EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0821

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 821/2014 ( 2014. gada 28. jūlijs ), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par programmas ieguldījumu pārskaitīšanu un pārvaldību, ziņošanu par finanšu instrumentiem, informācijas un komunikācijas pasākumu tehniskajiem rādītājiem, kas attiecas uz darbību, un datu reģistrēšanas un glabāšanas sistēmu

OJ L 223, 29.7.2014, p. 7–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/821/oj

29.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 223/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 821/2014

(2014. gada 28. jūlijs),

ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par programmas ieguldījumu pārskaitīšanu un pārvaldību, ziņošanu par finanšu instrumentiem, informācijas un komunikācijas pasākumu tehniskajiem rādītājiem, kas attiecas uz darbību, un datu reģistrēšanas un glabāšanas sistēmu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (1), un jo īpaši tās 38. panta 10. punktu, 46. panta 3. punktu, 115. panta 4. punktu un 125. panta 8. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 215/2014 (2) ir paredzēti programmu sagatavošanai nepieciešamie noteikumi. Lai nodrošinātu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu (“ESI fondu”) finansēto programmu īstenošanu, ir jāparedz turpmāki noteikumi attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1303/2013 piemērošanu. Lai veidotu vispusīgu priekšstatu par minētajiem noteikumiem un sekmētu piekļuvi tiem, minētie noteikumi būtu jānosaka vienā īstenošanas aktā.

(2)

Lai varētu elastīgākā veidā mobilizēt finanšu instrumentus paredzētajam atbalstam no dažādiem avotiem, ko vadošā iestāde pārvalda, izmantojot vienu no Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta pirmajā daļā noteiktajiem veidiem, ir jāprecizē, kā programmas ieguldījumi tiek pārskaitīti un pārvaldīti. Proti, ir jāprecizē apstākļi, saskaņā ar kuriem finanšu instruments var saņemt ieguldījumus no vairāk kā vienas programmas vai no vairāk kā viena tās pašas programmas prioritārā virziena vai pasākuma, kā arī jāprecizē nosacījumi, saskaņā ar kuriem galasaņēmējam veiktos valstu publiskā vai privātā sektora ieguldījumus finanšu instrumentos var uzskatīt par valsts līdzfinansējumu.

(3)

Jāizveido paraugs ziņošanai Komisijai par finanšu instrumentiem, lai nodrošinātu, ka vadošās iestādes konsekventi un salīdzināmi sniedz Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punktā prasīto informāciju. Paraugs ziņošanai par finanšu instrumentiem ir nepieciešams arī tādēļ, lai Komisijai būtu iespējams sniegt datu apkopojumus par progresu, kas panākts, finansējot un īstenojot finanšu instrumentus.

(4)

Lai darbībām Savienības kohēzijas politikas jomā nodrošinātu saskaņotu informācijas un komunikācijas pasākumu vizuālo identitāti, būtu jāizveido norādījumi par Savienības emblēmas izveidi un standarta krāsu noteikšanu, kā arī tehniskie parametri Savienības emblēmas izvietošanai un atsaucei uz fondu vai fondiem, no kuriem attiecīgajai darbībai tiek piešķirts atbalsts.

(5)

Lai infrastruktūras un būvniecības darbībām Savienības kohēzijas politikas jomā nodrošinātu saskaņotu informācijas un komunikācijas pasākumu vizuālo identitāti, būtu jāizveido tehniskie parametri informācijas stendiem un pastāvīgajai plāksnei attiecībā uz tām infrastruktūras un būvniecības darbībām, kurām piešķirtais kopējais publiskais atbalsts pārsniedz EUR 500 000 par katru darbību.

(6)

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 2. punkta d) apakšpunkta nolūkā ir nepieciešams noteikt tehniskās specifikācijas sistēmai, kas paredzēta to datu reģistrēšanai un glabāšanai datorizētā veidā par katru darbību, kuri ir nepieciešami, lai veiktu uzraudzību, novērtēšanu, finanšu pārvaldību, pārbaudi un revīziju.

(7)

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punkta otrās daļas efektīvas īstenošanas nolūkā ir nepieciešams nodrošināt datu reģistrēšanas un glabāšanas sistēmas tehnisko specifikāciju pilnīgu sadarbspēju ar minētās regulas 122. panta 3. punktā norādīto sistēmu arhitektūras, tehniskajā un semantiskajā līmenī.

(8)

Sīki izstrādātajām datu reģistrēšanas un glabāšanas sistēmas tehniskajām specifikācijām jābūt pietiekami dokumentētām, lai nodrošinātu revīzijas liecības saistībā ar atbilstību tiesību aktu prasībām.

(9)

Datu reģistrēšanas un glabāšanas sistēmā būtu jāiekļauj arī pienācīgi meklēšanas rīki un ziņošanas funkcijas, lai būtu iespējams viegli iegūt un apkopot informāciju, kas tajā glabāta uzraudzīšanas, novērtēšanas, finanšu pārvaldības, pārbaudīšanas un revīzijas nolūkiem.

(10)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu koordinācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

SĪKI IZSTRĀDĀTI NOTEIKUMI PAR PROGRAMMAS IEGULDĪJUMU PĀRSKAITĪŠANU UN PĀRVALDĪBU UN ZIŅOŠANU PAR FINANŠU INSTRUMENTIEM

1. pants

Programmas ieguldījumu pārskaitīšana un pārvaldība

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 10. punkts)

1.   Ja finanšu instrumentā veikti ieguldījumi no vairāk kā vienas programmas vai no vairāk kā viena tās pašas programmas prioritārā virziena vai pasākuma, struktūra, kas īsteno attiecīgo finanšu instrumentu, ziņošanas un revīzijas nolūkiem uztur atsevišķu kontu vai atbilstošu uzskaites kodu katras programmas, prioritārā virziena vai pasākuma ieguldījumiem.

2.   Ja finanšu instrumentos valstu publiskā un privātā sektora ieguldījumi veikti galasaņēmēju līmenī, saskaņā ar konkrētu fondu noteikumiem struktūras, kas īsteno attiecīgos finanšu instrumentus, atbilstīgi 3.–6. punktam pārvalda valstu publiskā vai privātā sektora ieguldījumus, kuri veido valsts līdzfinansējumu un kuri veikti galasaņēmēju līmenī.

3.   Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentus, glabā šādus dokumentārus pierādījumus:

a)

juridiski saistošus nolīgumus, kas noslēgti ar privātām vai publiskām struktūrām saistībā ar šo struktūru veiktajiem valstu publiskā vai privātā sektora ieguldījumiem, kuri veido valsts līdzfinansējumu, galasaņēmēju līmenī;

b)

privāto vai publisko struktūru līdzekļi, kas veido valsts līdzfinansējumu un ko tās pārskaitījušas galasaņēmējiem;

c)

valstu publiskā vai privātā sektora ieguldījumi, kuri veido valsts līdzfinansējumu un kurus veic privātas vai publiskas struktūras, un par kuriem paziņots struktūrai, kas īsteno finanšu instrumentu.

4.   Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentus, uzņemas vispārēju atbildību par investīcijām galasaņēmējos, tostarp par programmu ieguldījumu turpmāku uzraudzīšanu saskaņā ar finansēšanas nolīgumiem.

5.   Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentus, nodrošina, ka izdevumi, kurus kā valsts līdzfinansējumu sedz valstu publiskā vai privātā sektora ieguldījumi, ir attiecināmi pirms to paziņošanas vadošajai iestādei.

6.   Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentus, glabā revīzijas liecības par valstu publiskā vai privātā sektora ieguldījumiem, kuri veido valsts līdzfinansējumu, līdz pat galasaņēmēja līmenim.

2. pants

Paraugs ziņošanai par finanšu instrumentiem

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 3. punkts)

Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 1. punktā norādīto konkrēto ziņojumu vadošās iestādes izmanto šīs regulas I pielikumā norādīto paraugu.

II NODAĻA

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PASĀKUMU TEHNISKIE PARAMETRI, KAS ATTIECAS UZ DARBĪBĀM, NORĀDĪJUMI PAR SAVIENĪBAS EMBLĒMAS IZVEIDI UN STANDARTA KRĀSU NOTEIKŠANU

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 115. panta 4. punkts)

3. pants

Norādījumi par emblēmas izveidi un standarta krāsu noteikšanu

Savienības emblēmu izveido saskaņā ar II pielikumā noteiktajiem grafiskajiem standartiem.

4. pants

Savienības emblēmas izvietošanas tehniskie parametri un atsauce uz fondu vai fondiem, no kuriem attiecīgajai darbībai tiek piešķirts atbalsts

1.   Tīmekļa vietnēs izvieto krāsainu Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XII pielikuma 2.2. sadaļas 1. punkta a) apakšpunktā minēto Savienības emblēmu. Visos pārējos plašsaziņas līdzekļos pēc iespējas izmanto krāsainu emblēmu; melnbaltu krāsu salikumu var izmantot tikai pamatotos gadījumos.

2.   Savienības emblēmai vienmēr jābūt skaidri saredzamai un izvietotai labi redzamā vietā. Tās novietojumam un izmēram jāatbilst izmantotā materiāla vai dokumenta izmēram. Prasību norādīt atsauci uz fondu nepiemēro maziem reklāmas priekšmetiem.

3.   Ja Savienības emblēma, atsauce uz Savienību un attiecīgo fondu ir izvietota tīmekļa vietnē:

a)

apmeklējot tīmekļa vietni, Savienības emblēmai un atsaucei uz Savienību jābūt redzamai, digitālās ierīces skata laukumā tā, lai lietotājam tīmekļa vietnes lapa nebūtu jāritina uz leju;

b)

atsaucei uz attiecīgo fondu jābūt redzamai tajā pašā tīmekļa vietnē.

4.   Eiropas Savienības nosaukumu vienmēr raksta nesaīsināti. Finanšu instrumenta nosaukumā ietver atsauci, norādot, ka tas saņem atbalstu no ESI fondiem. Burtveidols, ko izmanto kopā ar Savienības emblēmu, var būt viens no šiem: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nav atļauts izmantot kursīvu, pasvītrojumu un fonta efektus. Teksta novietojums attiecībā pret Savienības emblēmu nedrīkst aizsegt emblēmu. Izmantotajam fonta lielumam jābūt proporcionālam emblēmas lielumam. Fonta krāsai ir jābūt Reflex blue, melnai vai baltai – atkarībā no fona.

5.   Ja papildus Savienības emblēmai izvieto citus logotipus, Savienības emblēmai pēc augstuma vai platuma jābūt vismaz tikpat lielai kā lielākajam logotipam.

5. pants

Pastāvīgo plākšņu un pagaidu vai pastāvīgo informācijas stendu tehniskie parametri

1.   Darbības nosaukums, darbības galvenais mērķis, Savienības emblēma kopā ar atsauci uz Savienību un atsauci uz fondu vai fondiem, kas jānorāda uz Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XII pielikuma 2.2. sadaļas 4. punktā minētā pagaidu informācijas stenda, aizņem vismaz 25 % no minētā informācijas stenda laukuma.

2.   Darbības nosaukums un darbības atbalstītā pasākuma galvenais mērķis, Savienības emblēma kopā ar atsauci uz Savienību un atsauci uz fondu vai fondiem, kas jānorāda uz Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XII pielikuma 2.2. sadaļas 5. punktā minētās pastāvīgās plāksnes vai pastāvīgā informācijas stenda, aizņem vismaz 25 % no minētās plāksnes vai informācijas stenda laukuma.

III NODAĻA

DATU REĢISTRĒŠANAS UN GLABĀŠANAS SISTĒMA

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 8. punkts)

6. pants

Vispārīgi noteikumi

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētajai datu reģistrēšanas un glabāšanas sistēmai jāatbilst 7.–11. pantā noteiktajām tehniskajām specifikācijām.

7. pants

Datu un dokumentu aizsardzība un saglabāšana, to integritāte

1.   Piekļuve sistēmai ir iespējama, balstoties uz dažādiem lietotājiem iepriekš piešķirtām tiesībām, un var tikt liegta, ja tā vairs nav nepieciešama.

2.   Sistēmā tiek glabāti ieraksti par jebkādiem dokumentu un datu reģistrēšanas, grozīšanas vai dzēšanas gadījumiem.

3.   Sistēma neļauj mainīt to dokumentu saturu, kuri ir elektroniski parakstīti. Laika zīmogu, ar ko apliecina pievienotā elektroniski parakstītā dokumenta iesniegšanu, izveido un piešķir konkrētam dokumentam, un to nevar mainīt. Tādu dokumentu dzēšanas gadījumi tiek reģistrēti saskaņā ar 2. punktu.

4.   Dati regulāri tiek dublēti. Dublētu elektroniskās datnes reģistru ar visu tās saturu ir iespējams izmantot ārkārtas gadījumā.

5.   Elektroniskā glabātava ir aizsargāta pret jebkādu datu zuduma risku vai izmaiņām tās integritātē. Šī aizsardzība ietver fizisku aizsardzību pret neatbilstošu temperatūru un mitruma līmeni, uguns un zādzības detektorsistēmas, pienācīgas aizsardzības sistēmas pret vīrusu uzbrukumiem, hakeriem un jebkādu citu nesankcionētu piekļuvi.

6.   Sistēma nodrošina datu, formātu un datorvides migrāciju pietiekami bieži, lai dokumenti un dati būtu salasāmi un pieejami līdz Regulas (ES) Nr. 1303/2013 140. panta 1. punktā minētā attiecīgā perioda beigām.

8. pants

Sadarbspēja

1.   Sistēma ir sadarbspējīga ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punktā minētajām elektronisko datu apmaiņas sistēmām starp saņēmējiem.

Vajadzības gadījumā sistēma atvieglo pārbaužu veikšanu saistībā ar saņēmēju sniegto datu ticamību un, ja nepieciešams, datu pabeigtību pirms to drošas saglabāšanas.

2.   Sistēma ir sadarbspējīga ar citām saistītajām datorizētām sistēmām, ko Valsts sadarbspējas satvars un Eiropas sadarbspējas sistēma (EIF) izveidoja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 922/2009/EK (3).

3.   Sistēma ir sadarbspējīga tehniskajā un semantiskajā līmenī. Ar specifikācijām tiek atbalstīti datu apmaiņas standarta formāti un nodrošināts, ka neviendabīgas sistēmas šos formātus var atpazīt un apmainīties ar tiem.

9. pants

Meklēšanas un ziņošanas funkcijas

Sistēmā ietilpst:

a)

atbilstīgi meklēšanas rīki, kas ļauj viegli iegūt dokumentus, datus un to metadatus;

b)

ziņošanas funkcija, kas ļauj izveidot ziņojumus, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem, jo īpaši saistībā ar Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 480/2014 (4) noteiktajiem datiem;

c)

iespēja saglabāt, eksportēt vai izdrukāt b) apakšpunktā minētos ziņojumus, vai arī ir norādīta saite uz ārēju lietojumprogrammu, kas tādu iespēju nodrošina.

10. pants

Sistēmas dokumentācija

Vadošā iestāde nodrošina sīki izstrādātu un atjauninātu funkcionālo un tehnisko dokumentāciju saistībā ar darbību un sistēmas parametriem, kas pēc pieprasījuma ir pieejama attiecīgajām par programmas pārvaldību atbildīgajām struktūrām, Komisijai un Revīzijas palātai.

Pirmajā daļā minētā dokumentācija kalpos par pierādījumu Regulas (ES) Nr. 1303/2013 īstenošanai attiecīgajā dalībvalstī.

11. pants

Informācijas apmaiņas drošums

Izmantoto sistēmu aizsargā ar pienācīgiem drošības pasākumiem, kas aptver dokumentu klasifikāciju, informācijas sistēmu aizsardzību un personas datu aizsardzību. Šie pasākumi atbilst starptautiskajiem standartiem un valstu tiesību aktu prasībām.

Pirmajā daļā minētie drošības pasākumi aizsargā tīklus un pārsūtīšanas ierīces gadījumos, kad sistēma mijiedarbojas ar citiem moduļiem un sistēmām.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 7. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 215/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz metodoloģiju klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas atbalstam, starpposma mērķu un galamērķu noteikšanu darbības rezultātu satvarā un intervences kategoriju nomenklatūru Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (OV L 69, 8.3.2014., 65. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Lēmums Nr. 922/2009/EK par Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumiem (ISA) (OV L 260, 3.10.2009., 20. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (OV L 138, 13.5.2014., 5. lpp.).


I PIELIKUMS

Paraugs ziņošanai par finanšu instrumentiem

Nr.

Informācija, kas jāsniedz par katru finanšu instrumentu

I.   Tās programmas un prioritātes vai pasākuma identifikācija, no kuras tiek nodrošināts no ESI fondiem piešķirtais atbalsts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

1.

Prioritārie virzieni vai pasākumi, kas atbalsta finanšu instrumentu, tostarp fondu fondu, saskaņā ar ESI fondu programmu

1.1.

Katra tā prioritārā virziena vai pasākuma reference (numurs un nosaukums), kas atbalsta finanšu instrumentu saskaņā ar ESI fondu programmu

2.

Tā ESI fonda(-u) nosaukums, kas atbalsta finanšu instrumentu saskaņā ar prioritāro virzienu vai pasākumu

3.

Tematiskais(-ie) mērķis(-i), kas minēts(-i) Regulas (ES) Nr. 1303/2013 9. panta pirmajā daļā un ko atbalsta ar finanšu instrumentu

4.

Citas ESI fondu programmas, kas nodrošina ieguldījumus finanšu instrumentā

4.1.

CCI numurs katrai no pārējām ESI fonda programmām, kuras nodrošina ieguldījumus finanšu instrumentā

II.   Finanšu instrumenta un īstenošanas kārtības apraksts (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

5.

Finanšu instrumenta nosaukums

6.

Finanšu instrumenta juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums)

7.

Īstenošanas kārtība

7.1.

Savienības līmenī izveidots finanšu instruments, ko tieši vai netieši pārvalda Komisija, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kurus atbalsta ar ESI fondu programmas ieguldījumiem.

7.1.1.

Savienības līmeņa finanšu instrumenta nosaukums

7.2.

Valsts, reģionālā, starptautiskā vai pārrobežu līmenī izveidots finanšu instruments, ko pārvalda vadošā iestāde vai kas ir vadošās iestādes pārziņā, kuri ir minēti 38. panta 1. punkta b) apakšpunktā un kurus atbalsta ar ESI fondu programmas ieguldījumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktiem.

8.

Finanšu instrumenta veids

8.1.

Pielāgoti finanšu instrumenti vai tādi instrumenti, kas atbilst standarta noteikumiem

8.2.

Finanšu instrumenti, kurus organizē, izmantojot vai neizmantojot fondu fondu

8.2.1.

Tā fondu fonda nosaukums, kas ir izveidots finanšu instrumentu īstenošanai

9.

Finanšu instrumenta sniegtie produktu veidi: aizdevumi, mikroaizdevumi, garantijas, pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijas, cits finanšu produkts vai cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 7. punktu.

9.1.

Cita finanšu produkta apraksts

9.2.

Cita veida atbalsts, kas apvienots finanšu instrumentā: dotācija, procentu likmju subsīdija un garantijas maksas subsīdija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 7. punktu.

10.

Finanšu instrumenta juridiskais statuss saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 6. punktu (tikai attiecībā uz 38. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem): fiduciārais konts, kas atvērts uz īstenošanas struktūras vārda un vadošās iestādes vārdā, vai finanšu instrumenti, kas izveidoti kā atsevišķa finansējuma daļa finanšu iestādē.

III.   Tās struktūras identifikācija, kas īsteno finanšu instrumentu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 38. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un finanšu starpnieki, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 5. punktā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

11.

Struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu

11.1.

Īstenošanas struktūras veids atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punktam: pastāvošas vai jaunizveidotas juridiskās personas, kas paredzētas finanšu instrumentu īstenošanai; Eiropas Investīciju banka; Eiropas Investīciju fonds; starptautiska finanšu iestāde, kurā dalībvalsts ir akciju turētāja; dalībvalstī reģistrēta finanšu iestāde, kuras mērķis ir sabiedrības interešu mērķu sasniegšana un kuru kontrolē publiskā sektora iestāde; publisko vai privāto tiesību subjekts; vadošā iestāde, kas tiešā veidā veic īstenošanas pienākumus (tikai attiecībā uz aizdevumiem un garantijām).

11.1.1.

Tās struktūras nosaukums, kas īsteno finanšu instrumentu

11.1.2.

Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, juridiskā adrese/darījumdarbības vieta (valsts un pilsētas nosaukums)

12.

Struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu, atlases procedūra: publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; cita procedūra

12.1.

Citas procedūras apraksts, kuru izmanto, lai atlasītu struktūras, kas īsteno finanšu instrumentu

13.

Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu

IV.   Finanšu instrumentā iemaksātā programmas ieguldījumu kopējā summa pa prioritātēm vai pasākumiem un radušās pārvaldības izmaksas vai samaksātā pārvaldības maksa (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts)

14.

Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā (EUR)

14.1.

no kuriem ESI fondu ieguldījums (EUR)

15.

Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu instrumentā (EUR)

15.1.

no kuriem ESI fondu ieguldījumu summas (EUR)

15.1.1.

no kuriem ERAF (EUR)

15.1.2.

no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)

15.1.3.

no kuriem ESF (EUR)

15.1.4.

no kuriem ELFLA (EUR)

15.1.5.

no kuriem EJZF (EUR)

15.2.

no kuriem valsts līdzfinansējuma kopsumma (EUR)

15.2.1.

no kuriem valsts publiskā sektora finansējuma kopsumma (EUR)

15.2.2.

no kuriem valsts privātā sektora finansējuma kopsumma (EUR)

16.

Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta finanšu instrumentā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) (1) ietvaros (EUR)

17.

Pārvaldības izmaksu un maksu kopējā summa, kas samaksāta no programmas ieguldījumiem (EUR)

17.1.

no kuras pamata atlīdzība (EUR)

17.2.

no kuras uz darbības rezultātiem balstīta atlīdzība (EUR)

18.

Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai maksas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 2. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)

19.

Kapitalizētas procentu likmes subsīdijas vai garantijas maksas subsīdijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta c) apakšpunktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)

20.

Programmas ieguldījumu summa saistībā ar turpmākām investīcijām galasaņēmējos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 3. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)

21.

Zemes un/vai nekustamā īpašuma ieguldījumi finanšu instrumentā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. panta 10. punktu (attiecas tikai uz nobeiguma ziņojumu) (EUR)

V.   Tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu instruments samaksājis galasaņēmējiem vai galasaņēmēju labā vai par ko tas uzņēmies saistības garantijas līgumos veikt investīcijas galasaņēmējos, pa ESI fondu programmām un prioritātēm vai pasākumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta e) apakšpunkts)

22.

Katra tā finanšu produkta nosaukums, ko piedāvā finanšu instruments

23.

Datums, kurā parakstīts finansēšanas nolīgums attiecībā uz finanšu produktu

24.

Programmas ieguldījumu kopsumma, par ko uzņemtas saistības aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla, kvazikapitāla vai citu finanšu produktu nolīgumos ar galasaņēmējiem (EUR)

24.1.

no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR)

25.

Programmas ieguldījumu kopsumma, kas samaksāta galasaņēmējiem, izmantojot aizdevumus, mikroaizdevumus, pašu kapitālu vai citus produktus, vai, attiecībā uz garantijām, par ko uzņemtas saistības galasaņēmējiem izmaksātu aizdevumu veidā (pa produktiem) (EUR).

25.1.

no kuriem ESI fondu ieguldījumu kopsumma (EUR)

25.1.1.

no kuriem ERAF (EUR)

25.1.2.

no kuriem Kohēzijas fonds (EUR)

25.1.3.

no kuriem ESF (EUR)

25.1.4.

no kuriem ELFLA (EUR)

25.1.5.

no kuriem EJZF (EUR)

25.2.

no kuriem valsts publiskā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR)

25.3.

no kuriem valsts privātā sektora līdzfinansējuma kopsumma (EUR)

26.

To aizdevumu kopējā vērtība, kas faktiski izmaksāti galasaņēmējiem saistībā ar noslēgtajiem garantijas līgumiem (EUR)

27.

To aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu produktu nolīgumu skaits, kas noslēgti ar galasaņēmējiem (pa produktiem)

28.

Aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla/citu finanšu produktu investīcijas galasaņēmējos (pa produktiem)

29.

To galasaņēmēju skaits, kas atbalstīti, izmantojot finanšu produktu

29.1.

no tiem – lielie uzņēmumi

29.2.

no tiem – MVU

29.2.1.

no tiem – mikrouzņēmumi

29.3.

no tiem – privātpersonas

29.4.

no tiem – cita veida atbalstītie galasaņēmēji

29.4.1.

Cita veida atbalstīto galasaņēmēju apraksts

VI.   Finanšu instrumenta darbības rezultāti, tostarp paveiktais tā izveidē un finanšu instrumenta īstenošanas struktūru atlasē, ieskaitot struktūru, kas īsteno fondu fondu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta f) apakšpunkts)

30.

Ex-ante novērtējuma pabeigšanas datums

31.

To struktūru atlase, kuras īsteno finanšu instrumentu

31.1.

Jau uzsākto atlases procedūru skaits

31.2.

Jau parakstītu finansēšanas nolīgumu skaits

32.

Informācija par to, vai pārskata gada beigās finanšu instruments joprojām darbojās

32.1.

Ja pārskata gada beigās finanšu instruments nedarbojās, norādīt likvidācijas datumu

33.

Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopējais skaits vai tādu garantiju kopējais skaits, kuras sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā.

34.

Izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu kopsumma (EUR) vai kopsumma, par ko uzņemtas saistības attiecībā uz garantijām, kas sniegtas un pieprasītas aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā (EUR).

VII.   Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no ESI fondiem sniegts finanšu instrumentam, un programmu līdzekļi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos no investīcijām, kā minēts 43. un 44. pantā, un pašu kapitāla investīciju vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta g) un i) apakšpunkts)

35.

Procenti un citi ieņēmumi, kas rodas no ESI fondu maksājumiem finanšu instrumentā (EUR)

36.

Summas, kas līdz pārskata gada beigām iemaksātas atpakaļ finanšu instrumentā un kas attiecināmas uz atbalstu no ESI fondiem (EUR)

36.1.

no kā kapitāla atmaksas (EUR)

36.2.

no kā peļņa un citi ieņēmumi (EUR)

37.

To atkārtoti izmantoto līdzekļu summa, kas iemaksāta atpakaļ finanšu instrumentā un kas attiecināma uz atbalstu no ESI fondiem

37.1.

no kā summas, kas iemaksātas preferenciālai atlīdzībai privātā vai publiskā sektora investoriem, kuri darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu un nodrošina ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai finanšu instrumentam no ESI fondiem vai kuri veic līdzinvestīcijas galasaņēmēju līmenī (EUR)

37.2.

no kā summas, kas samaksātas, lai atlīdzinātu radušās pārvaldības izmaksas un segtu finanšu instrumenta pārvaldības maksas (EUR)

VIII.   Paveiktais finanšu instrumenta veikto investīciju paredzamā sviras efekta sasniegšanā un ieguldījumu un līdzdalības vērtība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta h) apakšpunkts)

38.

Finanšu instrumentā piesaistīto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR)

38.1.

Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), par ko uzņemtas saistības finansēšanas nolīgumā ar struktūru, kas īsteno finanšu instrumentu (EUR)

38.2.

Finanšu instrumentā iemaksāto citu ieguldījumu kopsumma, neskaitot ESI fondus (EUR)

38.2.1.

no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR)

38.2.2.

no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR)

38.3.

Citu ieguldījumu kopsumma (neskaitot ESI fondus), kas mobilizēti galasaņēmēju līmenī (EUR)

38.3.1.

no kuriem publiskā sektora ieguldījumi (EUR)

38.3.2.

no kuriem privātā sektora ieguldījumi (EUR)

39.

Paredzamais un sasniegtais sviras efekts, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu

39.1.

Paredzamais sviras efekts attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu, atsaucoties uz finansēšanas nolīgumu (pa produktiem).

39.2.

Sasniegtais sviras efekts pārskata gada beigās attiecībā uz aizdevumu/garantiju/pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīcijām vai cita veida finanšu produktu (pa produktiem).

40.

Investīciju un līdzdalības vērtība, ņemot vērā iepriekšējos gadus (EUR)

IX.   Finanšu instrumenta ieguldījums attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju sasniegšanā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 46. panta 2. punkta j) apakšpunkts)

41.

Iznākumu rādītājs (koda numurs un nosaukums), kuru palīdz sasniegt finanšu instruments

41.1.

Iznākumu rādītāja mērķa vērtība

41.2.

Finanšu instrumenta sasniegtā vērtība saistībā ar iznākumu rādītāja mērķa vērtību


(1)  Tā ietver īpašo JNI piešķīrumu un atbilstošo ESF atbalstu.


II PIELIKUMS

Savienības emblēmas izveides grafiskie standarti un standarta krāsu noteikšana

SIMBOLU APRAKSTS

Uz zila debess fona divpadsmit zelta zvaigznes veido apli, simbolizējot Eiropas tautu savienību. Zvaigžņu skaits ir nemainīgs, jo divpadsmit ir pilnības un vienotības simbols.

HERALDISKAIS APRAKSTS

Zilā laukā divpadsmit zeltainas piecstaru zvaigznes veido apli tā, ka to stari nesaskaras.

ĢEOMETRISKAIS APRAKSTS

Image

Emblēma ir zila taisnstūra karoga formā, kura garākā mala ir 1,5 reižu lielāka par īsāko malu. Divpadsmit zeltainās zvaigznes, kas izvietotas ar vienādām atstarpēm, veido neredzamu apli, kura centrs ir taisnstūra diagonāļu krustpunkts. Apļa rādiuss ir vienāds ar vienu trešdaļu emblēmas augstuma. Katrai zvaigznei ir piecas virsotnes, kas atrodas uz tāda neredzama apļa perimetra, kura rādiuss ir vienāds ar vienu astoņpadsmito daļu no emblēmas augstuma. Visas zvaigznes ir stateniskas, t. i., pret mastu viens stars vertikāli un divi stari taisnā līnijā taisnā leņķī. Zvaigznes ir izvietotas kā pulksteņa ciparnīcas skaitļi. Zvaigžņu skaits ir nemainīgs.

STANDARTA KRĀSAS

Emblēma ir šādās krāsās:

PANTONE REFLEX BLUE zila krāsa taisnstūrim,

PANTONE YELLOW dzeltena krāsa zvaigznēm.

ČETRKRĀSU DRUKA

Ja tiek izmantota četrkrāsu druka, atkārtoti jāizveido divas standartkrāsas, izmantojot četrkrāsu drukas krāsas.

PANTONE YELLOW krāsu iegūst, izmantojot 100 % dzeltenu proceskrāsu.

PANTONE REFLEX BLUE krāsu iegūst, sajaucot 100 % ciāna proceskrāsu un 80 % fuksīna proceskrāsu.

INTERNETS

PANTONE REFLEX BLUE atbilst tīmekļa paletes krāsai RGB:0/51/153 (heksadecimālajā sistēmā: 003399) un PANTONE YELLOW atbilst tīmekļa paletes krāsai RGB: 255/204/0 (heksadecimālajā sistēmā: FFCC00).

MELNBALTĀ REPRODUCĒŠANA

Izmantojot melno krāsu, taisnstūra kontūra jādrukā melnā krāsā un zvaigznes jādrukā melnas uz baltas pamatnes.

Image

Izmantojot zilo krāsu (Reflex Blue), jāizmanto100 % zilu, zvaigznes atveidojot baltā negatīva krāsā.

Image

REPRODUCĒŠANA UZ KRĀSAINA PAMATA

Ja nav iespējams izmantot citu fonu kā tikai krāsainu, ap taisnstūri jābūt baltai apmalei, kuras platums ir 1/25. daļa no taisnstūra augstuma.

Image

Top