Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0179

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/179 ( 2015. gada 4. februāris ), kas atļauj dalībvalstīm noteikt atkāpi no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz skujkoku ( Coniferales ) koksnes iepakojuma materiāliem munīcijas kastu veidā, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un kuras ir ASV Aizsardzības ministrijas pārziņā (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 445)

OJ L 30, 6.2.2015, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/179/oj

6.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/179

(2015. gada 4. februāris),

kas atļauj dalībvalstīm noteikt atkāpi no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz skujkoku (Coniferales) koksnes iepakojuma materiāliem munīcijas kastu veidā, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un kuras ir ASV Aizsardzības ministrijas pārziņā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 445)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 15. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 5. panta 1. punktu saistībā ar tās IV pielikuma A daļas I iedaļas 2. punktu dalībvalstis aizliedz ievest Savienībā koksnes iepakojamo materiālu, ja tas nav apstrādāts saskaņā ar apstiprinātu fitosanitāro procedūru, kā noteikts Starptautiskajā fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 15 (2), un uz tā nav marķējuma, kā noteikts tajā pašā standartā, kas norāda, ka koksnes iepakojuma materiālam ir veikta šāda fitosanitārā apstrāde. Tomēr saskaņā ar minētās direktīvas 15. panta 1. punktu var noteikt atkāpes no šā aizlieguma, ja tiek konstatēts, ka nedraud kaitīgu organismu izplatīšanās.

(2)

Daži skujkoku (Coniferales) koksnes iepakojuma materiāli kastu veidā, kuras faktiski izmanto munīcijas pārvadāšanai, kuras izgatavotas ne vēlāk kā 2007. gada 31. augustā un kuru izcelsme ir ASV, neatbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2000/29/EK 5. panta 1. punktā saistībā ar tās IV pielikuma A daļas I iedaļas 2. punktu. Minētās kastes turpmāk dēvētas par “kastēm”.

(3)

Pamatojoties uz ASV sniegto informāciju, Komisija ir secinājusi, ka kastes nerada kaitīgu organismu izplatīšanās risku, ja tiek ievēroti zināmi nosacījumi par mizas neesību vai ierobežotu klātbūtni, kastu apstrādi un labošanu, kā arī to glabāšanu un transportēšanu.

(4)

Tādēļ būtu jāatļauj dalībvalstīm kastes ievest, kā arī glabāt un pārvietot savā teritorijā ar noteikumu, ka ir izpildīti 3. apsvērumā minētie nosacījumi, bet Direktīvas 2000/29/EK noteikumi būtu jāpiemēro, kad tās būs tukšas.

(5)

Lai nodrošinātu efektīvu kontroli un pārskatu par iespējamo fitosanitāro risku, jebkurai personai, kas kastes pārvieto vai glabā pēc normatīvajā daļā paredzētajām pārbaudēm, būtu jāinformē atbildīgā oficiālā iestāde par tādu pārvietošanu vai glabāšanu un attiecīgajām kastēm.

(6)

Dalībvalstīm būtu jāinformē citai cita un Komisija, ja tām nācis zināms par sūtījumu, kas neatbilst 3. apsvērumā minētajiem nosacījumiem. Tām būtu gadu no gada jāiesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm informācija par veikto importu, lai varētu novērtēt šā lēmuma piemērošanu.

(7)

Ņemot vērā atkāpes iemeslus, ir lietderīgi to piešķirt uz trim gadiem.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atļauja noteikt atkāpi

Atkāpjoties no Direktīvas 2000/29/EK 5. panta 1. punkta saistībā ar minētās direktīvas IV pielikuma A daļas I iedaļas 2. punktu, dalībvalstis var atļaut to teritorijā ievest skujkoku (Coniferales) koksnes iepakojamo materiālu kastu veidā, kuras faktiski izmanto munīcijas transportēšanai, kuras izgatavotas ne vēlāk kā 2007. gada 31. augustā, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un kuras ir ASV Aizsardzības ministrijas pārziņā, turpmāk – “kastes”, kas atbilst šā lēmuma pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Paziņošanas pienākums

1.   Par nodomu ievest sūtījumu importētājs vismaz piecas darbdienas iepriekš paziņo ievešanas vietas un pirmās glabāšanas vietas, ja tā nav ievešanas vieta, dalībvalsts(-u) atbildīgajai oficiālajai iestādei.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā paziņojumā ir šādas ziņas:

a)

paredzētās ievešanas datums;

b)

attiecīgā sūtījuma inventāra saraksts, kurā identificētas tajā ietilpstošās kastes;

c)

importētāja vārds un adrese;

d)

paredzētā ievešanas vieta;

e)

pirmās glabāšanas vietas adrese, ja tā nav ievešanas vieta.

3. pants

Pārbaudes, ko veic atbildīgās oficiālās iestādes

Pirmās glabāšanas vietas, kas nav ievešanas vieta, dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde pārbauda, vai katra sūtījuma reprezentatīvs paraugs atbilst šādiem pielikuma punktiem:

a)

1. un 2. punkts par attiecīgā marķējuma lietošanu;

b)

4. punkts par mizas neesību;

c)

5. punkts par mitruma saturu;

d)

7. punkts par pievienoto dokumentu.

4. pants

Glabāšana un pārvietošana

1.   Pirms un pēc pārbaužu veikšanas, kā minēts 3. pantā, kastes paliek glabāšanā slēgtās ēkās.

2.   Ja kastes pārvieto pirms vai pēc pārbaudes, kā minēts 3. pantā, tās pārvieto slēgtos konteineros vai zem pilnīgi aizsargājoša pārsega.

3.   Ja kastes pārvieto pēc pārbaudes, kā minēts 3. pantā, to pārvietotājs atbildīgajai(-ām) oficiālajai(-ām) iestādei(-ēm) dara zināmu izbraukšanas vietu un galamērķi, kā arī attiecīgo kastu daudzumus un identitāti.

Ja kastes glabā pēc pārbaudes, kā minēts 3. pantā, vietā, kas nav tā vieta, kur pārbaudes veiktas, to glabātājs atbildīgajai oficiālajai iestādei dara zināmu glabāšanas vietu, kā arī attiecīgo kastu daudzumus un identitāti.

5. pants

Paziņošana par neatbilstību

Dalībvalstis paziņo Komisijai un citām dalībvalstīm par visiem sūtījumiem, kas neatbilst pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Paziņošanu izdara ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā no brīža, kad atbildīgajai oficiālajai iestādei nācis zināms par tādu sūtījumu.

6. pants

Ziņošana par importu

Pirmās glabāšanas vietas, kas nav ievešanas vieta, kā minēts 2. panta 1. punktā, dalībvalsts Komisijai un citām dalībvalstīm katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz informāciju par to teritorijā ievestajiem sūtījumiem un ziņojumu par 3. pantā minētajām pārbaudēm, kas veiktas iepriekšējā gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

7. pants

Spēkā esības beigu datums

Šis lēmums ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.

8. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 4. februārī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  ISPM 15. 2009. Regulation of wood packaging material in international trade. Rome, IPPC, FAO.


PIELIKUMS

NOSACĪJUMI PAR 1. PANTĀ MINĒTAJĀM KASTĒM

Lēmuma 1. pantā minētajām kastēm ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1.

Uz tām ir marķējums, kas apliecina, ka tās ir izgatavotas ne vēlāk kā 2007. gada 31. augustā.

2.

Uz tām ir marķējums, kas norāda, ka tās ir apstrādātas ar koksnes konservantu, kuru apstiprinājusi Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūra.

3.

Ja laikā no 2007. gada 1. septembra kastes ir labotas, labošanai izmantotā koksne atbilst Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļas 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

4.

Kastes ir izgatavotas no nomizota koka, kam izņēmuma kārtā var būt vizuāli nodalīti un skaidri atšķirami mizas gabaliņi, kuri atbilst vienai no šādām prasībām:

a)

to platums ir mazāks par 3 cm (neatkarīgi no garuma); vai

b)

ja tie platumā ir lielāki par 3 cm, katra atsevišķa mizas gabala kopējā virsmas platība ir mazāka par 50 cm2.

5.

To mitruma saturs nav lielāks par 20 %.

6.

Tās vienmēr ir glabātas slēgtās ēkās un transportētas slēgtos konteineros vai zem pilnīgi aizsargājoša pārsega.

7.

Tām ir pievienots ASV Aizsardzības ministrijas izdots dokuments, kas apliecina atbilstību 4., 5. un 6. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.


Top