EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0374

Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 374/2014 ( 2014. gada 16 aprīļa ) par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm

OJ L 118, 22.4.2014, p. 1–760 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/374/oj

22.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 374/2014

(2014. gada 16 aprīļa)

par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Ukraina ir prioritāra partnervalsts Eiropas kaimiņattiecību politikas un Austrumu partnerības ietvaros. Savienība ir centusies veidot aizvien ciešākas attiecības ar Ukrainu, kuras būtu plašākas par divpusēju sadarbību vien, aptverot pakāpenisku virzību uz politisku asociāciju un ekonomisku integrāciju. Šajā sakarā 2007.-2011. gadā notika sarunas par Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (“asociācijas nolīgums”), kas ietver padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (“DCFTA”), un abas puses to parafēja 2012. gada 30. martā. Saskaņā ar noteikumiem par DCFTA Savienībai un Ukrainai jāizveido brīvās tirdzniecības zona pārejas laikā, kas nav ilgāks par 10 gadiem no asociācijas nolīguma spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību XXIV pantu.

(2)

Ņemot vērā bezprecedenta drošības, politiskās un ekonomiskās problēmas, kuras jārisina Ukrainai, un lai atbalstītu tās ekonomiku, ir lietderīgi negaidīt, kamēr stājas spēkā asociācijas nolīguma noteikumi par DCFTA, bet īstenot tos jau priekšlaikus, izmantojot autonomas tirdzniecības preferences, un sākt vienpusēji samazināt vai atcelt Savienības muitas nodokļus Ukrainas izcelsmes precēm saskaņā ar ES un Ukrainas asociācijas nolīguma IA pielikumā minēto koncesiju sarakstu.

(3)

Lai novērstu jebkādas krāpšanas iespējas, autonomas tirdzniecības preferences būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka Ukraina ievēro preču izcelsmes noteikumus un procedūras, kā arī iesaistās efektīvā administratīvā sadarbībā ar Savienību. Turklāt Ukrainai nebūtu jāievieš jauni nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu ietekmi un jauni daudzuma ierobežojumi vai pasākumi ar līdzvērtīgu ietekmi Savienības izcelsmes preču importam, kā arī nebūtu jāpalielina pašreizējie nodokļi vai maksājumi un jāievieš jebkādi citi ierobežojumi.

(4)

Ir jāparedz iespēja atkārtoti ieviest parastos kopīgos muitas tarifus precēm, kuras rada – vai pastāv risks, ka tās radīs, – ievērojamus sarežģījumus Savienības ražotājiem, kuri ražo līdzīgas vai tieši konkurējošas preces, ar nosacījumu, ka Komisija veic atbilstošu izmeklēšanu.

(5)

Ja netiek ievēroti kādi no šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras pilnībā vai daļēji uz laiku apturēt preferenču režīmu. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (1).

(6)

Šī regula jāpiemēro līdz dienai, kad stājas spēkā asociācijas nolīguma IV sadaļa (tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi), vai attiecīgos gadījumos to piemēro uz laiku un vēlākais līdz 2014. gada 1. novembrim.

(7)

Ņemot vērā jautājuma steidzamību, būtu jāpiemēro izņēmums astoņu nedēļu laikposmam, kas minēts 4. pantā Protokolā Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Preferenču režīms

Muitas nodokļus Ukrainas izcelsmes precēm samazina vai atceļ saskaņā ar I pielikumu.

2. pants

Nosacījumi preferenču režīma izmantošanai

Lai varētu izmantot 1. pantā noteikto preferenču režīmu, ir jānodrošina tas, ka:

a)

tiek ievērota atbilstība preču izcelsmes noteikumiem un saistītām procedūrām, kā paredzēts Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (2) IV sadaļas 2. nodaļas 2. iedaļā;

b)

tiek ievērota atbilstība administratīvās sadarbības metodēm, kā paredzēts Regulas (EEK) Nr. 2454/93121. un 122. pantā;

c)

Ukraina iesaistās efektīvā administratīvā sadarbībā ar Savienību, lai novērstu jebkādas krāpšanas iespējas;

d)

Ukraina no 2014. gada 23 aprīļa neievieš jaunus nodokļus vai maksājumus ar līdzvērtīgu ietekmi un jaunus daudzuma ierobežojumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi importam, kura izcelsme ir Savienībā, kā arī nepalielina pašreizējos nodokļus vai maksājumus un neievieš nekādus citus ierobežojumus.

3. pants

Iespēja izmantot tarifu kvotas

1.   Preces, kuras ietvertas II un III pielikumā, drīkst importēt Savienībā, ievērojot Savienības tarifu kvotas, kas paredzētas minētajos pielikumos.

2.   Tarifu kvotas, kuras minētas šā panta 1. punktā, pārvalda Komisija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93308.a, 308.b un 308.c pantu, izņemot tarifu kvotas konkrētām lauksaimniecības precēm, kuras minētas šīs regulas III pielikumā.

3.   Tarifu kvotas konkrētām lauksaimniecības precēm, kuras minētas šīs regulas III pielikumā, pārvalda Komisija, ievērojot noteikumus, kuri paredzēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 (3) 184. pantu.

4. pants

Pagaidu apturēšana

Ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami pierādījumi par 2. pantā minēto nosacījumu neievērošanu, tā var pieņemt īstenošanas aktus, lai pilnībā vai daļēji uz laiku apturētu šajā regulā paredzēto preferenču režīmu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5. pants

Drošības klauzula

Ja kādas Ukrainas izcelsmes un šīs regulas I pielikumā minētas preces imports rada – vai pastāv risks, ka tas radīs, – ievērojamus sarežģījumus Savienības ražotājiem, kuri ražo līdzīgas vai tieši konkurējošas preces, Komisija šādam importam var atkārtoti ieviest parastos Kopējā muitas tarifa nodokļus, ievērojot nosacījumus un saskaņā ar procedūrām, kuras noteiktas 11. un 11.a pantā Regulā (EK) Nr. 55/2008 (4), ko piemēro mutatis mutandis.

6. pants

Komiteju procedūra

1.   Lai īstenotu šīs regulas 3. panta 2. punktu un 4. pantu, Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, kas izveidota ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (5) 248.a pantu. Minētā Komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro līdz dienai, kad stājas spēkā asociācijas nolīguma IV sadaļa, vai attiecīgos gadījumos to piemēro uz laiku un vēlākais līdz 2014. gada 1. novembrim. Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņojumu, ja šīs regulas piemērošanu izbeidz pirms minētā datuma.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2014. gada 16 aprīļa

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Dimitris KOURKOULAS


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(2)  Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 ( OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EK) Nr. 55/2008 (2008. gada 21. janvāris), ar ko ievieš autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 980/2005 un Komisijas Lēmumu 2005/924/EK (OV L 20, 24.1.2008., 1. lpp.).

(5)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Eiropas Savienības tarifu saraksti

KN 2008

Apraksts

Pamatlikme

Posmu kategorija

I

I SADAĻA – DZĪVI DZĪVNIEKI; DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI

 

 

01

NODAĻA 01 – DZĪVI DZĪVNIEKI

 

 

0101

Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi

 

 

0101 10

– tīršķirnes vaislas lopi

 

 

0101 10 10

– – zirgi

Atbrīvots

0

0101 10 90

– – Cits

7,7

0

0101 90

– Cits

 

 

 

– – zirgi

 

 

0101 90 11

– – – kaušanai

Atbrīvots

0

0101 90 19

– – – Cits

11,5

0

0101 90 30

– – ēzeļi

7,7

0

0101 90 90

– – mūļi un zirgēzeļi

10,9

0

0102

Dzīvi liellopi

 

 

0102 10

– tīršķirnes vaislas lopi

 

 

0102 10 10

– – teles (govis līdz pirmajai atnešanās reizei)

Atbrīvots

0

0102 10 30

– – govis

Atbrīvots

0

0102 10 90

– – Cits

Atbrīvots

0

0102 90

– Cits

 

 

 

– – mājlopu sugas

 

 

0102 90 05

– – – ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 80 kg, bet ne vairāk kā 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – – kaušanai

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 29

– – – – Cits

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 160 kg, bet ne vairāk kā 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – – kaušanai

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 49

– – – – Cits

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – ar virsmas blīvumu vairāk nekā 300 kg

 

 

 

– – – – teles (govis līdz pirmajai atnešanās reizei)

 

 

0102 90 51

– – – – – kaušanai

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 59

– – – – – Cits

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – govis

 

 

0102 90 61

– – – – – kaušanai

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 69

– – – – – Cits

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Cits

 

 

0102 90 71

– – – – – kaušanai

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 79

– – – – – Cits

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 90

– – Cits

Atbrīvots

0

0103

Dzīvas cūkas

 

 

0103 10 00

– tīršķirnes vaislas lopi

Atbrīvots

0

 

– Cits

 

 

0103 91

– – ar virsmas blīvumu mazāk nekā 50 kg

 

 

0103 91 10

– – – mājlopu sugas

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 91 90

– – – Cits

Atbrīvots

0

0103 92

– – ar virsmas blīvumu 50 kg vai vairāk

 

 

 

– – – mājlopu sugas

 

 

0103 92 11

– – – – sivēnmātes, kas vismaz vienreiz atnesušās, kuru svars ir vismaz 160 kg

35,1 EUR/100 kg/net

0

0103 92 19

– – – – Cits

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 92 90

– – – Cits

Atbrīvots

0

0104

Dzīvas aitas un kazas

 

 

0104 10

– aitas

 

 

0104 10 10

– – tīršķirnes vaislas lopi

Atbrīvots

0

 

– – Cits

 

 

0104 10 30

– – – jēri (līdz 1 gada vecumam)

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 10 80

– – – Cits

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 20

– kazas

 

 

0104 20 10

– – tīršķirnes vaislas lopi

3,2

0

0104 20 90

– – Cits

80,5 EUR/100 kg/net

0

0105

Dzīvi mājputni, t.i., vistas, pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas

 

 

 

– ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 185 g

 

 

0105 11

– – vistas

 

 

 

– – – cilts vistu un vaislas vistu cāļi

 

 

0105 11 11

– – – – dējējvistas

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – Cits

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– – – Cits

 

 

0105 11 91

– – – – dējējvistas

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – Cits

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – tītari

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19

– – Cits

 

 

0105 19 20

– – – zosis

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – pīles un pērļu vistiņas

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– Cits

 

 

0105 94 00

– – vistas

20,9 EUR/100 kg/net

0

0105 99

– – Cits

 

 

0105 99 10

– – – pīles

32,3 EUR/100 kg/net

0

0105 99 20

– – – zosis

31,6 EUR/100 kg/net

0

0105 99 30

– – – tītari

23,8 EUR/100 kg/net

0

0105 99 50

– – – pērļu vistiņas

34,5 EUR/100 kg/net

0

0106

Citi dzīvi dzīvnieki

 

 

 

– zīdītāji

 

 

0106 11 00

– – primāti

Atbrīvots

0

0106 12 00

– – vaļi, delfīni un cūkdelfīni (vaļveidīgo kārtas zīdītāji); lamantīni un jūrasgovis (jūrassirēnu kārtas zīdītāji)

Atbrīvots

0

0106 19

– – Cits

 

 

0106 19 10

– – – mājas truši

3,8

0

0106 19 90

– – – Cits

Atbrīvots

0

0106 20 00

– rāpuļi (ieskaitot čūskas un jūras bruņurupučus)

Atbrīvots

0

 

– putni

 

 

0106 31 00

– – plēsīgie putni

Atbrīvots

0

0106 32 00

– – papagaiļveidīgie (ieskaitot papagaiļus, mazos papagaiļus, makao papagaiļus un kakadu)

Atbrīvots

0

0106 39

– – Cits

 

 

0106 39 10

– – – baloži

6,4

0

0106 39 90

– – – Cits

Atbrīvots

0

0106 90 00

– Cits

Atbrīvots

0

02

NODAĻA 02 – GAĻA UN ĒDAMI GAĻAS SUBPRODUKTI

 

 

0201

Svaiga vai dzesināta liellopu gaļa

 

 

0201 10 00

– liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota liellopiem (12 000 t neto svara)

0201 20

– citādi neatkauloti izcirtņi

 

 

0201 20 20

– – rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota liellopiem (12 000 t neto svara)

0201 20 30

– – nesadalītas vai sadalītas priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota liellopiem (12 000 t neto svara)

0201 20 50

– – nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota liellopiem (12 000 t neto svara)

0201 20 90

– – Cits

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota liellopiem (12 000 t neto svara)

0201 30 00

– bezkaula izcirtņi

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota liellopiem (12 000 t neto svara)

0202

Saldēta liellopu gaļa

 

 

0202 10 00

– liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota liellopiem (12 000 t neto svara)

0202 20

– citādi neatkauloti izcirtņi

 

 

0202 20 10

– – rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota liellopiem (12 000 t neto svara)

0202 20 30

– – nesadalītas vai sadalītas priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota liellopiem (12 000 t neto svara)

0202 20 50

– – nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota liellopiem (12 000 t neto svara)

0202 20 90

– – Cits

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota liellopiem (12 000 t neto svara)

0202 30

– bezkaula izcirtņi

 

 

0202 30 10

– – liemeņa priekšējās ceturtdaļas, veselas vai sacirstas ne vairāk kā piecos gabalos, kuras katra ir atsevišķs gabals; rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas divos blokos, no kuriem vienā ir liemeņa priekšējā ceturtdaļa – vesela vai sacirsta ne vairāk kā piecos gabalos, un otrā – pakaļējā ceturtdaļa vienā gabalā, izņemot fileju

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota liellopiem (12 000 t neto svara)

0202 30 50

– – pakrūtes gabali, pleca gabali un krūšu gabali

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota liellopiem (12 000 t neto svara)

0202 30 90

– – Cits

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota liellopiem (12 000 t neto svara)

0203

Svaiga, dzesināta vai saldēta cūkgaļa

 

 

 

– svaigs vai dzesināts

 

 

0203 11

– – liemeņi un pusliemeņi

 

 

0203 11 10

– – – mājas cūku

53,6 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara) + tarifu likmes papildu kvota cūkām (20 000 t neto svara)

0203 11 90

– – – Cits

Atbrīvots

0

0203 12

– – šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

 

 

 

– – – mājas cūku

 

 

0203 12 11

– – – – šķiņķi un to izcirtņi

77,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara)

0203 12 19

– – – – pleči un to izcirtņi

60,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara) + tarifu likmes papildu kvota cūkām (20 000 t neto svara)

0203 12 90

– – – Cits

Atbrīvots

0

0203 19

– – Cits

 

 

 

– – – mājas cūku

 

 

0203 19 11

– – – – priekšējās daļas un to izcirtņi

60,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara) + tarifu likmes papildu kvota cūkām (20 000 t neto svara)

0203 19 13

– – – – garie muguras gabali un to izcirtņi ar kauliem

86,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara)

0203 19 15

– – – – vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi

46,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara) + tarifu likmes papildu kvota cūkām (20 000 t neto svara)

 

– – – – Cits

 

 

0203 19 55

– – – – – atkaulota

86,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara)

0203 19 59

– – – – – Cits

86,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara) + tarifu likmes papildu kvota cūkām (20 000 t neto svara)

0203 19 90

– – – Cits

Atbrīvots

0

 

– saldēti

 

 

0203 21

– – liemeņi un pusliemeņi

 

 

0203 21 10

– – – mājas cūku

53,6 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara) + tarifu likmes papildu kvota cūkām (20 000 t neto svara)

0203 21 90

– – – Cits

Atbrīvots

0

0203 22

– – šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

 

 

 

– – – mājas cūku

 

 

0203 22 11

– – – – šķiņķi un to izcirtņi

77,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara)

0203 22 19

– – – – pleči un to izcirtņi

60,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara) + tarifu likmes papildu kvota cūkām (20 000 t neto svara)

0203 22 90

– – – Cits

Atbrīvots

0

0203 29

– – Cits

 

 

 

– – – mājas cūku

 

 

0203 29 11

– – – – priekšējās daļas un to izcirtņi

60,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara) + tarifu likmes papildu kvota cūkām (20 000 t neto svara)

0203 29 13

– – – – garie muguras gabali un to izcirtņi ar kauliem

86,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara)

0203 29 15

– – – – vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi

46,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara) + tarifu likmes papildu kvota cūkām (20 000 t neto svara)

 

– – – – Cits

 

 

0203 29 55

– – – – – atkaulota

86,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara)

0203 29 59

– – – – – Cits

86,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cūkām (20 000 t neto svara) + tarifu likmes papildu kvota cūkām (20 000 t neto svara)

0203 29 90

– – – Cits

Atbrīvots

0

0204

Svaiga, dzesināta vai saldēta kazu un aitu gaļa

 

 

0204 10 00

– svaigi vai atdzesēti jēru liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

 

– citāda svaiga vai dzesināta aitas gaļa

 

 

0204 21 00

– – liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 22

– – citādi neatkaulotie izcirtņi

 

 

0204 22 10

– – – īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 22 30

– – – muguras gabali un/vai pakaļgali

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 22 50

– – – kājas

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota aitām (1500–2250 t neto svara) (1)

0204 22 90

– – – Cits

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota aitām (1500–2250 t neto svara) (1)

0204 23 00

– – atkaulota

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota aitām (1500–2250 t neto svara) (1)

0204 30 00

– saldēti jēru liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

 

– citāda saldēta aitas gaļa

 

 

0204 41 00

– – liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 42

– – citādi neatkaulotie izcirtņi

 

 

0204 42 10

– – – īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 42 30

– – – muguras gabali un/vai pakaļgali

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota aitām (1500–2250 t neto svara) (1)

0204 42 50

– – – kājas

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota aitām (1500–2250 t neto svara) (1)

0204 42 90

– – – Cits

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota aitām (1500–2250 t neto svara) (1)

0204 43

– – atkaulota

 

 

0204 43 10

– – – jēru

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota aitām (1500–2250 t neto svara) (1)

0204 43 90

– – – Cits

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota aitām (1500–2250 t neto svara) (1)

0204 50

– kazas gaļa

 

 

 

– – svaiga vai dzesināta

 

 

0204 50 11

– – – liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 50 13

– – – īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 50 15

– – – muguras gabali un/vai pakaļgali

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 19

– – – kājas

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Cits

 

 

0204 50 31

– – – – neatkauloti izcirtņi

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 39

– – – – bezkaula izcirtņi

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – saldēta

 

 

0204 50 51

– – – liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 50 53

– – – īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 50 55

– – – muguras gabali un/vai pakaļgali

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 59

– – – kājas

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Cits

 

 

0204 50 71

– – – – neatkauloti izcirtņi

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 79

– – – – bezkaula izcirtņi

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

0

0205 00

Svaiga, dzesināta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa

 

 

0205 00 20

– svaigs vai dzesināts

5,1

0

0205 00 80

– saldēti

5,1

0

0206

Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti

 

 

0206 10

– svaigi vai atdzesēti liellopu subprodukti

 

 

0206 10 10

– – farmaceitisku produktu ražošanai

Atbrīvots

0

 

– – Cits

 

 

0206 10 95

– – – diafragmas biezā daļa un plānā daļa

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0206 10 98

– – – Cits

Atbrīvots

0

 

– saldēti liellopu subprodukti

 

 

0206 21 00

– – mēles

Atbrīvots

0

0206 22 00

– – aknas

Atbrīvots

0

0206 29

– – Cits

 

 

0206 29 10

– – – farmaceitisku produktu ražošanai

Atbrīvots

0

 

– – – Cits

 

 

0206 29 91

– – – – diafragmas biezā daļa un plānā daļa

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

0

0206 29 99

– – – – Cits

Atbrīvots

0

0206 30 00

– svaigi vai atdzesēti cūku subprodukti

Atbrīvots

0

 

– saldēti cūku subprodukti

 

 

0206 41 00

– – aknas

Atbrīvots

0

0206 49 00

– – Cits

Atbrīvots

0

0206 80

– citādi svaigi vai atdzesēti subprodukti

 

 

0206 80 10

– – farmaceitisku produktu ražošanai

Atbrīvots

0

 

– – Cits

 

 

0206 80 91

– – – zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

6,4

0

0206 80 99

– – – aitu un kazu

Atbrīvots

0

0206 90

– citādi saldēti subprodukti

 

 

0206 90 10

– – farmaceitisku produktu ražošanai

Atbrīvots

0

 

– – Cits

 

 

0206 90 91

– – – zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

6,4

0

0206 90 99

– – – aitu un kazu

Atbrīvots

0

0207

Pozīcijas 0105 mājputnu gaļa un subprodukti, svaigi, atdzesēti vai saldēti

 

 

 

– vistas

 

 

0207 11

– – nesadalītas, svaigas vai dzesinātas

 

 

0207 11 10

– – – noplūktas un izķidātas, ar galvu un kājām, t.s. “83 % cāļi”

26,2 EUR/100 kg/net

0

0207 11 30

– – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi, t.s. “70 % cāļi”

29,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 11 90

– – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa, t.s. “65 % cāļi”, vai citādas

32,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 12

– – nesadalītas, saldētas

 

 

0207 12 10

– – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi, t.s. “70 % cāļi”

29,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000-20 000 t neto svara ) (1) + tarifu likmes papildu kvota mājputniem (20 000 t neto svara)

0207 12 90

– – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa, t.s. “65 % cāļi”, vai citādas

32,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000-20 000 t neto svara ) (1) + tarifu likmes papildu kvota mājputniem (20 000 t neto svara)

0207 13

– – gabali un subprodukti, svaigi vai atdzesēti

 

 

 

– – – gabali

 

 

0207 13 10

– – – – bezkaula

102,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – – neatkauloti

 

 

0207 13 20

– – – – – puses vai ceturtdaļas

35,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 13 30

– – – – – veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 13 40

– – – – – muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 13 50

– – – – – krūtiņas un to gabali

60,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 13 60

– – – – – kājas un to gabali

46,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 13 70

– – – – – Cits

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – subprodukti

 

 

0207 13 91

– – – – aknas

6,4

0

0207 13 99

– – – – Cits

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 14

– – saldēti gabali un subprodukti

 

 

 

– – – gabali

 

 

0207 14 10

– – – – bezkaula

102,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – – neatkauloti

 

 

0207 14 20

– – – – – puses vai ceturtdaļas

35,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 14 30

– – – – – veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 14 40

– – – – – muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 14 50

– – – – – krūtiņas un to gabali

60,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 14 60

– – – – – kājas un to gabali

46,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 14 70

– – – – – Cits

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – subprodukti

 

 

0207 14 91

– – – – aknas

6,4

0

0207 14 99

– – – – Cits

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– tītari

 

 

0207 24

– – nesadalītas, svaigas vai dzesinātas

 

 

0207 24 10

– – – noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi, t.s. “80 % tītari”

34 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 24 90

– – – noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, arī bez kakla, sirds, aknām un kuņģa, t.s. “73 % tītari”, vai citādi

37,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 25

– – nesadalītas, saldētas

 

 

0207 25 10

– – – noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi, t.s. “80 % tītari”

34 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 25 90

– – – noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, arī bez kakla, sirds, aknām un kuņģa, t.s. “73 % tītari”, vai citādi

37,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 26

– – gabali un subprodukti, svaigi vai atdzesēti

 

 

 

– – – gabali

 

 

0207 26 10

– – – – bezkaula

85,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – – neatkauloti

 

 

0207 26 20

– – – – – puses vai ceturtdaļas

41 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 26 30

– – – – – veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 26 40

– – – – – muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 26 50

– – – – – krūtiņas un to gabali

67,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – – – kājas un to gabali

 

 

0207 26 60

– – – – – – stilbiņi un to gabali

25,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 26 70

– – – – – – Cits

46 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 26 80

– – – – – Cits

83 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – subprodukti

 

 

0207 26 91

– – – – aknas

6,4

0

0207 26 99

– – – – Cits

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 27

– – saldēti gabali un subprodukti

 

 

 

– – – gabali

 

 

0207 27 10

– – – – bezkaula

85,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – – neatkauloti

 

 

0207 27 20

– – – – – puses vai ceturtdaļas

41 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 27 30

– – – – – veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 27 40

– – – – – muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 27 50

– – – – – krūtiņas un to gabali

67,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – – – kājas un to gabali

 

 

0207 27 60

– – – – – – stilbiņi un to gabali

25,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 27 70

– – – – – – Cits

46 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 27 80

– – – – – Cits

83 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – subprodukti

 

 

0207 27 91

– – – – aknas

6,4

0

0207 27 99

– – – – Cits

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– pīles, zosis vai pērļu vistiņas

 

 

0207 32

– – nesadalītas, svaigas vai dzesinātas

 

 

 

– – – pīļu

 

 

0207 32 11

– – – – noplūktas, notecinātas, bez zarnām, bet neķidātas, ar galvu un kājām, t.s. “85 % pīles”

38 EUR/100 kg/net

0

0207 32 15

– – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi, t.s. “70 % pīles”

46,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 32 19

– – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa, t.s. “63 % pīles”, vai citādas

51,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – zosu

 

 

0207 32 51

– – – – noplūktas, notecinātas, neķidātas, ar galvu un kājām, t.s. “82 % zosis”

45,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 32 59

– – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi vai bez šiem orgāniem, t s. “75 % zosis”, vai citādas

48,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 32 90

– – – pērļu vistiņas

49,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 33

– – nesadalītas, saldētas

 

 

 

– – – pīļu

 

 

0207 33 11

– – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi, t.s. “70 % pīles”

46,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 33 19

– – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa, t.s. “63 % pīles”, vai citādas

51,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – zosu

 

 

0207 33 51

– – – – noplūktas, notecinātas, neķidātas, ar galvu un kājām, t.s. “82 % zosis”

45,1 EUR/100 kg/net

0

0207 33 59

– – – – noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi vai bez šiem orgāniem, t s. “75 % zosis”, vai citādas

48,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 33 90

– – – pērļu vistiņas

49,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 34

– – taukās aknas, svaigas vai dzesinātas

 

 

0207 34 10

– – – zosu

Atbrīvots

0

0207 34 90

– – – pīļu

Atbrīvots

0

0207 35

– – citādi, svaigi vai atdzesēti

 

 

 

– – – gabali

 

 

 

– – – – bezkaula

 

 

0207 35 11

– – – – – zosu

110,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 35 15

– – – – – pīļu un pērļu vistiņu

128,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – – neatkauloti

 

 

 

– – – – – puses vai ceturtdaļas

 

 

0207 35 21

– – – – – – pīļu

56,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 35 23

– – – – – – zosu

52,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 35 25

– – – – – – pērļu vistiņu

54,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 35 31

– – – – – veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 35 41

– – – – – muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – – – krūtiņas un to gabali

 

 

0207 35 51

– – – – – – zosu

86,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 35 53

– – – – – – pīļu un pērļu vistiņu

115,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – – – kājas un to gabali

 

 

0207 35 61

– – – – – – zosu

69,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 35 63

– – – – – – pīļu un pērļu vistiņu

46,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 35 71

– – – – – zosu un pīļu liemeņi

66 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 35 79

– – – – – Cits

123,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – subprodukti

 

 

0207 35 91

– – – – aknas, izņemot taukās aknas

6,4

0

0207 35 99

– – – – Cits

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 36

– – cits, saldēti

 

 

 

– – – gabali

 

 

 

– – – – bezkaula

 

 

0207 36 11

– – – – – zosu

110,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 36 15

– – – – – pīļu un pērļu vistiņu

128,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – – neatkauloti

 

 

 

– – – – – puses vai ceturtdaļas

 

 

0207 36 21

– – – – – – pīļu

56,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 36 23

– – – – – – zosu

52,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 36 25

– – – – – – pērļu vistiņu

54,2 EUR/100 kg/net

0

0207 36 31

– – – – – veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 36 41

– – – – – muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – – – krūtiņas un to gabali

 

 

0207 36 51

– – – – – – zosu

86,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 36 53

– – – – – – pīļu un pērļu vistiņu

115,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – – – kājas un to gabali

 

 

0207 36 61

– – – – – – zosu

69,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 36 63

– – – – – – pīļu un pērļu vistiņu

46,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0207 36 71

– – – – – zosu un pīļu liemeņi

66 EUR/100 kg/net

0

0207 36 79

– – – – – Cits

123,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – subprodukti

 

 

 

– – – – aknas

 

 

0207 36 81

– – – – – zosu taukās aknas

Atbrīvots

0

0207 36 85

– – – – – pīļu taukās aknas

Atbrīvots

0

0207 36 89

– – – – – Cits

6,4

0

0207 36 90

– – – – Cits

18,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

0208

Citāda svaiga, dzesināta vai saldēta gaļa un gaļas subprodukti

 

 

0208 10

– trušu vai zaķu

 

 

0208 10 10

– – mājas trušu

6,4

0

0208 10 90

– – Cits

Atbrīvots

0

0208 30 00

– primātu

9

0

0208 40

– vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju)

 

 

0208 40 10

– – vaļu gaļa

6,4

0

0208 40 90

– – Cits

9

0

0208 50 00

– rāpuļu (ieskaitot čūskas un jūras bruņurupučus)

9

0

0208 90

– Cits

 

 

0208 90 10

– – mājas baložu

6,4

0

0208 90 30

– – medījumu, izņemot trušus vai zaķus

Atbrīvots

0

0208 90 55

– – roņu gaļa

6,4

0

0208 90 60

– – ziemeļbriežu

9

0

0208 90 70

– – varžu kājiņas

6,4

0

0208 90 95

– – Cits

9

0

0209 00

Nepārstrādāti vai nekausēti, svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūku tauki bez liesuma un mājputnu tauki

 

 

 

– cūku speķis

 

 

0209 00 11

– – svaigs, atdzesēts, saldēts, sālīts vai sālījumā

21,4 EUR/100 kg/net

0

0209 00 19

– – žāvēts vai kūpināts

23,6 EUR/100 kg/net

0

0209 00 30

– cūku tauki, izņemot apakšpozīcijā 0209 00 11 vai 0209 00 19 minētos

12,9 EUR/100 kg/net

0

0209 00 90

– mājputnu tauki

41,5 EUR/100 kg/net

0

0210

Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa un gaļas subprodukti; pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas subproduktiem

 

 

 

– cūkgaļa

 

 

0210 11

– – šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

 

 

 

– – – mājas cūku

 

 

 

– – – – sālīti vai sālījumā

 

 

0210 11 11

– – – – – šķiņķi un to izcirtņi

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 11 19

– – – – – pleči un to izcirtņi

60,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – žāvēti vai kūpināti

 

 

0210 11 31

– – – – – šķiņķi un to izcirtņi

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 11 39

– – – – – pleči un to izcirtņi

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

– – – Cits

15,4

0

0210 12

– – vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi

 

 

 

– – – mājas cūku

 

 

0210 12 11

– – – – sālīti vai sālījumā

46,7 EUR/100 kg/net

0

0210 12 19

– – – – žāvēti vai kūpināti

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 12 90

– – – Cits

15,4

0

0210 19

– – Cits

 

 

 

– – – mājas cūku

 

 

 

– – – – sālīti vai sālījumā

 

 

0210 19 10

– – – – – bekona sāni vai pusliemeņi bez šķiņķa (spenseri)

68,7 EUR/100 kg/net

0

0210 19 20

– – – – – 3/4 pusliemeņi vai viduči

75,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 30

– – – – – priekšējās daļas un to izcirtņi

60,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 40

– – – – – muguras gabali un to izcirtņi

86,9 EUR/100 kg/net

0

0210 19 50

– – – – – Cits

86,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – žāvēti vai kūpināti

 

 

0210 19 60

– – – – – priekšējās daļas un to izcirtņi

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

– – – – – muguras gabali un to izcirtņi

149,6 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – Cits

 

 

0210 19 81

– – – – – – bezkaula

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 89

– – – – – – Cits

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 90

– – – Cits

15,4

0

0210 20

– liellopu gaļa

 

 

0210 20 10

– – neatkaulota

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

0

0210 20 90

– – atkaulota

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

 

– citādi, ieskaitot pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas subproduktirm

 

 

0210 91 00

– – primātu

15,4

0

0210 92 00

– – vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju)

15,4

0

0210 93 00

– – rāpuļu (ieskaitot čūskas un jūras bruņurupučus)

15,4

0

0210 99

– – Cits

 

 

 

– – – gaļa

 

 

0210 99 10

– – – – sālīta, sālījumā vai žāvēta zirgu gaļa

6,4

0

 

– – – – aitu un kazu

 

 

0210 99 21

– – – – – neatkaulota

222,7 EUR/100 kg/net

0

0210 99 29

– – – – – atkaulota

311,8 EUR/100 kg/net

0

0210 99 31

– – – – ziemeļbriežu

15,4

0

0210 99 39

– – – – Cits

130 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota mājputniem (16 000 – 20 000 t neto svara) (1)

 

– – – subprodukti

 

 

 

– – – – mājas cūku

 

 

0210 99 41

– – – – – aknas

64,9 EUR/100 kg/net

0

0210 99 49

– – – – – Cits

47,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – liellopu

 

 

0210 99 51

– – – – – diafragmas biezā daļa un plānā daļa

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0210 99 59

– – – – – Cits

12,8

0

0210 99 60

– – – – aitu un kazu

15,4

0

 

– – – – Cits

 

 

 

– – – – – mājputnu aknas

 

 

0210 99 71

– – – – – – taukās zosu vai pīļu aknas, sālītas vai sālījumā

Atbrīvots

0

0210 99 79

– – – – – – Cits

6,4

0

0210 99 80

– – – – – Cits

15,4

0

0210 99 90

– – – gaļas vai gaļas subproduktu milti

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

03

NODAĻA 03 – ZIVIS UN VĒŽVEIDĪGIE, MĪKSTMIEŠI UN CITI ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKI

 

 

0301

Dzīvas zivis

 

 

0301 10

– dekoratīvās zivis

 

 

0301 10 10

– – saldūdens zivis

Atbrīvots

0

0301 10 90

– – jūras zivis

7,5

0

 

– citādas dzīvās zivis

 

 

0301 91

– – foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas

8

0

0301 91 90

– – – Cits

12

0

0301 92 00

– – zuši (Anguilla spp.)

Atbrīvots

0

0301 93 00

– – karpas

8

0

0301 94 00

– – zilās tunzivis (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

– – dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99

– – Cits

 

 

 

– – – saldūdens zivis

 

 

0301 99 11

– – – – Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – Cits

8

0

0301 99 80

– – – jūras zivis

16

0

0302

Svaigas vai dzesinātas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304

 

 

 

– lašu dzimtas zivis, izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0302 11

– – foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas

8

0

0302 11 20

– – – varavīksnes foreles (Oncorhynchus mykiss), ar galvu un žaunām, ķidātas, kas sver vairāk par 1,2 kg katra, vai bez galvas un žaunām, ķidātas, kas sver vairāk par 1 kg katra

12

0

0302 11 80

– – – Cits

12

0

0302 12 00

– – Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – Cits

8

0

 

– plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0302 21

– – paltusi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – melnie jeb Grenlandes paltusi (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – Klusā okeāna paltusi (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

– – jūrasmēles (Solea spp.)

15

0

0302 29

– – Cits

 

 

0302 29 10

– – – megrimi (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

– – – Cits

15

0

 

– tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis (Euthynnus jeb Katsuwonus pelamis), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0302 31

– – garspuru tunzivis (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

Atbrīvots

0

0302 31 90

– – – Cits

22

0

0302 32

– – dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

Atbrīvots

0

0302 32 90

– – – Cits

22

0

0302 33

– – svītrainās tunzivis

 

 

0302 33 10

– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

Atbrīvots

0

0302 33 90

– – – Cits

22

0

0302 34

– – lielacu tunzivis (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

Atbrīvots

0

0302 34 90

– – – Cits

22

0

0302 35

– – zilās tunzivis (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

Atbrīvots

0

0302 35 90

– – – Cits

22

0

0302 36

– – dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

Atbrīvots

0

0302 36 90

– – – Cits

22

0

0302 39

– – Cits

 

 

0302 39 10

– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

Atbrīvots

0

0302 39 90

– – – Cits

22

0

0302 40 00

– siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

15

0

0302 50

– mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0302 50 10

– – Atlantijas mencas (Gadus morhua)

12

0

0302 50 90

– – Cits

12

0

 

– citādas zivis, izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0302 61

– – sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – Sardina pilchardus sugas sardīnes

23

0

0302 61 30

– – – Sardinops ģints sardīnes; sardinellas (Sardinella spp.)

15

0

0302 61 80

– – – brētliņas (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

– – saidas (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

– – makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – dzeloņu haizivis un citas haizivis

 

 

0302 65 20

– – – dzelkņu haizivis

6

0

0302 65 50

– – – Scyliorhinus sugas haizivis

6

0

0302 65 90

– – – Cits

8

0

0302 66 00

– – zuši (Anguilla spp.)

Atbrīvots

0

0302 67 00

– – zobenzivju (Xiphias gladius)

15

0

0302 68 00

– – ilkņzivju (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69

– – Cits

 

 

 

– – – saldūdens zivis

 

 

0302 69 11

– – – – karpas

8

0

0302 69 19

– – – – Cits

8

0

 

– – – jūras zivis

 

 

 

– – – – mazās tunzivis, izņemot svītrainās tunzivis (Euthynnus jeb Katsuwonus pelamis), kas minētas apakšpozīcijā 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

Atbrīvots

0

0302 69 25

– – – – – Cits

22

0

 

– – – – sarkanasari (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – – Sebastes marinus sugas sarkanasaru

7,5

0

0302 69 33

– – – – – Cits

7,5

0

0302 69 35

– – – – polārmencas (Boreogadus saida)

12

0

0302 69 41

– – – – merlangi (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – jūras līdakas (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

– – – – mintaji (Theragra chalcogramma) un pollaki (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

– – – – anšovi (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

– – – – parastās zobaines (Dentex dentex un Pagellus spp.)

15

0

 

– – – – merlūzas un heki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – merlūzas

 

 

0302 69 66

– – – – – – Dienvidāfrikas (Kapzemes) merlūzas (Merluccius capensis) un Namībijas (dziļūdens) merlūzas (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

– – – – – – Jaunzēlandes merlūzas (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

– – – – – – Cits

15

0

0302 69 69

– – – – – Urophycis ģints heki

15

0

0302 69 75

– – – – jūras plauži (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

– – – – jūrasvelni (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

– – – – putasu (Micromesistius jeb Gadus poutassou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – dienvidu putasu (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

– – – – stavridas (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – melnie kongriji (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

– – – – labraki (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

– – – – zeltainās jūraskarūsas (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

– – – – Cits

15

0

0302 70 00

– zivju aknas, ikri un pieņi

10

0

0303

Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304

 

 

 

– Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), izņemot aknas, ikrus un pieņus

 

 

0303 11 00

– – zilmuguras laši (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

– – Cits

2

0

 

– citādas lašu dzimtas zivis, izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0303 21

– – foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – – Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas

9

0

0303 21 20

– – – varavīksnes foreles (Oncorhynchus mykiss), ar galvu un žaunām, ķidātas, kas sver vairāk par 1,2 kg katra, vai bez galvas un žaunām, ķidātas, kas sver vairāk par 1 kg katra

12

0

0303 21 80

– – – Cits

12

0

0303 22 00

– – Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – Cits

9

0

 

– plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0303 31

– – paltusi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – melnie jeb Grenlandes paltusi (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – Klusā okeāna paltusi (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

– – jūrasmēles (Solea spp.)

7,5

0

0303 39

– – Cits

 

 

0303 39 10

– – – plekstes (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

– – – Rhombosolea ģints zivis

7,5

0

0303 39 70

– – – Cits

15

0

 

– tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis (Euthynnus jeb Katsuwonus pelamis), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0303 41

– – garspuru tunzivis (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

 

 

0303 41 11

– – – – veseli

Atbrīvots

0

0303 41 13

– – – – bez žaunām un ķidām

Atbrīvots

0

0303 41 19

– – – – cits (piemēram, bez galvām)

Atbrīvots

0

0303 41 90

– – – Cits

22

0

0303 42

– – dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

 

 

 

– – – – veseli

 

 

0303 42 12

– – – – – kas katra sver vairāk par 10 kg

Atbrīvots

0

0303 42 18

– – – – – Cits

Atbrīvots

0

 

– – – – bez žaunām un ķidām

 

 

0303 42 32

– – – – – kas katra sver vairāk par 10 kg

Atbrīvots

0

0303 42 38

– – – – – Cits

Atbrīvots

0

 

– – – – cits (piemēram, bez galvām)

 

 

0303 42 52

– – – – – kas katra sver vairāk par 10 kg

Atbrīvots

0

0303 42 58

– – – – – Cits

Atbrīvots

0

0303 42 90

– – – Cits

22

0

0303 43

– – svītrainās tunzivis

 

 

 

– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

 

 

0303 43 11

– – – – veseli

Atbrīvots

0

0303 43 13

– – – – bez žaunām un ķidām

Atbrīvots

0

0303 43 19

– – – – cits (piemēram, bez galvām)

Atbrīvots

0

0303 43 90

– – – Cits

22

0

0303 44

– – lielacu tunzivis (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

 

 

0303 44 11

– – – – veseli

Atbrīvots

0

0303 44 13

– – – – bez žaunām un ķidām

Atbrīvots

0

0303 44 19

– – – – cits (piemēram, bez galvām)

Atbrīvots

0

0303 44 90

– – – Cits

22

0

0303 45

– – zilās tunzivis (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

 

 

0303 45 11

– – – – veseli

Atbrīvots

0

0303 45 13

– – – – bez žaunām un ķidām

Atbrīvots

0

0303 45 19

– – – – cits (piemēram, bez galvām)

Atbrīvots

0

0303 45 90

– – – Cits

22

0

0303 46

– – dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

 

 

0303 46 11

– – – – veseli

Atbrīvots

0

0303 46 13

– – – – bez žaunām un ķidām

Atbrīvots

0

0303 46 19

– – – – cits (piemēram, bez galvām)

Atbrīvots

0

0303 46 90

– – – Cits

22

0

0303 49

– – Cits

 

 

 

– – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

 

 

0303 49 31

– – – – veseli

Atbrīvots

0

0303 49 33

– – – – bez žaunām un ķidām

Atbrīvots

0

0303 49 39

– – – – cits (piemēram, bez galvām)

Atbrīvots

0

0303 49 80

– – – Cits

22

0

 

– siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii) un mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0303 51 00

– – siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52

– – mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – – Atlantijas mencas (Gadus morhua)

12

0

0303 52 30

– – – Grenlandes mencas (Gadus ogac)

12

0

0303 52 90

– – – Gadus macrocephalus sugas mencas

12

0

 

– zobenzivis (Xiphias gladius) un ilkņzivis (Dissostichus spp.), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0303 61 00

– – zobenzivju (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – ilkņzivju (Dissostichus spp.)

15

0

 

– citādas zivis, izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0303 71

– – sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – Sardina pilchardus sugas sardīnes

23

0

0303 71 30

– – – Sardinops ģints sardīnes; sardinellas (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

– – – brētliņas (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

– – saidas (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74

– – makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – Atlantijas makreles (Scomber scombrus) un austrumu makreles (Scomber japonicus)

20

0

0303 74 90

– – – dienvidjūru makreles (Scomber australasicus)

15

0

0303 75

– – dzeloņu haizivis un citas haizivis

 

 

0303 75 20

– – – dzelkņu haizivis

6

0

0303 75 50

– – – Scyliorhinus sugas haizivis

6

0

0303 75 90

– – – Cits

8

0

0303 76 00

– – zuši (Anguilla spp.)

Atbrīvots

0

0303 77 00

– – labraki (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78

– – merlūzas un heki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – merlūzas (Merluccius)

 

 

0303 78 11

– – – – Dienvidāfrikas (Kapzemes) merlūzu (Merluccius capensis) un Namībijas (dziļūdens) merlūzu (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

– – – – Argentīnas (Patagonijas) merlūzas (Merluccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

– – – – Jaunzēlandes merlūzas (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

– – – – Cits

15

0

0303 78 90

– – – Urophycis ģints heki

15

0

0303 79

– – Cits

 

 

 

– – – saldūdens zivis

 

 

0303 79 11

– – – – karpas

8

0

0303 79 19

– – – – Cits

8

0

 

– – – jūras zivis

 

 

 

– – – – mazās tunzivis, izņemot svītrainās tunzivis (Euthynnus jeb Katsuwonus pelamis), kas minētas apakšpozīcijā 0303 43

 

 

 

– – – – – pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai

 

 

0303 79 21

– – – – – – veselas

Atbrīvots

0

0303 79 23

– – – – – – bez žaunām un ķidām

Atbrīvots

0

0303 79 29

– – – – – – cits (piemēram, bez galvām)

Atbrīvots

0

0303 79 31

– – – – – Cits

22

0

 

– – – – sarkanasari (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – – Sebastes marinus sugas sarkanasaru

7,5

0

0303 79 37

– – – – – Cits

7,5

0

0303 79 41

– – – – polārmencas (Boreogadus saida)

12

0

0303 79 45

– – – – merlangi (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – jūras līdakas (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

– – – – mintaji (Theragra chalcogramma) un pollaki (Pollachius pollachius)

15

0

0303 79 58

– – – – parastās pelamīdas (Orcynopsis unicolor)

10

0

0303 79 65

– – – – anšovi (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

– – – – parastās zobaines (Dentex dentex un Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

– – – – jūras plauži (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

– – – – jūrasvelni (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

– – – – putasu (Micromesistius jeb Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – dienvidu putasu (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

– – – – stavridas (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – zilie makruroni (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

– – – – melnie kongriji (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

– – – – Pelotreis flavilatus vai Peltorhamphus navaezelandiae sugas zivis

7,5

0

0303 79 98

– – – – Cits

15

0

0303 80

– zivju aknas, ikri un pieņi

 

 

0303 80 10

– – ikri un pieņi dezoksiribonukleīnskābes vai protamīna sulfāta ražošanai

Atbrīvots

0

0303 80 90

– – Cits

10

0

0304

Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju mīkstums (malts vai nemalts)

 

 

 

– svaigs vai dzesināts

 

 

0304 11

– – zobenzivju (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – – fileja

18

0

0304 11 90

– – – citāds zivju mīkstums (arī malts)

15

0

0304 12

– – ilkņzivju (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – – fileja

18

0

0304 12 90

– – – citāds zivju mīkstums (arī malts)

15

0

0304 19

– – Cits

 

 

 

– – – fileja

 

 

 

– – – – saldūdens zivju

 

 

0304 19 13

– – – – – Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lašu (Salmo salar) un Donavas lašu (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita un Oncorhynchus gilae sugas foreļu

 

 

0304 19 15

– – – – – – varavīksnes foreļu (Oncorhynchus mykiss), kas katra sver vairāk par 400 g

12

0

0304 19 17

– – – – – – Cits

12

0

0304 19 19

– – – – – citu saldūdens zivju

9

3

 

– – – – Cits

 

 

0304 19 31

– – – – – mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un polārmencu (Boreogadus saida)

18

0

0304 19 33

– – – – – saidu (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

– – – – – sarkanasaru (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

– – – – – Cits

18

3

 

– – – citāds zivju mīkstums (arī malts)

 

 

0304 19 91

– – – – saldūdens zivju

8

0

 

– – – – Cits

 

 

0304 19 97

– – – – – siļķu plētnes

15

0

0304 19 99

– – – – – Cits

15

0

 

– saldēta fileja

 

 

0304 21 00

– – zobenzivju (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – ilkņzivju (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29

– – Cits

 

 

 

– – – saldūdens zivju

 

 

0304 29 13

– – – – Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lašu (Salmo salar) un Donavas lašu (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita un Oncorhynchus gilae sugas foreļu

 

 

0304 29 15

– – – – – varavīksnes foreļu (Oncorhynchus mykiss), kas sver vairāk par 400 g gabalā

12

0

0304 29 17

– – – – – Cits

12

0

0304 29 19

– – – – citu saldūdens zivju

9

3

 

– – – Cits

 

 

 

– – – – mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un polārmencu (Boreogadus saida)

 

 

0304 29 21

– – – – – Gadus macrocephalus sugas mencu

7,5

0

0304 29 29

– – – – – Cits

7,5

0

0304 29 31

– – – – saidu (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

– – – – pikšu (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

 

– – – – sarkanasaru (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – – Sebastes marinus sugas sarkanasaru

7,5

0

0304 29 39

– – – – – Cits

7,5

0

0304 29 41

– – – – merlangu (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – – jūras līdaku (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

– – – – tunzivju (Thunnus ģints) un mazo tunzivju

18

0

 

– – – – makreļu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) un parasto pelamīdu

 

 

0304 29 51

– – – – – dienvidjūru makreļu (Scomber australasicus)

15

0

0304 29 53

– – – – – Cits

15

0

 

– – – – merlūzu un heku (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – merlūzu

 

 

0304 29 55

– – – – – – Dienvidāfrikas (Kapzemes) merlūzu (Merluccius capensis) un Namībijas (dziļūdens) merlūzu (Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – Argentīnas (Patagonijas) merlūzu (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – Cits

6,1

0

0304 29 59

– – – – – Urophycis ģints heku

7,5

0

 

– – – – dzeloņu haizivju un citu haizivju

 

 

0304 29 61

– – – – – dzeloņu haizivju (Squalus acanthias un Scyliorhinus spp.)

7,5

0

0304 29 69

– – – – – citu haizivju

7,5

0

0304 29 71

– – – – jūras zeltplekstu (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

– – – – plekstu (Platichthys flesus)

7,5

0

0304 29 75

– – – – siļķu (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – megrimu (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

– – – – jūrasvelnu (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

– – – – mintaju (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – zilo makruronu (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0304 29 99

– – – – Cits

15

3

 

– Cits

 

 

0304 91 00

– – zobenzivju (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – ilkņzivju (Dissostichus spp.)

7,5

0

0304 99

– – Cits

 

 

0304 99 10

– – – surimi

14,2

0

 

– – – Cits

 

 

0304 99 21

– – – – saldūdens zivju

8

0

 

– – – – Cits

 

 

0304 99 23

– – – – – siļķu (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – sarkanasaru (Sebastes spp.)

8

0

 

– – – – – mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un polārmencu (Boreogadus saida)

 

 

0304 99 31

– – – – – – Gadus macrocephalus sugas mencu

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – Atlantijas mencu (Gadus morhua)

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – Cits

7,5

0

0304 99 41

– – – – – saidu (Pollachius virens)

7,5

0

0304 99 45

– – – – – pikšu (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 99 51

– – – – – merlūzu un heku (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0

0304 99 55

– – – – – megrimu (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 99 61

– – – – – jūras plaužu (Brama spp.)

15

0

0304 99 65

– – – – – jūrasvelnu (Lophius spp.)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – putasu (Micromesistius jeb Gadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – mintaju (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – Cits

7,5

0

0305

Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis, arī termiski apstrādātas pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0305 10 00

– zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

13

0

0305 20 00

– žāvētas, kūpinātas, sālītas vai sālījumā zivju aknas, ikri un pieņi

11

0

0305 30

– žāvēta, sālīta zivju fileja vai zivju fileja sālījumā, bet ne kūpināta

 

 

 

– – mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un polārmencu (Boreogadus saida)

 

 

0305 30 11

– – – Atlantijas mencu (Gadus morhua)

16

0

0305 30 19

– – – Cits

20

0

0305 30 30

– – Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lašu (Salmo salar) un Donavas lašu (Hucho hucho), sālīta vai sālījumā

15

0

0305 30 50

– – melno jeb Grenlandes paltusu (Reinhardtius hippoglossoides), sālīta vai sālījumā

15

0

0305 30 90

– – Cits

16

0

 

– kūpinātas zivis, ieskaitot fileju

 

 

0305 41 00

– – Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0

0305 49

– – Cits

 

 

0305 49 10

– – – melnie jeb Grenlandes paltusi (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

14

0

0305 49 50

– – – zuši (Anguilla spp.)

14

0

0305 49 80

– – – Cits

14

0

 

– žāvētas zivis, arī sālītas, bet ne kūpinātas

 

 

0305 51

– – mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – – žāvētas, bet ne sālītas

13

0

0305 51 90

– – – žāvētas, sālītas

13

0

0305 59

– – Cits

 

 

 

– – – polārmencas

 

 

0305 59 11

– – – – žāvētas, bet ne sālītas

13

0

0305 59 19

– – – – žāvētas, sālītas

13

0

0305 59 30

– – – siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – anšovi (Engraulis spp.)

10

0

0305 59 70

– – – Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – Cits

12

0

 

– sālītas zivis, bet ne žāvētās vai kūpinātas, un zivis sālījumā

 

 

0305 61 00

– – siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 62 00

– – mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

0

0305 63 00

– – anšovi (Engraulis spp.)

10

0

0305 69

– – Cits

 

 

0305 69 10

– – – polārmencas

13

0

0305 69 30

– – – Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – Cits

12

0

0306

Dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie, čaulā vai bez tās; vēžveidīgie čaulā, termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī, arī dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā; vēžveidīgo milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

 

– saldēti

 

 

0306 11

– – langusti un citi jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – – jūras vēžu (langustu) astes

12,5

0

0306 11 90

– – – Cits

12,5

0

0306 12

– – omāri (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – – veseli

6

0

0306 12 90

– – – Cits

16

0

0306 13

– – garneles un ziemeļgarneles

 

 

0306 13 10

– – – ziemeļgarneles (Pandalidae)

12

0

0306 13 30

– – – garneles (Crangon)

18

0

0306 13 40

– – – dziļūdens rozā garneles (Parapenaeus longirostris)

12

0

0306 13 50

– – – tīģergarneles (Penaeus)

12

0

0306 13 80

– – – Cits

12

0

0306 14

– – krabji

 

 

0306 14 10

– – – Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. un Callinectes sapidus sugas krabji

7,5

0

0306 14 30

– – – ēdamie krabji (Cancer pagurus)

7,5

0

0306 14 90

– – – Cits

7,5

0

0306 19

– – citādi, ieskaitot vēžveidīgo miltus un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0306 19 10

– – – saldūdens vēži

7,5

0

0306 19 30

– – – Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – Cits

12

0

 

– nesaldēti

 

 

0306 21 00

– – langusti un citi jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0

0306 22

– – omāri (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – – dzīvi

8

0

 

– – – Cits

 

 

0306 22 91

– – – – veseli

8

0

0306 22 99

– – – – Cits

10

0

0306 23

– – garneles un ziemeļgarneles

 

 

0306 23 10

– – – ziemeļgarneles (Pandalidae)

12

0

 

– – – garneles (Crangon)

 

 

0306 23 31

– – – – svaigas, dzesinātas vai termiski apstrādātas tvaicējot vai vārot ūdenī

18

0

0306 23 39

– – – – Cits

18

0

0306 23 90

– – – Cits

12

0

0306 24

– – krabji

 

 

0306 24 30

– – – ēdamie krabji (Cancer pagurus)

7,5

0

0306 24 80

– – – Cits

7,5

0

0306 29

– – citādi, ieskaitot vēžveidīgo miltus un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0306 29 10

– – – saldūdens vēži

7,5

0

0306 29 30

– – – Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – Cits

12

0

0307

Dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā mīkstmieši, čaulā vai bez tās; dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus; ūdens bezmugurkaulnieku, izņemot vēžveidīgos, milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0307 10

– austeres

 

 

0307 10 10

– – dzīvas plakanās (Ostrea ģints) austeres, katra svarā (ieskaitot gliemežvākus) līdz 40 g

Atbrīvots

0

0307 10 90

– – Cits

9

0

 

– Pecten, Chlamys vai Placopecten ģints ķemmīšgliemenes, ieskaitot karaliskās vēdekļgliemenes

 

 

0307 21 00

– – dzīvi, svaigi vai dzesināti

8

0

0307 29

– – Cits

 

 

0307 29 10

– – – saldētas svētceļnieku gliemenes (Pecten maximus)

8

0

0307 29 90

– – – Cits

8

0

 

– ēdamgliemenes (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– – dzīvi, svaigi vai dzesināti

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0

0307 39

– – Cits

 

 

0307 39 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 39 90

– – – Perna spp.

8

0

 

– sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) un kalmāri (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– – dzīvi, svaigi vai dzesināti

 

 

0307 41 10

– – – sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – kalmāri (Ommasstrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 41 99

– – – – Cits

8

0

0307 49

– – Cits

 

 

 

– – – saldēti

 

 

 

– – – – sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – Sepiola ģints

 

 

0307 49 01

– – – – – – mazās sēpijas (Sepiola rondeleti)

6

0

0307 49 11

– – – – – – Cits

8

0

0307 49 18

– – – – – Cits

8

0

 

– – – – kalmāri (Ommasstrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – – Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – – parastie kalmāri (Loligo vulgaris)

6

0

0307 49 33

– – – – – – garspuru kalmāri (Loligo pealei)

6

0

0307 49 35

– – – – – – Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – Cits

6

0

0307 49 51

– – – – – Ommastrephessagittatus

6

0

0307 49 59

– – – – – Cits

8

0

 

– – – Cits

 

 

0307 49 71

– – – – sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – – kalmāri (Ommasstrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 99

– – – – – Cits

8

0

 

– astoņkāji (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– – dzīvi, svaigi vai dzesināti

8

0

0307 59

– – Cits

 

 

0307 59 10

– – – saldēti

8

0

0307 59 90

– – – Cits

8

0

0307 60 00

– gliemeži, kas nav jūras gliemeži

Atbrīvots

0

 

– citādi, ieskaitot ūdens bezmugurkaulnieku, kas nav vēžveidīgie, miltus un granulas, kuras derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0307 91 00

– – dzīvi, svaigi vai dzesināti

11

0

0307 99

– – Cits

 

 

 

– – – saldēti

 

 

0307 99 11

– – – – Illex spp.

8

0

0307 99 13

– – – – svītrotās veneras un citas cietgliemenes (Veneridae)

8

0

0307 99 15

– – – – medūzas (Rhopilema spp.)

Atbrīvots

0

0307 99 18

– – – – Cits

11

0

0307 99 90

– – – Cits

11

0

04

NODAĻA 04 – PIENA PĀRSTRĀDES PRODUKTI; PUTNU OLAS; DABISKAIS MEDUS; DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI UN IEKĻAUTI

 

 

0401

Piens un krējums, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas

 

 

0401 10

– kura tauku saturs nepārsniedz 1 % no svara

 

 

0401 10 10

– – tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

13,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0401 10 90

– – Cits

12,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0401 20

– kura tauku saturs ir lielāks par 1 %, bet nepārsniedz 6 % no svara

 

 

 

– – nepārsniedz 3 %

 

 

0401 20 11

– – – tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

18,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0401 20 19

– – – Cits

17,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

 

– – pārsniedz 3 %

 

 

0401 20 91

– – – tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

22,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0401 20 99

– – – Cits

21,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0401 30

– kura tauku saturs pārsniedz 6 % no svara

 

 

 

– – nepārsniedz 21 %

 

 

0401 30 11

– – – tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

57,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0401 30 19

– – – Cits

56,6 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

 

– – vairāk kā 21 %, bet nepārsniedz 45 %

 

 

0401 30 31

– – – tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

110 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0401 30 39

– – – Cits

109,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

 

– – pārsniedz 45 %

 

 

0401 30 91

– – – tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

183,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0401 30 99

– – – Cits

182,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0402

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

 

 

0402 10

– pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura tauku saturs nepārsniedz 1,5 % no svara

 

 

 

– – bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

 

 

0402 10 11

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0402 10 19

– – – Cits

118,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

 

– – Cits

 

 

0402 10 91

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500 – 5000 t neto svara) (1)

0402 10 99

– – – Cits

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

 

– pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar tauku saturu vairāk nekā 1,5 % no svara

 

 

0402 21

– – bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

 

 

 

– – – kura tauku saturs nepārsniedz 27 % no svara

 

 

0402 21 11

– – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

 

– – – – Cits

 

 

0402 21 17

– – – – – kura tauku saturu nepārsniedz 11 % no svara

130,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0402 21 19

– – – – – kura tauku saturs pārsniedz 11 %, bet nepārsniedz 27 % no svara

130,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

 

– – – kura tauku saturs pārsniedz 27 % no svara

 

 

0402 21 91

– – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0402 21 99

– – – – Cits

161,9 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0402 29

– – Cits

 

 

 

– – – kura tauku saturs nepārsniedz 27 % no svara

 

 

0402 29 11

– – – – piens speciāli zīdaiņu barībai hermētiskā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 500 g, kura tauku saturs pārsniedz 10 % no svara

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

 

– – – – Cits

 

 

0402 29 15

– – – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0402 29 19

– – – – – Cits

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

 

– – – kura tauku saturs pārsniedz 27 % no svara

 

 

0402 29 91

– – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0402 29 99

– – – – Cits

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

 

– Cits

 

 

0402 91

– – bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

 

 

0402 91 10

– – – kura tauku saturs nepārsniedz 8 % no svara

34,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0402 91 30

– – – ar tauku saturu virs 8 %, bet ne vairāk kā 10 svara %

43,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

 

– – – ar tauku saturu virs 10 %, bet ne vairāk kā 45 svara %

 

 

0402 91 51

– – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0402 91 59

– – – – Cits

109,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

 

– – – kura tauku saturs pārsniedz 45 % no svara

 

 

0402 91 91

– – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0402 91 99

– – – – Cits

182,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0402 99

– – Cits

 

 

0402 99 10

– – – kura tauku saturs nepārsniedz 9,5 % no svara

57,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

 

– – – ar tauku saturu virs 9,5 %, bet ne vairāk kā 45 svara %

 

 

0402 99 31

– – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0402 99 39

– – – – Cits

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

 

– – – kura tauku saturs pārsniedz 45 % no svara

 

 

0402 99 91

– – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0402 99 99

– – – – Cits

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

 

 

0403 10

– jogurts

 

 

 

– – nearomatizēts, bez augļiem, riekstiem un kakao

 

 

 

– – – kurā nav cukura un citu saldinātāju piedevas un kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 10 11

– – – – nepārsniedz 3 %

20,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0403 10 13

– – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

24,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0403 10 19

– – – – pārsniedz 6 %

59,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

 

– – – citāds, kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 10 31

– – – – nepārsniedz 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0403 10 33

– – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0403 10 39

– – – – pārsniedz 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

 

– – aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

 

 

 

– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara

 

 

0403 10 51

– – – – nepārsniedz 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota fermentēta piena pārstrādes produktiem (2000 t)

0403 10 53

– – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota fermentēta piena pārstrādes produktiem (2000 t)

0403 10 59

– – – – pārsniedz 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota fermentēta piena pārstrādes produktiem (2000 t)

 

– – – citāds, kura piena tauku saturs pēc svara

 

 

0403 10 91

– – – – nepārsniedz 3 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota fermentēta piena pārstrādes produktiem (2000 t)

0403 10 93

– – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota fermentēta piena pārstrādes produktiem (2000 t)

0403 10 99

– – – – pārsniedz 6 %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota fermentēta piena pārstrādes produktiem (2000 t)

0403 90

– Cits

 

 

 

– – nearomatizēts, bez augļiem, riekstiem un kakao

 

 

 

– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā

 

 

 

– – – – kurā nav cukura un citu saldinātāju piedevas un kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 11

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0403 90 13

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0403 90 19

– – – – – pārsniedz 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

 

– – – – citāds, kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 31

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0403 90 33

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0403 90 39

– – – – – pārsniedz 27 %

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

 

– – – Cits

 

 

 

– – – – kurā nav cukura un citu saldinātāju piedevas un kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 51

– – – – – nepārsniedz 3 %

20,5 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0403 90 53

– – – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

24,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0403 90 59

– – – – – pārsniedz 6 %

59,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

 

– – – – citāds, kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 61

– – – – – nepārsniedz 3 %

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0403 90 63

– – – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

0403 90 69

– – – – – pārsniedz 6 %

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota pienam un krējumam, iebiezinātam pienam un jogurtam (8000–10 000 t neto svara) (1)

 

– – aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

 

 

 

– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 71

– – – – nepārsniedz 1,5 %

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota fermentēta piena pārstrādes produktiem (2000 t)

0403 90 73

– – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota fermentēta piena pārstrādes produktiem (2000 t)

0403 90 79

– – – – pārsniedz 27 %

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota fermentēta piena pārstrādes produktiem (2000 t)

 

– – – citāds, kura piena tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 91

– – – – nepārsniedz 3 %

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota fermentēta piena pārstrādes produktiem (2000 t)

0403 90 93

– – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota fermentēta piena pārstrādes produktiem (2000 t)

0403 90 99

– – – – pārsniedz 6 %

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota fermentēta piena pārstrādes produktiem (2000 t)

0404

Sūkalas, arī iebiezinātas un ar cukura vai cita saldinātāja piedevu; produkti, kas satur dabiskās piena sastāvdaļas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kuri nav minēti vai iekļauti citur

 

 

0404 10

– sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī iebiezinātas vai ar cukuru vai citiem saldinātājiem

 

 

 

– – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā

 

 

 

– – – bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara

 

 

 

– – – – nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 02

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 06

– – – – – pārsniedz 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 12

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 14

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 16

– – – – – pārsniedz 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – citādas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara

 

 

 

– – – – nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 26

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 28

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 32

– – – – – pārsniedz 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 34

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 36

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 38

– – – – – pārsniedz 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – Cits

 

 

 

– – – bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara

 

 

 

– – – – nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 48

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 54

– – – – – pārsniedz 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 56

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 58

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 62

– – – – – pārsniedz 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – citādas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara

 

 

 

– – – – nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 72

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 74

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 76

– – – – – pārsniedz 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 78

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 82

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 84

– – – – – pārsniedz 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 90

– Cits

 

 

 

– – bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, kuru tauku saturs pēc svara

 

 

0404 90 21

– – – nepārsniedz 1,5 %

100,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0404 90 23

– – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0404 90 29

– – – pārsniedz 27 %

167,2 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

 

– – citādas, kura tauku saturs pēc svara

 

 

0404 90 81

– – – nepārsniedz 1,5 %

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0404 90 83

– – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0404 90 89

– – – pārsniedz 27 %

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota piena pulverim (1500–5000 t neto svara) (1)

0405

Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas

 

 

0405 10

– sviests

 

 

 

– – kura tauku saturs nepārsniedz 85 % no svara

 

 

 

– – – dabisks sviests

 

 

0405 10 11

– – – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg

189,6 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota sviestam (1500–3000 t neto svara) (1)

0405 10 19

– – – – Cits

189,6 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota sviestam (1500–3000 t neto svara) (1)

0405 10 30

– – – atjaunotais sviests

189,6 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota sviestam (1500–3000 t neto svara) (1)

0405 10 50

– – – sūkalu sviests

189,6 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota sviestam (1500–3000 t neto svara) (1)

0405 10 90

– – Cits

231,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota sviestam (1500–3000 t neto svara) (1)

0405 20

– piena tauku pastas

 

 

0405 20 10

– – ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet mazāk nekā 60 %

9 + EA

Tarifu likmes kvota pārstrādātam sviestam (250 t)

0405 20 30

– – ar tauku saturu pēc svara 60 % un vairāk, bet ne vairāk kā 75 %

9 + EA

Tarifu likmes kvota pārstrādātam sviestam (250 t)

0405 20 90

– – ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 75 %, bet mazāk par 80 %

189,6 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota sviestam (1500–3000 t neto svara) (1)

0405 90

– Cits

 

 

0405 90 10

– – ar tauku saturu pēc svara 99,3 % vai vairāk un ūdens saturu pēc svara līdz 0,5 %

231,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota sviestam (1500–3000 t neto svara) (1)

0405 90 90

– – Cits

231,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota sviestam (1500–3000 t neto svara) (1)

0406

Siers un biezpiens

 

 

0406 10

– svaigs (nenogatavināts un nesālīts) siers, arī sūkalu siers un biezpiens

 

 

0406 10 20

– – kura tauku saturs nepārsniedz 40 % no svara

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 10 80

– – Cits

221,2 EUR/100 kg/net

0

0406 20

– visu veidu rīvēts siers vai siera pulveris

 

 

0406 20 10

– – Glaras zaļais siers (t.s. Schabziger) no vājpiena ar sasmalcinātu lapu garšaugu piedevu

7,7

0

0406 20 90

– – Cits

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 30

– kausētais siers, nerīvēts un neberzts

 

 

0406 30 10

– – kura ražošanā izmantots tikai Ementāles, Grijēras un Apencelles siers un kurā kā piedeva var būt Glaras zaļais siers (t.s. Schabziger); safasēts mazumtirdzniecībai, kura tauku saturs sausnā nepārsniedz 56 % no svara

144,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – Cits

 

 

 

– – – kura tauku saturs nepārsniedz 36 % no svara un tauku saturs sausnā

 

 

0406 30 31

– – – – nepārsniedz 48 %

139,1 EUR/100 kg/net

0

0406 30 39

– – – – pārsniedz 48 %

144,9 EUR/100 kg/net

0

0406 30 90

– – – kura tauku saturs pārsniedz 36 % no svara

215 EUR/100 kg/net

0

0406 40

– zilie sieri un citādi sieri, kas satur Penicillium roqueforti dzīslas

 

 

0406 40 10

– – rokfors

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 50

– – Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 90

– – Cits

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 90

– citādi sieri

 

 

0406 90 01

– – pārstrādei

167,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – Cits

 

 

0406 90 13

– – – Ementāles siers

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 15

– – – Grijēras siers, Sbrinz

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 17

– – – Bergkäse un Apencelles siers

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 18

– – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or un Tête de Moine

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 19

– – – Glaras zaļais siers (t.s. Schabziger) no vājpiena ar sasmalcinātu lapu garšaugu piedevu

7,7

0

0406 90 21

– – – Čedaras siers

167,1 EUR/100 kg/net

0

0406 90 23

– – – Edamas siers

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 25

– – – Tilzītes siers

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 27

– – – Butterkäse

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 29

– – – kaškavals

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 32

– – – Feta

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 37

– – – Finlandia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 39

– – – Jarlsberg

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Cits

 

 

0406 90 50

– – – – siers no aitas vai bifeļmātes piena traukos ar sālījumu vai aitādas vai kazādas maisos

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Cits

 

 

 

– – – – – kuru tauku saturs nepārsniedz 40 % no svara un ūdens saturs beztauku vielā

 

 

 

– – – – – – nepārsniedz 47 %

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 69

– – – – – – – Cits

188,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – pārsniedz 47 %, bet nepārsniedz 72 %

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 78

– – – – – – – Haudas siers

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhemb, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Čestras siers, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 82

– – – – – – – kamambērs

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 84

– – – – – – – Brī siers

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – – citādi sieri, kuru ūdens saturs beztauku vielā

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – pārsniedz 47 %, bet nepārsniedz 52 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 87

– – – – – – – – pārsniedz 52 %, bet nepārsniedz 62 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 88

– – – – – – – – pārsniedz 62 %, bet nepārsniedz 72 %

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 93

– – – – – – pārsniedz 72 %

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 99

– – – – – Cits

221,2 EUR/100 kg/net

0

0407 00

Putnu olas čaumalās, svaigas, konservētas vai pagatavotas

 

 

 

– mājputnu

 

 

 

– – inkubējamas olas

 

 

0407 00 11

– – – tītaru vai zosu

105 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – Cits

35 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – Cits

30,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota olām (1500–3000 t olu ekvivalenta (1) + tarifu likmes papildu kvota olām (3000 t neto svara)

0407 00 90

– Cits

7,7

0

0408

Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, formēti, saldēti vai citādi konservēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

 

 

 

– olu dzeltenumi

 

 

0408 11

– – žāvēts

 

 

0408 11 20

– – – nederīgi pārtikai

Atbrīvots

0

0408 11 80

– – – Cits

142,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota olām (1500–3000 t olu ekvivalenta (1)

0408 19

– – Cits

 

 

0408 19 20

– – – nederīgi pārtikai

Atbrīvots

0

 

– – – Cits

 

 

0408 19 81

– – – – šķidri

62 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota olām (1500–3000 t olu ekvivalenta (1)

0408 19 89

– – – – citādi, arī saldēti

66,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota olām (1500–3000 t olu ekvivalenta (1)

 

– Cits

 

 

0408 91

– – žāvēts

 

 

0408 91 20

– – – nederīgi pārtikai

Atbrīvots

0

0408 91 80

– – – Cits

137,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota olām (1500–3000 t olu ekvivalenta (1)

0408 99

– – Cits

 

 

0408 99 20

– – – nederīgi pārtikai

Atbrīvots

0

0408 99 80

– – – Cits

35,3 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota olām (1500–3000 t olu ekvivalenta (1)

0409 00 00

Dabiskais medus

17,3

Tarifu likmes kvota medum (5000–6000 t neto svara) (1)

0410 00 00

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

7,7

0

05

NODAĻA 05 – DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI UN IEKĻAUTI

 

 

0501 00 00

Cilvēku mati, neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti, sukāti vai nesukāti; cilvēku matu atkritumi

Atbrīvots

0

0502

Mājas cūku vai mežacūku sari un spalva; āpšu un citu dzīvnieku spalvas suku ražošanai; šādu saru un spalvu atkritumi

 

 

0502 10 00

– mājas cūku vai mežacūku sari un spalvas un to atkritumi

Atbrīvots

0

0502 90 00

– Cits

Atbrīvots

0

0504 00 00

Dzīvnieku (izņemot zivju) svaigas, atdzesētas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabali

Atbrīvots

0

0505

Ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām malām) un dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; putnu spalvu vai to daļu pulveris un atkritumi

 

 

0505 10

– putnu spalvas, ko izmanto pildījumam; dūnas (pūka)

 

 

0505 10 10

– – neapstrādātas

Atbrīvots

0

0505 10 90

– – Cits

Atbrīvots

0

0505 90 00

– Cits

Atbrīvots

0

0506

Kauli un ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, sākotnēji apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai atželatinēti; šo produktu pulveris un atkritumi

 

 

0506 10 00

– ar skābi apstrādāts kaulu želatīns un kauli

Atbrīvots

0

0506 90 00

– Cits

Atbrīvots

0

0507

Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas bārkstis, ragi, briežragi, nagi un knābji, neapstrādāti vai sākotnēji apstrādāti, bet negriezti pēc formas; šo produktu pulveris un atkritumi

 

 

0507 10 00

– ziloņkauls; ziloņkaula pulveris un atkritumi

Atbrīvots

0

0507 90 00

– Cits

Atbrīvots

0

0508 00 00

Koraļļi un tamlīdzīgi materiāli, neapstrādāti vai tikai sākotnēji apstrādāti; mīkstmiešu, vēžveidīgo vai adatādaiņu čaulas un vāki, sēpiju skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai tikai sākotnēji apstrādātas, bet negrieztas pēc formas, šo produktu pulveris un atkritumi

Atbrīvots

0

0510 00 00

Ambra, bebru cirkšņu sekrēts, cibets un muskuss; spāniešu mušas; žults, arī kaltēta; dziedzeri un citi dzīvnieku izcelsmes produkti, ko izmanto farmaceitisku preparātu izgatavošanai, svaigi, atdzesēti, saldēti vai citādi konservēti īslaicīgai glabāšanai

Atbrīvots

0

0511

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai ietverti; pārtikā nelietojami beigti 1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki

 

 

0511 10 00

– buļļu sperma

Atbrīvots

0

 

– Cits

 

 

0511 91

– – zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku produkti; beigti 3. nodaļā minētie dzīvnieki

 

 

0511 91 10

– – – zivju atkritumi

Atbrīvots

0

0511 91 90

– – – Cits

Atbrīvots

0

0511 99

– – Cits

 

 

0511 99 10

– – – cīpslas vai stiegras; jēlādu atgriezumi un tamlīdzīgi atkritumi

Atbrīvots

0

 

– – – Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi

 

 

0511 99 31

– – – – neapstrādāti

Atbrīvots

0

0511 99 39

– – – – Cits

5,1

0

0511 99 85

– – – Cits

Atbrīvots

0

II

II SADAĻA – AUGU VALSTS PRODUKTI

 

 

06

NODAĻA 06 – VEĢETĒJOŠI KOKI UN CITI AUGI; SĪPOLI, SAKNES UN TAMLĪDZĪGAS AUGU DAĻAS; GRIEZTI ZIEDI UN DEKORATĪVI ZAĻUMI

 

 

0601

Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes, izņemot pozīcijā 1212 minētās saknes

 

 

0601 10

– sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, vainagi un sakneņi, neizdīguši

 

 

0601 10 10

– – hiacinšu

5,1

0

0601 10 20

– – narcišu

5,1

0

0601 10 30

– – tulpju

5,1

0

0601 10 40

– – gladiolu

5,1

0

0601 10 90

– – Cits

5,1

0

0601 20

– sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi, veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes

 

 

0601 20 10

– – cigoriņu augi un saknes

Atbrīvots

0

0601 20 30

– – orhideju, hiacinšu, narcišu un tulpju

9,6

0

0601 20 90

– – Cits

6,4

0

0602

Citi veģetējoši augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un potzari; micēlijs

 

 

0602 10

– neapsakņoti spraudeņi un potzari

 

 

0602 10 10

– – vīnogulāju

Atbrīvots

0

0602 10 90

– – Cits

4

0

0602 20

– koki, krūmi un krūmveidīgie, arī potēti, kas ražo pārtikas augļus un riekstus

 

 

0602 20 10

– – vīnstīgas, potētas vai apsakņotas

Atbrīvots

0

0602 20 90

– – Cits

8,3

0

0602 30 00

– rododendri un acālijas, potētas vai nepotētas

8,3

0

0602 40 00

– rozes, potētas vai nepotētas

8,3

0

0602 90

– Cits

 

 

0602 90 10

– – micēlijs

8,3

0

0602 90 20

– – ananāsu stādi

Atbrīvots

0

0602 90 30

– – dārzeņu un zemeņu stādi

8,3

0

 

– – Cits

 

 

 

– – – āra kultūras

 

 

 

– – – – koki, krūmi un krūmveidīgie

 

 

0602 90 41

– – – – – meža koki

8,3

0

 

– – – – – Cits

 

 

0602 90 45

– – – – – – apsakņoti spraudeņi un stādi

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – Cits

8,3

0

0602 90 50

– – – – citādas āra kultūras

8,3

0

 

– – – telpaugi

 

 

0602 90 70

– – – – apsakņoti spraudeņi un stādi, izņemot kaktusus

6,5

0

 

– – – – Cits

 

 

0602 90 91

– – – – – ziedoši augi ar ziedpumpuriem vai ziediem, izņemot kaktusus

6,5

0

0602 90 99

– – – – – Cits

6,5

0

0603

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi, kaltēti, krāsoti, balināti, piesūcināti vai citādi apstrādāti griezti ziedi un ziedpumpuri

 

 

 

– svaigas

 

 

0603 11 00

– – rozes

8,5

0

0603 12 00

– – neļķes

8,5

0

0603 13 00

– – orhidejas

8,5

0

0603 14 00

– – krizantēmas

8,5

0

0603 19

– – Cits

 

 

0603 19 10

– – – gladiolas

8,5

0

0603 19 90

– – – Cits

8,5

0

0603 90 00

– Cits

10

0

0604

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji

 

 

0604 10

– sūnas un ķērpji

 

 

0604 10 10

– – briežu ķērpis

Atbrīvots

0

0604 10 90

– – Cits

5

0

 

– Cits

 

 

0604 91

– – svaigas

 

 

0604 91 20

– – – Ziemassvētku eglītes

2,5

0

0604 91 40

– – – skujkoku zari

2,5

0

0604 91 90

– – – Cits

2

0

0604 99

– – Cits

 

 

0604 99 10

– – – tikai kaltēti, bet tālāk neapstrādāti

Atbrīvots

0

0604 99 90

– – – Cits

10,9

0

07

NODAĻA 07 – ĒDAMI DĀRZEŅI UN ATSEVIŠĶAS SAKNES UN BUMBUĻI

 

 

0701

Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti

 

 

0701 10 00

– sēkla

4,5

0

0701 90

– Cits

 

 

0701 90 10

– – cietes ražošanai

5,8

0

 

– – Cits

 

 

0701 90 50

– – – jaunie, no 1. janvāra līdz 30. jūnijam

9,6

0

0701 90 90

– – – Cits

11,5

0

0702 00 00

Svaigi vai atdzesēti tomāti

Skatīt 2. pielikumu

Atbrīvots no procentuālā nodokļa (ievešanas cena)

0703

Sīpoli, šalotes, ķiploki, puravi un citādi sīpolu dārzeņi, svaigi vai atdzesēti

 

 

0703 10

– sīpoli un šalotes

 

 

 

– – sīpoli

 

 

0703 10 11

– – – dēstiem

9,6

0

0703 10 19

– – – Cits

9,6

0

0703 10 90

– – šalotes

9,6

0

0703 20 00

– ķiploki

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota ķiplokiem (500 t neto svara)

0703 90 00

– puravi un citi sīpolu dārzeņi

10,4

0

0704

Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi, svaigi vai atdzesēti

 

 

0704 10 00

– ziedkāposti un sparģeļkāposti

9,6 MIN 1,1 EUR/100 kg/net

0

0704 20 00

– Briseles kāposti (rožu kāposti)

12

0

0704 90

– Cits

 

 

0704 90 10

– – baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

0

0704 90 90

– – Cits

12

0

0705

Dārza salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Cichorium spp.), svaigi vai atdzesēti

 

 

 

– dārza salāti

 

 

0705 11 00

– – galviņsalāti

10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br

0

0705 19 00

– – Cits

10,4

0

 

– cigoriņi

 

 

0705 21 00

– – lapu cigoriņi (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0

0705 29 00

– – Cits

10,4

0

0706

Burkāni, galda rāceņi un kāļi, galda bietes, auzu saknes (puravlapu plostbārži), sakņu selerijas, redīsi un tamlīdzīgi sakņu dārzeņi, svaigi vai atdzesēti

 

 

0706 10 00

– burkāni un galda rāceņi un kāļi

13,6

0

0706 90

– Cits

 

 

0706 90 10

– – sakņu selerijas

13,6

0

0706 90 30

– – mārrutki (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – Cits

13,6

0

0707 00

Gurķi un kornišoni, svaigi vai atdzesēti

 

 

0707 00 05

– gurķi

Skatīt 2. pielikumu

Atbrīvots no procentuālā nodokļa (ievešanas cena)

0707 00 90

– kornišoni

12,8

0

0708

Pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai atdzesēti

 

 

0708 10 00

– zirņi (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/net

0

0708 90 00

– citādi pākšu dārzeņi

11.2

0

0709

Citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi

 

 

0709 20 00

– sparģeļi

10,2

0

0709 30 00

– baklažāni

12,8

0

0709 40 00

– selerijas, izņemot sakņu selerijas

12,8

0

 

– sēnes un trifeles

 

 

0709 51 00

– – atmatenes

12,8

0

0709 59

– – Cits

 

 

0709 59 10

– – – gailenes

3,2

0

0709 59 30

– – – samtbekas

5,6

0

0709 59 50

– – – trifeles

6,4

0

0709 59 90

– – – Cits

6,4

0

0709 60

– Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi (dārzeņpipari jeb paprika, smaržīgie pipari u.tml.)

 

 

0709 60 10

– – dārzeņpipari (paprika)

7,2

0

 

– – Cits

 

 

0709 60 91

– – – Capsicum ģints dārzeņi kapsicīna vai Capsicum oleoresin krāsvielu ražošanai

Atbrīvots

0

0709 60 95

– – – ēterisko eļļu vai rezinoīdu rūpnieciskai ražošanai

Atbrīvots

0

0709 60 99

– – – Cits

6,4

0

0709 70 00

– spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodene

10,4

0

0709 90

– Cits

 

 

0709 90 10

– – salātu dārzeņi, izņemot dārza salātus (Lactuca sativa) un cigoriņus (Cichorium spp.)

10,4

0

0709 90 20

– – mangoldi jeb lapu bietes un lapu artišoki

10,4

0

 

– – olīvas

 

 

0709 90 31

– – – kas nav paredzētas eļļas ražošanai

4,5

0

0709 90 39

– – – Cits

13,1 EUR/100 kg/net

0

0709 90 40

– – kaperi

5,6

0

0709 90 50

– – fenhelis

8

0

0709 90 60

– – cukurkukurūza

9,4 EUR/100 kg/net

0

0709 90 70

– – kabači

Skatīt 2. pielikumu

Atbrīvots no procentuālā nodokļa (ievešanas cena)

0709 90 80

– – artišoki

Skatīt 2. pielikumu

Atbrīvots no procentuālā nodokļa (ievešanas cena)

0709 90 90

– – Cits

12,8

0

0710

Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī)

 

 

0710 10 00

– kartupeļi

14,4

0

 

– pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti

 

 

0710 21 00

– – zirņi (Pisum sativum)

14,4

0

0710 22 00

– – pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0

0710 29 00

– – Cits

14,4

0

0710 30 00

– spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodene

14,4

0

0710 40 00

– cukurkukurūza

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cukurkukurūzai (1500 t)

0710 80

– citādi dārzeņi

 

 

0710 80 10

– – olīvas

15,2

0

 

– – Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi

 

 

0710 80 51

– – – dārzeņpipari

14,4

0

0710 80 59

– – – Cits

6,4

0

 

– – sēnes

 

 

0710 80 61

– – – atmatenes

14,4

0

0710 80 69

– – – Cits

14,4

0

0710 80 70

– – tomāti

14,4

0

0710 80 80

– – artišoki

14,4

0

0710 80 85

– – sparģeļi

14,4

0

0710 80 95

– – Cits

14,4

0

0710 90 00

– dārzeņu maisījumi

14,4

0

0711

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai

 

 

0711 20

– olīvas

 

 

0711 20 10

– – kas nav paredzētas eļļas ražošanai

6,4

0

0711 20 90

– – Cits

13,1 EUR/100 kg/net

0

0711 40 00

– gurķi un kornišoni (pipargurķīši)

12

0

 

– sēnes un trifeles

 

 

0711 51 00

– – atmatenes

9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

Tarifu likmes kvota sēnēm (500 t neto svara) + tarifu likmes papildu kvota sēnēm (500 t neto svara)

0711 59 00

– – Cits

9,6

0

0711 90

– citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi

 

 

 

– – dārzeņi

 

 

0711 90 10

– – – Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi, izņemot dārzeņpiparus

6,4

0

0711 90 30

– – – cukurkukurūza

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

Tarifu likmes kvota cukurkukurūzai (1500 t)

0711 90 50

– – – sīpoli

7,2

0

0711 90 70

– – – kaperi

4,8

0

0711 90 80

– – – Cits

9,6

0

0711 90 90

– – dārzeņu maisījumi

12

0

0712

Kaltēti dārzeņi, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti

 

 

0712 20 00

– sīpoli

12,8

0

 

– sēnes, ausaines (Auricularia spp.), receklenes (Tremella spp.) un trifeles

 

 

0712 31 00

– – atmatenes

12,8

0

0712 32 00

– – ausaines (Auricularia spp.)

12,8

0

0712 33 00

– – receklenes (Tremella spp.)

12,8

0

0712 39 00

– – Cits

12,8

0

0712 90

– citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi

 

 

0712 90 05

– – kartupeļi, arī gabaliņos vai šķēlītēs sagriezti, bet tālāk nesagatavoti

10,2

0

 

– – cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

– – – hibrīdu sēklas materiāls

Atbrīvots

0

0712 90 19

– – – Cits

9,4 EUR/100 kg/net

0

0712 90 30

– – tomāti

12,8

0

0712 90 50

– – burkāni

12,8

0

0712 90 90

– – Cits

12,8

0

0713

Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti

 

 

0713 10

– zirņi (Pisum sativum)

 

 

0713 10 10

– – sējai

Atbrīvots

0

0713 10 90

– – Cits

Atbrīvots

0

0713 20 00

– aunazirņi

Atbrīvots

0

 

– pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

0713 31 00

– – zeltainās pupiņas (Vigna mungo (L.) Hepper vai Vigna radiata (L.) Wilczek)

Atbrīvots

0

0713 32 00

– – šķautnainās pupiņas (Phaseolus jeb Vigna angularis)

Atbrīvots

0

0713 33

– – kāršu pupiņas, ieskaitot baltās pupiņas (Phaseolus vulgaris)

 

 

0713 33 10

– – – sējai

Atbrīvots

0

0713 33 90

– – – Cits

Atbrīvots

0

0713 39 00

– – Cits

Atbrīvots

0

0713 40 00

– lēcas

Atbrīvots

0

0713 50 00

– rupjsēklu (cūku) pupas (Vicia faba var. major) un sīksēklu un vidējrupjsēklu pupas (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

3,2

0

0713 90 00

– Cits

3,2

0

0714

Manioks, niedru maranta, saleps, topinambūri, batātes un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu cietes vai inulīna saturu, svaigi, atdzesēti, saldēti vai kaltēti, arī šķēlītēs vai zirnīšos; sāgo palmas serdes

 

 

0714 10

– manioks

 

 

0714 10 91

– – lietošanai pārtikā, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 28 kg, svaigi un veseli vai mizoti un saldēti, arī šķēlītēs

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 10 98

– – Cits

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 20

– batātes

 

 

0714 20 10

– – svaigas, nesadalītas, paredzētas lietošanai pārtikā

3,0

0

0714 20 90

– – Cits

6,4 EUR/100 kg/net

0

0714 90

– Cits

 

 

 

– – niedru maranta, saleps un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu cietes saturu

 

 

0714 90 11

– – – lietošanai pārtikā, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 28 kg, svaigi un veseli vai mizoti un saldēti, arī šķēlītēs

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 90 19

– – – Cits

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 90 90

– – Cits

3,8

0

08

NODAĻA 08 - ĒDAMI AUGĻI UN RIEKSTI; CITRUSAUGĻU UN MELOŅU MIZAS

 

 

0801

Kokosrieksti, Brazīlijas rieksti un Indijas rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti

 

 

 

– kokosrieksti

 

 

0801 11 00

– – žāvēti ar desikantiem

Atbrīvots

0

0801 19 00

– – citādi

Atbrīvots

0

 

– Brazīlijas rieksti