EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0522

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 522/2014 ( 2014. gada 11. marts ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1301/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par principiem, saskaņā ar kuriem atlasa un pārvalda no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstāmas darbības ilgtspējīgā pilsētattīstībā

OJ L 148, 20.5.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/522/oj

20.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 522/2014

(2014. gada 11. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1301/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par principiem, saskaņā ar kuriem atlasa un pārvalda no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstāmas darbības ilgtspējīgā pilsētattīstībā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” piešķirtie struktūrfondu resursi, kas atvēlēti ilgtspējīgā pilsētattīstībā īstenojamām inovatīvām darbībām (turpmāk “inovatīvas darbības”), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (2) 4. panta 7. punktu būtu jāapgūst Komisijai.

(2)

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 92. panta 8. punkts Komisijai dod iespēju apgūt resursus, kas inovatīvām darbībām piešķirti netiešā pārvaldībā, kura paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (3) 60. pantā.

(3)

Ir nepieciešams noteikt sīki izstrādātus noteikumus par principiem, pēc kuriem vienība vai struktūra, kurai uzticēti budžeta izpildes uzdevumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta c) apakšpunktu, pārvalda inovatīvas darbības.

(4)

Ir nepieciešams iedibināt sīki izstrādātus noteikumus par principiem, kā atlasīt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstāmas inovatīvas darbības. Lai nodrošinātu, ka atlasa kvalitatīvus priekšlikumus, inovatīvo darbību atlases kritēriji būtu jāizklāsta, ņemot vērā Savienības pilsētteritoriju teritoriālo daudzveidību.

(5)

Lai nodrošinātu, ka uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus tiek risinātas pilsētattīstības problēmas, kuru nozīme turpmākajos gados Savienībā var pieaugt, Komisijai būtu jādefinē inovatīvu darbību atlases tēmas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Inovatīvu darbību pārvaldība

1.   Komisija izraugās vienu vai vairākas vienības vai struktūras (turpmāk “pilnvarotās vienības”), kam attiecībā uz Savienības līmeņa inovatīvām darbībām uztic budžeta izpildes uzdevumus saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Papildus Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 1. punktā noteiktajām prasībām pilnvarotajai vienībai jābūt ar pierādītu pieredzi Savienības līdzekļu apsaimniekošanā vairākās dalībvalstīs.

2.   Komisija ar pilnvaroto vienību slēdz deleģēšanas nolīgumu saskaņā ar Regulas Nr. 966/2012 (ES, Euratom) 61. panta 3. punktu un bez prasībām, kas izklāstītas Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 (4) 40. pantā, minētais deleģēšanas nolīgums satur arī noteikumus, kuri reglamentē:

a)

norādījumus pieteikumu iesniedzējiem un labuma guvējiem;

b)

gada darba programmu, kas apstiprināma Komisijai;

c)

kā organizē uzaicinājumus, kuru rezultātā atlasa inovatīvās darbības;

d)

kā vērtē, kuri pieteikumu iesniedzēju priekšlikumi ir pieņemami atlasīšanai;

e)

kā veido ekspertu grupu, kura, vienojoties ar Komisiju, novērtē un ranžē priekšlikumus;

f)

kā, balstoties uz ekspertu grupas ieteikumu un vienojoties ar Komisiju, atlasa inovatīvās darbības;

g)

prasību, ka labuma guvējam izsniedz dokumentu, kurā izklāstīti Komisijas noteiktie atbalsta nosacījumi;

h)

kā pārbauda labuma guvēju iesniegtos ziņojumus un saņēmējiem izdarītos maksājumus;

i)

kā pārrauga atsevišķas inovatīvas darbības;

j)

kā organizē komunikācijas pasākumus;

k)

kā, vienojoties ar Komisiju, izplata rezultātus;

l)

kā atsevišķām inovatīvām darbībām veic revīziju, lai nodrošinātu, ka dotācija šajās darbībās apgūta saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem;

m)

pilnvarotās vienības administratīvo uzdevumu atbalstam paredzēto finansiālo ieguldījumu, kas noformēts kā vienotas likmes iemaksa pilnvarotās vienības darbības izmaksu atbalstam un noteikts, balstoties uz Savienības līdzekļu summu, kas šai vienībai uzticēta kā dotācijas atbalsts.

3.   Pilnvarotā vienība Komisijai nodrošina dokumentus saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 5. punktu un visu informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu inovatīvo darbību īstenošanu.

2. pants

Inovatīvo darbību atlase

1.   Pilnvarotā vienība inovatīvās darbības atlasa, balstoties uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un ņemot vērā Komisijas dienestu ikgadēji definētas tēmas.

2.   Inovatīvu darbību veikšanas atbalstam var pieteikties šādas iestādes:

a)

jebkāda pilsētas iestāde vietējā administratīvā vienībā, kura pēc urbanizācijas pakāpes definēta kā pilsēta, mazpilsēta vai pilsētas rajons un kurā ir vismaz 50 000 iedzīvotāju;

b)

jebkāda pilsētas iestāde vietējā administratīvā vienībā, kura pēc urbanizācijas pakāpes definēta kā pilsēta vai pilsētas rajons un kurā ir vismaz 50 000 iedzīvotāju; šeit var ietilpt pārrobežu asociācijas vai grupas un dažādu reģionu un/vai dalībvalstu asociācijas vai grupas.

3.   Regulas 1. panta 2. punkta e) apakšpunktā minētā ekspertu grupa dod ieteikumus par atlasāmajām inovatīvajām darbībām. Ekspertu grupa ir ģeogrāfiski līdzsvaroti pārstāvēta un Komisija ir priekšsēdētāja lomā. Ekspertu grupa ieteikumus dod, jo īpaši ņemot vērā šādus kritērijus:

a)

priekšlikuma inovatīvais saturs un tā potenciāls apzināt vai testēt jaunus risinājumus;

b)

priekšlikuma kvalitāte;

c)

vai priekšlikuma sagatavošanā iesaistīti nozīmīgi partneri;

d)

vai uz priekšlikumu attiecināma spēja parādīt izmērāmus rezultātus;

e)

vai ierosinātos risinājumus var nodot tālāk.

Ekspertu grupa nodrošina, ka tās priekšlikumos ņem vērā Savienības pilsētteritoriju teritoriālo daudzveidību.

4.   Pilnvarotā vienība inovatīvās darbības atlasa, balstoties uz ekspertu grupas ieteikumu un gūstot Komisijas piekrišanu.

5.   Atsevišķām inovatīvām darbībām piešķirtā summa nepārsniedz EUR 5 000 000.

6.   Atsevišķu inovatīvu darbību maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 289. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).


Top