Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1918

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1918 (2015. gada 22. oktobris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem izveido Administratīvās palīdzības un sadarbības sistēmu (APS sistēmu) (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7132) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 280, 24.10.2015, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1918/oj

24.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 280/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/1918

(2015. gada 22. oktobris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem izveido Administratīvās palīdzības un sadarbības sistēmu (APS sistēmu)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7132)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 63. panta 1. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

ar Regulu (EK) Nr. 882/2004 izveidots saskaņots regulējums attiecībā uz to, kā organizē oficiālās kontroles, kurās verificē atbilstību Savienības tiesību aktos noteiktajiem dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku labturības noteikumiem. Tāpēc tās IV sadaļa noteic noteikumus par dalībvalstu kompetento iestāžu administratīvo palīdzību un sadarbību, ko īsteno, lai nodrošinātu dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktu piemērošanu.

(2)

Konkrētāk, Regula (EK) Nr. 882/2004 prasa, lai nolūkā panākt, ka pārrobežu neatbilstības gadījumi tiek rezultatīvi izmeklēti, dalībvalstis cita citai sniedz administratīvu palīdzību, sadarbojas un apmainās ar informāciju.

(3)

Turklāt Regula (EK) Nr. 882/2004 paredz, ka dalībvalstu administratīvās palīdzības un sadarbības pienākumus papildina Komisijas pienākums koordinēt dalībvalstu veiktos pasākumus tad, ja neatbilstības gadījumi ir plaši izplatīti vai atkārtojas, vai ja dalībvalstis par neatbilstības novēršanu nevar vienoties.

(4)

Lai būtu izpildīti ar Regulu (EK) Nr. 882/2004 noteiktie pienākumi, katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir nepieciešams ar saviem kolēģiem citās dalībvalstīs un, ja oficiālo kontroļu rezultāti prasa rīkoties vairāk nekā vienā dalībvalstī, ar Komisiju apmainīties ar informāciju, kas vajadzīga, lai būtu iespējams verificēt atbilstību dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem.

(5)

Lai informācijas apmaiņa notiktu iespējami efektīvi, būtu jāizveido IT sistēma, proti, Administratīvās palīdzības un sadarbības sistēma (“APS sistēma”), kas sadarbības organizācijām, kuras katrā dalībvalstī ieceltas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 35. pantu, dotu vajadzīgos instrumentus, kas atvieglotu minētajā regulā prasītās informācijas apmaiņas praktisko īstenošanu. Tāpēc APS sistēmai vajadzētu informācijas apmaiņas vajadzībām piedāvāt integrētu saziņas metodi un strukturētu formātu.

(6)

Izstrādājot, lietojot un uzturot APS sistēmu, tiek piemēroti Komisijas racionalizācijas politikas principi attiecībā uz informācijas tehnoloģijām (IT), proti, panākt efektīvāko iespējamo risinājumu un izvairīties no IT sistēmu liekas dublēšanas, atkārtoti izmantojot līdzšinējās sistēmas – šajā gadījumā, kur iespējams, atkārtoti izmantojot līdzšinējās datu apmaiņas sistēmas.

(7)

APS sistēma būtu jādara piekļūstama tikai katrā valstī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004 ieceltajām sadarbības organizācijām un nozīmētiem Komisijas darbiniekiem. Būtu vajadzīgs, lai dalībvalstis iecelto sadarbības organizāciju vidū varētu norādīt noteiktas sadarbības organizācijas, kas īpaši ieceltas lietot APS sistēmu attiecībā uz tādas varbūtējas neatbilstības gadījumiem, kuras instruments ir maldinoša krāpnieciska prakse.

(8)

Ja kāda sadarbības organizācija pieprasa, vairākas APS sistēmas tehniskās funkcionalitātes var darīt piekļūstamas dalībvalsts centrālā vai reģionāla līmeņa kompetentajām iestādēm, lai varētu gūt papildu tehnisko atbalstu un būtu atvieglota administratīvās palīdzības un sadarbības procedūru gatavošana. Šādu piekļuvi var dot tikai attiecībā uz funkcionalitātēm, kas vajadzīgas, lai starp šīm iestādēm un sadarbības organizāciju, kura nodarbojas ar attiecīgo pieprasījumu vai paziņojumu, būtu iespējama informācijas apmaiņa attiecībā uz palīdzības pieprasījumiem vai neatbilstības paziņojumiem.

(9)

Dažos gadījumos informāciju par neatbilstību dzīvnieku barības vai pārtikas aprites tiesību aktiem dalībvalstu kompetentās iestādes izplata un ar to apmainās, izmantojot Ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā (RASFF), kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 (2), un Tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmu (TRACES), kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2004/292/EK (3). Lai izvairītos no liekas dublēšanas, šī informācija ar APS sistēmas starpniecību būtu jādara pieejama saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004 ieceltajām sadarbības organizācijām, lai dalībvalstij, kas minēto informāciju paziņo RASFF vai TRACES sistēmā, tā pati informācija administratīvās palīdzības un sadarbības vajadzībām nebūtu jāaugšupielādē APS sistēmā. Attiecīgi procesa racionalizēšanas labad RASFF un TRACES lietotnes būtu jāiespējo tā, lai dati APS sistēmā tiktu ievadīti ar to starpniecību.

(10)

Informācijā, ar ko apmainās un kas attiecas uz administratīvu palīdzību un sadarbību, kura tiek veikta, pildot Regulu (EK) Nr. 882/2004, var ietilpt rezultāti, kas gūti, oficiāli kontrolējot uzņēmējus, to kontrolē esošās telpas un preces, un informācija, kas dod iespēju šādus uzņēmējus, telpas vai preces identificēt. Šādai informācijai vajadzētu būt piekļūstamai tikai tām amatpersonām, kam, ņemot vērā to amatu kompetentajās iestādēs, šī informācija vajadzīga, lai verificētu atbilstību dzīvnieku barības vai pārtikas aprites tiesību aktiem vai citādi nodrošinātu to izpildi.

(11)

APS sistēmai vajadzētu būt tādai, lai sadarbības organizācijai, kura nosūtījusi palīdzības pieprasījumu vai paziņojumu par iespējamu vai konstatētu pārrobežu neatbilstības gadījumu, pēc tam, kad pieprasījumu vai paziņojumu saņēmusī sadarbības organizācija sniegusi palīdzību vai reaģējusi uz paziņojumu, administratīvās palīdzības un sadarbības procedūru būtu iespējams slēgt. Būtu jāievieš tāda kārtība, lai procedūras lieki neapstātos vai nepaliktu nenoslēgtas un, ja sešu mēnešu laikā nekāda darbība vai informācijas apmaiņa nav notikusi, sistēmai būtu iespējams procedūru automātiski slēgt.

(12)

Šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Šā lēmuma mērķis jo īpaši ir panākt, lai tiktu pilnīgi ievērotas tiesības uz personas datu aizsardzību.

(13)

Ja Regulā (EK) Nr. 882/2004 un šajā lēmumā paredzētajā informācijas apmaiņā tiek apstrādāti personas dati, būtu jāizdara rūpīga novērtēšana, lai panāktu, ka datu apstrāde ir stingri nepieciešama efektīvas administratīvas palīdzības un sadarbības vajadzībām un ka šāda apstrāde atbilst nacionālajām normām, ar kurām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (5). Ja tiek apsvērts, vai, aizsargājot Direktīvas 95/46/EK 13. panta 1. punkta d) un f) apakšpunktā un Regulas (EK) Nr. 45/2001 20. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktā minētās intereses, attiecībā uz noteiktām datu subjektu tiesībām un personas datu apstrādātāja pienākumiem nepieņemt ar Direktīvu 95/46/EK un Regulu (EK) Nr. 45/2001 noteiktos izņēmumus (atbrīvojumi) un ierobežojumus, šos izņēmumus un ierobežojumus var pieņemt tikai tad, ja tie ir nepieciešami vēlamā mērķa sasniegšanai un ir ar šo mērķi samērīgi. Datu subjektu tiesību ierobežošanai vajadzētu būt pasākumam, kas nepieciešams, lai kompetentajām iestādēm nebūtu traucēts veikt oficiālās kontroles uzdevumus un lai varētu netraucēti novērtēt atbilstību dzīvnieku barības vai pārtikas aprites tiesību aktiem. Proti, datu subjektu tiesības var saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un Regulu (EK) Nr. 45/2001 ierobežot novērošanas vai epizodiskas uzraudzības pasākumu laikā, ja to piešķiršana apdraudētu oficiālās kontroles vai izmeklēšanas vai kaitētu to nolūkiem. Lai būtu garantēts augsts datu aizsardzības līmenis, lietderīgi ir noteikt tādu maksimālo glabāšanas ilgumu, kas nodrošinātu, ka personas dati APS sistēmā nepaliek ilgāk, kā nepieciešams, lai panāktu atbilstību Regulas (EK) Nr. 882/2004 IV sadaļas noteikumiem. Proti, būtu jānosaka glabāšanas periods pieci gadi no administratīvās palīdzības un sadarbības procedūras slēgšanas brīža un pēc šā laika personas dati APS sistēmā jādzēš. Šāds glabāšanas perioda ilgums ir nepieciešams, lai sadarbības organizācijas un Komisija informāciju varētu izmantot tik ilgu laiku pēc administratīvās palīdzības un sadarbības procedūras slēgšanas, lai būtu iespējams novērtēt, vai tiek laikus konstatēta atkārtota, savstarpēji saistīta vai plaši izplatīta neatbilstība dzīvnieku barības vai pārtikas aprites tiesību aktiem.

(14)

Ir lietderīgi noteikt noteikumus par tādas informācijas labošanu APS sistēmā, ar kuru ir notikusi apmainīšanās, lai būtu drošība, ka sistēmā glabātā informācija ir pareiza. Lietderīgi ir arī noteikt datu drošības minimālās prasības, kas novērstu, ka tiem jebkādi piekļūst vai tos lieto neatļauti.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

I IEDAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šis lēmums noteic noteikumus, kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 IV sadaļu izveido un lieto Administratīvās palīdzības un sadarbības sistēmu (“APS sistēmu”), lai atbalstītu informācijas apmaiņu starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un starp šīm iestādēm un Komisiju.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā ir lietoti šādi definēti termini:

(1)

“administratīvās palīdzības un sadarbības procedūra” nozīmē iedibinātu APS sistēmā paredzētu darbplūsmu, kas koordinācijas institūcijām un Komisijai dod iespēju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 36., 37. un 38. pantu apmainīties ar informāciju par iespējamiem neatbilstības gadījumiem;

(2)

“administratīvās palīdzības un sadarbības procedūras slēgšana” nozīmē APS sistēmas tehniskā mehānisma izmantošanu kādas administratīvās palīdzības un sadarbības procedūras slēgšanai;

(3)

“administratīvās palīdzības un sadarbības procedūras izņemšana no sistēmas” nozīmē AAP sistēmā kļūdaini augšupielādētas administratīvās palīdzības un sadarbības procedūras izņemšanu no šīs sistēmas.

II SADAĻA

APS SISTĒMAS DARBĪBA

3. pants

APS sistēmas izveide un pārvaldība

1.   APS sistēmu izveido, pārvalda un pēc vajadzības atjaunina Komisija.

2.   Komisija APS sistēmu dara piekļūstamu sadarbības organizācijām, ko katra dalībvalsts ieceļ saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 35. panta 1. punktu (“sadarbības organizācijas”).

3.   Pēc pieprasījuma, ko iesniedz kāda no 2. punktā minētajām sadarbības organizācijām, Komisija piekļuvi APS sistēmai piešķir ieceltiem darbiniekiem, kuri pieder pie vienas un tās pašas dalībvalsts centrālā vai reģionālā līmeņa kompetentajām iestādēm. Šāda piekļuve attiecas tikai uz tām APS sistēmas tehniskajām funkcionalitātēm, kas vajadzīgas, lai minētās kompetentās iestādes un sadarbības organizācija, kura pieprasījusi piekļuvi, varētu apmainīties ar informāciju attiecībā uz šīs sadarbības organizācijas kārtoto administratīvās palīdzības un sadarbības procedūru sagatavošanu.

4.   Komisija nodrošina, ka Ātrās brīdināšanas sistēma pārtikas un barības jomā (RASFF), kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 50. pantu, un Tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēma (TRACES), kas izveidota ar Lēmuma 2004/292/EK 2. pantu, spēj APS sistēmai un līdz ar to arī sadarbības organizācijām sniegt nepieciešamo informāciju.

4. pants

Sadarbības organizācijas, kas atbildīgas par apmaiņu ar informāciju attiecībā uz varbūtējām neatbilstībām, kuru instruments ir maldinoša krāpnieciska prakse

Dalībvalstis konkrēti norāda, kuras no 3. panta 2. punktā minētajām sadarbības organizācijām ir ieceltas apmaiņai ar informāciju attiecībā uz iespējamām neatbilstībām, kuru instruments ir maldinoša krāpnieciska prakse.

5. pants

Sadarbības organizāciju pienākumi attiecībā uz APS sistēmu

1.   Sadarbības organizācijas ir atbildīgas par to, lai:

a)

būtu drošība, ka to darbinieki ievēro Regulas (EK) Nr. 882/2004 7. panta 2. un 3. punktā paredzētos konfidencialitātes noteikumus;

b)

APS sistēmā būtu augšupielādēti palīdzības pieprasījumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 36. pantu (“palīdzības pieprasījumi”), neatbilstības paziņojumi saskaņā ar minētās regulas 37. un 38. pantu (“neatbilstības paziņojumi”) un attiecīgi atbildes uz šādiem palīdzības pieprasījumiem vai neatbilstības paziņojumiem;

c)

būtu drošība, ka APS sistēmā bez liekas kavēšanās tiek augšupielādēta informācija, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 36., 37. un 38. pantu jāsniedz kādai sadarbības organizācijai citā dalībvalstī;

d)

ar jebkādiem saprātīgiem līdzekļiem tiktu gādāts, lai APS sistēmā augšupielādētā informācija būtu precīza, vajadzības gadījumā koriģēta un atjaunināta;

e)

ne vēlāk kā 30 dienas no augšupielādēšanas datuma no APS sistēmas tiktu izņemta jebkāda informācija, kas tajā augšupielādēta kļūdaini vai arī vairs nav nepieciešama administratīvās palīdzības un sadarbības procedūras uzsākšanai.

2.   Šā lēmuma 1. punkta a), d) un e) apakšpunkta prasības attiecas arī uz 3. panta 3. punktā minētajiem centrālā vai reģionālā līmeņa kompetento iestāžu darbiniekiem. Ja sadarbības organizācijai ir ziņas, kas rada aizdomas, ka kāds informācijas vienums ir neprecīzs vai APS sistēmā ticis iekļauts kļūdaini, tā iespējami drīz attiecīgi informē sadarbības organizāciju, kas šo vienumu APS sistēmā iekļāvusi.

6. pants

Administratīvās palīdzības un sadarbības procedūras slēgšana

1.   Kad sadarbības organizācija, kas saskaņā ar 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu augšupielādējusi palīdzības pieprasījumu vai neatbilstības paziņojumu, no pieprasījuma vai paziņojuma saņēmējas sadarbības organizācijas saņēmusi attiecīgu atbildi, tā administratīvās palīdzības un sadarbības procedūru slēdz.

2.   Ja sešus mēnešus no datuma, kad palīdzības pieprasījums vai neatbilstības paziņojums saskaņā ar 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu augšupielādēts APS sistēmā, administratīvās palīdzības un sadarbības procedūra nav slēgta, APS sistēma prasa, lai pieprasītāja sadarbības organizācija vai paziņotāja sadarbības organizācija apstiprina, ka administratīvās palīdzības un sadarbības procedūra joprojām turpinās.

Pieprasītāja sadarbības organizācija vai paziņotāja sadarbības organizācija piecpadsmit darbdienu laikā vai nu apstiprina, ka administratīvās palīdzības un sadarbības procedūra joprojām turpinās, vai, ja procedūra vairs nav vajadzīga, procedūru slēdz. Ja sadarbības organizācija apstiprinājumu nesniedz vai procedūru neslēdz, APS sistēma procedūru slēdz automātiski.

3.   Ja saskaņā ar 2. punktu tiek saņemts apstiprinājums, ka administratīvās palīdzības un sadarbības procedūra joprojām turpinās, tā APS sistēmā paliek atvērta.

Ja kaut kad pēc šāda apstiprinājuma datuma ir tāds sešu mēnešu periods, kura laikā nekāda informācijas apmaiņa nenotiek, administratīvās palīdzības un sadarbības procedūru automātiski slēdz.

7. pants

Komisijas pienākumi attiecībā uz APS sistēmu

Komisija:

a)

nodrošina APS sistēmai vajadzīgās programmatūras un IT infrastruktūras izstrādi, uzturēšanu, atbalstīšanu un jebkādu nepieciešamu atjaunināšanu;

b)

pārrauga ar APS sistēmas starpniecību notiekošo Regulas (EK) Nr. 882/2004 40. panta 1. punktā paredzētās informācijas apmaiņu, lai konstatētu darbības, kas ir vai šķiet esam pretrunā dzīvnieku barības vai pārtikas aprites tiesību aktiem un rada īpašu interesi Savienības līmenī;

c)

savu Regulas (EK) Nr. 882/2004 40. panta 1. punktā paredzēto koordinēšanas uzdevumu veikšanas un Regulas (EK) Nr. 882/2004 īstenošanu atvieglojošu ziņojumu gatavošanas vajadzībām analizē informāciju, ar kuru apmainās APS sistēmā;

d)

nodrošina APS sistēmas lietošanai vajadzīgos formātus un lietošanas norādījumus.

8. pants

Informācijas apmaiņa ar APS sistēmas starpniecību

1.   Informācijas apmaiņa ar APS sistēmas starpniecību notiek, izmantojot formātu, ko Komisija darījusi pieejamu saskaņā ar 7. panta d) punktu.

2.   Informācijā, ar ko apmainās ar APS sistēmas starpniecību, attiecībā uz katru gadījumu iekļauj vismaz:

a)

gadījuma kārtotāju kompetento iestāžu un amatpersonu kontaktinformāciju;

b)

iespējamās neatbilstības aprakstu;

c)

ja iespējams, ar to saistīto uzņēmēju identitātes datus;

d)

detalizētu informāciju par dzīvniekiem vai precēm, kas saistīti ar gadījumu, kurā iespējama neatbilstība dzīvnieku barības vai pārtikas aprites tiesību aktiem;

e)

ziņas par to, vai apmainīšanās ar informāciju ir notikusi, lai:

i)

izteiktu palīdzības pieprasījumu vai uz to atbildētu vai arī

ii)

iesniegtu neatbilstības paziņojumu vai uz to atbildētu;

f)

norādījumu, kurai sadarbības organizācijai palīdzības pieprasījums vai neatbilstības paziņojums adresēts;

g)

norādījumu par to, vai palīdzības pieprasījums vai neatbilstības paziņojums ir saistīts ar tādu iespējamu neatbilstības gadījumu, kura cēlonis ir maldinoša krāpnieciska prakse, un par to, vai to darīt piekļūstamu tikai 4. pantā minētajām sadarbības organizācijām.

III SADAĻA

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN DROŠĪBA

9. pants

Nolūku ierobežošana

1.   Sadarbības organizācijas un Komisija ar personas datiem APS sistēmā apmainās un tos šajā sistēmā apstrādā tikai Regulas (EK) Nr. 882/2004 IV sadaļā noteikto administratīvās palīdzības un sadarbības prasību īstenošanai.

2.   Nekādā gadījumā datu apmaiņā neiekļauj personīgu informāciju, kas atklāj kādas personas rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, biedra statusu arodbiedrībā un informāciju par tās veselību vai dzimumdzīvi.

10. pants

Datu aizsardzība

1.   Direktīvu 95/46/EK un Regulu (EK) Nr. 45/2001 piemēro tiktāl, cik informācija, ar kuru apmainās APS sistēmā, satur personas datus, kas definēti Direktīvas 95/46/EK 2. panta a) punktā un Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta a) punktā.

2.   Attiecībā uz pienākumu attiecīgo informāciju nosūtīt uz APS sistēmu un attiecībā uz jebkādu personas datu apstrādi, kas var izrietēt no minētās darbības, kā arī no 3. panta 3. punktā minētajām informācijas apmaiņām, par Direktīvas 95/46/EK 2. panta d) punktā definētajiem personas datu apstrādātājiem uzskata dalībvalstu kompetentās iestādes un sadarbības organizācijas.

3.   Attiecībā uz pienākumu pārvaldīt APS sistēmu jebkādā personas datu apstrādē, kas var izrietēt no šā lēmuma 5. panta, par Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta d) punktā definēto apstrādātāju uzskata Komisiju.

4.   Lai aizsargātu Direktīvas 95/46/EK 13. panta 1. punkta d) un f) apakšpunktā minētās intereses, dalībvalstis var ierobežot minētās direktīvas 6. panta 1. punktā, 10. pantā, 11. panta 1. punktā un 12. pantā noteiktās tiesības un pienākumus.

5.   Komisija Regulas (EK) Nr. 45/2001 4. panta 1. punktā, 11. pantā, 12. panta 1. punktā un 13. līdz 17. pantā noteiktās tiesības un pienākumus var ierobežot, ja šāds ierobežojošs pasākums ir nepieciešams, lai laikā, kad tiek plānotas vai veiktas darbības, ar kurām konkrētajā gadījumā, uz ko attiecas informācija, verificē atbilstību dzīvnieku barības vai pārtikas aprites tiesību aktiem vai nodrošina dzīvnieku barības vai pārtikas aprites tiesību aktu izpildi, aizsargātu minētās regulas 20. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktā minētās intereses.

11. pants

Personas datu glabāšana

Komisija APS sistēmā apstrādātos personas datus no sistēmas izņem uzreiz, kad to ievākšanas un apstrādāšanas nolūkam tie vairs nav vajadzīgi, un parasti ne vēlāk kā piecus gadus pēc administratīvās palīdzības un sadarbības procedūras slēgšanas.

12. pants

Datu drošība

Komisija un dalībvalstis gādā, lai APS sistēma atbilstu datu drošības noteikumiem, ko Komisija pieņēmusi attiecīgi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 22. pantu un Direktīvas 95/46/EK 17. pantu.

13. pants

Piemērošanas datums

Šo lēmumu piemēro no divdesmitās dienas pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

14. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2004. gada 30. marta Lēmums 2004/292/EK par TRACES sistēmas ieviešanu, ar ko groza Lēmumu 92/486/EEK (OV L 94, 31.3.2004., 63. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).


Top