EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0788

Komisijas Regula (ES) Nr. 788/2014 ( 2014. gada 18. jūlijs ), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem un atzīšanas atsaukšanu kuģu inspekcijas un apskates organizācijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. un 7. pantu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 214, 19.7.2014, p. 12–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/08/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/788/oj

19.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/12


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 788/2014

(2014. gada 18. jūlijs),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem un atzīšanas atsaukšanu kuģu inspekcijas un apskates organizācijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. un 7. pantu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 391/2009 par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates (1), un jo īpaši tās 14. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. un 7. pantu Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras uzlikt naudas sodus un periodiskus soda maksājumus atzītām organizācijām, kā noteikts minētās regulas 2. pantā, vai atsaukt atzīšanu, lai nodrošinātu to kritēriju un pienākumu izpildi, kas noteikti saskaņā ar minēto regulu, ar skaidru mērķi novērst iespējamus draudus drošībai vai videi.

(2)

Pārredzamības labad saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 14. panta 2. punktu jānosaka sīki izstrādāti noteikumi par lēmumu pieņemšanas procedūru, kā arī naudas sodu un periodisko soda maksājumu aprēķināšanas (ko veic Komisija) metode, lai attiecīgajām organizācijām jau iepriekš tā būtu zināma, tostarp īpaši kritēriji, saskaņā ar kuriem Komisija izvērtēs lietas smaguma pakāpi un apmēru, kādā bijusi apdraudēta drošība vai vides aizsardzība.

(3)

Ar naudas sodu un periodisku kavējuma maksājumu ieviešanu Komisija iegūtu papildu instrumentu, kas salīdzinājumā ar atzīšanas atsaukšanu ļautu precīzāk, elastīgāk un pakāpeniskāk reaģēt uz Regulas (EK) Nr. 391/2009 noteikumu pārkāpumiem, kurus izdarījusi atzīta organizācija.

(4)

Periodiskiem soda maksājumiem vajadzētu būt efektīviem, lai nodrošinātu, ka Regulā (EK) Nr. 391/2009 paredzēto saistību un prasību neievērošana tiek nekavējoties un pienācīgi novērsta. Tāpēc, ja atzīta organizācija nav veikusi Komisijas prasītos preventīvos vai koriģējošos pasākumus, Komisija ar Regulu (EK) Nr. 391/2009 tiek pilnvarota piemērot periodiskus soda maksājumus pēc pamatota laikposma un līdz brīdim, kad attiecīgā atzītā organizācija ir veikusi prasītos pasākumus. Vajadzības gadījumā, ņemot vērā lietas apstākļus, periodisko soda maksājumu dienas summa pakāpeniski var tikt palielināta, lai atspoguļotu prasīto pasākumu steidzamību.

(5)

Naudas sodu un periodisku soda maksājumu aprēķins par daļu no organizācijas apgrozījuma, ņemot vērā maksimālo summu, kas noteikta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 391/2009, ir vienkārša metode, kura, ņemot vērā atzīto organizāciju lielumu dažādību, padara naudas sodus un periodiskus soda maksājumus preventīvus un vienlaikus samērīgus gan attiecībā uz lietas nopietnību, gan attiecībā uz attiecīgās organizācijas saimniecisko stāvokli.

(6)

Lai nodrošinātu pārredzamību un juridisko noteiktību, būtu skaidri jānosaka naudas sodu un periodisku soda maksājumu maksimālā kopējā summa, ņemot vērā dažādos apstākļus, kādos tos piemēro. To pašu iemeslu dēļ katrai atzītajai organizācijai būtu jānosaka veids, kā aprēķināt kopējo vidējo apgrozījumu iepriekšējo trīs gadu laikā, veicot tādu saimniecisko darbību, uz kuru attiecas Regula (EK) Nr. 391/2009.

(7)

Ir lietderīgi, ka lēmumā atcelt organizācijas atzīšanu, kas pieņemts, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 391/2009 7. panta 1. punkta nosacījumiem, būtu jāņem vērā visi faktori, kuri saistīti ar atzīto organizāciju darbības un vispārējā veikuma uzraudzības kopējo mērķi, tostarp to naudas sodu un periodisku soda maksājumu efektivitāte, kas jau uzlikti par minētās regulas nopietniem vai atkārtotiem pārkāpumiem.

(8)

Būtu jāparedz īpaša procedūra, lai Komisija varētu pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts(-u) pieprasījuma atsaukt organizācijas atzīšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 391/2009 papildus tās pilnvarām novērtēt atzītās organizācijas un uzlikt naudas sodus un periodiskus soda maksājumus ar saistītajām procedūrām, kas noteiktas šajā regulā.

(9)

Ir svarīgi, lai lēmumam par naudas sodu un periodisku soda maksājumu noteikšanu vai atzīšanas atsaukšanu saskaņā ar šo regulu būtu vienīgi tāds pamatojums, kuru attiecīgā atzītā organizācija ir varējusi komentēt.

(10)

Šajā regulā tiek ievērotas pamattiesības un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktie principi, jo īpaši tiesības uz aizstāvību un konfidencialitātes princips un ne bis in idem atbilstoši vispārējiem principiem, ko paredz tiesības un Eiropas Savienības Tiesas judikatūra.

(11)

Lēmumiem, ar ko saskaņā ar šo regulu uzliek naudas sodus un periodiskus soda maksājumus, vajadzētu būt izpildāmiem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 299. pantu, un tos var pārskatīt Eiropas Savienības Tiesa.

(12)

Lai procedūras izpildē nodrošinātu taisnīgumu un juridisko noteiktību, jāparedz sīki izstrādāti noteikumi par to, kā aprēķināmi termiņi, kurus Komisija nosaka procedūras gaitā, un noilguma termiņi, kuri jāievēro Komisijai attiecībā uz naudas sodu un periodisku soda maksājumu uzlikšanu un izpildi, – ņemot vērā arī Regulas (EK) Nr. 391/2009 spēkā stāšanās datumu.

(13)

Šīs regulas izpildei ir nepieciešama efektīva sadarbība starp attiecīgajām dalībvalstīm, Komisiju un Eiropas Jūras drošības aģentūru. Tāpēc, lai nodrošinātu efektīvu izmeklēšanas, lēmumu pieņemšanas un izpildes procesu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. un 7. pantu, ir nepieciešams skaidrot visu minēto personu tiesības un pienākumus šajā regulā noteiktajās procedūrās.

(14)

Pasākumi, kas paredzēti šajā regulā, ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2099/2002 (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu paredz noteikumus, kā Komisija īsteno Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. un 7. pantu.

Tajā izklāstīti kritēriji, saskaņā ar kuriem nosaka naudas sodu un periodisku soda maksājumu summu, lēmumu pieņemšanas procedūra soda naudu un periodisku soda maksājumu uzlikšanai vai atzīto organizāciju atzīšanas atsaukšanai pēc Komisijas pašas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pieprasījuma.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Regulas (EK) Nr. 391/2009 2. pantā izklāstītās definīcijas.

Izmanto arī šādu definīciju:

“attiecīgā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas ir uzticējusi atzītai organizācijai veikt to kuģu pārbaudes, apsekojumus un sertifikāciju, kuri kuģo ar tās karogu, atbilstīgi starptautiskajām konvencijām, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/15/EK par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (3), tostarp dalībvalsts, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 3. pantu Komisijai ir iesniegusi pieprasījumu minētās organizācijas atzīšanai.

II NODAĻA

NAUDAS SODI UN PERIODISKI SODA MAKSĀJUMI

3. pants

Pārkāpumu konstatēšana

1.   Komisija pārkāpumu atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. panta 1. punktam konstatē, ja:

a)

atzītās organizācijas nopietna vai atkārtota nespēja izpildīt vienu no minimālajiem kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 391/2009 I pielikumā, vai saistības atbilstīgi minētās regulas 8. panta 4. punktam un 9.–11. pantam atklāj nopietnus trūkumus atzītās organizācijas struktūrā, sistēmās, procedūrās vai iekšējos kontroles mehānismos;

b)

pasliktinošies atzītās organizācijas rādītāji, ņemot vērā Komisijas Lēmumu 2009/491 (4), atklāj nopietnus trūkumus minētās organizācijas struktūrā, sistēmās, procedūrās vai iekšējos kontroles mehānismos;

c)

atzītā organizācija Komisijai novērtēšanas laikā tīši sniegusi nepareizu, nepilnīgu vai maldinošu informāciju vai kā citādi kavējusi minēto novērtēšanu.

2.   Jebkurā pārkāpuma procedūrā saskaņā ar šo regulu, pārkāpuma pierādīšanas pienākums piekrīt Komisijai.

4. pants

Soda naudas aprēķināšana

1.   Pamata soda nauda ir 0,6 % no atzītās organizācijas kopējā vidējā apgrozījuma, kā noteikts saskaņā ar 9. pantu, un to sākotnēji attiecina uz katru pārkāpumu, kas konstatēts, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. panta 1. punktu.

2.   Aprēķinot atsevišķas soda naudas, pamata soda naudu atsevišķi par katru pārkāpumu, kā minēts 1. punktā, palielina vai samazina, pamatojoties uz pārkāpuma smagumu un pārkāpuma radītajām sekām (jo īpaši apmēru, kādā bijusi apdraudēta drošība vai vides aizsardzība) saskaņā ar attiecīgi 5. un 6. pantu.

3.   Katras atsevišķas soda naudas maksimālā summa nepārsniedz 1,8 % no atzītās organizācijas kopējā vidējā apgrozījuma.

4.   Ja atzītās organizācijas viena darbība vai bezdarbība veido vienīgo pamatu diviem vai vairākiem pārkāpumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, kas konstatēti atbilstīgi šīs regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktam, kopējā atsevišķā soda nauda ir lielākā no atsevišķajām soda naudām, kuras aprēķinātas par katru pārkāpumu.

5.   Kopējā soda nauda, kas atzītai organizācijai noteikta vienā lēmumā, ir vienāda ar visu to atsevišķo soda naudu summu, kas rodas, piemērojot šā panta 1. līdz 4. punktu, neskarot maksimālo apjomu, kas noteikts ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. panta 3. punktu, kā izklāstīts šīs regulas 8. pantā.

5. pants

Pārkāpuma smaguma novērtējums

Novērtējot katra pārkāpuma smagumu, Komisija ņem vērā visus attiecīgos atbildību pastiprinošos un atbildību mīkstinošos apstākļus, jo īpaši šādus:

a)

vai organizācija ir rīkojusies dēļ nolaidības vai ar nolūku;

b)

to atzītās organizācijas darbību vai bezdarbību skaits, kas rada pārkāpumu;

c)

vai pārkāpums ietekmē atsevišķus birojus, ģeogrāfiskos apgabalus vai visu organizāciju;

d)

to atzītās organizācijas darbību vai bezdarbību atkārtošanās, kas rada pārkāpumu;

e)

pārkāpuma ilgums;

f)

atzītās organizācijas izsniegto kuģu atbilstības sertifikātu un dokumentu faktiskā stāvokļa sagrozījums vai nepareizas vai maldinošas informācijas iekļaušana;

g)

iepriekšējas sankcijas, tostarp finansiālie sodi, kas uzlikti tai pašai atzītajai organizācijai;

h)

vai pārkāpums izriet no nolīguma starp atzītām organizācijām vai saskaņotām darbībām, kuru mērķis vai sekas ir tādu kritēriju un saistību pārkāpums, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 391/2009.

i)

atzītās organizācijas atsaucības un sadarbības pakāpe attiecīgās darbības vai bezdarbības atklāšanā, kā arī pārkāpumu konstatēšanā, ko veic Komisija.

6. pants

Pārkāpuma ietekmes novērtējums

Novērtējot katra pārkāpuma ietekmi, jo īpaši apmēru, kādā bijusi apdraudēta drošība un vides aizsardzība, Komisija ņem vērā visus attiecīgos atbildību pastiprinošos un atbildību mīkstinošos apstākļus, jo īpaši šādus:

a)

trūkumu būtību un apjomu, kas faktiski vai potenciāli ietekmē floti, ko sertificējusi organizācija, un kurus minētā organizācija pārkāpuma dēļ nav atklājusi vai nav spējusi atklāt vai attiecībā uz kuriem organizācija nav pieprasījusi vai nav spējusi pieprasīt savlaicīgu korekciju, jo īpaši ņemot vērā kuģu aizturēšanas kritērijus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK (5) par ostas valsts kontroli X pielikumā;

b)

cik lielu flotes, ko sertificējusi organizācija, daļu faktiski vai potenciāli ietekmē;

c)

citus apstākļus, kas rada īpašu identificējamu risku, piemēram, faktiski vai potenciāli ietekmēto kuģu tipu.

7. pants

Periodiski soda maksājumi

1.   Periodiskus soda maksājumus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. panta 2. punktā, Komisija var attiecīgai organizācijai uzlikt, neskarot naudas sodus, kas uzlikti saskaņā ar 3. pantu, lai nodrošinātu to, ka tiek veikta preventīva un korektīva darbība, kā to prasīja Komisija atzītās organizācijas novērtēšanā.

2.   Lēmumā, ar kuru saskaņā ar 3. pantu uzliek naudas sodus, Komisija var atzītajai organizācijai piemērot arī periodiskus soda maksājumus, ja un kamēr vien tā neveic korektīvo darbību vai nepamatoti kavējas, lai novērstu pārkāpumu.

3.   Lēmumā, ar kuru uzliek periodisko soda maksājumu, nosaka termiņu, kādā atzītajai organizācijai jāizpilda vajadzīgās darbības.

4.   Periodiskus soda maksājumus piemēro no dienas pēc termiņa beigām, kas noteikts saskaņā ar 3. punktu, līdz dienai, kad organizācija ir veikusi attiecīgus korektīvos pasākumus, ar nosacījumu, ka Komisija korektīvo pasākumu uzskata par apmierinošu.

5.   Periodisko soda maksājumu pamatsummu dienā par katru pārkāpumu nosaka 0,0033 % apjomā no atzītās organizācijas vidējā apgrozījuma, ko aprēķina saskaņā ar 9. pantu. Aprēķinot periodisko soda maksājumu atsevišķo summu par katru pārkāpumu, pamatsummu koriģē, pamatojoties uz pārkāpuma smagumu un ņemot vērā apmēru, kādā bijusi apdraudēta drošība vai vides aizsardzība, saskaņā ar šīs regulas 5. un 6. pantu.

6.   Ņemot vērā lietas apstākļus, un jo īpaši ņemot vērā jautājuma par korektīvās darbības, kas jāveic attiecīgajai organizācijai, steidzamību, Komisija var pieņemt lēmumu palielināt periodisko soda maksājumu dienas summu līdz šādām robežvērtībām:

a)

ja atzītā organizācija pārsniedz termiņu, kas noteikts saskaņā ar 3. punktu, par vairāk kā 120 dienām, tad no simt divdesmit pirmās līdz trīssimtajai dienai pēc termiņa beigām – 0,005 % dienā no organizācijas kopējā vidējā apgrozījuma kas aprēķināts saskaņā ar 9. pantu;

b)

ja atzītā organizācija pārsniedz termiņu, kas noteikts saskaņā ar 3. punktu, par vairāk kā 300 dienām, tad no trīssimt pirmās dienas pēc termiņa beigām – 0,01 % dienā no organizācijas kopējā vidējā apgrozījuma kas aprēķināts saskaņā ar 9. pantu.

7.   Kopējā summa par periodiskiem soda maksājumiem, kas piemēroti saskaņā ar šo pantu, atsevišķi vai papildus naudas sodiem, nedrīkst pārsniegt maksimālo summu, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. panta 3. punktu, kā sīki izklāstīts šīs regulas 8. pantā.

8. pants

Naudas sodu un periodisko soda maksājumu maksimālās kopējās summas noteikšana

Atzītajai organizācijai uzliekamo naudas sodu un periodisko soda maksājumu maksimālo kopējo summu, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. panta 3. punktā, nosaka šādi:

a)

atzītajai organizācijai uzliktā naudas soda kopējā summa saskaņā ar 4. pantu viena finanšu gada laikā attiecībā uz šo organizāciju, ņemot vērā lēmuma par soda uzlikšanu pieņemšanas datumu un gadījumā, ja ir vairāk nekā viens lēmums, ar ko uzliek naudas sodus šai organizācijai, pirmā šāda lēmuma pieņemšanas datumu nepārsniedz 5 % no kopējā šīs organizācijas vidējā apgrozījuma, ko aprēķina saskaņā ar 9. pantu;

b)

atzītajai organizācijai uzliktā naudas soda kopējā summa saskaņā ar 4. pantu viena finanšu gada laikā attiecībā uz šo organizāciju, kas noteikta saskaņā ar 1. punktu, un periodiski soda maksājumi, kas uzlikti ar to pašu lēmumu saskaņā ar 7. panta 2. punktu un kas uzkrāti, kamēr organizācija nav veikusi attiecīgu korektīvu rīcību, nedrīkst pārsniegt 5 % no minētās organizācijas kopējā vidējā apgrozījuma, kas aprēķināts saskaņā ar 9. pantu. Neskarot 21. pantu, Komisija nedrīkst atgūt periodisko soda maksājumu, pārsniedzot 5 % maksimumu;

c)

periodisko soda maksājumu kopējā summa, kas atzītajai organizācijai uzlikta saskaņā ar 7. panta 1. punktu un uzkrāta, līdz kamēr organizācija nav veikusi attiecīgu preventīvu vai korektīvu rīcību, nedrīkst pārsniegt 5 % no minētās organizācijas kopējā vidējā apgrozījuma, kas aprēķināts saskaņā ar 9. pantu. Neskarot 21. pantu, Komisija nedrīkst atgūt periodisko soda maksājumu, pārsniedzot 5 % maksimumu.

9. pants

Apgrozījuma aprēķināšana

1.   Šīs regulas nolūkos attiecīgās atzītās organizācijas kopējais vidējais apgrozījums ir viena trešā daļa no summas, ko iegūst, par trīs finanšu gadu laiku pirms Komisijas lēmuma saskaitot kopējo mātesuzņēmuma, kas ir atzītā organizācija, un visu juridisko personu, kuras ir ietvertas attiecīgajā atzīšanā, apgrozījumu katra gada beigās.

2.   Gadījumā, ja ir grupa ar apstiprinātiem konsolidētajiem pārskatiem, apgrozījums, kas minēts 1. punktā, attiecībā uz mātesuzņēmumu un visām juridiskajām personām, kas iekļautas grupas atzīšanā katra finanšu gada beigās, ir šo struktūru konsolidētie ienākumi.

3.   Piemērojot 1. un 2. punktu, ņem vērā tikai tās darbības, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 391/2009.

III NODAĻA

ATZĪŠANAS ATSAUKŠANA

10. pants

Atzīšanas atsaukšana

1.   Pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pieprasījuma Komisija var pieņemt lēmumu atsaukt organizācijas atzīšanu gadījumos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 391/2009 7. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā.

2.   Lai noteiktu, vai nopietns un atkārtots pārkāpums nerada nepieļaujamus draudus drošībai vai videi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 7. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, ņem vērā šādus aspektus:

a)

informācija un apstākļi, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 391/2009 7. panta 2. punktā, jo īpaši saistībā ar apstākļiem, kas minēti šīs regulas 5. un 6. pantā;

b)

kritēriji un, attiecīgā gadījumā, Komisijas Lēmumā 2009/491/EK norādītie sliekšņi.

3.   Ja naudas sods un periodisks soda maksājums, kas uzlikti atzītai organizācijai, sasniedz maksimālo robežu, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. panta 3. punktu, un atzītā organizācija nav veikusi attiecīgas koriģējošās darbības, Komisija var uzskatīt, ka šie pasākumi nav sasnieguši savu mērķi – novērst iespējamus draudus drošībai vai videi.

11. pants

Procedūra atzīšanas atsaukšanai pēc dalībvalsts lūguma

1.   Ja dalībvalsts pieprasa Komisijai atsaukt organizācijas atzīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 7. panta 3. punktu, tā Komisijai izsaka šo prasību rakstiski.

2.   Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts detalizēti informē par sava pieprasījuma iemesliem un pienācīgi atsaucas uz kritērijiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 391/2009 7. panta 1. punktā, un apstākļiem, kas uzskaitīti 7. panta 2. punktā, kā arī apstākļiem, kas minēti šīs regulas 10. panta 2. un 3. punktā.

3.   Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts iesniedz Komisijai visus nepieciešamos ar pieprasījumu saistītos dokumentāros pierādījumus, kas ir pienācīgi klasificēti un numurēti.

4.   Komisija rakstiski apstiprina, ka saņēmusi dalībvalsts pieprasījumu.

5.   Ja Komisija uzskata, ka vajadzīga papildu informācija, paskaidrojumi vai pierādījumi, lai pieņemtu lēmumu, tā informē pieprasījuma iesniedzēju dalībvalsti un aicina to pienācīgi papildināt tās iesniegumu noteiktā termiņā, kurš nav īsāks par četrām nedēļām. Dalībvalsts lūgums nav uzskatāms par pilnīgu, kamēr nav iesniegta visa nepieciešamā informācija.

6.   Viena gada laikā pēc tam, kad ir saņemts pilnīgs pieprasījums, Komisija, ja tā secina, ka dalībvalsts pieprasījums ir pamatots, sūta iebildumus attiecīgajai organizācijai saskaņā ar 12. pantu, nolūkā atsaukt atzīšanu saskaņā ar šo regulu. Šajā gadījumā pret pieprasījuma iesniedzēju dalībvalsti attiecas un piešķir tiesības saskaņā ar šīs regulas IV nodaļu.

Ja tajā pašā termiņā Komisija secina, ka dalībvalsts pieprasījums nav pamatots, tā informē pieprasījuma iesniedzēju dalībvalsti, norādot iemeslus un aicinot iesniegt tās apsvērumus noteiktā termiņā, kurš nav īsāks par trīs mēnešiem. Sešu mēnešu laikā pēc minēto apsvērumu saņemšanas Komisija vai nu apstiprina, ka pieteikums ir nepamatots, vai pieņem paziņojumu par iebildumiem saskaņā ar pirmo daļu.

7.   Ja Komisija secina, ka dalībvalsts pieprasījums ir nepamatots vai ka pēc 5. punktā minētā termiņa beigām tas vēl aizvien nav pilnīgs, Komisija var izvēlēties visu minēto pieprasījumu vai tā daļu un tam pievienotos pierādījumus vai to daļu ietvert atzītās organizācijas novērtējumā, ko veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 8. pantu.

8.   Komisija katru gadu ziņo COSS par dalībvalstu iesniegtajiem atsaukšanas pieprasījumiem, kā arī par Komisijas uzsāktajām notiekošajām atsaukšanas procedūrām.

IV NODAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI

12. pants

Iebildumu paziņojums

1.   Ja Komisija uzskata, ka ir pamats atzītajai organizācijai noteikt naudas sodu un periodiskus soda maksājumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. pantu vai atsaukt organizācijas atzīšanu saskaņā ar minētās regulas 7. pantu, tā organizācijai adresē iebildumu paziņojumu un paziņo attiecīgajām dalībvalstīm.

2.   Iebildumu paziņojumā ietver:

a)

sīki izstrādātu pārskatu par atzītās organizācijas darbību un bezdarbību, tostarp attiecīgo faktu aprakstu, un norāda, kurus Regulas (EK) Nr. 391/2009 noteikumus, pēc Komisijas domām, atzītā organizācija ir pārkāpusi;

b)

norādes uz pierādījumiem, uz kuriem pamatoti attiecīgie konstatējumi, tostarp atsauces uz inspekcijas ziņojumiem, novērtējuma ziņojumiem un visiem citiem saistītajiem dokumentiem, ko attiecīgajai organizācijai iepriekš paziņojusi Komisija vai Eiropas Jūras drošības aģentūra Komisijas vārdā;

c)

brīdinājumu par to, ka Komisija var noteikt naudas sodus un periodiskus soda maksājumus vai atsaukt organizācijas atzīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. vai 7. pantu.

3.   Sniedzot iebildumu paziņojumu, Komisija aicina atzīto organizāciju un attiecīgās dalībvalstis iesniegt rakstiskus apsvērumus noteiktā termiņā, kas nekādā gadījumā nav mazāks kā sešas nedēļas pēc iebildumu paziņojuma saņemšanas dienas. Komisijai, neskarot šīs regulas 24. panta 4. punkta noteikumus, nav pienākuma ņemt vērā apsvērumus, kas iesniegti pēc minētā termiņa beigām.

4.   Iebildumu paziņojuma sniegšana neaptur attiecīgās organizācijas novērtēšanu. Jebkurā brīdī, pirms tiek pieņemts lēmums noteikt naudas sodu un periodiskus soda maksājumus vai atsaukt atzīšanu saskaņā ar šo regulu, Komisija var izlemt veikt papildu inspekcijas organizācijas birojos un telpās, apmeklēt organizācijas sertificētos kuģus vai pieprasīt atzītajai organizācijai rakstiski sniegt papildu informāciju, kas saistīta ar tās atbilstību Regulas (EK) Nr. 391/2009 kritērijiem un minētajā regulā noteikto pienākumu izpildi.

5.   Jebkurā brīdī, pirms tiek pieņemts lēmums noteikt naudas sodu un periodiskus soda maksājumus vai atsaukt atzīšanu saskaņā ar šo regulu, Komisija var grozīt novērtējumu, ko tā devusi par attiecīgo atzīto organizāciju. Ja jaunais novērtējums atšķiras no novērtējuma, par kuru tika sniegts iebildumu paziņojums, tāpēc, ka ir konstatēti jauni fakti, vai tāpēc, ka ir atklāti jauni pārkāpumi vai ir apzināti jauni apstākļi attiecībā uz pārkāpuma smagumu vai tā ietekmi uz drošību un vidi, Komisija sniedz jaunu iebildumu paziņojumu.

13. pants

Informācijas pieprasījumi

Lai precizētu faktus 12. panta vajadzībām, Komisija var rakstiski pieprasīt atzītajai organizācijai sniegt rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus vai sīkāku informāciju, vai dokumentus noteiktā termiņā, kas nekādā gadījumā nav mazāks kā četras nedēļas. Šādā gadījumā Komisija informē atzīto organizāciju par periodiskajiem soda maksājumiem un naudas sodiem, ko var noteikt, ja pieprasījums netiek izpildīts vai ja informācija sniegta ar nepamatotu kavēšanos, vai ja Komisijai ar nodomu sniegta nepareiza, nepilnīga vai maldinoša informācija.

14. pants

Mutiska uzklausīšana

1.   Ja atzītā organizācija, kurai adresēts iebildumu paziņojums, to pieprasa, Komisija piedāvā minētajai organizācijai iespēju izklāstīt savus argumentus mutiskā uzklausīšanā.

2.   Komisija mutiskajā uzklausīšanā uzaicina piedalīties attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes, un pēc savas iniciatīvas vai pēc attiecīgo dalībvalstu pieprasījuma tā var uzaicināt piedalīties jebkuru citu personu, kurai ir likumīga interese par pārkāpumiem. Komisija var izvēlēties, ka tai palīdz Eiropas Jūras drošības aģentūra.

3.   Fiziskās personas vai privāto tiesību juridiskās personas, kuras uzaicinātas piedalīties, vai nu ierodas personīgi, vai tās pārstāv juridiskie vai pilnvarotie pārstāvji. Dalībvalstis pārstāv attiecīgās dalībvalsts amatpersonas.

4.   Mutiskā uzklausīšana nav atklāta. Katru personu, kas uzaicināta piedalīties, var uzklausīt atsevišķi vai citu uzaicināto personu klātbūtnē, ņemot vērā atzītās organizācijas un citu personu likumīgās intereses aizsargāt savus uzņēmējdarbības noslēpumus un citu konfidenciālo informāciju.

5.   Katras uzklausītās personas paziņojums tiek ierakstīts. Pēc pieprasījuma noklausīšanās ierakstu dara pieejamu personām, kuras ieradās uz noklausīšanos, un attiecīgajām dalībvalstīm.

15. pants

Periodiski soda maksājumi par nesadarbošanos

1.   Ja Komisija gatavojas pieņemt lēmumu, ar ko nosaka periodiskus soda maksājumus, kā minēts 7. panta 1. punktā, atzītajai organizācijai, kas nav veikusi vai ar nepamatotu kavēšanos veikusi Komisijas prasītos preventīvos un koriģējošos pasākumus, tā vispirms sniedz rakstisku paziņojumu atzītajai organizācijai.

2.   Saskaņā ar 1. punktu sniegtajā paziņojumā Komisija norāda konkrēto preventīvo vai koriģējošo pasākumu, ko atzītā organizācija nav veikusi, un attiecīgos pierādījumus, kā arī informē atzīto organizāciju par periodiskajiem soda maksājumiem, kurus Komisija apsver šajā saistībā.

3.   Komisija nosaka termiņu, kurā atzītā organizācija var iesniegt Komisijai rakstiskus apsvērumus. Komisijai nav pienākuma ņemt vērā rakstiskos apsvērumus, kas saņemti pēc minētā termiņa beigām.

16. pants

Piekļuve lietas materiāliem

1.   Pēc tās atzītās organizācijas pieprasījuma, kurai adresēts iebildumu paziņojums, Komisija dod piekļuvi lietas materiāliem, kuros ir Komisijas apkopotie dokumenti un citi pierādījumi par iespējamo pārkāpumu.

2.   Komisija nosaka datumu un veic attiecīgus praktiskus pasākumus, lai atzītā organizācija varētu piekļūt lietas materiāliem, un šādu piekļuvi var dot arī tikai elektroniskā veidā.

3.   Komisija pēc pieprasījuma dara attiecīgajai atzītajai organizācijai pieejamu visu lietas materiālos iekļauto dokumentu sarakstu.

4.   Attiecīgajai atzītajai organizācijai ir tiesības piekļūt lietas materiālos iekļautajiem dokumentiem un informācijai. Dodot šādu piekļuvi, Komisija pienācīgi ņem vērā uzņēmējdarbības noslēpumus, informācijas konfidencialitāti vai Komisijas vai Eiropas Jūras drošības aģentūras izdoto dokumentu iekšējo statusu.

5.   Šā panta 4. punkta vajadzībām Komisijas vai Eiropas Jūras drošības aģentūras iekšējie dokumenti var būt:

a)

dokumenti vai dokumentu daļas, kas piederas pie Komisijas un tās dienestu vai Eiropas Jūras drošības aģentūras iekšējas apspriešanās, tostarp atzinumi un ieteikumi, kurus Eiropas Jūras drošības aģentūra adresējusi Komisijai;

b)

dokumenti vai dokumentu daļas, kas ir daļa no sarakstes starp Komisiju un Eiropas Jūras drošības aģentūru vai Komisiju un dalībvalstīm.

17. pants

Juridiska pārstāvība

Atzītajai organizācijai ir tiesības uz juridisku pārstāvību visos šajā regulā noteikto procesu posmos.

18. pants

Konfidencialitāte, dienesta noslēpums un tiesības klusēt

1.   Šajā regulā noteiktos procesus veic, ievērojot konfidencialitātes principu un dienesta noslēpuma principu.

2.   Komisija, Eiropas Jūras drošības aģentūra un attiecīgo dalībvalstu iestādes, kā arī to amatpersonas, darbinieki un citas personas, kas darbojas to pārraudzībā, neizpauž informāciju, ko ieguvuši vai ar ko apmainījušies atbilstoši šai regulai un uz ko attiecas dienesta noslēpuma un konfidencialitātes pienākums.

3.   Jebkura atzītā organizācija vai cita persona, kas iesniedz informāciju vai apsvērumus atbilstoši šai regulai, skaidri norāda visus materiālus, ko uzskata par konfidenciāliem, minot iemeslus, un līdz dienai, kuru noteikusi Komisija, iesniedz atsevišķu redakciju, kas nav konfidenciāla.

4.   Komisija var arī pieprasīt atzītajām organizācijām un citām ieinteresētajām personām norādīt visas daļas Komisijas ziņojumā, iebildumu paziņojumā vai lēmumā, kurās, pēc to domām, ir uzņēmējdarbības noslēpumi.

5.   Ja nav sniegtas 3. un 4. punktā minētās norādes, Komisija var pieņemt, ka attiecīgajos dokumentos vai apsvērumos nav ietverta konfidenciāla informācija.

6.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 391/2009 9. pantu, atzītajām organizācijām ir tiesības klusēt situācijās, kad tās citādi būtu spiestas sniegt atbildes, kas varētu ietvert sava pārkāpuma atzīšanu.

19. pants

Lēmums

1.   Lēmums noteikt naudas sodus un periodiskus soda maksājumus vai atsaukt atzīšanu saskaņā ar šo regulu pamatojas vienīgi uz pierādījumiem, par kuriem attiecīgā atzītā organizācija ir varējusi iesniegt apsvērumus.

2.   Pieņemot lēmumu noteikt naudas sodu vai periodisku soda maksājumu un nosakot attiecīgo summu, ņem vērā efektivitātes, samērīguma un preventīvas ietekmes principus.

3.   Veicot pasākumus saskaņā ar šo regulu un lemjot par attiecīgās darbības vai bezdarbības nopietnību un ietekmi uz drošību un vidi, Komisija ņem vērā valsts pasākumus, kas uz to pašu faktu pamata jau veikti pret attiecīgo atzīto organizāciju, it sevišķi gadījumos, ja minētā organizācija jau tikusi pakļauta tiesas vai izpildes procesiem.

4.   Attiecībā uz atzītās organizācijas darbību vai bezdarbību, uz kuras pamata jau veikti pasākumi saskaņā ar šo regulu, netiek veikti nekādi citi pasākumi. Tomēr šo darbību vai bezdarbību var ņemt vērā turpmākos saskaņā ar šo regulu pieņemtos lēmumos, lai novērtētu atkārtošanos.

5.   Lēmumu noteikt periodiskus soda maksājumus vai lēmumu noteikt naudas sodus un periodiskus soda maksājumus Komisija pieņem saskaņā ar procedūru, ko piemēro atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 391/2009 12. panta 2. punktam.

6.   Lēmumu atsaukt atzītās organizācijas atzīšanu Komisija pieņem saskaņā ar procedūru, ko piemēro atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 391/2009 12. panta 3. punktam.

20. pants

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi, paziņošana un publicēšana

1.   Komisija informē attiecīgo atzīto organizāciju par tai pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

2.   Komisija informēšanas nolūkā paziņo lēmumu Eiropas Jūras drošības aģentūrai un dalībvalstīm.

3.   Attiecīgi pamatotos gadījumos, it sevišķi drošības vai vides aizsardzības labad, Komisija var publiskot lēmumu. Publiskojot sīkāku informāciju par lēmumu vai informējot dalībvalstis, Komisija ņem vērā attiecīgās atzītās organizācijas un citu ieinteresēto personu likumīgās intereses.

21. pants

Naudas sodu un soda maksājumu piedziņa

Komisija piedzen naudas sodus un soda maksājumus, izdodot iekasēšanas rīkojumu un debetnotu, ko adresē attiecīgajai atzītajai organizācijai, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (6) 78. līdz 80. un 83. pantu un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 (7) 80. līdz 92. pantu.

22. pants

Noilguma termiņi, kas attiecas uz naudas sodu un periodisku soda maksājumu noteikšanu

1.   Komisijas tiesības atzītajai organizācijai noteikt naudas sodus un/vai periodiskus soda maksājumus saskaņā ar šo regulu beidzas pēc pieciem gadiem no dienas, kad notika atzītās organizācijas darbība vai bezdarbība, kas izraisīja pārkāpumu, kurš konstatēts saskaņā ar šīs regulas 3. pantu. Tomēr ilgstošas vai atkārtotas darbības vai bezdarbības gadījumā, kas izraisa pārkāpumu, laiku sāk skaitīt no darbības vai bezdarbības izbeigšanas dienas.

Komisijas tiesības atzītajai organizācijai noteikt periodiskus soda maksājumus saskaņā ar šīs regulas 15. pantu beidzas pēc trīs gadiem no dienas, kad notika atzītās organizācijas darbība vai bezdarbība, saistībā ar kuru Komisija pieprasīja veikt atbilstīgu preventīvu un koriģējošu pasākumu.

2.   Jebkurš pasākums, kuru Komisija vai Eiropas Jūras drošības aģentūra veic novērtēšanas nolūkā, vai pārkāpuma procedūra saistībā ar atzītās organizācijas darbību vai bezdarbību pārtrauc 1. punktā noteikto attiecīgo noilguma termiņu. Noilguma termiņš tiek pārtraukts no dienas, kad Komisija vai Aģentūra par pasākumu paziņo atzītajai organizācijai.

3.   Pēc katra pārtraukuma noilgums termiņš atsākas no jauna. Tomēr noilguma termiņš nevar pārsniegt periodu, kas ir divas reizes ilgāks par sākotnējo noilguma termiņu, izņemot gadījumus, kad noilguma termiņš ir pārtraukts saskaņā ar 4. punktu.

4.   Noilguma termiņu periodisku soda maksājumu noteikšanai aptur uz laiku, kamēr Komisijas lēmums atrodas Eiropas Savienības Tiesas tiesvedībā.

23. pants

Noilguma termiņi, kas attiecas uz naudas sodu un periodisku soda maksājumu iekasēšanu

1.   Tiesības sākt naudas sodu un/vai periodisku soda maksājumu piedziņas procedūru beidzas vienu gadu pēc tam, kad lēmums saskaņā ar 19. pantu ir kļuvis galīgs.

2.   Šā panta 1. punktā minēto noilguma termiņu pārtrauc jebkura Komisijas rīcība vai dalībvalsts rīcība pēc Komisijas pieprasījuma, kuras mērķis ir naudas sodu un/vai periodisku soda maksājumu samaksas piedziņa.

3.   Pēc katra pārtraukuma noilgums termiņš atsākas no jauna.

4.   Šā panta 1. un 2. punktā minētos noilguma termiņus aptur uz laiku, kamēr:

a)

ir atvēlēts laiks maksāšanai;

b)

samaksas piedziņa ir apturēta saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas lēmumu.

24. pants

Termiņu piemērošana

1.   Šajā regulā paredzētie termiņi sākas nākamajā dienā pēc Komisijas paziņojuma saņemšanas vai tā tiešas nodošanas adresātam.

2.   Ja Komisijai tiek adresēts paziņojums, attiecīgos termiņus uzskata par ievērotiem, ja minētais paziņojums nosūtīts ierakstītā vēstulē pirms attiecīgā termiņa beigām.

3.   Nosakot termiņus, Komisija ņem vērā katras saskaņā ar šo regulu notiekošās lēmumu pieņemšanas procedūras procesuālās tiesības un īpašos apstākļus.

4.   Attiecīgos gadījumos, un ja pirms sākotnējā termiņa beigām saņemts pamatots lūgums, termiņus var pagarināt.

25. pants

Sadarbība ar valstu kompetentajām iestādēm

Informāciju, ko valstu kompetentās iestādes sniedz, atbildot uz Komisijas pieprasījumu, Komisija izmanto tikai šādiem nolūkiem:

a)

tai uzticēto uzdevumu veikšanai saistībā ar atzīto organizāciju atzīšanu un pārraudzību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 391/2009;

b)

kā pierādījumus lēmumu pieņemšanai saskaņā ar šo regulu, neskarot šīs regulas 16. un 18. pantu.

V NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

26. pants

Piemērošana

Notikumi, kas risinājušies pirms Regulas (EK) Nr. 391/2009 spēkā stāšanās dienas, neizraisa nekādus pasākumus saskaņā ar šo regulu.

27. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 18. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 131, 28.5.2009., 11. lpp.

(2)  OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 131, 28.5.2009., 47. lpp.

(4)  OV L 162, 25.6.2009., 6. lpp.

(5)  OV L 131, 28.5.2009., 57. lpp.

(6)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(7)  OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.


PIELIKUMS

Šīs tabulas pirmajā slejā norādīti attiecīgie Regulas (EK) Nr. 391/2009 un tās I pielikuma noteikumi, kas šīs regulas vajadzībām veido kritēriju un pienākumu grupas, un no katras no tām izriet viens pārkāpums. Attiecībā uz pienākumiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 391/2009 normatīvajā daļā, pirmajā slejā norādīts attiecīgais pants un punkts. Attiecībā uz kritērijiem, kas uzskaitīti minētās regulas I pielikumā, pirmajā slejā norādīta attiecīgā daļa, kritērijs, apakškritērijs un punkts.

Otrajā slejā ietverts katras grupas vispārējs apraksts, kura vienīgais nolūks ir atsauces vienkāršošana.

Regulas (EK) Nr. 391/2009 noteikumi

Attiecīgās grupas priekšmets

8. panta 4. punkts

Kvalitātes nodrošinājuma sistēmas pārskatīšanas rezultātu izpaušana

9. panta 1. punkts un B.4. kritērijs

Piekļuve informācijai un kuģu dokumentācijai

9. panta 2. punkts

Piekļuve kuģiem

10. panta 1. punkta pirmā daļa

Apspriedes par noteikumu un procedūru savstarpēju atbilstību un saskaņošanu un par starptautisko konvenciju saskaņotu interpretāciju

10. panta 1. punkta otrā daļa

Savstarpēja atzīšana

10. panta 3. punkts

Sadarbība ar ostas valsts kontroles iestādēm

10. panta 4. punkts

Informācijas sniegšana Komisijai, dalībvalstīm un citām iesaistītajām personām cita starpā par klasificēto floti, klasifikācijas nodošanu, maiņu, apturēšanu un atcelšanu

10. panta 5. punkts

Iespēja karoga valstij sniegt atzinumu par to, vai, pirms organizācija izdod konvencionālās apliecības, ir vajadzīga vispusīga inspekcija kuģiem, kam ir noņemta klasifikācija vai tiek mainīta klasifikācija

10. panta 6. punkts

Prasības klasifikācijas nodošanas gadījumos

11. panta 1., 2., 3. un 5. punkts

Visu vajadzīgo pasākumu veikšana nolūkā izveidot un uzturēt neatkarīgu kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas struktūru un nodrošināt tās efektīvu darbību saskaņā ar regulas prasībām

A.1. kritērijs

Prasības par juridiskas personas statusu un revīziju

A.2. kritērijs

Ar dokumentiem pierādīta plaša pieredze tirdzniecības kuģu projektēšanas un uzbūves novērtēšanā

A.3. un B.1. kritērijs un B.7. kritērija g) punkts

Pietiekams un atbilstīgs personāls, darbība visā pasaulē, ekskluzīvi inspektori

A.4. kritērijs un B.7. kritērija a) punkts

Ir izstrādāts un tiek uzturēts visaptverošs klasifikācijas noteikumu un procedūru kopums

A.5. kritērijs

Kuģu reģistrs

A.6. kritērijs

Neatkarība, objektivitāte un interešu konflikts

A.7. kritērijs un B.7. kritērija c) punkta pirmā daļa un k) punkts

Ar likumu noteiktās darbības prasības, izņemot Starptautisko drošības vadības (ISM) kodeksu

B.2. kritērijs

Ētikas kodekss

B.3. kritērijs

Attiecīgās informācijas konfidencialitāte, ko prasa administrācija

B.5. kritērijs

Kuģu būvētavu, iekārtu piegādātāju un kuģu īpašnieku intelektuālā īpašuma tiesības

B.6. kritērijs, B.7. kritērija b) punkta otrā daļa un c) punkta otrā daļa, B.7. kritērija i) punkts un B.8. kritērijs

Kvalitātes vadības sistēma, ietverot uzskaites datus

B.7. kritērija b) punkta pirmā daļa

Klasifikācijas noteikumu un procedūru īstenošana

B.7. kritērija d) punkts

Darbinieku kompetence, pilnvaras un savstarpējās saistības

B.7. kritērija e) punkts

Darba veikšana kontrolētos apstākļos

B.7. kritērija f) punkts

Inspektoru un pārējā personāla veiktā darba pārraudzība

B.7. kritērija h) punkts

Inspektoru mācību un kvalifikācijas sistēma

B.7. kritērija j) punkts

Vispārēja iekšējās revīzijas sistēma visās nodaļās

B.7. kritērija l) punkts

Pienākumu sadale ar reģionālajām nodaļām un inspektoriem un to pārraudzība

B.9. kritērijs

Tiešas zināšanas un spriedums

B.10. kritērijs

ISM kodekss

B.11. kritērijs

Iesaistīto personu dalība noteikumu un procedūru izstrādāšanā


Top