Help Print this page 

Document 32014R0382

Title and reference
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 382/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem prospekta papildinājumu publicēšanai (Dokuments attiecas uz EEZ)
  • In force
OJ L 111, 15.4.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/382/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 111/36


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 382/2014

(2014. gada 7. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem prospekta papildinājumu publicēšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu 2003/71/EK saskaņo prasības attiecībā uz tā prospekta sastādīšanu, apstiprināšanu un izplatīšanu, kas jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, kurš atrodas vai darbojas dalībvalstī.

(2)

Direktīvā 2003/71/EK arī noteikta prasība publicēt prospekta papildinājumus, norādot katru tādu svarīgu jaunu faktoru, būtisku kļūdu vai neprecizitāti prospektā ietvertajā informācijā, kas var ietekmēt vērtspapīru vērtējumu un kas rodas vai ko ievēro no prospekta apstiprināšanas brīža līdz publiskā piedāvājuma beigām vai attiecīgā gadījumā brīdim, kad sākas tirdzniecība regulētā tirgū, atkarībā no tā, kas notiek vēlāk.

(3)

Pilnīgas informācijas sniegšana par vērtspapīriem un vērtspapīru emitentiem sekmē ieguldītāju aizsardzību. Tāpēc papildinājumā būtu jāiekļauj visa būtiskā informācija, kas attiecas uz īpašām situācijām, kuras bija par iemeslu papildinājumam, un kas jāiekļauj prospektā saskaņā ar Direktīvu 2003/71/EK un Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004 (2).

(4)

Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu, precizētu Direktīvā 2003/71/EK noteiktās prasības un ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas finanšu tirgos, ir jāprecizē situācijas, kurās jāpublicē prospekta papildinājumi.

(5)

Nav iespējams apzināt visas situācijas, kurās ir vajadzīga prospekta papildinājums, jo tas var būt atkarīgs no emitenta un attiecīgajiem vērtspapīriem. Tāpēc ir lietderīgi noteikt minimālās situācijas, kurās papildinājums ir vajadzīgs.

(6)

Revidētiem gada finanšu pārskatiem ir svarīga nozīme ieguldītājiem, pieņemot lēmumus par ieguldījumu veikšanu. Lai nodrošinātu, ka ieguldītāji savus ieguldījumu lēmumus pamato uz jaunāko finanšu informāciju, ir jāpublicē papildinājums, kas ietver kapitāla vērtspapīru emitentu un – depozitāro sertifikātu gadījumā – pamatā esošo akciju emitentu jaunus revidētos gada finanšu pārskatus, kas publicēti pēc prospekta apstiprināšanas.

(7)

Lai ņemtu vērā peļņas prognožu un peļņas aplēšu spēju ietekmēt lēmumu par ieguldījumiem, kapitāla vērtspapīru emitentiem un – depozitāro sertifikātu gadījumā – pamatā esošo akciju emitentiem būtu jāpublicē papildinājums, kurā ietverti visi grozījumi netiešos vai tiešos skaitļos, kas veido prospektā jau iekļautas peļņas prognozes vai peļņas aplēses.

(8)

Informācija par galveno akcionāru vai emitenta kontrolējošās struktūras identitāti ir būtiski svarīga, lai pienācīgi novērtētu emitentu jebkura veida vērtspapīra gadījumā. Tomēr emitenta kontroles maiņas situācija ir īpaši būtiska, ja piedāvājums attiecas uz kapitāla vērtspapīriem un depozitārajiem sertifikātiem, jo šo veidu vērtspapīri parasti cenu ziņā vairāk reaģē uz šo situāciju. Tāpēc papildinājums būtu jāpublicē, ja notiek kapitāla vērtspapīru emitenta vai – depozitāro sertifikātu gadījumā – pamatā esošo akciju emitenta kontroles maiņa.

(9)

Ir svarīgi, lai potenciālie ieguldītāji, novērtējot kapitāla vērtspapīru vai depozitāro sertifikātu aktuālu piedāvājumu, varētu salīdzināt šāda piedāvājuma noteikumus ar cenu vai maiņas noteikumiem, kas saistīti ar piedāvājuma perioda laikā izziņotu publisku pārņemšanas piedāvājumu. Turklāt publiska pārņemšanas piedāvājuma rezultāts ir nozīmīgs arī lēmumam par ieguldījumu, jo ieguldītājiem jāzina, vai tas nozīmē emitenta kontroles maiņu. Tāpēc šādos gadījumos papildinājums ir nepieciešams.

(10)

Ja paziņojums par apgrozāmo kapitālu vairs nav spēkā, ieguldītāji nevar pieņemt pienācīgu ieguldījuma lēmumu par emitenta finanšu stāvokli tuvākajā nākotnē. Ieguldītājiem būtu jāvar pārvērtēt savus ieguldījumu lēmumus, ņemot vērā jauno informāciju par emitenta spēju piekļūt naudas līdzekļiem un citiem pieejamiem likvīdiem līdzekļiem, lai izpildītu savas saistības. Tāpēc šādos gadījumos papildinājums ir nepieciešams.

(11)

Ir situācijas, kad pēc prospekta apstiprināšanas emitents vai piedāvātājs nolemj piedāvāt vērtspapīrus dalībvalstīs, kas nav minētas prospektā, vai pieteikties atļaujai tirgot vērtspapīrus regulētos tirgos papildu dalībvalstīs, kas nav paredzētas prospektā. Informācija par šiem piedāvājumiem citās dalībvalstīs vai atļauju tirdzniecībai regulētos tirgos tajās ir svarīga ieguldītāja novērtējumam par dažiem emitenta vērtspapīru aspektiem, un tāpēc radītu nepieciešamību pēc papildinājuma.

(12)

Uzņēmuma finanšu stāvokli vai darbību var ietekmēt būtiskas finanšu saistības. Tāpēc ieguldītājiem vajadzētu būt tiesībām saņemt papildu informāciju par šo saistību sekām prospekta papildinājumā.

(13)

Piedāvājuma programmas kopējās nominālās summas palielinājums sniedz informāciju par emitentu finansējuma vajadzību vai emitentu vērtspapīru pieprasījuma palielināšanos. Tāpēc, ja palielinās prospektā ietvertā piedāvājuma programmas kopējā nominālā summa, būtu jāpublicē prospekta papildinājums.

(14)

Šī regula balstās uz regulatīvu tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(15)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka regulatīvus tehniskos standartus, kuros precizē situācijas, kurās prospekta papildinājuma publicēšana ir obligāta.

2. pants

Pienākums publicēt papildinājumu

Prospekta papildinājumu publicē šādās situācijās:

a)

ja jaunus revidētos gada finanšu pārskatus publicē kāds no šādiem emitentiem:

1)

emitents, ja prospekts attiecas uz akcijām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi akcijām un minēti Regulas (EK) Nr. 809/2004 4. panta 2. punkta 1) apakšpunktā;

2)

pamatā esošo akciju vai citu akcijām līdzvērtīgu pārvedamu vērtspapīru emitents kapitāla vērtspapīru gadījumā, ievērojot Regulas (EK) Nr. 809/2004 17. panta 2. punktā izklāstītos nosacījumus;

3)

pamatā esošo akciju emitents, ja prospekts ir sastādīts saskaņā ar depozitāro sertifikātu plānu, kā tas ir noteikts Regulas (EK) Nr. 809/2004 X vai XXVIII pielikumā;

b)

ja grozījumu peļņas prognozē vai peļņas aplēsē, kas jau ir iekļauta prospektā, publicē kāds no šādiem emitentiem:

1)

emitents, ja prospekts attiecas uz akcijām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi akcijām un minēti Regulas (EK) Nr. 809/2004 4. panta 2. punkta 1) apakšpunktā;

2)

pamatā esošo akciju vai citu akcijām līdzvērtīgu pārvedamu vērtspapīru emitents, ja prospekts attiecas uz kapitāla vērtspapīriem, ievērojot Regulas (EK) Nr. 809/2004 17. panta 2. punktā izklāstītos nosacījumus;

3)

pamatā esošo akciju emitents, ja prospekts ir sastādīts saskaņā ar depozitāro sertifikātu plānu, kā tas ir noteikts Regulas (EK) Nr. 809/2004 X vai XXVIII pielikumā;

c)

ja notiek kontroles maiņa attiecībā uz kādu no šādiem emitentiem:

1)

emitents, ja prospekts attiecas uz akcijām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi akcijām un minēti Regulas (EK) Nr. 809/2004 4. panta 2. punkta 1) apakšpunktā;

2)

pamatā esošo akciju vai citu akcijām līdzvērtīgu pārvedamu vērtspapīru emitents, ja prospekts attiecas uz kapitāla vērtspapīriem, ievērojot Regulas (EK) Nr. 809/2004 17. panta 2. punktā izklāstītos nosacījumus;

3)

pamatā esošo akciju emitents, ja prospekts ir sastādīts saskaņā ar depozitāro sertifikātu plānu, kā tas ir noteikts Regulas (EK) Nr. 809/2004 X vai XXVIII pielikumā;

d)

ja ir trešo personu jauns publisks pārņemšanas piedāvājums, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/25/EK (4) 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un publiska pārņemšanas piedāvājuma iznākums attiecībā uz kādu no šādiem kapitāliem:

1)

emitenta kapitāls, ja prospekts attiecas uz akcijām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi akcijām un minēti Regulas (EK) Nr. 809/2004 4. panta 2. punkta 1) apakšpunktā;

2)

pamatā esošo akciju vai citu akcijām līdzvērtīgu pārvedamu vērtspapīru emitenta kapitāls, ja prospekts attiecas uz kapitāla vērtspapīriem, ievērojot Regulas (EK) Nr. 809/2004 17. panta 2. punktā izklāstītos nosacījumus;

3)

pamatā esošo akciju emitenta kapitāls, ja prospekts ir sastādīts saskaņā ar depozitāro sertifikātu plānu, kā tas ir noteikts Regulas (EK) Nr. 809/2004 X vai XXVIII pielikumā;

e)

ja attiecībā uz akcijām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi akcijām un minēti Regulas (EK) Nr. 809/2004 4. panta 2. punkta 1) apakšpunktā, un konvertējamiem vai apmaināmiem parāda vērtspapīriem, kas ir kapitāla vērtspapīri, ievērojot nosacījumus, kuri izklāstīti minētās regulas 17. panta 2. punktā, ir izmaiņas prospektā iekļautajā paziņojumā par apgrozāmo kapitālu, kad apgrozāmais kapitāls kļūst pietiekams vai nepietiekams emitenta pašreizējām vajadzībām;

f)

ja emitents vēlas saņemt tirdzniecības atļauju papildu regulētajā tirgū(-os) papildu dalībvalstī(-īs) vai plāno izteikt publisko piedāvājumu papildu dalībvalstī(-īs), kas nav paredzēta(-as) prospektā;

g)

ja uzņemas jaunas nozīmīgas finanšu saistības, kas, iespējams, radīs nozīmīgas bruto izmaiņas Regulas (EK) Nr. 809/2004 4.a panta 6. punkta nozīmē, un prospekts attiecas uz akcijām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi akcijām un minēti minētās regulas 4. panta 2. punkta 1) apakšpunktā, un citiem kapitāla vērtspapīriem, ievērojot minētās regulas 17. panta 2. punkta nosacījumus;

h)

ja tiek palielināta piedāvājuma programmas kopējā nominālā summa.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 7. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.

(2)  Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu (OV L 149, 30.4.2004., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem (OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.).


Top