EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0593

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 593/2014 ( 2014. gada 3. jūnijs ), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz paziņošanas formātu saskaņā ar 16. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 165, 4.6.2014, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/593/oj

4.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/41


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 593/2014

(2014. gada 3. jūnijs),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz paziņošanas formātu saskaņā ar 16. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. aprīļa Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem (1) un jo īpaši tās 16. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 345/2013 16. panta 1. punktā ir noteikts, ka Eiropas riska kapitāla fonda (EuVECA) izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei ir jāinformē uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) par notikumiem, kas saistīti ar kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieku pasi. Regulas (ES) Nr. 345/2013 21. panta 3. punktā arī noteikts, ka izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei ir jāinformē uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes par EuVECA pārvaldnieka izslēgšanu no reģistra.

(2)

Ņemot vērā, ka EVTI vēl nav izstrādājusi īpašu IT rīku šādu paziņojumu nosūtīšanai, e-pasts ir vispiemērotākais formāts šāda veida paziņojumiem starp kompetentajām iestādēm un EVTI. Tāpēc EVTI būtu jāizveido attiecīgo e-pasta adrešu saraksts un jādara tas zināms visām kompetentajām iestādēm.

(3)

Šī regula balstās uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijai.

(4)

Ņemot vērā paziņošanas formāta ierobežoto tvērumu un ietekmi un to, ka īpašo veidlapu izmantos tikai kompetentās iestādes, EVTI neveica sabiedrisko apspriešanu par šā paziņošanas formāta ieviešanu. EVTI lūdza atzinumu EVTI Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupai, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir noteikts formāts paziņojumiem starp kompetentajām iestādēm un EVTI par uzraudzības informāciju, kas saistīta ar Regulas (ES) Nr. 345/2013 16. panta 1. punktā un 21. panta 3. punktā paredzētajiem notikumiem.

2. pants

Paziņošanas formāts

Eiropas riska kapitāla fonda izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde ar e-pasta starpniecību paziņo uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm un EVTI par Regulas (ES) Nr. 345/2013 16. panta 1. punktā un 21. panta 3. punktā paredzētajiem notikumiem, aizpildot veidlapu, kas pievienota šīs regulas pielikumā.

3. pants

E-pasta adrešu saraksts

Katra kompetentā iestāde paziņo EVTI attiecīgo e-pasta adresi uzraudzības informācijas paziņošanai.

EVTI dara zināmu visām kompetentajām iestādēm attiecīgo e-pasta adrešu sarakstu, tostarp EVTI e-pasta adresi.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 3. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 115, 25.4.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


PIELIKUMS

Paziņojums par Eiropas riska kapitāla fonda (EuVECA) pārvaldnieka reģistrāciju vai jau paziņotas informācijas atjaunināšanu

Image


Top