EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2087

Komisijas Direktīva (ES) 2015/2087 (2015. gada 18. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai, II pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 302, 19.11.2015, p. 99–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2019; Iesaist. atcelta ar 32019L0883

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2087/oj

19.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 302/99


KOMISIJAS DIREKTĪVA (ES) 2015/2087

(2015. gada 18. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai, II pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai (1), un jo īpaši tās 15. pantu,

tā kā:

(1)

Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO) 2011. gada 15. jūlijā pieņēma rezolūciju MEPC.201(62), ar ko groza MARPOL konvencijas V pielikumu par kuģu atkritumu radīta piesārņojuma novēršanu, ieviešot jaunu un detalizētāku atkritumu kategorizēšanu (2). Grozītais MARPOL konvencijas V pielikums stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī.

(2)

Jaunā atkritumu kategorizēšana ir atspoguļota SJO cirkulārā MEPC.1/Circ.644/Rev.1, kurā noteikts standarta formāts iepriekšējas paziņošanas veidlapai par atkritumu nodošanu ostas iekārtās (3), un SJO cirkulārā MEPC.1/Circ.645/Rev.1, kurā noteikts standarta formāts atkritumu saņemšanas apstiprinājumam, ko izsniedz pēc tam, kad kuģis izmantojis ostas iekārtas (4).

(3)

Lai veicinātu saskaņotību ar SJO pasākumiem un izvairītos no nenoteiktības ostas lietotāju un iestāžu starpā, Direktīvas 2000/59/EK II pielikumā iekļautā tabula, kurā ietverti dažādi nododamo vai uz kuģa atstājamo atkritumu un kravu atlieku veidi un to daudzums, būtu jāpielāgo jaunajai atkritumu kategorizēšanai atbilstoši grozītajam MARPOL konvencijas V pielikumam.

(4)

Turklāt, lai uzlabotu ar Direktīvu 2000/59/EK izveidoto sistēmu, kuras mērķis ir mazināt kuģu atkritumu un kravu atlieku izkraušanu jūrā, II pielikumā iekļautajā tabulā būtu jāietver informācija par pēdējās atkritumu nodošanas ostas iekārtās faktiski nodoto kuģa atkritumu veidiem un daudzumu.

(5)

Precīzi dati par kuģa atkritumu un kravu atlieku veidiem un daudzumu, ko kuģis nodevis pēdējā ostā, ir nepieciešami, lai precīzi aprēķinātu pietiekamu uzglabāšanai paredzētu tilpumu uz attiecīgā kuģa. Pietiekama uzglabāšanai paredzēta tilpuma aprēķināšana ir priekšnosacījums, lai ļautu kuģim doties uz nākamo piestāšanas ostu, nenododot atkritumus, un lai varētu pienācīgi izraudzīties kuģus, uz kuriem veikt pārbaudi. Labāk plānotas pārbaudes samazinās apgriezes laiku ostās, tādējādi veicinot jūras satiksmes efektivitāti.

(6)

Šī informācija var būt pieejama, izmantojot atkritumu saņemšanas apstiprinājumus, ko izsniedz, pamatojoties uz SJO cirkulāru MEPC.1/Circ.645/Rev.1, kurā ieteikts standarta formāts atkritumu saņemšanas apstiprinājumam, vai izmantojot cita veida saņemšanas apstiprinājumus, kas pēc atkritumu nodošanas izsniegti kuģa kapteinim. Atkritumu daudzums un veidi, kuri norādīti atkritumu saņemšanas apstiprinājumā vai kurus pēc to nodošanas deklarējis kuģa kapteinis, ja apstiprinājumu nav iespējams saņemt, parasti būtu precīzāki par tiem, kas pieejami atkritumu paziņošanas veidlapā, jo apstiprinājumiem būtu jāatspoguļo faktiskā situācija pēc nodošanas un tādējādi būtu jānodrošina lielāka ticamība lēmumu pieņemšanas procesā. Kuģa kapteinis šādu nodošanas informāciju reģistrē atkritumu reģistrācijas žurnālā, kā paredzēts MARPOL konvencijā.

(7)

Sistemātiska precīzu datu vākšana par atkritumu nodošanu ļautu arī veikt precīzāku statistisko analīzi par atkritumu plūsmas veidiem ostās un palīdzētu izveidot saziņas un kontroles sistēmu, kas paredzēta Direktīvas 2000/59/EK 12. panta 3. punktā. Šādas informācijas uzraudzību un apmaiņu ar to, tostarp elektronisku atkritumu paziņošanu, kas izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/65/ES (5), šobrīd atbalsta Savienības kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma (SafeSeaNet), kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK (6) un kurai vajadzētu būt savienotai ar ziņošanas moduli ostas valsts kontroles datubāzē (7), kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/16/EK (8).

(8)

Būtu jāgroza Direktīvas 2000/59/EK II pielikums, lai tajā iekļautu informāciju par atkritumu nodošanu iepriekšējā ostā un lai iestrādātu atkritumu jauno kategorizēšanu, kas ieviesta, grozot MARPOL konvencijas V pielikumu.

(9)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/59/EK II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 9. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 18. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 332, 28.12.2000., 81. lpp.

(2)  Rezolūcija MEPC.201(62) Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, pieņemta 2011. gada 15. jūlijā.

(3)  MEPC.1/Circ.644/Rev.1, 2013. gada 1. jūlijs.

(4)  MEPC.1/Circ.645/Rev.1, 2013. gada 1. jūlijs.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Direktīva 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām (OV L 283, 29.10.2010., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīva 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK (OV L 208, 5.8.2002., 10. lpp.).

(7)  Datubāzi izstrādājusi un uztur Eiropas Jūras drošības aģentūra.

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/16/EK par ostas valsts kontroli (OV L 131, 28.5.2009., 57. lpp.).


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀPAZIŅO PIRMS IENĀKŠANAS …OSTĀ

(Galamērķa osta Direktīvas 2000/59/EK 6. panta nozīmē)

1.

Kuģa vārds, izsaukuma signāls un attiecīgā gadījumā SJO identifikācijas numurs:

2.

Karoga valsts:

3.

Paredzētais ienākšana laiks (ETA):

4.

Paredzētais iziešanas laiks (ETD):

5.

Iepriekšējā piestāšanas osta:

6.

Nākamā piestāšanas osta:

7.

Osta un datums, kad pēdējo reizi tika nodoti kuģa atkritumi, tostarp nodoto atkritumu daudzums (m3) un veidi:

8.

Ostas iekārtās nododat (atzīmējiet attiecīgo rūtiņu)

visus ☐

daļu ☐

nenododat ☐

atkritumus.

9.

Nododamo un/vai uz kuģa atstājamo atkritumu un atlieku veids un daudzums, un daudzums procentos no maksimālā uzglabāšanai paredzētā tilpuma:

Ja nododat visus atkritumus, atbilstoši aizpildiet otro un pēdējo sleju. Ja nododat daļu atkritumu vai atkritumus nenododat, aizpildiet visas slejas.

Veids

Nododamo atkritumu daudzums

(m3)

Maksimālais uzglabāšanai paredzētais tilpums

(m3)

Uz kuģa atstāto atkritumu daudzums

(m3)

Osta, kurā tiks nodoti atlikušie atkritumi

Aplēstais atkritumu daudzums, kas radīsies laikposmā starp paziņojumu un nākamo piestāšanas ostu

(m3)

Atkritumi, kas tika nodoti pēdējā atkritumu nodošanas ostā, kura norādīta 7. punktā

(m3)

Eļļas atkritumi

Eļļaini sateces ūdeņi

 

 

 

 

 

 

Eļļainas atliekas (nosēdumi)

 

 

 

 

 

 

Citi (precizēt)

 

 

 

 

 

 

Notekūdeņi  (1)

 

 

 

 

 

 

Atkritumi

Plastmasa

 

 

 

 

 

 

Pārtikas atkritumi

 

 

 

 

 

 

Mājsaimniecības atkritumi (piemēram, papīra izstrādājumi, lupatas, stikls, metāls, pudeles, galda trauki u. c.)

 

 

 

 

 

 

Vārīšanai izmantota eļļa

 

 

 

 

 

 

Pelni, kas veidojas, dedzinot atkritumus

 

 

 

 

 

 

Darbības atkritumi

 

 

 

 

 

 

Dzīvnieku kautķermeņi

 

 

 

 

 

 

Kravu atliekas  (2)(precizēt) (3)

 

 

 

 

 

 

Piezīmes

1.

Šo informāciju var izmantot ostas valsts kontrolei un citos pārbaudes nolūkos.

2.

Dalībvalstis nosaka, kuras iestādes saņem šī paziņojuma kopijas.

3.

Šī veidlapa jāaizpilda, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Direktīvas 2000/59/EK 9. pantu uz kuģi attiecas izņēmums.

Apstiprinu, ka

iepriekš norādītie dati ir precīzi un pareizi un

ka ir pietiekams tilpums, kas paredzēts atkritumu uzglabāšanai uz kuģa, lai uzglabātu visus atkritumus, kas radušies starp paziņojumu un nākamo ostu, kurā nodos atkritumus.

Datums …

Laiks …

Paraksts”


(1)  Notekūdeņus jūrā var iepludināt atbilstīgi MARPOL konvencijas IV pielikuma 11. noteikumam. Attiecīgie lauki nav jāaizpilda, ja plānota iepriekš saskaņota notekūdeņu iepludināšana jūrā.

(2)  Var būt aplēstās vērtības.

(3)  Kravu atliekas norāda un kategorizē saskaņā ar attiecīgajiem MARPOL konvencijas pielikumiem, proti, MARPOL konvencijas I, II un V pielikumu.


Top