzikas instruments jānogādā atpakaļ dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts;

c)

īpatni nedrīkst pārdot vai nodot valdījumā citai personai laikā, kad tas ir ārpus valsts, kurā ir pieteikuma iesniedzēja parastā dzīvesvieta, izņemot saskaņā ar 44.n pantā paredzētajiem nosacījumiem;

d)

mūzikas instrumentam jābūt pienācīgi identificētam.

44.l pants

Pieteikumi

1.   Mūzikas instrumentu sertifikāta pieteikuma iesniedzējs sniedz informāciju, kā noteikts 44.h un 44.k pantā, un vajadzības gadījumā aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 4. un 7. līdz 23. aili, kā arī sertifikāta oriģināla un visu kopiju 1., 4. un 7. līdz 22. aili.

Dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā pieteikums var attiekties uz vairākiem sertifikātiem.

2.   Pareizi aizpildītu pieteikuma veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā ir pieteikuma iesniedzēja parastā dzīvesvieta, kopā ar nepieciešamo informāciju un dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noskaidrotu, vai sertifikāts būtu jāizdod.

Ja pieteikumā kāda informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

3.   Ja sertifikāta pieteikums ir saistīts ar īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs par šo faktu informē uzraudzības iestādi.

44.m pants

Dokumenti, kas turētājam jāiesniedz muitas iestādē

Gadījumā, ja Savienībā ieved, eksportē vai reeksportē īpatni, uz kuru attiecas mūzikas instrumentu sertifikāts, kas izdots saskaņā ar 44.j pantu, sertifikāta turētājs pārbaudes vajadzībām iesniedz minētā sertifikāta oriģinālu un turpinājuma lapas oriģinālu un kopiju muitas iestādei, kas norīkota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Muitas iestāde pēc turpinājuma lapas aizpildīšanas atdod dokumentu oriģinālus to turētājam, vīzē turpinājuma lapas kopiju un nodod vīzēto kopiju attiecīgajai uzraudzības iestādei saskaņā ar 45. pantu.

44.n pants

Īpatņu pārdošana

Ja saskaņā ar šīs regulas 44.j pantu izdotā mūzikas instrumentu sertifikāta turētājs vēlas īpatni pārdot, viņš vispirms atdod sertifikātu izdevējai uzraudzības iestādei un, ja īpatnis pieder pie sugas, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, kompetentajā iestādē iesniedz sertifikāta pieteikumu saskaņā ar minētās regulas 8. panta 3. punktu.

44.o pants

Aizstāšana

Mūzikas instrumentu sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, ar jaunu var aizstāt tikai tā iestāde, kas to ir izdevusi.

Aizstātajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā oriģinālam, un 23. ailē jāieraksta viens no šādiem ierakstiem:

 

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.”

44.p pants

Tādu mūzikas instrumentu ievešana Savienībā, kuriem sertifikātus izdevušas trešās valstis

Lai Savienībā ievestu mūzikas instrumentu, eksporta dokuments vai importa atļauja nav jāuzrāda, ja instrumentam ir mūzikas instrumentu sertifikāts, ko izdevusi trešā valsts saskaņā ar nosacījumiem, kas līdzīgi 44.h pantā un 44.j pantā izklāstītajiem nosacījumiem. Lai mūzikas instrumentu reeksportētu, reeksporta sertifikāts nav jāiesniedz.”

;

9)

regulas 56. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Kontrolēti apstākļi a) apakšpunkta īstenošanas nolūkā ir mākslīga vide, kas tiek intensīvi manipulēta ar cilvēka iejaukšanās palīdzību, kura var ietvert, taču neaprobežoties ar apstrādi, mēslošanu, nezāļu apkarošanu vai dēstīšanas darbībām, tādām kā pārstādīšana podiņos, pārpiķēšana un aizsardzība pret laika apstākļiem. Attiecībā uz akvilāriju sugu kokaugiem, ko audzē no sēklām, cirtēm, potējumiem, gaisa noliektņiem, atvasēm, mizas audiem vai citiem auga audiem, sporām vai citiem dzinumiem, “kontrolēti apstākļi” attiecas uz kokaudzētavām, kas ietver citu mākslīgu vidi, ko intensīvi manipulē ar cilvēka iejaukšanās palīdzību, lai iegūtu augus vai augu daļas un atvasinājumus.”

;

b)

pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Akvilāriju sugas kokaugus, ko kultivē, piemēram:

a)

dārzos (piemājas un/vai kopienas dārzs);

b)

valsts, privātās vai kopienas kokaudzēs, kur stādījumi var būt viensugas vai vairāksugu,

uzskata par mākslīgi pavairotiem saskaņā ar 1. punktu.”

;

10)

regulas 57. pantu groza šādi:

a)

iekļauj šādu 3.a punktu:

“3.a   Atkāpjoties no 3. punkta, ja Savienībā pirmo reizi ieved tādu sugu vai populāciju īpatņu medību trofejas, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā un šīs regulas XIII pielikumā, piemēro Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu.”

;

b)

panta 5. punktam pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

akvilāriju sugu kokaugi (Aquilaria spp. un Gyrinops spp.) – ne vairāk par 1 kg kokskaidu, 24 ml eļļas un divām kreļļu virtenēm vai lūgšanu krellēm (vai divām kaklarotām vai aprocēm) vienai personai.”

;

11)

regulas 58. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

“Iepriekšējā daļā minētie noteikumi neattiecas uz to degunradžu ragu vai ziloņkaula reeksportu, kas ir personīgajos vai mājas piederumos; attiecībā uz šiem īpatņiem muitā jāuzrāda reekporta sertifikāts.”

;

b)

panta 3.a un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.a   Ja persona, kas pastāvīgi nedzīvo Savienībā, reeksportē ārpus pastāvīgās dzīvesvietas valsts iegūtus personīgus vai mājas piederumus, arī personīgas medību trofejas, kas ir to sugu īpatņi, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, muitā ir jāuzrāda reeksporta sertifikāts. Tādas pašas prasības attiecas uz to degunradžu ragu vai ziloņkaula reeksportu, kuri ir personīgie vai mājas piederumi, kas iegūti no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā uzskaitītajām īpatņu populācijām.

4.   Atkāpjoties no 2. un 3. punkta, eksportējot vai reeksportējot priekšmetus, kas uzskaitīti 57. panta 5. punkta a) līdz g) apakšpunktā, nav jāuzrāda eksporta vai reeksporta dokuments.”

;

12)

regulas 58.a pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalsts uzraudzības iestāde drīkst atļaut komerciālas darbības ar īpatņiem, kuri pieder pie Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā minētas sugas un Savienībā ievesti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 7. panta 3. punktu, tikai ar šādiem nosacījumiem:”

;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ir aizliegtas komerciālas darbības ar īpatņiem, kuri pieder pie Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā minētas sugas un Savienībā ievesti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 7. panta 3. punktu, vai ar to sugu īpatņiem, kas uzskaitīti Konvencijas I papildinājumā vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikuma 1. daļā un kuri ievesti Savienībā kā personīgie un mājas piederumi.”

;

13)

regulas 66. panta 6. punktu papildina ar šādu otro daļu:

“Kaviāru no dažādām Acipenseriformes kārtas zivīm nedrīkst kopā fasēt primārajā tarā, izņemot presētu kaviāru (piemēram, kaviārs, kas sastāv no vienas vai vairāku storveidīgo sugu zivju neapaugļotām oliņām (ikri), kas paliek pāri pēc augstākas kvalitātes kaviāra apstrādes un sagatavošanas).”

;

14)

regulas 72. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Dalībvalstis drīkst turpināt izdot importa un eksporta atļaujas, reeksporta sertifikātus, ceļojošo izstāžu sertifikātus un personīgā īpašuma sertifikātus, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 I, III un IV pielikumā, paziņojumus par importu, kā noteikts II pielikumā, un ES sertifikātus, kā noteikts V pielikumā, vienu gadu pēc Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/57 (4) stāšanās spēkā.

;

15)

pielikumus groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 15. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2006. gada 4. maija Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 23. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 792/2012, ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006 (OV L 242, 7.9.2012., 13. lpp.).

(4)  Komisijas 2015. gada 15. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2015/57, ar kuru Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012 groza attiecībā uz noteikumiem par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un Komisijas Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 (OV L 10, 16.1.2015., 19. lpp.).”


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 865/2006 pielikumus groza šādi:

1)

regulas VIII pielikumu aizstāj ar šādu:

“VIII PIELIKUMS

Nomenklatūras standartatsauces, kas izmantojamas, saskaņā ar 5. panta 4. punktu norādot sugu zinātniskos nosaukumus atļaujās un sertifikātos

FAUNA

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142. lpp. John Hopkins University Press, Baltimore. [visām zīdītāju sugām, izņemot šādu nosaukumu atzīšanu sugu savvaļas formām (dodot tiem priekšroku salīdzinājumā ar domesticēto formu nosaukumiem): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; un izņemot turpmāk minētās sugas]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology, 29: 723-741. [Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97-163. [Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for “tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and “costero” (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [Sotalia fluviatilis un Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378-1381. [Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70. [Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1-9. [Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693-714. [Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology, 73: 96-107. [Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [Physeter macrocephalus un Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55-64. [Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. [Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29-39. [Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207. lpp., Washington (Smithsonian Institution Press). [Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe un Ovis vignei]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207. lpp. [putnu kārtu un dzimtu nosaukumiem]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039. lpp. London (Christopher Helm). [visām putnu sugām, izņemot turpmāk minētos taksonus un Lophura imperialis, kuras īpatņi jāuzskata par L. edwardsi īpatņiem]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005.) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (Cites tīmekļa vietne) [kopā ar DICKINSON 2003 visām putnu sugām, izņemot turpmāk minētos taksonus]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. [Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [Psittacula intermedia un Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. [Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. -- Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. [Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. [Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. -- Bulletin of the British Ornithologists' Club 124: 160-171. [Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's “Guarouba” or “Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. [Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77-83. [Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. [Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604-612. [Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116-131. [Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). -- Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124 (2): 85-105. [Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. [Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53-68. [Calumma vatosoa un Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706. lpp. [Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5-14. [Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129-138. [Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010: A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal of Herpetology, 55(2): 123-141. [Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31-32. [Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): Cites Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the Cites Nomenclature Committee [Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477-492. [Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40-48. [Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. [Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez papildinājuma; Testudines sugām un dzimtām, izņemot nosaukumu saglabāšanu šādām sugām: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167-179. [Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1-10. [Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83-92. [Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61-68. [Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32-42. [Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. [Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496. lpp. [Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225-238. [Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253. lpp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [Phelsuma spp., tomēr saglabājot nosaukumu sugai Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139-185. [Morelia clastolepis, Morelia nauta un Morelia tracyae, un pielīdzinot sugai Morelia kinghorni]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436-441. [Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157-161. [Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376-381. [Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615-617. [Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572-582. [Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. 19. – 44. lpp. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [Iguanidae dzimtai, izņemot šādu sugu atzīšanu par piederīgām: Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense un P. wigginsi]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5-16. [Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1-14. [Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [Python breitensteini un Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85. lpp. [Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo un Furcifer, izņemot Bradypodion sugu, kas nomainīta uz Kinyongia un Nadzikambia, un izņemot šādu sugu atzīšanu par piederīgām: Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi un C. marojezense]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. [Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae un Viperidae – izņemot šādu ģinšu piederības saglabāšanu: Acrantophis, Sanzinia, Calabaria un Lichanura, un Epicrates maurus un Tropidophis xanthogaster atzīšanu par piederīgu]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39-71. [Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41-48. [Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. [Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Salamandra, 18(3/4): 125-132. [Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41-50. [Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [Sauria dzimtu noteikšanai]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). -- Zoologica Scripta, 36: 429-442. [Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301-310. [Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. [Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39-57. [Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. [Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. [Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934-949. Chicago. [Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423-440. [Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1-28. [Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645-667. [Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257-270. [Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283-315. [Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1-16. [Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [Chamaeleo balebicornutus un Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43-57. [Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57-68. [Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis pareizrakstībai]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. [Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., publicēts tiešsaistē 2010. gada 8. septembrī, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. [Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. [Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506. lpp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [Testudines kārtu nosaukumiem, Crocodylia un Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339-406. [Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix un Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [Python kyaiktiyo]

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of Cites-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, dokuments tiešsaistē (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) versija 5.5, 2011. gada decembris

kopā ar BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1-120. [visām Amphibian sugām]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the Cites Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, dokuments tiešsaistē, versija 5.6 (2013. gada 9. janvāris)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII UN SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all Cites listed Shark and Fish species (Elasmobranchii un Actinopterygii, izņemot Hippocampus ģinti), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, dokuments tiešsaistē (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), versija lejupielādēta 2011. gada 30. novembrī. [visām haizivju un zivju sugām, izņemot Hippocampus ģinti]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61-68. [Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. -- Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284-291. [Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Otrais izdevums pieejams uz CD-ROM). [Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54-68. [Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). -- Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133-143. [Pandinus ģints skorpioniem]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. [Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of Cites listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, dokuments tiešsaistē, versija 6.5, 2006. gada 7. aprīlis[Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). -- African Entomology, 13(2): 347-352. [Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367. lpp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [Ornithoptera, Trogonoptera un Troides ģinšu dižtauriņiem]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178. lpp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [Hirudo medicinalis un Hirudo verbana]

i)    ANTHOZOA UN HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all Cites listed Coral Species, pamatojoties uz UNEPWCMC 2012. g. savākto informāciju.

FLORA

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) (visu Konvencijas papaildinājumos minēto augu nosaukumiem, ja vien noteicošie nav Pušu konferences pieņemtie sugu standartsaraksti)

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (The Plant Book neminētiem sugu nosaukumu sinonīmiem, ja vien noteicošie nav Pušu konferences pieņemtie sugu standartsaraksti, kas minēti turpmāk)

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, 55. – 64. lpp., Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Cycadaceae, Stangeriaceae un Zamiaceae.

Cites Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Cyclamen (Primulaceae) un Galanthus un Sternbergia (Liliaceae)

Cites Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Cactaceae

Cites Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Dionaea, Nepenthes un Sarracenia

Cites Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un turpmāka versija: An Update and Supplement to the Cites Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), Cites Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Aloe un Pachypodium

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Taxus

Cites Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione un Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula un Encyclia (Volume 2, 1997); un Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides un Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda un Vandopsis (Volume 3, 2001); un Aerides, Coelogyne, Comparettia un Masdevallia (Volume 4, 2006)

The Cites Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas sukulentajām eiforbijām

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Dicksonia

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Hoodia

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Guaiacum.

Cites checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Autoru adrese: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Bulbophyllum.

The Checklist of Cites species (2005. g., 2007. g. un versijas), ko publicējusi UNEP-WCMC, var izmantot kā neoficiālu to zinātnisko nosaukumu pārskatu, kurus Pušu konference pieņēmusi dzīvnieku sugām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos, un kā neoficiālu tās informācijas kopsavilkumu, kas ietverta Cites nomenklatūras standartatsaucēs.”

;

2)

regulas IX pielikumu groza šādi:

a)

IX pielikuma 1. punktā ierakstu “Q cirki un ceļojošās izstādes” aizstāj ar “Q ceļojošās izstādes (paraugu kolekcija, cirks, zvērnīca, augu izstāde, orķestris vai muzeju izstāde, ko izmanto komerciālai izrādīšanai publikai)”;

b)

regulas IX pielikuma 2. punktam pievieno šādu ierakstu:

“X

 

īpatņi, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā”

;

3)

regulas X pielikumā ierakstu “Lophophurus impejanus” aizstāj ar “Lophophorus impejanus”;

4)

regulai pievieno šādu XIII pielikumu:

“XIII PIELIKUMS

SUGAS UN POPULĀCIJAS, KAS MINĒTAS 57. PANTA 3.a PUNKTĀ

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus”

.

Top