EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1321

Komisijas Regula (ES) Nr. 1321/2014 ( 2014. gada 26. novembris ) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 362, 17.12.2014, p. 1–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj

17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 362/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1321/2014

(2014. gada 26. novembris)

par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu

(Pārstrādāta redakcija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu un 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 20. novembra Regula (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (2) ir būtiski grozīta vairākas reizes (3). Skaidrības labad tā ir jāpārstrādā, jo ir paredzēts izdarīt vēl citus grozījumus.

(2)

Regulā (EK) Nr. 216/2008 noteiktas kopīgas pamatprasības, lai nodrošinātu vienādu augstu civilās aviācijas lidojumu drošības un vides aizsardzības līmeni; tā prasa Komisijai pieņemt vajadzīgos īstenošanas noteikumus, lai nodrošinātu to vienādu piemērošanu; tā izveido Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (še turpmāk sauktu par “Aģentūru”), lai palīdzētu Komisijai izveidot šādus īstenošanas noteikumus.

(3)

Jānosaka kopējas tehniskās prasības un administratīvās procedūras, lai nodrošinātu lidojumderīguma uzturēšanu aeronavigācijas ražojumiem, daļām un ierīcēm, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 216/2008.

(4)

Organizācijām un personālam, kas iesaistīti ražojumu, daļu un ierīču tehniskajā apkopē, jāatbilst konkrētām tehniskajām prasībām, lai pierādītu savu spēju un līdzekļus uzņemties pienākumus un ar tiem saistītās tiesības; Komisijai jānosaka pasākumi, lai norādītu nosacījumus par sertifikātu, ar kuriem apliecina šādu atbilstību, izdošanu, pagarināšanu, grozīšanu, atcelšanu vai anulēšanu.

(5)

Vajadzība nodrošināt vienotību kopējo tehnisko prasību piemērošanā aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanas jomā prasa kompetentajām iestādēm ievērot kopīgas procedūras, lai novērtētu atbilstību šīm prasībām; Aģentūrai jāizveido sertifikācijas specifikācijas, lai veicinātu vajadzīgo regulatīvo vienotību.

(6)

Jāatzīst to sertifikātu pastāvīgs derīgums, kuri izdoti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 216/2008 69. pantam, pirms stājās spēkā Regula (EK) Nr. 2042/2003.

(7)

Regulas (EK) Nr. 216/2008 5. pants, kurā ir runa par lidojumderīgumu, tika paplašināts, lai tipa sertifikācijas īstenošanas noteikumos iekļautu elementus, ar kuriem novērtēt piemērotību ekspluatācijai.

(8)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (“Aģentūra”) uzskatīja par nepieciešamu ierosināt grozījumus Komisijas Regulā (ES) Nr. 748/2012 (4), lai datus par piemērotību ekspluatācijai Aģentūra varētu apstiprināt tipa sertifikācijas procesā.

(9)

Datos par piemērotību ekspluatācijai būtu jāiekļauj obligāti mācību elementi tehniskās apkopes sertificēšanas darbinieku tipa kvalifikācijas apmācībai. Šādiem elementiem vajadzētu būt tipa apmācības kursu izveides pamatam.

(10)

Prasības par sertificēšanas darbinieku tipa kvalifikācijas apmācības kursu izveidi ir jāgroza, lai tās attiektos uz datiem par piemērotību ekspluatācijai.

(11)

Aģentūra sagatavoja īstenošanas noteikumu projektu, kurā izklāstīta koncepcija saistībā ar datiem par piemērotību ekspluatācijai, un iesniedza to Komisijai kā atzinumu (5) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 19. panta 1. punktu.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Eiropas Aviācijas drošības aģentūras komitejas atzinumam (6), kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis un piemērošanas joma

1.   Šī regula nosaka kopējas tehniskās prasības un administratīvās procedūras tādu gaisa kuģu, ieskaitot ikvienu tajos iemontējamu sastāvdaļu, lidojumderīguma uzturēšanai, kuri ir:

a)

reģistrēti dalībvalstī; vai

b)

reģistrēti ārpuskopienas valstī un ko izmanto uzņēmējs, attiecībā uz kuru dalībvalsts nodrošina darbības uzraudzību.

2.   Šā panta 1. punkts neattiecas uz gaisa kuģiem, kuru regulatīvā drošības uzraudzība ir tikusi nodota trešai valstij un kurus neizmanto ES uzņēmējs, un uz Regulas (EK) Nr. 216/2008 II pielikumā minētajiem gaisa kuģiem.

3.   Šīs regulas noteikumi, kas attiecas uz gaisa komerctransportu, ir piemērojami licencētiem gaisa pārvadātājiem, kā to definē ES tiesību akti.

2. pants

Definīcijas

Regulas (EK) Nr. 216/2008 piemērošanas jomā izmanto šādas definīcijas:

a)

“gaisa kuģis” ir ikviena mašīna, ko atmosfērā notur mijiedarbība ar gaisu, ja tā nav no zemes virsmas reflektēta mijiedarbība ar gaisu;

b)

“sertificējošais personāls” ir personāls, kas atbildīgs par gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas nodošanu lietošanā pēc tehniskās apkopes;

c)

“sastāvdaļa” ir ikviens dzinējs, propellers, daļa vai ierīce;

d)

“lidojumderīguma uzturēšana” ir visi procesi, kas nodrošina, ka jebkurā brīdī sava ekspluatācijas mūža laikā gaisa kuģis atbilst spēkā esošajām lidojumderīguma prasībām un ir drošs darbībā;

e)

JAA” ir “Apvienotās aviācijas institūcijas”;

f)

JAR” ir “Vienotās prasības aviācijai”;

g)

“liels gaisa kuģis” ir gaisa kuģis, kas klasificēts kā lidmašīna, kuras maksimālā pacelšanās masa pārsniedz 5 700 kg, vai daudzdzinēju helikopters;

h)

“tehniskā apkope” ir gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas ikviens kapitālais remonts, remonts, apskate, nomaiņa, izmaiņa vai defektu novēršana, izņemot pirmslidojuma pārbaudi, vai minēto darbību kombinācija;

i)

“organizācija” ir ikviena fiziska persona, juridiska persona vai juridiskās personas daļa. Šāda organizācija var atrasties vairākās vietās dalībvalstu teritorijā vai ārpus tās;

j)

“pirmslidojuma pārbaude” ir pārbaude, kuru veic pirms lidojuma, lai pārliecinātos, ka gaisa kuģis ir derīgs paredzētajam lidojumam;

k)

ar “ELA1 gaisa kuģi” tiek apzīmēts šāds pilotējams Eiropas vieglais gaisa kuģis:

i)

lidmašīna, kuras maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir 1 200 kg vai mazāka un kura nav klasificēta kā komplekss ar dzinēju darbināms gaisa kuģis;

ii)

planieris vai planieris ar dzinēju, kura maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir 1 200 kg vai mazāka;

iii)

balons ar maksimālo izstrādāto pacelšanās gāzes vai karstā gaisa apjomu, kas nepārsniedz 3 400 m3 karstā gaisa baloniem, 1 050 m3 gāzes gaisa baloniem un 300 m3 piesietiem gāzes baloniem;

iv)

dirižablis, kas paredzēts ne vairāk kā četriem pasažieriem un kura maksimālais izstrādātais pacelšanās gāzes vai karstā gaisa apjoms nepārsniedz 3 400 m3 karstā gaisa dirižabļiem un 1 000 m3 gāzes dirižabļiem;

l)

LSA gaisa kuģis” nozīmē vieglu sporta lidmašīnu, uz kuru attiecināmas visas turpmāk norādītās pazīmes:

i)

maksimālā pacelšanās masa (MTOM) nepārsniedz 600 kg;

ii)

maksimālais iekrišanas ātrums nosēšanās konfigurācijā (VS0) nepārsniedz kalibrētā gaisa ātruma (CAS) 45 mezglus pie gaisa kuģa maksimālās sertificētās pacelšanās masas un kritiskākā smaguma centra;

iii)

maksimālais pasažieru vietu skaits nepārsniedz divas, ieskaitot pilotam paredzēto;

iv)

viens bezturbīnu dzinējs, kas aprīkots ar propelleru;

v)

nehermetizēta kabīne;

m)

“galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir tā uzņēmuma galvenais birojs vai juridiskā adrese, kurā tiek veiktas galvenās finanšu funkcijas un šajā regulā minēto darbību operatīvā kontrole.

3. pants

Lidojumderīguma uzturēšanas prasības

1.   Gaisa kuģa un tā sastāvdaļu lidojumderīguma uzturēšanu nodrošina atbilstoši I pielikuma (M daļa) noteikumiem.

2.   Organizācijas un personāls, kas iesaistīts gaisa kuģa un tā sastāvdaļu lidojumderīguma uzturēšanā, ieskaitot apkopi, atbilst I pielikuma (M daļa) noteikumiem un, ja vajadzīgs, tiem noteikumiem, kas norādīti 4. un 5. pantā.

3.   Ja gaisa kuģim ir lidošanas atļauja, tad, atkāpjoties no 1. punkta prasībām, tā pastāvīgo lidojumderīgumu nodrošina, pamatojoties uz īpašajiem lidojumderīguma nepārtrauktības nosacījumiem, kas minēti lidošanas atļaujā, kura izdota saskaņā ar Komisijas Regulas ( ES) Nr. 748/2012 (7) I pielikumu (21. daļu).

4. pants

Tehniskās apkopes organizāciju apstiprinājumi

1.   Organizācijas, kas iesaistītas liela gaisa kuģa vai gaisa kuģa, kuru izmanto gaisa komercpārvadājumiem, un tā sastāvdaļu tehniskajā apkopē, apstiprina atbilstoši II pielikuma (145. daļa) noteikumiem.

2.   Tehniskās apkopes apstiprinājumus, kurus izsniedz vai atzīst dalībvalsts atbilstoši JAA prasībām un procedūrām un kuri ir derīgi pirms Regulas (EK) Nr. 2042/2003 stāšanās spēkā, uzskata par izsniegtiem atbilstoši šai regulai.

3.   Personāls, kas ir kvalificēts, lai veiktu un/vai uzraudzītu gaisa kuģu un/vai to sastāvdaļu nesagraujošo testu lidojumderīguma uzturēšanas pārbaudei, pamatojoties uz visiem standartiem, kurus atzinusi dalībvalsts, pirms stājusies spēkā Regula (EK) Nr. 2042/2003, kā tādus, kas nodrošina līdzvērtīgu kvalifikācijas līmeni, var turpināt veikt un/vai uzraudzīt šādu testu veikšanu.

4.   Izmantošanas sertifikāti un autorizētie izmantošanas sertifikāti, kurus pirms šīs Regulas (EK) Nr. 1056/2008 spēkā stāšanās datuma izdevusi saskaņā ar dalībvalsts prasībām apstiprināta tehniskās apkopes organizācija, uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kas nepieciešami atbilstoši I pielikuma (M daļas) attiecīgi M.A.801. un M.A.802. punkta noteikumiem.

5. pants

Sertificējošais personāls

1.   Sertificējošais personāls ir kvalificēts atbilstoši III pielikuma (66. daļa) noteikumiem, izņemot gadījumus, kuri paredzēti I pielikuma (M daļa) M.A.606. punkta h) apakšpunktā, M.A.607. punkta b) apakšpunktā, M.A.801. punkta d) apakšpunktā, M.A.803. punktā un 145.A.30. punkta j) apakšpunktā, kā arī II pielikuma (145. daļas) IV papildinājumā.

2.   Ikviena gaisa kuģa tehniskās apkopes licence kopā ar saistītiem tehniskajiem ierobežojumiem, ja tādi ir, ko ir izsniegusi vai atzinusi dalībvalsts atbilstoši JAA prasībām un procedūrām un kas ir derīga laikā, kad stājas spēkā Regula (EK) Nr. 2042/2003, ir uzskatāma par izsniegtu atbilstoši šai regulai.

3.   Ja sertificējošajam personālam ir licence, kas piešķirta saskaņā ar III pielikumu (66. daļa) attiecīgajā kategorijā/apakškategorijā, uzskata, ka tam ir tā paša pielikuma 66.A.20. iedaļas a) punktā minētās tiesības attiecībā uz šo kategoriju/apakškategoriju. Pamatzināšanu prasības, kas attiecas uz šīm jaunajām tiesībām, uzskata par izpildītām, lai šādu licenci paplašinātu, ietverot tajā jaunu kategoriju/apakškategoriju.

4.   Sertificējošais personāls, kuram ir licence, kurā ietverti gaisa kuģi, kam nav vajadzīgs individuāls tipa novērtējums, var turpināt izmantot savas tiesības līdz pirmajai atjaunināšanai vai maiņai, kad licenci saskaņā ar III pielikuma (66. daļa) 66.B.125. iedaļā aprakstīto procedūru konvertē par tā paša pielikuma 66.A.45. iedaļā noteiktajiem novērtējumiem.

5.   Ziņojumus par konvertēšanu un ziņojumus par piešķirtajiem eksaminācijas kredītpunktiem, kuri atbilst prasībām, kas bija piemērojamas, pirms tika sākta Regulas (ES) Nr. 1149/2011 piemērošana, uzskata par atbilstīgiem šai regulai.

6.   Kamēr šajā regulā nav noteiktas prasības sertificējošajam personālam attiecībā uz:

i)

gaisa kuģiem, kas nav lidmašīnas un helikopteri;

ii)

sastāvdaļām,

turpina piemērot prasības, kas ir spēkā attiecīgajā dalībvalstī, izņemot gadījumus, kad tehniskās apkopes organizācijas atrodas ārpus Eiropas Savienības, un šādos gadījumos prasības apstiprina aģentūra.

6. pants

Prasības apmācības organizācijai

1.   Organizācijas, kas iesaistītas 5. pantā minētā personāla apmācībā, apstiprina atbilstoši IV pielikumam (147. daļa), lai:

a)

vadītu atzītus pamatapmācības kursus; un/vai

b)

vadītu atzītus tipa apmācības kursus; un

c)

vadītu eksamināciju; un

d)

izsniegtu apmācības sertifikātus.

2.   Tehniskās apkopes mācību organizācijas apstiprinājumus, kurus izsniedz vai atzīst dalībvalsts atbilstoši JAA prasībām un procedūrām un kuri ir derīgi pirms Regulas (EK) Nr. 2042/2003 stāšanās spēkā, uzskata par izsniegtiem atbilstoši šai regulai.

6.   Tipa kvalifikācijas apmācības kursos, kas apstiprināti, pirms tikusi apstiprināta minimālā mācību programma tehniskās apkopes sertificēšanas darbinieku tipa kvalifikācijas apmācībai saistībā ar attiecīgā tipa datiem par piemērotību ekspluatācijai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 748/2012, līdz 2017. gada 18. decembrim vai divu gadu laikā pēc datu par piemērotību ekspluatācijai apstiprināšanas, no šiem datumiem izvēloties vēlāko, iekļauj attiecīgos elementus, kas noteikti minēto datu par piemērotību ekspluatācijai obligātajā daļā.

7. pants

Regulu (EK) Nr. 2042/2003 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VI pielikumā.

8. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var nepiemērot:

a)

lidmašīnu ar virzuļdzinēju bez kompresora, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) nav lielāka par 2 000 kg un kuras nav iesaistītas gaisa komercpārvadājumos,

tehniskajai apkopei līdz 2014. gada 28. septembrim prasību par to, lai sertificējošais personāls būtu kvalificēts saskaņā ar III pielikumu (66. daļa), kura ietverta šādos noteikumos:

I pielikuma (M daļa) M.A.606. iedaļas g) punktā un M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakšpunktā,

II pielikuma (145. daļa) 145.A.30. iedaļas g) un h) punktā;

b)

ELA1 lidmašīnu, kuras nav iesaistītas gaisa komercpārvadājumos, tehniskajai apkopei līdz 2015. gada 28. septembrim:

i)

prasību kompetentajai iestādei piešķirt gaisa kuģa tehniskās apkopes licences saskaņā ar III pielikumu (66. daļa) kā jaunas vai konvertētas saskaņā ar tā paša pielikuma 66.A.70. iedaļu;

ii)

prasību par to, lai sertificējošais personāls būtu kvalificēts saskaņā ar III pielikumu (66. daļa), kura ietverta šādos noteikumos:

I pielikuma (M daļa) M.A.606. iedaļas g) punktā un M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakšpunktā,

II pielikuma (145. daļa) 145.A.30. iedaļas g) un h) punktā.

3.   Kad dalībvalsts piemēro 2. punkta noteikumus, tā par to paziņo Komisijai un Aģentūrai.

4.   Lai ievērotu laika ierobežojumus, kas ietverti III pielikuma (66. daļa) 66.A.25. un 66.A.30. iedaļā un III papildinājumā saistībā ar eksāmeniem pamatzināšanu pārbaudei, pamatpieredzi, teorētiskajām tipa apmācībām un eksāmeniem, praktiskajām apmācībām un novērtējumu, tipa eksāmeniem un apmācību darba vietā, kas pabeigti, pirms tika sākta Regulas (EK) Nr. 2042/2003 piemērošana, laika atskaites punkts ir diena, kad sāka piemērot Regulu (EK) Nr. 2042/2003.

5.   Aģentūra iesniedz Komisijai atzinumu, ietverot priekšlikumus par sertificējošā personāla, kas iesaistīts ELA1 lidmašīnu, kā arī gaisa kuģu, kas nav lidmašīnas un helikopteri, tehniskajā apkopē, vienkāršu un samērīgu licencēšanas sistēmu.

9. pants

Aģentūras pasākumi

1.   Aģentūra izstrādā pieņemamus līdzekļus atbilstības panākšanai, kurus kompetentās iestādes, organizācijas un personāls var izmantot, lai pierādītu atbilstību šīs regulas pielikumos izklāstītajiem noteikumiem.

2.   Ar aģentūras izstrādātajiem pieņemamajiem līdzekļiem atbilstības panākšanai neievieš jaunas prasības un neatvieglina šīs regulas pielikumos noteiktās prasības.

3.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 216/2008 54. un 55. pantu, ja tiek izmantoti aģentūras izstrādātie pieņemamie līdzekļi atbilstības panākšanai, attiecīgās šīs regulas pielikumos noteiktās prasības bez turpmākiem pierādījumiem uzskata par izpildītām.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 315, 28.11.2003., 1. lpp.

(3)  Skatīt V pielikumu.

(4)  OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.

(5)  Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2011. gada 13. decembra atzinums Nr. 07/2011, kas pieejams http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php

(6)  Eiropas Aviācijas drošības aģentūras komitejas atzinums (2003. gada 23. septembris).

(7)  OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.


I PIELIKUMS

(M daļa)

SATURA RĀDĪTĀJS

M.1

A IEDAĻA –

TEHNISKĀS PRASĪBAS

A APAKŠIEDAĻA –

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

M.A.101

Darbības joma

B APAKŠIEDAĻA –

ATBILDĪBA

M.A.201

Pienākumi

M.A.202

Ziņošana par notikumiem

C APAKŠIEDAĻA –

LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANA

M.A.301

Uzdevumi lidojumderīguma uzturēšanai

M.A.302

Gaisa kuģu tehniskās apkopes programma

M.A.303

Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

M.A.304

Dati par modifikācijām un remontiem

M.A.305

Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites sistēma

M.A.306

Pārvadātāja tehniskā borta žurnāla sistēma

M.A.307

Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites datu nodošana

D APAKŠIEDAĻA –

TEHNISKĀS APKOPES STANDARTI

M.A.401

Tehniskās apkopes dati

M.A.402

Tehniskās apkopes veikšana

M.A.403

Gaisa kuģa defekti

E APAKŠIEDAĻA –

SASTĀVDAĻAS

M.A.501

Uzstādīšana

M.A.502

Sastāvdaļu tehniskā apkope

M.A.503

Ierobežota darbmūža sastāvdaļas

M.A.504

Lietošanai nederīgu sastāvdaļu kontrole

F APAKŠIEDAĻA –

TEHNISKĀS APKOPES ORGANIZĀCIJA

M.A.601

Darbības joma

M.A.602

Pieteikums

M.A.603

Apstiprinājuma joma

M.A.604

Tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmata

M.A.605

Telpas

M.A.606

Prasības personālam

M.A.607

Sertificējošais personāls

M.A.608

Sastāvdaļas, iekārtas un instrumenti

M.A.609

Tehniskās apkopes dati

M.A.610

Tehniskās apkopes darbuzdevumi

M.A.611

Tehniskās apkopes standarti

M.A.612

Gaisa kuģa izmantošanas sertifikāts

M.A.613

Gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikāts

M.A.614

Tehniskās apkopes datu uzskaite

M.A.615

Organizācijas tiesības

M.A.616

Organizācijas pārskats

M.A.617

Izmaiņas apstiprinātajā tehniskās apkopes organizācijā

M.A.618

Apstiprinājuma derīguma uzturēšana

M.A.619

Atzinumi

G APAKŠIEDAĻA –

LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS VADĪBAS ORGANIZĀCIJA

M.A.701

Darbības joma

M.A.702

Pieteikums

M.A.703

Apstiprinājuma joma

M.A.704

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojums

M.A.705

Telpas

M.A.706

Prasības personālam

M.A.707

Lidojumderīguma pārbaudes personāls

M.A.708

Lidojumderīguma uzturēšanas vadība

M.A.709

Dokumentācija

M.A.710

Lidojumderīguma pārbaude

M.A.711

Organizācijas tiesības

M.A.712

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

M.A.713

Izmaiņas apstiprinātajā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijā

M.A.714

Uzskaite

M.A.715

Apstiprinājuma derīguma uzturēšana

M.A.716

Atzinumi

H APAKŠIEDAĻA –

IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS (CRS)

M.A.801

Gaisa kuģa izmantošanas sertifikāts

M.A.802

Gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikāts

M.A.803

Pilota īpašnieka atļauja

I APAKŠIEDAĻA –

LIDOJUMDERĪGUMA PĀRBAUDES SERTIFIKĀTS

M.A.901

Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude

M.A.902

Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta derīgums

M.A.903

Gaisa kuģa pārreģistrācija ES teritorijā

M.A.904

ES importēta gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude

M.A.905

Atzinumi

B IEDAĻA —

PROCEDŪRAS KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

A APAKŠIEDAĻA –

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

M.B.101

Darbības joma

M.B.102

Kompetentā iestāde

M.A.104

Uzskaite

M.A.105

Savstarpējā apmaiņa ar informāciju

B APAKŠIEDAĻA –

ATBILDĪBA

M.B.201

Pienākumi

C APAKŠIEDAĻA –

LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANA

M.B.301

Tehniskās apkopes programma

M.B.302

Atbrīvojumi

M.B.303

Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzraudzība

M.B.304

Atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

D APAKŠIEDAĻA –

TEHNISKĀS APKOPES STANDARTI

E APAKŠIEDAĻA –

SASTĀVDAĻAS

F APAKŠIEDAĻA –

TEHNISKĀS APKOPES ORGANIZĀCIJA

M.B.601

Piemērošana

M.B.602

Sākotnējais apstiprinājums

M.B.603

Apstiprinājuma izdošana

M.B.604

Pastāvīgā uzraudzība

M.B.605

Atzinumi

M.B.606

Izmaiņas

M.B.607

Apstiprinājuma atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

G APAKŠIEDAĻA –

LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS VADĪBAS ORGANIZĀCIJA

M.B.701

Piemērošana

M.B.702

Sākotnējā apstiprināšana

M.B.703

Apstiprinājuma izdošana

M.B.704

Pastāvīgā uzraudzība

M.B.705

Atzinumi

M.B.706

Izmaiņas

M.B.707

Apstiprinājuma atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

H APAKŠIEDAĻA –

IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS (CRS)

I APAKŠIEDAĻA –

LIDOJUMDERĪGUMA PĀRBAUDES SERTIFIKĀTS

M.B.901

Ieteikumu novērtējums

M.B.902

Kompetentās iestādes veiktā lidojumderīguma pārbaude

M.B.903

Atzinumi

I papildinājums –

Lidojumderīguma uzturēšanas pasākumi

II papildinājums –

Autorizēts izmantošanas sertifikāts – EASA 1. veidlapa

III papildinājums –

Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts – EASA 15. veidlapa

IV papildinājums –

Klases un novērtējuma sistēma, ko izmanto I pielikuma (M daļa) F apakšiedaļā un II pielikumā (145. daļa) minēto tehniskās apkopes organizāciju apstiprināšanai

V papildinājums –

I pielikuma (M daļa) F apakšiedaļā minētās tehniskās apkopes organizācijas apstiprināšana

VI papildinājums –

I pielikuma (M daļas) G apakšiedaļā minētās lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas apstiprināšana

VII papildinājums –

Kompleksās tehniskās apkopes darbi

VIII papildinājums –

Ierobežota tehniskā apkope, ko veic pilots īpašnieks

M.1

Šajā daļā kompetentā iestāde ir:

1.

atsevišķa gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzraudzības un lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu izdošanas gadījumā — iestāde, kuru iecēlusi reģistrācijas dalībvalsts;

2.

tehniskās apkopes organizācijas uzraudzības gadījumā, kā norādīts šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļā:

i)

iestāde, ko iecēlusi dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas minētās organizācijas galvenā uzņēmējdarbības vieta;

ii)

Aģentūra, ja organizācija atrodas trešā valstī;

3.

uzraudzībai attiecībā uz lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju, kā norādīts šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļā:

i)

iestāde, ko iecēlusi dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas minētās organizācijas galvenā uzņēmējdarbības vieta, ja apstiprinājums nav iekļauts aviācijas uzņēmuma sertifikātā;

ii)

iestāde, kuru iecēlusi uzņēmēja dalībvalsts, ja apstiprinājums iekļauts aviācijas uzņēmuma sertifikātā;

iii)

Aģentūra, ja organizācija atrodas trešā valstī;

4.

tehniskās apkopes programmu apstiprināšanas gadījumā:

i)

iestāde, kuru iecēlusi reģistrācijas dalībvalsts;

ii)

gaisa komerctransporta gadījumā, kad uzņēmēja dalībvalsts nav reģistrācijas dalībvalsts, — iestāde, par kuru pirms tehniskās apkopes programmas apstiprināšanas ir vienojušās iepriekšminētās divas valstis;

iii)

atkāpjoties no 4. apakšpunkta i) punkta, kad gaisa komercpārvadājumos neizmantota gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu pārvalda lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas noteikumiem un nav pakļauta reģistrācijas dalībvalsts uzraudzībai, un tikai tad, ja tam pirms tehniskās apkopes programmas apstiprināšanas piekritusi reģistrācijas dalībvalsts:

a)

iestāde, ko iecēlusi par lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pārraudzību atbildīgā dalībvalsts; vai

b)

Aģentūra, ja lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija atrodas trešā valstī.

A IEDAĻA

TEHNISKĀS PRASĪBAS

A APAKŠDAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

M.A.101   Darbības joma

Šajā iedaļā noteikti pasākumi, kas jāievēro, lai nodrošinātu, ka tiek uzturēts lidojumderīgums, ieskaitot tehnisko apkopi. Šeit arī norādīti nosacījumi, kas jāievēro personām vai organizācijām, kuras iesaistītas šādā lidojumderīguma uzturēšanas vadībā.

B APAKŠDAĻA

ATBILDĪBA

M.A.201   Pienākumi

a)

Īpašnieks ir atbildīgs par gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu un nodrošina, ka lidojumus veic tikai tad, ja:

1.

gaisa kuģis ir uzturēts lidojumderīguma stāvoklī; un

2.

ikviena uzstādītā ekspluatējamā un rezerves iekārta ir pareizi iebūvēta un apkopta vai arī ir skaidri apzīmēta kā neapkopjama; un

3.

lidojumderīguma sertifikāts ir derīgs; un

4.

gaisa kuģa tehniskā apkope ir veikta atbilstoši apstiprinātajai tehniskās apkopes programmai, kā norādīts M.A.302. iedaļā.

b)

Kad gaisa kuģis ir iznomāts, īpašnieka pienākumus nodod nomniekam, ja:

1.

nomnieks ir minēts reģistrācijas dokumentā; vai

2.

ir precīzi norādīts izpirkumnomas līgumā.

Ja šajā daļā ir norāde uz “īpašnieku”, tad termins “īpašnieks” attiecas uz īpašnieku vai nomnieku.

c)

Ikviena persona vai organizācija, kura veic tehnisko apkopi, ir atbildīga par veiktajiem uzdevumiem.

d)

Gaisa kuģa kapteinis vai, gaisa komerctransporta gadījumā, uzņēmējs ir atbildīgs par apmierinošu pirmslidojuma pārbaudes veikšanu. Šī pārbaude jāveic pilotam vai citai kvalificētai personai, bet nav nepieciešams, lai to veiktu apstiprināta tehniskās apkopes organizācija vai 66. daļā minētais par sertificēšanu atbildīgais personāls.

e)

Lai izpildītu a) punktā minētos pienākumus:

i)

gaisa kuģa īpašnieks var noslēgt līgumu par uzdevumu, kas saistīti ar lidojumderīguma uzturēšanu, veikšanu ar apstiprinātu lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju, kā norādīts šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļā. Šajā gadījumā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija uzņemas atbildību par pienācīgu šo uzdevumu izpildi;

ii)

īpašnieks, kas nolemj pārvaldīt gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu uz savu atbildību bez līguma atbilstoši I papildinājumam, tomēr var noslēgt ierobežotu līgumu ar lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas noteikumiem, lai izstrādātu tehniskās apkopes programmu un apstiprinātu to atbilstoši M.A.302. iedaļai. Šajā gadījumā ar ierobežoto līgumu atbildība par tehniskās apkopes programmas izstrādi un apstiprināšanu tiek nodota lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijai, ar kuru noslēgts līgums.

f)

Liela gaisa kuģa gadījumā, lai izpildītu a) punktā minētos pienākumus, tā īpašnieks pārliecinās, ka uzdevumus, kas saistīti ar lidojumderīguma uzturēšanu, izpilda apstiprināta lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija. Atbilstoši I papildinājuma noteikumiem, rakstveidā sastāda līgumu. Šajā gadījumā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija uzņemas atbildību par pienācīgu šo uzdevumu izpildi.

g)

Lielu gaisa kuģu, gaisa kuģu, kurus lieto gaisa komercpārvadājumiem, un to sastāvdaļu tehnisko apkopi veic 145. daļā minētā apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija.

h)

Gaisa komerctransporta gadījumā uzņēmējs ir atbildīgs par tā gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu un:

1.

saņem apstiprinājumu, kas veido daļu no aviācijas uzņēmuma sertifikāta, kuru izsniegusi kompetentā iestāde, atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas noteikumiem attiecībā uz gaisa kuģi, kuru tas ekspluatē; un

2.

saņem apstiprinājumu atbilstoši II pielikuma (145. daļas) noteikumiem vai slēdz līgumu ar šādi apstiprinātu organizāciju; un

3.

nodrošina, ka a) punkta prasības ir izpildītas.

i)

Ja dalībvalsts pieprasa, lai uzņēmējam būtu sertifikāts tādu darbību veikšanai, kas nav gaisa komercpārvadājumi, tas:

1.

saņem apstiprinājumu atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas noteikumiem tā gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadībai vai slēdz līgumu ar šādi apstiprinātu organizāciju; un

2.

saņem apstiprinājumu atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas vai II pielikuma (145. daļas) noteikumiem vai slēdz līgumu ar šādi apstiprinātām organizācijām; un

3.

nodrošina, ka a) punkta prasības ir izpildītas.

j)

Īpašnieks/uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai kompetentajai iestādei tiktu nodrošināta piekļuve organizācijai/gaisa kuģim, lai noteiktu pastāvīgu atbilstību šās daļas noteikumiem.

M.A.202   Ziņošana par notikumiem

a)

Ikviena persona vai organizācija, kas ir atbildīga saskaņā ar M.A.201. iedaļas noteikumiem, ziņo reģistrācijas valsts ieceltajai kompetentajai iestādei, organizācijai, kas atbild par tipa projektu vai papildu tipa projektu, un, ja vajadzīgs, uzņēmēja dalībvalstij par ikvienu atklātu gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas pazīmi, kas apdraud lidojumu drošību.

b)

Ziņojumus sniedz veidā, kuru noteikusi Aģentūra, un tajos ir visa vajadzīgā informācija par pazīmi, kas zināma personai vai organizācijai.

c)

Ja ar personu vai organizāciju, kura veic tehnisko apkopi, īpašnieks vai uzņēmējs ir noslēdzis līgumu par tehniskās apkopes veikšanu, tad šī persona vai organizācija, kas apkopj gaisa kuģi, arī ziņo īpašniekam, uzņēmējam vai lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijai par ikvienu šādu pazīmi, kas var ietekmēt īpašnieka vai uzņēmēja gaisa kuģi vai tā sastāvdaļu.

d)

Ziņojumus sniedz cik ātri vien iespējams, bet jebkurā gadījumā 72 stundu laikā pēc tam, kad persona vai organizācija atklājusi pazīmi, uz kuru attiecas šis ziņojums.

C APAKŠDAĻA

LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANA

M.A.301   Uzdevumi lidojumderīguma uzturēšanai

Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu un ekspluatēto un rezerves iekārtu funkcionālo izmantojamību nodrošina:

1.

veicot pirmslidojuma pārbaudes;

2.

saskaņā ar M.A.304. iedaļā un/vai M.A.401. iedaļā norādītajiem datiem novēršot ikvienu defektu un bojājumu, kas ietekmē drošu ekspluatāciju, un visu lielo gaisa kuģu un gaisa komercpārvadājumiem izmantoto gaisa kuģu gadījumā – ņemot vērā obligātā aprīkojuma un pieļaujamo konfigurācijas noviržu sarakstu, ja tas attiecas uz attiecīgo gaisa kuģa tipu;

3.

veicot visus tehniskās apkopes darbus atbilstoši M.A.302. iedaļā minētajai apstiprinātajai gaisa kuģu tehniskās apkopes programmai;

4.

visu lielo gaisa kuģu un gaisa kuģu, kurus lieto gaisa komercpārvadājumiem, gadījumā veicot M.A.302. iedaļā minētās apstiprinātās gaisa kuģu tehniskās apkopes programmas efektivitātes analīzi;

5.

izpildot ikvienu piemērojamo:

i)

norādījumu attiecībā uz lidojumderīgumu;

ii)

spēkā esošu operatīvo norādījumu, kas attiecas uz lidojumderīguma uzturēšanu;

iii)

prasību par lidojumderīguma uzturēšanu, kuru noteikusi Aģentūra;

iv)

pasākumus, ko kompetentā iestāde prasa veikt kā tūlītēju atbildi uz drošības problēmu;

6.

veicot izmaiņas un remontu atbilstoši M.A.304. iedaļai;

7.

ieviešot neobligāto izmaiņu un/vai pārbaužu veikšanas politiku visiem lielajiem gaisa kuģiem un gaisa kuģiem, kurus lieto gaisa komercpārvadājumiem;

8.

veicot pārbaudes lidojumus pēc tehniskās apkopes, ja vajadzīgs.

M.A.302   Gaisa kuģu tehniskās apkopes programma

a)

Ikviena gaisa kuģa tehniskā apkope tiek organizēta atbilstoši gaisa kuģa apkopes programmai.

b)

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu un visus turpmākos grozījumus tajā apstiprina kompetentā iestāde.

c)

Ja gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu vada lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas noteikumiem, gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu un grozījumus tajā var apstiprināt ar netiešās apstiprināšanas procedūru:

i)

sajā gadījumā netiešās apstiprināšanas procedūru lidojumderīguma uzturēšanas vadības rokasgrāmatas ietvaros nosaka lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, un tā jāapstiprina kompetentajai iestādei, kas atbildīga par šo lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju;

ii)

lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija neizmanto netiešās apstiprināšanas procedūru, ja šī organizācija neatrodas reģistrācijas dalībvalsts pārraudzībā, ja vien nav noslēgts M.1. punkta 4. apakšpunkta ii) vai iii) punktam atbilstošs līgums, ar kuru atbildība par gaisa kuģa tehniskās apkopes programmas apstiprināšanu tiek nodota kompetentajai iestādei, kas atbildīga par lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju.

d)

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programmai jāatbilst:

i)

kompetentās iestādes izdotajiem norādījumiem;

ii)

lidojumderīguma uzturēšanas norādījumiem,

ko izdevuši tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, lielāka remonta projekta apstiprinājuma, ETSO atļaujas vai jebkāda cita tāda atbilstoša apstiprinājuma turētāji, kas izdots saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 748/2012 un tās I pielikumu (21. daļu), un

kas attiecīgos gadījumos iekļauti Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21A.90B vai 21A.431B punktā minētajās sertificēšanas specifikācijās;

iii)

papildu vai alternatīviem norādījumiem, ko ierosinājis īpašnieks vai lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, pēc tam, kad tie apstiprināti saskaņā ar M.A.302. iedaļu, izņemot ar drošību saistītu darbu veikšanas intervālus, kas minēti e) punktā un kuru nozīmīgums var tikt palielināts pēc tam, kad veikta pietiekama g) punktam atbilstoša pārskatīšana, un tikai tad, ja tie tiek tieši apstiprināti saskaņā ar M.A.302. iedaļas b) punktu.

e)

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā tiek iekļauta sīkāka informācija, tostarp visu veicamo apkopes darbību biežums un tostarp arī jebkādi specifiski uzdevumi, kas saistīti ar darbību tipu un specifiku.

f)

Lielu gaisa kuģu gadījumā, kad tehniskās apkopes programma ir balstīta uz tehniskās apkopes vadības grupas loģiku vai stāvokļa uzraudzību, gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā jāiekļauj drošības programma.

g)

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programma regulāri jāpārskata un, ja nepieciešams, atbilstoši jāgroza. Pārskatīšana nodrošina to, ka programma turpina būt derīga atbilstoši darbības pieredzei un kompetentās iestādes norādījumiem, vienlaikus arī ņemot vērā jaunus un/vai mainītus tehniskās apkopes norādījumus, kurus izdevuši tipa sertifikāta un papildu tipa sertifikāta turētāji, kā arī jebkura cita organizācija, kas publicē šādus datus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu).

M.A.303   Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

Ikvienu piemērojamo norādījumu attiecībā uz lidojumderīgumu izpilda minētā norādījuma prasību robežās, ja vien Aģentūra nav noteikusi citādi.

M.A.304   Dati par izmaiņām un remontiem

Bojājumus novērtē un izmaiņas un remontus veic, pēc vajadzības izmantojot:

a)

datus, kurus apstiprinājusi Aģentūra, vai

b)

datus, kurus apstiprinājusi 21. daļā minētā projektēšanas organizācija, vai

c)

datus, kas iekļauti Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21A.90B vai 21A.431B punktā minētajās sertificēšanas specifikācijās.

M.A.305   Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites sistēma

a)

Pabeidzot ikvienu tehnisko apkopi, M.A.801. iedaļā vai 145.A.50. iedaļā prasīto izmantošanas sertifikātu reģistrē gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaitē. Katru ierakstu veic cik vien ātri iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc tehniskās apkopes veikšanas.

b)

Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas reģistrā ietilpst:

1.

gaisa kuģa reģistrācijas žurnāls, dzinēja reģistrācijas žurnāls(-i) vai dzinēja moduļa formulārkartes, propellera reģistrācijas žurnāls(-i) un jebkādu daļu, kuru kalpošanas laiks ir ierobežots, formulārkartes, ja piemērojams; un

2.

uzņēmēja tehniskais reģistrācijas žurnāls, ja tas nepieciešams saskaņā ar M.A.306. iedaļas prasībām gaisa komerctransportam vai dalībvalsts prasībām tādām komerciālajām darbībām, kas nav gaisa komerctransports.

c)

Gaisa kuģa tipu un reģistrācijas zīmi, datumu kopā ar attiecīgi kopējo lidojumu laiku un/vai lidojuma cikliem un/vai nolaišanos skaitu ieraksta gaisa kuģa reģistrācijas žurnālos.

d)

Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaitē ir pašreizējais:

1.

statuss norādījumiem attiecībā uz lidojumderīgumu un pasākumiem, kurus veikusi kompetentā iestāde kā tūlītēju atbildi uz drošības problēmu;

2.

izmaiņu un remontu statuss;

3.

statuss attiecībā uz atbilstību tehniskās apkopes programmai;

4.

ierobežota darbmūža sastāvdaļu statuss;

5.

ziņojums par masas un smaguma centra izvietojumu;

6.

saraksts ar atliktajām tehniskajām apkopēm.

e)

Papildus autorizētajam izmantošanas dokumentam, EASA 1. veidlapai vai līdzvērtīgam dokumentam turpmāk minētā informācija, kas attiecas uz iemontētām sastāvdaļām (dzinēju, propelleri, dzinēja moduli vai ierobežota darbmūža sastāvdaļu), tiek reģistrēta attiecīgā dzinēja vai propellera reģistrācijas žurnālā, dzinēja moduļa vai ierobežota darbmūža sastāvdaļas formulārkartē:

1.

sastāvdaļas identifikācija; un

2.

attiecīgi tā gaisa kuģa, dzinēja, propellera, dzinēja moduļa vai ierobežota darbmūža sastāvdaļas tips, sērijas numurs un reģistrācija, kurai attiecīgā sastāvdaļa ir tikusi uzmontēta, līdz ar norādi par šīs sastāvdaļas iemontēšanu vai demontēšanu; un

3.

datums un attiecīgi sastāvdaļas uzkrātais kopējā lidojuma laiks, un/vai lidojuma ciklu skaits, un/vai nosēšanos skaits, un/vai kalendārais laiks; un

4.

jaunākā d) punktā minētā informācija, kas attiecas uz sastāvdaļu.

f)

Persona, kas atbildīga par lidojumderīguma uzturēšanas uzdevumu vadību atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas B apakšdaļas noteikumiem, uzrauga uzskaites datus, kas noteikti šajā punktā, un pēc pieprasījuma nodod tos kompetentajai iestādei.

g)

Visi ieraksti, kas veikti gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaitē, ir skaidri un precīzi. Ja jālabo ieraksts, tad labojumu veic tā, lai ir skaidri redzams sākotnējais ieraksts.

h)

Īpašnieks vai operators nodrošina, ka ir izveidota sistēma, lai glabātu turpmāk minētos uzskaites datus norādītajos laikposmos:

1.

visus sīki izstrādātos tehniskās apkopes uzskaites datus attiecībā uz gaisa kuģi un tam uzstādītām ierobežota darbmūža sastāvdaļām glabā līdz tam laikam, kad tajos esošā informācija ir aizstāta ar jaunu informāciju, kura ir tai līdzvērtīga pēc darbības jomas un precizitātes, bet vismaz 36 mēnešus pēc tam, kad ir sākta gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas izmantošana; un

2.

datus par gaisa kuģa un visu ierobežota darbmūža sastāvdaļu kopējo izmantošanas laiku (stundām, kalendāro laiku, lidojumu cikliem un nosēšanos) glabā vismaz 12 mēnešus pēc tam, kad gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas izmantošana ir pilnīgi izbeigta; un

3.

datus par izmantošanas laiku (stundām, kalendāro laiku, lidojumu cikliem un nosēšanos) kopš sastāvdaļas, uz kuru attiecās darbmūža ierobežojums, pēdējās plānotās tehniskās apkopes glabā vismaz līdz tam laikam, kad tās plānotā tehniskā apkope ir aizstāta ar citu plānoto tehnisko apkopi, kura ir līdzvērtīga pēc darba apjoma un precizitātes; un

4.

pašreizējo statusu par atbilstību tehniskās apkopes programmai, kas ļauj noteikt atbilstību apstiprinātajai gaisa kuģa tehniskās apkopes programmai, glabā vismaz līdz tam laikam, kad gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas plānotā tehniskā apkope ir aizstāta ar citu plānoto tehnisko apkopi, kura ir līdzvērtīga pēc darba apjoma un precizitātes; un

5.

gaisa kuģiem un sastāvdaļām piemērojamo lidojumderīguma norādījumu pašreizējo statusu glabā vismaz 12 mēnešus pēc tam, kad gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas lietošana ir pilnīgi pārtraukta; un

6.

informāciju par jaunākajām izmaiņām un remontiem, kas veikti gaisa kuģim, dzinējam(-iem), propellerim(-iem) un jebkurai citai sastāvdaļai, kas ir svarīga lidojumu drošībai, glabā vismaz 12 mēnešus pēc tam, kad tās izmantošana ir pilnīgi pārtraukta.

M.A.306   Uzņēmēja tehniskā borta žurnāla sistēma

a)

Gaisa komerctransporta gadījumā, papildus M.A.305. iedaļas prasībām, uzņēmējs lieto gaisa kuģa tehniskā borta žurnāla sistēmu, kurā ir ietverta turpmāk minētā informācija par katru gaisa kuģi:

1.

informācija par katru reisu, kas vajadzīga, lai nodrošinātu pastāvīgu lidojuma drošību; un

2.

pašreizējais gaisa kuģa izmantošanas sertifikāts; un

3.

jaunākais paziņojums par tehnisko apkopi, kurā sniegts gaisa kuģa tehniskās apkopes statuss par to, kāda nākamā plānotā un neplānotā tehniskā apkope būs jāveic, izņemot gadījumu, kad kompetentā iestāde var piekrist glabāt paziņojumu par tehnisko apkopi citur; un

4.

visi atliktie labojumi būtiskajiem defektiem, kas ietekmē gaisa kuģa darbību; un

5.

visas vajadzīgās vadības instrukcijas par tehniskās apkopes atbalsta pasākumiem.

b)

Gaisa kuģa tehniskā borta žurnāla sistēmu un visus turpmākos grozījumus tajā apstiprina kompetentā iestāde.

c)

Uzņēmējs nodrošina, ka gaisa kuģa tehniskais borta žurnāls tiek saglabāts 36 mēnešus pēc pēdējā ieraksta izdarīšanas dienas.

M.A.307   Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites datu nodošana

a)

Īpašnieks vai uzņēmējs nodrošina, lai tad, kad viens vai vairāki īpašnieki gaisa kuģi pastāvīgi nodod citam, nodod arī M.A.305. iedaļā minētos lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites datus un, ja vajadzīgs, arī M.A.306. iedaļā minēto uzņēmēja tehnisko borta žurnālu.

b)

Īpašnieks nodrošina, ka tad, kad viņš noslēdz līgumu par lidojumderīguma uzturēšanas vadības uzdevumu veikšanu ar lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju, šai organizācijai tiek nodoti arī M.A.305. iedaļā minētie lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites dati.

c)

Laikposmi, kas norādīti uzskaites glabāšanai, turpina attiekties uz jauno īpašnieku, uzņēmēju vai lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju.

D APAKŠDAĻA

TEHNISKĀS APKOPES STANDARTI

M.A.401   Tehniskās apkopes dati

a)

Personai vai organizācijai, kas apkopj gaisa kuģi, veicot tehnisko apkopi, tostarp izmaiņas un remontus, ir pieejami un lietojami tikai attiecīgie jaunākie tehniskās apkopes dati.

b)

Šajā daļā attiecīgie tehniskās apkopes dati ir:

1.

visas piemērojamās prasības, procedūras, standarti vai informācija, ko izdod kompetentā iestāde vai Aģentūra;

2.

ikviens piemērojamais norādījums attiecībā uz lidojumderīgumu;

3.

piemērojamas instrukcijas par lidojumderīguma uzturēšanu, kuras izdod tipa sertifikāta un papildu tipa sertifikāta turētāji un jebkura cita organizācija, kas publicē šādus datus atbilstoši Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) noteikumiem; vai

4.

visi piemērojamie dati, kas izsniegti atbilstoši 145.A.45. iedaļas d) punktam.

c)

Persona vai organizācija, kas apkopj gaisa kuģi, pārliecinās, ka visi piemērojamie tehniskās apkopes dati ir jauni un ir viegli pieejami lietošanai vajadzības gadījumā. Persona vai organizācija ievieš lietojamo darba karšu vai darbu grafiku sistēmu un precīzi pārraksta tehniskās apkopes datus šādās darba kartēs vai darba grafikos vai precīzi norāda uz konkrētu tehniskās apkopes uzdevumu vai uzdevumiem, kas minēti šādos apkopes datos.

M.A.402   Tehniskās apkopes veikšana

a)

Visu tehnisko apkopi veic kvalificēts personāls, ievērojot metodes, standartus un instrukcijas, kas norādītas M.A.401. iedaļā minētajos tehniskās apkopes datos. Turklāt pēc katra tehniskās apkopes darba veikšanas, kas var būtiski ietekmēt lidojumu drošību, veic neatkarīgu pārbaudi, ja vien II pielikumā (145. daļā) nav norādīts citādi vai kompetentā iestāde nav nolēmusi citādi.

b)

Tehnisko apkopi veic, izmantojot instrumentus, iekārtas un materiālus, kas norādīti M.A.401. iedaļā minētajos tehniskās apkopes datos, ja vien II pielikumā (145. daļā) nav norādīts citādi. Ja vajadzīgs, instrumentus un iekārtas kontrolē un kalibrē atbilstoši oficiāli atzītam standartam.

c)

Teritorija, kurā veic tehnisko apkopi, ir labi plānota un tīra attiecībā uz netīrumiem un piesārņojumu.

d)

Veicot tehnisko apkopi, ievēro visus vides aizsardzības prasību ierobežojumus, kas norādīti M.A.401. iedaļā minētajos tehniskās apkopes datos.

e)

Nelabvēlīgu laika apstākļu vai ilgas tehniskās apkopes gadījumā izmanto atbilstīgas telpas.

f)

Pēc tehniskās apkopes pabeigšanas jāveic vispārēja pārbaude, lai pārliecinātos, ka gaisa kuģī vai tā sastāvdaļā neatrodas instrumenti, iekārtas vai citas nepiederošas detaļas un materiāli un ka visi noņemtie pieejas paneļi ir piestiprināti tiem paredzētajās vietās.

M.A.403   Gaisa kuģa defekti

a)

Ikvienu gaisa kuģa defektu, kas nopietni apdraud lidojumu drošību, novērš pirms turpmākā lidojuma.

b)

Tikai pilnvarots sertificējošais personāls, atbilstoši M.A.801. iedaļas b) punkta 1. apakšpunktam, M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakšpunktam, M.A.801. iedaļas c) punktam, M.A.801. iedaļas d) punktam vai II pielikumam (145. daļai), var nolemt, lietojot M.A.401. iedaļā minētos tehniskās apkopes datus, vai gaisa kuģa defekts nopietni apdraud lidojumu drošību, un tāpēc nolemt, kad un kāds labojums veicams pirms turpmākā lidojuma, un kuru defekta labojumu var atlikt. Šo noteikumu tomēr nepiemēro, ja:

1.

pilots lieto apstiprināto minimālā aprīkojuma sarakstu, kuru par obligātu noteikusi kompetentā iestāde; vai

2.

kompetentā iestāde definē gaisa kuģa defektus kā pieņemamus.

c)

Ikvienu gaisa kuģa defektu, kas neapdraud nopietni lidojumu drošību, novērš cik drīz vien iespējams no dienas, kad šis defekts pirmoreiz atklāts, un visās robežās, kuras norādītas tehniskās apkopes datos.

d)

Ikvienu defektu, kas nav novērsts pirms lidojuma, attiecīgi reģistrē M.A.305. iedaļā minētajā gaisa kuģa tehniskās apkopes uzskaites sistēmā vai M.A.306. iedaļā minētajā uzņēmēja tehniskajā borta žurnālā.

E APAKŠDAĻA

SASTĀVDAĻAS

M.A.501   Uzstādīšana

a)

Ikvienu sastāvdaļu drīkst uzstādīt tikai tad, ja tā ir apmierinošā stāvoklī, ir nodota izmantošanā saskaņā ar EASA 1. veidlapu vai tai līdzvērtīgo un ir marķēta atbilstoši I pielikuma (21. daļas) Q apakšdaļas noteikumiem, ja vien nav norādīts citādi (ES) Nr. 748/2012 I pielikumā (21. daļā), šīs regulas II pielikumā (145. daļā) vai I pielikuma A iedaļas F apakšdaļā.

b)

Pirms sastāvdaļas uzstādīšanas gaisa kuģī persona vai apstiprināta tehniskās apkopes organizācija pārliecinās, ka konkrētā sastāvdaļa ir piemērota uzstādīšanai, ja ir jāpiemēro atšķirīga modifikācija un/vai norādījumu attiecībā uz lidojumderīgumu varianti.

c)

Standarta detaļas gaisa kuģim vai tā sastāvdaļai uzmontē tikai tad, ja tehniskās apkopes datos norādīta konkrēta standarta detaļa. Standarta detaļas uzmontē tikai tad, ja tām ir pievienots pierādījums par atbilstību, kas atbilst piemērojamajam standartam.

d)

Materiālu, kas ir vai nu izejmateriāls, vai arī palīgmateriāls, lieto gaisa kuģī vai tā sastāvdaļā tikai tad, ja gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas ražotājs to ir norādījis attiecīgajos tehniskās apkopes datos, vai arī tā, kā norādīts II pielikumā (145. daļā). Šādu materiālu lieto tikai tad, ja tas atbilst vajadzīgajām specifikācijām un tam ir atbilstoša izsekojamība. Visiem materiāliem ir pievienota dokumentācija, kas tieši attiecas uz konkrēto materiālu, un tajā ir minēta atbilstība specifikācijas paziņojumam un arī ziņas par izgatavotāju un piegādātāju.

M.A.502   Sastāvdaļu tehniskā apkope

a)

Izņemot sastāvdaļas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21A.307. iedaļas c) punktā, sastāvdaļu tehnisko apkopi veic atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas vai II pielikuma (145. daļas) noteikumiem apstiprinātas tehniskās apkopes organizācijas.

b)

Atkāpjoties no a) punkta, ikvienas sastāvdaļas tehnisko apkopi atbilstoši gaisa kuģa tehniskās apkopes datiem vai, ja to atļāvusi kompetentā iestāde, atbilstoši sastāvdaļas tehniskās apkopes datiem var veikt ar “A” līmeni novērtēta organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļai vai II pielikumam (145. daļai), kā arī sertificējošs personāls, kas minēts M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakšpunktā, tikai tad, kad šādas sastāvdaļas ir uzstādītas gaisa kuģim. Tomēr šāda organizācija vai sertificējošais personāls var īslaicīgi nomontēt šo sastāvdaļu tehniskās apkopes veikšanai, lai atvieglotu piekļuvi sastāvdaļai, izņemot gadījumus, kad sastāvdaļas nomontēšanas dēļ rodas nepieciešamība pēc papildu tehniskās apkopes, uz kuru nav attiecināmi šā punkta noteikumi. Uz sastāvdaļu tehnisko apkopi, kas veikta atbilstoši šim punktam, nav attiecināma EASA 1. veidlapas izdošana, un tai piemērojamas M.A.801. iedaļā minētās gaisa kuģa izmantošanas prasības.

c)

Atkāpjoties no a) punkta, dzinēja vai spēka palīgiekārtas (APU) sastāvdaļu tehnisko apkopi atbilstoši dzinēju/APU tehniskās apkopes datiem vai, ja to atļāvusi kompetentā iestāde, atbilstoši sastāvdaļas tehniskās apkopes datiem var veikt ar “B” līmeni novērtēta organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļai vai II pielikumam (145. daļai) tikai tad, kad šādas sastāvdaļas ir uzstādītas dzinējam/APU. Tomēr šāda ar “B” līmeni novērtēta organizācija var īslaicīgi nomontēt šo sastāvdaļu tehniskās apkopes veikšanai, lai atvieglotu piekļuvi sastāvdaļai, izņemot gadījumus, kad sastāvdaļas nomontēšanas dēļ rodas nepieciešamība pēc papildu tehniskās apkopes, uz kuru nav attiecināmi šā punkta noteikumi.

d)

Atkāpjoties no a) punkta un M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakšpunkta, sastāvdaļas, kura uzstādīta vai īslaicīgi nomontēta no ELA1 gaisa kuģa, kas netiek izmantots gaisa komercpārvadājumos, tehnisko apkopi, kas veikta atbilstoši sastāvdaļas tehniskās apkopes datiem, var veikt sertificējošais personāls, kas minēts M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakšpunktā, izņemot:

1.

tādu sastāvdaļu kapitālo remontu, kuras nav dzinēju un propelleru sastāvdaļas; un

2.

dzinēju un propelleru kapitālo remontu gaisa kuģiem, kas nav CS-VLA, CS-22 un LSA.

Uz sastāvdaļu tehnisko apkopi, kas veikta atbilstoši d) punktam, nav attiecināma EASA 1. veidlapas izdošana, un tai piemērojamas M.A.801. iedaļā minētās gaisa kuģa izmantošanas prasības.

e)

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21A.307. iedaļas c) punktā minēto sastāvdaļu tehnisko apkopi veic ar “A” līmeni novērtēta organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļai vai 145. daļai, kā arī sertificējošais personāls, kas minēts M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakšpunktā, vai M.A.801. iedaļas b) punkta 3. apakšpunktā minētais pilots īpašnieks tad, kad šādas sastāvdaļas gaisa kuģim ir uzstādītas vai īslaicīgi nomontētas labākai piekļūstamībai. Uz sastāvdaļu tehnisko apkopi, kas veikta atbilstoši šim punktam, nav attiecināma EASA 1. veidlapas izdošana, un tai piemērojamas M.A.801. iedaļā minētās gaisa kuģa izmantošanas prasības.

M.A.503   Ierobežota darbmūža sastāvdaļas

a)

Iemontēto ierobežota darbmūža sastāvdaļu izmantošanas ilgums nepārsniedz apstiprināto darbmūža ierobežojumu, kas norādīts apstiprinātajā tehniskās apkopes programmā un norādījumos par lidojumderīgumu, izņemot gadījumos, kas noteikti M.A.504. iedaļas c) punktā.

b)

Apstiprināto darbmūžu pēc vajadzības izsaka kalendārajā laikā, lidojuma stundās, nosēšanās reizēs vai ciklos.

c)

Apstiprinātā darbmūža beigās sastāvdaļa jādemontē no gaisa kuģa, lai veiktu tās tehnisko apkopi vai atbrīvotos no tās, ja sastāvdaļai ir apstiprināts darbmūža ierobežojums.

M.A.504   Lietošanai nederīgu sastāvdaļu kontrole

a)

Sastāvdaļu uzskata par lietošanai nederīgu jebkuros no turpmāk minētajiem apstākļiem:

1.

darbmūža beigas, kas norādītas tehniskās apkopes programmā;

2.

neatbilstība piemērojamajiem norādījumiem attiecībā uz lidojumderīgumu un citām prasībām par lidojumderīguma uzturēšanu, ko nosaka Aģentūra;

3.

tādas informācijas neesība, kas vajadzīga, lai noteiktu iemontēšanas lidojumderīguma statusu vai piemērotību;

4.

pierādījums par defektiem vai darbības traucējumiem;

5.

iesaistījums starpgadījumā vai negadījumā, kas varētu ietekmēt tās funkcionālo izmantojamību.

b)

Lietošanai nederīgās sastāvdaļas apzīmē un glabā drošā vietā, ko uzrauga apstiprināta tehniskās apkopes organizācija, līdz tiek pieņemts lēmums par šīs sastāvdaļas turpmāko statusu. Tomēr gaisa kuģim, kas netiek izmantots gaisa komercpārvadājumos un nav liels gaisa kuģis, persona vai organizācija, kas klasificējusi sastāvdaļu kā lietošanai nederīgu, pēc šīs sastāvdaļas atzīšanas par lietošanai nederīgu var nodot to glabāšanā gaisa kuģa īpašniekam ar noteikumu, ka šāda nodošana tiek atspoguļota kuģa reģistrācijas žurnālā, dzinēja reģistrācijas žurnālā vai sastāvdaļas reģistrācijas žurnālā.

c)

Sastāvdaļas, kuras ir sasniegušas sertificētā darbmūža beigas vai kurām ir neremontējami defekti, klasificē kā neatjaunojamas, un tās netiek atkārtoti nodotas sastāvdaļu piegādes sistēmā, ja vien sertificētais darbmūža ierobežojums nav ticis pagarināts vai arī remonta risinājums nav ticis apstiprināts atbilstoši M.A.304. iedaļas noteikumiem.

d)

Ikviena persona vai organizācija, kura ir atbildīga saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) noteikumiem, c) punktā minēto neatjaunojamo sastāvdaļu gadījumā:

1.

saglabā šādu sastāvdaļu b) punktā minētajā vietā; vai

2.

deformē šo sastāvdaļu tādā veidā, ka to nav ekonomiski izdevīgi atjaunot vai remontēt, pirms atteikties no savas atbildības pār šādu sastāvdaļu.

e)

Neskarot d) punktu, persona vai organizācija, kas atbildīga saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) noteikumiem, var nodot atbildību par sastāvdaļām, kas klasificētas kā neatjaunojamas, organizācijai, kas tās izmanto apmācības vai izpētes nolūkiem, nedeformējot šīs sastāvdaļas.

F APAKŠDAĻA

TEHNISKĀS APKOPES ORGANIZĀCIJA

M.A.601   Darbības joma

Šajā apakšdaļā ir noteiktas prasības, kas jāievēro organizācijai, lai tai varētu piešķirt vai pagarināt apstiprinājumu attiecībā uz gaisa kuģu un to sastāvdaļu tehnisko apkopi, kas nav norādītas M.A.201. iedaļas g) punktā.

M.A.602   Pieteikums

Pieteikumu tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājuma saņemšanai vai grozīšanai iesniedz uz kompetentās iestādes noteiktās veidlapas un tā, kā to noteikusi kompetentā iestāde.

M.A.603   Apstiprinājuma joma

a)

Organizācija, kas ir iesaistīta darbībās, uz kurām attiecas šī apakšiedaļa, veic darbības tikai tad, ja to apstiprinājusi kompetentā iestāde. I pielikuma (M daļas) V papildinājumā ir norādīta apstiprinājuma apliecības standartdforma.

b)

M.A.604. iedaļā minētajā tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā norāda darba jomu, uz ko attiecas apstiprinājums. I pielikuma (M daļas) IV papildinājumā ir definētas visas klases un novērtējumi, kas iespējami saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) F apakšiedaļas noteikumiem.

c)

Apstiprināta tehniskās apkopes organizācija var atbilstoši tehniskās apkopes datiem ierobežotā apjomā izgatavot detaļas, lai tās lietotu darbu veikšanai savās telpās, kā norādīts tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā.

M.A.604   Tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmata

a)

Tehniskās apkopes organizācija izveido rokasgrāmatu, kurā ir vismaz šāda informācija:

1.

deklarācija, ko parakstījis atbildīgais pārvaldnieks, lai apstiprinātu, ka organizācija turpinās pastāvīgi strādāt atbilstoši I pielikuma (M daļas) noteikumiem un rokasgrāmatai; un

2.

organizācijas darba joma; un

3.

personas(-u), kas minēta(-as) M.A.606. iedaļas b) punktā, vārds(-i) un amats(-i); un

4.

struktūras shēma, kurā parādītas saistītās atbildības ķēdes starp personu(-ām), kas minētas M.A.606. iedaļas b) punktā; un

5.

sertificējošā personāla saraksts ar viņu apstiprinājuma darbības jomu; un

6.

saraksts ar vietām, kur tiek veikta tehniskā apkope, kā arī vispārīgs telpu apraksts; un

7.

procedūras, kurās norādīts, kā tehniskās apkopes organizācija nodrošina atbilstību šīs daļas noteikumiem; un

8.

tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatas grozījumu izdarīšanas procedūra(-as).

b)

Tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatu un visus turpmākos grozījumus tajā apstiprina kompetentā iestāde.

c)

Neskarot b) punkta noteikumu, nelielus grozījumus rokasgrāmatā var apstiprināt ar procedūras palīdzību (še turpmāk sauktu par “netiešo apstiprinājumu”).

M.A.605   Telpas

Organizācija nodrošina, ka:

a)

telpas ir paredzētas visiem plānotajiem darbiem, specializētās darbnīcas un boksi ir attiecīgi atdalīti, lai nodrošinātu vides aizsardzību pret piesārņojumu un vidi;

b)

biroja telpas ir paredzētas visa plānotā darba vadīšanai, jo īpaši tehniskās apkopes uzskaites veikšanai;

c)

sastāvdaļām, iekārtām, instrumentiem un materiāliem ir paredzētas drošas glabātavas. Glabātavas nodrošina lietošanai nederīgu sastāvdaļu un materiāla nodalīšanu no citām sastāvdaļām, materiāliem, iekārtām un instrumentiem. Glabātavas atbilst ražotāja instrukcijām un tām var piekļūt tikai pilnvarots personāls.

M.A.606   Prasības personālam

a)

Organizācija ieceļ atbildīgo pārvaldnieku, kuru organizācija pilnvaro nodrošināt, ka visi apkopes darbi, kuru veikšanu pieprasa klients, var tikt finansēti un izpildīti atbilstoši standartam, kas prasīts šajā daļā.

b)

Personai vai personu grupai uztic pienākumu nodrošināt, ka organizācija vienmēr atbilst šīs apakšdaļas noteikumiem. Šāda(-as) persona(-as) ir tieši pakļauta(-as) atbildīgajam pārvaldniekam.

c)

Visas b) punktā minētās personas spēj uzrādīt atbilstīgas zināšanas, izglītību un attiecīgu pieredzi, kas saistīta ar gaisa kuģi un/vai tā sastāvdaļu apkopi.

d)

Organizācijai ir piemērots personāls parasta, paredzama līgumdarba veikšanai. Īslaicīgi nolīgta apakšuzņēmuma personāla nodarbināšana ir pieļaujama gadījumā, kad līgumdarbu ir vairāk nekā parasti, un drīkst nodarbināt tikai personālu, kas nav iesaistīts izmantošanas sertifikātu izdošanā.

e)

Pierāda un reģistrē visa personāla, kas nodarbināts tehniskās apkopes darbos, kvalifikāciju.

f)

Personāls, kas veic tādus specializētus darbus kā metināšana un nesagraujošā testēšana/pārbaude, kas nav krāsas iespiešanās kontrasta pārbaude, ir kvalificēts atbilstoši oficiāli atzītam standartam.

g)

Tehniskās apkopes organizācijai ir pietiekams sertificējošais personāls, lai gaisa kuģiem un to sastāvdaļām izsniegtu M.A.612. un M.A.613. iedaļā minētos izmantošanas sertifikātus. Tās atbilst III pielikuma (66. daļas) prasībām.

h)

Atkāpjoties no g) punkta, organizācijas var izmantot sertificējošu personālu, kas kvalificēts atbilstoši turpmāk izklāstītajiem noteikumiem, nodrošinot tehniskās apkopes atbalstu uzņēmējiem, kas iesaistīti komerciālās darbībās, saskaņā ar atbilstošu kārtību, kas apstiprināma kā daļa no organizācijas rokasgrāmatas:

1.

atkārtotas pirmslidojuma lidojumderīguma pārbaudes direktīvas gadījumā, kurā īpaši norādīts, ka lidojuma apkalpe var izpildīt šādas lidojumderīguma uzturēšanas direktīvas prasības, organizācija var izdot ierobežotu sertifikācijas atļauju gaisa kuģa komandierim, pamatojoties uz lidojuma apkalpes licenci, ar noteikumu, ka organizācija nodrošina, ka ir veikta pietiekama praktiskā apmācība, lai nodrošinātu to, ka šī persona var izpildīt lidojumderīguma uzturēšanas direktīvas prasības atbilstoši attiecīgajiem standartiem;

2.

gadījumos, kad gaisa kuģis darbojas ārpus vietas, kur tiek sniegts apkopes atbalsts, organizācija var izdot ierobežotu sertifikācijas atļauju gaisa kuģa komandierim, pamatojoties uz lidojuma apkalpes licenci, ar noteikumu, ka organizācija nodrošina, ka ir veikta pietiekama praktiskā apmācība, lai nodrošinātu to, ka šī persona var izpildīt uzdevumu atbilstoši attiecīgajiem standartiem.

M.A.607   Sertificējošais personāls

a)

Papildus M.A.606. iedaļas g) punkta noteikumiem sertificējošais personāls var izmantot savas tiesības tikai tad, ja organizācija ir nodrošinājusi, ka:

1.

sertificējošais personāls var pierādīt, ka atbilst III pielikuma (66. daļas) 66.A.20. punkta b) apakšpunkta prasībām, izņemot gadījumus, kad III pielikums (66. daļa) atsaucas uz dalībvalsts noteikumiem, un šādos gadījumos personālam jāatbilst šo noteikumu prasībām; un

2.

sertificējošajam personālam ir pietiekama izpratne par attiecīgo apkopjamo gaisa kuģi un/vai tā sastāvdaļu(-ām) un attiecīgajām organizācijas procedūrām.

b)

Turpmāk minētajos neparedzētajos gadījumos, ja gaisa kuģis atrodas vietā, kas nav galvenā bāze, un nav pieejams atbilstīgs sertificējošais personāls, tehniskās apkopes organizācija, kura nolīgta tehniskās apkopes veikšanai, var izdot vienreizēju sertifikācijas atļauju:

1.

vienam no tās darbiniekiem, kam ir tipveida kvalifikācija par līdzīgas tehnoloģijas, uzbūves un sistēmas gaisa kuģi; vai

2.

ikvienai personai, kurai ir ne mazāk kā triju gadu ilga pieredze tehniskajā apkopē un kurai ir derīga ICAO gaisa kuģa tehniskās apkopes licence, kas attiecas uz gaisa kuģa tipu, kam vajadzīga sertificēšana, ja konkrētajā atrašanās vietā nav organizācijas, kas apstiprināta atbilstīgi šīs daļas noteikumiem, un nolīgtās organizācijas rīcībā ir pierādījumi par šīs personas pieredzi un licenci.

Par visiem šādiem gadījumiem jāziņo kompetentajai iestādei septiņu dienu laikā pēc šādas sertifikācijas atļaujas izdošanas. Apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija, kas izdod vienreizēju sertifikācijas atļauju, nodrošina, ka ikvienu apkopes darbu, kas var ietekmēt lidojuma drošību, pārbauda atkārtoti.

c)

Apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija reģistrē visu informāciju, kas attiecas uz sertificējošo personālu, un uztur visu sertificējošā personāla darbinieku atjauninātu sarakstu, kurā norādīta viņu apstiprinājuma darbības joma kā daļa no organizācijas rokasgrāmatas atbilstoši M.A.604. iedaļas a) punkta 5. apakšpunktam.

M.A.608   Sastāvdaļas, iekārtas un instrumenti

a)

Organizācija:

1.

tur savā īpašumā iekārtas un instrumentus, kas norādīti M.A.609. iedaļā, vai arī pārbaudītas līdzvērtīgas iekārtas un instrumentus, kas uzskaitīti tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā, kuri vajadzīgi ikdienas apkopes darbiem apstiprinājuma darbības jomā; un

2.

pierāda, ka tai ir piekļuve visām citām iekārtām un instrumentiem, kurus lieto tikai atsevišķos gadījumos.

b)

Instrumentus un iekārtas kontrolē un kalibrē atbilstoši oficiāli atzītam standartam. Organizācija veic šādas kalibrēšanas un lietotā standarta uzskaiti.

c)

Organizācija inspicē, klasificē un atbilstīgi nodala visas ienākošās sastāvdaļas.

M.A.609   Tehniskās apkopes dati

Apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija uztur un lieto pašreiz lietojamos apkopes datus, kas norādīti M.A.401. iedaļā, veicot apkopi, tostarp izmaiņas un remontus. Klienta sniegto tehniskās apkopes datu gadījumā tie ir vajadzīgi tikai darba gaitā.

M.A.610   Tehniskās apkopes darbuzdevumi

Pirms apkopes veikšanas organizācija un organizācija, kas pieprasījusi apkopi, vienojas par darbuzdevumu rakstveidā, kurā skaidri ir norādīta veicamā tehniskā apkope.

M.A.611   Tehniskās apkopes standarti

Visi apkopes darbi ir veicami atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas D apakšdaļas prasībām.

M.A.612   Gaisa kuģa izmantošanas sertifikāts

Pēc visu nepieciešamo gaisa kuģa apkopes darbu veikšanas atbilstoši šīs apakšdaļas prasībām, izsniedz gaisa kuģa izmantošanas sertifikātu atbilstoši M.A.801. iedaļas prasībām.

M.A.613   Gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikāts

a)

Pabeidzot visus nepieciešamos gaisa kuģa sastāvdaļas tehniskās apkopes darbus atbilstoši šīs apakšdaļas prasībām, izsniedz gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikātu atbilstoši M.A.802. iedaļas prasībām. Tiek izdota EASA 1. veidlapa, izņemot tās sastāvdaļas, kuru tehniskā apkope veikta atbilstoši M.A.502. iedaļas b), d) vai e) punkta prasībām, un tās sastāvdaļas, kuras izgatavotas atbilstoši M.A.603. iedaļas c) punkta prasībām.

b)

Gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikāta dokumentu, EASA 1. veidlapu, var izdrukāt no elektroniskās datubāzes.

M.A.614   Tehniskās apkopes datu uzskaite

a)

Apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija reģistrē visu informāciju par veiktajiem darbiem. Saglabā uzskaiti, kas vajadzīga, lai pierādītu, ka ir izpildītas visas prasības, lai saņemtu izmantošanas sertifikātu, ieskaitot apakšuzņēmēju dokumentus attiecībā uz nodošanu lietošanā.

b)

Apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija izsniedz gaisa kuģa īpašniekam katra izmantošanas sertifikāta kopiju kopā ar ikvienu īpašu remonta/izmaiņu datu, kas izmantoti veiktajam remontam/izmaiņām, kopiju.

c)

Darbus veikusī apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija saglabā visu apkopes uzskaites datu un jebkuru ar to saistīto tehniskās apkopes datu kopijas trīs gadus, sākot no dienas, kad tā ir nodevusi gaisa kuģi vai tā sastāvdaļu izmantošanā.

1.

Šajā punktā minētos uzskaites datus glabā tādā veidā, kas nodrošina to aizsardzību pret bojājumiem, manipulācijām un zādzību.

2.

Visu datoraparatūru, ko lieto, lai nodrošinātu dublējumu, glabā atsevišķi no tās datoraparatūras, kura satur darba datus, vidē, kas nodrošina, ka tie saglabājas labā stāvoklī.

3.

Ja apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija pārtrauc savu darbību, visi saglabātie tehniskās apkopes uzskaites dati par pēdējiem trim gadiem tiek izsniegti attiecīgā gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas pēdējam īpašniekam vai klientam vai arī tos glabā tā, kā norādījusi kompetentā iestāde.

M.A.615   Organizācijas tiesības

Tehniskās apkopes organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas prasībām, var:

a)

apkopt ikvienu gaisa kuģi un/vai sastāvdaļu, attiecībā uz kuru tā ir apstiprināta, vietās, kas norādītas apstiprinājuma sertifikātā un tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā;

b)

organizēt specializētu pakalpojumu veikšanu tehniskās apkopes organizācijas uzraudzībā citā pienācīgi kvalificētā organizācijā, ja tiek ievērotas atbilstošas procedūras, kuras noteiktas tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā un kuras tieši apstiprinājusi kompetentā iestāde;

c)

apkopt ikvienu gaisa kuģi un/vai tā sastāvdaļu, attiecībā uz kuru tā ir apstiprināta, jebkurā atrašanās vietā atbilstoši vajadzībai, kas rodas vai nu tādēļ, ka gaisa kuģis nav izmantojams, vai arī tādēļ, ka nepieciešams atbalstīt operatīvo tehnisko apkopi atbilstoši apstākļiem, kuri norādīti tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā;

d)

pēc tehniskās apkopes pabeigšanas izsniegt izmantošanas sertifikātus atbilstoši M.A.612. vai M.A.613. iedaļas prasībām.

M.A.616   Organizācijas pārskats

Lai nodrošinātu, ka apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija joprojām atbilst šīs apakšdaļas prasībām, tā regulāri organizē pārskatus.

M.A.617   Izmaiņas apstiprinātajā tehniskās apkopes organizācijā

Lai ļautu kompetentajai iestādei noteikt pastāvīgu atbilstību šīs daļas prasībām, apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija to informē par ikvienu ierosinājumu veikt jebkuru no turpmāk minētajām izmaiņām pirms tās veikšanas:

1.

organizācijas nosaukums;

2.

organizācijas atrašanās vieta;

3.

organizācijas papildu atrašanās vietas;

4.

atbildīgais pārvaldnieks;

5.

ikviena no personām, kas norādītas M.A.606. iedaļas b) punktā;

6.

telpas, iekārtas, instrumenti, materiāli, procedūras, darba joma un sertificējošais personāls, kas varētu ietekmēt apstiprinājumu.

Gadījumos, kad ir ierosinātas izmaiņas personālā, par kurām vadībai nav bijis zināms iepriekš, par tām paziņo, tiklīdz iespējams.

M.A.618   Pastāvīgs apstiprinājuma derīgums

a)

Apstiprinājumu izsniedz uz neierobežotu laiku. Tas turpina būt derīgs, kamēr:

1.

organizācija atbilst šīs daļas prasībām, saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz atzinumu apstrādi, kā norādīts M.A.619. iedaļā; un

2.

kompetentajai iestādei ir nodrošināta piekļuve organizācijai, lai noteiktu, vai tā joprojām atbilst šīs daļas prasībām; un

3.

apstiprinājums nav atcelts vai atsaukts.

b)

Atceļot vai atsaucot apstiprinājuma sertifikātu, to nosūta atpakaļ kompetentajai iestādei.

M.A.619   Atzinumi

a)

1. līmeņa atzinums ir jebkura būtiska neatbilstība M daļas prasībām, kas pazemina drošības standartu un nopietni apdraud lidojumu drošību.

b)

2. līmeņa atzinums ir jebkura neatbilstība M daļas prasībām, kas varētu pazemināt drošības standartu un, iespējams, nopietni apdraudēt lidojumu drošību.

c)

Pēc tam, kad atbilstoši M.B.605. iedaļas noteikumiem ir saņemts paziņojums par atzinumiem, tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājuma turētājs izstrādā koriģējošu darbību plānu un pierāda kompetentajai iestādei, ka šīs koriģējošās darbības tiek veiktas laikposmā, par kuru viņš ar to ir vienojies.

G APAKŠDAĻA

LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS VADĪBAS ORGANIZĀCIJA

M.A.701   Darbības joma

Šajā apakšdaļā noteiktas prasības, kas jāievēro organizācijai, lai tā varētu saņemt vai pagarināt apstiprinājumu gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadībai.

M.A.702   Pieteikums

Pieteikumu lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas apstiprinājuma saņemšanai vai grozīšanai iesniedz uz kompetentās iestādes noteiktās veidlapas un tā, kā to noteikusi kompetentā iestāde.

M.A.703   Apstiprinājuma joma

a)

Par apstiprinājuma piešķiršanu liecina kompetentās iestādes izdotā apliecība, kas iekļauta VI papildinājumā.

b)

Neskarot a) punktu, gaisa komerctransporta gadījumā apstiprinājums ir daļa no aviācijas uzņēmuma sertifikāta, kuru izsniegusi kompetentā iestāde konkrētā gaisa kuģa gadījumā.

c)

Darbības jomu, kuru paredzēts iekļaut apstiprinājumā, nosaka lidojumderīguma uzturēšanas vadības rokasgrāmatā atbilstoši M.A.704. iedaļas prasībām.

M.A.704   Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojums

a)

Apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija izveido pašraksturojumu, kurā ietver šādu informāciju:

1.

deklarācija, ko parakstījis atbildīgais pārvaldnieks, lai apstiprinātu, ka organizācija turpinās pastāvīgi strādāt atbilstoši M daļas noteikumiem un pašraksturojumam; un

2.

organizācijas darba joma; un

3.

personas(-u), kas minēta(-as) M.A.706. iedaļas a), c), d) un i) punktā, vārds(-i) un amats(-i); un

4.

struktūrshēma, kurā parādītas attiecīgās atbildības ķēdes starp visām personām, kas minētas M.A.706. iedaļas a) punktā, M.A.706. iedaļas c) punktā, M.A.706. iedaļas d) punktā un M.A.706. iedaļas i) punktā; un

5.

M.A.707. iedaļā minētā lidojumderīguma pārbaudes personāla saraksts, atbilstošos gadījumos norādot personālu, kam ir atļauts izsniegt lidošanas atļaujas saskaņā ar M.A.711. iedaļas c) punktu; un

6.

telpu vispārējs apraksts un novietojums; un

7.

procedūras, kurās norādīts, kā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija nodrošina atbilstību šīs daļas noteikumiem; un

8.

lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojuma grozīšanas procedūras; un

9.

apstiprināto gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu saraksts vai, tādu gaisa kuģu gadījumā, kas nav iesaistīti gaisa komercpārvadājumos, “vispārīgu” un “pamata” tehniskās apkopes programmu saraksts.

b)

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojumu un visus turpmākos grozījumus tajā apstiprina kompetentā iestāde.

c)

Neskarot b) punkta noteikumu, nelielus grozījumus pašraksturojumā var apstiprināt netieši ar netiešās apstiprināšanas procedūras palīdzību. Netiešās apstiprināšanas procedūra definē nelielus atbilstošus grozījumus, to pašraksturojuma ietvaros nosaka lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija un apstiprina kompetentā iestāde, kas atbildīga par šo lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju.

M.A.705   Telpas

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija M.A.706. iedaļā minētajam personālam nodrošina atbilstošas biroja telpas attiecīgajās tā atrašanās vietās.

M.A.706   Prasības personālam

a)

Organizācija ieceļ atbildīgo pārvaldnieku, kuru tā pilnvaro nodrošināt, ka visi lidojumderīguma uzturēšanas vadības darbi var tikt finansēti un izpildīti atbilstoši šīs daļas prasībām.

b)

Gaisa komerctransporta gadījumā a) punktā minētais atbildīgais pārvaldnieks ir persona, kurš arī pilnvarots nodrošināt, ka visi uzņēmēja pasūtītie darbi var tikt finansēti un paveikti atbilstoši standartam, kas prasīts aviācijas uzņēmuma sertifikāta izsniegšanai.

c)

Personai vai personu grupai uztic pienākumu nodrošināt, ka organizācija vienmēr atbilst šās apakšdaļas noteikumiem. Šāda(-as) persona(-as) ir tieši pakļauta(-as) atbildīgajam pārvaldniekam.

d)

Gaisa komerctransporta gadījumā atbildīgais pārvaldnieks izraugās noteiktu amata ieņēmēju. Šī persona ir atbildīga par lidojumderīguma uzturēšanas darbu uzraudzību un vadību atbilstoši c) punkta noteikumam.

e)

145. daļā minētā apstiprinātā organizācija saskaņā ar līgumu ar uzņēmēju nenodarbina noteikto amata ieņēmēju, kas minēts d) punktā, ja vien par to nevienojas ar kompetento iestādi.

f)

Organizācijai ir atbilstīgi kvalificēts personāls paredzamā darba veikšanai.

g)

Visas c) un d) punktā minētās personas spēj uzrādīt atbilstīgas zināšanas, izglītību un attiecīgu pieredzi, kas saistīta ar gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu.

h)

Reģistrē visa personāla, kas nodarbināts lidojumderīguma uzturēšanas vadībā, kvalifikāciju.

i)

To organizāciju gadījumā, kas pagarina lidojumderīguma pārskata sertifikātus atbilstoši M.A.711. iedaļas a) punkta 4. apakšpunkta un M.A.901. iedaļas f) punkta prasībām, organizācija ieceļ personas, kas ir pilnvarotas šā uzdevuma veikšanai, kuras apstiprina kompetentā iestāde.

j)

Organizācija tās lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatā nosaka un atjaunina tās (to) personas(-u) vārdu(-us) un amatu(-us), kas minēta(-as) M.A.706. iedaļas a) punktā, M.A.706. iedaļas c) punktā, M.A.706. iedaļas d) punktā un M.A.706. iedaļas i) punktā.

k)

Visiem lieliem gaisa kuģiem un gaisa kuģiem, kurus izmanto gaisa komercpārvadājumiem, organizācija nosaka un uzrauga tā personāla kompetenci, kas iesaistīts lidojumderīguma uzturēšanas vadībā, lidojumderīguma pārbaudē un/vai kvalitātes pārbaužu veikšanā, atbilstoši procedūrai un standartam, par kuru tā vienojas ar kompetento iestādi.

M.A.707   Lidojumderīguma pārbaudes personāls

a)

Lai varētu saņemt apstiprinājumu lidojumderīguma pārbaužu veikšanai un atbilstošos gadījumos lidošanas atļauju izdošanai, apstiprinātajai lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijai ir atbilstošs lidojumderīguma pārbaudes personāls, kas izdod A iedaļas I apakšiedaļā minētos lidojumderīguma pārbaudes sertifikātus vai ieteikumus un, ja vajadzīgs, izsniedz lidošanas atļauju saskaņā ar M.A.711. iedaļas c) punktu:

1)

Attiecībā uz visiem gaisa kuģiem, kurus izmanto gaisa komercpārvadājumiem, un gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) pārsniedz 2 730 kg, izņemot gaisa balonus, personālam ir:

a)

vismaz piecu gadu ilga pieredze lidojumderīguma uzturēšanas jomā; un

b)

attiecīga licence, kas atbilst III pielikuma (66. daļa) prasībām, vai augstākā izglītība aeronavigācijā vai tam līdzvērtīga valsts piešķirta kvalifikācija; un

c)

oficiāla aeronavigācijas tehniskās apkopes apmācība; un

d)

amats apstiprinātajā organizācijā ar atbilstošiem pienākumiem;

e)

neatkarīgi no nosacījumiem, kas izklāstīti a) līdz d) punktā, M.A.707. iedaļas a) punkta 1.b) apakšpunktā noteikto prasību var aizstāt ar piecu gadu ilgu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanā papildus tām prasībām, kuras jau ir noteiktas M.A.707. iedaļas a) punkta 1.a) apakšpunktā.

2)

Attiecībā uz gaisa kuģiem, kurus neizmanto gaisa komercpārvadājumiem, ar 2 730 kg lielu vai mazāku maksimālo pacelšanās masu (MTOM) un gaisa baloniem personālam ir

a)

vismaz trīs gadu ilga pieredze lidojumderīguma uzturēšanas jomā; un

b)

attiecīga licence, kas atbilst III pielikuma (66. daļa) prasībām, vai augstākā izglītība aeronavigācijā vai tam līdzvērtīga valsts piešķirta kvalifikācija; un

c)

atbilstoša aeronavigācijas tehniskās apkopes apmācība; un

d)

amats apstiprinātajā organizācijā ar atbilstošiem pienākumiem;

e)

Neatkarīgi no nosacījumiem, kas izklāstīti a) līdz d) punktā, M.A.707. iedaļas a) punkta 2.b) apakšpunktā noteikto prasību var aizstāt ar četru gadu ilgu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanā papildus tām prasībām, kuras jau ir noteiktas M.A.707. iedaļas a) punkta 2.a) apakšpunktā.

b)

Apstiprinātās lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas izvēlētajam lidojumderīguma pārbaudes personālam atļauju šī organizācija var izdot tikai tad, ja to oficiāli ir apstiprinājusi kompetentā iestāde pēc tam, kad tās uzraudzībā apmierinoši veikta lidojumderīguma pārbaude.

c)

Organizācija nodrošina, ka lidojumderīguma pārskata personāls var pierādīt atbilstīgu jaunāko pieredzi lidojumderīguma uzturēšanas jomā.

d)

Lidojumderīguma pārbaudes personālu identificē, uzskaitot katru personu lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojumā kopā ar atsauci uz šīs personas lidojumderīguma pārbaudes atļauju.

e)

Organizācija veic uzskaiti par lidojumderīguma pārbaudes personālu, kur iekļauj informāciju par jebkuru atbilstīgu kvalifikāciju, kam pievienots kopsavilkums par attiecīgo lidojumderīguma uzturēšanas vadības pieredzi un apmācību un atļaujas kopiju. Šos uzskaites datus saglabā vēl divus gadus pēc tam, kad lidojumderīguma pārbaudes personāls ir atstājis organizāciju.

M.A.708   Lidojumderīguma uzturēšanas vadība

a)

Visus lidojumderīguma uzturēšanas vadības darbus veic atbilstoši M daļas A iedaļas C apakšdaļas priekšrakstiem.

b)

Katra pārvaldāmā gaisa kuģa gadījumā apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija:

1.

izveido un vada tehniskās apkopes programmu šim gaisa kuģim, ieskaitot ikvienu piemērojamo uzticamības programmu;

2.

iesniedz kompetentajai iestādei apstiprināšanai gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu kopā ar grozījumiem tajā, ja vien nav piemērojama netiešās apstiprināšanas procedūra atbilstoši M.A.302. iedaļas c) punkta prasībām, un izdod programmas kopiju gaisa kuģa, kuru nelieto komerciāliem pārvadājumiem, īpašniekam;

3.

pārvalda izmaiņu un remontu apstiprināšanu;

4.

pārliecinās, ka tehniskā apkope ir veikta atbilstoši apstiprinātajai tehniskās apkopes programmai un nodošana lietošanā notiek atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas H apakšdaļas noteikumiem;

5.

pārliecinās, ka ir ievēroti visi piemērojamie norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu un operatīvie norādījumi ar ietekmi uz lidojumderīguma uzturēšanu;

6.

pārliecinās, ka attiecīgi apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija novērš visus defektus, kas atklāti plānotās tehniskās apkopes laikā vai par kuriem ir ziņots;

7.

pārliecinās, ka gaisa kuģis tiek nogādāts attiecīgi apstiprinātajā tehniskās apkopes organizācijā, kad vien tas ir nepieciešams;

8.

koordinē plānoto tehnisko apkopi, norādījumu piemērošanu attiecībā uz lidojumderīgumu, ierobežota darbmūža detaļu nomaiņu un sastāvdaļu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka darbs ir pienācīgi paveikts;

9.

pārvalda un arhivē visus lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites datus un/vai uzņēmēja tehnisko borta žurnālu;

10.

pārliecinās, ka masas un smaguma centra izvietojuma deklarācijā minēts pašreizējais gaisa kuģa statuss.

c)

Gaisa komerctransporta gadījumā, ja uzņēmējs nav atbilstīgi apstiprināts saskaņā ar 145. daļas noteikumiem, viņš noslēdz rakstisku uzturēšanas līgumu ar 145. daļā minēto organizāciju vai citu uzņēmēju, kurā izklāsta funkcijas, kas minētas M.A.301. iedaļas 2., 3., 5. un 6. punktā, un nodrošina, ka visus tehniskās apkopes darbus veic 145. daļā minētā apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija un definē atbalstu M.A.712. iedaļas b) punktā minētajām kvalitātes funkcijām. Līgumus par gaisa kuģu tehnisko apkopi bāzē, plānoto operatīvo tehnisko apkopi un dzinēja apkopi un visus turpmākos grozījumus tajos apstiprina kompetentā iestāde. Tomēr attiecībā uz:

1.

gaisa kuģi, kam nepieciešama neplānota operatīvā tehniskā apkope, līgums var būt individuālu darbuzdevumu veidā, kas adresēti 145. daļā minētajai tehniskās apkopes organizācijai;

2.

sastāvdaļu tehnisko apkopi, ieskaitot dzinēja tehnisko apkopi, c) punktā minētais līgums var būt individuālu darbuzdevumu veidā, kas adresēti 145. daļā minētajai tehniskās apkopes organizācijai.

M.A.709   Dokumentācija

a)

Veicot lidojumderīguma uzturēšanas darbus, apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija glabā un lieto jaunākos piemērojamos tehniskās apkopes datus, kas norādīti M.A.401. iedaļā, lai veiktu lidojumderīguma uzturēšanas darbus, kas minēti M.A.708. iedaļā. Šos datus var sniegt īpašnieks vai uzņēmējs atbilstoši attiecīgajam līgumam, kas noslēgts ar šādu īpašnieku vai uzņēmēju. Šajā gadījumā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijai nepieciešams saglabāt šos datus tikai tik ilgi, kamēr spēkā ir līgums, izņemot gadījumus, kurus paredz M.A.714. iedaļā.

b)

Tādu gaisa kuģu gadījumā, kas nepiedalās gaisa komercpārvadājumos, apstiprinātā pastāvīgā lidojumderīguma vadības organizācija var izstrādāt “pamata” un/vai “vispārīgas” tehniskās apkopes programmas, lai būtu iespējams veikt sākotnējo apstiprināšanu un/vai apstiprinājuma darbības jomas paplašināšanu, neslēdzot līgumus, kas minēti šā pielikuma (M daļas) I papildinājumā. Tomēr “pamata” un/vai “vispārīgās” tehniskās apkopes programmas neizslēdz nepieciešamību izveidot atbilstošu gaisa kuģu apkopes programmu, kas ir saskaņā ar M.A.302. iedaļas prasībām, savlaicīgi pirms M.A.711. iedaļā minēto tiesību izmantošanas.

M.A.710   Lidojumderīguma pārbaude

a)

Lai izpildītu prasību par M.A.901. iedaļā minēto gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudi, apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija veic pilnu gaisa kuģa uzskaites datu dokumentētu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka:

1)

gaisa kuģa korpusa, dzinēja un propellera lidojumstundas un ar tiem saistītie lidojumu cikli ir pareizi reģistrēti; un

2)

lidojumu rokasgrāmata ir atbilstoša gaisa kuģa konfigurācijai un tajā ir iekļauti jaunākie labojumi un papildinājumi; un

3)

visas tehniskās apkopes, kas jāveic gaisa kuģim saskaņā ar apstiprināto tehniskās apkopes programmu, ir veiktas; un

4)

visi zināmie defekti ir tikuši novērsti vai, ja vajadzīgs, paziņoti tālāk kontrolētā veidā; un

5)

visi piemērojamie norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu ir piemēroti un pareizi reģistrēti; un

6)

visas izmaiņas un remonti, kas veikti gaisa kuģim, ir reģistrēti un atbilst Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumam (21. daļai); un

7)

visas ierobežota darbmūža sastāvdaļas, kas iemontētas gaisa kuģī, ir pareizi identificētas, reģistrētas un nav pārsniegušas apstiprinātā darbmūža robežu; un

8)

visa tehniskā apkope ir veikta saskaņā ar I pielikumu (M daļa); un

9)

pašreizējā masas un smaguma centra izvietojuma deklarācijā ir atspoguļota gaisa kuģa konfigurācija un šis ziņojums ir derīgs; un

10)

gaisa kuģis atbilst jaunākajiem labojumiem tipa projektā, kuru apstiprinājusi Aģentūra; un

11)

vajadzības gadījumā gaisa kuģim ir pašreizējai gaisa kuģa konfigurācijai atbilstošs trokšņa līmeņa sertifikāts atbilstoši Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) I iedaļas prasībām.

b)

Apstiprinātās lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas lidojumderīguma pārbaudes personāls veic fizisku gaisa kuģa apsekojumu. Šajā apsekojumā lidojumderīguma pārbaudes personālam, kam nav III pielikumā (66. daļa) noteiktās atbilstīgās kvalifikācijas, palīdz attiecīgi kvalificēts personāls.

c)

Gaisa kuģa fiziskā apsekojuma laikā lidojumderīguma pārbaudes personāls pārliecinās par to, ka:

1)

visi vajadzīgie marķējumi un trafareti ir pienācīgi piestiprināti; un

2)

gaisa kuģis atbilst apstiprinātajai lidojumu rokasgrāmatai; un

3)

gaisa kuģa konfigurācija atbilst apstiprinātajai dokumentācijai; un

4)

nav nekādu redzamu defektu, kas nebūtu novērsti saskaņā ar M.A.403. iedaļas noteikumiem; un

5)

nav atklātas neatbilstības starp gaisa kuģi un a) punktā minēto dokumentēto uzskaites datu pārskatu.

d)

Neskarot M.A.901. iedaļas a) punkta noteikumu, lidojumderīguma pārbaudei var paredzēt 90 dienu ilgu maksimālo laiku, nepārtraucot lidojumderīguma pārbaudes darbu gaitu, lai fiziskās pārbaudes varētu notikt tehniskajai apkopei paredzētās pārbaudes laikā.

e)

I pielikuma (M daļa) III papildinājumā minēto lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu (EASA 15.b veidlapa) vai ieteikumu par lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izdošanu (EASA 15.a veidlapa) var izdot tikai:

1)

saskaņā ar M.A.707. iedaļu atbilstoši pilnvarots lidojumderīguma pārbaudes personāls apstiprinātās lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas vārdā vai sertificējošais personāls M.A.901. iedaļas g) punktā paredzētajos gadījumos; un

2)

pēc pārliecināšanās, ka ir veikta pilnīga lidojumderīguma pārbaude un nav neatbilstību, kas apdraud lidojuma drošību.

f)

Ikviena gaisa kuģim izdota vai pagarināta lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta kopiju nosūta minētā gaisa kuģa reģistrācijas dalībvalstij 10 dienu laikā.

g)

Aizliegts slēgt apakšlīgumus par lidojumderīguma pārbaudes darbu veikšanu.

h)

Ja lidojumderīguma pārbaudes rezultāts ir neskaidrs, to paziņo kompetentajai iestādei pēc iespējas ātri, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 72 stundas pēc tam, kad organizācija ir noteikusi stāvokli, uz kuru pārbaude attiecas.

M.A.711   Organizācijas tiesības

a)

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas prasībām, var:

1.

vadīt gaisa kuģu, izņemot komerciālajiem pārvadājumiem izmantoto gaisa kuģu, lidojumderīguma uzturēšanu, kā uzskaitīts apstiprinājuma apliecībā;

2.

vadīt tāda gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu, kuru lieto komerciāliem gaisa pārvadājumiem, ja tas ir norādīts minētā gaisa kuģa apstiprinājuma apliecībā un gaisa kuģa ekspluatanta sertifikātā (AOC);

3.

organizēt ierobežotu ar lidojumderīguma uzturēšanu saistītu uzdevumu veikšanu ar jebkādu organizāciju, ar kuru noslēgts līgums un kura strādā saskaņā ar tās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kā uzskaitīts apstiprinājuma apliecībā;

4.

atbilstoši M.A.901. iedaļas f) punkta noteikumiem pagarināt lidojumderīguma pārbaudes apliecības darbības termiņu, ko izsniegusi kompetentā iestāde vai cita lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļai.

b)

Apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas reģistrēta kādā no dalībvalstīm, var papildus tikt apstiprināta, lai veiktu lidojumderīguma pārbaudes, kas minētas M.A.710. iedaļā un:

1.

izsniegtu attiecīgo lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu un savlaicīgi pagarinātu tā darbības termiņu atbilstoši M.A.901. iedaļas c) punkta 2. apakšpunkta vai M.A.901. iedaļas e) punkta 2. apakšpunkta noteikumiem; un

2.

ieteiktu reģistrācijas valsts kompetentajai iestādei veikt lidojumderīguma pārbaudi.

c)

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju, kuras apstiprinājumā ir iekļautas M.A.711. iedaļas b) punktā minētās tiesības, var papildus apstiprināt lidošanas tiesību izdošanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) 21.A.711. iedaļas d) punktu tam konkrētajam gaisa kuģim, kuram organizācija ir apstiprināta piešķirt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu, ja lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija apliecina atbilstību apstiprinātiem lidošanas nosacījumiem saskaņā ar M.A.704. iedaļā minētajā pašraksturojumā atbilstoši apstiprinātām procedūrām.

M.A.712   Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

a)

Lai nodrošinātu, ka apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija turpina atbilst šīs apakšdaļas prasībām, tā izveido kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un ieceļ kvalitātes nodrošināšanas pārvaldnieku, lai uzraudzītu atbilstību procedūrām, kas vajadzīgas, lai gaisa kuģis būtu lidojumderīgs. Atbilstības uzraudzībā iekļauj sistēmu atgriezeniskās informācijas nosūtīšanai atbildīgajam pārvaldniekam, lai viņš vajadzības gadījumā veiktu koriģējošu darbību.

b)

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma uzrauga darbības, kas veiktas saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļu. Tajā iekļauj vismaz šādas funkcijas:

1.

uzraudzīt, lai visas darbības, kas veiktas saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļu, tiktu veiktas atbilstoši apstiprinātajām procedūrām; un

2.

uzraudzīt, lai visi līgumā minētie tehniskās apkopes darbi tiktu veikti atbilstoši līgumam; un

3.

uzraudzīt nepārtrauktu atbilstību šīs daļas prasībām.

c)

Uzskaites datus par šīm darbībām saglabā vismaz divus gadus.

d)

Ja apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija ir apstiprināta atbilstoši citas daļas noteikumiem, tad kvalitātes nodrošināšanas sistēmu var apvienot ar to sistēmu, kuras lietošana ir prasīta šajā otrajā daļā.

e)

Gaisa komercpārvadājumu gadījumā kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kas noteikta šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļā, ir uzņēmuma kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļa.

f)

Mazas organizācijas gadījumā, kura nevada lidojumderīguma uzturēšanu gaisa kuģiem, kas tiek izmantoti gaisa komerctransportā, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu var aizstāt ar regulāru organizācijas pārskatu veikšanu, kas jāapstiprina kompetentajai iestādei, izņemot gadījumus, kad organizācija izsniedz lidojumderīguma pārbaudes apliecības gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) pārsniedz 2 730 kg un kas nav baloni. Gadījumā, ja organizācijai nav kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, organizācija neslēdz līgumus ar citām pusēm par lidojumderīguma uzturēšanas vadības uzdevumu veikšanu.

M.A.713   Izmaiņas apstiprinātajā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijā

Lai ļautu kompetentajai iestādei noteikt pastāvīgu atbilstību šīs daļas prasībām, apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija to informē par ikvienu priekšlikumu veikt jebkuru no turpmāk minētajām izmaiņām, pirms šādas izmaiņas notiek:

1.

organizācijas nosaukums;

2.

organizācijas atrašanās vieta;

3.

organizācijas papildu atrašanās vietas;

4.

atbildīgais pārvaldnieks;

5.

ikviena no personām, kas norādītas M.A.706. iedaļas c) punktā;

6.

telpas, procedūras, darba joma un personāls, kas varētu ietekmēt apstiprinājumu.

Gadījumos, kad ir ierosinātas izmaiņas personālā, par kurām vadībai nav bijis zināms iepriekš, par tām paziņo, tiklīdz iespējams.

M.A.714   Uzskaite

a)

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija reģistrē visu informāciju par veiktajiem darbiem. Glabā uzskaites datus, kas ir prasīti M.A.305. iedaļā un, ja vajadzīgs, M.A.306. iedaļā.

b)

Ja lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijai ir M.A.711. iedaļas b) punktā minētās tiesības, tā saglabā katra izdotā vai attiecīgi pagarinātā lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta un ieteikuma kopiju kopā ar visiem apliecinošajiem dokumentiem. Papildus tam organizācija saglabā visu to lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu kopijas, kurus tā pagarinājusi, izmantojot M.A.711. a) iedaļas 4. apakšpunktā minētās tiesības.

c)

Ja lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijai ir M.A.711. iedaļas c) punktā minētās tiesības, tā saglabā katras tādas lidošanas atļaujas kopiju, kuru tā izsniegusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) 21A.729. iedaļas noteikumiem.

d)

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija visu tādu uzskaites datu kopiju, kas minēti b) un c) punktā, saglabā vēl līdz diviem gadiem pēc tam, kad gaisa kuģa izmantošana ir izbeigta.

e)

Uzskaites datus glabā veidā, kas nodrošina to aizsardzību pret bojājumiem, manipulācijām un zādzību.

f)

Visu datoraparatūru, ko lieto, lai nodrošinātu dublējumu, glabā atsevišķi no tās datoraparatūras, kura satur darba datus, vidē, kas nodrošina, ka tie saglabājas labā stāvoklī.

g)

Ja gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadība ir nodota citai organizācijai vai personai, visus glabātos uzskaites datus nodod minētajai organizācijai vai personai. Laikposmi, kas norādīti uzskaites datu glabāšanai, turpina attiekties uz minēto organizāciju vai personu.

h)

Ja lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija pārtrauc savu darbību, visus glabātos uzskaites datus nodod gaisa kuģa īpašniekam.

M.A.715   Pastāvīgais apstiprinājuma derīgums

a)

Apstiprinājumu izsniedz uz neierobežotu laiku. Tas turpina būt derīgs, kamēr:

1.

organizācija atbilst šīs daļas prasībām, atbilstoši noteikumiem, kas attiecas uz atzinumu apstrādi, kā norādīts M.A.705. iedaļā; un

2.

kompetentajai iestādei ir nodrošināta piekļuve organizācijai, lai noteiktu, vai tā joprojām atbilst šās daļas prasībām; un

3.

apstiprinājums nav atcelts vai atsaukts.

b)

Atceļot vai atsaucot apstiprinājuma apliecību, to nosūta atpakaļ kompetentajai iestādei.

M.A.716   Atzinumi

a)

1. līmeņa atzinums ir jebkura būtiska neatbilstība M daļas prasībām, kas pazemina drošības standartu un nopietni apdraud lidojuma drošību.

b)

2. līmeņa atzinums ir jebkura neatbilstība M daļas prasībām, kas varētu pazemināt drošības standartu un, iespējams, nopietni apdraudēt lidojuma drošību.

c)

Pēc tam, kad atbilstoši M.B.705. iedaļas noteikumiem ir saņemts paziņojums par atzinumiem, lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas apstiprinājuma turētājs izstrādā koriģējošu darbību plānu un pierāda kompetentajām iestādēm, ka šīs koriģējošās darbības tiek veiktas laikposmā, par kuru viņš ir vienojies ar kompetento iestādi.

H APAKŠDAĻA

IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS

M.A.801   Gaisa kuģa izmantošanas sertifikāts

a)

Izņemot gaisa kuģi, kuru nodevusi lietošanā organizācija, kas apstiprināta atbilstoši II pielikuma (145. daļas) prasībām, izmantošanas sertifikātu izsniedz atbilstoši šīs apakšdaļas noteikumiem.

b)

Gaisa kuģi nevar nodot izmantošanai, ja pēc jebkādas tehniskās apkopes veikšanas, pārliecinoties, ka nepieciešamā tehniskā apkope veikta pienācīgi, nav izdots izmantošanas sertifikāts, ko izsniedz:

1.

attiecīgais sertificējošais personāls šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļā minētās apstiprinātās tehniskās apkopes organizācijas vārdā; vai

2.

sertificējošais personāls atbilstoši III pielikuma (66. daļas) prasībām, izņemot kompleksos tehniskās apkopes darbus, kas uzskaitīti šā pielikuma VII papildinājumā, uz kuru attiecināms 1. punkts; vai

3.

pilots īpašnieks atbilstoši M.A.803. iedaļas noteikumiem.

c)

Atkāpjoties no M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakšpunkta, ELA1 gaisa kuģiem, kas netiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos, gaisa kuģu kompleksās tehniskās apkopes darbus, kas uzskaitīti šā pielikuma VII papildinājumā, var pieņemt sertificējošais personāls, kas minēts M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakšpunktā.

d)

Atkāpjoties no M.A.801. iedaļas b) punkta, neparedzētu situāciju gadījumā, kad gaisa kuģis ir atstādināts no lidojumiem vietā, kur nav pieejama atbilstoši šim pielikumam vai II pielikumam (145. daļai) pienācīgi apstiprināta tehniskās apkopes organizācija un atbilstošs sertificējošais personāls, īpašnieks var pilnvarot jebkuru personu, kurai ir ne mazāk kā triju gadu atbilstoša tehniskās apkopes pieredze un atbilstoša kvalifikācija, veikt tehnisko apkopi atbilstoši standartiem, kas noteikti šā pielikuma D apakšdaļā, un nodot gaisa kuģi izmantošanai. Šajā gadījumā īpašnieks:

1.

iegūst un saglabā gaisa kuģa atskaišu informāciju par visām darbībām, kas veiktas, un tās personas kvalifikāciju, kas izdevusi sertifikātu; un

2.

nodrošina to, ka jebkādu šādu apkopi pārbauda un pieņem pienācīgi pilnvarota persona, kas minēta M.A.801. iedaļas b) punktā, vai organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas vai II daļas (145. daļas) prasībām, tiklīdz tas iespējams, bet laika posmā, kas nav ilgāks par septiņām dienām; un

3.

informē organizāciju, kas atbildīga par gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadību, ja ar to noslēgts līgums atbilstoši M.A.201. iedaļas e) punktam, vai, gadījumā, ja šāds līgums nav noslēgts, kompetento iestādi septiņu dienu laikā no šādas sertifikācijas atļaujas izdošanas.

e)

Gaisa kuģa nodošanas lietošanā gadījumā atbilstoši M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakšpunkta vai M.A.801. iedaļas c) punkta prasībām sertificējošajam personālam tehniskās apkopes darbu veikšanā var palīdzēt viena vai vairākas personas, kas atrodas tiešā un nepārtrauktā tā uzraudzībā.

f)

Gaisa kuģa izmantošanas sertifikātā jābūt vismaz:

1.

pamatinformācijai par veikto apkopi un

2.

datumam, kad šāda apkope veikta; un

3.

organizācijas un/vai personas, kas izdod sertifikātu, identitātei, tostarp:

i)

tehniskās apkopes organizācijas, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļai, un sertificējošā personāla, kas izsniedz šādu sertifikātu, apstiprinājuma norādei;

ii)

M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakšpunkta vai M.A.801. iedaļas c) punkta gadījumā minētā izmantošanas sertifikāta gadījumā sertificējošā personāla, kas izsniedz šādu sertifikātu, identitātei un, ja vajadzīgs, licences numuram;

4.

lidojumderīguma vai darbību ierobežojumiem, ja tādi ir.

g)

Atkāpjoties no b) punkta un neatkarīgi no h) punkta noteikumiem, ja noteikto tehnisko apkopi nav iespējams pabeigt, var tikt izdots izmantošanas sertifikāts ar apstiprinātiem gaisa kuģa ierobežojumiem. Šis fakts, kā arī jebkādi piemērojami lidojumderīguma vai darbību ierobežojumi jāatspoguļo gaisa kuģa izmantošanas sertifikātā pirms tā izdošanas kā daļa no informācijas, kas nepieciešama saskaņā ar f) punkta 4. apakšpunktu.

h)

Izmantošanas sertifikātu neizsniedz ikvienas zināmas neatbilstības gadījumā, kas apdraud lidojumu drošību.

M.A.802   Gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikāts

a)

Izmantošanas sertifikātu izsniedz pēc visu tehniskās apkopes darbu pabeigšanas, kas veikti gaisa kuģa sastāvdaļai atbilstoši M.A.502. iedaļas prasībām.

b)

Autorizēts izmantošanas sertifikāts, kas identificēts kā EASA 1. veidlapa, uzskatāms par gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikātu, izņemot gadījumus, kad gaisa kuģa sastāvdaļu tehniskā apkope veikta atbilstoši M.A.502. iedaļas b), d) vai e) punkta prasībām, un šādā gadījumā tehniskajā apkopē jāievēro gaisa kuģa nodošanas izmantošanai procedūras atbilstoši M.A.801. iedaļai.

M.A.803   Pilota īpašnieka atļauja

a)

Pilots īpašnieks ir persona, kurai:

1.

ir derīga pilota licence (vai tai līdzvērtīgs dokuments) ar dalībvalsts attiecīgā tipa vai klases novērtējumu;

2.

atsevišķi vai kopīgi pieder apkopjamais gaisa kuģis, un tā īpašnieks ir:

i)

viena no reģistrācijas veidlapā minētajām fiziskajām personām; vai

ii)

bezpeļņas juridiskas personas, kas darbojas atpūtas jomā, biedrs, ja juridiskā persona ir norādīta reģistrācijas dokumentā kā īpašnieks vai uzņēmējs, un šis biedrs tieši piedalās juridiskās personas lēmumu pieņemšanas procesā un juridiskā persona viņu norīkojusi veikt pilotam īpašniekam atbilstošo gaisa kuģa tehnisko apkopi.

b)

Ikviena privāti lietota gaisa kuģa, kas nav komplekss gaisa kuģis ar dzinēju un kura maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir 2 730 kg un mazāka, planiera, planiera ar dzinēju un balona gadījumā pilots īpašnieks var izsniegt izmantošanas sertifikātu pēc paša veiktas ierobežotas tehniskās apkopes, kas norādīta šā pielikuma VIII papildinājumā.

c)

Ierobežoto tehnisko apkopi, kuru veic pilots īpašnieks, definē M.A.302. iedaļā minētajā gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā.

d)

Izmantošanas sertifikāts jāpievieno reģistrācijas žurnāliem, un tajā jābūt pamatinformācijai par veiktajiem tehniskās apkopes darbiem, izmantotajiem apkopes datiem, dienu, kad šādi apkopes darbi tika veikti, identifikācijai un pilota īpašnieka, kas izsniedz šādu sertifikātu, parakstam un pilota licences numuram.

I APAKŠDAĻA

LIDOJUMDERĪGUMA PĀRBAUDES SERTIFIKĀTS

M.A.901   Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude

Lai nodrošinātu gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikāta spēkā esību, periodiski jāveic gaisa kuģa un tā lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites pārbaude.

a)

Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu izsniedz atbilstoši šā pielikuma III papildinājuma noteikumiem (EASA 15.a vai 15.b veidlapa) pēc apmierinošas lidojumderīguma pārbaudes pabeigšanas. Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts ir derīgs vienu gadu.

b)

Gaisa kuģis kontrolētā vidē ir gaisa kuģis: i) kuru pastāvīgi pārvaldījusi atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas prasībām apstiprināta lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija un kurš nav mainījis organizācijas pēdējo 12 mēnešu laikā; ii) kuru pēdējos 12 mēnešus apkopušas atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas vai II pielikuma (145. daļas) prasībām apstiprinātas tehniskās apkopes organizācijas. Tajā iekļauj M.A.803. iedaļas b) punktā minēto veikto apkopi un nodošanu lietošanā atbilstoši M.A.801. iedaļas b) punkta 2. vai 3. apakšpunktā minētajiem noteikumiem.

c)

Visiem gaisa kuģiem, kas tiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos, un gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) pārsniedz 2 730 kg, izņemot balonus, un kuri atrodas kontrolētā vidē, b) punktā minētā gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija var, ja tā ir pienācīgi apstiprināta un ievērojot k) punkta prasības:

1.

izsniegt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu atbilstoši M.A.710. iedaļas noteikumiem; un

2.

lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu gadījumā, kurus tā ir izsniegusi, ja gaisa kuģis ir atradies kontrolētā vidē, divreiz pagarināt lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta derīguma termiņu uz vienu gadu katrā reizē.

d)

Visiem gaisa kuģiem, kuri tiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos, un gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) pārsniedz 2 730 kg, izņemot balonus, un: i) kuri neatrodas kontrolētā vidē vai ii) kuru lidojumderīguma uzturēšanu pārvalda lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kurai nav tiesību veikt lidojumderīguma pārbaudes, lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu izsniedz kompetentā iestāde pēc apmierinoša novērtējuma saņemšanas, kura pamatā ir atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas prasībām apstiprinātas lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas ieteikums, kas nosūtīts kopā ar īpašnieka vai uzņēmēja pieteikumu. Šis ieteikums ir pamatots uz lidojumderīguma pārbaudi, kas veikta atbilstoši M.A.710. iedaļas noteikumiem.

e)

Gaisa kuģiem, kuri tiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos un kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir 2 730 kg vai mazāka, kā arī baloniem jebkāda lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas prasībām un kuru iecēlis īpašnieks vai uzņēmējs, var, ja tā ir pienācīgi apstiprināta un atbilst k) punkta prasībām:

1.

izsniegt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu atbilstoši M.A.710. iedaļas noteikumiem; un

2.

lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu gadījumā, kurus tā ir izsniegusi, ja gaisa kuģis ir atradies kontrolētā vidē šīs organizācijas pārvaldībā, divreiz pagarināt lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta derīguma termiņu uz vienu gadu katrā reizē.

f)

Atkāpjoties no M.A.901. iedaļas c) punkta 2. apakšpunkta un M.A.901. iedaļas e) punkta 2. apakšpunkta, gaisa kuģiem, kuri atrodas kontrolētā vidē, organizācija, kura minēta b) punktā un kura vada gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu, atbilstoši k) punkta noteikumiem var divreiz uz vienu gadu katrā reizē pagarināt lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta derīguma termiņu, ko izsniegusi kompetentā iestāde vai cita lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļai.

g)

Atkāpjoties no M.A.901. iedaļas e) punkta un M.A.901. iedaļas i) punkta 2. apakšpunkta, ELA1 gaisa kuģiem, kuri netiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos un uz kuriem nav attiecināms M.A.201. iedaļas i) punkts, lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu var izsniegt arī kompetentā iestāde pēc apmierinoša novērtējuma saņemšanas, kura pamatā ir kompetentās iestādes oficiāli apstiprināta un III pielikuma (66. daļas) prasībām, kā arī prasībām, ko nosaka M.A.707. iedaļas a) punkta 2. apakšpunkta a) punkts, atbilstoša sertificējošā personāla ieteikums, kas nosūtīts kopā ar īpašnieka vai uzņēmēja pieteikumu. Šis ieteikums ir pamatots uz lidojumderīguma pārbaudi, kas veikta atbilstoši M.A.710. iedaļas noteikumiem, un to izsniedz uz termiņu, kas nepārsniedz divus gadus pēc kārtas.

h)

Vienmēr, kad apstākļi norāda uz potenciālā drošības apdraudējuma esību, kompetentā iestāde veic lidojumderīguma pārbaudi un pati izsniedz lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu.

i)

Papildus h) punkta noteikumiem kompetentā iestāde var pati veikt lidojumderīguma pārbaudi un izsniegt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu šādos gadījumos:

1.

ja gaisa kuģi pārzina saskaņā ar šī pielikuma (M daļa) A iedaļas G apakšiedaļas noteikumiem apstiprināta lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas atrodas trešā valstī;

2.

visiem baloniem un citiem gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir 2 730 kg vai mazāka, ja to pieprasa gaisa kuģa īpašnieks.

j)

Ja kompetentā iestāde veic lidojumderīguma pārbaudi un/vai izsniedz lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu pati, īpašniekam un uzņēmējam jānodrošina kompetentajai iestādei:

1.

kompetentās iestādes prasītā dokumentācija; un

2.

piemērotas telpas tās personālam attiecīgajā vietā; un

3.

ja vajadzīgs, personāla atbalsts, kas ir pietiekami kvalificēts atbilstoši III pielikuma (66. daļas) prasībām vai līdzvērtīgām personāla prasībām, kas noteiktas II pielikuma (145. daļas) 145.A.30. iedaļas j) punkta 1. un 2. apakšpunktā.

k)

Nevar izsniegt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu vai pagarināt tā termiņu, ja ir pierādījumi vai pamats uzskatīt, ka gaisa kuģis nav lidojumderīgs.

M.A.902   Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta derīgums

a)

Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts kļūst nederīgs, ja:

1.

to aptur vai atsauc; vai

2.

lidojumderīguma sertifikātu aptur vai atsauc; vai

3.

gaisa kuģis nav dalībvalsts gaisa kuģu reģistrā; vai

4.

tipa sertifikāts, ar kuru saskaņā izdots lidojumderīguma sertifikāts, ticis apturēts vai atsaukts.

b)

Gaisa kuģis nedrīkst pacelties gaisā, ja lidojumderīguma sertifikāts ir nederīgs vai:

1)

gaisa kuģa vai jebkuras tam uzmontētas sastāvdaļas lidojumderīguma uzturēšana neatbilst šīs daļas prasībām; vai

2)

gaisa kuģis neatbilst tipa projektam, kuru apstiprinājusi Aģentūra; vai

3)

gaisa kuģis ir ticis lietots, neievērojot apstiprinātās lidojumu rokasgrāmatas vai lidojumderīguma sertifikāta noteiktos ierobežojumus un neveicot atbilstošas darbības; vai

4)

gaisa kuģis ir iekļuvis starpgadījumā vai avārijā, kas ietekmē tā lidojumderīgumu, un nav tikušas veiktas atbilstošas darbības, lai atjaunotu tā lidojumderīgumu; vai

5)

izmaiņas vai remonts neatbilst Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumam (21. daļai).

c)

Atceļot vai atsaucot lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu, to nosūta atpakaļ kompetentajai iestādei.

M.A.903   Gaisa kuģa pārreģistrācija ES teritorijā

a)

Pārreģistrējot gaisa kuģi ES teritorijā, pieteikuma iesniedzējs:

1.

informē iepriekšējo dalībvalsti par to, kurā dalībvalstī gaisa kuģis tiks reģistrēts; tad

2.

iesniedz pieteikumu jaunajai dalībvalstij, lai tā izsniegtu jaunu lidojumderīguma sertifikātu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) noteikumiem.

b)

Neskarot M.A.902. iedaļas a) punkta 3. apakšpunkta noteikumus, iepriekšējais lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts paliek spēkā līdz tā termiņa beigām.

M.A.904   Gaisa kuģa, kas ievests ES, lidojumderīguma pārbaude

a)

Ievedot gaisa kuģi no trešās valsts un reģistrējot to dalībvalsts reģistrā, pieteikuma iesniedzējs:

1.

iesniedz pieteikumu reģistrācijas dalībvalstij, lai tā izsniegtu jaunu lidojumderīguma sertifikātu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) noteikumiem; un

2.

gaisa kuģiem, kas nav jauni gaisa kuģi, organizē pienācīgu lidojumderīguma pārbaudi atbilstoši M.A.901. iedaļas prasībām; un

3.

organizē visus tehniskās apkopes darbus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību apstiprinātajai tehniskās apkopes programmai saskaņā ar M.A.302. iedaļas prasībām.

b)

Pārliecinoties, ka gaisa kuģis atbilst attiecīgajām prasībām, lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, ja nepieciešams, nosūta dokumentētu ieteikumu reģistrācijas dalībvalstij izsniegt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu.

c)

Īpašnieks reģistrācijas dalībvalsts iestādei ļauj piekļūt gaisa kuģim, lai veiktu inspekciju.

d)

Reģistrācijas dalībvalsts izsniedz jaunu lidojumderīguma sertifikātu, kad tā ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) noteikumiem.

e)

Dalībvalsts izsniedz arī lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu, kas parasti ir derīgs vienu gadu, ja vien dalībvalsts drošības iemeslu dēļ nesamazina šo derīguma termiņu.

M.A.905   Atzinumi

a)

1. līmeņa atzinums ir jebkura būtiska neatbilstība šajā pielikumā (M daļā) noteiktajām prasībām, kas pazemina drošības standartu un nopietni apdraud lidojuma drošību.

b)

2. līmeņa atzinums ir jebkura neatbilstība šajā pielikumā (M daļā) noteiktajām prasībām, kas varētu pazemināt drošības standartu un, iespējams, nopietni apdraudēt lidojuma drošību.

c)

Pēc tam, kad atbilstoši M.B.903. iedaļas noteikumiem ir saņemts paziņojums par atzinumiem, saskaņā ar M.A.201. iedaļas noteikumiem atbildīgā persona vai organizācija izstrādā koriģējošu darbību plānu un pierāda kompetentajai iestādei, ka šīs koriģējošās darbības tiek veiktas laikposmā, par kuru ir panākta vienošanās ar šo kompetento iestādi, ieskaitot attiecīgu koriģējošu darbību, lai novērstu atzinumā konstatētā fakta un tā galvenā cēloņa atkārtošanos.

B IEDAĻA

PROCEDŪRA KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

A APAKŠDAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

M.B.101   Darbības joma

Šajā iedaļā ir noteiktas administratīvās prasības, kas jāievēro kompetentajām iestādēm, kurām uzlikts par pienākumu piemērot un ieviest šās daļas A iedaļas prasības.

M.B.102   Kompetentā iestāde

a)   Vispārīgi noteikumi

Dalībvalsts ieceļ kompetento iestādi, kurai uzliek atbildību par sertifikātu izdošanu, pagarināšanu, apmaiņu, apturēšanu vai atsaukšanu un par lidojumderīguma uzturēšanas uzraudzīšanu. Šī kompetentā iestāde izveido dokumentētas procedūras un organizatorisko struktūru.

b)   Resursi

Personāla skaits ir pietiekams, lai varētu nodrošināt atbilstību prasībām, kas sīki izklāstītas šajā B iedaļā.

c)   Kvalifikācija un apmācība

Personāls, kas iesaistīts darbībās, kuras izskatītas šajā pielikumā, ir pietiekami kvalificēts un tam ir pietiekamas zināšanas, pieredze, sākotnējā apmācība un kvalifikācijas celšanas apmācība, lai veiktu tam uzticētos pienākumus.

d)   Procedūras

Kompetentā iestāde ievieš procedūras, kurās sīki izklāstīts, kā jāizpilda šā pielikuma (M daļas) noteikumi.

Procedūras pārskata un groza, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību.

M.B.104   Uzskaite

a)

Kompetentās iestādes izveido uzskaites sistēmu, kas nodrošina procesa pietiekamu izsekojamību katra sertifikāta izdošanai, pagarināšanai, maiņai, apturēšanai vai atsaukšanai.

b)

Saskaņā ar šo pielikumu apstiprināto organizāciju uzraudzībai uzskaitē obligāti iekļauj:

1.

pieteikumu organizācijas apstiprināšanai;

2.

organizācijas apstiprinājuma apliecību ar visām izmaiņām tajā;

3.

pārbaudes programmas kopiju, kurā uzskaitītas dienas, kurās jāveic pārbaudes, un dienas, kad tās veiktas;

4.

kompetentās iestādes pastāvīgās uzraudzības uzskaiti, ieskaitot visus pārbaudes uzskaites datus;

5.

visas attiecīgās sarakstes kopijas;

6.

informāciju par visiem atbrīvojuma un izpildes nodrošināšanas pasākumiem;

7.

ikvienu ziņojumu no citas kompetentās iestādes, kas attiecas uz organizācijas uzraudzību;

8.

organizācijas pašraksturojumu vai rokasgrāmatu un grozījumus tajā;

9.

jebkura cita dokumenta kopiju, kuru tieši ir apstiprinājusi kompetentā iestāde.

c)

Glabāšanas periods b) punktā minētajiem uzskaites datiem ir vismaz četri gadi.

d)

Obligātajā uzskaitē, kas vajadzīga katra gaisa kuģa uzraudzībai, iekļauj vismaz šādu dokumentu kopijas:

1.

gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikāts;

2.

lidojumderīguma pārbaudes sertifikāti;

3.

A iedaļas G apakšdaļā minētie organizācijas ieteikumi;

4.

ziņojumi no lidojumderīguma pārbaudēm, kuras ir tieši veikusi dalībvalsts;

5.

visa attiecīgā sarakste, kas attiecas uz gaisa kuģi;

6.

informācija par ikvienu atbrīvojuma un izpildes nodrošināšanas pasākumu(-iem);

7.

ikviens dokuments, kuru ir apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar I pielikumu (M daļa) vai Regulas (ES) Nr. 965/2012 II pielikumu ( Part-ARO).

e)

Uzskaites datus, kas norādīti d) punktā, saglabā divus gadus pēc tam, kad gaisa kuģi vairs neizmanto.

f)

Visa uzskaite, kas norādīta M.B.104. iedaļā, ir pieejama pēc citas dalībvalsts vai Aģentūras pieprasījuma.

M.B.105   Savstarpējā apmaiņa ar informāciju

a)

Lai veicinātu lidojumu drošības uzlabojumu, kompetentās iestādes piedalās savstarpējā apmaiņā ar visu vajadzīgo informāciju atbilstoši Regulas (EK) Nr. 216/2008 15. pantam.

b)

Neskarot dalībvalstu kompetenci, potenciālā drošības apdraudējuma gadījumā, kas attiecas uz vairākām dalībvalstīm, attiecīgās kompetentās iestādes palīdz viena otrai, lai veiktu vajadzīgo uzraudzību.

B APAKŠDAĻA

ATBILDĪBA

M.B.201   Pienākumi

Kompetentās iestādes, kuras norādītas M.1. daļā, ir atbildīgas par inspekciju un izmeklēšanas veikšanu, lai pārbaudītu, vai ir ievērotas šīs daļas prasības.

C APAKŠDAĻA

LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANA

M.B.301   Tehniskās apkopes programma

a)

Kompetentā iestāde pārbauda, vai tehniskās apkopes programma atbilst M.A.302. iedaļas prasībām.

b)

Ja vien nav norādīts citādi M.A.302. iedaļas c) punktā, tehniskās apkopes programmu un grozījumus tajā tieši apstiprina kompetentā iestāde.

c)

Netiešā apstiprinājuma gadījumā tehniskās apkopes programmas procedūru apstiprina kompetentā iestāde ar lidojumderīguma uzturēšanas vadības pašraksturojuma palīdzību.

d)

Lai apstiprinātu tehniskās apkopes programmu atbilstoši b) punkta noteikumiem, kompetentajai iestādei ir pieejami visi dati, kuri prasīti M.A.302. iedaļas d), e) un f) punktā.

M.B.302   Atbrīvojumi

Visus atbrīvojumus, kas piešķirti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 4. punktam, reģistrē un saglabā kompetentā iestāde.

M.B.303   Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzraudzība

a)

Kompetentā iestāde izveido apsekojuma programmu, lai uzraudzītu tās reģistrā esošās gaisa kuģu flotes lidojumderīguma statusu.

b)

Apsekojumu programmā iekļauj gaisa kuģu ražojumu paraugu apsekojumus.

c)

Programmu izveido, ņemot vērā reģistrā esošo gaisa kuģu skaitu, uz vietas pieejamās zināšanas un iepriekšējās uzraudzības darbības.

d)

Ražojumu apsekojums ir vērsts uz vairākiem liela riska lidojumderīguma elementiem un identificē ikvienu atzinumu. Turklāt kompetentā iestāde analizē katru atzinumu, lai noteiktu tā galveno cēloni.

e)

Visus atzinumus rakstveidā paziņo personai vai organizācijai, kas ir atbildīga atbilstoši M.A.201. iedaļas noteikumiem.

f)

Kompetentā iestāde reģistrē visus atzinumus, novēršanas pasākumus un ieteikumus.

g)

Ja gaisa kuģu apsekojumu laikā ir atrasti pierādījumi par to neatbilstību prasībai, kas noteikta šajā pielikumā (M daļā), kompetentā iestāde veic pasākumus atbilstoši M.B.903. iedaļas noteikumiem.

h)

Ja atzinuma galvenais iemesls norāda uz neatbilstību citas daļas vai jebkuras apakšdaļas noteikumiem, neatbilstību novērš tādā veidā, kāds norādīts attiecīgajā daļā.

i)

Lai atvieglotu atbilstošu izpildes pasākumu īstenošanu, kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par konstatētajām neatbilstībām saskaņā ar h) punkta noteikumiem.

M.B.304   Atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

Kompetentā iestāde:

a)

balstoties uz pamatotiem iemesliem potenciālā drošības apdraudējuma gadījumā aptur lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu; vai

b)

aptur, atsauc vai ierobežo lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu atbilstoši M.B.303. iedaļas g) punkta noteikumiem.

D APAKŠDAĻA

TEHNISKĀS APKOPES STANDARTI

(Vēl attiecīgi jāizstrādā)

E APAKŠDAĻA

SASTĀVDAĻAS

(Vēl attiecīgi jāizstrādā)

F APAKŠDAĻA

TEHNISKĀS APKOPES ORGANIZĀCIJA

M.B.601   Piemērošana

Ja tehniskās apkopes uzņēmumi atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, apstiprinājuma pārbaudi un pastāvīgo uzraudzību veic kopā ar kompetentajām iestādēm, kuras iecēlušas tās dalībvalstis, kuru teritorijās atrodas pārējie apkopes uzņēmumi.

M.B.602   Sākotnējais apstiprinājums

a)

Ja M.A.606. iedaļas a) un b) punkta prasības ir izpildītas, kompetentā iestāde rakstveidā pieteikuma iesniedzējam oficiāli norāda savu apstiprinājumu M.A.606. iedaļas a) un b) punktā minētajam personālam.

b)

Kompetentā iestāde nosaka, ka tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā minētās procedūras atbilst šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas noteikumiem un nodrošina, ka atbildīgais pārvaldnieks paraksta saistību deklarāciju.

c)

Kompetentā iestāde pārbauda, vai organizācija atbilst šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļā noteiktajām prasībām.

d)

Sanāksmi ar atbildīgo pārvaldnieku sasauc vismaz reizi apstiprinājuma pārbaudes laikā, lai pārliecinātos, ka viņš pilnīgi saprot apstiprinājuma nozīmi un iemeslu, kāpēc jāparaksta saistību deklarācija par organizācijas atbilstību rokasgrāmatā norādītajām procedūrām.

e)

Visus atzinumus rakstveidā paziņo pieteikuma iesniedzējai organizācijai.

f)

Kompetentā iestāde reģistrē visus atzinumus, slēgšanas pasākumus (pasākumus, kas vajadzīgi, lai slēgtu atzinumu) un ieteikumus.

g)

Sākotnējā apstiprinājuma gadījumā pirms apstiprinājuma izsniegšanas visus atzinumus labo organizācija un noslēdz kompetentā iestāde.

M.B.603   Apstiprinājuma izsniegšana

a)

Kompetentā iestāde izsniedz pieteikuma iesniedzējam EASA 3. veidlapas apstiprinājuma apliecību (V papildinājums), kurā iekļauta apstiprinājuma joma, ja tehniskās apkopes organizācija atbilst piemērojamajiem šīs daļas punktu noteikumiem.

b)

Kompetentā iestāde norāda nosacījumus, kas pievienoti apstiprinājumam EASA 3. veidlapas apstiprinājuma apliecībā.

c)

Atsauces numuru iekļauj EASA 3. veidlapas apstiprinājuma apliecībā tā, kā norādījusi Aģentūra.

M.B.604   Pastāvīgā uzraudzība

a)

Kompetentā iestāde glabā un atjauno programmu attiecībā uz katru tehniskās apkopes organizāciju, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) B iedaļas F apakšdaļu un kas atrodas tās uzraudzībā, kurā uzskaitītas dienas, kurās ir veicama pārbaude, un dienas, kad šādas pārbaudes veiktas.

b)

Katra organizācija pilnīgi tiek pārbaudīta laikposmos, kas nepārsniedz 24 mēnešus.

c)

Visus atzinumus rakstveidā paziņo pieteikuma iesniedzējai organizācijai.

d)

Kompetentā iestāde reģistrē visus atzinumus, slēgšanas pasākumus (pasākumus, kas vajadzīgi, lai slēgtu atzinumu) un ieteikumus.

e)

Vismaz reizi 24 mēnešos sasauc sanāksmi ar atbildīgo pārvaldnieku, lai nodrošinātu, ka viņš ir informēts par būtiskajiem jautājumiem, kas rodas šādu pārbaužu laikā.

M.B.605   Atzinumi

a)

Ja pārbaužu laikā vai citādā veidā atrod pierādījumus par to, ka pastāv neatbilstība prasībai, kas noteikta šajā pielikumā (M daļā), kompetentā iestāde veic turpmāk minētās darbības:

1.

Attiecībā uz 1. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde veic tūlītēju darbību, lai atkarībā no 1. līmeņa atzinuma pakāpes pilnīgi vai daļēji atsauktu, ierobežotu vai apturētu apstiprinājumu tehniskās apkopes organizācijai līdz brīdim, kad organizācija ir veiksmīgi veikusi koriģējošu darbību.

2.

Attiecībā uz 2. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde nosaka labošanai vajadzīgo laikposmu, kas ir atbilstošs atzinuma raksturam un nepārsniedz trīs mēnešus. Dažos gadījumos šā pirmā posma beigās un atbilstoši atzinuma raksturam kompetentā iestāde var pagarināt laikposmu vēl par trīs mēnešiem atbilstoši apmierinošam koriģējošo darbību plānam.

b)

Kompetentā iestāde veic darbību, lai pilnīgi vai daļēji apturētu apstiprinājumu, gadījumā, ja neiekļaujas tajā grafikā, kuru tā ir noteikusi.

M.B.606   Izmaiņas

a)

Kompetentā iestāde atbilst visiem piemērojamajiem sākotnējā apstiprinājuma elementiem ikvienas organizācijas izmaiņas gadījumā, par kuru ziņots atbilstoši M.A.617. iedaļas prasībām.

b)

Kompetentā iestāde var norādīt nosacījumus, saskaņā ar kuriem apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija var darboties šādu izmaiņu laikā, ja vien tā nenosaka, ka apstiprinājums ir jāaptur šo izmaiņu būtības vai mēroga dēļ.

c)

Gadījumos, kad tiek veiktas jebkādas izmaiņas tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā:

1.

tiešas izmaiņu apstiprināšanas gadījumā atbilstoši M.A.604. iedaļas b) punkta prasībām kompetentā iestāde pārbauda, vai rokasgrāmatā norādītās procedūras atbilst šā pielikuma (M daļas) prasībām, pirms oficiāli paziņot apstiprinātajai organizācijai par apstiprinājumu;

2.

gadījumā, ja tiek izmantota netiešas izmaiņu apstiprināšanas procedūra izmaiņu apstiprināšanai atbilstoši M.A.604. iedaļas c) punkta prasībām, kompetentā iestāde nodrošina to, ka: i) izmaiņas saglabājas nelielas un ii) tai ir pietiekama kontrole pār izmaiņu apstiprināšanu, lai nodrošinātu to, ka tās turpina būt atbilstošas šā pielikuma (M daļas) prasībām.

M.B.607   Apstiprinājuma atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

Kompetentā iestāde:

a)

balstoties uz pamatotiem iemesliem, potenciālā drošības apdraudējuma gadījumā aptur apstiprinājumu; vai

b)

aptur, atsauc vai ierobežo apstiprinājumu atbilstoši M.B.605. iedaļas noteikumiem.

G APAKŠDAĻA

LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS VADĪBAS ORGANIZĀCIJA

M.B.701   Piemērošana

a)

Gaisa komercpārvadājumu gadījumā kompetentā iestāde saņem apstiprinājuma izdošanai kopā ar sākotnējo pieteikumu aviācijas uzņēmuma sertifikāta saņemšanai un, vajadzības gadījumā, jebkuru izmaiņu, kas piemērojama, un par katru ekspluatējamā gaisa kuģa tipu:

1.

lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojumu;

2.

uzņēmēja gaisa kuģu tehniskās apkopes programmas;

3.

gaisa kuģa tehnisko borta žurnālu;

4.

ja vajadzīgs, uzturēšanas līgumu, kas noslēgti starp uzņēmēju un 145. daļā minēto apstiprināto tehniskās apkopes organizāciju, tehnisko specifikāciju.

b)

Ja tehniskās apkopes objekti atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, apstiprinājuma izmeklēšanu un pastāvīgo uzraudzību veic kopā ar kompetentajām iestādēm, kuras iecēlušas tās dalībvalstis, kuru teritorijās atrodas šie tehniskās apkopes objekti.

M.B.702   Sākotnējā apstiprināšana

a)

Ja M.A.706. iedaļas a), c) un d) punkta un M.A.707. iedaļas prasības ir izpildītas, kompetentā iestāde rakstveidā pieteikuma iesniedzējam oficiāli norāda savu apstiprinājumu M.A.706. iedaļas a), c) un d) punktā un M.A.707. iedaļā minētajam personālam.

b)

Kompetentā iestāde pārliecinās, ka lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojumā minētās procedūras atbilst šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas noteikumiem, un nodrošina, ka atbildīgais pārvaldnieks paraksta saistību deklarāciju.

c)

Kompetentā iestāde pārbauda organizācijas atbilstību prasībām, kas noteiktas šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļā.

d)

Sanāksmi ar atbildīgo pārvaldnieku sasauc vismaz reizi apstiprinājuma pārbaudes laikā, lai pārliecinātos, ka viņš pilnīgi saprot apstiprinājuma nozīmi un iemeslu, kāpēc jāparaksta pašraksturojuma deklarācija par organizācijas atbilstību pašraksturojumā norādītajām procedūrām.

e)

Visus atzinumus rakstveidā paziņo pieteikuma iesniedzējai organizācijai.

f)

Kompetentā iestāde reģistrē visus atzinumus, slēgšanas pasākumus (pasākumus, kas vajadzīgi, lai slēgtu atzinumu) un ieteikumus.

g)

Sākotnējā apstiprinājuma gadījumā pirms apstiprinājuma izsniegšanas visus atzinumus labo organizācija un noslēdz kompetentā iestāde.

M.B.703   Apstiprinājuma izsniegšana

a)

Kompetentā iestāde izsniedz pieteikuma iesniedzējam EASA 14. veidlapas apstiprinājuma apliecību (VI papildinājums), kurā iekļauta apstiprinājuma joma, ja lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija atbilst šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas noteikumiem.

b)

Kompetentā iestāde norāda apstiprinājuma derīgumu EASA 14. veidlapas apstiprinājuma apliecībā.

c)

Atsauces numuru iekļauj 14. veidlapas apstiprinājuma apliecībā tā, kā norādījusi Aģentūra.

d)

Gaisa komercpārvadājumu gadījumā informācija, kas minēta EASA 14. veidlapā, tiks iekļauta aviācijas uzņēmuma sertifikātā.

M.B.704   Pastāvīgā uzraudzība

a)

Kompetentā iestāde glabā un uztur programmu attiecībā uz katru lidojumderīguma uzturēšanas organizāciju, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļu un kas atrodas tās uzraudzībā, kurā uzskaitītas dienas, kurās veicama pārbaude, un dienas, kad šādas pārbaudes veiktas.

b)

Katra organizācija pilnīgi tiek pārbaudīta laikposmos, kas nepārsniedz 24 mēnešus.

c)

Gaisa kuģa, kuru pārvalda organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) B iedaļas G apakšdaļu, attiecīgo paraugu apseko ik pēc 24 mēnešiem. Parauga lielumu nosaka kompetentā iestāde, balstoties uz iepriekšējo pārbaužu un ražojumu apsekojumu atzinumiem.

d)

Visus atzinumus rakstveidā paziņo pieteikuma iesniedzējai organizācijai.

e)

Kompetentā iestāde reģistrē visus atzinumus, slēgšanas pasākumus (pasākumus, kas vajadzīgi, lai slēgtu atzinumu) un ieteikumus.

f)

Vismaz reizi 24 mēnešos sasauc sanāksmi ar atbildīgo pārvaldnieku, lai nodrošinātu, ka viņš ir informēts par būtiskajiem jautājumiem, kas radušies šādu pārbaužu laikā.

M.B.705   Atzinumi

a)

Ja pārbaužu laikā vai citādā veidā atrod pierādījumus par to, ka pastāv neatbilstība prasībai, kas noteikta šajā pielikumā (M daļā), kompetentā iestāde veic turpmāk minētās darbības.

1.

Attiecībā uz 1. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde veic tūlītēju darbību, lai atkarībā no 1. līmeņa atzinuma pakāpes pilnīgi vai daļēji atsauktu, ierobežotu vai apturētu apstiprinājumu apkopes organizācijai līdz brīdim, kad organizācija ir veiksmīgi veikusi koriģējošu darbību.

2.

Attiecībā uz 2. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde nosaka labošanai vajadzīgo laikposmu, kas ir atbilstošs atzinuma raksturam un nepārsniedz trīs mēnešus. Dažos gadījumos šā pirmā posma beigās un atbilstoši atzinuma raksturam, kompetentā iestāde var pagarināt laikposmu par vēl trim mēnešiem atbilstoši apmierinošam koriģējošu darbību plānam.

b)

Kompetentā iestāde veic darbību, lai pilnīgi vai daļēji apturētu apstiprinājumu, gadījumā, ja neiekļaujas tajā laika posma termiņā, kuru tā ir noteikusi.

M.B.706   Izmaiņas

a)

Kompetentā iestāde atbilst visiem piemērojamajiem sākotnējā apstiprinājuma elementiem ikvienas organizācijas izmaiņas gadījumā, par kuru ziņots atbilstoši M.A.713. iedaļas prasībām.

b)

Kompetentā iestāde var norādīt nosacījumus, saskaņā ar kuriem apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija var darboties šādu izmaiņu laikā, ja vien tā nenosaka, ka apstiprinājums ir jāaptur šo izmaiņu būtības vai mēroga dēļ.

c)

Jebkādu izmaiņu gadījumā, kas veiktas lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatā:

1.

tiešas izmaiņu apstiprināšanas gadījumā atbilstoši M.A.704. iedaļas b) punkta prasībām kompetentā iestāde pārbauda, vai rokasgrāmatā norādītās procedūras atbilst šā pielikuma (M daļas) prasībām, pirms oficiāli paziņot apstiprinātajai organizācijai par apstiprinājumu;

2.

gadījumā, ja tiek izmantota netiešas izmaiņu apstiprināšanas procedūra izmaiņu apstiprināšanai atbilstoši M.A.704. iedaļas c) punkta prasībām, kompetentā iestāde nodrošina to, ka: i) izmaiņas saglabājas nelielas un ii) tai ir pietiekama kontrole pār izmaiņu apstiprināšanu, lai nodrošinātu to, ka tās turpina būt atbilstošas šā pielikuma (M daļas) prasībām.

M.B.707   Apstiprinājuma atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

Kompetentā iestāde:

a)

balstoties uz pamatotiem iemesliem, potenciālā drošības apdraudējuma gadījumā aptur apstiprinājumu; vai

b)

aptur, atsauc vai ierobežo apstiprinājumu atbilstoši M.B.705. iedaļas noteikumiem.

H APAKŠDAĻA

IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS

(vēl attiecīgi jāizstrādā)

I APAKŠDAĻA

LIDOJUMDERĪGUMA PĀRBAUDES SERTIFIKĀTS

M.B.901   Ieteikumu novērtējums

Saņemot pieteikumu un ar to saistīto lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta ieteikumu saskaņā ar M.A.901. iedaļu:

1.

Kompetentās iestādes attiecīgi kvalificēts personāls pārbauda, vai paziņojums par atbilstību, kas ietverts ieteikumā, pierāda, ka ir tikusi veikta pilna M.A.710. iedaļā minētā lidojumderīguma pārbaude.

2.

Kompetentā iestāde izpēta un var turpmāk pieprasīt papildu informāciju, lai pamatotu ieteikuma novērtējumu.

M.B.902   Kompetentās iestādes veiktā lidojumderīguma pārbaude

a)

Ja kompetentā iestāde veic lidojumderīguma pārbaudi un izsniedz lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu EASA 15.a veidlapā (III papildinājums), tā veic lidojumderīguma pārbaudi atbilstoši M.A.710. iedaļas prasībām.

b)

Kompetentajai iestādei ir atbilstošs personāls lidojumderīguma pārbaužu veikšanai.

1.

Visu gaisa kuģu, kas tiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos, gadījumā un gaisa kuģu, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) pārsniedz 2 730 kg, izņemot balonus, gadījumā šim personālam ir:

a)

vismaz piecu gadu ilga pieredze lidojumderīguma uzturēšanas jomā; un

b)

attiecīga III pielikuma (66. daļas) prasībām atbilstoša licence vai nacionāli atzīta tehniskās apkopes personāla kvalifikācija, kas atbilst gaisa kuģa kategorijai (ja III pielikumā (66. daļā) ir atsauce uz nacionālajiem noteikumiem), vai zinātņu grāds aeronavigācijā vai tam līdzvērtīgs; un

c)

oficiāla apmācība aeronavigācijas tehniskajā apkopē; un

d)

amats ar atbilstošiem pienākumiem.

Neatkarīgi no iepriekš minētā a) līdz d) punkta noteikumiem prasību, ko paredz M.B.902. iedaļas b) punkta 1. apakšpunkta b) punkts, var aizstāt ar piecu gadu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanas jomā papildus pieredzei, ko jau nosaka M.B.902. iedaļas b) punkta 1. apakšpunkta a) punkta prasība.

2.

Gaisa kuģu, kas netiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos, gadījumā un gaisa kuģu, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir mazāka vai vienāda ar 2 730 kg, kā arī balonu gadījumā šim personālam ir:

a)

vismaz trīs gadus ilga pieredze lidojumderīguma uzturēšanas jomā; un

b)

attiecīga III pielikuma (66. daļas) prasībām atbilstoša licence vai nacionāli atzīta tehniskās apkopes personāla kvalifikācija, kas atbilst gaisa kuģa kategorijai (ja III pielikumā (66. daļā) ir atsauce uz nacionālajiem noteikumiem), vai zinātņu grāds aeronavigācijā vai tam līdzvērtīgs; un

c)

atbilstoša apmācība aeronavigācijas apkopē; un

d)

amats ar atbilstošiem pienākumiem.

Neatkarīgi no iepriekš minētā a) līdz d) punkta noteikumiem prasību, ko paredz M.B.902. iedaļas b) punkta 2. apakšpunkta b) punkts, var aizstāt ar četru gadu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanas jomā papildus pieredzei, ko jau nosaka M.B.902. iedaļas b) punkta 2. apakšpunkta a) punkta prasība.

c)

Kompetentā iestāde veic uzskaiti par personālu lidojumderīguma pārbaužu veikšanai, kur iekļauj informāciju par jebkuru atbilstīgu kvalifikāciju, kam pievienots kopsavilkums par attiecīgo lidojumderīguma uzturēšanas vadības pieredzi un apmācību.

d)

Kompetentajai iestādei, veicot lidojumderīguma pārbaudi, ir piekļuve piemērojamajiem datiem, kā norādīts M.A.305., M.A.306. un M.A.401. iedaļā .

e)

Personāls, kas veic lidojumderīguma pārbaudi, pēc apmierinoši veiktas lidojumderīguma pārbaudes izsniedz 15.a veidlapu.

M.B.903   Atzinumi

Ja gaisa kuģu apsekojumu laikā vai citā veidā atrod pierādījumus par neatbilstību M daļas prasībām, kompetentā iestāde veic turpmāk minētās darbības:

1.

attiecībā uz 1. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde pieprasa veikt attiecīgu koriģējošu darbību pirms jebkādu lidojumu uzsākšanas, un tā veic tūlītēju darbību, lai atsauktu vai apturētu lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu;

2.

attiecībā uz 2. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde nosaka koriģējošo darbību, kas ir atbilstoša atzinuma raksturam.

I papildinājums

Lidojumderīguma uzturēšanas vienošanās

1.

Kad īpašnieks, atbilstoši M.A.201. iedaļas noteikumiem, vienojas ar lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļu, par lidojumderīguma uzturēšanas vadības darbu veikšanu, pēc kompetentās iestādes pieprasījuma īpašnieks reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei nosūta šās vienošanās kopiju, tiklīdz to ir parakstījušas abas puses.

2.

Vienošanos izveido, ņemot vērā šā pielikuma (M daļas) prasības, un tajā definē parakstītāju pienākumus attiecībā uz gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu.

3.

Tajā vismaz min:

gaisa kuģa reģistrāciju,

gaisa kuģa tipu,

gaisa kuģa sērijas numuru,

gaisa kuģa īpašnieka vai reģistrētā nomnieka vārdu/nosaukumu vai informāciju par sabiedrību, ieskaitot tās adresi,

informāciju par lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļu, ieskaitot tās adresi.

4.

Tajā norāda turpmāk minēto:

“Īpašnieks uztic apstiprinātai gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijai tehniskās apkopes programmas izveidi, kuru apstiprina tās dalībvalsts lidojumderīguma uzturēšanas iestādes, kurā reģistrēts gaisa kuģis, un gaisa kuģa tehniskās apkopes darbu organizēšanu apstiprinātajā organizācijā atbilstoši minētajai programmai.

Saskaņā ar šo vienošanos abi parakstītāji apņemas ievērot attiecīgās šīs vienošanās saistības.

Īpašnieks apliecina, ka visa informācija, kuru viņš sniedzis apstiprinātajai organizācijai attiecībā uz gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu, ir un būs precīza un ka gaisa kuģim netiks izdarītas izmaiņas bez apstiprinātās organizācijas iepriekšējas piekrišanas.

Gadījumā, ja viens no parakstītājiem neievēro šīs vienošanās noteikumus, tā zaudē spēku. Šādā gadījumā īpašnieks saglabā pilnu atbildību par katru darbu, kas saistīts ar gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu, un īpašnieks apņemas informēt reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes divu nedēļu laikā.”

5.

Kad īpašnieks atbilstoši M.A.201. iedaļas noteikumiem noslēdz līgumu ar lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju, kas apstiprināta saskaņā ar šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļu, katras puses saistības sadala šādi:

5.1.

Apstiprinātās organizācijas pienākumi:

1.

ietvert gaisa kuģa tipu tās apstiprinājuma jomā;

2.

ievērot turpmāk uzskaitītos nosacījumus gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanai:

a)

izveidot tehniskās apkopes programmu gaisa kuģim, ieskaitot ikvienu izveidoto drošības programmu, ja nepieciešams;

b)

noteikt tehniskās apkopes uzdevumus (tehniskās apkopes programmā), ko var veikt pilots īpašnieks atbilstoši M.A.803. iedaļas c) punktam;

c)

organizēt gaisa kuģa tehniskās apkopes programmas apstiprināšanu;

d)

tiklīdz tā ir apstiprināta, izsniegt šīs programmas kopiju īpašniekam;

e)

organizēt saistošo pārbaudi ar gaisa kuģa iepriekšējo tehniskās apkopes programmu;

f)

organizēt visus tehniskās apkopes darbus, kuri jāveic apstiprinātai tehniskās apkopes organizācijai;

g)

organizēt, lai visas piemērojamās lidojumderīguma direktīvas tiktu piemērotas;

h)

organizēt, lai apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija novērstu visus defektus, kuri atklāti plānotās tehniskās apkopes vai lidojumderīguma pārbaudes laikā vai par kuriem ir ziņojis īpašnieks;

i)

koordinēt plānoto tehnisko apkopi, lidojumderīguma direktīvu piemērošanu, ierobežota darbmūža detaļu nomaiņu un sastāvdaļu pārbaudes prasības;

j)

informēt īpašnieku katru reizi, kad nepieciešams gaisa kuģi nogādāt apstiprinātajai tehniskās apkopes organizācijai;

k)

pārvaldīt visus tehniskās uzskaites datus;

l)

arhivēt visus tehniskās uzskaites datus;

3.

atbilstoši Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) noteikumiem organizēt ikvienas izmaiņas gaisa kuģim apstiprināšanu, pirms tā tiek veikta;

4.

atbilstoši Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) noteikumiem organizēt ikviena remonta gaisa kuģim apstiprināšanu, pirms tas tiek veikts;

5.

informēt reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi ik reizi, kad īpašnieks pēc šīs organizācijas pieprasījuma nav nodevis gaisa kuģi apstiprinātajai tehniskās apkopes organizācijai;

6.

informēt reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi ik reizi, kad nav tikusi ievērota šī vienošanās;

7.

ja vajadzīgs, veikt gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudi un izsniegt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu vai ieteikumu reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei;

8.

desmit dienu laikā nosūtīt ikviena izsniegtā vai pagarinātā lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta kopiju reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei;

9.

ziņot par visiem atgadījumiem, kā to nosaka piemērojamie noteikumi;

10.

informēt reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi ik reizi, kad jebkura no pusēm denonsē šo vienošanos.

5.2.

Īpašnieka pienākumi:

1.

ir vispārīga izpratne par apstiprināto tehniskās apkopes programmu;

2.

ir vispārīga izpratne par šā pielikuma (M daļas) prasībām;

3.

nogādā gaisa kuģi apstiprinātajai tehniskās apkopes organizācijai pēc vienošanās ar šo organizāciju noteiktajā laikā, kas izvēlēts pēc tās pieprasījuma;

4.

neveic izmaiņas gaisa kuģim bez iepriekšējas apspriešanās ar apstiprināto organizāciju;

5.

informē apstiprināto organizāciju par visiem tehniskās apkopes darbiem, kas veikti izņēmuma kārtā un bez apstiprinātās organizācijas ziņas un uzraudzības;

6.

ziņo apstiprinātajai organizācijai par visiem defektiem, kas atklāti darbību laikā, ar reģistrācijas žurnālu palīdzību;

7.

informē reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi ik reizi, kad jebkura no pusēm denonsē šo vienošanos.

8.

informē reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi un apstiprināto organizāciju ik reizi, kad gaisa kuģis ir pārdots;

9.

ziņo par visiem atgadījumiem, kā to nosaka piemērojamie noteikumi;

10.

regulāri informē apstiprināto organizāciju par gaisa kuģa lidojumstundām un sniedz citus datus par tā izmantošanu saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar apstiprināto organizāciju;

11.

ievada izmantošanas sertifikātu reģistrācijas žurnālos, kā noteikts M.A.803. iedaļas d) punktā, veicot pilota īpašnieka tehnisko apkopi, nepārkāpjot tehniskās apkopes uzdevumu ierobežojumu sarakstu, kā noteikts apstiprinātajā tehniskās apkopes programmā atbilstoši M.A.803. iedaļas c) punkta noteikumiem;

12.

informē apstiprināto lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju, kas atbildīga par gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadību, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc ikviena pilota īpašnieka veiktā tehniskās apkopes uzdevuma atbilstoši M.A.305. iedaļas a) punktam.

II papildinājums

Autorizēts izmantošanas sertifikāts – EASA 1. veidlapa

Šie norādījumi attiecas tikai uz EASA 1. veidlapas lietošanu tehniskās apkopes vajadzībām. Pievērst uzmanību Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) I papildinājumam, kas attiecas uz EASA 1. veidlapas lietošanu ražošanas vajadzībām.

1.   MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA

1.1.   Sertifikāta galvenais nolūks ir deklarēt ražojumiem, daļām un ierīcēm (turpmāk “vienība(-as)”) veikto tehniskās apkopes darbu lidojumderīgumu.

1.2.   Starp sertifikātu un vienību(-ām) jāizveido saikne. Dokumenta sastādītājam jāsaglabā sertifikāts tādā formā, kas ļauj pārbaudīt sākotnējos datus.

1.3.   Sertifikātu pieņem daudzas lidojumderīguma iestādes, bet pieņemšana arī var būt atkarīga no divpusējiem nolīgumiem un/vai lidojumderīguma iestādes politikas. Šajā sertifikātā minētie “apstiprinātie projekta dati” tādā gadījumā attiecas uz datiem, ko apstiprinājusi importētājas valsts lidojumderīguma iestāde.

1.4.   Sertifikāts nav paziņojums par piegādi vai nosūtīšanu.

1.5.   Šis sertifikāts neļauj nodot gaisa kuģi izmantošanā.

1.6.   Sertifikāts nav atļauja vienības uzstādīšanai konkrētā gaisa kuģī, dzinējā vai propellerī, bet ļauj galalietotājam noteikt to, kāds ir tās lidojumderīguma apstiprinājuma statuss.

1.7.   Viens sertifikāts nedrīkst attiekties gan uz vienībām, kas izlaistas no ražošanas, gan vienībām, kurām veikta tehniskā apkope.

2.   VISPĀRĒJAIS FORMĀTS

2.1.   Sertifikātam jāatbilst pievienotajam formātam, ieskaitot bloku numurus un katra bloka izvietojumu. Tomēr katra bloka izmēri var atšķirties atbilstoši konkrētajam lietojumam, bet ne tādā mērā, ka sertifikāts kļūst neatpazīstams.

2.2.   Sertifikātam jābūt “ainavorientācijā”, bet vispārējos izmērus var ievērojami palielināt vai samazināt tiktāl, lai sertifikāts joprojām būtu atpazīstams un salasāms. Ja rodas šaubas, jākonsultējas ar kompetento iestādi.

2.3.   Paziņojumu par lietotāja/uzstādītāja atbildību var izvietot jebkurā veidlapas pusē.

2.4.   Drukai jābūt skaidrai un salasāmai, lai to viegli varētu lasīt.

2.5.   Sertifikāts ir vai nu iepriekš izdrukāts, vai arī izdrukājams no datora, bet jebkurā gadījumā līniju un rakstzīmju drukājumam jābūt skaidram un salasāmam, kā arī jāatbilst noteiktajam formātam.

2.6.   Sertifikātam jābūt angļu valodā un, ja vajadzīgs, vienā vai vairākās citās valodās.

2.7.   Sertifikātā ierakstāmā informācija ir vai nu mašīnrakstā/datora drukā, vai rokrakstā, lietojot drukātos burtus, un tai jābūt viegli lasāmai.

2.8.   Lielākai skaidrībai saīsinājumu skaits jāsamazina līdz minimumam.

2.9.   Dokumenta sastādītājs var izmantot sertifikāta otrajā pusē esošo laukumu papildu informācijas ierakstīšanai, bet nedrīkst tajā ierakstīt nekādu apliecinošo paziņojumu. Ja tiek izmantota sertifikāta otrā puse, tas vienmēr jānorāda attiecīgajā blokā sertifikāta priekšējā pusē.

3.   KOPIJAS

3.1.   Nav ierobežojumu attiecībā uz sertifikāta kopiju skaitu, kas nosūtītas klientam vai kuras ir saglabājis dokumenta sastādītājs.

4.   KĻŪDA(-AS) SERTIFIKĀTĀ

4.1.   Ja galalietotājs konstatē sertifikātā kļūdu(-as), viņš par tām rakstiski informē sastādītāju. Sastādītājs var izdot jaunu sertifikātu tikai tad, ja kļūdu(-as) var pārbaudīt un labot.

4.2.   Uz jaunā sertifikāta ir jābūt jaunam veidlapas numuram, parakstam un datumam.

4.3.   Lūgumu par jauna sertifikāta piešķiršanu var apmierināt bez vienības(-u) stāvokļa atkārtotas pārbaudes. Jaunais sertifikāts nav paziņojums par pašreizējo stāvokli, bet tajā jābūt atsaucei uz iepriekšējo sertifikātu, 12. blokā iekļaujot šādu paziņojumu: “Ar šo sertifikātu tiek labota(-as) kļūda(-as) [ierakstīt sākotnējo izdošanas datumu] izsniegtā sertifikāta [ierakstīt veidlapas sākotnējo numuru][ierakstīt laboto(-os) bloku(-us)] blokā(-os)], un tas neattiecas uz atbilstību/stāvokli/nodošanu izmantošanai.” Abi sertifikāti jāsaglabā atbilstoši pirmā sertifikāta glabāšanas laikam.

5.   IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTA AIZPILDĪŠANA, KO VEIC DOKUMENTA SASTĀDĪTĀJS

1. bloks. Apstiprinātāja kompetentā iestāde/valsts

Norāda tās kompetentās iestādes nosaukumu un valsti, kuras jurisdikcijā sertifikāts ir izsniegts. Ja kompetentā iestāde ir Aģentūra, ieraksta tikai “EASA”.

2. bloks. EASA 1. veidlapas galvene

3. bloks. Veidlapas numurs

Ieraksta unikālu numuru atbilstoši 4. blokā norādītās iestādes numerācijas sistēmai/kārtībai; tajā var ietilpt burtciparu rakstzīmes.

4. bloks. Organizācijas nosaukums un adrese

Ieraksta tās apstiprinātās organizācijas pilnu nosaukumu un adresi (sk. EASA 3. veidlapu), kas nodod šajā sertifikātā aptverto darbu. Ir atļauti logotipi utt., ja logotipus var ietilpināt šajā blokā.

5. bloks. Darbuzdevums/līgums/rēķins

Lai vieglāk varētu izsekot tam, pie kura klienta atrodas vienība(-as), ieraksta darbuzdevuma numuru, līguma numuru, rēķina numuru vai līdzīgu atsauces numuru.

6. bloks. Vienība

Ja ir vairāk kā viena pozīcija, ieraksta pozīciju numurus. Šis bloks ir ērti izmantojams savstarpējām norādēm uz “Piezīmēm” 12. blokā.

7. bloks. Apraksts

Ieraksta vienības nosaukumu un aprakstu. Priekšroka dodama lidojumderīguma uzturēšanas norādījumos vai tehniskās apkopes datos (piem. “Ilustrētajā detaļu katalogā”, “Gaisa kuģu tehniskās apkopes rokasgrāmatā”, “Ekspluatācijas biļetenā”, “Detaļu tehniskās apkopes rokasgrāmatā”) lietotajam terminam.

8. bloks. Detaļas numurs

Ieraksta detaļas numuru, kā tas ir norādīts uz vienības vai birkas/iesaiņojuma. Dzinēja vai propellera apzīmēšanai var izmantot tipa apzīmējumu.

9. bloks. Daudzums

Norāda vienību skaitu.

10. bloks. Sērijas numurs

Ja noteikumos ir prasīts, lai vienībai tiktu norādīts sērijas numurs, to ieraksta šeit. Papildus var ierakstīt arī jebkuru citu sērijas numuru, kas noteikumos nav prasīts. Ja vienība nav apzīmēta ar sērijas numuru, ieraksta “N/A”.

11. bloks. Statuss/darbs

Turpmāk ir aprakstīti ieraksti, ko atļauts izdarīt 11. blokā. Ieraksta tikai vienu no šiem apzīmējumiem; ja piemērojams ir vairāk nekā viens apzīmējums, lieto to, kurš visprecīzāk apraksta lielāko daļu veiktā darba un/vai vienības statusu.

i)

Kapitāli izremontēts

.

Process, kas nodrošina, ka vienība pilnīgi atbilst visām piemērojamām ekspluatācijas pielaidēm, kas noteiktas tipa sertifikāta turētāja vai iekārtu ražotāja lidojumderīguma uzturēšanas norādījumos vai datos, ko apstiprinājusi vai pieņēmusi iestāde. Vienība ir vismaz izjaukta, iztīrīta, pārbaudīta, ja vajadzīgs, saremontēta, no jauna samontēta un testēta saskaņā ar iepriekš norādītajiem datiem.

ii)

Remontēts

.

Defekta(-u) labošana saskaņā ar piemērojamu standartu (1).

iii)

Pārbaudīts/testēts

.

Pārbaude, mērījumi utt. atbilstoši piemērojamam standartam (1) (piem. vizuāla apsekošana, funkcionāla testēšana, pārbaude uz stenda utt.).

iv)

Modificēts

.

Vienības modificēšana, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamam standartam (1).

12. bloks. Piezīmes

Vai nu tieši, vai atsaucoties uz pavaddokumentiem, kas vajadzīgi lietotājam vai uzstādītājam, lai noteiktu vienības(-u) lidojumderīgumu attiecībā uz sertificējamo darbu, apraksta darbu, kas norādīts 11. blokā. Ja vajadzīgs, var lietot atsevišķu lapu, ievietojot atsauci galvenajā EASA 1. veidlapā. Katrā paziņojumā jābūt skaidri norādītam, uz kuru(-ām) 6. bloka vienību(-ām) paziņojums attiecas.

12. blokā ierakstāmās informācijas piemēri:

i)

izmantotie tehniskās apkopes dati, ieskaitot pārbaudes statusu un atsauces;

ii)

atbilstība lidojumderīguma norādījumiem vai apkopes biļeteniem;

iii)

veiktie remonti;

iv)

veiktās modifikācijas;

v)

uzstādītās rezerves daļas;

vi)

ierobežota darbmūža detaļu statuss;

vii)

atkāpes no klienta darbuzdevuma;

viii)

paziņojumi par nodošanu izmantošanā, lai izpildītu ārvalsts civilās aviācijas institūcijas tehniskās apkopes prasību;

ix)

informācija, kas jāpievieno sūtījumam, kurā ir iztrūkumi vai kas pēc piegādes no jauna jāsaliek;

x)

tehniskās apkopes organizācijām, kas apstiprinātas saskaņā ar I pielikuma (M daļa) F apakšiedaļu, – M.A.613. iedaļā minētais gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikāts:

“Apliecinājums, ka, ja vien šajā blokā nav norādīts citādi, darbs, kas minēts 11. blokā un aprakstīts šajā blokā, ir paveikts atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikuma (M daļa) A iedaļas F apakšiedaļai un saistībā ar šo darbu vienība ir uzskatāma par gatavu nodošanai izmantošanā. TĀ NAV NODOŠANA IZMANTOŠANĀ SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) NR. 1321/2014 II PIELIKUMU (145. DAĻA).”

Ja dati tiek izdrukāti no elektroniskas EASA 1. veidlapas, šajā blokā ieraksta jebkurus atbilstošus datus, kuri nav piemēroti ierakstīšanai citos blokos.

13.a–13.e bloks

Vispārējas prasības 13.a-13.e blokam: Neizmanto tehniskās apkopes darbu nodošanai. Ieēno, iekrāso vai citādi atzīmē, lai novērstu tā nejaušu vai neatļautu izmantošanu.

14.a bloks

Atzīmē atbilstošo(-ās) aili(-es), norādot noteikumus, kas attiecas uz pabeigto darbu. Ja ir izdarīta atzīme ailē “Citi noteikumi, kas norādīti 12. blokā”, tad 12. blokā norāda citas(-u) lidojumderīguma iestādes(-žu) noteikumus. Izdara atzīmi vismaz vienā ailē vai, ja nepieciešams, abās ailēs.

Par visu veidu tehnisko apkopi, ko veikušas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikuma (M daļa) A iedaļas F apakšiedaļu apstiprinātas organizācijas, izdara atzīmi ailē “Citi noteikumi, kas norādīti 12. blokā” un 12. blokā ieraksta sertifikāta paziņojumu par nodošanu. Šajā gadījumā vārdi “ja vien šajā blokā nav norādīts citādi” attiecas uz šādiem gadījumiem:

a)

ja tehnisko apkopi nav bijis iespējams pabeigt,

b)

ja tehniskajā apkopē ir atkāpes no I pielikumā (M daļa) noteiktā standarta,

c)

ja tehniskā apkope ir veikta saskaņā ar prasību, kas ir atšķirīga no I pielikumā (M daļa) norādītās prasības. Šajā gadījumā 12. blokā norāda attiecīgo valsts tiesību aktu.

Par visu veidu tehnisko apkopi, kuru veikušas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1321/2014 II pielikuma (145. daļa) A iedaļu apstiprinātas organizācijas, sertifikācijas paziņojums “ja vien 12. blokā nav norādīts citādi” attiecas uz šādiem gadījumiem:

a)

ja tehnisko apkopi nav bijis iespējams pabeigt;

b)

ja tehniskajā apkopē ir atkāpes no II pielikumā (145. daļa) noteiktā standarta;

c)

ja tehniskā apkope ir veikta saskaņā ar prasību, kas ir atšķirīga no II pielikumā (145. daļa) norādītās prasības. Šajā gadījumā 12. blokā norāda attiecīgo valsts tiesību aktu.

14.b bloks. Pilnvarotā paraksts

Šajā ailē jābūt pilnvarotās personas parakstam. Šo bloku drīkst parakstīt tikai personas, kas īpaši pilnvarotas saskaņā ar kompetentās iestādes tiesību aktiem un politiku. Lai atvieglotu atpazīšanu, var pievienot unikālu numuru, kas identificē pilnvaroto personu.

14.c bloks. Sertifikāta/Apstiprinājuma numurs

Ieraksta sertifikāta/apstiprinājuma numuru vai atsauci uz to. Numuru vai atsauci piešķir kompetentā iestāde.

14.d bloks. Vārds, uzvārds

Skaidri salasāmā veidā ieraksta tās personas vārdu un uzvārdu, kas paraksta 14.b bloku.

14.e bloks. Datums

Ieraksta 14.b bloka parakstīšanas datumu; datumam jābūt ierakstītam formātā dd = 2 cipari, kas norāda dienu, mmm = mēneša 3 pirmie burti, gggg = 4 cipari, kas norāda gadu.

Lietotāja/uzstādītāja pienākumi

Sertifikātā jāizvieto šāds paziņojums, kas informē galalietotājus par to, ka viņi netiek atbrīvoti no atbildības attiecībā uz jebkuras vienības, kurai ir pievienota šī veidlapa, uzstādīšanu un izmantošanu.

“ŠIS SERTIFIKĀTS AUTOMĀTISKI NEPILNVARO VEIKT UZSTĀDĪŠANU.

JA LIETOTĀJS/UZSTĀDĪTĀJS VEIC DARBU SASKAŅĀ AR TĀDAS LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS IESTĀDES NOTEIKUMIEM, KAS NAV 1. BLOKĀ NORĀDĪTĀ LIDOJUMDERĪGUMA IESTĀDE, LIETOTĀJAM/UZSTĀDĪTĀJAM IR NOTEIKTI JĀPĀRLIECINĀS, KA VIŅA/VIŅAS VALSTS LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS IESTĀDE ATZĪST 1. BLOKĀ NORĀDĪTĀS LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS IESTĀDES APSTIPRINĀTĀS VIENĪBAS.

PAZIŅOJUMI, KAS MINĒTI 13.A UN 14.A BLOKĀ, NAV UZSTĀDĪŠANAS SERTIFIKĀTS. VISOS GADĪJUMOS, PIRMS GAISA KUĢI VAR NODOT LIETOŠANĀ, GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES UZSKAITĒ JĀBŪT IEKĻAUTAM UZSTĀDĪŠANAS SERTIFIKĀTAM, KAS IZSNIEGTS ATBILSTOŠI LIETOTĀJA/UZSTĀDĪTĀJA VALSTS NOTEIKUMIEM.”

Image


(1)  Piemērojams standarts ir ražošanas/projektēšanas/tehniskās apkopes/kvalitātes standarts, metode, paņēmiens vai prakse, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde vai kura tai ir pieņemama. Piemērojamais standarts tiek aprakstīts 12. blokā.

III papildinājums

Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts – EASA 15.veidlapa

Image

Image

IV papildinājums

Klases un novērtējuma sistēma, ko izmanto I pielikuma (M daļa) F apakšiedaļā un II pielikumā (145. daļa) minēto tehniskās apkopes organizāciju apstiprināšanai

1.

Ja vien nav norādīts citādi 12. punktā minēto vismazāko organizāciju gadījumā, 13. punktā norādītajā tabulā ir standartizēta sistēma tehniskās apkopes organizāciju apstiprināšanai saskaņā ar I pielikuma (M daļa) F apakšiedaļu un II pielikumu (145. daļa). Organizācijai jāpiešķir apstiprinājums, sākot no vienas klases un novērtējuma ar ierobežojumiem līdz visām klasēm un novērtējumiem ar ierobežojumiem.

2.

Apstiprinātajai tehniskās apkopes organizācijai ir jānorāda darba joma ne vien 13. punktā minētajā tabulā, bet arī savā tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā/pašraksturojumā. Skatīt arī 11. punktu.

3.

Tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumā norādītā darba joma nosaka precīzas apstiprinājuma robežas kompetentās iestādes piešķirtajā(-ās) klasē(-ēs) un novērtējumā(-os). Tādēļ ir svarīgi, lai apstiprinājuma klase(-es) un novērtējums(-i) ir savietojami ar organizācijas darba jomu.

4.

A kategorijas klases novērtējums nozīmē to, ka apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija var veikt tehnisko apkopi gaisa kuģim un jebkurai tā sastāvdaļai (ieskaitot dzinējus/palīgdzinējus) saskaņā ar gaisa kuģa tehniskās apkopes datiem vai, ja tam piekrīt kompetentā iestāde, saskaņā ar sastāvdaļas tehniskās apkopes datiem tikai tad, ja šādas sastāvdaļas ir uzmontētas gaisa kuģim. Tomēr šāda tehniskās apkopes organizācija, kurai piešķirts A novērtējums, var īslaicīgi nomontēt sastāvdaļu tehniskās apkopes vajadzībām, lai atvieglotu tai piekļuvi, izņemot gadījumos, kad šāda nomontēšana izraisa vajadzību pēc papildu tehniskās apkopes, kas neatbilst šā punkta noteikumiem. Tas notiek, ievērojot pašraksturojumā minēto tehniskās apkopes organizācijas kontroles procedūru, kura jāapstiprina kompetentajai iestādei. Iedaļā par ierobežojumiem tiks norādīta šādas tehniskās apkopes joma, tādējādi norādot apstiprinājuma jomu.

5.

B kategorijas klases novērtējums nozīmē to, ka apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija var veikt tehnisko apkopi neuzstādītam dzinējam, un/vai palīgdzinējam un/vai palīgdzinēja sastāvdaļām saskaņā ar dzinēja un/vai palīgdzinēja tehniskās apkopes datiem vai, ja tam piekrīt kompetentā iestāde, saskaņā ar sastāvdaļas tehniskās apkopes datiem tikai tad, ja šādas sastāvdaļas ir uzmontētas dzinējam un/vai palīgdzinējam. Tomēr šāda tehniskās apkopes organizācija, kurai piešķirts B novērtējums, var īslaicīgi nomontēt sastāvdaļu tehniskās apkopes vajadzībām, lai atvieglotu tai piekļuvi, izņemot gadījumos, kad šāda nomontēšana izraisa vajadzību pēc papildu tehniskās apkopes, kas neatbilst šī punkta noteikumiem. Iedaļā par ierobežojumiem tiks norādīta šādas tehniskās apkopes joma, tādējādi norādot apstiprinājuma jomu. Tehniskās apkopes organizācija, kurai piešķirts B klases novērtējums, var veikt apkopi arī neuzstādītam dzinējam “bāzes” un “operatīvās” tehniskās apkopes laikā, ievērojot pašraksturojumā minēto tehniskās apkopes organizācijas kontroles procedūru, kura jāapstiprina kompetentajai iestādei. Tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumā minētajā darba jomā norāda šādu darbību, ja to atļauj kompetentā iestāde.

6.

C kategorijas klases novērtējums nozīmē to, ka apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija var veikt apkopi nomontētām sastāvdaļām (izņemot dzinējus un palīgdzinējus), kas paredzētas iemontēšanai gaisa kuģī vai dzinējā/palīgdzinējā. Iedaļā par ierobežojumiem tiks norādīta šādas tehniskās apkopes joma, tādējādi norādot apstiprinājuma jomu. Tehniskās apkopes organizācija, kurai piešķirts C klases novērtējums, var arī veikt tehnisko apkopi iemontētai sastāvdaļai bāzes un operatīvās tehniskās apkopes laikā vai arī dzinēja/palīgdzinēja tehniskās apkopes telpās, ievērojot tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumā minēto kontroles procedūru, kura jāapstiprina kompetentajai iestādei. Tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumā minētajā darba jomā norāda šādu darbību, ja to atļauj kompetentā iestāde.

7.

D kategorijas klases novērtējums ir pašaptverošs klases novērtējums, kas nav obligāti saistīts ar konkrētu gaisa kuģi, dzinēju vai citu sastāvdaļu. D1 – nesagraujošās testēšanas (NDT) novērtējums ir vajadzīgs tikai tādai apstiprinātai tehniskās apkopes organizācijai, kura veic NDT kā konkrētu darbu citas organizācijas vajadzībām. Tehniskās apkopes organizācija, kam piešķirts klases novērtējums A, B vai C kategorijā, var veikt NDT ražojumiem, ko tā apkopj atbilstoši tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumam, kurā minētas NDT procedūras, neņemot vērā D1 klases novērtējumu.

8.

Tehniskās apkopes organizācijām, kas apstiprinātas saskaņā ar II pielikumu (145. daļa), A kategorijas klases novērtējumus iedala “bāzes” vai “operatīvajā” tehniskajā apkopē. Šāda organizācija var tikt apstiprināta vai nu “bāzes”, vai “operatīvās” tehniskās apkopes vai arī abu veikšanai. Jāatzīmē, ka “operatīvās” tehniskās apkopes uzņēmumam, kas atrodas galvenā bāzes tehniskās apkopes uzņēmuma atrašanās vietā, nepieciešams “operatīvās” tehniskās apkopes apstiprinājums.

9.

Iedaļa “Ierobežojums” ir paredzēta, lai ļautu kompetentajai iestādei elastīgi pielāgot apstiprinājumu jebkurai konkrētai organizācijai. Novērtējumus apstiprinājumā min tikai tad, ja tie ir atbilstoši ierobežoti. 13. punktā minētajā tabulā ir norādīti iespējamo ierobežojumu veidi. Lai arī tehniskā apkope ir norādīta katras klases novērtējuma beigās, ja organizācijai tā ir piemērotāk, ir pieņemami, ka tiek uzsvērts tehniskās apkopes darbs nevis gaisa kuģa vai dzinēja tips vai izgatavotājs (piemērs varētu būt radioelektronisko sistēmu uzstādīšana un apkope). Šāda pieminēšana iedaļā “Ierobežojums” norāda, ka tehniskās apkopes organizācija ir apstiprināta tehniskās apkopes veikšanai līdz šim konkrētajam tipam/uzdevumam, to ieskaitot.

10.

Ja attiecībā uz A un B klasi iedaļā “Ierobežojums” ir norāde uz sēriju, tipu un grupu, sērija nozīmē tādu konkrētu tipa sēriju, kā Airbus 300, 310 vai 319, vai Boeing 737-300 sēriju, vai RB 211-524 sēriju, vai Cessna 150 vai Cessna 172, vai Beech 55 sēriju, vai kontinentālo O-200 sēriju utt.; tips nozīmē konkrētu tipu vai modeli, piemēram, Airbus 310-240 tipu, vai RB 211-524 B4 tipu vai Cessna 172RG tipu; var minēt jebkuru skaitu sēriju vai tipu; grupa nozīmē, piemēram, Cessna gaisa kuģi ar vienu virzuļdzinēju vai Lycoming virzuļdzinējus bez kompresoriem utt.

11.

Ja izmanto garu spēju sarakstu, kurā bieži varētu tikt izdarīti grozījumi, tad šādus grozījumus var izdarīt saskaņā ar netiešā apstiprinājuma procedūru, kas minēta atbilstoši M.A604. iedaļas c) punktā un M.B.606. iedaļas c) punktā vai 145.A.70. iedaļas c) punktā un 145.B40. iedaļā.

12.

Tehniskās apkopes organizācijai, kura visu tehniskās apkopes darbu plānošanai un veikšanai nodarbina tikai vienu personu, var būt tikai ierobežota mēroga apstiprinājuma novērtējums. Maksimālie pieļaujamie ierobežojumi ir šādi:

KLASE

NOVĒRTĒJUMS

IEROBEŽOJUMS

GAISA KUĢA KLASE

NOVĒRTĒJUMS A2 LIDMAŠĪNAS 5 700 KG UN MAZĀK

AR VIRZUĻDZINĒJU, 5 700 KG UN MAZĀK

GAISA KUĢA KLASE

NOVĒRTĒJUMS A3 HELIKOPTERI

AR VIENU VIRZUĻDZINĒJU, 3 175 KG UN MAZĀK

GAISA KUĢA KLASE

NOVĒRTĒJUMS A4 GAISA KUĢIS, KAS NAV MINĒTIE A1, A2 UN A3

NAV IEROBEŽOJUMU

DZINĒJU KLASE

NOVĒRTĒJUMS B2 VIRZUĻDZINĒJI

MAZĀKA PAR 450 ZS

SASTĀVDAĻAS, KAS NAV PILNĪGI NOKOMPLEKTĒTI DZINĒJI VAI PALĪGDZINĒJI

C1 LĪDZ C22

KĀ NORĀDĪTS SPĒJU SARAKSTĀ

SPECIALIZĒTĀ KLASE

D1 NDT

JĀNORĀDA NDT METODE(-ES)

Jāatzīmē, ka kompetentā iestāde var vēl vairāk ierobežot šādas organizācijas darbību, nosakot apstiprinājuma jomu atkarībā no konkrētās organizācijas iespējām.

13.

Tabula

KLASE

NOVĒRTĒJUMS

IEROBEŽOJUMS

BĀZES TEHNISKĀ APKOPE

OPERATĪVĀ TEHNISKĀ APKOPE

GAISA KUĢIS

A1

Lidmašīnas ar svaru virs 5 700 kg

[Novērtējums rezervēts tehniskās apkopes organizācijām, kas apstiprinātas saskaņā ar II pielikumu (145. daļa)]

[Norāda lidmašīnas izgatavotāju vai grupu, vai sēriju, vai tipu un/vai tehniskās apkopes darbus]

Piemērs: Airbus A320. sērija

[JĀ/NĒ]*

[JĀ/NĒ]*

A2

Lidmašīnas ar svaru 5 700 kg un mazāk

[Norāda lidmašīnas izgatavotāju vai grupu, vai sēriju, vai tipu un/vai tehniskās apkopes darbus]

Piemērs: DHC-6 Twin Otter sērija

[JĀ/NĒ]*

[JĀ/NĒ]*

A3

Helikopteri

[Norāda helikoptera izgatavotāju vai grupu, vai sēriju, vai tipu un/vai tehniskās apkopes darbu(-us)]

Piemērs: Robinson R44

[JĀ/NĒ]*

[JĀ/NĒ]*

A4

Gaisa kuģi, kas nav minētie A1, A2 un A3

[Norāda gaisa kuģa sēriju, vai tipu un/vai tehniskās apkopes darbu(-us)]

[JĀ/NĒ]*

[JĀ/NĒ]*

DZINĒJI

B1

Turbodzinējs

[Norāda dzinēja sēriju, vai tipu un/vai tehniskās apkopes darbu(-us)]

Piemērs: PT6A sērija

B2

Virzuļdzinējs

[Norāda dzinēja ražotāju vai grupu, vai sēriju, vai tipu un/vai tehniskās apkopes darbu(-us)]

B3

Palīgdzinējs

[Norāda dzinēja izgatavotāju vai sēriju, vai tipu un/vai tehniskās apkopes darbu(-us)]

SASTĀVDAĻAS, KAS NAV PILNĪGI NOKOMPLEKTĒTI DZINĒJI VAI PALĪGDZINĒJI

C1

Gaisa kondicionēšana un hermetizēšana

[Norāda gaisa kuģa tipu vai tā izgatavotāju, vai sastāvdaļas ražotāju vai konkrēto sastāvdaļu un/vai izmanto savstarpējās atsauces uz spēju sarakstu, kas minēts pašraksturojumā, un/vai tehniskās apkopes uzdevumu(-iem)]

Piemērs: PT6A Fuel Control

C2

Automātiskā lidojuma vadība

C3

Sakari un navigācija

C4

Durvis – lūkas

C5

Elektroenerģija un lampas

C6

Aprīkojums

C7

Dzinējs – palīgdzinējs

C8

Lidojuma vadības ierīces

C9

Degviela

C10

Helikopters – rotori

C11

Helikopters – transmisija

C12

Hidraulika

C13

Indikācijas – ierakstīšanas sistēma

C14

Šasija

C15

Skābeklis

C16

Propelleri

C17

Pneimatika un vakuums

C18

Aizsardzība pret apledojumu/lietu/ugunsgrēku

C19

Logi

C20

Korpusa konstrukcija

 

C21

Ūdens balasts

 

 

 

 

C22

Piedziņas pastiprinātājs

 

 

 

SPECIALIZĒTIE PAKALPOJUMI

D1

Nesagraujošā testēšana

[Norāda konkrētu(-as) NDT metodi(-es)]

V papildinājums

I pielikuma (M daļa) F apakšiedaļā minētās tehniskās apkopes organizācijas apstiprināšana

Image

Image

VI papildinājums

I pielikuma (M daļa) G apakšiedaļā minētās lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas apstiprināšana

Image

Image

VII papildinājums

Kompleksās tehniskās apkopes darbi

Kompleksie tehniskās apkopes uzdevumi, kas minēti M.A.502. iedaļas d) punkta 3. apakšpunktā, M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakšpunktā un M.A.801. iedaļas c) punktā, ir šādi:

1.

Jebkuras no turpmāk minētajām gaisa kuģa korpusa daļām modifikācija, remonts vai nomaiņa kniedējot, līmējot, laminējot vai metinot:

a)

kārbas veida sija;

b)

spārna stringers vai hordas elements;

c)

lonžerons;

d)

lonžerona josla;

e)

kopnes sijas elements;

f)

sijas sieniņa;

g)

lidlaivas korpusa vai pludiņa ķīļa vai borta elements;

h)

gofrētas plāksnes spiedes elements spārna vai astes virsmā;

i)

spārna galvenā riba;

j)

spārna vai astes virsmas balstspraislis;

k)

dzinēja rāmis;

l)

fizelāžas lonžerons vai rāmis;

m)

sānu kopnes, horizontālas kopnes vai starpsienas elements;

n)

sēdekļa atbalsts vai kronšteins;

o)

sēdekļa sliecīšu nomaiņa;

p)

šasijas balsts vai balsts;

q)

ass;

r)

ritenis; un

s)

slēpe vai slēpes balsts, izņemot samazinātas berzes pārklājuma nomaiņu.

2.

Jebkuras no turpmāk minētajām daļām izmaiņa vai remonts:

a)

gaisa kuģa korpusa vai pludiņa apšuvums, ja darba veikšanai nepieciešams lietot balstu, spīles vai palīgierīces;

b)

gaisa kuģa apšuvums, kas ir pakļauts spiediena radītajām slodzēm, ja bojājums tajā pārsniedz 15 cm (6 collas) jebkurā virzienā;

c)

vadības sistēmas nesošā daļa, ieskaitot stūres kātu, pedāli, vārpstu, sektoru, sviru, cauruļveida elementu ar lielu griezes pretestību, vadības sviru un kaltu vai lietu kronšteinu, bet izņemot:

i)

remonta savienojuma vai kabeļa armatūras saspiešanu;

ii)

bīdstieņa gala stiprinājuma, kas piestiprināts ar kniedēm, nomaiņu; un

d)

jebkura cita konstrukcija, kas nav uzskaitīta 1. punktā un kuru ražotājs savā tehniskās apkopes rokasgrāmatā, konstrukcijas remonta rokasgrāmatā vai instrukcijās par lidojumderīguma uzturēšanu ir norādījis kā pamatkonstrukciju.

3.

Šādas virzuļdzinēja tehniskās apkopes veikšana:

a)

virzuļdzinēja demontāža un pēc tam tā atkārtota montāža, izņemot gadījumus: i) lai iegūtu piekļuvi virzuļu/cilindru kopumiem; vai ii) lai noņemtu aizmugurējo papildu pārsegu, lai pārbaudītu un/vai nomainītu eļļas sūkņa daļas, ja šāds darbs neietver iekšējo mehānismu izņemšanu un atkārotu uzstādīšanu;

b)

redukcijas mehānismu demontāža un pēc tam to atkārtota montāža;

c)

savienojumu cietlodēšana un metināšana, kas nav nelieli izplūdes elementu metināšanas labojumi, ko veic pienācīgi apstiprināts vai atzīts metinātājs, izņemot sastāvdaļu nomaiņu;

d)

tādu elementu atsevišķu sastāvdaļu noņemšana, kas piegādāti kā uz darbmašīnas pārbaudīti elementi, izņemot apkopē parasti izņemamu vai regulējamu sastāvdaļu aizstāšanu vai regulēšanu.

4.

Propellera balansēšana, izņemot:

a)

statiskās balansēšanas sertifikāciju, ja to paredz tehniskās apkopes rokasgrāmata;

b)

dinamisko balansēšanu uzstādītiem propelleriem, izmantojot elektrisko balansēšanas aprīkojumu, ja to atļauj tehniskās apkopes rokasgrāmata vai citi apstiprināti lidojumderīguma dati.

5.

Jebkuri papildu uzdevumi, kuru veikšanai nepieciešami:

a)

īpaši rīki, aprīkojums vai telpas; vai

b)

ievērojamas koordinēšanas procedūras uzdevumu lielā izpildes laika un vairāku personu iesaistīšanas dēļ.

VIII papildinājums

IerobeŽota tehniskā apkope, ko veic pilots īpašnieks

Papildus I pielikumā (M daļā) noteiktajām prasībām, pirms tiek veikti tehniskās apkopes uzdevumi saskaņā ar tādas tehniskās apkopes noteikumiem, kuru veic pilots īpašnieks, ir jāizpilda šādi pamatprincipi:

a)

Kompetence un atbildība

1.

Pilots īpašnieks vienmēr ir atbildīgs par jebkuru veikto tehnisko apkopi.

2.

Pirms jebkuru pilota īpašnieka veiktas tehniskās apkopes uzdevumu izpildes pilotam īpašniekam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš ir kompetents veikt šo uzdevumu. Piloti īpašnieki ir atbildīgi par to, lai viņi paši iepazītos ar standarta tehniskās apkopes praksi saviem gaisa kuģiem un ar gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu. Ja pilots īpašnieks nav kompetents veicamā uzdevuma izpildīšanai, pilots īpašnieks nevar pieņemt šo uzdevumu.

3.

Pilots īpašnieks (vai šā pielikuma A iedaļas G apakšdaļā minētā organizācija, ar kuru tas ir noslēdzis līgumu) ir atbildīgs par pilota īpašnieka uzdevumu noteikšanu saskaņā ar šiem pamata principiem tehniskās apkopes programmā un par to, lai dokuments tiktu savlaicīgi atjaunināts.

4.

Tehniskās apkopes programmas apstiprināšana ir jāveic saskaņā ar M.A.302. iedaļas noteikumiem.

b)

Uzdevumi

Pilots īpašnieks var veikt vienkāršas vizuālas pārbaudes vai darbības, lai pārbaudītu vispārējo stāvokli un acīm redzamus bojājumus, un parastas darbības ar lidmašīnas korpusu, dzinējiem, sistēmām un daļām.

Tehniskās apkopes uzdevumus nedrīkst veikt pilots īpašnieks, ja uzdevums:

1)

ir būtiski saistīts ar drošību, ja nepareiza tā veikšana radikāli ietekmēs gaisa kuģa lidojumderīgumu vai tas ir tehniskās apkopes jautājums, kas jūtami ietekmē lidojuma drošību, kā ir noteikts M.A.402. iedaļas a) punktā; un/vai

2)

prasa lielu sastāvdaļu vai kopumu noņemšanu; un/vai

3)

tiek veikts saskaņā ar Lidojumderīguma direktīvu vai Lidojumderīguma ierobežojuma punktu, ja vien LD vai LIP noteikumos nav īpaši atļauts citādi; un/vai

4)

pieprasa īpašu rīku, kalibrētu rīku (izņemot dinamometrisko atslēgu un gofrēšanas rīku) izmantošanu; un/vai

5)

pieprasa testēšanas aprīkojuma vai speciālas testēšanas izmantojumu (piemēram, NDT, sistēmas testus vai darbības testus avionikas aprīkojumam); un/vai

6)

sastāv no neplānotām īpašām pārbaudēm (piemēram, smagas nolaišanās pārbaudēm); un/vai

7)

ietekmē sistēmas, kas ir būtiskas IFR darbībām; un/vai

8)

ir nosaukts šā pielikuma VII papildinājumā vai ir sastāvdaļas tehniskās apkopes uzdevums saskaņā ar M.A.502. iedaļas a), b), c) vai d) punktu.

Iepriekš nosaukto 1. līdz 8. kritēriju nevar neievērot, piemērojot mazāk ierobežojošus norādījumus, kas izdoti saskaņā ar “M.A.302. iedaļas d) punkta tehniskās apkopes programmu”.

Visi uzdevumi, kas ir aprakstīti gaisa kuģa lidojuma rokasgrāmatā, sagatavojot gaisa kuģi lidojumam (piemēram, komplektējot planiera spārnus vai veicot pirmslidojuma apskati), ir uzskatāmi par pilota uzdevumu un nav uzskatāmi par pilota īpašnieka tehniskās apkopes uzdevumu, līdz ar to tiem nav vajadzīgs izmantošanas sertifikāts.

c)

Pilota īpašnieka veiktās tehniskās apkopes uzdevumu izpilde un pieraksti

Tehniskās apkopes datiem, kā ir norādīts M.A.401. iedaļā, vienmēr ir jābūt pieejamiem pilota īpašnieka veiktās tehniskās apkopes laikā, un tie ir jāievēro. Saskaņā ar M.A.803. iedaļas d) punktu izmantošanas sertifikātā ir jāiekļauj papildu informācija par datiem, kuri ir izmantoti, pilotam īpašniekam veicot tehnisko apkopi.

Pilotam īpašniekam ne vēlāk kā 30 dienu pēc pilota īpašnieka tehniskās apkopes uzdevumu veikšanas saskaņā ar M.A.305. iedaļas a) punktu ir jāinformē apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas ir atbildīga par gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadību.


II PIELIKUMS

(145. daļa)

SATURS

145.1   Vispārēji

A IEDAĻA –

TEHNISKĀS PRASĪBAS

145.A.10.

Darbības joma

145.A.15.

Piemērošana

145.A.20.

Apstiprināšanas noteikumi

145.A.25.

Prasības telpām

145.A.30.

Prasības personālam

145.A.35.

Sertificējošais personāls un palīgpersonāls

145.A.40.

Iekārtas, instrumenti un materiāli

145.A.42.

Sastāvdaļu pieņemšana

145.A.45.

Tehniskās apkopes dati

145.A.47.

Ražošanas plānošana

145.A.50.

Tehniskās apkopes sertificēšana

145.A.55.

Apkopes datu uzskaite

145.A.60.

Ziņošana par notikumiem

145.A.65.

Drošības un kvalitātes politika, tehniskās apkopes procedūras un kvalitātes nodrošināšanas sistēma

145.A.70.

Tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojums

145.A.75.

Organizācijas tiesības

145.A.80.

Ierobežojumi organizācijai

145.A.85.

Izmaiņas organizācijā

145.A.90.

Pastāvīgs derīgums

145.A.95.

Atzinumi

B IEDAĻA –

PROCEDŪRAS KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

145.B.1.

Darbības joma

145.B.10.

Kompetentā iestāde

145.B.15.

Organizācijas, kas atrodas vairākās dalībvalstīs

145.B.20.

Sākotnējā apstiprināšana

145.B.25.

Apstiprinājuma izdošana

145.B.30.

Apstiprinājuma pagarināšana

145.B.35.

Izmaiņas

145.B.40.

Grozījumi tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumā

145.B.45.

Apstiprinājuma atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

145.B.50.

Konstatējumi

145.B.55.

Uzskaite

145.B.60.

Atbrīvojumi

I papildinājums –

Autorizēts izmantošanas sertifikāts; EASA 1. veidlapa

II papildinājums –

Klases un novērtējuma sistēma, ko izmanto I pielikuma (M daļa) F apakšiedaļā un II pielikumā (145. daļa) minēto tehniskās apkopes organizāciju apstiprināšanai

III papildinājums –

II pielikumā (145. daļa) minētā tehniskās apkopes organizāciju apstiprināšana

IV papildinājums –

Nosacījumi tāda personāla izmantošanai, kas nav ieguvis kvalifikāciju atbilstoši III pielikumam (66. daļai), kurš minēts 145.A.30. iedaļas j) punkta 1. un 2. apakšpunktā

145.1   Vispārīgi noteikumi

Šajā daļā kompetentā iestāde ir:

1.

Iestāde, kuru ir iecēlusi dalībvalsts, to organizāciju gadījumā, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta atrodas minētās dalībvalsts teritorijā;

2.

Aģentūra to organizāciju gadījumā, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta atrodas trešā valstī.

A IEDAĻA

TEHNISKĀS PRASĪBAS

145.A.10   Darbības joma

Šajā iedaļā ir noteiktas prasības, kas jāievēro organizācijai, lai tā iegūtu tiesības izdot vai pagarināt apstiprinājumu gaisa kuģu un to sastāvdaļu tehniskajai apkopei.

145.A.15   Pieteikums

Kompetentajai iestādei adresētu pieteikumu apstiprinājuma izdošanai vai grozīšanai iesniedz uz kompetentās iestādes noteiktās veidlapas un tā, kā to noteikusi kompetentā iestāde.

145.A.20   Apstiprināšanas noteikumi

Organizācija savā pašraksturojumā norāda darba jomu, uz ko paredzēts attiecināt apstiprinājumu (I pielikuma (M daļa) IV papildinājumā ir tabula ar visām klasēm un novērtējumiem).

145.A.25   Prasības telpām

Organizācija nodrošina, ka:

a)

Telpas ir piemērotas visu plānoto darbu veikšanai, jo īpaši nodrošinot aizsardzību pret laikapstākļiem. Specializētās darbnīcas un boksi ir attiecīgi nodalīti, lai nodrošinātu, ka apkārtējās vides un darba telpas piesārņošanas iespēja ir maz ticama.

1.

Gaisa kuģu tehniskās apkopes bāzē gadījumā, gaisa kuģu angāri ir gan pieejami, gan pietiekami lieli, lai tajos varētu atrasties gaisa kuģis plānotās pamata tehniskās apkopes veikšanai.

2.

Sastāvdaļu tehniskās apkopes gadījumā, sastāvdaļu darbnīcas ir pietiekami lielas, lai tajās varētu atrasties sastāvdaļas plānotās tehniskās apkopes veikšanai.

b)

Biroja telpas ir paredzētas visa plānotā darba, kas minēts a) punktā, vadībai un sertificējošajam personālam, lai tas varētu veikt tam uzticētos pienākumus veidā, kas atbilst labiem gaisa kuģa tehniskās apkopes standartiem.

c)

Darba vide, ieskaitot gaisa kuģu angārus, sastāvdaļu darbnīcas un biroja telpas, ir atbilstoša veicamajam darbam un jo īpaši ievērojamajām īpašajām prasībām. Ja vien konkrētā darba vide nenosaka citādi, darba videi jābūt tādai, kas neietekmē personāla efektivitāti:

1.

temperatūru uztur tādu, lai personāls var veikt vajadzīgos darbus bez lieka diskomforta;

2.

putekļus un cita veida gaisa pārnēsāto piesārņojumu samazina līdz minimumam un neļauj sasniegt tādu līmeni darba teritorijā, kad saskatāmais gaisa kuģa/sastāvdaļas virsmas piesārņojums ir redzams. Ja putekļi/gaisa pārnēsātais piesārņojums rada redzamu virsmas piesārņojumu, visas jutīgās sistēmas izolē līdz ir atjaunoti pieņemami apstākļi;

3.

apgaismojums ir tāds, lai nodrošinātu, ka katru pārbaudes un tehniskās apkopes darbu var veikt efektīvi;

4.

troksnis nedrīkst novērst personāla uzmanību no veicamajiem pārbaudes darbiem. Ja nav iespējams kontrolēt trokšņu avotu, personālu nodrošina ar nepieciešamo aprīkojumu, kas neļauj pārmērīgajam troksnim novērst uzmanību no pārbaudes darbiem;

5.

ja konkrētajam tehniskās apkopes darbam nepieciešami īpaši vides apstākļi, kas atšķiras no iepriekš minētajiem, tad rada šādus apstākļus. Īpašie apstākļi ir norādīti tehniskās apkopes datos;

6.

darba vide operatīvās tehniskās apkopes veikšanai ir tāda, ka konkrēto apkopes vai pārbaudes darbu var veikt bez liekas uzmanības novēršanas. Tādēļ, ja darba vides kvalitāte samazinās līdz nepieņemamam līmenim attiecībā uz temperatūru, mitrumu, krusu, sniegu, vēju, gaismu, putekļiem/gaisa pārnēsāto piesārņojumu, jāpārtrauc konkrētie apkopes vai pārbaudes darbi līdz laikam, kad ir atjaunoti apmierinoši apstākļi.

d)

Sastāvdaļām, iekārtām, instrumentiem un materiāliem ir paredzētas drošas uzglabāšanas telpas. Glabāšanas telpas nodrošina lietošanai nederīgu sastāvdaļu un materiāla nodalīšanu no citām sastāvdaļām, materiāliem, iekārtām un instrumentiem. Glabāšanas nosacījumi ir saskaņā ar ražotāja instrukcijām, lai novērstu bojājumus glabātajiem priekšmetiem. Piekļuve glabātavām ir atļauta tikai pilnvarotam personālam.

145.A.30   Prasības personālam

a)

Organizācija ieceļ atbildīgo pārvaldnieku, kuru organizācija pilnvaro nodrošināt, ka visi apkopes darbi, kuru veikšanu pieprasa klients, var tikt finansēti un izpildīti atbilstoši standartam, kas prasīts šajā daļā. Atbildīgais pārvaldnieks:

1.

nodrošina, ka ir pieejami visi vajadzīgie materiāli, lai veiktu tehnisko apkopi atbilstoši 145.A.65. iedaļas b) punktam un saglabātu organizācijas apstiprinājumu;

2.

ievieš un veicina drošības un kvalitātes politiku, kā norādīts 145.A.65. iedaļas a) punktā;

3.

pierāda šā pielikuma (145. daļas) noteikumu pamatizpratni.

b)

Organizācija ieceļ personu vai personu grupu, kuras pienākumos ir nodrošināt, ka organizācija atbilst šīs daļas prasībām. Šāda(-as) persona(-as) ir tieši pakļauta(-as) atbildīgajam pārvaldniekam.

1.

Ieceltā persona vai personas pārstāv organizācijas apkopes vadības struktūru un ir atbildīgas par visām funkcijām, kas norādītas šajā daļā.

2.

Iecelto personu vai personas identificē un to apstiprinošos dokumentus iesniedz formā un veidā, ko noteikusi kompetentā iestāde.

3.

Ieceltā persona vai personas spēj uzrādīt atbilstīgas zināšanas, izglītību un attiecīgu pieredzi, kas saistīta ar gaisa kuģa vai tā sastāvdaļu tehnisko apkopi, un parādīt zināšanas par šīs daļas noteikumiem.

4.

Procedūrās precizē, kas aizvieto konkrēto personu tās ilgstošas prombūtnes laikā.

c)

Atbildīgais pārvaldnieks, kas minēts a) punktā, ieceļ personu, kuras pienākums ir uzraudzīt kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, ieskaitot ar to saistīto atgriezeniskās informācijas sistēmu, kā prasīts 145.A.65. iedaļas c) punktā. Ieceltajai personai ir tieša piekļuve atbildīgajam pārvaldniekam, lai nodrošinātu, ka viņš ir pienācīgi informēts par kvalitātes un atbilstības jautājumiem.

d)

Organizācijai ir tehniskās apkopes cilvēkstundu plāns, kurā parādīts, ka tai ir pietiekami daudz personāla, lai plānotu, veiktu, uzraudzītu, pārbaudītu un novērotu kvalitāti organizācijā atbilstoši apstiprinājumam. Papildus tam organizācijai ir procedūra, lai atkārtoti novērtētu darbu, kuru paredzēts veikt, ja faktiski pieejamais personāla skaits ir mazāks nekā plānotais personāla skaits jebkurā konkrētā darba maiņā vai laikposmā.

e)

Organizācija nosaka un uzrauga kompetenci personālam, kas iesaistīts tehniskās apkopes darbos, vadības un/vai kvalitātes pārbaužu veikšanā, atbilstoši procedūrai un standartam, par kuru tā vienojas ar kompetento iestādi. Papildus vajadzīgajai pieredzei, kas saistīta ar darba funkcijām, kompetencē iekļauj izpratni par cilvēka faktoru un veiktspējas jautājumiem, kas atbilst minētās personas funkcijai organizācijā. “Cilvēka faktori” ir principi, kuri attiecas uz avioprojektēšanu, sertifikāciju, apmācību, operācijām un apkopi un kuri meklē saskarsmi starp cilvēku un citām sistēmas sastāvdaļām, pienācīgi ņemot vērā cilvēka veiktspēju. “Cilvēka veiktspēja” ir cilvēka spējas un ierobežojumi, kuri ietekmē aeronavigācijas darbību drošību un efektivitāti.

f)

Organizācija nodrošina, ka personāls, kas veic un/vai vada gaisa kuģu konstrukciju un/vai to sastāvdaļu lidojumderīguma uzturēšanas nesagraujošo testēšanu, ir pienācīgi kvalificēts konkrētā nesagraujošā testa veikšanai atbilstoši Eiropas vai līdzvērtīgiem standartiem, kurus ir atzinusi Aģentūra. Personāls, kurš veic jebkuru citu specializētu uzdevumu, ir atbilstīgi kvalificēts saskaņā ar oficiāli atzītiem standartiem. Atkāpjoties no šā punkta, tas personāls, kas minēts g) punktā un h) punkta 1. un 2. apakšpunktā un kuram ir III pielikumā (66. daļa) minētās B1 vai B3 kategorijas kvalifikācija, var veikt un/vai vadīt krāsvielas iespiešanās kontrasta testus.

g)

Ikvienai organizācijai, kas apkopj gaisa kuģi, ja vien j) punktā nav norādīts citādi, gaisa kuģa operatīvās tehniskās apkopes gadījumā ir attiecīgā gaisa tipa novērtējuma sertificējošais personāls, kas kvalificēts attiecīgi kā B1, B2 un B3 kategorijas personāls atbilstoši III pielikuma (66. daļa) un 145.A.35. iedaļas noteikumiem.

Papildus tam šādas organizācijas var nodarbināt arī atbilstīgu uzdevumapmācītu sertificējošo personālu, kam ir 66.A.20. iedaļas a) punkta 1. apakšpunktā un 66.A.20. iedaļas a) punkta 3. apakšpunkta ii) punktā minētās tiesības un kas kvalificēts atbilstoši III pielikuma (66. daļa) un 145.A.35. iedaļas noteikumiem, lai veiktu nelielus plānotās operatīvās tehniskās apkopes darbus un vienkāršu defektu novēršanu. Šāda sertificējošā personāla pieejamība neaizvieto vajadzību attiecīgi pēc B1, B2 un B3 kategorijas sertificējošā personāla.

h)

Ikvienai organizācijai, kas apkopj gaisa kuģi, ja vien nav norādīts citādi j) punktā, ir:

1.

Liela gaisa kuģa tehniskās apkopes bāzē gadījumā attiecīgajam gaisa kuģa tipa novērtējumam atbilstošs sertificējošais personāls, kas kvalificēts kā C kategorijas personāls atbilstoši 66. daļas un 145.A.35. iedaļas noteikumiem. Turklāt organizācijai ir gaisa kuģa tipa novērtējuma personāls, kas kvalificēts attiecīgi kā B1 un B2 kategorijas personāls atbilstoši 66. daļas un 145.A.35. iedaļas noteikumiem, lai palīdzētu C kategorijas sertificējošajam personālam.

i)

B1 un B2 kategorijas palīgpersonāls pārliecinās, ka visi attiecīgie darbi vai pārbaudes ir veiktas atbilstoši prasītajam standartam pirms C kategorijas sertificējošais personāls izdod izmantošanas sertifikātu.

ii)

Organizācija saglabā uzskaites datus par šādu B1 un B2 kategorijas palīgpersonālu.

iii)

C kategorijas sertificējošais personāls pārliecinās, ka ir ievērota atbilstība i) punkta noteikumam un visi darbi, kuru veikšanu ir prasījis klients, ir pabeigti konkrētās tehniskās apkopes bāzē vai darbu kompleksa laikā, un arī novērtē ikviena neizpildītā darba ietekmi nolūkā pieprasīt tā pabeigšanu vai arī vienoties ar uzņēmēju par šāda darba atlikšanu līdz citai konkrētajai pārbaudei vai termiņam.

2.

Gaisa kuģa, kas nav liels gaisa kuģis, tehniskās apkopes bāzē gadījumā:

i)

attiecīgā gaisa kuģa tipa novērtējuma personāls, kas kvalificēts attiecīgi kā B1, B2 un B3 kategorijas personāls atbilstoši III pielikuma (66. daļa) un 145.A.35. iedaļas noteikumiem; vai

ii)

attiecīgā gaisa kuģa tipa novērtējuma personāls, kas kvalificēts kā C kategorijas personāls, kuram palīdz palīgpersonāls, kā norādīts 145.A.35. iedaļas a) punkta i) apakšpunktā.

i)

Sastāvdaļas sertificējošais personāls atbilst III pielikuma (66. daļas) noteikumiem.

j)

Atkāpjoties no g) un h) punkta, saistībā ar pienākumu ievērot III pielikumu (66. daļa), organizācija var nodarbināt sertificējošo personālu, kas kvalificēts atbilstoši turpmāk minētajiem noteikumiem:

1.

Organizācijas uzņēmumu gadījumā, kas atrodas ārpus Kopienas teritorijas, sertificējošo personālu var kvalificēt atbilstoši tās valsts tiesību aktiem par aviāciju, kurā organizācijas uzņēmums ir reģistrēts, atbilstoši nosacījumiem, kas norādīti šās daļas IV papildinājumā.

2.

Operatīvās tehniskās apkopes gadījumā, kas veikta organizācijas operatīvās tehniskās apkopes stacijā, kas atrodas ārpus Kopienas teritorijas, sertificējošo personālu var kvalificēt atbilstoši tās valsts tiesību aktiem par aviāciju, kurā atrodas operatīvās tehniskās apkopes stacija, atbilstoši nosacījumiem, kas norādīti šās daļas IV papildinājumā.

3.

Atkārtotas pirmslidojuma lidojumderīguma pārbaudes norādījuma gadījumā, kurā īpaši norādīts, ka lidojuma apkalpe var izpildīt šādas lidojumderīguma uzturēšanas norādījuma prasības, organizācija var izdot ierobežotu sertifikācijas atļauju gaisa kuģa komandierim un/vai bortinženierim, pamatojoties uz lidojuma apkalpes licenci. Tomēr organizācija pārliecinās, ka ir veikta pietiekama praktiskā apmācība, lai nodrošinātu, ka minētais gaisa kuģa komandieris vai bortinženieris var izpildīt lidojumderīguma pārbaudes norādījumu atbilstoši prasītajam standartam.

4.

Gaisa kuģa gadījumā, kurš tiek ekspluatēts tālu no atbalstītās atrašanās vietas, organizācija var izdot ierobežotu sertifikācijas atļauju gaisa kuģa komandierim un/vai bortinženierim, pamatojoties uz lidojuma apkalpes licenci; pirms tā ir pārliecinājusies, ka ir veikta pietiekama praktiskā apmācība, lai nodrošinātu, ka minētais gaisa kuģa komandieris vai bortinženieris var izpildīt norādīto darbu atbilstoši prasītajam standartam. Šā punkta noteikumus sīki apraksta pašraksturojumā minētajā procedūrā.

5.

Turpmāk minētajos neparedzētajos gadījumos, ja gaisa kuģis atrodas vietā, kas nav galvenā bāze un nav pieejams atbilstīgs sertificējošais personāls, organizācija, kura nolīgta apkopes veikšanai, var izdot vienreizēju sertifikācijas atļauju:

i)

vienam/ai no tās darbiniekiem, kam ir tipveida kvalifikācija par līdzīgas tehnoloģijas, uzbūves un sistēmas gaisa kuģi; vai

ii)

ikvienai personai, kurai ir ne mazāk kā piecu gadu ilga pieredze tehniskajā apkopē un kurai ir derīga ICAO gaisa kuģa tehniskās apkopes licence, kas attiecas uz gaisa kuģa tipu, kam vajadzīga sertificēšana, ja konkrētajā atrašanās vietā nav organizācijas, kas apstiprināta atbilstīgi šīs daļas noteikumiem, un nolīgtās organizācijas rīcībā ir pierādījumi par šās personas pieredzi un licenci.

Par visiem šādiem gadījumiem, kas norādīt šajā punktā, ziņo kompetentajai iestādei septiņu dienu laikā pēc šādas sertifikācijas atļaujas izdošanas. Organizācija, kas izdod vienreizēju sertifikācijas atļauju, nodrošina, ka atbilstīgi apstiprināta organizācija ikvienu šādu apkopi, kas var ietekmēt lidojuma drošību, pārbauda atkārtoti.

145.A.35   Sertificējošais personāls un palīgpersonāls

a)

Papildus attiecīgajām 145.A.30. iedaļas g) un h) punktā minētajām prasībām organizācija nodrošina, ka sertificējošajam personālam un palīgpersonālam ir pietiekama izpratne par attiecīgo apkopjamo gaisa kuģi un/vai tā sastāvdaļām un attiecīgajām organizācijas procedūrām. Sertificējošajā personāla gadījumā tas jāveic pirms sertifikācijas atļaujas izsniegšanas un atkārtotas izsniegšanas.

i)

“Palīgpersonāls” ir darbinieki, kam saskaņā ar III pielikumu (66. daļu) ir B1, B2 un/vai B3 kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences, kurās ir attiecīgā gaisa kuģa tipa novērtējuma atzīme, kas strādā tehniskās apkopes bāzē, taču ne vienmēr tiem ir sertificēšanas tiesības.

ii)

“Attiecīgais gaisa kuģis un/vai sastāvdaļas” ir tie gaisa kuģi vai sastāvdaļas, kas norādītas konkrētajā sertifikācijas atļaujā.

iii)

“Sertifikācijas atļauja” ir atļauja, kuru sertificējošajam personālam izdevusi organizācija un kurā norādīts fakts, ka minētais personāls var apstiprinātās organizācijas vārdā parakstīt izmantošanas sertifikātus tiktāl, ciktāl tas noteikts minētajā atļaujā.

b)

Izņemot gadījumus, kas uzskaitīti 145.A.30. iedaļas j) punktā un 66.A.20. iedaļas a) punkta 3. apakšpunkta ii) punktā, organizācija var izdot sertifikācijas atļauju sertificējošajam personālam saistībā ar pamatkategorijām vai apakškategorijām un ikvienu tipa novērtējumu, kas uzskaitīts gaisa kuģa tehniskās apkopes licencē, kā norādīts III pielikumā (66. daļa), ja licence ir derīga visā atļaujas derīguma laikā un sertificējošais darbinieks vēl aizvien atbilst III pielikuma (66. daļa) prasībām.

c)

Organizācija nodrošina, ka sertificējošais personāls un palīgpersonāls ik pēc diviem secīgiem gadiem ir iesaistīts vismaz sešus mēnešus ilgā reālā attiecīgā gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas tehniskās apkopes pieredzes apgūšanā.

Šajā punktā “iesaistīts reālā attiecīgā gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas tehniskajā apkopē” nozīmē to, ka persona ir strādājusi gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas tehniskajā apkopes vidē un ir izmantojusi sertifikācijas atļaujas sniegtās tiesības un/vai ir faktiski veikusi tehnisko apkopi vismaz dažām no gaisa kuģa tipa vai gaisa kuģa grupas sistēmām, kas norādītas konkrētajā sertifikācijas atļaujā.

d)

Organizācija pārliecinās, ka sertificējošais personāls un palīgpersonāls saņem pietiekamu kvalifikācijas celšanas apmācību katrā divus gadus ilgā laikposmā, lai nodrošinātu, ka šādam personālam ir jaunākās zināšanas par attiecīgajām tehnoloģijām, organizācijas procedūrām un cilvēka faktoru jautājumiem.

e)

Organizācija izveido programmu sertificējošā personāla un palīgpersonāls kvalifikācijas celšanai, iekļaujot procedūru, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgajiem 145.A.35. iedaļā minētajiem punktiem kā pamatu šajā daļā minēto sertifikācijas atļauju izdošanai sertificējošajam personālam, un procedūru, lai nodrošinātu atbilstību III pielikuma (66. daļas) noteikumiem.

f)

Izņemot gadījumus, kad notiek kāds no 145.A.30. iedaļas j) punkta 5. apakšpunktā minētajiem neparedzētajiem gadījumiem, organizācija novērtē perspektīvajam sertificējošajam personālam kompetenci, kvalifikāciju un spēju veikt tiem uzticamos sertificēšanas pienākumus atbilstoši procedūrai, kas norādīta pašraksturojumā, pirms šajā daļā minētās sertifikācijas atļaujas izdošanas vai atkārtotas izdošanas.

g)

Ja sertificējošais personāls ir izpildījis a), b), d), f) un, ja vajadzīgs, c) punkta nosacījumus, organizācija izdod sertifikācijas atļauju, kurā skaidri norādīts tās darbības joma un ierobežojumi. Pastāvīgs sertifikācijas atļaujas derīgums ir atkarīgs no pastāvīgas atbilstības a), b), d), un, ja vajadzīgs, c) punkta nosacījumiem.

h)

Sertifikācijas atļaujai jābūt izveidotai tā, ka sertificējošajam personālam un ikvienai pilnvarotai personai, kura var pieprasīt atļauju pārbaudei, ir skaidri izklāstīta tās darbības joma. Ja darbības jomas norādei lieto kodus, tad organizācija pievieno šo kodu skaidrojumu. “Pilnvarotā persona” ir kompetento iestāžu, Aģentūras un dalībvalsts, kura atbild par apkoptā gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas uzraudzību, amatpersonas.

i)

Persona, kas atbildīga par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, organizācijas vārdā ir atbildīga arī par sertifikācijas atļauju izdošanu sertificējošajam personālam. Šāda persona var izvēlēties citas personas sertifikācijas atļauju faktiskajai izdošanai vai atsaukšanai atbilstoši procedūrai, kas norādīta pašraksturojumā.

j)

Organizācija saglabā uzskaites datus par sertificējošo personālu un palīgpersonāls, kuros iekļauj:

1)

informāciju par ikvienu gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci, kura tiek turēta saskaņā ar III pielikuma (66. daļa) noteikumiem; un

2)

visu attiecīgo saņemto apmācību; un

3)

atbilstošos gadījumos – izdoto sertifikācijas atļauju jomu; un

4)

ziņas par personālu, kuram ir ierobežotās vai vienreizējās sertifikācijas atļaujas.

Organizācija saglabā uzskaites datus vismaz trīs gadus pēc tam, kad šajā punktā minētais darbinieks ir pārtraucis strādāt organizācijā, vai tiklīdz atļauja ir atsaukta. Turklāt tehniskās apkopes organizācija pēc pieprasījuma izsniedz šajā punktā minētajam darbiniekam uzskaites datu kopiju, kad tas atstāj organizāciju.

Šajā punktā minētajam personālam pēc tā pieprasījuma nodrošina piekļuvi personīgajiem uzskaites datiem, kuri minēti iepriekš.

k)

Organizācija nodrošina sertificējošo personālu ar sertifikācijas atļaujas kopiju vai nu dokumentu, vai elektroniskā veidā.

l)

Sertificējošais personāls uzrāda savu sertifikācijas atļauju ikvienai pilnvarotai personai 24 stundu laikā.

m)

Sertificējošā personāla un palīgpersonāls minimālais vecums ir 21 gads.

n)

A kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences turētājs var izmantot konkrētā gaisa kuģa tipa sertifikācijas tiesības tikai tad, kad ir pabeidzis attiecīgo A kategorijas gaisa kuģa uzdevuma apmācību, kuru veica atbilstīgi apstiprināta II pielikumā (145. daļa) vai IV pielikumā (147. daļa) minētā organizācija. Apmācībā iekļauj attiecīgi praktisko un teorētisko apmācību katra autorizētā uzdevuma gadījumā. Sekmīgu apmācības pabeigšanu pierāda ar eksāmenu vai novērtējumu darba vietā, ko veic organizācija.

o)

B2 kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences turētājs drīkst izmantot tikai sertifikācijas tiesības, kas minētas III pielikuma (66. daļa) 66.A.20. iedaļas a) punkta 3. apakšpunkta ii) punktā, pēc tam, kad sekmīgi pabeidzis i) attiecīgo A kategorijas gaisa kuģa uzdevuma apmācību un ii) sešu mēnešu dokumentētu praktisko pieredzi, kas attiecas uz tās atļaujas darbības jomu, kas tiks izsniegta. Uzdevuma apmācībā iekļauj attiecīgi praktisko un teorētisko apmācību katra autorizētā uzdevuma gadījumā. Sekmīgu apmācības pabeigšanu pierāda ar eksāmenu vai novērtējumu darba vietā. Uzdevuma apmācību un eksamināciju/novērtējumu veic tehniskās apkopes organizācija, kas izdod sertifikācijas personāla atļauju. Praktiskā pieredze arī jāiegūst šādā tehniskās apkopes organizācijā.

145.A.40   Iekārtas, instrumenti un materiāli

a)

Organizācijai ir pieejams un tā lieto iekārtas, instrumentus un materiālus, kas vajadzīgi, lai veiktu darbus apstiprinātajā jomā.

1.

Ja ražotājs norāda konkrētu instrumentu vai iekārtu, tad organizācija lieto minēto instrumentu vai iekārtu, ja vien tā nav vienojusies ar kompetento iestādi par alternatīvu instrumentu vai iekārtu lietošanu ar to procedūru palīdzību, kas norādītas pašraksturojumā.

2.

Iekārtām un instrumentiem jābūt pastāvīgi pieejamiem, izņemot tāda instrumenta vai iekārtas gadījumus, ko lieto tik reti, ka to pastāvīga pieejamība nav nepieciešama. Šādus gadījumus sīki izklāsta procedūrā.

3.

Organizācijai, kas apstiprināta tehniskās apkopes veikšanai bāzē, ir atbilstošs aprīkojums piekļuvei gaisa kuģim un pārbaudes platformas/doki, lai gaisa kuģi var pienācīgi pārbaudīt.

b)

Organizācija nodrošina, ka attiecīgi visi instrumenti, iekārtas un jo īpaši testa aprīkojums tiek kontrolēts un kalibrēts atbilstoši oficiāli atzītam standartam un pietiekami bieži, lai nodrošinātu funkcionālo izmantojamību un precizitāti. Organizācija veic šādas kalibrēšanas un lietotā standarta uzskaiti.

145.A.42   Sastāvdaļu pieņemšana

a)

Visas sastāvdaļas klasificē un atbilstīgi nodala šādās kategorijās:

1)

Sastāvdaļas, kuras ir apmierinošā stāvoklī, par kuru nodošanu lietošanā ir ierakstīts EASA 1. veidlapā vai tai līdzvērtīgā un kuras ir marķētas atbilstoši Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) Q apakšdaļas noteikumiem.

2)

Lietošanai nederīgas sastāvdaļas, kuru tehnisko apkopi veic atbilstoši šīs iedaļas noteikumiem.

3)

Neatjaunojamās sastāvdaļas, kas klasificētas atbilstoši 145.A.42. iedaļas d) punkta noteikumiem.

4)

Standarta detaļas, kuras lieto gaisa kuģī, dzinējā, propellerī vai citā gaisa kuģa sastāvdaļā, ja tās ir norādītas ražotāja ilustrētajā detaļu katalogā un/vai tehniskās apkopes datos.

5)

Izejmateriāls un palīgmateriāls, kuru lieto apkopes darbu laikā, ja organizācija ir pārliecināta, ka materiāls atbilst vajadzīgajai specifikācijai un tam ir atbilstoša izsekojamība. Visiem materiāliem jābūt pievienotai dokumentācijai, kas tieši attiecas uz konkrēto materiālu un satur atbilstību specifikācijas paziņojumam un arī ziņas par izgatavotāju un piegādātāju.

6)

Sastāvdaļas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) 21A.307. iedaļas c) punktā.

b)

Pirms sastāvdaļas uzstādīšanas gaisa kuģī, persona vai apstiprināta tehniskās apkopes organizācija pārliecinās, ka konkrētā sastāvdaļa ir piemērota uzstādīšanai, ja ir jāpiemēro atšķirīga modifikācija un/vai norādījuma attiecībā uz lidojumderīgumu varianti.

c)

Organizācija var atbilstoši apkopes datiem izgatavot ierobežota daudzuma detaļas, kuras lietojamas darbu veikšanai tās telpās, ja procedūras ir norādītas organizācijas pašraksturojumā.

d)

Sastāvdaļas, kuras ir sasniegušas sertificētā darbmūža beigas vai arī tām ir neremontējami defekti, klasificē kā neatjaunojamas un tās netiek atkārtoti nodotas sastāvdaļu piegādes sistēmā, ja vien sertificētais darbmūža ierobežojums nav ticis pagarināts vai arī remonta risinājums nav ticis apstiprināts atbilstoši Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) noteikumiem.

e)

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) 21A.307. iedaļas c) punktā minētās sastāvdaļas uzstāda tikai tad, ja gaisa kuģa īpašnieks tās uzskata par uzstādīšanai piemērotām viņam piederošā gaisa kuģī.

145.A.45   Tehniskās apkopes dati

a)

Organizācija uztur un izmanto jaunākos piemērojamos tehniskās apkopes datus, veicot apkopi, tostarp izmaiņas un remontus. “Piemērojami” nozīmē piemērotību attiecībā uz ikvienu gaisa kuģi, tā sastāvdaļu vai procesu, kas norādīts organizācijas apstiprinājuma klases novērtējuma grafikā un ikvienā ar to saistītajā iespēju sarakstā.

Tehniskās apkopes datu gadījumā, kurus sniedzis uzņēmējs vai klients, organizācija saglabā šos datus tikai darba gaitā, izņemot atbilstību 145.A.55. iedaļas c) punkta noteikumiem.

b)

Šajā daļā, piemērojamie apkopes dati ir jebkuri no turpmāk minētajiem:

1.

visas piemērojamās prasības, procedūras, operatīvie norādījumi vai informācija, ko izsniedz iestāde, kas atbildīga par gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas uzraudzību;

2.

visi piemērojamie norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu, ko pieņem iestāde, kas atbildīga par gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas uzraudzību;

3.

instrukcijas par lidojumderīguma uzturēšanu, kuras izdod tipa sertifikāta turētāji, papildu tipa sertifikāta turētāji, ikviena cita organizācija, kurai Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumā (21. daļā) ir prasīts publicēt šādus datus un, gaisa kuģa vai tā sastāvdaļu gadījumā, kas nāk no trešām valstīm, dati par lidojumderīgumu, kurus izsniedz iestāde, kas atbildīga par gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas uzraudzību;

4.

visi piemērojamie standarti, kā, piemēram, bet ne tikai, apkopes standarta prakse, ko Aģentūra atzīst par labu standartu apkopei;

5.

visi piemērojamie dati, kas izsniegti atbilstoši d) punkta noteikumiem.

c)

Organizācija ievieš procedūras, lai nodrošinātu, ka tad, ja tehniskās apkopes personāta lietotajos datos atklāj ikvienu neprecīzu, nepilnīgu vai divdomīgu procedūru, praksi, informāciju vai apkopes instrukciju, tad to reģistrē un par to pazino apkopes datu autoram.

d)

Organizācija var mainīt apkopes instrukcijas tikai saskaņā ar procedūru, kas norādīta tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumā. Attiecībā uz šādām izmaiņām organizācija pierāda, ka to rezultātā radīsies līdzvērtīgi vai labāki apkopes standarti un par šādām izmaiņām informē tipa sertifikāta turētāju. Tehniskās apkopes instrukcijas šajā punktā nozīmē instrukcijas par to, kā veikt konkrētu apkopes darbu: tajās nav ietverti remontu un izmaiņu tehniskie risinājumi.

e)

Organizācija izveido kopēju darba karšu vai darba grafiku sistēmu, kas lietojama visās attiecīgajās organizācijas daļās. Turklāt organizācija precīzi pārraksta b) un d) punktā minētos tehniskās apkopes datus uz šādām darba kartēm vai darba grafikiem vai arī precīzi norāda uz konkrētu apkopes uzdevumu vai uzdevumiem, kas minēti šajos apkopes datos. Darba kartes vai darba grafiki var būt datora sastādīti un glabāti elektroniskā datubāzē, uz kuru attiecas atbilstoši drošības pasākumi pret neatļautu izmaiņu veikšanu un kura saistīta ar elektronisko dublējumdatubāzi, kuru atjauno 24 stundu laikā pēc ikvienas datu ievades galvenajā datubāzē. Kompleksās tehniskās apkopes darbus pārraksta uz šādām darba kartēm vai darba grafikiem un sadala atsevišķās pakāpēs, lai nodrošinātu ierakstu par pilna tehniskās apkopes darba pabeigšanu.

Ja tehniskās apkopes organizācija sniedz apkopes pakalpojumu gaisa pārvadājumu uzņēmumam, kas pieprasa lietot tā darba karšu vai darba grafiku sistēmu, tad var lietot šo darba karšu vai darba grafiku sistēmu. Šajā gadījumā organizācija izveido procedūru, lai nodrošinātu pareizu gaisa pārvadājumu uzņēmuma darba karšu vai darba grafiku aizpildīšanu.

f)

Organizācija pārliecinās, ka visi piemērojamie tehniskās apkopes dati ir viegli pieejami lietošanai, kad to prasa tehniskās apkopes personāls.

g)

Organizācija izveido procedūru, lai nodrošinātu, ka tehniskās apkopes dati, kuri ir tās rīcībā, tiek atjaunoti. Uzņēmēja/klienta rīcībā esošo un sniegto tehnisko datu gadījumā organizācija spēj pierādīt, ka tai uzņēmēja/klienta rakstisks apliecinājums, ka visi tehniskās apkopes dati ir atjaunoti, vai arī tai ir darbuzdevumi, kuros ir norādīts lietojamo tehniskās apkopes datu grozījumu statuss, vai arī tā var pierādīt, ka ir ierakstīta uzņēmēja/klienta tehniskās apkopes datu grozījumu sarakstā.

145.A.47   Ražošanas plānošana

a)

Organizācijai ir sistēma, kas atbilst darba apjomam un sarežģītībai, lai plānotu visa vajadzīgā personāla, instrumentu, iekārtu, materiālu, tehniskās apkopes datu un telpu pieejamību un nodrošinātu tehniskās apkopes darbu drošu pabeigšanu.

b)

Plānojot tehniskās apkopes darbus un organizējot maiņu darbu, ņem vērā cilvēku veiktspējas ierobežojumus.

c)

Ja maiņas vai personāla nomaiņas iemeslu dēļ nepieciešams nodot tālāk tehniskās apkopes darbu turpināšanu vai pabeigšanu, aizejošais un atnākošais personāls savā starpā atbilstīgi apmainās ar visu būtisko informāciju.

145.A.50   Tehniskās apkopes sertificēšana

a)

Izmantošanas sertifikātu organizācijas vārdā izdod attiecīgi apstiprināts sertificējošais personāls, kad ir pārbaudīts, ka organizācija ir pienācīgi paveikusi visus pasūtītos tehniskās apkopes darbus atbilstoši procedūrām, kas norādītas 145.A.70. iedaļā, ņemot vērā 145.A.45. iedaļā minēto tehniskās apkopes datu pieejamību un lietojamību, un nav neatbilstību, kas bīstami ietekmē lidojumu drošību.

b)

Izmantošanas sertifikātu izsniedz pirms lidojuma un pēc visu tehniskās apkopes darbu pabeigšanas.

c)

Gaisa kuģa uzņēmēju informē par visiem jaunajiem defektiem vai nepilnīgi pabeigtiem tehniskās apkopes darbuzdevumiem nolūkā iegūt piekrišanu novērst šādus defektus vai pabeigt nepabeigtos tehniskās apkopes darbuzdevuma darbus. Gadījumā, ja gaisa kuģa uzņēmējs nevēlas, lai tiktu veikta šajā punktā minētā tehniskā apkope, piemēro e) punkta noteikumu.

d)

Izmantošanas sertifikātu izsniedz pēc visu to tehniskās apkopes darbu pabeigšanas, kas veikti gaisa kuģa sastāvdaļai, kamēr tā ir nomontēta no gaisa kuģa. I pielikuma (M daļa) II papildinājumā minētais autorizētais izmantošanas sertifikāts “EASA 1. veidlapa” ir līdzvērtīgs gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikātam, ja vien M.A.502. iedaļas b) punktā vai M.A.502. iedaļas e) punktā nav noteikts citādi. Ja organizācija veic sastāvdaļas tehnisko apkopi savām vajadzībām, EASA 1. veidlapa var nebūt vajadzīga atkarībā no organizācijā izmantotajām iekšējām nodošanas procedūrām, kas noteiktas pašraksturojumā.

e)

Atkāpjoties no a) punkta noteikumiem, ja organizācija nespēj pabeigt visus pasūtītos tehniskās apkopes darbus, tā var izsniegt izmantošanas sertifikātu, ievērojot apstiprinātos gaisa kuģa ierobežojumus. Organizācija ieraksta šādu faktu izmantošanas sertifikātā pirms tā izdošanas.

f)

Atkāpjoties no a) punkta un 145.A.42. iedaļas noteikumiem, ja gaisa kuģis atrodas vietā, kas nav galvenā operatīvās tehniskās apkopes stacija vai galvenā tehniskās apkopes bāze, tādēļ, ka nav pieejama sastāvdaļa ar atbilstošu izmantošanas sertifikātu, ir pieļaujams īslaicīgi uzstādīt sastāvdaļu bez atbilstoša izmantošanas sertifikāta maksimāli 30 lidojuma stundām vai līdz brīdim, kad gaisa kuģis pirmo reizi atgriežas galvenajā operatīvās tehniskās apkopes stacijā vai galvenajā tehniskās apkopes bāzē atkarībā no tā, kas ir drīzāk, saskaņā ar gaisa kuģa uzņēmēja piekrišanu un izmantošanas sertifikāta esību minētajai sastāvdaļai, kas citādi atbilst visām piemērojamajām tehniskās apkopes un lietošanas prasībām. Šādas sastāvdaļas nomontē iepriekš minētā termiņa beigās, ja vien šā termiņa laikā nav iegūts atbilstošs izmantošanas sertifikāts, kas minēts a) punktā un 145.A.42. iedaļā.

145.A.55   Apkopes datu uzskaite

a)

Organizācija reģistrē visu informāciju par veiktajiem darbiem. Organizācija obligāti saglabā uzskaites datus, kas vajadzīgi, lai pierādītu, ka ir izpildītas visas prasības, lai saņemtu izmantošanas sertifikātu, ieskaitot apakšuzņēmēju dokumentus par nodošanu lietošanā.

b)

Organizācija izsniedz katra izmantošanas sertifikāta kopiju gaisa kuģa ekspluatantam kopā ar ikvienu īpašu remonta/izmaiņu datu, kas tika izmantoti, veicot remontus/izmaiņas, kopiju.

c)

Organizācija saglabā visu tehniskās apkopes uzskaites datu un visu saistīto tehniskās apkopes datu kopijas trīs gadus no dienas, kad tehniskās apkopes organizācija nodevusi izmantošanā gaisa kuģi vai tā sastāvdaļu, kurai ir veikta apkope.

1)

Šajā punktā minētos ierakstus glabā veidā, kas nodrošina to aizsardzību pret bojājumiem, manipulācijām un zādzību.

2)

Datoru dublējumdiskus, lentes u.c. glabā atsevišķi no tiem darba diskiem, lentēm u. c., kas satur darba datus, vidē, kura nodrošina, ka tie saglabājas labā stāvoklī.

3)

Ja saskaņā ar šo pielikumu (145. daļu) apstiprinātā organizācija pārtrauc savu darbību, visi saglabātie tehniskās apkopes uzskaites dati, kas attiecas uz pēdējiem diviem gadiem, tiek izsniegti attiecīgā gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas pēdējam īpašniekam vai klientam vai tos glabā tā, kā norādījusi kompetentā iestāde.

145.A.60   Ziņošana par notikumiem

a)

Organizācija ziņo kompetentajai iestādei, reģistrācijas valstij un organizācijai, kas atbildīga par gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas projektēšanu, par ikvienu atklātu gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas pazīmi, kas nopietni apdraud lidojumu drošību.

b)

Organizācija izveido notikumu iekšējo ziņošanas sistēmu, kā norādīts pašraksturojumā, lai savāktu un novērtētu šādus ziņojumus, ieskaitot to notikumu iegūšanu un novērtēšanu, par kuriem jāziņo atbilstoši a) punktam. Šajā procedūrā norāda negatīvās tendences, koriģējošās darbības, kas veiktas vai kas jāveic organizācijai, lai novērstu trūkumus, un iekļauj visas zināmās būtiskās informācijas, kas attiecas uz šādiem notikumiem, novērtējumu un metodi, lai, ja vajadzīgs, izplatītu informāciju.

c)

Organizācija ziņojumus sniedz veidā, kuru noteikusi Aģentūra, un nodrošina, ka tajos ir visa vajadzīgā informācija par stāvokli un novērtējuma rezultātiem, kas zināmi organizācijai.

d)

Ja organizāciju tehniskās apkopes veikšanai ir nolīdzis uzņēmējs, tad organizācija ziņo arī uzņēmējam par ikvienu šādu pazīmi, kas ietekmē viņa gaisa kuģi vai tā sastāvdaļu.

e)

Organizācija sagatavo un iesniedz ziņojumus cik ātri vien iespējams, bet jebkurā gadījumā 72 stundu laikā pēc tam, kad tā atklāja pazīmi, uz kuru attiecas šis ziņojums.

145.A.65   Drošības un kvalitātes politika, tehniskās apkopes procedūras un kvalitātes nodrošināšanas sistēma

a)

Organizācija izveido drošības un kvalitātes politiku, kas jāiekļauj tās pašraksturojumā, kas minēts 145.A.70. iedaļā.

b)

Organizācija izveido procedūras, par kurām tā vienojas ar kompetento iestādi, ņemot vērā cilvēka faktorus un veiktspēju, lai nodrošinātu labu tehniskās apkopes praksi un atbilstību šīs daļas prasībām, kurā iekļauj precīzu darbuzdevumu vai līgumu, lai gaisa kuģi un sastāvdaļas varētu nodot lietošanā atbilstoši 145.A.50. iedaļas noteikumiem.

1.

Tehniskās apkopes procedūras, kas minētas šajā punktā, attiecas uz 145.A.25. līdz 145.A.95. iedaļas noteikumiem.

2.

Tehniskās apkopes procedūras, kuras organizācija ir izveidojusi vai gatavojas izveidot saskaņā ar šo punktu, attiecas uz visiem tehniskās apkopes darbības veikšanas aspektiem, ieskaitot specializēto pakalpojumu sniegšanu un vadību, un nosaka standartus, saskaņā ar kuriem organizācija gatavojas strādāt.

3.

Attiecībā uz gaisa kuģa operatīvo tehnisko apkopi un apkopi bāzē organizācija izveido procedūras, lai samazinātu daudzkārtēju kļūdu rašanās risku un atklātu kļūdas kritiskajās sistēmās un lai nodrošinātu, ka nevienai personai konkrētās tehniskās apkopes pārbaudes laikā neliek veikt darbības un pārbaudes saistībā ar tehniskās apkopes uzdevumu, kurā ir jāizjauc/atkārtoti jāsaliek vairākas viena un tā paša tipa sastāvdaļas, kas uzstādītas vairāk nekā vienā sistēmā vienā un tajā pašā gaisa kuģī. Tomēr, ja ir pieejama tikai viena persona šādu darbu veikšanai, tad organizācijas darba kartē vai darba grafikā iekļauj papildu pakāpi šā darba atkārtotai pārbaudei pēc tam, kad šī persona ir pabeigusi vairākus šādus darbus.

4.

Izveido tehniskās apkopes procedūras, lai nodrošinātu, ka bojājumus novērtē un izmaiņas un remontus veic, izmantojot datus, kas minēti M.A.304. iedaļā.

c)

Organizācija ievieš kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kurā iekļauj turpmāk minēto:

1.

Neatkarīgas pārbaudes, lai uzraudzītu atbilstību nepieciešamajiem gaisa kuģa/tā sastāvdaļas standartiem un procedūru atbilstību, lai nodrošinātu, ka šādas procedūras izmanto labu tehniskās apkopes praksi un lidojumderīgu gaisa kuģi/tā sastāvdaļas. Vismazākajās organizācijās par kvalitātes nodrošināšanas sistēmā minētās neatkarīgās pārbaudes veikšanu var noslēgt līgumu ar citu organizāciju, kas apstiprināta atbilstoši šās daļas noteikumiem, vai ar personu, kurai ir atbilstošas tehniskās zināšanas un pierādīta apmierinoša pieredze pārbaužu veikšanā; un

2.

Atgriezeniskās informācijas sistēmu par kvalitāti ar personu vai personu grupu, kas norādītas 145.A.30. iedaļas b) punktā, un tieši ar atbildīgo pārvaldnieku, kas nodrošina, ka tiek veikta pienācīga un savlaicīga koriģējoša darbība, kas pieņemta pēc neatkarīgo pārbaužu atskaišu saņemšanas, kas izveidotas, lai ievērotu 1. punktu.

145.A.70   Tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojums

a)

“Tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojums” ir dokuments vai dokumenti, kuros ir informācija, kurā norādīta darba joma, uz ko attiecas apstiprinājums un kurā minēts, kā organizācija gatavojas ievērot šā pielikuma (145. daļas) prasības. Organizācija kompetentajai iestādei sniedz tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumu, kurā minēta šāda informācija:

1.

deklarācija, ko parakstījis atbildīgais pārvaldnieks un kurā ir apstiprināts, ka tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumā un visās tajā norādītajās saistītajās rokasgrāmatās ir definēta organizācijas atbilstība šā pielikuma (145. daļas) noteikumiem un tā tiks ievērota vienmēr. Ja atbildīgais pārvaldnieks nav organizācijas galvenais izpilddirektors, tad galvenais izpilddirektors ar parakstu apstiprina šo deklarāciju;

2.

organizācijas drošības un kvalitātes politika, kas norādīta 145.A.65. iedaļā;

3.

ieceltās(-o) personas(-u), kas minēta(-as) 145.A.30. iedaļas b) punktā, vārds(-i) un amats(-i);

4.

to personu, kas ieceltas saskaņā ar 145.A.30. iedaļas b) punkta noteikumiem, pienākumi un atbildība, ieskaitot jautājumus, par kuriem viņi organizācijas vārdā var tieši konsultēties ar kompetento iestādi;

5.

organizācijas struktūras shēma, kurā parādītas saistītās atbildības ķēdes starp personām, kas minētas 145.A.30. iedaļas b) punktā;

6.

sertificējošā personāla un palīgpersonāls saraksts;

7.

cilvēku resursu vispārējs apraksts;

8.

objektu vispārējs apraksts, kuri atrodas katrā no adresēm, kas norādītas organizācijas apstiprinājuma apliecībā;

9.

organizācijas darba jomas, kas attiecas uz apstiprinājuma jomu, specifikācija;

10.

paziņošanas kārtība, kas minēta 145.A.85. iedaļā, par izmaiņām organizācijā;

11.

grozījumu tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumā izdarīšanas procedūra;

12.

procedūras un kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kuru organizācija izveidojusi atbilstoši 145.A.25. līdz 145.A.95. iedaļas noteikumiem;

13.

ja vajadzīgs, to uzņēmēju saraksts, kuriem organizācija sniedz gaisa kuģu tehniskās apkopes pakalpojumus;

14.

ja vajadzīgs, to organizāciju saraksts, ar kurām noslēgti apakšlīgumi, kā norādīts 145.A.75. iedaļas b) punktā;

15.

ja vajadzīgs, saraksts ar operatīvās tehniskās apkopes stacijām, kas norādītas 145.A.75. iedaļas d) punktā;

16.

ja vajadzīgs, saraksts ar nolīgtajām organizācijām.

b)

Pašraksturojumā pēc vajadzības izdara grozījumus, lai tas būtu aktuāls organizācijas apraksts. Pašraksturojumu un visus turpmākos grozījumus tajā apstiprina kompetentā iestāde.

c)

Neskarot b) punkta noteikumu, nelielus grozījumus pašraksturojumā var apstiprināt ar tajā minētas procedūras palīdzību (še turpmāk sauktu par “netiešo apstiprinājumu”).

145.A.75   Organizācijas tiesības

Saskaņā ar pašraksturojumu organizācija ir tiesīga veikt šādus darbus:

a)

apkopt ikvienu gaisa kuģi un/vai sastāvdaļu, kuras gadījumā tā ir apstiprināta, vietās, kas norādītas apstiprinājuma apliecībā un pašraksturojumā;

b)

organizēt ikviena gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas, kuras gadījumā tā ir apstiprināta, tehnisko apkopi citā organizācijā, kas strādā saskaņā ar tās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Tas attiecas uz darbu, ko veic organizācija, kura nav atbilstīgi apstiprināta šādas tehniskās apkopes veikšanai atbilstīgi šīs daļas prasībām, un attiecas tikai uz darba jomu, ko pieļauj saskaņā ar 145.A.65. iedaļas b) punktā noteiktajām procedūrām. Šajā darba jomā neiekļauj gaisa kuģa tehnisko apkopi bāzē vai pilnīgu darbnīcā veiktās tehniskās apkopes pārbaudi vai dzinēja vai dzinēja moduļa kapitālremontu;

c)

apkopt ikvienu gaisa kuģi vai tā sastāvdaļu, kuras gadījumā tā ir apstiprināta, jebkurā atrašanās vietā atbilstoši vajadzībai, kas rodas vai nu tādēļ, ka gaisa kuģis nav derīgs lietošanai, vai arī tādēļ, ka nepieciešams atbalstīt operatīvo tehnisko apkopi atbilstoši apstākļiem, kuri norādīti pašraksturojumā;

d)

apkopt ikvienu gaisa kuģi un/vai sastāvdaļu, kuras gadījumā tā ir apstiprināta, vietā, kas norādīta kā operatīvās tehniskās apkopes vieta, kur var veikt tikai nelielu tehnisko apkopi un tikai tad, ja organizācijas pašraksturojumā ir atļauta šāda darbība un uzskaitītas šādas atrašanās vietas;

e)

pēc tehniskās apkopes pabeigšanas izsniegt izmantošanas sertifikātus atbilstoši 145.A.50. iedaļas prasībām.

145.A.80   Ierobežojumi organizācijai

Organizācija apkopj gaisa kuģi vai tā sastāvdaļu, kuras gadījumā tā ir apstiprināta, tikai tad, ja tai ir pieejamas visas vajadzīgās telpas, iekārtas, instrumenti, materiāli, tehniskās apkopes dati un sertificējošais personāls.

145.A.85   Izmaiņas organizācijā

Organizācija informē kompetento iestādi par visām turpmāk minētajām ierosinātajām izmaiņām organizācijā pirms tās tiek veiktas, lai ļautu kompetentajai iestādei noteikt pastāvīgu atbilstību šīs daļas prasībām un, ja vajadzīgs, izdarīt grozījumus apstiprinājuma apliecībā, izņemot ierosināto izmaiņu personālā gadījumus, par kurām vadībai nav bijis zināms iepriekš un par kurām jāpaziņo tiklīdz iespējams:

1.

organizācijas nosaukums;

2.

organizācijas galvenā atrašanās vieta;

3.

organizācijas papildu atrašanās vietas;

4.

atbildīgais pārvaldnieks;

5.

ikviena no personām, kas iecelta atbilstoši 145.A.30. iedaļas b) punkta noteikumiem;

6.

telpas, iekārtas, instrumenti, materiāli, procedūras, darba joma un sertificējošais personāls, kas varētu ietekmēt apstiprinājumu.

145.A.90   Pastāvīgs derīgums

a)

Apstiprinājumu izsniedz uz neierobežotu laikposmu. Tas turpina būt derīgs, kamēr:

1.

organizācija atbilst II pielikuma (145. daļa) prasībām, ņemot vērā noteikumus par rīcību attiecībā uz atzinumiem, kas norādīta 145.B.50. iedaļā; un

2.

kompetentajai iestādei ir nodrošināta piekļuve organizācijai, lai noteiktu, vai tā joprojām atbilst šās daļas prasībām; un

3.

apliecība nav atcelta vai atsaukta.

b)

Atceļot vai atsaucot apstiprinājumu, to nosūta atpakaļ kompetentajai iestādei.

145.A.95   Atzinumi

a)

1. līmeņa atzinums ir jebkura būtiska neatbilstība šajā pielikumā (145. daļā) noteiktajām prasībām, kas pazemina drošības standartu un nopietni apdraud lidojumu drošību.

b)

2. līmeņa atzinums ir jebkura neatbilstība šajā pielikumā (145. daļā) noteiktajām prasībām, kas varētu pazemināt drošības standartu un, iespējams, nopietni apdraudēt lidojumu drošību.

c)

Pēc tam, kad atbilstoši 145.B.50. iedaļas noteikumiem ir saņemts paziņojums par atzinumiem, tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājuma turētājs izstrādā koriģējošu darbību plānu un pierāda kompetentajai iestādei, ka šīs koriģējošās darbības tiek veiktas laikposmā, par kuru viņš ar to ir vienojies.

B IEDAĻA

PROCEDŪRA KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

145.B.01   Darbības joma

Šajā iedaļā noteiktas administratīvās procedūras, kuras kompetentā iestāde ievēro, veicot savus uzdevumus un pienākumus attiecībā uz tehniskās apkopes organizāciju apstiprinājumu izdošanu, pagarināšanu, maiņu, apturēšanu vai atsaukšanu saskaņā ar šo pielikumu (145. daļu).

145.B.10   Kompetentā iestāde

1.   Vispārīgi norādījumi

Dalībvalsts ieceļ kompetento iestādi, kurai uzliek atbildību par sertifikātu izdošanu, pagarināšanu, apmaiņu, apturēšanu vai atsaukšanu un par lidojumderīguma uzturēšanas uzraudzīšanu. Šī kompetentā iestāde izveido dokumentētas procedūras un organizatorisko struktūru.

2.   Resursi

Personāla skaits ir pietiekams, lai varētu izpildīt prasības, kas sīki izklāstītas šajā iedaļā.

3.   Kvalifikācija un apmācība

Personālam, kas iesaistīts apstiprinājumu izdošanā saskaņā ar šo pielikumu (145. daļu):

a)

jābūt pietiekami kvalificētam un tam jābūt vajadzīgajām zināšanām, pieredzei un apmācībai, lai veiktu tam uzticētos pienākumus;

b)

ja vajadzīgs, jābūt apmācītam/paaugstinājušam kvalifikāciju atbilstoši šā pielikuma (145. daļas) noteikumiem, ieskaitot tā paredzēto nozīmi un standartu.

4.   Procedūras

Kompetentā iestāde ievieš procedūras, kurās sīki izklāstīts, kā panākt atbilstību šās B iedaļas noteikumiem.

Procedūras jāpārskata un jāgroza, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību.

145.B.15   Organizācijas, kas atrodas vairākās dalībvalstīs

Ja tehniskās apkopes uzņēmumi atrodas vairāk kā vienā dalībvalstī, apstiprinājuma pārbaudi un pastāvīgo uzraudzību veic kopā ar kompetentajām iestādēm, kuras iecēlušas tās dalībvalstis, kuru teritorijās atrodas pārējie tehniskās apkopes uzņēmumi.

145.B.20   Sākotnējā apstiprināšana

1.

Pieņemot, ka 145.A.30. iedaļas a) un b) punkta prasības ir izpildītas, kompetentā iestāde rakstveidā pieteikuma iesniedzējam oficiāli norāda savu apstiprinājumu 145.A.30. iedaļas a) un b) punktā minētajam personālam.

2.

Kompetentā iestāde nosaka, ka tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumā minētās procedūras atbilst šā pielikuma (145. daļas) noteikumiem, un nodrošina, ka atbildīgais pārvaldnieks paraksta saistību deklarāciju.

3.

Kompetentā iestāde pārbauda, vai organizācija atbilst šā pielikuma (145. daļas) prasībām.

4.

Sanāksmi ar atbildīgo pārvaldnieku sasauc vismaz reizi apstiprinājuma pārbaudes laikā, lai pārliecinātos, ka viņš pilnīgi saprot apstiprinājuma nozīmi un iemeslu, kāpēc jāparaksta organizācijas pašraksturojuma deklarācija par atbilstību pašraksturojumā norādītajām procedūrām.

5.

Visus atzinumus rakstveidā paziņo organizācijai.

6.

Kompetentā iestāde reģistrē visus atzinumus, slēgšanas pasākumus (pasākumus, kas vajadzīgi, lai slēgtu atzinumu) un ieteikumus.

7.

Sākotnējā apstiprinājuma gadījumā visi defekti ir jānovērš, lai varētu izdot apstiprinājumu.

145.B.25   Apstiprinājuma izdošana

1.

Kompetentā iestāde oficiāli apstiprina pašraksturojumu un izdod pieteikuma iesniedzējam apstiprinājuma apliecību, kas norādīta 3. veidlapā, kurā iekļauti apstiprinājuma novērtējumi. Kompetentā iestāde izdod apliecību tikai tad, ja organizācija atbilst šā pielikuma (145. daļas) prasībām.

2.

Kompetentā iestāde norāda apstiprinājuma nosacījumus 3. veidlapas apstiprinājuma apliecībā.

3.

Atsauces numuru iekļauj 3. veidlapas apstiprinājuma apliecībā veidā, kādu norādījusi Aģentūra.

145.B.30   Apstiprinājuma pagarināšana

Apstiprinājuma pagarināšanu uzrauga atbilstoši piemērojamajam “sākotnējās apstiprināšanas” procesam, kas norādīts 145.A.20. iedaļā. Turklāt:

1.

Kompetentā iestāde glabā un atjauno programmu attiecībā uz katru apstiprināto tehniskās apkopes organizāciju, kas atrodas tās uzraudzībā, kurā uzskaitītas dienas, kurās ir veicama pārbaude un kad šādas pārbaudes tika veiktas.

2.

Katrai organizācijai pilnīgi pārbauda atbilstību šā pielikuma (145. daļas) noteikumiem laikposmos, kas nepārsniedz 24 mēnešus.

3.

Vismaz reizi 24 mēnešos sasauc sanāksmi ar atbildīgo pārvaldnieku, lai nodrošinātu, ka viņš ir informēts par būtiskajiem jautājumiem, kas radušies šādu pārbaužu laikā.

145.B.35   Izmaiņas

1.

Kompetentā iestāde saņem paziņojumu no organizācijas par ikvienu no ierosinātajām izmaiņām, kas minētas 145.A.85. iedaļā.

Kompetentā iestāde atbilst visiem piemērojamajiem sākotnējā procesa punktu elementiem ikvienas izmaiņas organizācijā gadījumā.

2.

Kompetentā iestāde var norādīt nosacījumus, saskaņā ar kuriem organizācija var darboties šādu izmaiņu laikā, ja vien tā nenosaka, ka apstiprinājums ir jāaptur.

145.B.40   Grozījumi tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumā

Ja tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumā (MOE) tiek veikti jebkādi grozījumi, tad:

1)

grozījumu tieša apstiprinājuma gadījumā saskaņā ar 145.A.70. iedaļas b) punktu kompetentā iestāde pārbauda, vai pašraksturojumā norādītās procedūras atbilst II pielikuma (145. daļa) prasībām, pirms oficiāli paziņot apstiprinātajai organizācijai par apstiprinājumu;

2)

ja grozījumu apstiprināšana notiek, izmantojot netiešā apstiprinājuma procedūru saskaņā ar 145.A.70. iedaļas c) punktu, kompetentā iestāde pārliecinās par to, ka i) grozījumi ir nenozīmīgi un ii) tā pietiekami kontrolē grozījumu apstiprinājumu, lai nodrošinātu arī turpmāku atbilstību II pielikuma (145. daļa) prasībām.

145.B.45   Apstiprinājuma atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

Kompetentā iestāde:

a)

balstoties uz pamatotiem iemesliem, potenciālā drošības apdraudējuma gadījumā aptur apstiprinājumu; vai

b)

aptur, atsauc vai ierobežo apstiprinājumu atbilstoši 145.B.50. iedaļas noteikumiem.

145.B.50   Atzinumi

a)

Ja pārbaužu laikā vai citādā veidā atrod pierādījumus par to, ka pastāv neatbilstība šā pielikuma (145. daļas) prasībām, kompetentā iestāde veic turpmāk minētās darbības:

1.

Attiecībā uz 1. līmeņa atzinumiem, kompetentā iestāde veic tūlītēju darbību, lai, atkarībā no 1. līmeņa atzinuma pakāpes, pilnīgi vai daļēji atsauktu, ierobežotu vai apturētu apstiprinājumu tehniskās apkopes organizācijai līdz brīdim, kad organizācija ir veiksmīgi veikusi koriģējošu darbību.

2.

Attiecībā uz 2. līmeņa atzinumiem, kompetentā iestāde nosaka labošanai vajadzīgo laikposmu, kas ir atbilstošs atzinuma raksturam un nepārsniedz trīs mēnešus. Dažos gadījumos šā pirmā posma beigās un atbilstoši atzinuma raksturam, kompetentā iestāde šo laikposmu var pagarināt vēl par trīs mēnešiem atbilstoši apmierinošam koriģējošo darbību plānam.

b)

Kompetentā iestāde veic darbību, lai pilnīgi vai daļēji apturētu apstiprinājumu, gadījumā, ja neiekļaujas tajā laika posma termiņā, kuru tā ir noteikusi.

145.B.55   Uzskaite

1.

Kompetentā iestāde izveido uzskaites sistēmu ar minimālajiem glabāšanas kritērijiem, kas nodrošina procesa pietiekamu izsekojamību katra atsevišķa apstiprinājuma izdošanai, pagarināšanai, maiņai, apturēšanai vai atsaukšanai.

2.

Uzskaitē vismaz iekļauj:

a)

pieteikumu organizācijas apstiprinājuma saņemšanai, ieskaitot ar to saistīto pagarinājumu;

b)

kompetentās iestādes pastāvīgās uzraudzības programmu, ieskaitot visus pārbaudes uzskaites datus;

c)

organizācijas apstiprinājuma apliecību ar visām izmaiņām tajā;

d)

pārbaudes programmas kopiju, kurā uzskaitītas dienas, kurās jāveic pārbaudes, un dienas, kad tās tika veiktas;

e)

oficiālās sarakstes kopijas, ieskaitot 4. veidlapu vai līdzvērtīgu;

f)

informāciju par ikvienu/visiem atbrīvojuma un izpildes nodrošināšanas pasākumu(-iem);

g)

visas citas kompetentās iestādes pārbaudes ziņojuma veidlapas;

h)

tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumus.

3.

Glabāšanas periods iepriekš minētajai uzskaitei ir vismaz četri gadi.

4.

Kompetentā iestāde var izvēlēties lietot vai nu dokumentāro, vai datorizēto sistēmu, vai arī abu apvienojumu, uz kuru attiecas atbilstīga kontrole.

145.B.60   Atbrīvojumi

Kompetentā iestāde reģistrē un saglabā datus par visiem atbrīvojumiem, kas piešķirti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 216/2008 10. panta 3. punktam.

I papildinājums

Autorizēts izmantošanas sertifikāts – EASA 1. veidlapa

Piemēro I pielikuma (M daļa) II papildinājuma noteikumus.

II papildinājums

Klases un novērtējuma sistēma, ko izmanto i pielikuma (M daļa) F apakšiedaļā un II pielikumā (145. daļa) minēto tehniskās apkopes organizāciju apstiprināšanai

Piemēro I pielikuma (M daļa) IV papildinājuma noteikumus.

III papildinājums

II pielikumā (145. daļa) minētā tehniskās apkopes organizāciju apstiprināšana

Image

Image

IV papildinājums

Nosacījumi tāda personāla izmantošanai, kas nav ieguvis kvalifikāciju atbilstoši III pielikumam (66. daļai), kurš minēts 145.A.30. iedaļas j) punkta 1. un 2. apakšpunktā

1.   Sertificējošais personāls, kas atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem, atbilst 145.A.30. iedaļas j) punkta 1. un 2. apakšpunkta noteikumiem:

a)

personai ir licence vai sertificējošā personāla atļauja, kas izdota saskaņā ar valsts tiesību aktiem pilnībā atbilstoši ICAO 1. pielikumam;

b)

personas darba joma nepārsniedz to darba jomu, kas norādīta valsts licencē vai sertificējošā personāla atļaujā, atkarībā no tā, kura ir visvairāk ierobežojoša;

c)

personai jāpierāda, ka tā ir apmācīta par cilvēciskiem faktoriem un aviācijas tiesību aktiem, kas minēti 9. un 10. modulī un III pielikuma (66. daļa) I papildinājumā;

d)

persona pierāda piecu gadu ilgu tehniskās apkopes pieredzi operatīvās tehniskās apkopes sertificējošā personāla gadījumā un astoņu gadu ilgu tehniskās apkopes pieredzi bāzes tehniskās apkopes sertificējošā personāla gadījumā. Tomēr tām personām, kurām atļautie uzdevumi nepārsniedz 66. daļā minētā A kategorijas sertificējošā personāla uzdevumus, jāpierāda tikai trīs gadu ilga pieredze tehniskajā apkopē;

e)

operatīvās tehniskās apkopes sertificējošais personāls un bāzes tehniskās apkopes palīgpersonāls pierāda, kas viņš(-a) saņēmis(-usi) tipa apmācību un nokārtojis(-usi) eksāmenu attiecīgi B1, B2 vai B3 kategorijas līmenī, kā minēts III pielikuma (66. daļa) III papildinājumā attiecībā uz katru gaisa kuģa tipu b) apakšpunktā minētajā darba jomā. Tomēr tās personas, kuru darba joma nepārsniedz A kategorijas sertificējošā personāla uzdevumus, var saņemt tikai uzdevumapmācību pilnas tipa apmācības vietā;

f)

bāzes tehniskās apkopes sertificējošais personāls pierāda, kas viņš(-a) saņēmis(-usi) tipa apmācību un nokārtojis(-usi) eksāmenu attiecīgi B1, B2 vai B3 kategorijas līmenī, kā minēts III pielikuma (66. daļa) III papildinājumā attiecībā uz katru gaisa kuģa tipu b) punktā minētajā darba jomā, izņemot to, ka pirmajam gaisa kuģa tipam apmācībai un eksāmenam jābūt III pielikuma B1, B2 vai B3 kategorijas līmenī.

2.   Aizsargātas tiesības:

a)

personāls, kam bija tiesības pirms III pielikuma (66. daļa) stāšanās spēkā, var turpināt tās izmantot bez vajadzības ievērot 1. punkta c) līdz f) apakšpunkta prasības;

b)

tomēr pēc šīs spēkā stāšanās dienas, ikviens personāls, kurš vēlas paplašināt savas atļaujas darbības jomu, lai tajā iekļautu papildu tiesības, ievēro minētā 1. punkta prasības;

c)

neskarot iepriekš minētā 2. punkta b) apakšpunktu, netiek prasīta atbilstība 1. punkta c) un d) apakšpunkta prasībām papildu tipa apmācības gadījumā.


III PIELIKUMS

(66. daļa)

SATURS

66.1.

Kompetentā iestāde

A IEDAĻA –

TEHNISKĀS PRASĪBAS

A APAKŠIEDAĻA –

GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCE

66.A.1.

Darbības joma

66.A.3.

Licences kategorijas

66.A.5.

Gaisa kuģu grupas

66.A.10.

Piemērošana

66.A.15.

Atbilstība