EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0525

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 525/2014 ( 2014. gada 12. marts ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par tirgus definīciju Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 148, 20.5.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/525/oj

20.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/15


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 525/2014

(2014. gada 12. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par tirgus definīciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši ņemot vērā tās 341. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Vispārējais tirgus risks Regulas (ES) Nr. 575/2013 362. pantā definēts kā finanšu instrumenta cenu izmaiņas risks, kas tirgojamu parāda instrumentu vai parāda atvasināto instrumentu gadījumā saistīts ar izmaiņām procentu likmju līmenī, vai – kapitāla vērtspapīru vai kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu gadījumā – ar kapitāla vērtspapīru tirgus vispārēju virzību, kas nav saistīta ar atsevišķu vērtspapīru īpašām iezīmēm.

(2)

Lai aprēķinātu vispārējo tirgus risku saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 343. pantu, ir lietderīgi uzskatīt, ka dažādi kapitāla vērtspapīri ir vienā un tajā pašā tirgū, kur uz tiem attiecas tāds pats vispārējais tirgus risks, proti, instrumenta cenas svārstības izriet no vietējiem ekonomikas apstākļiem. Tāpēc šajā nolūkā “tirgus” būtu jādefinē, atsaucoties uz integrētu ekonomiku, kas parasti ir pielīdzināma valsts jurisdikcijai.

(3)

Neskarot iepriekš minēto, vienotās valūtas ieviešana eurozonā ir likvidējusi būtiskus kapitāla vērtspapīru tirgu segmentācijas elementus. Piemēram, tā ir likvidējusi ārvalstu valūtas risku starp iesaistītajām dalībvalstīm un ļauj uzņēmumu rezultātus publicēt vienā valūtā. Turklāt euro ieviešanai ir bijusi nepieciešama plaša ekonomiskā un juridiskā konverģence starp iesaistītajām dalībvalstīm, un tā ir balstīta uz integrētu tirgu ar kopīgiem noteikumiem. Pēdējās no minētajām iezīmes ir kopīgas visām dalībvalstīm Savienībā, taču vienotā valūta ir radījusi ciešāku un dziļāku ekonomisko integrāciju starp eurozonas dalībvalstīm, kurām līdz ar to pamatoti ir piemērojama atšķirīga procedūra šīs regulas nolūkos. Tādējādi “tirgus” definīcijai būtu jāietver atsauce uz visiem kapitāla vērtspapīru tirgiem eurozonā un ārpus eurozonas esošo kapitāla vērtspapīru tirgu gadījumā – uz valsts jurisdikciju.

(4)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvu tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Banku iestāde iesniegusi Komisijai.

(5)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvu tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

“Tirgus” definīcija, lai aprēķinātu Regulas (ES) Nr. 575/2013 341. panta 2. punktā minēto kapitāla instrumentu kopējo neto pozīciju

Termins “tirgus” nozīmē:

a)

eurozonas gadījumā – visi kapitāla vērtspapīri, kas kotēti to dalībvalstu akciju tirgos, kuras ir ieviesušas euro kā savu valūtu;

b)

ārpus eurozonas esošo dalībvalstu un trešo valstu gadījumā – visi kapitāla vērtspapīri, kas kotēti valsts jurisdikcijā esošos akciju tirgos.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 12. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


Top