Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0191

Komisijas Lēmums (ES) 2015/191 ( 2015. gada 5. februāris ), ar ko groza Lēmumu 2010/670/ES attiecībā uz dažiem minētā lēmuma 9. pantā un 11. panta 1. punktā noteiktajiem termiņiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 466)

OJ L 31, 7.2.2015, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/191/oj

7.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/31


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2015/191

(2015. gada 5. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2010/670/ES attiecībā uz dažiem minētā lēmuma 9. pantā un 11. panta 1. punktā noteiktajiem termiņiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 466)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 10.a panta 8. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2010/670/ES (2) ir paredzēti atlases un īstenošanas noteikumi un kritēriji attiecībā uz komerciāliem demonstrējumu projektiem, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā (turpmāk “CCS demonstrējumu projekti”), un attiecībā uz inovatīviem atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektiem (turpmāk “RES demonstrējumu projekti”), kas aptver 300 miljonus kvotu no Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas rezerves, kura paredzēta jaunām iekārtām, kā arī izklāstīti pamatnoteikumi attiecībā uz kvotu monetizāciju un ieņēmumu pārvaldību.

(2)

Ekonomikas krīzes dēļ attiecībā uz ievērojamu skaitu projektu, kas atlasīti saskaņā ar Lēmumu 2010/670/ES, nebūs iespējams panākt galīgā ieguldījumu lēmuma pieņemšanu 24 mēnešos pēc tam, kad pieņemts lēmums par piešķiršanu RES demonstrējumu projektu gadījumā, vai 36 mēnešos pēc tam, kad pieņemts lēmums par piešķiršanu CCS demonstrējumu projektu gadījumā. Tādējādi šādus projektus nevarēs nodot ekspluatācijā četros gados pēc tam, kad pieņemts lēmums par piešķiršanu. Tāpēc par diviem gadiem būtu jāpagarina termiņi attiecībā uz galīgo ieguldījumu lēmumu un ekspluatācijas sākšanas datumu. Attiecībā uz ekspluatācijas sākšanas datumu būtu jāpiemēro arī labvēlības periods viena gada garumā.

(3)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/670/ES groza šādi:

1)

lēmuma 9. pantu groza šādi:

a)

pirmajā daļā vārdus “24 mēnešu laikā” aizstāj ar vārdiem “48 mēnešu laikā”;

b)

otrajā daļā vārdus “36 mēnešu laikā” aizstāj ar vārdiem “60 mēnešu laikā”;

2)

lēmuma 11. panta 1. punktu groza šādi:

a)

otrajā daļā vārdus “2015. gada 31. decembri” aizstāj ar vārdiem “2017. gada 31. decembri” un frāzi “četriem gadiem” aizstāj ar frāzi “sešiem gadiem”;

b)

pievieno šādu trešo un ceturto daļu:

“Ja projekts nav nodots ekspluatācijā līdz datumam, kas noteikts kā šā projekta ekspluatācijas sākuma datums, šādu termiņu automātiski pagarina par vienu gadu.

Lēmumi par piešķiršanu zaudē juridisko spēku, ja projekts nav nodots ekspluatācijā līdz datumam, kas noteikts kā ekspluatācijas sākuma datums saskaņā ar trešo daļu. Šādā gadījumā atlīdzina visu izmaksāto vai izmaksāšanai saņemto finansējumu.”

2. pants

Šo lēmumu piemēro arī tādiem CCS un RES demonstrējumu projektiem, par kuriem lēmums par piešķiršanu pieņemts pirms šā lēmuma stāšanās spēkā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 5. februārī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Miguel ARIAS CAÑETE


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 3. novembra Lēmums 2010/670/ES, ar ko nosaka kritērijus un pasākumus tādu komerciālu demonstrējumu projektu finansēšanai, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā, kā arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu finansēšanai atbilstīgi sistēmai par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecību Kopienā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 290, 6.11.2010., 39. lpp.).


Top