Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0664

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 664/2014 ( 2013. gada 18. decembris ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 attiecībā uz Savienības simbolu izveidi aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un garantētām tradicionālām īpatnībām un attiecībā uz dažiem noteikumiem saistībā ar iegūšanas avotu, dažiem procedūras noteikumiem un dažiem papildu pārejas noteikumiem

OJ L 179, 19.6.2014, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/664/oj

19.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 179/17


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 664/2014

(2013. gada 18. decembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 attiecībā uz Savienības simbolu izveidi aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un garantētām tradicionālām īpatnībām un attiecībā uz dažiem noteikumiem saistībā ar iegūšanas avotu, dažiem procedūras noteikumiem un dažiem papildu pārejas noteikumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 5. panta 4. punkta pirmo un otro daļu, 12. panta 7. punkta pirmo daļu, 16. panta 2. punktu, 19. panta 2. punkta pirmo daļu, 23. panta 4. punkta pirmo daļu, 25. panta 3. punktu, 49. panta 7. punkta pirmo daļu, 51. panta 6. punkta pirmo daļu, 53. panta 3. punkta pirmo daļu un 54. panta 2. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012 tika atcelta un aizstāta Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām (2) un 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (3). Ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012 Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus. Lai jaunajā tiesiskajā regulējumā nodrošinātu lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmu sekmīgu darbību, ar minētajiem aktiem jāpieņem daži noteikumi. Jaunajiem noteikumiem būtu jāaizstāj Regulu (EK) Nr. 509/2006 un (EK) Nr. 510/2006 īstenošanas noteikumi, kas tika izklāstīti attiecīgi Komisijas 2006. gada 14. decembra Regulā (EK) Nr. 1898/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (4), un Komisijas 2007. gada 18. oktobra Regulā (EK) Nr. 1216/2007, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām (5).

(2)

Lai ņemtu vērā specifiskās iezīmes un jo īpaši fiziskos un materiālos ierobežojumus, kas piemīt ar aizsargātu cilmes nosaukumu reģistrētu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanai, šādu produktu specifikācijā būtu jāļauj piemērot atkāpi attiecībā uz barības iegūšanas avotu. Minētās atkāpes nekādā ziņā nedrīkst ietekmēt saikni starp ģeogrāfisko vidi un produkta specifisko kvalitāti vai iezīmēm, ko galvenokārt vai vienīgi ietekmē attiecīgā vide.

(3)

Lai ņemtu vērā atsevišķu produktu specifiskās iezīmes, tādu produktu specifikācijā būtu jāļauj piemērot ierobežojumus attiecībā uz izejvielu iegūšanas avotiem aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu gadījumā. Tādi ierobežojumi būtu jāpamato, ņemot vērā objektīvus kritērijus, kuri atbilst aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu shēmas vispārējiem principiem un vēl vairāk uzlabo konsekvenci starp šiem produktiem un shēmas mērķiem.

(4)

Lai nodrošinātu to, ka patērētājam tiek sniegta atbilstīga informācija, būtu jāizveido Savienības simboli, kas paredzēti aizsargātu cilmes vietas nosaukumu, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un garantētu tradicionālo īpatnību popularizēšanai.

(5)

Lai nodrošinātu to, ka produktu specifikācijās garantētu tradicionālo īpatnību gadījumā ir ietverta tikai būtiska un lakoniska informācija, un izvairītos no pārlieku liela reģistrācijas pieteikumu vai produkta specifikācijas grozījumu pieteikumu skaita garantētu tradicionālo īpatnību gadījumā, būtu jānosaka produkta specifikācijas maksimālais garums.

(6)

Lai sekmētu pieteikumu iesniegšanas procesu, būtu jāizveido papildu noteikumi par valstu iebildumu procedūrām attiecībā uz kopējiem pieteikumiem, kas skar vairāk nekā vienas valsts teritoriju. Tā kā visā Savienības teritorijā būtu jānodrošina tiesības iesniegt iebildumus, būtu jāparedz pienākums īstenot valstu iebildumu procedūras visās tajās dalībvalstīs, uz kurām attiecas konkrētie kopējie pieteikumi.

(7)

Lai nodrošinātu skaidrus iebildumu procedūras posmus, ir konkrēti jānorāda pieteikuma iesniedzēja procesuālās saistības gadījumā, ja pēc apspriešanās, ko rīko pēc pamatota iebildumu paziņojuma iesniegšanas, tiek panākta vienošanās.

(8)

Lai sekmētu produkta specifikācijas grozījumu pieteikumu izskatīšanu, būtu jāparedz papildinoši noteikumi par grozījumu pieteikumu izskatīšanu un maznozīmīgu grozījumu iesniegšanu un novērtēšanu. Tā kā pagaidu grozījumiem ir ārkārtas raksturs, tiem nevajadzētu piemērot standarta procedūru un oficiālu Komisijas apstiprinājumu. Tomēr Komisija būtu pilnībā jāinformē par tādu grozījumu saturu un to pamatojumiem.

(9)

Lai visām personām nodrošinātu iespēju aizstāvēt savas tiesības un likumīgās intereses, būtu jāpapildina anulēšanas procesa noteikumi. Anulēšanas process būtu jāpielīdzina Regulas (ES) Nr. 1151/2012 49.–52. pantā izklāstītajai reģistrācijas standarta procedūrai. Vēl būtu jāprecizē, ka dalībvalstis pieder pie tām juridiskajām personām, kurām var būt likumīgas intereses iesniegt anulēšanas pieteikumu saskaņā ar minētās regulas 54. panta 1. punkta pirmo daļu.

(10)

Lai aizsargātu ražotāju un ieinteresēto personu likumīgās intereses, joprojām būtu jārada iespēja pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma publicēt vienotos dokumentus attiecībā uz tādiem aizsargātu cilmes vietas nosaukumiem un aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas tika reģistrētas līdz 2006. gada 31. martam un kuru vienotais dokuments nav publicēts.

(11)

Regulas (ES) Nr. 1151/2012 12. panta 3. punktā un 23. panta 3. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka tādu Savienības izcelsmes produktu marķējumā, kurus tirgo ar aizsargātas cilmes vietas nosaukumu, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi vai kā garantētu tradicionālo īpatnību, jānorāda ar tiem saistītie Savienības simboli, kā arī uz marķējuma var norādīt attiecīgās norādes vai saīsinājumus. Regulas 23. panta 3. punkta otrajā daļā ir noteikts, ka simbols ir fakultatīvs tādu garantētu tradicionālo īpatnību produktu marķējumā, kuri ražoti ārpus Savienības. Minētos noteikumus piemēros tikai no 2016. gada 4. janvāra. Tomēr Regulās (EK) Nr. 509/2006 un (EK) Nr. 510/2006, kuras tika atceltas ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012, bija paredzēts pienākums Savienības izcelsmes produktu marķējumā norādīt simbolu vai pilnu norādi un tika sniegta iespēja tādu tradicionālo īpatnību produktu marķējumā, kuri ražoti ārpus Savienības, izmantot norādi “garantēta tradicionālā īpatnība”. Lai nodrošinātu konsekvenci starp abām atceltajām regulām un Regulu (ES) Nr. 1151/2012, būtu jāuzskata, ka Regulā (ES) Nr. 1151/2012 ir skaidri noteikts un ir piemērojams pienākums Savienības izcelsmes produktu marķējumā norādīt Savienības simbolus vai attiecīgo norādi, kā arī iespēja izmantot norādi “garantēta tradicionālā īpatnība” tādu tradicionālo īpatnību produktu marķējumā, kuri ražoti ārpus Savienības. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un aizsargātu attiecīgo ražotāju vai ieinteresēto personu tiesības un likumīgās intereses, līdz 2016. gada 3. janvārim būtu jāturpina piemērot Regulās (EK) Nr. 509/2006 un (EK) Nr. 510/2006 izklāstītos noteikumus par simbolu un norāžu lietošanu marķējumā.

(12)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad Regulas (EK) Nr. 1898/2006 un (EK) Nr. 1216/2007 būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īpaši noteikumi attiecībā uz barības un izejvielu iegūšanas avotu

1.   Regulas (ES) Nr. 1151/2012 5. panta nolūkā attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuru nosaukums reģistrēts kā aizsargāts cilmes vietas nosaukums, barību iegūst tikai definētajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Tikai tad, ja barību iegūt vienīgi no definētā ģeogrāfiskā apgabala nav tehniski iespējams, ir atļauts pievienot ārpus šā apgabala iegūtu barību ar nosacījumu, ka ģeogrāfiskās vides dēļ netiek ietekmēta produkta kvalitāte vai iezīmes. Barība, kas iegūta ārpus definētā ģeogrāfiskā apgabala, gadā nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 50 % no sausnas.

2.   Jebkādi ierobežojumi attiecībā uz izejvielu izcelsmi tāda produkta specifikācijā, kura nosaukums reģistrēts kā aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, jāpamato ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta f) apakšpunkta ii) punktā paredzēto saikni.

2. pants

Savienības simboli

Regulas (ES) Nr. 1151/2012 12. panta 2. punktā un 23. panta 2. punktā paredzētos Savienības simbolus izveido atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

3. pants

Produkta specifikācijas ierobežojumi garantētu tradicionālo īpatnību gadījumā

Regulas (ES) Nr. 1151/2012 19. pantā paredzētā produkta specifikācija ir lakoniska un nepārsniedz 5 000 vārdu, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus.

4. pants

Valstu iebildumu procedūras kopēju pieteikumu gadījumā

Regulas (ES) Nr. 1151/2012 49. panta 1. punktā paredzēto kopēju pieteikumu gadījumā attiecīgās valstu iebildumu procedūras veic visās attiecīgajās dalībvalstīs.

5. pants

Paziņošanas pienākums attiecībā uz iebildumu procedūrā panāktu vienošanos

Ieinteresētajām personām panākot vienošanos pēc Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. panta 3. punktā norādītajām apspriedēm, tās dalībvalsts vai trešās valsts iestādes, no kuras iesniegts pieteikums, Komisijai dara zināmus visus faktorus, kuru dēļ bija iespējams panākt minēto vienošanos, tostarp pieteikuma iesniedzēja un dalībvalsts vai trešās valsts iestāžu, vai citu fizisku vai juridisku personu, kuras iesniedza iebildumu, viedokli.

6. pants

Produkta specifikācijas grozījumi

1.   Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punktā paredzētajā pieteikumā produkta specifikācijas grozījumam, kas nav maznozīmīgs, iekļauj izsmeļošu katra grozījuma aprakstu un konkrētus tā pamatojumus. Šajā aprakstā saistībā ar katru grozījumu sākotnējo produkta specifikāciju un attiecīgā gadījumā sākotnējo vienoto dokumentu detalizēti salīdzina ar ierosinātajām grozītajām redakcijām.

Pieteikums ir pašpietiekams. Tajā iekļauj visus produkta specifikācijas un attiecīgā gadījumā vienotā dokumenta grozījumus, par kuriem tiek lūgts apstiprinājums.

Šā punkta pirmās un otrās daļas prasībām neatbilstošu grozījuma pieteikumu, kas nav maznozīmīgs, nepieņem. Komisija informē pieteikuma iesniedzēju, ja pieteikums tiek uzskatīts par nepieņemamu.

Komisijas sniegts apstiprinājums attiecībā uz pieteikumu produkta specifikācijas grozījumam, kas nav maznozīmīgs, attiecas tikai uz konkrētajā pieteikumā ietvertajiem grozījumiem.

2.   Produkta specifikācijas maznozīmīga grozījuma pieteikumus aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu gadījumā iesniedz tās dalībvalsts iestādēm, uz kuru attiecas nosaukuma vai norādes ģeogrāfiskais apgabals. Produkta specifikācijas maznozīmīga grozījuma pieteikumus garantētu tradicionālo īpatnību gadījumā iesniedz tās dalībvalsts iestādēm, kurā ir izveidota grupa. Ja produkta specifikācijas maznozīmīga grozījuma pieteikumu neiesniedz tā grupa, kura iesniedza produkta specifikācijā norādītā nosaukuma vai nosaukumu reģistrācijas pieteikumu, dalībvalsts attiecīgajai grupai dod iespēju sniegt piebildes par konkrēto pieteikumu, ja vien šī grupa vēl pastāv. Ja dalībvalsts uzskata, ka Regulas (ES) Nr. 1151/2012 prasības un saskaņā ar to pieņemtie noteikumi ir izpildīti, tā Komisijai var iesniegt maznozīmīga grozījuma pieteikuma dokumentāciju. Produkta specifikācijas maznozīmīga grozījuma pieteikumus attiecībā uz produktiem, kuru izcelsme ir trešās valstis, Komisijai tiešā veidā vai caur attiecīgās trešās valsts iestādēm var iesniegt tāda grupa, kurai ir likumīgas intereses.

Maznozīmīga grozījuma pieteikumā ierosina tikai maznozīmīgus grozījumus Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē. Tajā apraksta minētos maznozīmīgos grozījumus, sniedz kopsavilkumu pamatojumam, kas paskaidro grozījuma nepieciešamību, un pierāda, ka ierosinātos grozījumus var uzskatīt par maznozīmīgiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punktu. Tajā saistībā ar katru grozījumu sākotnējo specifikāciju un attiecīgā gadījumā sākotnējo vienoto dokumentu salīdzina ar ierosināto grozīto redakciju. Pieteikums ir pašpietiekams un ietver visus produkta specifikācijas un attiecīgā gadījumā vienotā dokumenta grozījumus, par kuriem tiek lūgts apstiprinājums.

Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otrajā daļā paredzētos maznozīmīgos grozījumus uzskata par apstiprinātiem, ja Komisija trīs mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieteikuma iesniedzēju neinformē par pretējo.

Maznozīmīga grozījuma pieteikumu, kas neatbilst šā punkta otrās daļas prasībām, nepieņem. Uz tādiem pieteikumiem neattiecas šā punkta trešajā daļā paredzētais vārdos neizteiktais apstiprinājums. Komisija trīs mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas informē pieteikuma iesniedzēju, ja pieteikums tiek uzskatīts par nepieņemamu.

Komisija publisko apstiprināto produkta specifikācijas maznozīmīgo grozījumu, no kura neizriet Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punktā paredzēto elementu grozījumi.

3.   Regulas (ES) Nr. 1151/2012 49.–52. pantā izklāstīto procedūru nepiemēro produkta specifikācijas pagaidu grozījumiem, kas radušies tāpēc, ka publiskās iestādes ir noteikušas obligātus sanitāros un fitosanitāros pasākumus, vai kas ir saistīti ar dabas katastrofām vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem, ko oficiāli apstiprinājušas kompetentās iestādes.

Par tādiem grozījumiem kopā ar to pamatojumiem Komisiju informē ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc to apstiprināšanas. Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes gadījumā par pagaidu grozījumiem produkta specifikācijā Komisijai ziņo tās dalībvalsts iestādes, kuras teritorijā atrodas cilmes vietas nosaukuma vai izcelsmes norādes ģeogrāfiskais apgabals. Garantētu tradicionālo īpatnību gadījumā par pagaidu grozījumiem produkta specifikācijā Komisijai ziņo tās dalībvalsts iestādes, kurā grupa ir reģistrēta. Trešo valstu izcelsmes produktu gadījumā par pagaidu grozījumiem Komisijai ziņo vai nu grupa, kurai ir likumīgas intereses, vai attiecīgās trešās valsts iestādes. Dalībvalstis publicē šos produkta specifikācijas pagaidu grozījumus. Paziņojumiem, kuri attiecas uz produkta specifikācijas pagaidu grozījumiem aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes gadījumā, dalībvalstis pievieno tikai atsauci uz publikāciju. Paziņojumiem, kuri attiecas uz produkta specifikācijas pagaidu grozījumiem garantētas tradicionālās īpatnības gadījumā, pievieno publicēto produkta specifikācijas pagaidu grozījumu. Paziņojumos, kuri attiecas uz trešo valstu izcelsmes produktiem, Komisijai nosūta apstiprinātos produkta specifikācijas pagaidu grozījumus. Gan dalībvalstis, gan trešās valstis visiem šiem paziņojumu veidiem par pagaidu grozījumiem pievieno pierādījumus par veiktajiem sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem, kā arī tāda akta kopiju, ar kuru apstiprināti dabas katastrofu vai nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumi. Komisija tādus grozījumus publisko.

7. pants

Anulēšana

1.   Regulas (ES) Nr. 1151/2012 49.–52. pantā izklāstīto procedūru mutatis mutandis piemēro minētās regulas 54. panta 1. punkta pirmajā un otrajā daļā paredzētajai reģistrācijas anulēšanas procedūrai.

2.   Dalībvalstis drīkst pēc savas iniciatīvas iesniegt anulēšanas pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 54. panta 1. punkta pirmo daļu.

3.   Anulēšanas pieteikumu publisko saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 1. punkta otro daļu.

4.   Pamatotus iebildumu paziņojumus attiecībā uz anulēšanu pieņem tikai tad, ja tie liecina, ka ieinteresētā persona komerciālā ziņā pastāvīgi ir atkarīga no reģistrētā nosaukuma.

8. pants

Pārejas noteikumi

1.   Attiecībā uz aizsargātiem cilmes nosaukumiem un aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas reģistrēti līdz 2006. gada 31. martam, Komisija pēc dalībvalsts lūguma Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē attiecīgās dalībvalsts iesniegto vienoto dokumentu. Minētajai publikācijai pievieno atsauci uz produkta specifikācijas publikāciju.

2.   Līdz 2016. gada 3. janvārim piemēro šādus noteikumus:

a)

Savienības izcelsmes produktiem, kuru marķējumā tiek izmantots reģistrētais nosaukums, pievieno atbilstīgo Savienības simbolu vai atbilstīgo norādi, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 12. panta 3. punktā vai 23. panta 3. punktā;

b)

ārpus Savienības ražotiem produktiem Regulas (ES) Nr. 1151/2012 23. panta 3. punktā paredzētā norāde ir fakultatīva garantētu tradicionālo īpatnību marķējumā.

9. pants

Atcelšana

Regulas (EK) Nr. 1898/2006 un (EK) Nr. 1216/2007 atceļ.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 5. pants attiecas tikai uz tām iebildumu procedūrām, kurām dienā, kad šī regula stājas spēkā, nav beidzies Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. panta 1. punkta pirmajā daļā paredzētais trīs mēnešu periods.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 93, 31.3.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(4)  OV L 369, 23.12.2006., 1. lpp.

(5)  OV L 275, 19.10.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Savienības simbols “Aizsargāts cilmes vietas nosaukums”

Image

Savienības simbols “Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde”

Image

Savienības simbols “Garantēta tradicionālā īpatnība”

Image

Top