EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0003

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/3 ( 2014. gada 30. septembris ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par strukturēto finanšu instrumentu informācijas atklāšanas prasībām Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 2, 6.1.2015, p. 57–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/3/oj

6.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/57


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/3

(2014. gada 30. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par strukturēto finanšu instrumentu informācijas atklāšanas prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (1) un jo īpaši tās 8.b panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8.b pantu ieguldītājiem būtu jāsaņem pietiekama informācija par pamatā esošo aktīvu kredītkvalitāti un rādītājiem, lai dotu viņiem iespēju veikt izsvērtu strukturēto finanšu instrumentu kredītspējas novērtējumu. Tas arī samazinātu ieguldītāju atkarību no kredītreitingiem un sekmētu nepasūtītu kredītreitingu izsniegšanu.

(2)

Šī regula būtu jāattiecina uz visiem finanšu instrumentiem vai citiem aktīviem, kas rodas no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2) 4. panta 1. punkta 61. apakšpunktā minētās vērtspapīrošanas darījums vai shēmas, ar nosacījumu, ka emitents, iniciators vai sponsors veic uzņēmējdarbību Savienībā un šim nolūkam tā statūtos noteiktā atrašanās vieta ir Savienībā. Tāpēc šai regulai būtu jāattiecas tikai uz finanšu instrumentiem vai citiem aktīviem, kas rodas no jebkura darījuma vai shēmas, kura paredz riska darījuma vai riska darījumu portfeļa kredītriska sadalīšanu atsevišķos laidienos un kurai ir iepriekšminētajā pantā minētās pazīmes. Tādēļ saskaņā ar minēto regulu riska darījums, kas uzliek tiešu maksājuma pienākumu saistībā ar darījumu vai shēmu, ko izmanto, lai finansētu vai veiktu darbības ar fiziskiem aktīviem, nebūtu jāuzskata par vērtspapīrošanas riska darījumu, pat ja darījumam vai shēmai ir dažādas maksājumu saistību prioritātes.

(3)

Šīs regulas darbības jomai nebūtu jāaprobežojas ar tādu strukturēto finanšu instrumentu emisiju, kas klasificējami kā vērtspapīri, bet jāiekļauj arī citi finanšu instrumenti un aktīvi, kas rodas vērtspapīrošanas darījuma vai shēmas rezultātā, piemēram, naudas tirgus instrumenti, tostarp ar aktīviem nodrošinātās komerciālo vērtspapīru programmas. Turklāt šī regula būtu jāattiecina arī uz strukturētajiem finanšu instrumentiem ar vai bez kredītreitingiem, ko piešķir Savienībā reģistrēta kredītreitingu aģentūra. Šīs regulas darbības jomā būtu jāiekļauj arī privātie un divpusējie darījumi, kā arī darījumi, kurus nepiedāvā plašai sabiedrībai vai kurus nav atļauts tirgot regulētā tirgū.

(4)

Šajā regulā ir iekļautas standartizētās informācijas atklāšanas veidnes vairākām aktīvu klases kategorijām. Neskarot šīs regulas darbības jomu un līdz laikam, kad EVTI būs izstrādājusi pārskata sniegšanas pienākumus un tos būs pieņēmusi Komisija, standartizētās informācijas atklāšanas veidnes un visi pārskata sniegšanas pienākumi saskaņā ar šo regulu būtu jāpiemēro tikai attiecībā uz strukturētiem finanšu instrumentiem, kuri ir nodrošināti ar pamatā esošiem aktīviem, kas ietverti šajā regulā norādītajā pamatā esošo aktīvu klases kategoriju sarakstā un kas turklāt nav privāta vai divpusēja rakstura.

(5)

Izpildot šīs regulas prasības, emitentiem, iniciatoriem un sponsoriem būtu jāatbilst valsts un Savienības tiesību aktiem, ar ko reglamentē informācijas avotu vai personas datu apstrādes konfidencialitātes aizsardzību nolūkā novērst šādu tiesību aktu iespējamos pārkāpumus.

(6)

Emitents, iniciators un sponsors var izraudzīties struktūru, kas atbild par informācijas sniegšanu tīmekļa vietnē, kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8.b panta 4. punktu izveido EVTI (turpmāk “SFI tīmekļa vietne”). Vajadzētu būt iespējai pārskata sniegšanas pienākuma veikšanu uzticēt ārpakalpojumu sniedzējam, piemēram, apkalpojošai sabiedrībai. Tam nevajadzētu skart emitenta, iniciatora un sponsora atbildību saskaņā ar šo regulu.

(7)

EVTI savā tīmekļa vietnē būtu jādara zināmas vairākas pārskata sniegšanas tehniskās instrukcijas, kas attiecas cita starpā uz datņu, ko iesniedz emitenti, iniciatori un sponsori, nosūtīšanu vai formātu. Lai emitentiem, iniciatoriem, sponsoriem un citām iesaistītajām personām nodrošinātu pietiekami daudz laika izstrādāt piemērotas sistēmas un procedūras atbilstīgi EVTI sniegtajiem tehniskajiem norādījumiem, EVTI būtu savlaicīgi – pirms dienas, kad piemēro šajā regulā paredzētos pārskata sniegšanas pienākumus, – jādara zināmas minētās pārskata sniegšanas tehniskās instrukcijas.

(8)

Saskaņā ar šo regulu sniedzamā informācija būtu jāapkopo standarta formātā, kas ļauj automātiski apstrādāt datus SFI tīmekļa vietnē. Turklāt informācija būtu jāpublicē tādā formātā, kas ir piemērots visiem SFI tīmekļa vietnes lietotājiem. EVTI būtu jānodrošina, ka nozaru kompetentajām iestādēm ir piekļuve SFI tīmekļa vietnei, lai tās var veikt uzdevumus, kas tām uzticēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009.

(9)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 10. pantu.

(10)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izanalizējusi iespējamās attiecīgās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas viedokli.

(11)

Ir nepieciešams noteikt samērīgu termiņu, lai strukturēto finanšu instrumentu emitenti, iniciatori un sponsori, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, varētu pielāgoties un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai un lai EVTI varētu izstrādāt SFI tīmekļa vietni, kurā būtu jāievieto saskaņā ar šo regulu prasītā informācija. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no 2017. gada 1. janvāra. Tomēr EVTI savlaicīgi pirms šīs regulas piemērošanas dienas būtu jādara zināmas pārskata sniegšanas tehniskās instrukcijas. Tas ir nepieciešams, lai emitentiem, iniciatoriem, sponsoriem, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, nodrošinātu pietiekami daudz laika, lai tie nolūkā nodrošināt pilnīgu un pareizu pārskatu sniegšanu varētu izstrādāt piemērotas sistēmas un procedūras, pamatojoties uz minētajām tehniskajām instrukcijām, un ņemt vērā turpmāku finanšu tirgu attīstību Savienībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Šo regulu piemēro attiecībā uz strukturētiem finanšu instrumentiem, kuru emitents, iniciators vai sponsors veic uzņēmējdarbību Savienībā un kuri ir emitēti pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2. pants

Pārskata iesniedzēja struktūra

1.   Strukturēta finanšu instrumenta emitents, iniciators un sponsors var izraudzīties vienu vai vairākas pārskata iesniedzējas struktūras, kuras Regula (EK) Nr. 1060/2009 8.b panta 4. punktā minētajā tīmekļa vietnē (turpmāk “SFI tīmekļa vietne”) publicē informāciju, kas nepieciešama saskaņā ar šīs regulas 3. un 4. pantu un 5. panta 3. punktu. Minētās struktūras publicē nepieciešamo informāciju SFI tīmekļa vietnē saskaņā ar šīs regulas 4.–7. pantu.

2.   Strukturēta finanšu instrumenta emitents, iniciators un sponsors, kas ir izraudzījies 1. punktā minēto struktūru vai struktūras, nevilcinoties informē EVTI par jebkuru struktūru, kas izraudzīta saskaņā ar minētā punkta noteikumiem. Tāda izraudzīšanās neskar emitenta, iniciatora un sponsora atbildību izpildīt Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8.b panta prasības.

3. pants

Sniedzamā informācija

Gadījumos, kad strukturēts finanšu instruments ir nodrošināts ar pamatā esošiem aktīviem, kas minēti 4. pantā, pārskata sniedzēja struktūra SFI tīmekļa vietnē sniedz šādu informāciju:

a)

aizdevuma līmeņa informācija, izmantojot standartizētas informācijas veidnes, kas iekļautas I–VII pielikumā;

b)

kad tas attiecas uz strukturēto finanšu instrumentu, šādi dokumenti, tostarp sīks apraksts par strukturēto finanšu instrumentu kaskādes maksājumiem:

i)

galīgā piedāvājuma dokuments vai prospekts, kopā ar darījuma noslēgšanas dokumentiem, ieskaitot visus publiskos dokumentus, kas minēti prospektā vai ar ko nosaka darījuma darbības, izņemot juridiskos atzinumus,

ii)

aktīvu pārdošanas, piešķiršanas, pārjaunošanas vai nodošanas līgumi un attiecīgās trasta deklarācijas,

iii)

apkalpošanas, rezerves apkalpošanas, pārvaldības un naudas līdzekļu pārvaldības līgumi,

iv)

trasta līgums, vērtspapīru līgums, pārstāvības līgums, bankas konta līgums, ieguldījumu garantijas līgums, saistītie noteikumi vai galvenā pilnvarotā regulējums, vai galvenā pilnvarotā definīciju līgums,

v)

visi attiecīgie kreditoru līgumi, mijmaiņas darījumu dokumentācija, līgumi par subordinētajiem aizdevumiem, līgumi par aizdevumiem darbības sākšanai, vienošanās par likviditātes nodrošināšanu,

vi)

visi citi apliecinošie dokumenti, kas ir būtiski darījuma izprašanai;

c)

ja prospekts nav sagatavots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK (4), strukturēto finanšu instrumentu darījumu kopsavilkums vai galveno elementu pārskats, tostarp:

i)

darījuma struktūra,

ii)

aktīva raksturojums, naudas plūsma un kredītkvalitātes uzlabojums un likviditātes atbalsta elementi,

iii)

turētāja balsstiesības, attiecības starp darījumā iesaistītajiem turētājiem un citiem nodrošinātajiem kreditoriem,

iv)

saraksts, kurā uzskaitīti visi izraisītājmehānismi un pasākumi, kas minēti SFI tīmekļa vietnē iesniegtajos dokumentos un kam saskaņā ar b) apakšpunktu varētu būt būtiska ietekme uz strukturēto finanšu instrumentu rādītājiem,

v)

struktūru diagrammas, kurās sniegts pārskats par darījumiem, naudas plūsmām un īpašumtiesību struktūru;

d)

ieguldītāju pārskati, kas satur VIII pielikumā iekļauto informāciju.

4. pants

Pamatā esošie aktīvi

Informācijas prasības, kas noteiktas 3. pantā, attiecina uz šādiem strukturēto finanšu instrumentu pamatā esošiem aktīviem:

a)

mājokļu hipotēkas: šajā strukturēto finanšu instrumentu klasē ietilpst ar neliela riska un paaugstināta riska mājokļu hipotēkām nodrošināti strukturētie finanšu instrumenti, kā arī ar mājokļa īpašumtiesībām nodrošināti aizdevumi. Attiecībā uz minēto strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta I pielikuma veidnē;

b)

komerciālās hipotēkas: šajā strukturēto finanšu instrumentu klasē ietilpst aizdevumi mazumtirdzniecības telpu vai biroju telpu iegādei, aizdevumi slimnīcu darbības nodrošināšanai, aprūpes iestāžu darbības nodrošināšanai, noliktavu darbības nodrošināšanai, viesnīcu darbības nodrošināšanai, veco ļaužu aprūpes namu darbības nodrošināšanai, aizdevumi ražošanas nodrošināšanai un aizdevumi daudzdzīvokļu īpašumu iegādei. Attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta II pielikuma veidnē;

c)

aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmumiem: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta III pielikuma veidnē;

d)

aizdevumi automobiļu iegādei: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta IV pielikuma veidnē;

e)

patēriņa aizdevumi: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta V pielikuma veidnē;

f)

kredītkaršu aizdevumi: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta VI pielikuma veidnē;

g)

noma privātpersonām vai uzņēmumiem: attiecībā uz šo strukturēto finanšu instrumentu klasi SFI tīmekļa vietnē ir jāiesniedz informācija, kas iekļauta VII pielikuma veidnē.

5. pants

Pārskata iesniegšanas biežums

1.   Informāciju, kas minēta 3. panta a) un d) punktā, dara pieejamu katru ceturksni ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc dienas, kad jāveic procentu maksājums par attiecīgo strukturēto finanšu instrumentu.

2.   Informāciju, kas minēta 3. panta b) un c) punktā, dara pieejamu nekavējoties pēc strukturētā finanšu instrumenta emisijas.

3.   Papildus prasībām, kas izklāstītas 1. un 2. punktā:

a)

ja prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 596/2014 (5) 17. pantā par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu), attiecas arī uz strukturētu finanšu instrumentu, jebkāda informācijas atklāšana saskaņā ar šo pantu pārskata sniedzējai struktūrai pēc tam arī nekavējoties jāpublicē SFI tīmekļa vietnē;

b)

kad a) punkts nav piemērojams, pārskata sniedzēja struktūra SFI tīmekļa vietnē nekavējoties atklāj informāciju par jebkādām būtiskām izmaiņām vai notikumiem attiecībā uz:

i)

saskaņā ar 3. panta b) punktu iesniegtajos dokumentos noteikto pienākumu neizpildi;

ii)

strukturālajām iezīmēm, kas var būtiski ietekmēt strukturētā finanšu instrumenta darbību;

iii)

strukturētā finanšu instrumenta un tā pamatā esošo aktīvu riska raksturojumu.

6. pants

Pārskata iesniegšanas procedūras

1.   Pārskata sniedzēja struktūra datus sniedz saskaņā ar pārskata sniegšanas sistēmu SFI tīmekļa vietnē un tehniskajām instrukcijām, ko EVTI nodrošina savā tīmekļa vietnē.

2.   EVTI publicē minētās tehniskās instrukcijas savā tīmekļa vietnē vēlākais 2016. gada 1. jūlijā.

3.   Pārskata sniedzēja struktūra vismaz piecus gadus elektroniskā formātā glabā datu datnes, ko tā ir iesūtījusi SFI tīmekļa vietnē vai saņēmusi no tās. Pārskata sniedzēja struktūra vai emitents, vai iniciators, vai sponsors pēc attiecīga pieprasījuma minētās datnes dara pieejamas nozares kompetentajām iestādēm saskaņā ar definīciju Regulas (EK) Nr. 1060/2009 3. panta 1. punkta r) apakšpunktā.

4.   Ja pārskata sniedzēja struktūra vai emitents, iniciators vai sponsors SFI tīmekļa vietnē iesniegtajos datos konstatē faktu kļūdas, tie nevilcinoties labo attiecīgos datus.

7. pants

Pārskatu iesniegšana laikposmā no spēkā stāšanās dienas līdz piemērošanas dienai

1.   Attiecībā uz strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas emitēti laikposmā starp šīs regulas spēkā stāšanās dienu un piemērošanas dienu, emitents, iniciators un sponsors nodrošina šajā regulā noteikto pārskata sniegšanas prasību izpildi tikai attiecībā uz strukturētiem finanšu instrumentiem, kas joprojām ir spēkā šīs regulas piemērošanas dienā.

2.   Emitentam, iniciatoram un sponsoram nav jāsaglabā saskaņā ar šo regulu prasītā informācija no šīs regulas spēkā stāšanās dienas līdz piemērošanas dienai.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Tomēr 6. panta 2. punktu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 30. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar mājokļu hipotēkām

AKTĪVI

Ailes nosaukums

Statisks/dinamisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Portfeļa pēdējais termiņš

Dinamisks

Datums

Portfeļa pēdējais termiņš. Visi datumi ir GGGG–MM–DD formātā.

Portfeļa identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Portfeļa identifikators/darījuma nosaukums

Aizdevuma identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls katra aizdevuma identifikators (ID). Aizdevuma ID nevajadzētu mainīties darījuma pastāvēšanas laikā.

Iniciators

Statisks

Teksts

Aizdevējs, kas piešķīra sākotnējo aizdevumu

Apkalpotājfirmas identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls katras apkalpotājfirmas identifikators, lai atzīmētu, kura sabiedrība apkalpo aizdevumu

Aizņēmēja identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls katra aizņēmēja identifikators (ID) (nenorādot īsto nosaukumu), lai portfelī varētu identificēt aizņēmējus ar vairākiem aizdevumiem (piemēram, papildu avansi/otrās kārtas ķīlas tiesības ir parādītas kā atsevišķi ieraksti). Aizņēmēja ID nevajadzētu mainīties darījuma pastāvēšanas laikā.

Nekustamā īpašuma identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls katra nekustamā īpašuma identifikators, lai portfelī varētu identificēt īpašumus ar vairākiem aizdevumiem (piemēram, papildu avansi/otrās kārtas ķīlas tiesības ir parādītas kā atsevišķi ieraksti)

Aizņēmēja informācija

Aizņēmēja nodarbinātības statuss

Statisks

Saraksts

Primārā pieteikuma iesniedzēja nodarbinātības statuss

Primārais ienākums

Statisks

Cipari

Primārā aizņēmēja novērtētais bruto gada ienākums (ne īre)

Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam

Statisks

Saraksts

Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam

Aizdevuma raksturojums

Aizdevuma izsniegšanas datums

Statisks

Datums/cipari

Sākotnējā aizdevuma avansa datums

Aizdevuma termiņa datums

Dinamisks

Datums/cipari

Aizdevuma termiņa datums

Nolūks

Statisks

Saraksts

Aizdevuma mērķis

Aizdevuma termiņš

Statisks

Cipari

Sākotnējais līguma termiņš (mēnešos)

Aizdevuma valūtas denominācija

Statisks

Saraksts

Aizdevuma valūtas denominācija

Sākotnējais atlikums

Statisks

Cipari

Sākotnējais aizdevuma atlikums (tostarp maksas)

Pašreizējais atlikums

Dinamisks

Cipari

Nenomaksātā aizdevuma summa portfeļa pēdējā termiņā. Tajā būtu jāietver visas summas, kas ir nodrošinātas ar hipotēku, un tā tiks klasificēta kā darījuma pamatsumma.

Atmaksas metode

Statisks

Saraksts

Pamatsummas atmaksas veids

Maksājumu biežums

Statisks

Saraksts

Veicamo maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem

Veicamais maksājums

Dinamisks

Cipari

Periodisks veicamais līguma maksājums (veicamais maksājums, ja nav citas spēkā esošas maksāšanas kārtības)

Maksājuma veids

Statisks

Saraksts

Pamatsummas maksājuma veids

Procentu likme

Procentu likmes veids

Statisks

Saraksts

Procentu likmes veids

Pašreizējais procentu likmju indekss

Dinamisks

Saraksts

Pašreizējais procentu likmju indekss (atsauces likme, kura izmantota, lai noteiktu hipotēkas procentu likmi)

Pašreizējā procentu likme

Dinamisks

Cipari

Pašreizējā procentu likme (%)

Pašreizējā procentu likmju starpība

Dinamisks

Cipari

Pašreizējā procentu likmju starpība (fiksētās procentu likmes aizdevumiem tā ir tāda pati kā pašreizējā procentu likme), mainīgās procentu likmes aizdevumiem tā ir starpība virs (vai zem, tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes.

Procentu likmes pārskatīšanas intervāls

Dinamisks

Cipari

Intervāls mēnešos, kādā tiek pielāgota procentu likme (mainīgās likmes aizdevumiem)

Pārskatīšanas starpība Nr. 1

Dinamisks

Cipari

Aizdevuma starpība (%) pirmajā pārskatīšanas datumā

Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 1

Dinamisks

Datums/cipari

Nākamo procentu likmes pārmaiņu datums (piemēram, mainās diskonta starpība, beidzas fiksētais periods, aizdevums tiek atkārtoti fiksēts utt. Tas nav nākamais LIBOR pārskatīšanas datums).

Pārskatīšanas starpība Nr. 2

Dinamisks

Cipari

Aizdevuma starpība (%) otrajā pārskatīšanas datumā

Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 2

Dinamisks

Datums/cipari

Procentu likmes otrais pārmaiņas datums

Pārskatīšanas starpība Nr. 3

Dinamisks

Cipari

Aizdevuma starpība (%) trešajā pārskatīšanas datumā

Procentu likmes pārskatīšanas datums Nr. 3

Dinamisks

Datums/cipari

Procentu likmes trešais pārmaiņas datums

Pārskatītais procentu likmju indekss

Dinamisks

Saraksts

Nākamais procentu likmju indekss

Nekustamais īpašums un papildu nodrošinājums

Nekustamā īpašuma pasta indekss

Statisks

Teksts/cipari

Jānorāda vismaz pirmās divas vai trīs zīmes.

Nekustamā īpašuma veids

Statisks

Saraksts

Nekustamā īpašuma veids

Aizdevuma un vērtības sākotnējā attiecība

Statisks

Cipari

Iniciatora sākotnējā novērtētā aizdevuma un vērtības attiecība (LTV). Attiecībā uz otrās kārtas ķīlas tiesībām tai būtu jābūt kombinētajai vai kopējai LTV.

Vērtējuma summa

Statisks

Cipari

Nekustamā īpašuma vērtība pēdējā aizdevuma avansa datumā pirms vērtspapīrošanas. Vērtējuma summām būtu jābūt tajā pašā valūtā kā aizdevumam.

Sākotnējais vērtēšanas veids

Statisks

Saraksts

Vērtēšanas veids izsniegšanas laikā

Vērtēšanas datums

Statisks

Datums/cipari

Pēdējā nekustamā īpašuma vērtējuma datums pēdējā aizdevuma avansa laikā pirms vērtspapīrošanas

Aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība

Dinamisks

Cipari

Iniciatora aizdevuma un vērtības pašreizējā attiecība (LTV). Attiecībā uz otrās kārtas ķīlas tiesībām tai būtu jābūt kombinētajai vai kopējai LTV.

Vērtējuma pašreizējā summa

Dinamisks

Cipari

Pēdējā vērtējuma summa (piemēram, ja atsavināšanas gadījumā bija vairāki vērtējumi, būtu jāatspoguļo zemākais). Vērtējuma summām būtu jābūt tajā pašā valūtā kā aizdevumam.

Pašreizējais vērtējuma veids

Dinamisks

Saraksts

Pašreizējais vērtējuma veids

Pašreizējais vērtējuma datums

Dinamisks

Datums/cipari

Pēdējā vērtējuma datums

Informācija par darbības rezultātiem

Konta statuss

Dinamisks

Saraksts

Pašreizējais konta statuss

Kavēto maksājumu atlikums

Dinamisks

Cipari

Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums. Kavētie maksājumi, kas definēti kā: kopējie veicamie maksājumi līdz šim MĪNUS kopējie saņemtie maksājumi līdz šim MĪNUS visas kapitalizētās summas. Tajā nebūtu jāiekļauj maksas, kas attiecas uz kontu.

Kavēto mēnešu skaits

Dinamisks

Cipari

Šā aizdevuma kavēto mēnešu skaits (portfeļa pēdējā termiņa datumā) saskaņā ar emitenta definīciju

Kavētie maksājumi pirms 1 mēneša

Dinamisks

Cipari

Kavēto maksājumu atlikums (definē kā “kavējumu atlikumu”) par iepriekšējo mēnesi

Kavētie maksājumi pirms 2 mēnešiem

Dinamisks

Cipari

Kavēto maksājumu atlikums (definē kā “kavējumu atlikumu”) pirms diviem mēnešiem

Tiesvedība

Dinamisks

Y/N

Atzīme, kas norāda, ka notiek tiesvedības procesi

Dzēšanas datums

Dinamisks

Datums/cipari

Datums, kurā konts dzēsts

Saistību neizpilde vai atsavināšana

Dinamisks

Cipari

Kopējā neizpildīto saistību summa, pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas

Saistību neizpildes vai atsavināšanas datums

Dinamisks

Cipari

Saistību neizpildes vai atsavināšanas datums

Pārdošanas cenas zemākais limits

Dinamisks

Cipari

Nekustamā īpašuma pārdošanas cena atsavināšanas gadījumā, noapaļojot uz leju līdz tuvākajiem 10 tūkstošiem.

Zaudējums no pārdošanas

Dinamisks

Cipari

Kopējais neto zaudējums, neskaitot maksas, uzkrātos procentus utt. pēc pārdošanas ieņēmumu piemērošanas (izņemot priekšlaicīgas atmaksas maksu, ja subordinē atgūtajai pamatsummai)

Kumulatīvās atgūtās summas

Dinamisks

Cipari

Kumulatīvās atgūtās summas – attiecas tikai uz gadījumiem ar zaudējumiem


INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM

Ailes nosaukums

Statisks/dinamisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Ailes par drošības vai obligāciju līmeņa datiem

Pārskata datums

Dinamisks

Datums

Datums, kurā tika sniegts darījuma pārskats. Visi datumi ir GGGG–MM–DD formātā.

Emitents

Statisks

Teksts

Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums

Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu

Dinamisks

Y/N

Apstiprina, vai ir vai nav notikusi aizņemšanās saskaņā ar likviditātes līgumu periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma dienā.

Ailes par nodrošinājuma līmeņa datiem

Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti

Dinamisks

Y/N

Dažādu kavējumu, atgūstamās vērtības samazināšanās, saistību neizpildes, zaudējumu un līdzīgu nodrošinājuma mērījumu un koeficientu statuss saistībā ar to priekšlaicīgu amortizāciju vai citiem izraisītājnotikumiem pašreizējā noteikšanas dienā. Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums?

Vidējais konstantais priekšlaicīgās atmaksas līmenis

Dinamisks

Cipari

Pārskatā iekļauj vidējo (Avg) konstanto pamatā esošo mājokļu hipotekāro aizdevumu priekšlaicīgās atmaksas līmeņa (CPR) līmeni. Dažās jurisdikcijās hipotēku portfelī var būt iekļauti arī komercaizdevumi. Avg CPR līmenis ir summa, kas izteikta kā tās pamatsummas gada procentuālā attiecība, kas atmaksāta priekšlaicīgi un pārsniedz grafikā paredzēto atmaksu. Avg CPR līmeni aprēķina, vispirms dalot pašreizējo mājokļu hipotekāro aizdevumu pamatsummas atlikumu (t. i., faktisko atlikumu) ar grafikā paredzēto mājokļu hipotekāro aizdevumu pamatsummas atlikumu, pieņemot, ka nav veikta priekšlaicīga atmaksa (t. i., ir veikta tikai grafikā paredzētā atmaksa). Pēc tam šo koeficientu kāpina, turklāt kāpinātājs ir daudzums “divpadsmit”, kas dalīts ar mēnešu skaitu kopš emisijas. Atskaita šo rezultātu no viena, tad reizina ar vienu simtu (100), lai noteiktu Avg CPR līmeni. Šis aprēķins ir izteikts šādi:

Formula

Darījuma pārskata kontaktinformācija

Kontaktpunkts

Statisks

Teksts

Informācijas avotu departamenta nosaukums vai kontaktpersonas(-u) vārds(-i)

Kontaktinformācija

Statisks

Teksts

Tālruņa numurs un e-pasta adrese


INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ

Ailes nosaukums

Statisks/dinamisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Ailes laidiena līmenī

Obligāciju kategorijas nosaukums

Statisks

Teksts/cipari

Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), ko piešķir RMBS laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1 kategorija utt.

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs

Statisks

Teksts/cipari

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai ja nav ISIN, jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, CUSIP, kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidienu. Ja ir vairāk nekā viens kods, tos atdala ar komatu.

Procentu maksājuma datums

Dinamisks

Datums

Periodiskais datums, kad saskaņā ar grafiku ir paredzēts procentu maksājums strukturēta finanšu instrumenta, kas nodrošināts ar mājokļa hipotēku, konkrēta laidiena turētājiem

Pamatsummas maksājuma datums

Dinamisks

Datums

Periodiskais datums, kad saskaņā ar grafiku ir paredzēts pamatsummas maksājums strukturēta finanšu instrumenta, kas nodrošināts ar mājokļa hipotēku, konkrēta laidiena turētājiem

Valūta

Statisks

Teksts

Valūtas vienība(-s), kurā(-ās) tiek sniegts pārskats par vērtspapīru līmeņa atlikumu(-iem) un maksājumiem

Atsauces likme

Statisks

Saraksts

Bāzes atsauces procentu indekss, kā definēts piedāvājuma dokumentā (piemēram, triju mēnešu EURIBOR), ko piemēro konkrētam ar mājokļa hipotēku nodrošinātu strukturēto finanšu instrumentu laidienam

Obligāciju emisijas datums

Statisks

Datums

Datums, kurā tika emitētas obligācijas


II PIELIKUMS

Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar komerciālām hipotēkām

AIZDEVUMS

Ailes nosaukums

Statisks/dinamisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Aizdevuma identifikatori

Darījumu portfeļa identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikālais darījuma nosaukums

Portfeļa pēdējais termiņš

Dinamisks

Datums

Pašreizējais portfeļa pēdējais termiņš

Vērtspapīrošanas datums

Statisks

Datums

Darījuma emisijas datums – pirmais obligāciju kotēšanas datums

Sākotnējie aizdevumu termiņi

Grupas identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Burtu un ciparu kods, kas piešķirts katrai aizdevumu grupai emisijā

Aizdevuma apkalpotājfirmas identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls aizdevuma apkalpotājfirmas identifikators, kas piešķirts aizdevumam

Piedāvājuma prospekta aizdevuma identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Piedāvājuma prospekta unikālais numurs vai darījuma aizdevuma nosaukums, kas piešķirts aizdevumam darījumā vai portfelī

Aizdevuma sponsors

Statisks

Teksts/cipari

Aizdevuma sponsors

Aizdevuma izsniegšanas datums

Statisks

Datums

Sākotnējā aizdevuma avansa datums

Aizdevuma valūta

Statisks

Saraksts

Aizdevuma valūtas denominācija

Viss aizdevuma atlikums izsniegšanas datumā

Statisks

Cipari

Viss aizdevuma atlikums izsniegšanas brīdī, atspoguļojot pilno 100 % iespēju, t. i., vērtspapīrota un nevērtspapīrota/piederoša un nepiederoša summa (aizdevuma valūtā)

Sākotnējais aizdevuma termiņš

Statisks

Cipari

Līguma termiņš (mēnešos) izsniegšanas datumā

Amortizācijas sākuma datums

Statisks

Datums

Datums, kad visam aizdevumam sāksies amortizācija (tas var būt datums pirms vērtspapīrošanas datuma)

Procentu likmju indeksa kods

Statisks

Saraksts

Pašreizējais procentu likmju indekss (atsauces likme, kura izmantota, lai noteiktu hipotēkas procentu likmi)

Sākotnējā aizdevuma procentu likme

Statisks

Cipari

Aizdevuma kopējā procentu likme aizdevuma izsniegšanas datumā. Ja ir vairāki laidieni ar dažādām procentu likmēm, izmanto vidējo svērto likmi.

Pirmā procentu maksājuma veikšanas termiņš

Statisks

Datums

Datums, kad pēc izsniegšanas datuma bija jāveic pirmais procentu maksājums par aizdevumu

Aizdevuma valsts

Statisks

Saraksts

Aizdevuma valsts

Aizdevuma mērķis

Statisks

Saraksts

Aizdevuma mērķis

Hipotēkas nodrošinājums

Statisks

Y/N

Vai aizdevums ir nodrošināts ar nekustamo īpašumu hipotēkām?

Aizdevuma statistika vērtspapīrošanas datumā

Parāda apkalpošanas seguma koeficients par (visu) aizdevumu vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

Parāda apkalpošanas seguma koeficients par (visu) aizdevumu vērtspapīrošanas datumā

(Visa) aizdevuma un vērtības attiecība vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

(Visa) aizdevuma un vērtības attiecība vērtspapīrošanas datumā

Procentu seguma koeficients vērtspapīrošanas datumā (A aizdevums)

Statisks

Cipari

Procentu seguma koeficienta aprēķins A aizdevumam vērtspapīrošanas datumā, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju

Parāda apkalpošanas seguma koeficients vērtspapīrošanas datumā (A aizdevums)

Statisks

Cipari

Parāda apkalpošanas seguma koeficienta aprēķins A izdevumam vērtspapīrošanā, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju

Aizdevuma un vērtības attiecība vērtspapīrošanas datumā (A aizdevums)

Statisks

Cipari

Aizdevuma un vērtības attiecība (LTV) A aizdevumam vērtspapīrošanā, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju

Piešķirtais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

Visa aizdevuma piešķirtais atlikums, tostarp visas neizmantotās summas, vērtspapīrošanas datumā

Faktiskais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā (viss aizdevums)

Statisks

Cipari

Visa aizdevuma faktiskais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā, kā norādīts piedāvājuma prospektā

Periodiskais pamatsummas un procentu maksājums vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

Grafikā paredzētā pamatsumma un procentu summa, kas jāmaksā nākamajā aizdevuma maksājuma datumā, vērtspapīrošanas datumā

Aizdevuma likme vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

Kopējā procentu likme (piemēram, LIBOR + marža), kuru izmanto, lai aprēķinātu maksājamos procentus par aizdevumu, vērtspapīrošanas datumā

Nodrošinājumu rangu saraksts vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Saraksts

Vai nodrošinājums, kas piešķirts vērtspapīrošanai, ir pirmās kategorijas nodrošinājums?

Atlikušais termiņš vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

Atlikušo mēnešu skaits (izņemot jebkādas pagarināšanas iespējas) līdz aizdevuma termiņam vērtspapīrošanas datumā

Atlikušais amortizācijas termiņš vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

To mēnešu skaits, kuri atlikuši līdz aizdevuma termiņam, no amortizācijas termiņa. Ja vērtspapīrošanas datumā amortizācija nav sākusies, tas būs mazāks par atlikušo termiņu vērtspapīrošanas datumā.

Aizdevuma termiņa datums vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Datums

Aizdevuma termiņa datums, kas noteikts aizdevuma līgumā. Tajā netiek ņemts vērā nekāds pagarināts termiņa datums, kas var būt atļauts saskaņā ar aizdevuma līgumu, bet vienīgi sākotnējais termiņa datums.

Faktiskais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā (A aizdevums)

Statisks

Cipari

A aizdevuma faktiskais pamatsummas atlikums vērtspapīrošanas datumā, kā norādīts piedāvājuma prospektā

Pagarināšanas iespēja

Dinamisks

Y/N

Norāda, vai ir iespēja pagarināt aizdevuma termiņu un atlikt uz vēlāku laiku termiņa datumu

Īsākās pagarināšanas iespējas ilgums

Statisks

Cipari

Aizdevumam pieejamās īsākās pagarināšanas iespējas ilgums mēnešos

Pagarināšanas iespējas būtība

Statisks

Saraksts

Pagarināšanas iespējas veids

Informācija par nodrošinājumu

Nekustamo īpašumu skaits vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

To nekustamo īpašumu skaits, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu vērtspapīrošanas datumā

Nekustamo īpašumu skaits portfeļa pēdējā termiņā

Dinamisks

Cipari

To nekustamo īpašumu skaits, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu portfeļa pēdējā termiņā

Nekustamie īpašumi, ar kuriem nodrošināts aizdevums vērtspapīrošanā

Statisks

Teksts/cipari

Ieraksta unikālos nekustamā īpašuma identifikatorus (PC1) nekustamajiem īpašumiem, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu vērtspapīrošanas datumā

Nekustamie īpašumi, ar kuriem nodrošināts aizdevums portfeļa pēdējā termiņā

Dinamisks

Teksts/cipari

Ieraksta unikālos nekustamā īpašuma identifikatorus (PC1) nekustamajiem īpašumiem, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu portfeļa pēdējā termiņā

Informācija par aizdevuma noteikumiem

Procentu seguma koeficienta metode (viss aizdevums)

Statisks

Saraksts

Definējiet ICR finanšu noteikumu prasības aprēķinu visa aizdevuma līmenī, proti, iespējamo aprēķina metodi

Parāda apkalpošanas seguma koeficienta metode (viss aizdevums)

Statisks

Saraksts

Definējiet DSCR finanšu noteikumu prasības aprēķinu visa aizdevuma līmenī, proti, iespējamo aprēķina metodi

Aizdevuma un vērtības attiecības metode (viss)

Statisks

Saraksts

Definējiet LTV finanšu noteikumu prasības aprēķinu visa aizdevuma līmenī, proti, iespējamo aprēķina metodi

Cits finanšu noteikumu kods (viss)

Statisks

Saraksts

Vai ir cits kods, kas vajadzīgs ICR vai DSCR finanšu noteikumu prasības izpildei visa aizdevuma līmenī?

Procentu seguma koeficienta metode (A aizdevums)

Statisks

Saraksts

Definējiet A aizdevuma procentu seguma koeficienta aprēķina metodi

Parāda apkalpošanas seguma koeficienta metode (A aizdevums)

Statisks

Saraksts

Definējiet A aizdevuma parāda apkalpošanas seguma koeficienta aprēķina metodi

Aizdevuma un vērtības attiecības metode (A aizdevums)

Statisks

Saraksts

Definējiet A aizdevuma aizdevuma un vērtības attiecības aprēķina metodi

Pamatā esošā nekustamā īpašuma statistika vērtspapīrošanas datumā

Ieņēmumi vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

Kopējie novērtētie ieņēmumi no visiem avotiem par nekustamo īpašumu, kā norādīts piedāvājuma prospektā. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, īpašumu vērtības summē.

Pamatdarbības izdevumi vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

Kopējie novērtētie pamatdarbības izdevumi par nekustamajiem īpašumiem, kā norādīts piedāvājuma prospektā. Tajos var iekļaut nekustamā īpašuma nodokļus, apdrošināšanas, pārvaldības, komunālās, apkopes un remonta izmaksas, kā tiešās nekustamā īpašuma izmaksas, kas rodas īpašniekam; kapitāla izdevumi un izpirkumnomas komisijas maksas nav iekļautas.

NOI vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

Ieņēmumi mīnus pamatdarbības izdevumi vērtspapīrošanas datumā (aile “Ieņēmumi vērtspapīrošanas datumā” mīnus “Pamatdarbības izdevumi vērtspapīrošanas datumā”). Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, vērtības summē.

Kapitāla izdevumi vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

CAPEX vērtspapīrošanas datumā (pretstatā remontam un apkopei), ja norādīts piedāvājuma prospektā

Neto naudas plūsma (NCF) vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

NOI mīnus CAPEX vērtspapīrošanas datumā (aile “NOI vērtspapīrošanas datumā” mīnus “Kapitāla izdevumi vērtspapīrošanas datumā”)

Finanšu pārskatu valūta vērtspapīrošanā

Statisks

Saraksts

Valūta, kas izmantota sākotnējos finanšu pārskatos, kurus sagatavo ailēm “Ieņēmumi vērtspapīrošanas datumā” – “Neto naudas plūsma (NCF) vērtspapīrošanas datumā”

ICR/DSCR rādītājs vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Saraksts

Tas, kā DSCR ir aprēķināts/piemērots, ja aizdevumam piesaistīti vairāki nekustamie īpašumi

Nekustamo īpašumu portfeļa vērtība vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

To nekustamo īpašumu vērtējumi, kas nodrošina aizdevumu vērtspapīrošanas datumā, kā aprakstīts piedāvājuma prospektā. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, īpašumu vērtības summē.

Nekustamā īpašuma portfeļa vērtējuma valūta vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Saraksts

Vērtējuma valūta postenī “Nekustamā īpašuma portfeļa vērtība vērtspapīrošanas datumā”

Vērtējuma datums vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Datums

Datums, kad tika sagatavots vērtējums par vērtībām, kuras minētas piedāvājuma prospektā. Ja ir vairāki datumi attiecībā uz vairākiem nekustamajiem īpašumiem, izraugās pēdējo datumu.

Ekonomiskā apdzīvotība vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

Tādas nomājamas platības procentuālā attiecība, par ko parakstīts nomas līgums, vērtspapīrošanas datumā, ja tā minēta piedāvājuma prospektā (īrnieki var to neapdzīvot, bet tie maksā īri). Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, piemēro vidējo svērto, izmantojot aprēķinu {pašreizējais noteiktais % (nekustamais īpašums) × (apdzīvotība)} par katru nekustamo īpašumu.

Uzticējumglabāšanā turētās summas vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

Likumīgi iekasēto rezervju kontu kopējais atlikums aizdevuma līmenī vērtspapīrošanas datumā

Uzticējumglabāšanā turēto summu iekasēšana

Statisks

Y/N

Ieraksta “Y”, ja maksājumi tiek turēti rezervju kontos, lai segtu tikai zemes nomas maksājumus, apdrošināšanas vai nodokļu maksājumus (nevis apkopi, uzlabojumus, CAPEX utt.), kā prasīts aizdevuma līgumā; ja tas nav darīts, ieraksta “N”.

Citu rezervju iekasēšana

Statisks

Y/N

Vai ir summas, kas nav zemes nomas nodokļi vai apdrošināšanas maksājumi, kas tiek turētas rezervju kontos saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem un kas paredzētas īrniekiem vajadzīgiem uzlabojumiem, nomas komisijas maksām un līdzīgiem posteņiem saistībā ar attiecīgo nekustamo īpašumu vai papildu nodrošinājuma sniegšanai šādam aizdevumam?

Uzticējumglabāšanas izmantošana izraisītājnotikuma gadījumā

Statisks

Y/N

Vai aizdevuma līgumā paredzēts, ka izraisītājnotikumu gadījumā jāizveido rezervju summas?

Izraisītāji, kuru dēļ jāizmanto uzticējumglabāšana

Statisks

Saraksts

Izraisītājnotikuma veids

Uzticējumglabāšanā turēto summu/rezervju mērķis

Statisks

Cipari

Uzticējumglabāšanā turēto summu/rezervju mērķis

Uzticējumglabāšanas konta anulēšanas nosacījumi

Statisks

Teksts

Uzticējumglabāšanas konta anulēšanas nosacījumi

Naudas rezerves izņemšanas nosacījumi

Statisks

Saraksts

Gadījumi, kad var izmantot naudas rezervi

Uzticējumglabāšanas maksājumu valūta

Statisks

Saraksts

Uzticējumglabāšanas maksājumu valūta. Ailes “Uzticējumglabāšanā turētās summas vērtspapīrošanas datumā” un “ Uzticējumglabāšanā turēto summu/rezervju mērķis”

Informācija par aizdevuma grupēšanu un aizstāšanu

Savstarpēji nodrošināti aizdevumi

Statisks

Y/N

Norāda, vai tie ir savstarpēji nodrošināti aizdevumi (piemēram, 1. un 44. aizdevums ir savstarpēji nodrošināti aizdevumi; tas pats attiecas uz 4. un 47. aizdevumu)

Aizstāts aizdevums

Dinamisks

Y/N

Vai šis aizdevums aizstāj citu aizdevumu datumā, kas ir pēc vērtspapīrošanas datuma?

Aizstāšanas datums

Dinamisks

Datums

Ja aizdevums tika aizstāts pēc vērtspapīrošanas datuma, šīs aizstāšanas datums

Atļautās labvēlības dienas

Statisks

Cipari

To dienu skaits pēc termiņa, kurā bija jāveic maksājums, kad aizdevējs nepieprasīs kavējuma soda naudu vai neuzskatīs maksājumu par kavētu

Papildu finansējuma rādītājs

Statisks

Saraksts

Vai visam aizdevumam ir bijis papildu finansējums/mezanīna parāds?

Informācija par aizdevuma procentu likmi (vērtspapīrošanas datumā)

Procentu likmes veids

Statisks

Saraksts

Aizņēmumam piemērotās procentu likmes veids

Procentu uzkrāšanas metodes kods

Statisks

Saraksts

Tāda vienošanās par “dienām”, ko izmanto, lai aprēķinātu procentus

Kavētie procenti

Statisks

Y/N

Vai procenti, kas uzkrājas par aizdevumu, tiek maksāti ar kavēšanos?

A aizdevuma amortizācijas veids (attiecīgā gadījumā)

Statisks

Saraksts

A aizdevuma amortizācijas veids

Informācija par visa aizdevuma amortizāciju (vērtspapīrošanas datumā)

Visa aizdevuma amortizācijas veids (attiecīgā gadījumā)

Statisks

Saraksts

Visa aizdevuma amortizācijas veids

Atļautie uzkrātie procenti

Statisks

Y/N

Vai aizdevuma dokumenti ļauj uzkrāt un kapitalizēt procentus?

Priekšlaicīgās atmaksas aizlieguma beigu datums

Statisks

Datums

Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt aizdevuma priekšlaicīgu atmaksu

Ienesīguma saglabāšanas beigu datums

Statisks

Datums

Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt aizdevuma priekšlaicīgu atmaksu, neprasot maksu par priekšlaicīgo atmaksu vai ienesīguma saglabāšanu. Datums, pēc kura var priekšlaicīgi atmaksāt aizdevumu bez ienesīguma saglabāšanas prasības

Priekšlaicīgās atmaksas priekšrocības beigu datums

Statisks

Datums

Datums, pēc kura aizdevējs atļauj veikt aizdevuma priekšlaicīgu atmaksu, neprasot maksu par priekšlaicīgo atmaksu

Priekšlaicīgās atmaksas noteikumu apraksts

Statisks

Teksts/cipari

Būtu jāatspoguļo informācija piedāvājuma prospektā. Piemēram, ja saskaņā ar priekšlaicīgās atmaksas noteikumiem aizdevuma pirmajā gadā jāmaksā 1 % maksa, otrajā gadā – 0,5 % un trešajā gadā – 0,25 %, to var šādi atspoguļot piedāvājuma prospektā: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

Vai prioritāro prasījumu nemaksāšana nozīmē aizdevuma saistību neizpildi?

Statisks

Y/N

Vai prioritāro prasījumu nemaksāšana nozīmē aizdevuma saistību neizpildi?

Vai vienādas pakāpes aizdevumu nemaksāšana nozīmē saistību neizpildi attiecībā uz nekustamo īpašumu?

Statisks

Y/N

Vai vienādas pakāpes aizdevumu nemaksāšana nozīmē saistību neizpildi attiecībā uz nekustamo īpašumu?

Informācija par aizdevuma riska ierobežošanu (vērtspapīrošanas datumā)

Maksimālā likme darbības laikā

Statisks

Cipari

Maksimālā likme, kura aizņēmējam jāmaksā par mainīgās likmes aizdevumu saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem

Minimālā likme darbības laikā

Statisks

Cipari

Minimālā likme, kura aizņēmējam jāmaksā par mainīgās likmes aizdevumu saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem

Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma veids

Statisks

Saraksts

Apraksta piemēroto aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma veidu.

Aizdevuma mijmaiņas līguma piedāvātājs

Dinamisks

Teksts

Aizdevuma mijmaiņas līguma piedāvātāja nosaukums

Aizdevuma līmeņa procentu likmju mijmaiņas līguma veids

Statisks

Saraksts

Apraksta aizdevumam piemēroto procentu likmju mijmaiņas līguma veidu.

Aizdevuma līmeņa valūtas mijmaiņas līguma veids

Statisks

Saraksts

Apraksta valūtas mijmaiņas līguma veidu.

Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma valūtas kurss

Statisks

Cipari

Valūtas kurss, kas ir noteikts aizdevuma līmeņa valūtas mijmaiņas līgumam

Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma sākuma datums

Statisks

Datums

Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma sākuma datums

Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma beigu datums

Statisks

Datums

Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma beigu datums

Aizņēmēja pienākums maksāt par aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma laušanu

Statisks

Saraksts

Apjoms, kādā aizņēmēja pienākums ir maksāt līguma laušanas izmaksas aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzējam

Informācija par aizdevuma likmes korekciju (vērtspapīrošanas datumā)

Maksājumu biežums

Statisks

Saraksts

Aizdevuma procentu un amortizācijas maksājumu biežums saskaņā ar sākotnējiem aizdevuma dokumentiem

Likmes pārskatīšanas biežums

Statisks

Saraksts

Tas, cik bieži procentu likme tiek pārskatīta saskaņā ar sākotnējiem aizdevuma dokumentiem

Maksājuma pārskatīšanas biežums

Statisks

Saraksts

Tas, cik bieži pamatsummas un procentu maksājums tiek pārskatīts saskaņā ar sākotnējiem aizdevuma dokumentiem

Indeksa retrospektīva noteikšana dienās

Statisks

Cipari

Dienu skaits pirms procentu maksājuma datuma, kad tiek noteikta procentu likme (piemēram, EURIBOR tiek noteikts divas dienas pirms procentu maksājuma datuma)

Indeksa noteikšanas datums

Statisks

Datums

Ja aizdevuma līgumā ir noteikti konkrēti datumi, kuros ir jānosaka indekss, ieraksta nākamo indeksa noteikšanas datumu.

Informācija par aizdevuma sindicēšanu un dalību

Aizdevuma struktūra

Statisks

Saraksts

Izmanto aizdevuma struktūras kodu, lai aprakstītu, kāda struktūra attiecas uz šo aizdevumu, piemēram, viss aizdevums, A/B iedalījums, sindicēts.

Sindicētais aizdevums

Statisks

Y/N

Vai aizdevums ietilpst sindicētajā aizdevumā?

Tā procentuālā attiecība no kopējā aizdevuma, kura vērtspapīrota

Statisks

Cipari

Kopējā aizdevuma procentuālā attiecība vērtspapīrošanā vērtspapīrošanas datumā

Kontrolējošās puses tiesības pieņemt būtiskus lēmumus

Statisks

Y/N

Vai citam daļu īpašniekam, izņemot emitentu, ir tiesības pieņemt būtiskus lēmumus?

Sindicēšanas korespondentbanka

Statisks

Teksts

Korespondentbanka

Dažāda informācija par aizdevumu

Finanšu vienošanās noteikumu pārkāpuma novēršana

Statisks

Saraksts

Finanšu vienošanās noteikumu pārkāpuma novēršana

Aizdevuma iniciators

Statisks

Teksts

Tā iniciatora/aizdevēja nosaukums, kurš pārdeva aizdevumu emitentam. Tās sabiedrības nosaukums, kura ir atbildīga par aizdevuma kompensācijām un garantijām

Finanšu informācijas neiesniegšanas sankcijas

Statisks

Saraksts

To sankciju rādītājs, kuras tiek noteiktas, ja aizņēmējs neiesniedz pieprasīto finanšu informāciju (darbības pārskats, grafiks utt.) saskaņā ar aizdevuma dokumentiem

Aizdevuma regresa tiesības

Statisks

Y/N

Vai var izmantot regresa tiesības pret citu pusi (piemēram, garantētāju), ja aizņēmējs nepilda pienākumu saskaņā ar aizdevuma līgumu?

Noapaļošanas kods

Statisks

Saraksts

Procentu likmes noapaļošanas metode

Noapaļošanas palielinājums

Statisks

Cipari

Papildu procentuālā attiecība, par kādu indeksa likme būtu jānoapaļo, nosakot procentu likmi, kas paredzēta aizdevuma līgumā

Speciālās apkalpotājfirmas nosaukums vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Teksts

Speciālās apkalpotājfirmas nosaukums vērtspapīrošanas datumā

Apkalpošanas standarts

Statisks

Saraksts

Apkalpošanas standarts (izvēle). Vai aizdevuma apkalpotājfirma apkalpo visu aizdevumu (gan A, gan B komponentu) vai tikai A vai B komponentu?

Informācija par maksājuma datumu

Aizdevuma maksājuma datums

Dinamisks

Datums

Datums, kad emitentam tiek maksāta pamatsumma un procenti; tas parasti būs aizdevuma procentu maksājuma datums.

Datums, kurā veikti visi maksājumi

Dinamisks

Datums

Datums, kurā visi maksājumi ir veikti pilnībā (bez iztrūkumiem). Attiecībā uz ieņēmumus nesošu aizdevumu tas būs aizdevuma maksājuma datums tieši pirms datuma, kas ierakstīts ailē “Aizdevuma maksājuma datums”.

Indeksa likmju pārskatīšanas datums

Dinamisks

Datums

Attiecībā uz mainīgās likmes aizdevumiem nākamais datums, kurā ir jāmaina procentu likme. Fiksētas procentu likmes aizdevumiem ieraksta nākamo procentu maksājuma datumu.

Nākamais maksājuma korekcijas datums

Dinamisks

Datums

Attiecībā uz mainīgās likmes aizdevumiem nākamais datums, kurā ir jāmaina grafikā paredzētā pamatsumma un/vai procentu summa. Fiksētas procentu likmes aizdevumiem ieraksta nākamo maksājuma datumu.

Aizdevuma termiņa datums

Dinamisks

Datums

Pašreizējais aizdevuma termiņa datums, kas noteikts aizdevuma līgumā. Tajā netiek ņemts vērā apstiprināts termiņa datuma pagarinājums, kas var būt atļauts saskaņā ar aizdevuma līgumu.

Nākamais aizdevuma maksājuma datums

Dinamisks

Datums

Nākamais aizdevuma maksājuma datums

Informācija par likmi

Pašreizējā indeksa likme (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Indeksa likme, kuru izmanto, lai noteiktu pašreizējo visa aizdevuma procentu likmi. Procentu likme (neskaitot pievienoto likmi), kuru izmanto, lai aprēķinātu procentus, kas maksāti (visa) aizdevuma maksājuma datumā ailē “Aizdevuma maksājuma datums”

Pašreizējā maržinālā likme (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Marža, kuru izmanto, lai noteiktu pašreizējo visa aizdevuma procentu likmi. Marža, kuru izmanto, lai aprēķinātu procentus, kas maksāti (visa) aizdevuma maksājuma datumā ailē “Aizdevuma maksājuma datums”

Pašreizējā procentu likme (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Kopējā procentu likme, kuru izmanto, lai aprēķinātu procentus, kas maksāti (visa) aizdevuma maksājuma datumā ailē “Aizdevuma maksājuma datums” (aile “Pašreizējā indeksa likme (viss aizdevums)” un “Pašreizējā maržinālā likme (viss aizdevums)” mainīgās likmes aizdevumiem)

Pašreizējā procentu likme (A aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Gada bruto likme, kuru izmanto, lai aprēķinātu grafikā paredzētos pašreizējā perioda procentus par aizdevuma A daļu

Nākamā indeksa likme (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Nākamā perioda indeksa likme, kuru izmanto, lai noteiktu pašreizējo visa aizdevuma procentu likmi. Procentu likme (neskaitot maržu), kuru izmanto, lai aprēķinātu procentus, kas maksāti, pamatojoties uz aizdevuma faktisko galīgo atlikumu (viss aizdevums) “Aizdevuma faktiskais galīgais atlikums (viss aizdevums)”

Pašreizējā kavējuma procentu likme (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Kopējie procenti, kurus izmanto, lai aprēķinātu kavējuma procentus, kas maksāti aizdevuma maksājuma datumā ailē “Aizdevuma maksājuma datums”

Informācija par pamatsummu

Pašreizējais sākuma atlikums (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Nenomaksātais atlikums pašreizējā perioda sākumā. Nenomaksātais aizdevuma atlikums procentu perioda sākumā, ko izmanto, lai aprēķinātu maksājamos procentus aizdevuma maksājuma datumā ailē “Aizdevuma maksājuma datums”

Grafikā paredzētā pamatsumma (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Grafikā paredzētā pamatsumma, kas jāmaksā par aizdevumu par pašreizējo periodu. Pamatsummas maksājums, kas jāveic emitentam aizdevuma maksājuma datumā ailē “Aizdevuma maksājuma datums”, piemēram, amortizācija, bet ne priekšlaicīgā atmaksa

Pašreizējais grafikā paredzētais beigu atlikums (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Nenomaksātais grafikā paredzētais aizdevuma pamatsummas atlikums pašreizējā perioda beigās pēc amortizācijas, bet pirms priekšlaicīgās atmaksas. Aizdevuma pamatsummas atlikums, kas vēl nav nomaksāts pēc grafikā paredzētā pamatsummas maksājuma, bet pirms priekšlaicīgās atmaksas (aile “Pašreizējais sākuma atlikums (viss aizdevums)” mīnus “Grafikā paredzētā pamatsumma (viss aizdevums)”)

Grafikā neparedzēta pamatsummas iekasēšana (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Grafikā neparedzēti pamatsummas maksājumi, kas saņemti pašreizējā periodā. Citi pamatsummas maksājumi, kas saņemti procentu periodā un kas tiks izmantoti, lai nomaksātu aizdevumu. Tas var attiekties uz pārdošanas ieņēmumiem, brīvprātīgu priekšlaicīgu atmaksu vai likvidācijas summām.

Citas pamatsummas korekcijas (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Tādas grafikā neparedzētas pamatsummas korekcijas procentu periodā, kas nav saistītas ar naudas apriti. Visas citas summas, kas varētu samazināt vai palielināt aizdevuma atlikumu pašreizējā periodā un kas nav uzskatāmas par grafikā neparedzētu pamatsummas iekasēšanu un nav grafikā paredzētā pamatsumma

Faktiski maksātā pamatsumma

Dinamisks

Cipari

Faktiski maksātā pamatsumma pēdējā procentu maksājuma datumā

Aizdevuma faktiskais galīgais atlikums (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Faktiskais nenomaksātais pamatsummas atlikums pašreizējā perioda beigās. Faktiskais nenomaksātais aizdevuma atlikums nākamajam procentu periodam pēc visiem pamatsummas maksājumiem

Pašreizējais sākuma atlikums (A aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Nenomaksātais atlikums (A aizdevums) pašreizējā perioda sākumā. Nenomaksātais A aizdevuma atlikums procentu perioda sākumā, ko izmanto, lai aprēķinātu maksājamos procentus aizdevuma maksājuma datumā

Kopējā pamatsummas iekasēšana (A aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Visi pamatsummas (A aizdevums) maksājumi, kas saņemti pašreizējā periodā. A aizdevuma pamatsummas maksājums, kas jāmaksā emitentam aizdevuma maksājuma datumā ailē “Aizdevuma maksājuma datums”, piemēram, amortizācija, bet ne priekšlaicīgā atmaksa

Aizdevuma faktiskais galīgais atlikums (A aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Faktiskais nenomaksātais pamatsummas atlikums (A aizdevums) pašreizējā perioda beigās. A aizdevuma pamatsummas atlikums, kas būs nenomaksāts pēc grafikā paredzētā pamatsummas maksājuma

Piešķirtās neizmantotās aizdevuma iespējas atlikums (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Kopējā visa aizdevuma (augstākās prioritātes parāds) atlikusī iespēja/neizmantotais atlikums perioda beigās. Tāda kopējā visa aizdevuma (augstākās prioritātes parāds) atlikusī iespēja procentu maksājuma datuma beigās, ko aizņēmējs joprojām var izmantot

Informācija par procentiem

Grafikā paredzētā maksājamā procentu summa (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Bruto procenti par periodu, pieņemot, ka nav veikta atmaksa pašreizējā periodā, par visu aizdevumu. Kopējie procenti, kas jāmaksā aizdevuma maksājuma datumā, pieņemot, ka procentu periodā nav veikta priekšlaicīgā atmaksa. Procenti būtu jāaprēķina, pamatojoties uz bāzes likmi, kā noteikts aizdevuma līgumā.

Procentu maksājuma pārsniegums/iztrūkums, kas rodas priekšlaicīgās atmaksas rezultātā

Dinamisks

Cipari

Tāds faktiskā procentu maksājuma iztrūkums vai pārsniegums salīdzinājumā ar grafikā paredzēto procentu maksājumu par pašreizējo periodu, kas nav saistīts ar aizdevuma saistību neizpildi. Tās priekšlaicīgās atmaksas rezultāti, kura saņemta datumā, kas nav grafikā paredzētais maksājuma veikšanas termiņš

Cita procentu korekcija

Dinamisks

Cipari

Citas pamatsummas korekcijas (aile “Citas pamatsummas korekcijas (viss aizdevums)”) papildinoša aile, lai atspoguļotu grafikā neparedzētas procentu korekcijas attiecīgajā iekasēšanas periodā

Negatīva amortizācija

Dinamisks

Cipari

Negatīva amortizācija/atlikts procentu maksājums/kapitalizēti procenti, nemaksājot soda naudu.

Faktiskie maksātie procenti (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Visa aizdevuma faktiskie procenti, kas maksāti pašreizējā periodā. Kopējā procentu summa, kuru aizņēmējs maksājis procentu periodā vai aizdevuma maksājuma datumā.

Faktiskie maksātie procenti (A aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Kopējā procentu summa, kas maksāta par A aizdevumu procentu periodā vai aizdevuma maksājuma datumā

Faktiskie kavējuma procenti

Dinamisks

Cipari

Visa aizdevuma faktiskie kavējuma procenti, kas maksāti pašreizējā periodā. Kopējā kavējuma procentu summa, kuru aizņēmējs maksājis procentu periodā vai aizdevuma maksājuma datumā

Atliktie procenti (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Atliktie procenti par visu aizdevumu. Atliktie procenti ir summa, kuras gadījumā procenti, kas aizņēmējam ir jāmaksā par hipotekāro aizdevumu, ir mazāki par procentu summu, kas uzkrāta par nenomaksāto pamatsummas atlikumu.

Kapitalizētie procenti (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Kapitalizētie procenti par visu aizdevumu. Kapitalizētie procenti rodas gadījumā, kad procenti tiek pieskaitīti aizdevuma atlikumam procentu perioda beigās saskaņā ar aizdevuma līgumu.

Informācija par pamatsummu un procentiem

Kopējā grafikā paredzētā maksājamā pamatsumma un procenti (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Grafikā paredzētais pamatsummas un procentu maksājums, kas jāveic par aizdevumu par pašreizējo periodu emitentam (viss aizdevums). Kopējā grafikā paredzētā pamatsumma un procenti, kas jāmaksā aizdevuma maksājuma datumā (ailes “Grafikā paredzētā pamatsumma (viss aizdevums)” un “Grafikā paredzētā maksājamā procentu summa (viss aizdevums)” summa) – var izmantot DSCR aprēķinos.

Kopējais nenomaksātās pamatsummas un procentu iztrūkums (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Kumulatīvā nenomaksātā pamatsumma un procentu summa, kas jāmaksā par aizdevumu pašreizējā perioda beigās. Visu nesamaksāto pamatsummu un procentu kumulatīvā summa aizdevuma maksājuma datumā

Citas kopējās nenomaksātās summas

Dinamisks

Cipari

Tās kumulatīvās nenomaksātās summas par aizdevumu (piemēram, apdrošināšanas prēmija, zemes noma, CAPEX) pašreizējā perioda beigās, kuras izmantojis emitents/apkalpotājfirma. Visu nekustamā īpašuma aizsardzības avansu vai citu summu kumulatīvā summa, kuru samaksājusi apkalpotājfirma vai emitents un vēl nav atmaksājis aizņēmējs

Kumulatīvā nenomaksātā summa

Dinamisks

Cipari

Ailes “Kopējais nenomaksātās pamatsummas un procentu iztrūkums (viss aizdevums)” un “Citas kopējās nenomaksātās summas” summa

Konstatētais amortizācijas izraisītājs

Dinamisks

Y/N

Vai ir konstatēts amortizācijas izraisītājs?

Pašreizējais amortizācijas veids

Dinamisks

Saraksts

Amortizācijas veids, kas attiecas uz A aizdevumu

Kopējā grafikā paredzētā samaksātā pamatsumma un procenti (A aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Tāds grafikā paredzētais pamatsummas un procentu maksājums emitentam, kas jāveic par A aizdevumu par pašreizējo periodu

Jaunākā finanšu informācija no gada sākuma līdz šim (YTD)

Aizņēmēja pārskatu sniegšanas pārkāpums

Dinamisks

Y/N

Vai aizņēmējs pārkāpis pienākumu sniegt pārskatus aizdevuma apkalpotājfirmai vai aizdevējam?

Pēdējie ieņēmumi

Dinamisks

Cipari

Kopējie ieņēmumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (t. i., no gada sākuma līdz šim vai iepriekšējiem 12 mēnešiem), par visiem nekustamajiem īpašumiem

Aizdevuma un vērtības pēdējā attiecība (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Aizdevuma un vērtības (LTV) pēdējā attiecība aizdevumam (visam), pamatojoties uz aizdevuma dokumentāciju

Pēdējais parāda apkalpošanas seguma koeficients (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Pēdējais parāda apkalpošanas seguma koeficients (DSCR) aizdevumam (visam), pamatojoties uz aizdevuma dokumentāciju

Pēdējais procentu seguma koeficients (viss aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Pēdējais procentu seguma koeficients (ICR) aizdevumam (visam), pamatojoties uz aizdevuma dokumentāciju

Procentu seguma pēdējais koeficients (A aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Procentu seguma koeficienta pēdējais aprēķins A aizdevumam, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju

Parāda apkalpošanas seguma pēdējais koeficients (A aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Parāda apkalpošanas seguma koeficienta pēdējais aprēķins A aizdevumam, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju

Aizdevuma un vērtības pēdējā attiecība (A aizdevums)

Dinamisks

Cipari

Aizdevuma un vērtības (LTV) pēdējā attiecība A aizdevumam, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentāciju

Informācija par rezervēm un uzticējumglabāšanu

Kopējais rezervju atlikums

Dinamisks

Cipari

Rezervju kontu kopējais atlikums aizdevuma līmenī aizdevuma maksājuma datumā. Ietver apkopi, remontu un vides izmaksas utt. (izņemot nodokļu un apdrošināšanas rezerves; ietver LC rezervēm). Būtu jāaizpilda, ja ailē “Citu rezervju iekasēšana” attiecībā uz aizdevumu ir norādīts “Y” = Jā.

Noticis izraisītājnotikums, lai izmantotu uzticējumglabāšanu

Dinamisks

Y/N

Ieraksta “Y”, ja ir bijis notikums, kura rezultātā bija jāizveido rezervju summas. Ieraksta “N”, ja maksājumi ir noteikti kā parasts aizdevuma līguma nosacījums.

Pašreizējā periodā uzticējumglabāšanā nodotās summas

Dinamisks

Cipari

Summa, kas ir nodota uzticējumglabāšanā vai iekļauta rezervēs pašreizējā periodā

Rezervju atlikuma valūta

Dinamisks

Saraksts

Rezervju konta valūtas denominācija

Uzticējumglabāšanas maksājumu valūta

Statisks

Saraksts

Uzticējumglabāšanas konta valūtas denominācija

Informācija par likvidāciju un priekšlaicīgo atmaksu

Likvidācijas/priekšlaicīgās atmaksas datums

Dinamisks

Datums

Datums, kurā tika saņemts grafikā neparedzēts pamatsummas maksājums vai likvidācijas ieņēmumi

Likvidācijas/priekšlaicīgās atmaksas kods

Dinamisks

Saraksts

Kods, ko piešķir visiem grafikā neparedzētajiem pamatsummas maksājumiem vai likvidācijas ieņēmumiem, kas saņemti iekasēšanas periodā

Informācija par aizņēmēja līmeņa riska ierobežošanu

Aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzēja nosaukums (aizņēmēja līmenis)

Dinamisks

Teksts

Aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzēja nosaukums, ja aizņēmējam ir tiešs līgums ar mijmaiņas līgumā iesaistīto darījuma partneri

Faktiskie aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzēja reitingi (aizņēmēja līmenis)

Dinamisks

Teksts/cipari

Identificē mijmaiņas līgumā iesaistītā darījuma partnera reitingus aizdevuma maksājuma datumā.

Aizdevuma mijmaiņas līguma pilnīgas vai daļējas izbeigšanas notikums pašreizējā periodā (aizņēmēja līmenis)

Dinamisks

Saraksts

Ja aizdevuma mijmaiņas līgums ir izbeigts pašreizējā periodā, norāda iemeslu.

Neto periodisks maksājums, kas pienākas aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzējam (aizņēmēja līmenis)

Dinamisks

Cipari

Tāda maksājuma summa, kuru aizņēmējs maksā mijmaiņas līgumā iesaistītajam darījuma partnerim aizdevuma maksājuma datumā, kā noteikts mijmaiņas līgumā

Neto periodisks maksājums, kuru maksā aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzējs (aizņēmēja līmenis)

Dinamisks

Cipari

Tāda maksājuma summa, kuru mijmaiņas līgumā iesaistītais darījuma partneris maksā aizņēmējam aizdevuma maksājuma datumā, kā noteikts mijmaiņas līgumā

Līguma laušanas izmaksas, kas pienākas aizdevuma mijmaiņas līguma sniedzējam

Dinamisks

Cipari

Jebkura maksājuma summa, kuru aizņēmējs maksā mijmaiņas līgumā iesaistītajam darījuma partnerim par mijmaiņas līguma pilnīgu vai daļēju izbeigšanu

Aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma laušanas izmaksu maksājuma iztrūkums

Dinamisks

Cipari

Jebkura līguma laušanas izmaksu iztrūkuma summa (ja tāda ir), kas radusies mijmaiņas līguma pilnīgas vai daļējas izbeigšanas rezultātā un kuru maksā aizņēmējs

Līguma laušanas izmaksas, kuras maksā aizdevuma līmeņa mijmaiņas līgumā iesaistītais darījuma partneris

Dinamisks

Cipari

Jebkuras peļņas summa, kuru mijmaiņas līgumā iesaistītais darījuma partneris maksā aizņēmējam par pilnīgu vai daļēju izbeigšanu

Nākamais aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma pārskatīšanas datums

Dinamisks

Datums

Nākamais aizdevuma līmeņa mijmaiņas līguma pārskatīšanas datums

Informācija par mijmaiņas līgumu

Dinamisks

Teksts

Informācija par mijmaiņas līgumu

Informācija par nesamaksātā aizdevuma statusu

Nekustamo īpašumu statuss

Dinamisks

Saraksts

Nekustamo īpašumu statuss

Aizdevuma statuss

Dinamisks

Saraksts

Aizdevuma statuss (t. i., pašreizējais, nesamaksāts utt.) Ja aizdevumam ir iespējami vairāki statusa kodi, apkalpotājfirma nosaka, kādu kodu norāda.

Izpildes sākuma datums

Dinamisks

Datums

Datums, kurā tika ierosināta atsavināšana vai administratīvā tiesvedība, vai alternatīvas izpildes procedūras pret aizņēmēju vai saskaņotas ar aizņēmēju

Pārstrukturēšanas stratēģijas kods

Dinamisks

Saraksts

Pārstrukturēšanas stratēģija

Paredzamie atgūšanas termiņi

Dinamisks

Cipari

Paredzamie atgūšanas termiņi mēnešos

Maksātnespēja

Dinamisks

Y/N

Aizdevuma maksātnespējas statuss (ja maksātnespēja – “Y”, cits – “N”)

Maksātnespējas datums

Dinamisks

Datums

Maksātnespējas datums

Nekustamā īpašuma valdījuma datums

Dinamisks

Datums

Datums, kurā tika iegūtas īpašuma tiesības uz (vai kāds alternatīvs faktiskās kontroles veids un tiesības pārdot) kā nodrošinājumu izmantoto nekustamo īpašumu

Saņemtie neto ieņēmumi no likvidācijas

Dinamisks

Cipari

Saņemtie neto ieņēmumi no likvidācijas, kurus izmanto, lai noteiktu emitenta zaudējumu saskaņā ar darījuma dokumentiem. Saņemto neto ieņēmumu summa no pārdošanas, kas nosaka, vai aizdevums ir radījis zaudējumu vai iztrūkumu.

Likvidācijas izdevumi

Dinamisks

Cipari

Izdevumi, kas saistīti ar likvidāciju, kuriem veic savstarpēju ieskaitu ar citiem emitenta aktīviem, lai noteiktu zaudējumu saskaņā ar darījuma dokumentiem. Jebkuru likvidācijas izdevumu summa, kas tiks izmaksāta no neto pārdošanas ieņēmumiem, lai noteiktu, vai būs zaudējums.

Realizētais zaudējums vērtspapīrošanā

Dinamisks

Cipari

Aizdevuma nenomaksātais atlikums (plus likvidācijas izdevumi) mīnus neto saņemtie likvidācijas ieņēmumi. Emitenta zaudējuma summa pēc likvidācijas izdevumu atskaitīšanas no neto pārdošanas ieņēmumiem

Kavēto mēnešu skaits

Dinamisks

Cipari

Šā aizdevuma kavēto mēnešu skaits pašreizējā perioda beigās saskaņā ar emitenta definīciju

Neizpildīto saistību summa

Dinamisks

Cipari

Kopējā neizpildīto saistību summa, pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas

Kumulatīvās atgūtās summas

Dinamisks

Cipari

Kopējā atgūtā summa, ieskaitot visus pārdošanas ieņēmumus

Speciālās apkalpošanas statuss

Dinamisks

Y/N

Vai, sākot no aizdevuma maksājuma dienas, aizdevums tiek speciāli apkalpots?

Saistību neizpildes datums

Dinamisks

Datums

Aizdevuma saistību neizpildes datums

Likvidācijas valūta

Dinamisks

Saraksts

Likvidācijas valūtas denominācija

Zaudējumu valūta

Dinamisks

Saraksts

Zaudējumu valūtas denominācija

Neizpildīto/kavēto maksājumu valūta

Dinamisks

Saraksts

Neizpildīto/kavēto maksājumu valūtas denominācija

Informācija par aizdevuma grozījumiem

Parādzīmju turētāja piekrišana

Dinamisks

Y/N

Vai pārstrukturēšanā nepieciešama parādzīmju turētāja piekrišana?

Paredzētā parādzīmju turētāju sanāksme

Dinamisks

Datums

Kad ir paredzēta nākamā parādzīmju turētāju sanāksme?

Pēdējais aizdevuma pārdošanas datums

Dinamisks

Datums

Datums, kurā aizdevums tika pārdots emitentam; ja aizdevums bija daļa no sākotnējās vērtspapīrošanas, tad tas būs vērtspapīrošanas datums.

Pēdējais nekustamā īpašuma vērtspapīrošanas datums

Dinamisks

Datums

Datums, kurā pēdējais nekustamais īpašums vai īpašumi tika iekļauti šajā vērtspapīrošanā. Ja kāds nekustamais īpašums tika aizstāts, ieraksta pēdējās aizstāšanas datumu. Ja nekustamie īpašumi bija sākotnējā darījuma daļa, tas būs vērtspapīrošanas datums.

Pārņemšanas datums

Dinamisks

Datums

Datums, kurā jaunais aizņēmējs veica iedalīšanu/aizstāšanu vai pārņemšanu

Aplēses samazinājuma summas datums

Dinamisks

Datums

Datums, kurā tika aprēķināta un apstiprināta aplēses samazinājuma summa (sākotnējais vai atjauninātais aprēķina datums)

Pēdējā grozījuma datums

Dinamisks

Datums

Pēdējais faktiskais datums, kurā aizdevums tika grozīts

Grozījuma kods

Dinamisks

Saraksts

Grozījuma veids

Grozītā maksājuma likme

Dinamisks

Cipari

Ja aizdevums tika pārstrukturēts (iespējams, pārstrukturēšanas procesā) un amortizācijas grafiks ir grozīts, tad būtu jāieraksta jaunā summa, kas izteikta procentos no aizdevuma atlikuma.

Grozītā aizdevuma procentu likme

Dinamisks

Cipari

Ja aizdevums tika pārstrukturēts (iespējams, pārstrukturēšanas procesā) un procentu likme/starpība ir grozīta, tad būtu jāieraksta jaunā likme.

Informācija par speciālo apkalpošanu

Apkalpotājfirmas novērošanas saraksts

Dinamisks

Datums

Datums, kurā tika noteikts, ka aizdevums tiek iekļauts novērošanas sarakstā. Ja aizdevums iepriekš tika svītrots no novērošanas saraksta un tagad atkal tiek iekļauts tajā, izmanto pēdējās iekļaušanas datumu.

Pēdējais nodošanas datums speciālajai apkalpotājfirmai

Dinamisks

Datums

Datums, kurā aizdevums tika nodots speciālajai apkalpotājfirmai pēc apkalpošanas nodošanas notikuma. Piezīme: ja aizdevums nodots vairākkārt, tam būtu jābūt pēdējam datumam, kurā tas nodots speciālai apkalpošanai.

Pēdējais nodošanas datums primārajai apkalpotājfirmai

Dinamisks

Datums

Datums, kurā aizdevums kļūst par “koriģēto hipotekāro aizdevumu”, kas ir datums, kurā speciālā apkalpotājfirma aizdevumu nodeva atpakaļ galvenajai/primārajai apkalpotājfirmai.

Noteikta neatgūstamība

Dinamisks

Y/N

Rādītājs (jā/nē), vai speciālā apkalpotājfirma ir noteikusi, ka būs iztrūkums, atgūstot avansus, ko tā izmaksājusi, un nenomaksāto aizdevuma atlikumu un visas citas aizdevuma parādsummas no ieņēmumiem, kas rodas pēc nekustamā īpašuma vai aizdevuma pārdošanas vai likvidācijas.

Aizdevuma noteikumu pārkāpuma datums

Dinamisks

Datums

Datums, kurā noticis pārkāpums. Ja ir vairāki pārkāpumi, pirmā pārkāpuma datums

Aizdevuma noteikumu pārkāpuma novēršanas datums

Dinamisks

Datums

Datums, kurā pārkāpums novērsts. Ja ir vairāki pārkāpumi, datums, kurā novērsts pēdējais pārkāpums

Novērošanas saraksta kritēriju kods

Dinamisks

Saraksts

Apkalpotājfirmas novērošanas saraksta kods. Ja piemērojami vairāki kritēriji, norāda negatīvākā kritērija kodu.

Maksu valūta

Dinamisks

Saraksts

Maksu valūtas denominācija

Informācija par speciālo apkalpotājfirmu

Speciālās apkalpotājfirmas nosaukums

Dinamisks

Teksts

Speciālās apkalpotājfirmas nosaukums

Speciālās apkalpotājfirmas maiņa?

Dinamisks

Y/N

Vai ir mainījusies speciālā apkalpotājfirma kopš iepriekšējā pārskata perioda?

Cita ranga aizdevēja iesaiste izpildē

Dinamisks

Y/N

Vai izpildē ir iesaistīts cita ranga aizdevējs?

Informācija par tāda aizdevuma statusu, kura saistības netiek pildītas

Saistību neizpilde vai atsavināšana

Dinamisks

Y/N

Vai aizdevuma saistības patlaban netiek pildītas vai notiek atsavināšana?

Saistību neizpildes iemesls

Dinamisks

 

Saistību neizpildes iemesls

Vienošanās noteikumu pārkāpums/izraisītājs

Dinamisks

Saraksts

Vienošanās noteikumu pārkāpuma/izraisītāja veids

Kapitāla prasību direktīvas informācija

Norādīt iniciatora atbilstību vienai no četrām saglabāšanas iespējām

Dinamisks

Saraksts

Saglabāšanas veids

Iniciators saglabājis

Dinamisks

Cipari

Iniciatora saglabātā neto ekonomiskās līdzdalības daļa procentos (%) saskaņā ar 405. panta noteikumiem Regulā (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (KPR)


NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Ailes nosaukums

Statisks/dinamisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Informācija par nekustamā īpašuma nodrošinājumu

Nekustamā īpašuma identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls nekustamā īpašuma identifikators. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi (piemēram, vairāki dzīvokļu nami), tam būtu jābūt unikālam identifikatoram, kas identificē tos kopā.

Ar nekustamo īpašumu savstarpēji nodrošinātu aizdevumu grupēšana

Dinamisks

Teksts/cipari

Ierakstiet attiecīgā piedāvājuma prospekta aizdevumu identifikatorus, ja viens nekustamais īpašums nodrošina vairākus aizdevumus darījumā vai portfelī, pēc tam atdaliet ID ar komatu.

Nekustamā īpašuma nosaukums

Statisks

Teksts/cipari

Tā nekustamā īpašuma nosaukums, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi (piemēram, vairāki dzīvokļu nami), tam būtu jābūt nosaukumam, ar ko tos identificē kopā.

Nekustamā īpašuma adrese

Statisks

Teksts/cipari

Tā nekustamā īpašuma adrese, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu.

Nekustamā īpašuma pilsēta

Statisks

Teksts

Tās pilsētas nosaukums, kurā atrodas nekustamais īpašums.

Nekustamā īpašuma pasta indekss

Statisks

Teksts/cipari

Primārais nekustamā īpašuma pasta indekss. Jānorāda vismaz pirmās 2 līdz 4 zīmes.

Nekustamā īpašuma valsts

Statisks

Saraksts

Valsts, kurā atrodas nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma veida kods

Statisks

Saraksts

Nekustamā īpašuma veids vai izmantošanas atsauce, kas definēta vērtējuma ziņojumā vai piedāvājuma dokumentācijā

Uzbūvēšanas gads

Statisks

Datums

Gads, kurā nekustamais īpašums tika uzbūvēts saskaņā ar vērtējuma ziņojumu vai piedāvājuma dokumentu

Pēdējā remonta gads

Dinamisks

Datums

Gads, kurā tika veikts pēdējais nozīmīgākais remonts/jauna būvniecība nekustamajā īpašumā saskaņā ar vērtējuma ziņojumu vai piedāvājuma dokumentu

Neto kvadrātmetri vērtspapīrošanas datumā

Dinamisks

Cipari

Nekustamo īpašumu kopējā neto izīrējamā platība kvadrātmetros, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu saskaņā ar pēdējo vērtējuma ziņojumu. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, platību summē.

Apstiprinātā neto iekšējā dzīvojamā platība

Dinamisks

Y/N

Vai vērtētājs ir apstiprinājis nekustamā īpašuma neto iekšējo dzīvojamo platību?

Vienību/gultasvietu/telpu skaits

Statisks

Cipari

Attiecībā uz vairākdzīvokļu nekustamā īpašuma veidu ieraksta vienību skaitu, attiecībā uz viesus izmitinošiem iestādījumiem/viesnīcām/veselības aprūpes iestādēm – gultu skaitu, dzīvojamo furgonu stāvvietām – vienības, mēbelētiem īres dzīvokļiem = telpas, glabātuvēm – vienības. Attiecībā uz vairākiem nekustamajiem īpašumiem, ja tie visi ir viena veida, vērtības summē.

Nekustamā īpašuma statuss

Dinamisks

Saraksts

Pēdējais nekustamā īpašuma statuss

Īpašuma tiesību veids

Statisks

Saraksts

Attiecīgais nekustamā īpašuma tiesību veids. Tikai tās zemes noma, uz kuras aizņēmējam parasti pieder ēka vai tam ir jābūvē ēka, kā noteikts saskaņā ar nomas līgumu

Īpašuma nomas termiņa beigas

Statisks

Datums

Norādīt tuvāko datumu, kurā beidzas nomas termiņš.

Maksājamā zemes noma

Dinamisks

Cipari

Ja nekustamais īpašums tiek nomāts, norādiet pašreizējo gada nomas maksu, kas maksājama iznomātājam.

Pēdējā vērtējuma datums

Dinamisks

Datums

Pēdējais nekustamā īpašuma vērtējuma datums

Pēdējais vērtējums

Dinamisks

Cipari

Pēdējais nekustamā īpašuma vērtējums

Pēdējā vērtējuma bāze

Dinamisks

Saraksts

Pēdējā vērtējuma bāze

Zemes nomas valūta

Dinamisks

Saraksts

Zemes nomas valūta (“Maksājamā zemes noma”)

Pēdējā vērtējuma valūta

Dinamisks

Saraksts

Pēdējā vērtējuma valūta (“Pēdējais vērtējums”)

Informācija par vērtspapīrošanas datumu

Nekustamā īpašuma vērtspapīrošanas datums

Statisks

Datums

Datums, kurā nekustamais īpašums tika iekļauts šajā vērtspapīrošanā. Ja šis nekustamais īpašums tika aizstāts, ieraksta aizstāšanas datumu. Ja nekustamais īpašums bija sākotnējā darījuma daļa, tas būs vērtspapīrošanas datums.

Aizdevuma piešķirtā procentuālā daļa vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

Aizdevuma piešķirtā procentuālā daļa, kas attiecināma uz nekustamo īpašumu vērtspapīrošanas datumā, ja aizdevums nodrošināts ar vairāk nekā vienu nekustamo īpašumu

Finanšu datu datums vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Datums

Datums, kurā beidzas informācijas vajadzībām sagatavoto finanšu datu termiņš, kurus izmanto piedāvājuma prospektā (piemēram, no gada sākuma līdz šim, gada un ceturkšņa dati vai dati par iepriekšējiem 12 mēnešiem)

Neto pamatdarbības ienākumi vērtspapīrošanas datumā

Dinamisks

Cipari

Ieņēmumi mīnus pamatdarbības izdevumi vērtspapīrošanas datumā

Vērtējums vērtspapīrošanas datumā

Statisks

Cipari

To nekustamo īpašumu vērtējumi, kas nodrošina aizdevumu vērtspapīrošanas datumā, kā aprakstīts piedāvājuma prospektā

Vērtētāja nosaukums vērtspapīrošanā

Statisks

Teksts

Tās vērtēšanas firmas nosaukums, kura veica nekustamā īpašuma vērtēšanu vērtspapīrošanā

Vērtējuma datums vērtspapīrošanas datumā

Dinamisks

Datums

Datums, kad tika sagatavots vērtējums par vērtībām, kuras minētas piedāvājuma prospektā

Tukša, nekustamā īpašuma vērtība vērtspapīrošanas datumā

Dinamisks

Cipari

Tukša nekustamā īpašuma vērtība vērtspapīrošanas datumā

Komercplatība

Dinamisks

Cipari

Nekustamā īpašuma kopējā neto izīrējamā komercplatība kvadrātmetros, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu, saskaņā ar pēdējo vērtējuma ziņojumu

Dzīvojamā platība

Dinamisks

Cipari

Nekustamā īpašuma kopējā neto izīrējamā dzīvojamā platība kvadrātmetros, kas kalpo par aizdevuma nodrošinājumu, saskaņā ar pēdējo vērtējuma ziņojumu

Finanšu datu valūta

Dinamisks

Saraksts

Aizdevuma valūtas denominācija

Jaunākā finanšu informācija no gada sākuma līdz šim (YTD) par nekustamo īpašumu

Aizdevuma pašreizējā piešķirtā procentuālā daļa

Dinamisks

Cipari

Aizdevuma piešķirtā procentuālā daļa, kas attiecināma uz nekustamo īpašumu aizdevuma maksājuma datumā, ja aizdevums nodrošināts ar vairāk nekā vienu nekustamo īpašumu; visu procentu summai būtu jābūt 100 %. Tas var būt noteikts aizdevuma līgumā.

Aizdevuma pašreizējā piešķirtā beigu summa

Dinamisks

Cipari

Piemēro pašreizējo piešķirto procentuālo daļu aizdevuma faktiskajam nenomaksātajam atlikumam

Jaunākie finanšu dati sākuma datumā

Dinamisks

Datums

Pirmā tādu finanšu datu diena, kurus izmanto pēdējā finanšu darbības pārskatā (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem).

Jaunākie finanšu dati beigu datumā

Dinamisks

Datums

Tādu finanšu datu beigu datums, kurus izmanto pēdējā finanšu darbības pārskatā (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem).

Tā gada pēdējais mēnesis, ko izmanto, lai sniegtu finanšu datus

Dinamisks

Teksts/cipari

Ieraksta mēnesi, ar kuru finanšu dati par katru gadu (pēdējais, iepriekšējais un aizpagājušais) beigsies.

Pēdējais finanšu rādītājs

Dinamisks

Saraksts

Šo aili izmanto, lai aprakstītu periodu, par kuru tiek atspoguļoti pēdējie finanšu dati.

Pēdējie ieņēmumi

Dinamisks

Cipari

Kopējie ieņēmumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem), par visiem nekustamajiem īpašumiem. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, ieņēmumus summē.

Pēdējie pamatdarbības izdevumi

Dinamisks

Cipari

Kopējie pamatdarbības izdevumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem), par visiem nekustamajiem īpašumiem

Pēdējie neto pamatdarbības ienākumi

Dinamisks

Cipari

Kopējie ieņēmumi mīnus kopējie pamatdarbības izdevumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats

Pēdējie kapitāla izdevumi

Dinamisks

Cipari

Kopējie kapitāla izdevumi (pretstatā remontam un apkopei) periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats, piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem, par visiem nekustamajiem īpašumiem

Pēdējā neto naudas plūsma

Dinamisks

Cipari

Kopējie neto pamatdarbības ienākumi mīnus kapitāla izdevumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats

Pēdējā parāda apkalpošanas summa

Dinamisks

Cipari

Kopējie grafikā paredzētie pamatsummas un procentu maksājumi periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem)

Pēdējais DSCR (NOI)

Dinamisks

Cipari

Aprēķina DSCR, pamatojoties uz NOI, periodā, uz kuru attiecas pēdējais finanšu darbības pārskats (piemēram, mēneša un ceturkšņa pārskats, pārskats no gada sākuma līdz šim vai par iepriekšējiem 12 mēnešiem)

Līgumā paredzētie gada īres ienākumi

Dinamisks

Cipari

Līgumā paredzētie gada īres ienākumi, kas atspoguļoti aizņēmēja pēdējā īres grafikā

Informācija par nekustamā īpašuma apdzīvotību

Apdzīvotība no minētā datuma

Dinamisks

Datums

Pēdējā saņemtā īrnieku saraksta/grafika datums (attiecībā uz viesus izmitinošiem iestādījumiem (viesnīcām) un veselības aprūpes vajadzībām izmantotiem nekustamajiem īpašumiem izmantojiet vidējo noslogojumu periodā, par kuru tiek sniegti finanšu pārskati)

Fiziskā apdzīvotība vērtspapīrošanas datumā

Dinamisks

Cipari

Pieejamā nomājamā platība (vērtspapīrošanā), kas faktiski ir apdzīvota (t. i., ja īrnieki faktiski apdzīvo platību un tā nestāv tukša). Dati būtu jāiegūst, izmantojot īrnieku sarakstu vai citu dokumentu, kas liecina par apdzīvotību un atbilst informācijai par pēdējo finanšu gadu.

Pēdējā informācija par fizisko apdzīvotību

Dinamisks

Cipari

Pēdējā pieejamā nomājamās platības attiecība, kas faktiski ir apdzīvota (t. i., ja īrnieki faktiski apdzīvo platību un tā nestāv tukša). Dati būtu jāiegūst, izmantojot īrnieku sarakstu vai citu dokumentu, kas liecina par apdzīvotību un atbilst informācijai par pēdējo finanšu gadu.

Pieejamie dati par katru īrnieku

Dinamisks

Y/N

Vai ir pieejama informācija par katru īrnieku?

Vidējais svērtais nomas termiņš

Dinamisks

Cipari

Vidējais svērtais nomas termiņš gados

Vidējais svērtais nomas termiņš (1. pārtraukums)

Dinamisks

Cipari

Vidējais svērtais nomas termiņš (gados) pēc visām pirmā pārtraukuma iespējām

Informācija par trim galvenajiem īrniekiem

Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 1–12 mēnešu laikā

Dinamisks

Cipari

Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 1–12 mēnešu laikā

Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 13–24 mēnešu laikā

Dinamisks

Cipari

Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 13–24 mēnešu laikā

Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 25–36 mēnešu laikā

Dinamisks

Cipari

Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 25–36 mēnešu laikā

Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 37–48 mēnešu laikā

Dinamisks

Cipari

Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 37–48 mēnešu laikā

Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 49 vai vairāk mēnešu laikā

Dinamisks

Cipari

Tādu ienākumu procentuālā attiecība, kas beidzas 49 vai vairāk mēnešu laikā

Nozīmīgākais īrnieks ienākumu dalījumā (neto)

Dinamisks

Teksts/cipari

Nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) nosaukums/vārds

Nozīmīgākā īrnieka īres termiņa beigu datums

Dinamisks

Datums

Nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) īres termiņa beigu datums

Nozīmīgākā īrnieka maksājamā īre

Dinamisks

Cipari

Nozīmīgākā pašreizējā īrnieka maksājamā īre gadā

Otrais nozīmīgākais īrnieks ienākumu dalījumā (neto)

Dinamisks

Teksts/cipari

Otrā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) nosaukums/vārds

Otrā nozīmīgākā īrnieka īres termiņa beigu datums

Dinamisks

Datums

Otrā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) īres termiņa beigu datums

Otrā nozīmīgākā īrnieka maksājamā īre

Dinamisks

Cipari

Otrā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka maksājamā īre

Trešais nozīmīgākais īrnieks ienākumu dalījumā (neto)

Dinamisks

Teksts/cipari

Trešā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) nosaukums/vārds

Trešā nozīmīgākā īrnieka īres termiņa beigu datums

Dinamisks

Datums

Trešā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka (neto īres dalījumā) īres termiņa beigu datums

Trešā nozīmīgākā īrnieka maksājamā īre

Dinamisks

Cipari

Trešā nozīmīgākā pašreizējā īrnieka maksājamā īre

Īres valūta

Dinamisks

Saraksts

Īres valūtas denominācija

Informācija par atsavināšanu

Paredzamais datums, kurā aktīvs tiks noregulēts vai atsavināts

Dinamisks

Datums

Lēstais datums, kurā speciālā apkalpotājfirma paredz, ka tiks veikts noregulējums. Ja ir vairāki nekustamie īpašumi, ieraksta saistīto īpašumu pēdējo datumu. Ja atsavināšana = paredzamais atsavināšanas datums; ja nekustamā īpašuma valdījums = paredzamais pārdošanas datums.

Valdījuma procedūras sākuma datums

Dinamisks

Datums

Datums, kurā tika ierosinātas atsavināšanas procedūras vai alternatīvas izpildes procedūras pret aizņēmēju vai tās saskaņotas ar aizņēmēju

Administrēšanas datums

Dinamisks

Datums

Datums, kurā tika iegūtas īpašuma tiesības uz (vai kāds alternatīvs faktiskās kontroles veids un tiesības pārdot) nodrošinājuma nekustamo īpašumu


INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM

Ailes nosaukums

Statisks/dinamisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Vispārīga informācija par obligācijām

Darījumu portfeļa identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls darījuma vai portfeļa identifikators

Sadales datums

Statisks

Datums

Obligāciju laidiena procentu un pamatsummas maksājuma datums

Ieraksta datums

Statisks

Datums

Jāsaglabā parādzīmes kategorijas datums, lai kādu uzskatītu par ieraksta turētāju.

Obligāciju kategorijas nosaukums

Statisks

Teksts/cipari

Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), ko piešķir ar komerchipotēku nodrošinātam strukturēto finanšu instrumentu laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A1 kategorija utt.

CUSIP (Noteikums Nr. 144A)

Statisks

Teksts/cipari

Nodrošinājuma identifikācijas kods, ko piešķir katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Vienoto drošības identifikācijas procedūru komiteja attiecībā uz Noteikuma Nr. 144A prasībām, vai cits vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cits uzņēmums

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs

Statisks

Teksts/cipari

Vērtspapīru identifikācijas kods (ISIN), ko piešķir katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Starptautiskā standartizācijas organizācija, vai cits vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cits uzņēmums

Kopīgais kods (Noteikums Nr. 144A)

Statisks

Teksts/cipari

Deviņu ciparu identifikācijas kods, kuru katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam kopīgi nosaka CEDEL un Euroclear

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (Noteikums S)

Statisks

Teksts/cipari

Vērtspapīru identifikācijas kods (ISIN), ko piešķir katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Starptautiskā standartizācijas organizācija attiecībā uz Noteikuma S prasībām, vai cits vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cits uzņēmums

Vienotais kods (Noteikums S)

Statisks

Teksts/cipari

Vērtspapīru identifikācijas kods, ko piešķir katrai parādzīmju kategorijai vai laidienam saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Vienoto drošības identifikācijas procedūru komiteja attiecībā uz Noteikuma S prasībām, vai cits vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cits uzņēmums

Obligāciju emisijas datums

Statisks

Datums

Obligāciju emisijas datums

Likumīgais termiņa datums

Statisks

Datums

Datums, kurā jāatmaksā konkrēta parādzīmju kategorija vai laidiens, lai saistības tiktu izpildītas

Valūta

Statisks

Saraksts

Valūtas veids, kurā izteikta parādzīmju kategorija vai laidiena monetārā vērtība.

Sākotnējais pamatsummas atlikums

Statisks

Cipari

Konkrētas parādzīmju kategorijas vai laidiena sākotnējais pamatsummas atlikums emisijas datumā

Informācija par obligāciju pamatsummu

Nosacītā atzīme

Statisks

Y/N

“Y” – nosacīti; “N”, ja šī parādzīmju kategorija vai laidiens ir tikai procenti, t. i., “tikai procentu” atzīme.

Pamatsummas sākuma atlikums

Statisks

Cipari

Parādzīmju kategorijas vai laidiena nenomaksātais pamatsummas atlikums pašreizējā perioda sākumā

Grafikā paredzētā pamatsumma

Statisks

Cipari

Grafikā paredzētā pamatsumma, ko maksā par parādzīmju kategoriju vai laidienu periodā

Grafikā neparedzētā pamatsumma

Dinamisks

Cipari

Grafikā neparedzētā pamatsumma, ko maksā par parādzīmju kategoriju vai laidienu periodā

Kopējā pamatsummas sadale

Dinamisks

Cipari

Kopējā pamatsumma (grafikā paredzēta un neparedzēta), ko maksā par parādzīmju kategoriju vai laidienu periodā

Amortizācijas veids

Statisks

Saraksts

Amortizācijas metode, saskaņā ar kuru par parādzīmju kategoriju vai laidienu maksā periodiski

Tikai procentu perioda ilgums

Statisks

Cipari

Tikai procentu perioda ilgums mēnešos

Kapitalizētie procenti

Dinamisks

Cipari

Visi procenti, kas pievienoti kategorijas atlikumam, tostarp negatīva amortizācija

Pamatsummas zaudējums

Dinamisks

Cipari

Kopējais pamatsummas zaudējums pārskata periodā

Kumulatīvie pamatsummas zaudējumi

Dinamisks

Cipari

Kumulatīvi noteiktie pamatsummas zaudējumi līdz šim

Pamatsummas beigu atlikums

Dinamisks

Cipari

Parādzīmju kategorijas vai laidiena nenomaksātais pamatsummas atlikums pašreizējā perioda beigās

Parādzīmju maksājuma koeficients

Dinamisks

Cipari

Pamatsumma, ko maksā par parādzīmju kategoriju vai laidienu pārskata periodā kā daļu no parādzīmju vai laidiena sākotnējā atlikuma (0 < x < 1), līdz 12 zīmēm aiz komata

Parādzīmju beigu koeficients

Dinamisks

Cipari

Parādzīmju kategorijas vai laidiena beigu pamatsumma pēc pašreizējā pārskata perioda maksājumiem kā daļa no parādzīmju vai laidiena sākotnējā atlikuma (0 < x < 1) līdz 12 zīmēm aiz komata

Nākamais parādzīmju maksājuma datums

Dinamisks

Datums

Nākamā perioda parādzīmju kategorijas vai laidiena maksājuma/sadales datums

Informācija par obligāciju procentiem

Indeksa likmes veids

Statisks

Saraksts

Bāzes atsauces procentu indekss, kas definēts piedāvājuma dokumentā, ko piemēro konkrētajai parādzīmju kategorijai vai laidienam. Pašreizējais procentu likmju indekss

Pašreizējā indeksa likme

Dinamisks

Cipari

Tās indeksa likmes pašreizējā vērtība, ko piemēro konkrētajai parādzīmju kategorijai vai laidienam pašreizējā uzkrāšanās periodā, līdz 5 zīmēm aiz komata

Uzkrāšanas metode

Statisks

Saraksts

Uzkrāšanas metode, saskaņā ar kuru parādzīmju kategoriju vai laidienu aprēķina periodiski

Pašreizējās uzkrāšanas dienas

Dinamisks

Cipari

Tādu uzkrāšanas dienu skaits, kuras piemēro pašreizējā perioda pārvedumu procentu aprēķināšanai

Uzkrātie procenti

Dinamisks

Cipari

Uzkrāto procentu summa

Piemērojamā pieejamo līdzekļu maksimālā robeža

Statisks

Y/N

Vai parādzīmju kategorija gūst labumu no pieejamo līdzekļu maksimālās robežas (AFC) mehānisma?

Aplēses samazināšanas summa

Dinamisks

Cipari

Pašreizējais aplēses samazinājums, kas noteikts šai kategorijai

Kumulatīvais aplēses samazinājums

Dinamisks

Cipari

Noteiktais kopējais kumulatīvais aplēses samazinājums

Cita procentu sadale

Dinamisks

Cipari

Citi konkrēti procentu papildinājumi

Pašreizējais procentu iztrūkums

Dinamisks

Cipari

Procentu iztrūkuma summa šajā pārskata periodā šajā kategorijā

Kumulatīvais procentu iztrūkums

Dinamisks

Cipari

Kumulatīvais procentu iztrūkums līdz šim

Kopējā procentu sadale

Dinamisks

Cipari

Kopējais veiktais procentu maksājums

Nesamaksāto procentu sākuma atlikums

Dinamisks

Cipari

Nenomaksātais procentu iztrūkums pašreizējā perioda sākumā

Īstermiņa nesamaksātie procenti

Dinamisks

Cipari

Visi pašreizējā periodā atliktie procenti, kas maksājami nākamajā maksājuma datumā

Ilgtermiņa nesamaksātie procenti

Dinamisks

Cipari

Visi pašreizējā periodā atliktie procenti, kas maksājami nākamajā termiņa datumā

Pieejamo līdzekļu maksimālās robežas izraisītājnotikums

Dinamisks

Y/N

Vai ir noticis izraisītājnotikums, kura rezultātā tiek noteikta pieejamo līdzekļu maksimālā robeža (AFC)?

Nākamā perioda indeksa likme

Dinamisks

Cipari

Nākamā perioda indeksa likmes vērtība

Nākamais indeksa pārskatīšanas datums

Dinamisks

Datums

Nākamā perioda indeksa likmes pārskatīšanas datums

Informācija par likviditātes līgumu

Likviditātes līgums – sākuma atlikums

Dinamisks

Cipari

Likviditātes līguma sākuma atlikums

Likviditātes līguma korekcijas

Dinamisks

Cipari

Visas likviditātes līguma korekcijas

Izņemšana saskaņā ar likviditātes līgumu

Dinamisks

Cipari

Izņemšanas summa saskaņā ar likviditātes līgumu

Atmaksāšana saskaņā ar likviditātes līgumu

Dinamisks

Cipari

Atmaksas summas saskaņā ar likviditātes līgumu

Likviditātes līguma beigu atlikums

Dinamisks

Cipari

Beigu atlikums

Likviditātes līguma valūta

Dinamisks

Saraksts

Likviditātes līguma valūta


III PIELIKUMS

Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

AKTĪVI

Ailes nosaukums

Statisks/dinamisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Portfeļa pēdējais termiņš

Dinamisks

Datums

Pašreizējais portfeļa pēdējais termiņš

Portfeļa identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls darījuma vai portfeļa identifikators/darījuma nosaukums

Aizdevuma identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls katra aizdevuma identifikators

Iniciators

Statisks

Teksts

Aizdevējs, kas piešķīra sākotnējo aizdevumu

Apkalpotājfirmas identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls katras apkalpotājfirmas identifikators, lai atzīmētu, kura sabiedrība apkalpo aizdevumu

Apkalpotājfirmas nosaukums

Dinamisks

Teksts

Apkalpotājfirmas nosaukums

Aizņēmēja identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls katra aizņēmēja identifikators, lai portfelī varētu identificēt aizņēmējus ar vairākiem aizdevumiem (piemēram, papildu avansi/citi aizdevumi atspoguļoti kā atsevišķi ieraksti)

Informācija par parādnieku

Valsts

Statisks

Saraksts

Pastāvīgās darījumdarbības valsts

Pasta indekss

Statisks

Teksts

Jānorāda vismaz pirmās divas vai trīs zīmes. Nesniedz pilno pasta indeksu.

Parādnieka juridiskā forma/darījumdarbības veids

Statisks

Saraksts

 

Aizņēmēja “Bāzele III” segments

Statisks

Saraksts

 

Iniciatora saistītais uzņēmums?

Statisks

Y/N

Vai aizņēmējs ir iniciatora saistītais uzņēmums?

Aktīvu veids

Statisks

Saraksts

 

Prioritāte

Dinamisks

Saraksts

 

Bankas iekšējā saistību nepildīšanas zaudējumu (LGD) aplēse

Dinamisks

Cipari

Saistību nepildīšanas zaudējumi parastos ekonomikas apstākļos

NACE nozares kods

Statisks

Teksts/cipari

Aizņēmēja nozares NACE kods

Nomas raksturojums

Aizdevuma izsniegšanas datums

Statisks

Datums

Sākotnējā aizdevuma avansa datums

Galīgā termiņa datums

Statisks

Datums

Aizdevuma galīgā termiņa datums

Aizdevuma denominācijas valūta

Statisks

Saraksts

Aizdevuma denominācija

Aizdevuma risks ierobežots

Dinamisks

Y/N

Vai ir ierobežots konkrētā aizdevuma valūtas risks?

Sākotnējais aizdevuma atlikums

Statisks

Cipari

Sākotnējais kopējais aizdevuma atlikums

Pašreizējais atlikums

Dinamisks

Cipari

Nenomaksātā aizdevuma summa portfeļa pēdējā termiņā. Tajā būtu jāietver visas summas, kas ir klasificētas kā darījuma pamatsumma. Piemēram, ja aizdevuma atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst darījuma pamatsummā, tās ir jāpievieno. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas.

Aizdevuma vērtspapīrotā summa

Statisks

Cipari

Aizdevuma vērtspapīrotais atlikums pēdējā termiņā

Pamatsummas maksājumu biežums

Statisks

Saraksts

Veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem

Procentu maksājumu biežums

Statisks

Saraksts

Veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem

Amortizācijas veids

Dinamisks

Saraksts

Amortizācijas veids

Aizdevuma veids

Statisks

Saraksts

 

Galīgā summa

Dinamisks

Cipari

Galīgā maksājuma summa

Maksājuma veids

Dinamisks

Saraksts

 

Procentu likme

Pašreizējā procentu likme

Dinamisks

Cipari

Pašreizējā procentu likme (%)

Procentu likmes maksimālā robeža

Dinamisks

Cipari

Procentu likmes maksimālā robeža (%)

Procentu likmes minimālā robeža

Statisks

Cipari

Procentu likmes minimālā robeža (%)

Procentu likmes veids

Dinamisks

Saraksts

Procentu likmes veids

Pašreizējais procentu likmju indekss

Dinamisks

Saraksts

Pašreizējais procentu likmju indekss (atsauces likme, kura izmantota, lai noteiktu hipotēkas procentu likmi)

Pašreizējā procentu likmju starpība

Dinamisks

Cipari

Pašreizējā procentu likmju starpība (fiksētās procentu likmes aizdevumiem tā ir tāda pati kā pašreizējā procentu likme, mainīgās procentu likmes aizdevumiem tā ir starpība virs (vai zem, tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes).

Procentu pārskatīšanas periods

Statisks

Saraksts

 

Informācija par darbības rezultātiem

Kavēto procentu summa

Dinamisks

Cipari

Kavēto procentu pašreizējais atlikums

Kavēto procentu maksājumu dienu skaits

Dinamisks

Cipari

Šā aizdevuma kavēto dienu skaits (portfeļa pēdējā termiņa datumā) saskaņā ar emitenta definīciju

Kavētā pamatsumma

Dinamisks

Cipari

Kavētās pamatsummas pašreizējais atlikums. Kavētie maksājumi, kas definēti kā: kopējie veicamie pamatsummas maksājumi līdz šim MĪNUS kopējie saņemtie pamatsummas maksājumi līdz šim MĪNUS visas kapitalizētās summas

Kavēto pamatsummas maksājumu dienu skaits

Dinamisks

Cipari

Šā aizdevuma kavēto dienu skaits (portfeļa pēdējā termiņa datumā) saskaņā ar emitenta definīciju

Aizdevuma saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar darījuma definīciju

Dinamisks

Y/N

Vai ir bijusi aizdevuma saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar darījuma definīciju?

Aizdevuma saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar “Bāzele III” definīciju

Dinamisks

Y/N

Vai ir bijusi aizdevuma saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar “Bāzele III” definīciju?

Saistību neizpildes iemesls (“Bāzele II” definīcija)

Dinamisks

Saraksts

Izmantojot “Bāzele II” definīciju par saistību neizpildes iemeslu

Saistību neizpildes datums

Dinamisks

Datums

Aizdevuma saistību neizpildes datums saskaņā ar darījuma saistību neizpildes definīciju

Neizpildīto saistību summa

Dinamisks

Cipari

Kopējā neizpildīto saistību summa (saskaņā ar darījuma saistību neizpildes definīciju), pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas

Kumulatīvās atgūtās summas

Dinamisks

Cipari

Kopējā atgūtā summa, ieskaitot visus pārdošanas ieņēmumus. Attiecas tikai uz aizdevumiem, kuru saistības nav izpildītas/kuriem veikta atsavināšana.

Noteiktie zaudējumi

Dinamisks

Cipari

Līdz šim noteiktie zaudējumi

Zaudējuma noteikšanas datums

Dinamisks

Datums

Datums, kurā tika noteikts zaudējums


AMORTIZĀCIJAS PROFILS

Ailes nosaukums

Statisks/dinamisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Nenomaksātais atlikums 1. periodā

Dinamisks

Cipari

Amortizācijas profils ar 0 % priekšlaicīgās atmaksas

Nenomaksātais atlikums 1. perioda datumā

Dinamisks

Datums

Datums, kas saistīts ar 1. perioda atlikumu

Nenomaksātais atlikums [2–120] periodā

Dinamisks

Cipari

Amortizācijas profils ar 0 % priekšlaicīgās atmaksas

Nenomaksātais atlikums [2–120] perioda datumā

Dinamisks

Datums

Datums, kas saistīts ar [2–120] perioda atlikumu


NODROŠINĀJUMS

Ailes nosaukums

Statisks/dinamisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Nodrošinājums

Nodrošinājuma ID

Statisks

Teksts

Unikāls iniciatora sabiedrības nodrošinājuma kods

Aizdevuma identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls aizdevuma identifikators, kas saistīts ar nodrošinājumu. Tam jāatbilst identifikatoriem ailē “Aizdevumu identifikators”.

Nodrošinājuma veids

Statisks

Saraksts

Vai ir fiksēts vai mainīgs aktīvu nodrošinājums?

Nodrošinājuma veids

Statisks

Saraksts

Nodrošinājuma veids

Sākotnējā vērtējuma summa

Statisks

Cipari

Nekustamā īpašuma vērtība pēdējā aizdevuma avansa datumā pirms vērtspapīrošanas

Sākotnējais vērtējuma datums

Statisks

Datums

Pēdējā nekustamā īpašuma vērtējuma datums pēdējā aizdevuma avansa laikā pirms vērtspapīrošanas

Pašreizējais vērtējuma datums

Dinamisks

Datums

Tam būtu jābūt pēdējā vērtējuma datumam

Sākotnējais vērtējuma veids

Statisks

Saraksts

Vērtēšanas veids izsniegšanas laikā

Rangs

Dinamisks

Teksts

 

Nekustamā īpašuma pasta indekss

Statisks

Teksts

Jānorāda vismaz pirmās divas vai trīs zīmes.

Iniciators/organizētājbanka vai nodaļa

Statisks

Saraksts

 

Nodrošinājuma valūta

Statisks

Saraksts

Tai būtu jābūt valūtai, kas saistīta ar vērtējuma summu postenī “Nodrošinājuma vērtība”.

To nodrošinājuma vienību skaits, kuras nodrošina aizdevumu

Dinamisks

Cipari

Kopējais to nodrošinājuma vienību skaits, kuras nodrošina aizdevumu. Tam būtu jābūt skaitam, kas iekļauts tajā informācijā par nodrošinājumiem, kura iesniegta par aizdevumu pašreizējā datnē.


INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM

Ailes nosaukums

Dinamisks/statisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Ailes par vērtspapīru vai obligāciju līmeņa datiem

Pārskata datums

Dinamisks

Datums

Datums, kurā tika sniegts darījuma pārskats

Emitents

Statisks

Teksts

Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums

Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu

Dinamisks

Y/N

Ja darījumam ir likviditātes līgums, apstiprina, vai ir vai nav notikusi aizņemšanās saskaņā ar likviditātes līgumu periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma datumā.

Ailes par nodrošinājuma līmeņa datiem

Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti

Dinamisks

Y/N

Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums? Dažādu kavējumu, atgūstamās vērtības samazināšanās, saistību neizpildes, zaudējumu un līdzīgu nodrošinājuma mērījumu un koeficientu statuss saistībā ar to priekšlaicīgu amortizāciju vai citiem izraisītājnotikumiem pašreizējā noteikšanas datumā.

Vidējais konstantais priekšlaicīgās atmaksas līmenis

Dinamisks

Cipari

Pārskatā iekļauj vidējo (Avg) konstanto pamatā esošo aizdevumu priekšlaicīgās atmaksas (CPR) līmeni. Avg CPR līmenis ir summa, kas ir izteikta kā tās pamatsummas gada procentuālā attiecība, kas atmaksāta priekšlaicīgi un pārsniedz grafikā paredzēto atmaksu. Avg CPR līmeni aprēķina, vispirms dalot pašreizējo aizdevumu pamatsummas atlikumu (t. i., faktisko atlikumu) ar grafikā paredzēto aizdevumu pamatsummas atlikumu, pieņemot, ka nav veikta priekšlaicīgā atmaksa (t. i., ir veikta tikai grafikā paredzētā atmaksa). Pēc tam šo koeficientu kāpina, turklāt kāpinātājs ir daudzums “divpadsmit”, kas dalīts ar mēnešu skaitu kopš emisijas. Šo rezultātu atskaita no viena, tad reizina ar vienu simtu (100), lai noteiktu Avg CPR līmeni.

Darījuma pārskata kontaktinformācijas ailes

Kontaktpunkts

Statisks

Teksts

Informācijas avotu departamenta nosaukums vai kontaktpersonas(-u) vārds(-i)

Kontaktinformācija

Statisks

Teksts

Tālruņa numurs un e-pasta adrese


INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ

Ailes nosaukums

Dinamisks/statisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Ailes laidiena līmenī

Obligāciju kategorijas nosaukums

Statisks

Teksts/cipari

Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), ko piešķir obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1 kategorija utt.

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs

Statisks

Teksts/cipari

Vērtspapīru identifikācijas kods (ISIN), ko piešķir katrai MVU kategorijai saskaņā ar standartiem, kurus noteikusi Starptautiskā standartizācijas organizācija, vai cits unikāls vērtspapīru kods, kuru noteikusi birža vai cita sabiedrība.

Procentu maksājuma datums

Dinamisks

Datums

Periodiskais datums, kad saskaņā ar grafiku ir paredzēts pēdējais procentu maksājums konkrēta obligāciju laidiena turētājiem

Pamatsummas maksājuma datums

Dinamisks

Datums

Pēdējais periodiskais datums, kad saskaņā ar grafiku ir paredzēts pamatsummas maksājums konkrēta obligāciju laidiena turētājiem

Obligāciju valūta

Statisks

Teksts

Obligāciju denominācija

Atsauces likme

Statisks

Saraksts

Bāzes atsauces procentu indekss, kā definēts piedāvājuma dokumentā (piemēram, triju mēnešu EURIBOR), ko piemēro konkrētam obligāciju laidienam

Likumīgais termiņš

Statisks

Datums

Datums, līdz kuram jāatmaksā konkrēts obligāciju laidiens, lai saistības tiktu izpildītas

Obligāciju emisijas datums

Statisks

Datums

Datums, kurā tika emitētas obligācijas


IV PIELIKUMS

Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar auto iegādes aizdevumiem

AKTĪVI

Ailes nosaukums

Statisks/dinamisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Informācija par konkrētu darījumu

Portfeļa pēdējais termiņš

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Portfeļa pēdējais termiņš. Tas ir datums, kurā ir atsauce uz pamatā esošajiem aktīvu datiem pārskatā.

Portfeļa identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Portfeļa identifikators/darījuma nosaukums

Apkalpotājfirmas nosaukums

Dinamisks

Teksts/cipari

Unikāls katras apkalpotājfirmas identifikators, lai atzīmētu, kura sabiedrība apkalpo aizdevumu vai nomu

Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums

Dinamisks

Teksts

Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums

Aizdevuma vai nomas līmeņa informācija

Aizdevuma vai nomas identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls aizdevuma vai nomas identifikators. ID nevajadzētu mainīties darījuma pastāvēšanas laikā.

Iniciators

Statisks

Teksts

Aizdevējs, kas piešķīra sākotnējo aizdevumu vai nomu

Aizņēmēja identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls aizņēmēja vai nomnieka identifikators

Grupas uzņēmuma identifikators

Dinamisks

Teksts

Unikāls grupas uzņēmuma identifikators, kas identificē aizņēmēja mātesuzņēmumu

Aizdevuma vai nomas valūtas denominācija

Statisks

Saraksts

Aizdevuma vai nomas valūtas denominācija

Aizņēmēja nodarbinātības statuss

Statisks

Saraksts

Primārā pieteikuma iesniedzēja nodarbinātības statuss

Primārais ienākums

Statisks

9(11).99

Primārā aizņēmēja novērtētais bruto gada ienākums

Primārā ienākuma valūta

Statisks

Saraksts

Ienākuma valūtas denominācija

Amortizācijas veids

Dinamisks

Saraksts

Amortizācijas veids

Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam

Statisks

Saraksts

Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam

Ģeogrāfiskais reģions

Statisks

Saraksts

Reģions, kurā aizņēmējs atrodas novērtēšanas laikā

Izsniegšanas datums

Statisks

GGGG–MM

Sākotnējā aizdevuma avansa vai nomas sākuma datums

Paredzamais aizdevuma vai nomas termiņš

Dinamisks

GGGG–MM

Paredzamais aizdevuma vai nomas beigu termiņa datums

Sākotnējais aizdevuma vai nomas termiņš

Statisks

Cipari

Sākotnējais līguma termiņš (mēnešos)

Portfeļa papildināšanas datums

Statisks

GGGG–MM

Datums, kad tika veikts aizdevuma vai nomas pārvedums īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai (SPV)

Sākotnējais pamatsummas atlikums

Statisks

9(11).99

Aizņēmēja aizdevuma pamatsummas atlikums vai diskontēts nomas atlikums (ieskaitot kapitalizētās maksas) izsniegšanas laikā

Pašreizējais nenomaksātais pamatsummas atlikums

Dinamisks

9(11).99

Aizņēmēja aizdevuma vai diskontētas nomas atlikums, kas nav nomaksāts portfeļa pēdējā termiņā. Tas ietver visas summas, kas ir nodrošinātas ar transportlīdzekli. Piemēram, ja atlikumā tika iekļautas maksas un tās ietilpst darījuma pamatsummā, tās ir jāpieskaita.

Grafikā paredzētais veicamais maksājums

Dinamisks

9(11).99

Nākamais grafikā paredzētais veicamais līguma maksājums (veicamais maksājums, ja nav citas spēkā esošas maksāšanas kārtības)

Grafikā paredzētais maksājumu biežums

Dinamisks

Saraksts

Grafikā paredzētais maksājumu biežums

Iemaksas summa

Statisks

9(11).99

Noguldījuma/iemaksas summa aizdevuma vai nomas piešķiršanā (tajā būtu jāietver iepirkto maksājumā iekļauto transportlīdzekļu vērtība utt.)

Aizdevuma un vērtības sākotnējā attiecība

Statisks

9(3).99

Sākotnējā transportlīdzekļa LTV, ko var noapaļot līdz tuvākajiem 5 %

Produkta veids

Statisks

Saraksts

Produkta veids

Izpirkuma iespējas cena

Statisks

9(11).99

Summa, kas jāmaksā aizņēmējam nomas vai aizdevuma beigās, lai kļūtu par transportlīdzekļa īpašnieku

Procentu likmes pārskatīšanas intervāls

Statisks

9(2).99

Mēnešu skaits starp katru aizdevuma vai nomas procentu likmes pārskatīšanas datumu

Pašreizējā procentu vai diskonta likme

Dinamisks

9(4).9(5)

Kopējā pašreizējā procentu vai diskonta likme (%), ko piemēro aizdevumam vai nomai (var noapaļot līdz tuvākajiem 0,5 %)

Pašreizējā procentu likmes bāze

Dinamisks

Saraksts

Pašreizējā procentu likmes bāze

Pašreizējā procentu likmju starpība

Dinamisks

9(4).9(5)

Aizdevuma vai nomas pašreizējā procentu likmju (%) starpība (var noapaļot līdz tuvākajiem 0,5 %). Fiksētās procentu likmes aizdevumiem tā ir tāda pati kā pašreizējā procentu vai diskonta likme. Mainīgās procentu likmes aizdevumiem tā ir starpība virs (vai zem, tad ierakstītā vērtība ir negatīva) indeksa likmes.

Diskonta likme

Statisks

9(4).9(5)

Diskonta likme, ko piemēro debitoru parādam, kad tas tika pārdots SPV (var noapaļot līdz tuvākajiem 0,5 %)

Automobiļa ražotājs

Statisks

Teksts

Transportlīdzekļa ražotāja zīmola nosaukums

Automobiļa modelis

Statisks

Teksts/cipari

Automobiļa modeļa nosaukums

Jauns vai lietots automobilis

Statisks

Saraksts

Transportlīdzekļa stāvoklis aizdevuma vai nomas piešķiršanas laikā

Transportlīdzekļa sākotnējā atlikusī vērtība

Statisks

9(11).99

Transportlīdzekļa lēstā atlikusī vērtība aizdevuma vai nomas piešķiršanas datumā. Summu var noapaļot.

Vērtspapīrotā atlikusī vērtība

Statisks

9(11).99

Atlikušās vērtības summa, kas tikai tika vērtspapīrota. Summu var noapaļot.

Transportlīdzekļa atjauninātā atlikusī vērtība

Dinamisks

9(11).99

Pēdējā aplēse par transportlīdzekļa atlikušo vērtību līguma beigās. Summu var noapaļot.

Transportlīdzekļa atjauninātās atlikušās vērtības datums

Dinamisks

GGGG–MM

Datums, kurā tika aprēķināta pēdējā atjauninātā aplēse par transportlīdzekļa atlikušo vērtību. Ja aplēse nav atjaunināta, ieraksta sākotnējā vērtējuma datumu.

Klienta veids

Statisks

Saraksts

Klienta juridiskā forma

Maksājuma metode

Dinamisks

Saraksts

Parastā maksājuma metode (var balstīties uz pēdējo saņemto maksājumu)

Datums, kurā notikusi izņemšana no portfeļa

Dinamisks

GGGG–MM

Datums, kurā aizdevums vai noma tika izņemta no portfeļa, piemēram, tādos gadījumos kā atpirkšana, dzēšana, priekšlaicīga atmaksa vai atgūšanas procesa beigas

Procentu likmes maksimālā robeža

Dinamisks

9(4).9(8)

Ja ir noteikta procentu likmes maksimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit – neietverot % simbolu.

Procentu likmes minimālā robeža

Dinamisks

9(4).9(8)

Ja ir noteikta procentu likmes minimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit – neietverot % simbolu.

Kavēto maksājumu atlikums

Dinamisks

9(11).99

Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums

Kavēto mēnešu skaits

Dinamisks

9(5).99

Aizdevuma vai nomas kavēto mēnešu skaits portfeļa pēdējā termiņā

Saistību neizpildes datums

Dinamisks

GGGG–MM

Saistību neizpildes datums

Neizpildīto saistību bruto summa

Dinamisks

9(11).99

Neizpildīto saistību bruto summa šajā kontā

Pārdošanas cena

Dinamisks

9(11).99

 

Zaudējums no pārdošanas

Dinamisks

9(11).99

Neizpildīto saistību bruto summa mīnus pārdošanas ieņēmumi (izņemot maksu par priekšlaicīgo atmaksu, ja pakārtota atgūtajai pamatsummai)

Kumulatīvās atgūtās summas

Dinamisks

9(11).99

Kumulatīvās atgūtās summas šajā kontā, atskaitot izmaksas

Dzēšanas datums

Dinamisks

GGGG–MM

Datums, kurā konts tika dzēsts, vai datums, kurā tika pabeigts to aizdevumu atgūšanas process, kuru saistības nebija izpildītas

Atlikušās vērtības zaudējumi

Dinamisks

9(11).99

Atlikušās vērtības zaudējums, kas rodas, ja transportlīdzeklis tiek atdots atpakaļ

Konta statuss

Dinamisks

Saraksts

Pašreizējais konta statuss


INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM

Ailes nosaukums

Statisks/dinamisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Obligāciju līmeņa informācija

Pārskata datums

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Datums, kurā tika sagatavots darījuma pārskats, t. i., datums, kurā aizpildītā aizdevuma līmeņa datu veidne tika iesniegta datu repozitorijā

Emitents

Statisks

Teksts

Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums

Visu rezervju kontu atbilstība mērķatlikumam

Dinamisks

Y/N

Vai visi rezervju konti (naudas rezerve, kopējā rezerve, mijieskaita rezerve utt.) ir nepieciešamajā līmenī?

Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu

Dinamisks

Y/N

Vai likviditātes līgums ir izmantots, lai segtu iztrūkumu periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma dienā?

Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti

Dinamisks

Y/N

Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums?

Gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme

Dinamisks

9(3).99

Pamatā esošo debitoru parādu gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme (CPR), pamatojoties uz pēdējo periodisko CPR. Periodiskā CPR ir vienāda ar kopējo grafikā neparedzēto pamatsummu, kas saņemta pēdējā periodā un dalīta ar pamatsummas atlikumu perioda sākumā.

Kopējais debitoru parāds, kas pārdots SPV

Dinamisks

9(11).99

Debitoru parāda pamatsummas daļa, kas līdz šim pārdota SPV (t. i., noslēgumā un attiecīgā gadījumā papildināšanas periodā)

Kumulatīvā bruto saistību neizpilde – portfelis

Dinamisks

9(11).99

Visu bruto neizpildīto saistību summa kopš noslēguma (valūtas summa)

Kumulatīvās atgūtās summas – portfelis

Dinamisks

9(11).99

Visu atgūto līdzekļu summa kopš noslēguma, atskaitot izmaksas (valūtas summa)

Atkārtotas izmantošanas perioda beigu datums

Dinamisks

GGGG–MM

Datums, kurā, kā paredzams, beigsies vai faktiski beidzās atkārtotas izmantošanas periods

Darījuma pārskata kontaktinformācija

Kontaktpunkts

Statisks

Teksts/cipari

Informācijas avotu departamenta nosaukums un kontaktpersonas(-u) vārds(-i)

Kontaktinformācija

Statisks

Teksts/cipari

Tālruņa numurs un e-pasta adrese


INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ

Ailes nosaukums

Dinamisks/statisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Laidiena līmeņa informācija

Obligāciju kategorijas nosaukums

Statisks

Teksts/cipari

Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), kas piešķirts šim obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1a kategorija utt.

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs

Statisks

Teksts/cipari

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai ja nav ISIN, jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, CUSIP, kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidienu. Ja ir vairāk nekā viens kods, tos atdala ar komatu.

Procentu maksājuma datums

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts procentu maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem

Pamatsummas maksājuma datums

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts pamatsummas maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem

Obligāciju valūta

Statisks

Saraksts

Šā laidiena denominācija

Atsauces likme

Statisks

Saraksts

Bāzes atsauces procentu indekss, kā definēts piedāvājuma dokumentā (piemēram, triju mēnešu EURIBOR), ko piemēro šim konkrētajam laidienam

Likumīgais termiņš

Statisks

GGGG–MM–DD

Datums, līdz kuram jāatmaksā šis konkrētais laidiens, lai saistības tiktu izpildītas

Obligāciju emisijas datums

Statisks

GGGG–MM–DD

Datums, kurā tika emitētas obligācijas

Procentu maksājumu biežums

Statisks

Saraksts

Tas, cik bieži ir jāmaksā procenti par šo laidienu


V PIELIKUMS

Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar patēriņa aizdevumiem

AKTĪVI

Ailes nosaukums

Dinamisks/statisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Informācija par konkrētu darījumu

Portfeļa pēdējais termiņš

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Portfeļa pēdējais termiņš. Tas ir datums, kurā ir atsauce uz pamatā esošajiem aktīvu datiem pārskatā.

Portfeļa identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Portfeļa identifikators/darījuma nosaukums

Apkalpotājfirmas nosaukums

Dinamisks

Teksts/cipari

Unikāls katras apkalpotājfirmas identifikators, lai atzīmētu, kura sabiedrība apkalpo aizdevumu

Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums

Dinamisks

Teksts

Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums

Aizdevuma līmeņa informācija

Aizdevuma identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls konkrēta portfeļa aizdevuma identifikators

Iniciators

Statisks

Teksts

Aizdevējs, kas piešķīra sākotnējo aizdevumu

Aizņēmēja identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls aizņēmēja identifikators. Tam jābūt šifrētam (t. i., tas nav faktiskais identifikācijas numurs), lai nodrošinātu aizņēmēja anonimitāti.

Aizdevuma valūtas denominācija

Statisks

Saraksts

Aizdevuma valūtas denominācija

Kopējais kredītlimits

Dinamisks

9(11).99

Attiecībā uz aizdevumiem, kuru gadījumā elastīgi var atkārtoti izņemt un izmantot līdzekļus, maksimālā aizdevuma summa, kuru, iespējams, nenomaksās

Atkārtotās izmantošanas beigu datums – aizdevums

Dinamisks

GGGG–MM

Attiecībā uz aizdevumiem, kuru gadījumā elastīgi var atkārtoti izņemt un izmantot līdzekļus, – datums, kurā, paredzams, beigsies šī iespēja, t. i., beigsies atkārtotās izmantošanas periods

Aizņēmēja nodarbinātības statuss

Statisks

Saraksts

Primārā pieteikuma iesniedzēja nodarbinātības statuss

Primārais ienākums

Statisks

9(11).99

Primārā aizņēmēja novērtētais bruto gada ienākums (ne īre). Būtu jānoapaļo līdz tuvākajām 1 000 vienībām.

Primārā ienākuma valūta

Statisks

Saraksts

Ienākuma valūtas denominācija

Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam

Statisks

Saraksts

Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam

Ģeogrāfiskais reģions

Statisks

Saraksts

Reģions, kurā atrodas aizņēmējs

Izsniegšanas datums

Statisks

GGGG–MM

Sākotnējā aizdevuma avansa datums

Paredzamais aizdevuma termiņš

Dinamisks

GGGG–MM

Paredzamais aizdevuma termiņa datums

Sākotnējais aizdevuma termiņš

Statisks

Cipari

Sākotnējais līguma termiņš (mēnešos)

Portfeļa papildināšanas datums

Statisks

GGGG–MM

Datums, kad tika veikts aizdevuma pārvedums SPV

Sākotnējais pamatsummas atlikums

Statisks

9(11).99

Sākotnējais aizdevuma pamatsummas atlikums (ieskaitot kapitalizētās maksas) izsniegšanas laikā

Pašreizējais nenomaksātais pamatsummas atlikums

Dinamisks

9(11).99

Aizdevuma pamatsummas atlikums, kas nav nomaksāts portfeļa pēdējā termiņā. Izņemot kavētos procentus vai soda naudas summas.

Grafikā paredzētais veicamais maksājums

Dinamisks

9(11).99

Nākamais grafikā paredzētais veicamais līguma maksājums (veicamais maksājums, ja nav citas spēkā esošas maksāšanas kārtības)

Grafikā paredzētais maksājumu biežums

Dinamisks

Saraksts

Maksājumu biežums

Atmaksas metode

Dinamisks

Saraksts

Pamatsummas atmaksas veids

Procentu likmes pārskatīšanas intervāls

Statisks

9(2).99

Mēnešu skaits starp katru procentu likmes pārskatīšanas datumu

Pašreizējā procentu likme

Dinamisks

9(4).9(8)

Aizņēmumam piemērotā pašreizējā kopējā procentu likme (%). Neietver % simbolu.

Pašreizējā procentu likmes bāze

Dinamisks

Saraksts

Pašreizējā procentu likmes bāze

Pašreizējā procentu likmju starpība

Dinamisks

9(4).9(5)

Aizdevuma pašreizējā procentu likmju (%) starpība. Attiecībā uz fiksētās procentu likmes aizdevumiem tā ir tāda pati kā pašreizējā procentu likme.

Aizņēmēju skaits

Dinamisks

Cipari

Aizdevuma aizņēmēju skaits

Atļautās priekšlaicīgās atmaksas procentuālā daļa

Dinamisks

9(3).99

Nenomaksātā atlikuma maksimālā procentuālā daļa, kuru gadā atļauts priekšlaicīgi atmaksāt, nemaksājot soda naudu. Neietver % simbolu.

Maksa par priekšlaicīgu atmaksu

Dinamisks

9(3).99

Nenomaksātā atlikuma procentuālā daļa, kas maksājama, ja priekšlaicīgās atmaksas limits ir pārsniegts. Neietver % simbolu.

Klienta veids

Statisks

Saraksts

Klienta veids izsniegšanas laikā

Maksājuma metode

Dinamisks

Saraksts

Parastā maksājuma metode (var balstīties uz pēdējo saņemto maksājumu)

Datums, kurā notikusi izņemšana no portfeļa

Dinamisks

GGGG–MM

Datums, kurā aizdevums tika izņemts no portfeļa, piemēram, tādos gadījumos kā atpirkšana, dzēšana, priekšlaicīga atmaksa vai atgūšanas procesa beigas

Darbinieks

Statisks

Y/N

Vai aizņēmējs ir iniciatora darbinieks?

Procentu likmes maksimālā robeža

Dinamisks

9(4).9(8)

Ja ir noteikta procentu likmes maksimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit.

Procentu likmes minimālā robeža

Dinamisks

9(4).9(8)

Ja ir noteikta procentu likmes minimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit.

Informācija par darbības rezultātiem

Kavēto maksājumu atlikums

Dinamisks

9(11).99

Kavēto maksājumu pašreizējais atlikums, ko definē kā to līguma minimālo maksājumu summu, kas aizņēmējam bija jāmaksā, bet kas nav samaksāta

Kavēto mēnešu skaits

Dinamisks

9(5).99

Aizdevuma kavēto mēnešu skaits portfeļa pēdējā termiņā

Saistību neizpildes datums

Dinamisks

GGGG–MM

Saistību neizpildes datums

Neizpildīto saistību bruto summa

Dinamisks

9(11).99

Neizpildīto saistību bruto summa šajā kontā

Kumulatīvās atgūtās summas

Dinamisks

9(11).99

Kumulatīvās atgūtās summas šajā kontā, atskaitot izmaksas

Dzēšanas datums

Dinamisks

GGGG–MM

Datums, kurā konts tika dzēsts, vai datums, kurā tika pabeigts to aizdevumu atgūšanas process, kuru saistības nebija izpildītas

Konta statuss

Dinamisks

Saraksts

Pašreizējais konta statuss

Kapitalizētais kavēto maksājumu atlikums

Dinamisks

9(11).99

Līdz šim kapitalizēto kavēto maksājumu summa

Pēdējās kavēto maksājumu kapitalizācijas datums

Dinamisks

GGGG–MM

Pēdējais datums, kurā tika kapitalizēti kavētie maksājumi šajā kontā


INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM

Ailes nosaukums

Dinamisks/statisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Vērtspapīru vai obligāciju līmeņa informācija

Pārskata datums

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Datums, kurā tika sagatavots darījuma pārskats, t. i., datums, kurā aizpildītā aizdevuma līmeņa datu veidne tika iesniegta datu repozitorijā

Emitents

Statisks

Teksts

Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums

Visu rezervju kontu mērķatlikums

Dinamisks

Y/N

Vai visi rezervju konti (naudas rezerve, kopējā rezerve, mijieskaita rezerve utt.) ir nepieciešamajā līmenī?

Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu

Dinamisks

Y/N

Vai likviditātes līgums ir izmantots, lai segtu iztrūkumu periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma datumā?

Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti

Dinamisks

Y/N

Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums?

Gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme

Dinamisks

9(3).99

Pamatā esošo debitoru parādu gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme (CPR), pamatojoties uz pēdējo periodisko CPR. Periodiskā CPR ir vienāda ar kopējo grafikā neparedzēto pamatsummu, kas saņemta pēdējā periodā un dalīta ar pamatsummas atlikumu perioda sākumā. Par gadu to aprēķina šādi:

 

1–((1–periodiskā CPR)^periodu skaits gadā)

 

Neietver % simbolu.

Kopējais debitoru parāds, kas pārdots SPV

Dinamisks

9(11).99

Debitoru parāda pamatsummas daļa, kas līdz šim pārdota SPV (t. i., noslēgumā un attiecīgā gadījumā papildināšanas periodā)

Kumulatīvā bruto saistību neizpilde – portfelis

Dinamisks

9(11).99

Visu bruto neizpildīto saistību summa kopš noslēguma (valūtas summa)

Kumulatīvās atgūtās summas – portfelis

Dinamisks

9(11).99

Visu atgūto līdzekļu summa portfelī kopš noslēguma, atskaitot izmaksas (valūtas summa)

Atkārtotas izmantošanas perioda beigu datums

Dinamisks

GGGG–MM

Datums, kurā, kā paredzams, beigsies vai faktiski beidzās darījuma atkārtotas izmantošanas periods

Darījuma pārskata kontaktinformācija

Kontaktpunkts

Statisks

Teksts/cipari

Informācijas avotu departamenta nosaukums un kontaktpersonas(-u) vārds(-i)

Kontaktinformācija

Statisks

Teksts/cipari

Tālruņa numurs un e-pasta adrese


INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ

Ailes nosaukums

Dinamisks/statisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Laidiena līmeņa informācija

Obligāciju kategorijas nosaukums

Statisks

Teksts/cipari

Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), kas piešķirts obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1a kategorija utt.

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs

Statisks

Teksts/cipari

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai ja nav ISIN, jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, CUSIP, kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidienu. Ja ir vairāk nekā viens kods, tos atdala ar komatu.

Procentu maksājuma datums

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts procentu maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem

Pamatsummas maksājuma datums

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts pamatsummas maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem

Obligāciju valūta

Statisks

Saraksts

Šā laidiena denominācija

Atsauces likme

Statisks

Saraksts

Bāzes atsauces procentu indekss, kas definēts prospektā, ko piemēro šim konkrētajam laidienam

Likumīgais termiņš

Statisks

GGGG–MM–DD

Datums, līdz kuram pilnībā jāatmaksā šis konkrētais laidiens, lai saistības tiktu izpildītas

Obligāciju emisijas datums

Statisks

GGGG–MM–DD

Datums, kurā tika emitētas obligācijas

Procentu maksājumu biežums

Statisks

Saraksts

Tas, cik bieži ir jāmaksā procenti par šo laidienu


VI PIELIKUMS

Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar kredītkaršu aizdevumiem

AKTĪVI

Ailes nosaukums

Dinamisks/statisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Informācija par konkrētu darījumu

Portfeļa pēdējais termiņš

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Portfeļa pēdējais termiņš. Tas ir datums, kurā ir atsauce uz pamatā esošajiem aktīvu datiem pārskatā.

Portfeļa identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Portfeļa identifikators, piemēram, Master Issuer plc vai SPV 2012–1 plc

Apkalpotājfirmas nosaukums

Statisks

Teksts/cipari

Tās juridiskās personas nosaukums, kura apkalpo kontu

Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums

Dinamisks

Teksts/cipari

Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums

Pārdevējs

Statisks

Teksts/cipari

Pārdevēja vārds/nosaukums

Darījuma veids

Statisks

Saraksts

Atsevišķs, Master Trust – Capitalist, Master Trust – Socialist vai cits

Aizdevuma līmeņa informācija

Konta identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls konkrēta portfeļa konta identifikators; jāšifrē, lai nodrošinātu datu aizsardzību.

Iniciators

Statisks

Teksts/cipari

Aizdevējs, kas izveidoja kontu. Ja nav zināms, ieraksta pārdevēju.

Aizņēmēja identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls konkrēta aizņēmēja identifikators; jāšifrē, lai nodrošinātu datu aizsardzību. Tas var būt tāds pats kā konta identifikators.

Debitora parāda valūtas denominācija

Statisks

Saraksts

Valūta, kurā denominēts debitora parāds

Portfeļa papildināšanas datums

Statisks

GGGG–MM

Datums, kurā konts tika iekļauts portfelī

Aizņēmēja nodarbinātības statuss

Statisks

Saraksts

Primārā pieteikuma iesniedzēja nodarbinātības statuss

Primārā ienākuma valūta

Statisks

Saraksts

Primārā ienākuma valūtas denominācija

Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam

Statisks

Saraksts

Ienākuma verifikācija primārajam ienākumam

Ģeogrāfiskais reģions

Dinamisks

Saraksts

Reģions, kurā atrodas aizņēmējs

Darbinieks

Statisks

Y/N

Vai aizņēmējs ir iniciatora vai pārdevēja darbinieks?

Konta atvēršanas datums

Statisks

GGGG–MM

Datums, kurā konts tika atvērts

Pašreizējais kopējais atlikums

Dinamisks

9(11).99

Kāda ir pašreizējā kopējā summa, kuru aizņēmējs ir parādā par kontu (ieskaitot visas maksas un procentus)?

Kopējais kredītlimits

Dinamisks

9(11).99

Kāds ir aizņēmēja konta kredītlimits?

Grafikā paredzētais maksājumu biežums

Dinamisks

Saraksts

Cik bieži (kā minimums) aizņēmējam ir jāveic maksājumi, ja ir nenomaksāts atlikums?

Nākamais līguma maksājums (minimums)

Dinamisks

9(11).99

Nākamais grafikā paredzētais minimuma maksājums, kas aizņēmējam jāmaksā

Pašreizējais jauktais ienesīgums

Dinamisks

9(3).99

Kopējais vidējais svērtais ienesīgums, ieskaitot visas maksas, kas piemērojamas pēdējā norēķinu dienā (t. i., tas ir iekļauts rēķinā, nevis naudas ienesīgums) (%)

Pašreizējā procentu likmes bāze

Dinamisks

Saraksts

Pašreizējā procentu likmes bāze

Konta statuss

Dinamisks

Saraksts

Pašreizējais konta statuss

Kavēto maksājumu atlikums

Dinamisks

9(11).99

Kavēto maksājumu pašreizējais atlikums, ko definē kā vismaz to līguma maksājumu summu, kas aizņēmējam bija jāmaksā, bet kas nav samaksāta

Kapitalizētais kavēto maksājumu atlikums

Dinamisks

9(11).99

Līdz šim kapitalizēto kavēto maksājumu summa

Pēdējās kavēto maksājumu kapitalizācijas datums

Dinamisks

GGGG–MM

Pēdējais datums, kurā tika kapitalizēti kavētie maksājumi šajā kartē

Kavēto dienu skaits

Dinamisks

Cipari

Konta kavēto dienu skaits portfeļa pēdējā termiņā

Maksājuma metode

Dinamisks

Saraksts

Parastā maksājuma metode (var balstīties uz pēdējo saņemto maksājumu)

Summu norakstīšanas datums

Dinamisks

GGGG–MM

Saistību neizpildes datums

Sākotnējā norakstītā summa

Dinamisks

9(11).99

Kopējais konta atlikums konta norakstīšanas datumā

Kumulatīvās atgūtās summas

Dinamisks

9(11).99

Kumulatīvās atgūtās summas – attiecas tikai uz tiem kontiem, kuriem veikta norakstīšana. Par kontiem, kuriem nav veikta norakstīšana, ieraksta “0”.


INFORMĀCIJA PAR PORTFELI UN OBLIGĀCIJĀM

Ailes nosaukums

Dinamisks/statisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Nodrošinājuma līmeņa dati (jāizpilda par visām struktūrām)

Bruto norakstītās summas periodā

Dinamisks

9(11).99

Bruto norakstītās pamatsummas nominālvērtība (t. i., pirms atgūtajām summām) par periodu. Norakstīšana notiek saskaņā ar darījuma definīciju vai arī atbilstoši aizdevēja parastajai praksei.

Periodā atgūtās summas

Dinamisks

9(11).99

Bruto atgūtās summas, kas saņemtas periodā

Kavējumi 30–59 dienas %

Dinamisks

9(3).99

Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)

Kavējumi 60–89 dienas %

Dinamisks

9(3).99

Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)

Kavējumi 90–119 dienas %

Dinamisks

9(3).99

Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)

Kavējumi 120–149 dienas %

Dinamisks

9(3).99

Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)

Kavējumi 150–179 dienas %

Dinamisks

9(3).99

Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)

Kavējumi 180+ dienas %

Dinamisks

9(3).99

Pamatojoties uz kopējo debitoru parādu atlikumu, nevis uz kontu skaitu (%)

Atgūstamās vērtības samazināšanās

Dinamisks

9(11).99

Kopējais pamatsummas debitoru parādu samazinājums periodā, t. i., ieskaitot prasības par krāpšanu

Ieņēmumu iekasēšana periodā

Dinamisks

9(11).99

Iekasēšana, kuru uzskata par ieņēmumiem, periodā

Pamatsummas iekasēšana periodā

Dinamisks

9(11).99

Iekasēšana, kuru uzskata par pamatsummu, periodā

Izraisītājnotikums

Dinamisks

Y/N

Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums, kas joprojām nav novērsts? Piemēram, ar izmaksāšanu saistīts notikums, izraisītājnotikums saistībā ar iniciatora reitingu, kavējumu statusu vai vērtību, ienesīgumu, atgūstamās vērtības samazināšanos, saistību neizpildi utt.

SPV lielums – vērtība

Dinamisks

9(11).99

Visu tādu debitoru parādu nominālvērtība (pamatsumma un maksas), kuros trasta struktūrai vai SPV ir kapitāla daļas pēdējā termiņā

SPV lielums – kontu skaits

Dinamisks

9(11).99

Visu tādu kontu skaits, kuros trasta struktūrai vai SPV ir kapitāla daļas pēdējā termiņā

SPV lielums – vērtība – tikai pamatsumma

Dinamisks

9(11).99

Visu tādu debitoru parādu nominālvērtība (tikai pamatsumma), kuros trasta struktūrai vai SPV bija kapitāla daļas pēdējā termiņā

Parādzīmju atlikums

Dinamisks

9(11).99

Visu ar aktīviem nodrošināto parādzīmju nominālvērtība, kas nodrošināta ar debitoru parādiem trasta struktūrā vai SPV

Pārvedēja procenti %

Dinamisks

9(3).99

Pārvedēja faktiskā daļa trasta struktūrā (izteikta procentos)

Atlikušās starpības summa

Dinamisks

9(11).99

Summa, kas atlikusi pēc parādzīmju procentiem un iemaksām rezervju kontos

Pārskata datums

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Datums, kurā tika sniegts darījuma pārskats

Sērijas līmeņa informācija (tikai par galveno trasta struktūru)

Sērijas nosaukums

Statisks

Teksts/cipari

Sērijas nosaukums, ja tā ietilpst galvenajā trasta struktūrā

Ieguldītāja daļa šajā sērijā perioda beigās %

Dinamisks

9(3).9(5)

Ieguldītāja daļa šajā sērijā trasta struktūrā (izteikta procentos)

Ieņēmumi, kas iedalīti šajā sērijā

Dinamisks

9(11).99

Ieņēmumu summas, kas iedalītas šajā sērijā no trasta struktūras

Atlikušās starpības summa

Dinamisks

9(11).99

Summa, kas atlikusi pēc tam, kad iekasēšana periodā tika pilnībā izmantota, lai izpildītu emitenta pienākumus saskaņā ar ieņēmumu kaskādes modeli darījuma dokumentācijā

Darījuma pārskata kontaktinformācija

Kontaktpunkts

Statisks

Teksts/cipari

Informācijas avotu departamenta nosaukums un kontaktpersonas(-u) vārds(-i)

Kontaktinformācija

Statisks

Teksts/cipari

Tālruņa numurs un e-pasta adrese


INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ

Ailes nosaukums

Dinamisks/statisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Laidiena līmeņa informācija (tikai par šo sēriju)

Obligāciju kategorijas nosaukums

Statisks

Teksts/cipari

Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), kas piešķirts obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, piemēram, 2012, A 1a kategorija utt.

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs

Statisks

Teksts/cipari

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai ja nav ISIN, jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, CUSIP, kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidienu. Ja ir vairāk nekā viens kods, tos atdala ar komatu.

Procentu maksājuma datums

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts procentu maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem

Pamatsummas maksājuma datums

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts pamatsummas maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem

Obligāciju valūta

Statisks

Saraksts

Šā laidiena denominācija

Atsauces likme

Statisks

Saraksts

Bāzes atsauces procentu indekss, kas definēts prospektā vai galīgajos noteikumos, ko piemēro šim konkrētajam laidienam

Likumīgais termiņš

Statisks

GGGG–MM–DD

Datums, līdz kuram pilnībā jāatmaksā šis konkrētais laidiens, lai saistības tiktu izpildītas

Obligāciju emisijas datums

Statisks

GGGG–MM–DD

Datums, kurā tika emitēta šī obligācija

Procentu maksājumu biežums

Statisks

Saraksts

Tas, cik bieži ir jāmaksā procenti par šo konkrēto laidienu

Sērijas nosaukums

Statisks

Teksts/cipari

Sērijas nosaukums, ja tā ietilpst galvenajā trasta struktūrā. Ja tā ir atsevišķi, izmanto portfeļa identifikatoru.


VII PIELIKUMS

Aizdevuma līmeņa dati – pārskatu sniegšanas veidne par strukturētajiem finanšu instrumentiem, kas nodrošināti ar nomu indivīdiem vai uzņēmumiem

Ailes nosaukums

Dinamisks/statisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Informācija par konkrētu darījumu

Portfeļa pēdējais termiņš

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Portfeļa pēdējais termiņš. Tas ir datums, kurā ir atsauce uz pamatā esošajiem aktīvu datiem pārskatā.

Portfeļa identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Portfeļa identifikators/darījuma nosaukums

Apkalpotājfirmas nosaukums

Dinamisks

Teksts/cipari

Apkalpotājfirmas nosaukums

Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums

Dinamisks

Teksts

Rezerves apkalpotājfirmas nosaukums

Nomas līmeņa informācija

Nomas identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Unikāls katras nomas identifikators (ID), kas būtu jāšifrē, lai nodrošinātu anonimitāti. Nomas ID nevajadzētu mainīties darījuma pastāvēšanas laikā.

Iniciators

Statisks

Teksts

Aizdevējs, kas piešķīra sākotnējo nomu. Ja sākotnējais iniciators nav zināms, piemēram, apvienošanās gadījumā, norāda pārdevēja nosaukumu.

Nomnieka identifikators

Statisks

Teksts/cipari

Katra nomnieka unikāls identifikators (ID), kas būtu jāšifrē (neuzrādot faktisko nosaukumu), lai nodrošinātu anonimitāti, un kas ļautu identificēt portfelī nomniekus ar vairākiem nomas līgumiem.

Grupas uzņēmuma identifikators

Dinamisks

Teksts/cipari

Unikāls grupas uzņēmuma identifikators

Nomas valūtas denominācija

Statisks

Saraksts

Nomas valūtas denominācija

Valsts

Statisks

Saraksts

Nomnieka pastāvīgās darījumdarbības valsts

Ģeogrāfiskais reģions

Statisks

Saraksts

Reģions, kur parādnieks atrodas novērtēšanas laikā

Nomnieka juridiskā forma/darījumdarbības veids

Statisks

Saraksts

Nomnieka juridiskā forma

Aizņēmēja “Bāzele III” segments

Statisks

Saraksts

Komercsabiedrība (1)

Iniciatora saistītais uzņēmums?

Statisks

Y/N

Vai aizņēmējs ir iniciatora saistītais uzņēmums?

Sindicēta?

Statisks

Y/N

Vai noma ir sindicēta?

Bankas iekšējais reitings

Dinamisks

99(3).99

Bankas iekšējā viena gada saistību neizpildes varbūtība

Parādnieka reitinga pēdējā iekšējā pārskatīšana

Dinamisks

GGGG–MM

Pēdējās iekšējās parādnieka pārbaudes datums, kā norādīts postenī “Bankas iekšējais reitings”

Bankas iekšējā saistību nepildīšanas zaudējumu (LGD) aplēse

Dinamisks

9(3).99

Saistību nepildīšanas zaudējumi parastos ekonomikas apstākļos. Neietver % simbolu.

NACE nozares kods

Statisks

Teksts/cipari

Aizņēmēja nozares NACE kods

Subsidēta

Dinamisks

Y/N

Vai noma ir subsidēta (cik jums zināms)?

Datums, kurā notikusi izņemšana no portfeļa

Dinamisks

GGGG–MM

Datums, kurā noma tika izņemta no portfeļa, piemēram, tādos gadījumos kā atpirkšana, nomas termiņa beigas, priekšlaicīga atmaksa vai atgūšanas procesa beigas

Nomas raksturojums

Nomas piešķišanas datums

Statisks

GGGG–MM

Nomas piešķiršanas datums

Nomas termiņa datums

Dinamisks

GGGG–MM

Paredzamais nomas termiņa beigu datums

Portfeļa papildināšanas datums

Statisks

GGGG–MM

Datums, kad tika veikts nomas pārvedums SPV. Attiecībā uz visiem nomas līgumiem portfelī (portfeļa pēdējā termiņā)

Nomas termiņš

Statisks

99(4).99

Sākotnējais līguma termiņš (mēnešos)

Sākotnējais pamatsummas atlikums

Statisks

9(11).99

Sākotnējais pamatsummas (vai diskontēts) nomas atlikums (ieskaitot kapitalizētās maksas) izsniegšanas laikā

Pašreizējais nenomaksātais pamatsummas atlikums

Dinamisks

9(11).99

Pamatsummas (vai diskontēts) nomas atlikums, kas nav nomaksāts portfeļa pēdējā termiņā, ieskaitot visas summas, kas tika pievienotas nomas atlikumam un ietilpst darījuma pamatsummā

Vērtspapīrotā atlikusī vērtība

Statisks

9(11).99

Atlikušās vērtības summa, kas tikai tika vērtspapīrota

Atmaksas metode

Statisks

Saraksts

Pamatsummas atmaksas veids

Pamatsummas maksājumu biežums

Statisks

Saraksts

Veicamo pamatsummas maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem

Procentu maksājumu biežums

Statisks

Saraksts

Veicamo procentu maksājumu biežums, t. i., mēnešu skaits starp maksājumiem

Veicamais maksājums

Dinamisks

9(11).99

Nākamais periodiskais veicamais līguma maksājums (veicamais maksājums, ja nav citas spēkā esošas maksāšanas kārtības)

Izpirkuma iespējas cena

Statisks

9(11).99

Summa, kas nomniekam jāmaksā nomas beigās, lai iegūtu īpašumtiesības uz aktīvu; tas nav maksājums, kas minēts ailē “Vērtspapīrotā atlikusī vērtība”

Iemaksas summa

Statisks

9(11).99

Noguldījuma/iemaksas summa par nomas piešķiršanu (tajā būtu jāietver iepirktā maksājumā iekļautā iekārtu vērtība utt.).

Amortizācijas veids

Dinamisks

Saraksts

Amortizācijas veids

Maksājuma metode

Dinamisks

Saraksts

Parastā maksājuma metode (var balstīties uz pēdējo saņemto maksājumu)

Produkta veids

Statisks

Saraksts

Nomas klasifikācija saskaņā ar iznomātāja definīcijām

Aktīva atjauninātā atlikusī vērtība

Dinamisks

9(11).99

Pēdējā prognozētā aktīva atlikusī vērtība nomas termiņa beigās. Summu var noapaļot.

Aktīva atjauninātās atlikušās vērtības datums

Dinamisks

GGGG–MM

Datums, kurā tika aprēķināta pēdējā atjauninātā aplēse par aktīva atlikušo vērtību

Procentu likme

Procentu likmes pārskatīšanas intervāls

Statisks

9(2).99

Mēnešu skaits starp katru procentu likmes pārskatīšanas datumu

Pašreizējā procentu likme vai diskonta likme

Dinamisks

9(4).9(5)

Nomai piemērotā pašreizējā kopējā procentu likme (%) vai diskonta likme

Pašreizējā procentu likmes bāze

Dinamisks

Saraksts

Pašreizējā procentu likmes bāze

Pašreizējā procentu likmju starpība

Dinamisks

9(4).9(5)

Nomas pašreizējo procentu likmju (%) starpība

Diskonta likme

Statisks

9(4).9(5)

Diskonta likme, ko piemēro debitoru parādam, to pārdodot SPV

Procentu likmes maksimālā robeža

Dinamisks

9(4).9(8)

Ja ir noteikta procentu likmes maksimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit.

Procentu likmes minimālā robeža

Dinamisks

9(4).9(8)

Ja ir noteikta procentu likmes minimālā robeža, ko var iekasēt no šā konta, to ieraksta šeit.

Informācija par darbības rezultātiem

Kavēto maksājumu atlikums

Dinamisks

9(11).99

Pašreizējais kavēto maksājumu atlikums. Kavētie maksājumi, kas definēti kā: kopējie veicamie maksājumi līdz šim MĪNUS kopējie saņemtie maksājumi līdz šim MĪNUS visas kapitalizētās summas. Tajā nebūtu jāiekļauj maksas, kas attiecas uz kontu.

Kavēto mēnešu skaits

Dinamisks

9(5).99

Šīs nomas kavēto mēnešu skaits (portfeļa pēdējā termiņa datumā) saskaņā ar emitenta definīciju

Nomas saistību neizpilde vai atsavināšana

Dinamisks

Y/N

Norāde, vai ir bijusi saistību neizpilde vai atsavināšana attiecībā uz nomu saskaņā ar darījuma definīciju vai arī iznomātāja parasto definīciju

Nomas saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar “Bāzele III” definīciju

Dinamisks

Y/N

Norāde, vai ir bijusi nomas saistību neizpilde vai atsavināšana saskaņā ar “Bāzele III” definīciju

Saistību neizpildes iemesls (“Bāzele III” definīcija)

Dinamisks

Saraksts

Saistību neizpildes iemesls saskaņā ar “Bāzele III” definīciju

Saistību neizpildes datums

Dinamisks

GGGG–MM

Datums, kurā netika izpildītas nomas saistības saskaņā ar darījuma saistību neizpildes definīciju vai arī iznomātāja parasto definīciju

Neizpildīto saistību summa

Dinamisks

9(11).99

Kopējā neizpildīto saistību summa (saskaņā ar darījuma definīciju vai arī iznomātāja parasto definīciju), pirms piemēro pārdošanas ieņēmumus un atgūtās summas

Kumulatīvās atgūtās summas

Dinamisks

9(11).99

Kumulatīvās atgūtās summas šajā kontā, atskaitot izmaksas

Noteiktie zaudējumi

Dinamisks

9(11).99

Līdz šim noteiktie zaudējumi

Dzēšanas datums

Dinamisks

GGGG–MM

Datums, kurā konts tika dzēsts, vai datums, kurā tika pabeigts to nomu atgūšanas process, kuru saistības nebija izpildītas

Zaudējuma noteikšanas datums

Dinamisks

GGGG–MM

Datums, kurā tika noteikts zaudējums

Konta statuss

Dinamisks

Saraksts

Pašreizējais konta statuss

Kavētie maksājumi pirms 1 mēneša

Dinamisks

9(11).99

Kavēto maksājumu atlikums (definē kā “kavējumu atlikumu”) par iepriekšējo mēnesi

Kavētie maksājumi pirms 2 mēnešiem

Dinamisks

9(11).99

Kavēto maksājumu atlikums (definē kā “kavējumu atlikumu”) pirms diviem mēnešiem

Tiesvedība

Dinamisks

Y/N

Atzīme, lai norādītu, ka notiek tiesvedība (ja konts ir izlīdzināts un uz to vairs neattiecas tiesvedība, tā būtu jāmaina uz “N”).

Pārdošanas cena

Dinamisks

9(11).99

Aktīva pārdošanas cena atsavināšanas gadījumā tajā pašā valūtas denominācijā kā noma

Zaudējums no pārdošanas

Dinamisks

9(11).99

Kopējais neto zaudējums, neskaitot maksas, uzkrātos procentus utt. pēc pārdošanas ieņēmumu piemērošanas (izņemot priekšlaicīgas atmaksas maksu, ja subordinē atgūtajai pamatsummai)

Atlikušās vērtības zaudējumi

Dinamisks

9(11).99

Atlikušās vērtības zaudējums, kas rodas, ja aktīvs tiek atdots atpakaļ

Nodrošinājums

Aktīva valsts

Statisks

Saraksts

Valsts, kurā atrodas aktīvs

Aktīva ražotājs

Statisks

Teksts

Ražotāja nosaukums

Aktīva nosaukums/modelis

Statisks

Teksts

Aktīva/modeļa nosaukums

Jauns vai lietots aktīvs

Statisks

Saraksts

Aktīva stāvoklis nomas piešķiršanas laikā

Aktīva sākotnējā atlikusī vērtība

Statisks

9(11).99

Aktīva paredzamā atlikusī vērtība nomas piešķiršanas datumā

Aktīva veids

Statisks

Saraksts

Aktīva veids

Sākotnējā vērtējuma summa

Statisks

9(11).99

Aktīva vērtējums nomas piešķiršanas laikā

Sākotnējais vērtējuma veids

Statisks

Saraksts

Vērtēšanas veids nomas piešķiršanas laikā

Sākotnējais vērtējuma datums

Statisks

GGGG–MM

Aktīva vērtējuma datums piešķiršanas laikā

Atjauninātā vērtējuma summa

Dinamisks

9(11).99

Pēdējais aktīva vērtējums

Atjauninātā vērtējuma veids

Dinamisks

Saraksts

Vērtējuma veids pēdējā vērtējuma datumā

Atjauninātā vērtējuma datums

Dinamisks

GGGG–MM

Pēdējā aktīvu vērtējuma datums. Ja nav veikta pārvērtēšana kopš piešķiršanas, ieraksta sākotnējo vērtējuma datumu.


INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM

Ailes nosaukums

Dinamisks/statisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Vērtspapīru vai obligāciju līmeņa informācija

Pārskata datums

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Datums, kurā tika sagatavots darījuma pārskats, t. i., datums, kurā aizpildītā aizdevuma līmeņa datu veidne tika iesniegta datu repozitorijā

Emitents

Statisks

Teksts

Attiecīgā gadījumā emitenta vārds/nosaukums un emisijas sērijas nosaukums

Visu rezervju kontu mērķatlikums

Dinamisks

Y/N

Vai visi rezervju konti (naudas rezerve, kopējā rezerve, mijieskaita rezerve utt.) ir nepieciešamajā līmenī?

Aizņēmumi saskaņā ar likviditātes līgumu

Dinamisks

Y/N

Vai likviditātes līgums ir izmantots, lai segtu iztrūkumus periodā, kas beidzas pēdējā procentu maksājuma datumā?

Izraisītājnotikuma novērtējumi/koeficienti

Dinamisks

Y/N

Vai ir noticis kāds izraisītājnotikums?

Gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme

Dinamisks

9(3).99

Pamatā esošo debitoru parādu gada konstantā priekšlaicīgās atmaksas likme (CPR), pamatojoties uz pēdējo periodisko CPR. Periodiskā CPR ir vienāda ar kopējo grafikā neparedzēto pamatsummu, kas saņemta pēdējā periodā un dalīta ar pamatsummas atlikumu perioda sākumā.

Kopējais debitoru parāds, kas pārdots SPV

Dinamisks

9(11).99

Debitoru parāda pamatsummas daļa, kas līdz šim pārdota SPV (t. i., noslēgumā un attiecīgā gadījumā papildināšanas periodā)

Kumulatīvā bruto saistību neizpilde – portfelis

Dinamisks

9(11).99

Visu bruto neizpildīto saistību summa kopš noslēguma (valūtas summa)

Kumulatīvās atgūtās summas – portfelis

Dinamisks

9(11).99

Visu atgūto līdzekļu summa kopš noslēguma (valūtas summa)

Atkārtotas izmantošanas perioda beigu datums

Dinamisks

GGGG–MM

Datums, kurā, kā paredzams, beigsies vai faktiski beidzās atkārtotas izmantošanas periods

Darījuma pārskata kontaktinformācija

Kontaktpunkts

Statisks

Teksts/cipari

Informācijas avotu departamenta nosaukums un kontaktpersonas(-u) vārds(-i)

Kontaktinformācija

Statisks

Teksts/cipari

Tālruņa numurs un e-pasta adrese


INFORMĀCIJA PAR OBLIGĀCIJĀM LAIDIENU DALĪJUMĀ

Ailes nosaukums

Dinamisks/statisks

Datu veids

Ailes definīcija un kritēriji

Laidiena līmeņa informācija

Obligāciju kategorijas nosaukums

Statisks

Teksts/cipari

Apzīmējums (parasti burts un/vai skaitlis), kas piešķirts šim obligāciju laidienam, kam ir tādas pašas tiesības, prioritātes un īpašības, kā noteikts prospektā, t. i., 1. sērija, A 1a kategorija utt.

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs

Statisks

Teksts/cipari

Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods vai kodi, vai, ja nav ISIN, jebkurš cits unikāls vērtspapīru kods, piemēram, CUSIP, kuru birža vai cita sabiedrība attiecinājusi uz šo laidienu

Procentu maksājuma datums

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts procentu maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem

Pamatsummas maksājuma datums

Dinamisks

GGGG–MM–DD

Pirmais datums (pēc tam, kad norādīts portfeļa pēdējais termiņš), pēc kā tiek sastādīts pamatsummas maksājumu grafiks, ko sadala šā laidiena obligāciju turētājiem

Obligāciju valūta

Statisks

Saraksts

Šā laidiena denominācija

Atsauces likme

Statisks

Saraksts

Bāzes atsauces procentu indekss, kā noteikts piedāvājuma dokumentā, ko piemēro šim konkrētajam obligāciju laidienam

Likumīgais termiņš

Statisks

GGGG–MM–DD

Datums, līdz kuram jāatmaksā šis konkrētais laidiens, lai saistības tiktu izpildītas

Obligāciju emisijas datums

Statisks

GGGG–MM–DD

Datums, kurā tika emitētas obligācijas

Procentu maksājumu biežums

Statisks

Saraksts

Tas, cik bieži ir jāmaksā procenti par šo laidienu


VIII PIELIKUMS

Ieguldītāju pārskati

Ieguldītāju pārskatos iekļauj šādu informāciju:

a)

aktīvu rezultāti;

b)

detalizēts naudas plūsmas iedalījums;

c)

visu darījuma izraisītājnotikumu saraksts un to statuss;

d)

visu darījumā iesaistīto partneru saraksts, to nozīme un kredītreitingi;

e)

informācija par iniciatora/sponsora ieguldīto naudu darījumā vai citu atbalstu darījumam, tostarp jebkuru naudas izņemšanu saskaņā ar likviditātes vai kredīta atbalstu vai tā izmantošanu, kā arī tāda atbalsta izmantošanu, ko sniedz trešā persona;

f)

garantēto ieguldījumu līgumu un citu bankas kontu kredītu atlikuma summas;

g)

informācija par visiem mijmaiņas līgumiem (piemēram, likmēm, maksājumiem un nosacītajām summām) un citiem darījuma riska ierobežošanas pasākumiem, tostarp visiem saistītajiem nodrošinājuma grāmatojumiem;

h)

galveno terminu definīcijas (piemēram, kavējumi, saistību neizpilde un priekšlaicīgā atmaksa);

i)

emitenta un strukturētā finanšu instrumenta LEI, ISIN un citi vērtspapīru vai sabiedrību identifikācijas kodi;

j)

tās sabiedrības kontaktinformācija, kas sagatavo ieguldītāju pārskatu.


Top