Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1302

Komisijas Lēmums (ES) 2015/1302 (2015. gada 28. jūlijs) par “Veselības aprūpes uzņēmuma integrēšanas” profilu identifikāciju izmantošanai par atsauci publiskajā iepirkumā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 199, 29.7.2015, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1302/oj

29.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/43


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2015/1302

(2015. gada 28. jūlijs)

par “Veselības aprūpes uzņēmuma integrēšanas” profilu identifikāciju izmantošanai par atsauci publiskajā iepirkumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (1), un jo īpaši tās 13. panta 1. punktu,

pēc apspriešanās Eiropas daudzpusējā ieinteresēto personu forumā par IKT standartizāciju un ar nozares ekspertiem,

tā kā:

(1)

Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā “Eiropa 2020 – stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (2), standartizācijai ir svarīga nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” atbalstam. Vairākas stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvas apliecina, ka produktu un pakalpojumu saderības un sadarbspējas nodrošināšanā, tehnikas attīstības veicināšanā un inovācijas sekmēšanā liela nozīme ir brīvprātīgai standartizācijai produktu vai pakalpojumu tirgos.

(2)

Kā uzsvērts Gada izaugsmes pētījumā par 2015. gadu (3), digitālā vienotā tirgus pabeigšana ir svarīga Eiropas Savienības prioritāte. Komisija ir sākusi īstenot digitālā vienotā tirgus stratēģiju (4), kurā ir uzsvērta standartizācijas un sadarbspējas nozīme Eiropas digitālās ekonomikas ar ilgtermiņa izaugsmes potenciālu radīšanā.

(3)

Digitālajā sabiedrībā bez standartizācijas nav iespējams nodrošināt ierīču, lietojumprogrammu, datu repozitoriju, pakalpojumu un tīklu sadarbspēju. Komisijas paziņojumā “Eiropas standartu stratēģisks redzējums: virzības mērķis – līdz 2020. gadam sekmēt un paātrināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi” (5) atzīts, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) standartizācijas process ir visnotaļ specifisks, proti, IKT risinājumus, lietojumus un pakalpojumus bieži vien izstrādā pasaules mēroga IKT forumi un konsorciji, un tie arī kļuvuši par vadošajām IKT standartu izstrādes organizācijām.

(4)

Regulas (ES) Nr. 1025/2012 mērķis ir Eiropas standartizācijas sistēmas modernizācija un uzlabošana. Ar to izveidotā sistēma paredz, ka Komisija var pieņemt lēmumu noteikt jeb identificēt visnozīmīgākās un izplatītākās IKT tehniskās specifikācijas, kuras pieņēmušas organizācijas, kas nav Eiropas, starptautiskās vai nacionālās standartizācijas organizācijas. Iespēja aparatūras, programmatūras un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu iepirkumos izmantot visu IKT tehnisko specifikāciju klāstu nodrošinās sadarbspēju, palīdzēs publiskajai pārvaldei nenonākt konkrētu risinājumu atkarībā un veicinās konkurenci sadarbspējīgu IKT risinājumu piedāvājumā.

(5)

IKT tehniskajām specifikācijām, uz ko var atsaukties publiskajā iepirkumā, ir jāatbilst Regulas (ES) Nr. 1025/2012 II pielikumā izklāstītajām prasībām. Atbilstība šīm prasībām publiskajām iestādēm garantē, ka IKT tehniskās specifikācijas ir noteiktas saskaņā ar atklātības, taisnīguma, objektivitātes un nediskriminēšanas principiem, ko standartizācijas jomā atzīst Pasaules Tirdzniecības organizācija.

(6)

Lēmums par IKT specifikācijas noteikšanu jeb identifikāciju jāpieņem pēc apspriešanās ar Eiropas daudzpusēju ieinteresēto personu forumu par IKT standartizāciju, kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2011/C 349/04 (6), un citu veidu konsultācijām ar nozares ekspertiem.

(7)

Eiropas daudzpusējais ieinteresēto personu forums par IKT standartizāciju 2014. gada 2. oktobrī novērtēja 27 “Veselības aprūpes uzņēmuma integrēšanas” (IHE) profilu atbilstību prasībām, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 1025/2012 II pielikumā, un ieteica tos identificēt izmantošanai par atsauci publiskajā iepirkumā. Šo 27 IHE profilu novērtēšana tika nodota e-veselības tīklam, kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/24/ES (7) 14. pantu, un tas apstiprināja ieteikumu par identificēšanu.

(8)

IHE attīsta IKT tehnisko specifikāciju veselības aprūpes informācijas tehnoloģiju jomā. 27 IHE profili ir detalizētas specifikācijas, kas izstrādātas 15 gadu laikā IHE komitejās un kas optimizē labi izstrādātu standartu atlasi, aprakstot dažādus sadarbspējas slāņus (t. i., protokolu komunikācijas, tehniskie, sintaktiskie, semantiskie un lietojumprogrammas līmeņi), lai rastu sadarbspējas risinājumus medicīnisko datu apmaiņai vai koplietošanai.

(9)

Šie 27 IHE profili var palielināt e-veselības pakalpojumu un lietojumprogrammu sadarbspēju, dodot labumu pacientiem un medicīnas kopienai. Tādēļ šie 27 IHE profili būtu jāidentificē kā IKT tehniskās specifikācijas izmantošanai par atsauci publiskajā iepirkumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pielikumā uzskaitītos “Veselības aprūpes uzņēmumu integrēšanas” profilus var izmantot par atsauci publiskajā iepirkumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2015. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

(2)  COM(2010) 2020 galīgā redakcija, 2010. gada 3. marts.

(3)  COM(2014) 902.

(4)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai”, COM(2015) 192 final, 2015. gada 6. maijs.

(5)  COM(2011) 311 galīgā redakcija, 2011. gada 1. jūnijs.

(6)  Komisijas 2011. gada 28. novembra Lēmums 2011/C 349/04, ar ko izveido Eiropas daudzpusēju ieinteresēto personu forumu par IKT standartizāciju (OV C 349, 30.11.2011., 4. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (OV L 88, 4.4.2011., 45. lpp.).


PIELIKUMS

“VESELĪBAS APRŪPES UZŅĒMUMA INTEGRĒŠANAS” PROFILI, KURUS VAR IZMANTOT PAR ATSAUCI PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

1.

IHE XCPD: Cross-Community Patient Discovery;

2.

IHE XCA: Cross-Community Access;

3.

IHE XCF: Cross-Community Fetch;

4.

IHE XDR: Cross-Enterprise Document Reliable Interchange;

5.

IHE CT: Consistent Time;

6.

IHE ATNA: Audit Trail and Node Authentication;

7.

IHE BPPC: Basic Patient Privacy Consents;

8.

IHE XUA: Cross-Enterprise User Assertion;

9.

IHE PRE: Pharmacy Prescription;

10.

IHE DIS: Pharmacy Dispense;

11.

IHE XPHR: Exchange of Personal Health Record Content;

12.

IHE XD-MS: Cross-Enterprise Sharing of Medical Summaries Integration Profile;

13.

IHE XD-SD: Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents;

14.

IHE PIX: Patient Identifier Cross-Referencing;

15.

IHE PDQ: Patient Demographics Query;

16.

IHE XDS.b: Cross-Enterprise Document Sharing;

17.

IHE XDS-I.b: Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging;

18.

IHE XD-LAB: Laboratory Reports;

19.

IHE XDM: Cross-Enterprise Document Media Interchange;

20.

IHE SVS: Sharing Value Sets;

21.

IHE SWF: Radiology Scheduled Workflow;

22.

IHE SWF.b: Radiology Scheduled Workflow;

23.

IHE PIR: Patient Information Reconciliation;

24.

IHE PAM: Patient Administration Management;

25.

IHE LTW: Laboratory Testing Workflow;

26.

IHE LCSD: Laboratory Code Sets Distribution;

27.

IHE LWA: Laboratory Analytical Workflow.


Top