EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0043(01)

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/2332 (2015. gada 4. decembris) par euro monētu emisijas apjoma apstiprināšanas procedūru (ECB/2015/43)

OJ L 328, 12.12.2015, p. 123–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2332/oj

12.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/123


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/2332

(2015. gada 4. decembris)

par euro monētu emisijas apjoma apstiprināšanas procedūru (ECB/2015/43)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 2. punkta pirmo teikumu,

tā kā:

(1)

dalībvalstīm, kuru valūta ir euro (turpmāk – “euro zonas dalībvalstis”), ir tiesības emitēt euro monētas, ievērojot Eiropas Centrālās bankas (ECB) apstiprināto emisijas apjomu.

(2)

Atceļot kādas dalībvalsts izņēmuma statusu, šādai dalībvalstij jābūt tiesībām piedalīties apstiprināšanas procedūrā gadā pirms skaidras naudas nomaiņas, lai tā varētu īstenot savas tiesības emitēt euro monētas no dienas, kad tā kļūst par euro zonas dalībvalsti.

(3)

Kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 651/2012 (1) 5. panta 4. punktā kolekcijas monētu emisijas apkopotā veidā jāiekļauj monētu emisijas apjomā, kuru jāapstiprina ECB.

(4)

Jānosaka noteikumi saistībā ar monētu emisijas apjoma apstiprināšanas procedūru.

(5)

Lai saņemtu ECB apstiprinājumu, euro zonas dalībvalstīm apstiprinājuma lūgumi jāiesniedz ECB.

(6)

Lai gan euro zonas dalībvalstu metodoloģija monētu pieprasījuma aprēķināšanai var zināmā mērā atšķirties, ECB jāsaņem informācija noteiktā minimālā līmenī, lai tā varētu pārbaudīt tā monētu emisijas apjoma pieprasījumu, par kuru lūgts apstiprinājums.

(7)

Apstiprināto monētu emisijas apjomu nevar pārsniegt bez iepriekšējas ECB piekrišanas.

(8)

Lai dalībvalstīm nodrošinātu pietiekami daudz laika prasīto datu apkopošanai, šim lēmumam jāstājas spēkā tikai 2016. gada 1. janvārī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“apgrozības monētas” un “piemiņas monētas” ir apgrozības monētas un piemiņas monētas Padomes Regulas (ES) Nr. 729/2014 2. panta nozīmē (2);

2)

“kolekcijas monētas” ir kolekcijas monētas Regulas (ES) Nr. 651/2012 1. panta nozīmē;

3)

“monētu emisijas apjoms” ir nominālvērtībā izteiktā neto starpība starp euro zonas dalībvalsts emitēto euro monētu kopējo apjomu un šīs euro zonas dalībvalsts atpakaļ saņemto euro monētu kopējo apjomu attiecīgajā kalendāra gadā.

2. pants

Ikgadējs apstiprinājuma lūgums

1.   Katra euro zonas dalībvalsts reizi gadā iesniedz ECB lūgumu apstiprināt monētu emisijas apjomu, kas attiecīgajai dalībvalstij piešķirts nākošajā gadā. Lūgumu iesniedz ne vēlāk kā tā gada 30. septembrī, kas ir pirms gada, par kuru lūgts apstiprinājums.

2.   Lūguma pamatā ir aprēķinātais monētu pieprasījums lūgumu iesniegušajā euro zonas dalībvalstī, un lūgumā atsevišķi norāda apgrozības monētas un kolekcijas monētas. Katrā lūgumā iekļauj pieprasījuma aprēķināšanā izmantotās metodoloģijas vispārīgu aprakstu.

3.   Attiecībā uz apgrozības monētām lūgtajā apjomā var iekļaut papildu summu, kas pārsniedz aprēķināto pieprasījumu, lai nodrošinātu pienācīgu drošības rezervi.

4.   Attiecībā uz apgrozības monētām lūgumā iekļauj šādu informāciju:

a)

gada, kas ir pirms gada, par kuru lūgts apstiprinājums, 30. jūnija vai cita datuma monētu apgrozības datus, kurus izmanto, lai gadā, par kuru lūgts apstiprinājums, aprēķinātu monētu pieprasījumu saskaņā ar lūgumu iesniegušās euro zonas dalībvalsts izvēlēto metodoloģiju;

b)

jebkurus citus datus, kas vajadzīgi, lai izvērtētu euro zonas dalībvalsts lūgumu saskaņā ar lūgumu iesniegušās euro zonas dalībvalsts izvēlēto metodoloģiju;

c)

norādi par to, vai lūgtajā apjomā iekļauta papildu summa saskaņā ar 3. punktu, un tās lielumu;

d)

monētu emisijas apjomu, par kuru tiek lūgts apstiprinājums.

5.   Ja tādi dati ir pieejami un ja lūgumu iesniegusī euro zonas dalībvalsts tos uzskata par svarīgiem apstiprinājuma lūguma pamatošanai, papildu informācijā, ko sniedz par apgrozības monētām, var iekļaut, piem.,

a)

galvenos faktorus, kas ietekmē monētu pieprasījumu valsts līmenī;

b)

detalizētāku informāciju par monētu pieprasījumu nominālvērtību dalījumā;

c)

norādi par to, vai monētu pieprasījumu valsts līmenī ietekmē monētu pieprasījums no citām euro zonas dalībvalstī, un šīs ietekmes lielumu.

6.   Attiecībā uz kolekcijas monētām lūgumā iekļauj šādu informāciju:

a)

kolekcijas monētu emisijas kopējo apjomu, ko mēra pēc kopējās nominālvērtības, t.sk. kolekcijas monētu nominālu sarakstu;

b)

norādi par to, vai lūgumā iekļauta drošības rezerve, kas paredzēta vēl nezināmiem notikumiem, kuriem tiks veltītas euro kolekcijas monētas.

7.   Ja starp Eiropas Savienību un valsti vai teritoriju, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, noslēgts līgums par šīs valsts vai teritorijas tiesībām izmantot euro kā valsts valūtu (turpmāk – “monetārais līgums”) un šis līgums piešķir valstij vai teritorijai tiesības emitēt euro monētas, šādas valsts vai teritorijas monētu emisijas apjomu iekļauj tās euro zonas dalībvalsts ikgadējā lūgumā, kura norādīta monetārajā līgumā.

8.   Ja tiek atcelts dalībvalsts izņēmuma statuss, ECB gadā pirms skaidras naudas nomaiņas izskata lūgumu, ko dalībvalsts brīvprātīgi iesniegusi saskaņā ar šī panta prasībām, lai saņemtu apstiprinājumu monētu emisijas apjomam, ko šai dalībvalstij piešķirs pēc skaidras naudas nomaiņas.

9.   ECB Padome lēmumu par euro zonas monētu emisijas gada apjoma apstiprināšanu pieņem pirms tā kalendāra gada beigām, kas ir pirms gada, par kuru lūgts apstiprinājums.

3. pants

Paziņošana un ad hoc apstiprinājuma lūgumi

1.   Monētu emisijas apjoms, ko kalendāra gadam ECB apstiprinājusi katrai euro zonas dalībvalstij, attiecīgā kalendāra gada laikā nedrīkst tikt pārsniegts bez iepriekšēja ECB apstiprinājuma.

2.   Euro zonas dalībvalstis nepārtraukti kontrolē monētu pieprasījumu. Ja pastāv iespēja, ka euro monētu faktiskais pieprasījums euro zonas dalībvalstī pārsniegs attiecīgajam kalendāra gadam apstiprināto monētu emisijas apjomu, dalībvalsts nekavējoties par to paziņo ECB.

3.   Paziņojumā iekļauj šādu informāciju:

a)

monētu nomināls vai nomināli, kuru pieprasījums ir lielāks nekā gaidīts;

b)

to galveno faktoru detalizēts apraksts, kuri izraisījuši negaidīto monētu pieprasījuma pieaugumu.

4.   Desmit ECB darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ECB operacionālā līmenī, kurā nav vajadzīga ECB lēmējinstitūciju iesaistīšanās, veic paziņojuma iepriekšēju novērtējumu un un sniedz nesaistošus norādījumus paziņojumu iesniegušajai euro zonas dalībvalstij. Jo īpaši ECB var ieteikt palielināt monētu emisijas papildu apjomu, ja iespējams, ka paziņotais lielākais monētu pieprasījums ir nepietiekams, lai segtu faktisko pieprasījumu, kas varētu izraisīt iespējamu pienākumu neievērošanu saskaņā ar 1. punktu.

5.   Ja palielinātais monētu pieprasījums turpinās pēc 4. punktā minētā termiņa beigām, euro zonas dalībvalsts bez kavēšanās iesniedz ECB ad hoc apstiprinājuma lūgumu par monētu emisijas papildu apjomu.

6.   Ad hoc apstiprinājuma lūgumā norāda ieteikto monētu emisijas palielinājumu un sniedz detalizētu informāciju par galvenajiem faktoriem, kuri izraisījuši negaidīto monētu pieprasījuma pieaugumu, kas netika paredzēts ikgadējam apstiprinājuma lūgumam.

7.   ECB Padome pieņem atsevišķu lēmumu par ad hoc apstiprinājuma lūgumu.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

5. pants

Adresāti

Šis lēmums adresēts euro zonas dalībvalstīm.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 4. decembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 651/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par euro monētu emisiju (OV L 201, 27.7.2012., 135. lpp.).

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 729/2014 (2014. gada 24. jūnijs) par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (OV L 194, 2.7.2014., 1. lpp.).


Top