EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0523

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 523/2014 ( 2014. gada 12. marts ), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, lai noteiktu, kas veido ciešu atbilstību starp iestādes segto obligāciju un aktīvu vērtību Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 148, 20.5.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/523/oj

20.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 523/2014

(2014. gada 12. marts),

ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, lai noteiktu, kas veido ciešu atbilstību starp iestādes segto obligāciju un aktīvu vērtību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 33. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Peļņu vai zaudējumus no iestādes saistībām, kas izriet no iestādes pašas kredītriska izmaiņām, principā nebūtu jāiekļauj kā pašu kapitāla elementu. Tomēr darījumdarbības modeļos, kuru pamatā ir stingra līdzfinansējuma vai līdzsvara princips, šo noteikumu nepiemēro, pieņemot, ka saistības vērtības samazinājumu vai palielinājumu pilnībā izlīdzina attiecīgs vērtības samazinājums vai palielinājums aktīvam, ar kuru šī saistība ir pilnībā sakrītoša.

(2)

Ir svarīgi paredzēt prasības, lai noteiktu, vai pastāv cieša atbilstība starp iestādes saistībām, kas ietilpst segtā obligācijā, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (2) 52. panta 4. punktā, un tādu iestādes aktīvu vērtību, kas ir segto obligāciju pamatā.

(3)

Cieša atbilstība būtu jāatspoguļo šo obligāciju un pamatā esošo hipotekāro aizdevumu grāmatvedības uzskaitē, bez kā nebūtu piesardzīgi atzīt peļņu un zaudējumus, kas izriet no pašu kredītriska izmaiņām.

(4)

Piegādes iespēja ļauj aizņēmējam atpirkt konkrētu segto obligāciju, ar kuru tirgū finansē hipotekāro aizdevumu, un piegādāt segto obligāciju bankai, kā hipotekārā aizdevuma pirmstermiņa atmaksu. Kā sekas tam, ka aizņēmējam ir šāda iespēja, hipotekāro aizdevumu patiesajai vērtībai vienmēr vajadzētu būt vienādai ar to segto obligāciju, ar kurām finansē šīs hipotēkas, patieso vērtību. Tas nozīmē, ka hipotekāro aizdevumu patiesās vērtības aprēķinā būtu jāiekļauj ietvertās piegādes iespējas patiesās vērtības novērtējums atbilstīgi iedibinātai tirgus praksei.

(5)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Banku iestāde iesniegusi Komisijai.

(6)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu, atzinumu (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“segtā obligācija” nozīmē obligāciju, kas minēta Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktā;

2)

“piegādes iespēja” nozīmē iespēju dzēst hipotekāro aizdevumu, atpērkot segto obligāciju par tirgus vērtību vai nominālvērtību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 33. panta 3. punkta d) apakšpunktu).

2. pants

Cieša atbilstība

1.   Uzskatāms, ka cieša atbilstība starp segtās obligācijas vērtību un iestādes aktīvu vērtību pastāv tad, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

jebkādas iestāžu emitēto segto obligāciju patiesās vērtības izmaiņas vienmēr ir vienādas ar patiesās vērtības izmaiņām aktīvos, kas ir segto obligāciju pamatā. patieso vērtību nosaka saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 77. apakšpunktā;

b)

hipotekāros aizdevumus, kas ir tādu segto obligāciju pamatā, kuras emitējušas iestādes ar mērķi finansēt aizdevumus, var jebkurā laikā dzēst, atpērkot segtās obligācijas par tirgus vērtību vai nominālvērtību, izmantojot piegādes iespēju;

c)

pastāv pārredzams mehānisms hipotekāro aizdevumu un segto obligāciju patiesās vērtības noteikšanai. Hipotekāro aizdevumu vērtības noteikšanā ietver piegādes iespējas patiesās vērtības aprēķinu.

2.   Uzskatāms, ka cieša atbilstība nepastāv, ja, ievērojot 1. punktu, neto peļņa vai zaudējumi rodas no segto obligāciju vai pamatā esošo hipotekāro aizdevumu ar ietvertu piegādes iespēju vērtības izmaiņām.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 12. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


Top