EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0889

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 889/2014 ( 2014. gada 14. augusts ), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz kopējo drošības prasību atzīšanu saskaņā ar pilnvaroto pārstāvju un zināmo nosūtītāju programmu un atzīto uzņēmēju programmu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 243, 15.8.2014, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Iesaist. atcelta ar 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/889/oj

15.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 889/2014

(2014. gada 14. augusts),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz kopējo drošības prasību atzīšanu saskaņā ar pilnvaroto pārstāvju un zināmo nosūtītāju programmu un atzīto uzņēmēju programmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1) un jo īpaši tās 247. pantu,

tā kā:

(1)

Gan muitas, gan aviācijas drošības jomā attiecīgajos tiesību aktos, jo īpaši Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 300/2008 (2) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā, paredzēts, ka uzņēmumus, kas atbilst konkrētiem nosacījumiem, var sertificēt, lai nodrošinātu un veicinātu drošu piegādes ķēdi.

(2)

Esošajos muitas un aviācijas jomas tiesību aktos ir paredzēta konkrētu attiecīgajām programmām atbilstošu sertifikāciju atzīšana, jo īpaši attiecībā uz drošības pārbaudēm, ko veic saistībā ar katru no tām. Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (3) 14.k panta 2. punkta b) apakšpunktā un 3. punktā noteikts, ka gadījumā, ja persona, kas iesniedz pieteikumu atzīta uzņēmēja statusa iegūšanai, jau ir pilnvarots pārstāvis, kritēriju “pienācīgi drošības un drošuma standarti” uzskata par izpildītu saistībā ar telpām, attiecībā uz kurām uzņēmējs ieguvis pilnvarota pārstāvja statusu. Komisijas Regulas (ES) Nr. 185/2010 (4) pielikuma 6.3.1.2. un 6.4.1.2. punktā noteikts, ka attiecīgajai iestādei vai neatkarīgam vērtētājam, kas rīkojas tās vārdā, būtu jāņem vērā tas, vai uzņēmējam, kas iesniedz pieteikumu, lai iegūtu pilnvarota pārstāvja vai zināma nosūtītāja statusu, ir atzīta uzņēmēja sertifikāts.

(3)

Gan muitas jomas tiesību aktu, kas reglamentē atzīta uzņēmēja statusu, gan aviācijas tiesību aktu, kas reglamentē pilnvarota pārstāvja un zināma nosūtītāja statusu, praktiskā īstenošana liecina par to, ka esošā savstarpējā atzīšana starp programmām nav pietiekama, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku sinerģiju starp attiecīgajām drošības programmām. Drošības prasības gan attiecībā uz aviācijas drošības jomas pilnvaroto pārstāvju un zināmo nosūtītāju programmu, gan uz muitas jomas atzīto uzņēmēju programmu ir līdzvērtīgas tādā mērā, ka abu programmu savstarpējā pielīdzināšana var tikt turpināta.

(4)

Abu programmu turpmāka pielīdzināšana, lai sasniegtu līdzvērtīgu atzīšanas līmeni, tostarp attiecībā uz informācijas apmaiņu, ir nepieciešama, lai samazinātu administratīvo slogu, kas gulstas uz attiecīgajām ekonomikas nozarēm un valsts iestādēm (gan muitas un civilās aviācijas jomā), vienlaikus paaugstinot arī esošo drošības līmeni.

(5)

Ir vajadzīgs grozījums Regulā (EEK) Nr. 2454/93, lai aktualizētu atsauces uz spēkā esošajiem tiesību aktiem aviācijas jomā, iekļautu zināma nosūtītāja statusa atzīšanu, ciktāl tas saistīts ar atzītu uzņēmēju, noteiktu kopējo prasību atzīšanas robežas starp attiecīgajām programmām un darītu iespējamu vajadzīgo informācijas apmaiņu starp muitas un aviācijas iestādēm.

(6)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2454/93.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 2454/93 groza šādi:

1)

regulas 14.k pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

tai jābūt pilnvarotam pārstāvim Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 300/2008 (5) 3. panta izpratnē un jāatbilst prasībām, kas izklāstītas Komisijas Regulā (EK) Nr. 185/2010 (6);

(5)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp."

(6)  OV L 55, 5.3.2010., 1. lpp.”;"

b)

panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Ja aviosabiedrība ir pilnvarots pārstāvis, 1. punktā paredzētos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz objektiem un darbībām, attiecībā uz kuriem pieteikuma iesniedzējs ieguvis pilnvarota pārstāvja statusu, ciktāl nosacījumi pilnvarota pārstāvja statusa piešķiršanai ir identiski vai atbilstoši tiem, kas noteikti 1. punktā.”;

c)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ja pieteikuma iesniedzējs veic uzņēmējdarbību Kopienas muitas teritorijā un ir pilnvarots pārstāvis vai zināms nosūtītājs Regulas (EK) Nr. 300/2008 3. panta izpratnē, un atbilst Regulā (EK) Nr. 185/2010 noteiktajām prasībām, 1. punktā paredzētos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz objektiem un darbībām, attiecībā uz kuriem pieteikuma iesniedzējs ieguvis pilnvarota pārstāvja vai zināma nosūtītāja statusu, ciktāl nosacījumi pilnvarota pārstāvja statusa piešķiršanai ir identiski vai atbilstoši tiem, kas noteikti 1. punktā.”;

2)

regulas 14.w pantam pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Izdevējs muitas dienests nekavējoties dara pieejamu attiecīgajai valsts iestādei, kas atbild par civilās aviācijas drošību, šādu tā rīcībā esošu informācijas minimumu saistībā ar atzītā uzņēmēja statusu:

a)

informāciju par atzītā uzņēmēja (AEO) sertifikātu – drošība un drošums (AEOS) – un AEO sertifikātu – muitas procedūru vienkāršojumi (AEOF) –, tostarp sertifikāta turētāja nosaukumu un attiecīgā gadījumā informāciju par atzītā uzņēmēja statusa grozīšanu, atcelšanu vai apturēšanu un to iemesliem;

b)

informāciju par to, vai konkrēto objektu ir apmeklējuši muitas dienesti, pēdējā apmeklējuma datumu un apmeklējuma mērķi (sertifikācijas process, atkārtota novērtēšana, uzraudzība);

c)

informāciju par AEOS un AEOF sertifikātu atkārtotām novērtēšanām un to rezultātiem.

Valsts muitas dienesti, vienojoties ar attiecīgo valsts iestādi, kas atbild par civilās aviācijas drošību, vēlākais līdz 2015. gada 1. martam izstrādā detalizētus nosacījumus kārtībai, kādā notiek tādas pirmajā daļā minētās informācijas apmaiņa, kura nav pieejama 14.x pantā minētajā elektroniskajā informācijas un saziņas sistēmā.

Valsts iestādes, kas atbild par civilās aviācijas drošību, rīkojoties ar attiecīgo informāciju, izmanto to tikai nolūkos, kas saistīti ar attiecīgo pilnvaroto pārstāvju un zināmo nosūtītāju programmām, un īsteno pienācīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu šīs informācijas drošību.”;

3)

regulas 14.x pantā iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a   Attiecīgā gadījumā, jo īpaši tad, ja atzītā uzņēmēja statusu uzskata par pamatu apstiprinājumu, atļauju vai atvieglojumu piešķiršanai saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem, attiecīgajai valsts iestādei, kas atbild par civilās aviācijas drošību, arī var piešķirt pieeju 14.w panta 4. punkta a) un c) apakšpunktā minētajai informācijai.”;

4)

regulas 1.c pielikumu groza šādi:

a)

15. ailes nosaukumu aizstāj ar šādu:

Image

b)

15. ailes paskaidrojuma nosaukumu aizstāj ar šādu:

“15.

Jau piešķirtie vienkāršojumi vai atvieglojumi, 14.k panta 4. punktā minētie sertifikāti un/vai iegūts pilnvarota pārstāvja vai zināma nosūtītāja statuss, kā minēts 14.k panta 2. un 3. punktā”;

c)

15. ailes paskaidrojumu aizstāj ar šādu:

“Ja vienkāršojumi jau piešķirti, norādiet vienkāršojuma veidu, attiecīgo muitas procedūru un atļaujas numuru.Attiecīgo muitas procedūru apzīmē ar burtiem, kas izmantoti kā aiļu nosaukumi (no A līdz K), lai identificētu muitas procedūras tabulā 37. pielikuma I sadaļas B punktā.

14.k panta 2. un 3. punktā minētajos gadījumos norāda iegūto statusu –pilnvarots pārstāvis vai zināms nosūtītājs – un sertifikāta numuru.

Ja pieteikuma iesniedzējs ir viena vai vairāku 14.k panta 4. punktā minēto sertifikātu turētājs, norādiet šāda(-u) sertifikāta(-u) veidu un numuru.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 14. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.).

(3)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2010. gada 4. marta Regula (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgo pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (OV L 55, 5.3.2010., 1. lpp.).


Top