EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1127

Komisijas Direktīva (ES) 2015/1127 (2015. gada 10. jūlijs), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 184, 11.7.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1127/oj

11.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/13


KOMISIJAS DIREKTĪVA (ES) 2015/1127

(2015. gada 10. jūlijs),

ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (1) un jo īpaši tās 38. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2008/98/EK II pielikumā ir sniegts neizsmeļošs reģenerācijas darbību saraksts.

(2)

Darbība R1 Direktīvas 2008/98/EK II pielikumā attiecas uz atkritumiem, ko izmanto kā kurināmo vai citu līdzekli enerģijas ražošanai. Tas ietver cieto sadzīves atkritumu apstrādei paredzētas sadedzināšanas iekārtas tikai tad, ja to energoefektivitāte atbilst rādītājam, kas noteikts, izmantojot Direktīvas 2008/98/EK II pielikumā minēto energoefektivitātes formulu (formula R1).

(3)

Tehniskie dati liecina, ka vietējie klimatiskie apstākļi Savienībā ietekmē tās enerģijas daudzumu, ko cieto sadzīves atkritumu apstrādei paredzētas sadedzināšanas iekārtas tehniski var izmantot vai ražot elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanai nepieciešamās enerģijas vai tehnoloģiskā tvaika formā.

(4)

Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra ziņojumā konstatēts, ka, lai nodrošinātu vienādus noteikumus Savienībā, būtu lietderīgi uz sadedzināšanas iekārtām, kuru darbību ietekmē vietējie klimatiskie apstākļi, attiecināt kompensējošo klimata korekcijas faktoru (CCF), kas piemērojams R1 formulai. Šādam faktoram būtu jābalstās uz atsauces dokumentu par labākajām pieejamajām atkritumu sadedzināšanas metodēm.

(5)

CCF piemērošanas rezultātā dažas atkritumu sadedzināšanas iekārtas atbilstu R1 formulas rādītājam un tādējādi automātiski kļūtu par reģenerācijas sadedzināšanas iekārtām. Tomēr šādai korekcijas faktora piemērošanai būtu jābūt kā stimulam sadedzināšanas iekārtām sasniegt augstu no atkritumiem iegūtās enerģijas ražošanas efektivitāti saskaņā ar Direktīvā 2008/98/EK noteiktajiem mērķiem un atkritumu hierarhiju.

(6)

R1 formulai piemērojamajam klimata korekcijas koeficientam būtu jābalstās uz klimatiskajiem apstākļiem sadedzināšanas iekārtas atrašanās vietā.

(7)

Tādēļ atbilstīgi būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2008/98/EK.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, kuru sniegusi ar Direktīvas 2008/98/EK 39. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2008/98/EK II pielikumu groza tā, kā noteikts pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā 2016. gada 31. jūlijā. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 10. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2008/98/EK II pielikumā zemsvītras piezīmē (*) pievieno šādu tekstu:

“Energoefektivitātes formulas vērtība tiks reizināta ar klimata korekcijas faktoru (CCF), kā parādīts zemāk:

1.

CCF iekārtām, kas saskaņā ar piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem darbojas un kam piešķirta atļauja pirms 2015. gada 1. septembra:

CCF = 1, ja HDD ≥ 3 350

CCF = 1,25, ja HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698, kad 2 150 < HDD < 3 350

2.

CCF iekārtām, kam piešķirta atļauja pēc 2015. gada 31. augusta, un iekārtām, kas minētas 1. punktā, pēc 2029. gada 31. decembra:

CCF = 1, ja HDD ≥ 3 350

CCF = 1,12, ja HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335, kad 2 150 < HDD < 3 350

(Iegūtā CCF vērtība tiks noapaļota līdz trim zīmēm aiz komata.)

Par HDD (apkures grādu dienas) vērtību jāpieņem konkrētās sadedzināšanas iekārtu atrašanās vietas HDD vidējā vērtība gadā, ko aprēķina 20 secīgo dienu periodā pirms tā gada, kuram rēķina CCF. HDD aprēķināšanai izmantojama šāda Eurostat noteiktā metode: HDD vērtība ir vienāda ar (18 °C – Tm) × d, ja Tm ir zemāka par vai vienāda ar 15 °C (apkures slieksnis), un ir nulle, ja Tm ir lielāka par 15 °C, kur Tm ir vidējā (Tmin + Tmax/2) āra temperatūra d dienu garumā. Aprēķini veicami katru dienu (d = 1) un sasummējami par gadu.”


Top