Help Print this page 

Document 32014R0605

Title and reference
Komisijas Regula (ES) Nr. 605/2014 ( 2014. gada 5. jūnijs ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, lai iekļautu tajā bīstamības apzīmējumus un drošības prasību apzīmējumus horvātu valodā un pielāgotu to zinātnes un tehnikas attīstībai Dokuments attiecas uz EEZ
  • In force
OJ L 167, 6.6.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/605/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/36


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 605/2014

(2014. gada 5. jūnijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, lai iekļautu tajā bīstamības apzīmējumus un drošības prasību apzīmējumus horvātu valodā un pielāgotu to zinātnes un tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Aktu par Horvātijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā (1) un jo īpaši tā 50. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2), un jo īpaši tās 37. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 487/2013 (3) tiek grozītas dažas no Regulas (EK) Nr. 1272/2008 III pielikumā iekļautajām tabulām, kurās sniegti bīstamības apzīmējumi dažādās valodās, un dažas no minētās regulas IV pielikumā iekļautajām tabulām, kurās sniegti drošības prasību apzīmējumi dažādās valodās. Tā kā 2013. gada 1. jūlijā Eiropas Savienībai pievienojās Horvātija, ir jānodrošina, lai visi bīstamības apzīmējumi un drošības prasību apzīmējumi, kas iekļauti Regulā (EK) Nr. 1272/2008, kura grozīta ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 487/2013, būtu pieejami arī horvātu valodā. Šajā regulā paredzēti valodu tabulās veicamie pielāgojumi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā ietverti divi bīstamo vielu harmonizētās klasifikācijas un marķējuma saraksti. 3.1. tabulā iekļauta bīstamo vielu harmonizētā klasifikācija un marķējums, kuru pamatā ir Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikuma 2. līdz 5. daļā izklāstītie kritēriji. Savukārt 3.2. tabulā iekļauta bīstamo vielu harmonizētā klasifikācija un marķējums, kuru pamatā ir Padomes Direktīvas 67/548/EEK (4) VI pielikumā izklāstītie kritēriji.

(3)

Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 37. pantu ir iesniegti priekšlikumi par atsevišķu vielu harmonizētās klasifikācijas un marķējuma ieviešanu vai atjaunināšanu. Pamatojoties uz ECHA Riska novērtēšanas komitejas sagatavotajiem atzinumiem par šiem priekšlikumiem, kā arī uz saņemtajiem iesaistīto personu komentāriem, ir lietderīgi grozīt minētās regulas VI pielikumu, lai iekļautu, svītrotu vai atjauninātu atsevišķu vielu klasifikāciju un marķējumu.

(4)

Atbilstības nodrošināšana jaunajai harmonizētajai klasifikācijai nebūtu jāpieprasa uzreiz, jo piegādātājiem būs nepieciešams zināms laiks, lai pielāgotu vielu un maisījumu marķējumu un klasifikāciju jaunajai klasifikācijai un izpārdotu esošos krājumus. Turklāt piegādātājiem būs nepieciešams zināms laiks, lai izpildītu no jaunās harmonizētās klasifikācijas izrietošos reģistrācijas pienākumus attiecībā uz 1.A un 1.B kategorijas (3.1. tabula) un 1. un 2. kategorijas (3.2. tabula) vielām, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas, kā arī attiecībā uz tādām ūdens organismiem ļoti toksiskām vielām, kuru ietekme ūdens vidē var būt ilglaicīga, jo īpaši vielām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (5) 23. pantā.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 pārejas noteikumiem, kas ļauj jaunos noteikumus brīvprātīgā kārtā piemērot agrāk, piegādātājiem vajadzētu būt iespējai brīvprātīgā kārtā izmantot jauno harmonizēto klasifikāciju un attiecīgi pielāgot marķējumu un iepakojumu jau pirms termiņa, līdz kuram jānodrošina atbilstība.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1272/2008 groza šādi:

1)

regulas III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

2)

regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

3)

regulas VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

2. pants

1.   Atkāpjoties no 3. panta 2. punkta, vielas drīkst klasificēt, marķēt un iepakot saskaņā ar šo regulu arī pirms 2014. gada 1. decembra un maisījumus – pirms 2015. gada 1. jūnija.

2.   Atkāpjoties no 3. panta 2. punkta, vielas, kas klasificētas, marķētas un iepakotas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un laistas tirgū līdz 2014. gada 1. decembrim, nav jāpārmarķē un jāpārpako saskaņā ar šo regulu līdz 2016. gada 1. decembrim.

3.   Atkāpjoties no 3. panta 2. punkta, maisījumi, kas klasificēti, marķēti un iepakoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK (6) vai Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un laisti tirgū līdz 2015. gada 1. jūnijam, nav jāpārmarķē un jāpārpako saskaņā ar šo regulu līdz 2017. gada 1. jūnijam.

4.   Atkāpjoties no 3. panta 3. punkta, šīs regulas III pielikumā sniegto harmonizēto klasifikāciju drīkst piemērot pirms 3. panta 3. punktā minētā datuma.

3. pants

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Regulas 1. panta 1. un 2. punktu vielām piemēro no 2014. gada 1. decembra un maisījumiem – no 2015. gada 1. jūnija.

3.   Šīs regulas 1. panta 3. punktu piemēro no 2015. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 5. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 112, 24.4.2012., 21. lpp.

(2)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2013. gada 8. maija Regula (ES) Nr. 487/2013, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 149, 1.6.2013., 1. lpp.).

(4)  Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīva 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. maija Direktīva 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

III pielikuma 1. daļā 1.1. tabulu groza šādi:

1)

sadaļā, kas attiecas uz kodu H229, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.”

2)

sadaļā, kas attiecas uz kodu H230, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.”

3)

sadaļā, kas attiecas uz kodu H231, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.”


II PIELIKUMS

IV pielikuma 2. daļu groza šādi:

1)

daļas 1.2. tabulu groza šādi:

a)

sadaļā, kas attiecas uz kodu P210, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.”

b)

sadaļā, kas attiecas uz kodu P223, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Spriječiti dodir s vodom.”

c)

sadaļā, kas attiecas uz kodu P244, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.”

d)

sadaļā, kas attiecas uz kodu P251, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

e)

sadaļā, kas attiecas uz kodu P284, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

2)

daļas 1.3. tabulu groza šādi:

a)

sadaļā, kas attiecas uz kodu P310, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

b)

sadaļā, kas attiecas uz kodu P311, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

c)

sadaļā, kas attiecas uz kodu P312, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

d)

sadaļā, kas attiecas uz kodu P340, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

e)

sadaļā, kas attiecas uz kodu P352, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Oprati velikom količinom vode/…”

f)

sadaļā, kas attiecas uz kodu P361, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.”

g)

sadaļā, kas attiecas uz kodu P362, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Skinuti zagađenu odjeću.”

h)

sadaļā, kas attiecas uz kodu P364, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

I oprati je prije ponovne uporabe.”

i)

sadaļā, kas attiecas uz kodu P378, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Za gašenje rabiti …”

j)

sadaļā, kas attiecas uz kombinētajiem kodiem P301 + P310, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

k)

sadaļā, kas attiecas uz kombinētajiem kodiem P301 + P312, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

l)

sadaļā, kas attiecas uz kombinētajiem kodiem P302 + P352, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…”

m)

sadaļā, kas attiecas uz kombinētajiem kodiem P303 + P361 + P353, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

n)

sadaļā, kas attiecas uz kombinētajiem kodiem P304 + P340, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

o)

adaļā, kas attiecas uz kombinētajiem kodiem P308 + P311, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

p)

sadaļā, kas attiecas uz kombinētajiem kodiem P342 + P311, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

q)

sadaļā, kas attiecas uz kombinētajiem kodiem P361 + P364, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

r)

sadaļā, kas attiecas uz kombinētajiem kodiem P362 + P364, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

s)

sadaļā, kas attiecas uz kombinētajiem kodiem P370 + P378, pēc ieraksta īru valodā (GA) iekļauj šādu ierakstu:

 

“HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”


III PIELIKUMS

VI pielikuma 3. daļu groza šādi:

1)

daļas 3.1. tabulu groza šādi:

a)

ierakstu, kas attiecas uz indeksa numuru 015-188-00-X, svītro;

b)

ierakstus, kas attiecas uz indeksa numuriem 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 un 616-035-00-5, aizstāj ar šādiem:

“006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (dzirdes orgāni)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (dzirdes orgāni)

H304

 

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (dzirdes orgāni)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (dzirdes orgāni)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (asinis, aizkrūtes dziedzeris)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (asinis, aizkrūtes dziedzeris)

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

c)

ievērojot ierakstu secību, 3.1. tabulā iekļauj šādus ierakstus:

“050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1A

H361d

H302

H372 (nervu sistēma, imūnsistēma)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (nervu sistēma, imūnsistēma)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (nervu sistēma, imūnsistēma)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (nervu sistēma, imūnsistēma)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (plaušas) (ieelpošana)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (plaušas) (ieelpošana)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (balsene)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (balsene)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1”

 

2)

daļas 3.2. tabulu groza šādi:

a)

ierakstu, kas attiecas uz indeksa numuru 015-188-00-X, svītro;

b)

ierakstus, kas attiecas uz indeksa numuriem 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 un 616-035-00-5, aizstāj ar šādiem:

“006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %”

 

c)

ievērojot ierakstu secību, 3.2. tabulā iekļauj šādus ierakstus:

“050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %”

 


Top