Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0288

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 288/2014 ( 2014. gada 25. februāris ), ar kuru paredz noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz darbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” attiecībā uz sadarbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”

OJ L 87, 22.3.2014, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/288/oj

22.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 288/2014

(2014. gada 25. februāris),

ar kuru paredz noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz darbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” attiecībā uz sadarbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (1), un jo īpaši tās 96. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (2) un jo īpaši tās 8. panta 11. punktu,

Pēc apspriešanās ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu koordinācijas komiteju, kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 150. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ir jāparedz divi paraugi: viens – darbības programmām atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un otrs – sadarbības programmām atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”. Katrā paraugā būs paredzēti vienoti noteikumi informācijas sniegšanai katrā darbības vai sadarbības programmu daļā. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka informācija ir konsekventa, salīdzināma un vajadzības gadījumā var tikt apvienota.

(2)

Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo tie attiecas uz attiecas uz noteikumiem par to programmu saturu, kas attiecas uz kohēzijas politiku kas saistītas ar kohēzijas politiku Lai nodrošinātu saskaņotību starp šiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, un sekmētu to, ka visiem Savienības iedzīvotājiem tiek nodrošināts to visaptverošs pārskats un viegla pieeja tiem, vēlams noteikumus, ar kuriem nosaka ar kohēzijas politiku saistīto programmu paraugus, kas jāizveido ar īstenošanas aktiem, kuri prasīti Regulā (ES) Nr. 1303/2013 un Regulā (ES) Nr. 1299/2013, iekļaut vienā regulā.

(3)

Paraugi būs pamats Regulas (ES) Nr. 1303/2013 74. panta 4. punktā minētās elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izveidei attiecībā uz darbības programmu un sadarbības programmu saturu un iesniegšanu. Tāpēc tiem būtu jānosaka veids, kādā dati par darbības programmām un sadarbības programmām tiks ievadīti elektronisko datu apmaiņas sistēmā. Tomēr tas nedrīkstētu ietekmēt galīgo darbības programmu un sadarbības programmu iesniegšanu, tostarp tekstu un tabulu izkārtojumu, jo elektronisko datu apmaiņas sistēmai jābūt tādai, lai šajā sistēmā varētu ievadīt dažādi strukturētus un noformētus datus.

(4)

Darbības programmu paraugam būtu jāatbilst darbības programmas struktūrai, kas noteikta Regula (ES) Nr. 1303/2013 96. pantā, un sadarbības programmu paraugam jāatbilst sadarbības programmas struktūrai, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. pantā. Lai nodrošinātu vienotus noteikumus attiecībā uz datu ievadīšanu, paraugos būtu jānosaka katra lauka tehniskie parametri elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā. Papildus strukturētajiem datiem, paraugos būtu jāparedz iespēja iesniegt nestrukturētu informāciju obligātu vai neobligātu pielikumu veidā. Šādiem pielikumiem nav nepieciešams noteikt tehniskos parametrus.

(5)

Lai nodrošinātu Regulas (ES) Nr. 1303/2013 un Regulas (ES) Nr. 1299/2013 pareizu piemērošanu, paraugos būtu jāapzina informācija, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas lēmumu, ar kuru programmu apstiprina. Turklāt darbības programmu paraugā atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” būtu arī jānorāda elementi, kas var tikt iekļauti tikai partnerības nolīgumā, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 8. punktu.

(6)

Ir nepieciešams arī norādīt, kuras sadaļas darbības programmu paraugā atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” dalībvalstīm nav jāaizpilda, ja darbības programmas ir paredzētas tikai tehniskajai palīdzībai vai Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 1304/2013 (3) 16. pantā. Tā kā prasības attiecībā uz to darbības programmu saturu, kas paredzētas kopīgām neierobežotām garantijām un nodrošinājuma finanšu instrumentiem, kuri paredzēti mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā noteikts Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK (4), un ko īsteno Eiropas Investīciju banka, ir dažas prasības attiecībā uz citu programmu saturu atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, ir nepieciešams noteikt attiecīgā parauga laukus, kas būtu jāiekļauj šādās īpašās programmās.

(7)

Lai varētu nekavējoties piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Paraugs darbības programmu sagatavošanai atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” ir noteikts šīs regulas I pielikumā.

2.   Paraugs sadarbības programmu sagatavošanai atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība“ ir noteikts šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 25. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 259. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 470. lpp.).

(4)  Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).


1 PIELIKUMS

DARBĪBAS PROGRAMMU PARAUGS ATBILSTĪGI MĒRĶIM "INVESTĪCIJAS IZAUGSMEI UN NODARBINĀTĪBAI" DOKUMENTAM

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S" "SME">  (1)

Nosaukums

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M" "SME">

Versija

<0.3 type="N" input="G" "SME">

Pirmais gads

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">

Pēdējais gads

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">

Atbilstīgi no

<0.6 type="D" input="G" "SME">

Atbilstīgi līdz

<0.7 type="D" input="G" "SME">

EK lēmuma numurs

<0.8 type="S" input="G" "SME">

EK lēmuma datums

<0.9 type="D" input="G" "SME">

DV grozošā lēmuma numurs

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M" "SME">

DV grozošā lēmuma datums

<0.11 type="D" input="M" "SME">

DV grozošā lēmuma spēkā stāšanās datums

<0.12 type="D" input="M" "SME">

NUTS reģioni, uz kuriem attiecas darbības programma

<0.12 type="S" input="S"SME >

1.   IEDAĻA

STRATĒĢIJA DARBĪBAS PROGRAMMAS IEGULDĪJUMAM SAVIENĪBAS STRATĒĢIJAS GUDRAI, ILGTSPĒJĪGAI UN INTEGRĒJOŠAI IZAUGSMEI ĪSTENOŠANĀ UN EKONOMISKĀS, SOCIĀLĀS UN TERITORIĀLĀS KOHĒZIJAS SASNIEGŠANĀ

(Atsauce: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (2) 27. panta 1. punkts un 96. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts)

1.1.   Stratēģija darbības programmas ieguldījumam Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei īstenošanā un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas sasniegšanā

1.1.1.

Apraksts par programmas stratėġiju ieguldījumam Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei īstenošanā un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas sasniegšanā.

<1.1.1 type="S" maxlength="70000" input="M">

1.1.2.

Tematisko mērķu izvēles un atbilstošo investīciju prioritāšu izvēles pamatojums, ņemot vērā partnerības nolīgumu, pamatojoties uz reģiona un attiecīgā gadījumā attiecīgās valsts vajadzību noteikšanu, tostarp nepieciešamību risināt problēmas, kas noteiktas attiecīgajos konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar LESD 121. panta 2. punktu un atbilstošajos Padomes ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar LESD 148. panta 4. punktu, ņemot vērā ex ante novērtējumu.

1.   tabula

Tematisko mērķu un investīciju prioritāšu atlases pamatojums

Atlasītais tematiskais mērķis

Atlasītā investīciju prioritāte

Atlases pamatojums

<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y TA="NA">

<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y TA="NA">

<1.1.4 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y TA="NA">

 

 

 

1.2.   Finanšu piešķīruma pamatojums

Finanšu piešķīruma (Savienības atbalsts) pamatojums katram tematiskajam mērķim un attiecīgā gadījumā investīciju prioritātes pamatojums saskaņā ar tematiskās koncentrācijas prasībām, ņemot vērā ex-ante novērtējumu

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA="NA">

2.   tabula

Darbības programmas investīciju stratēģijas pārskats

Prioritārais virziens

Fonds (ERAF) (3), Kohēzijas fonds, ESF (4) vai JNI) (5)

Savienības atbalsts (6)

(EUR)

Savienības kopējā atbalsta daļa darbības programmai (7)

Tematiskais mērķis (8)

Investīciju prioritātes (9)

Konkrēti mērķi, kas atbilst investīciju prioritātei

Kopējie un konkrētās programmas rezultātu rādītāji, attiecībā uz kuriem ir izvirzīts mērķis

<1.2.1 type="S" input="G">

<1.2.2 type="S" input="G">

<1.2.3 type="N" input="G">

<1.2.4 type="P" input="G">

<1.2.5 type="S" input="G">

<1.2.6 type="S" input="G">

<1.2.7 type="S" input="G">

<1.2.8 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   IEDAĻA

PRIORITĀRIE VIRZIENI

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunkts)

2.A   Prioritāro virzienu apraksts (izņemot tehnisko palīdzību)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts)

2.A.1    Prioritārais virziens (atkārtoti par katru prioritāro virzienu)

Prioritārā virziena ID

<2A.1 type="N" input="G" "SME">

Prioritārā virziena nosaukums

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M" "SME">


Viss prioritārais virziens tiks īstenots, tikai izmantojot finanšu instrumentus

<2A.3 type="C" input="M">

Viss prioritārais virziens tiks īstenots, tikai izmantojot finanšu instrumentus, kas izveidoti Savienības līmenī

<2A.4 type="C" input="M""SME" >

Viss prioritārais virziens tiks īstenots, izmantojot sabiedrības virzītu vietējo attīstību

<2A.5 type="C" input="M">

Attiecībā uz ESF: viss prioritārais virziens ir veltīts sociālai inovācijai vai starptautiskajai sadarbībai, vai abām

<2A.6 type="C" input="M">

2.A.2    Prioritārā virziena noteikšanas pamatojums attiecībā uz vairāk nekā vienu reģionu kategoriju, tematisko mērķi vai fondu (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 1. punkts)

<2A.0 type="S" maxlength = "3500" input="M">

2.A.3    Fonds, reģionu kategorija un Savienības atbalsta aprēķina pamats

(Atkārtoti katrai kombinācijai atbilstīgi prioritārajam virzienam)

Fonds

<2A.7 type="S" input="S""SME" >

Reģionu kategorija

<2A.8 type="S" input="S""SME ">

Aprēķina pamats (kopējie atbilstīgie izdevumi vai atbilstīgie publiskie izdevumi)

<2A.9 type="S" input="S""SME" >

Reģionu kategorija attiecībā uz attālākajiem reģioniem un mazapdzīvotiem ziemeļu reģioniem (attiecīgā gadījumā)

<2A.9 type="S" input="S" >

2.A.4    Investīciju prioritāte

(Atkārtoti katrai investīciju prioritātei, uz kuru attiecas prioritārais virziens)

Investīciju prioritāte

<2A.10 type="S" input="S""SME" >

2.A.5    Konkrēti mērķi, kas atbilst investīciju prioritātei, un paredzamie rezultāti

(Atkārtoti katram konkrētajam mērķim, uz kuru attiecas investīciju prioritāte)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta i) un ii) punkts)

ID

<2A.1.1 type="N" input="G" "SME">

Konkrētais mērķis

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M" "SME">

Rezultāti, ko dalībvalsts vēlas sasniegt ar Savienības atbalstu.

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M" "SME">


3.   tabula

Konkrētas programmas rezultāta rādītāji atbilstīgi konkrētam mērķim (ERAF un Kohēzijas fondam)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta ii) punkts)

ID

Rādītājs

Mērvienība

Reģiona kategorija (attiecīgā gadījumā)

Atsauces vērtība

Atsauces gads

Mērķvērtība (10) (2023)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M" "SME" >

<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M""SME" >

<2A.1.6 type="S" input="M" "SME">

<2A.1.7 type="S" input="S" "SME" >

Kvantitatīvā <2A.1.8 type="N" input="M""SME" >

Kvalitatīvā <2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M" "SME"

<2A.1.9 type="N" input="M" "SME">

Kvantitatīvā <2A.1.10 type="N" input="M""SME" >

Kvalitatīvā <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M" "SME" >

<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M""SME">

<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M" "SME" >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.   tabula

Kopējie rezultātu rādītāji, kuru mērķvērtība ir noteikta, un konkrētas programmas rezultātu rādītāji, kas atbilst konkrētam mērķim (atbilstīgi investīciju prioritātei un reģionu kategorijai) (ESF)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta ii) punkts)

ID

Rādītājs

Reģionu kategorija

Rādītāja mērvienība

Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai

Atsauces vērtība

Atsauces un mērķa mērvienība

Atsauces gads

Mērķvērtība (11) (2023)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

V

S

K

V

S

K

Konkrētai programmai <2A.1.10 type="S" maxlength="5" input="M" "SME" >

Kopējie <2A.1.13 type="S" input="S">

Konkrētai programmai <2A.1.14 type="S" maxlength="255" input="M">

Kopējie <2A.1.14 type="S" input="S">

<2A.1.15 type="S" input="S">

Konkrētai programmai <2A.1.16 type="S" input="M">

Kopējie <2A.1.16 type="S" input="S">

Konkrētai programmai <2A.1.17 type="S" input="M">

Kopējie <2A.1.17 type="S" input="S">

Kopējie iznākuma rādītāji <2A.1.18 type="S" input="S">

Kvantitatīvas <2A.1.19 type="S" input="M">

Kopējie <2A.1.19 type="S" input="G">

<2A.1.20 type="N" input="M">

Kvantitatīvas <2A.1.21 type="N" input="M">

Kvalitatīvas <2A.1.21 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.22 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.23 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.a   tabula

JNI rezultātu rādītāji un konkrētas programmas rezultātu rādītāji, kas atbilst konkrētam mērķim

(atbilstīgi prioritārajam virzienam vai prioritārā virziena daļai)

(Atsauce: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1304/2013 (12) 19. panta 3. punkts)

ID

Rādītājs

Rādītāja mērvienība

Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai

Atsauces vērtība

Atsauces un mērķa mērvienība

Atsauces gads

Mērķvērtība (13) (2023)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

V

S

K

V

S

K

Konkrētai programmai <2A.1.24 type="S" maxlength="5" input="M">

Kopējie <2A.1.24 type="S" input="S">

Konkrētai programmai <2A.1.25 type="S" maxlength="255" input="M">

Kopējie <2A.1.25 type="S" input="S">

Konkrētai programmai <2A.1.26 type="S" input="M">

Kopējie <2A.1.26 type="S" input="S">

Konkrētai programmai <2A.1.27 type="S" input="M">

Kopējie <2A.1.27 type="S" input="S">

Kopējie iznākuma rādītāji <2A.1.28 type="S" input="S">

Kvantitatīvas <2A.1.29 type="S" input="M">

Kopējie <2A.1.29 type="S" input="G">

<2A.1.30 type="N" input="M">

Kvantitatīvas <2A.1.31 type="N" input="M">

Kvalitatīvas <2A.1.31 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.32 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.32 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.6    Atbalstāmā darbība saistībā ar investīciju prioritāti

(atbilstīgi investīciju prioritātei)

2.A.6.1   Atbalstāmo darbību veida un piemēru apraksts un to paredzamo ieguldījumu konkrēto mērķu sasniegšanā apraksts, tostarp attiecīgā gadījumā norādot galvenās mērķgrupas, īpašas mērķteritorijas, atbalsta saņēmēju veidus

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritāte

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.1.32 type="S" maxlength="17500" input="M">

2.A.6.2   Darbību atlases pamatprincipi

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritāte

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

2.A.6.3   Finanšu instrumentu plānotais izlietojums (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritāte

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Finanšu instrumentu plānotais izlietojums

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4.   Lielo projektu plānotais izmantojums (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritāte

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5   Iznākuma rādītāji atbilstīgi katrai investīciju prioritatei un attiecīgā gadījumā atbilstīgi reģionu kategorijai

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta iv) punkts)

5.   tabula

Kopējie un konkrētas programmas iznākuma rādītāji

(atbilstīgi investīciju prioritātei sadalījumā pa reģionu kategorijām saistībā ar ESF un attiecīgā gadījumā ar ERAF)

ID

Rādītājs

Mērvienība

Fonds

Reģionu kategorija (attiecīgā gadījumā)

Mērķvērtība (14) (2023)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

V

S

K

<2A.2.5.1 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.2 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.3 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.4 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.5 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.6 type="N" input="M" SME>

<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M" SME>

<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M" SME>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7    Sociālā inovācija, starptautiskā sadarbība un ieguldījums tematiskajos mērķos 1.–7.  (15)

Attiecīgā gadījumā īpaši noteikumi ESF (16) (atbilstīgi prioritārajam virzienam un attiecīgā gadījumā reģionu kategorijai): sociālā inovācija, starptautiskā sadarbība, un ESF ieguldījums 1.- 7. tematiskajā mērķī.

Apraksts par prioritārajā virzienā plānoto darbību ieguldījumu:

sociālajā inovācijā (ja uz to neattiecas īpašs prioritārais virziens);

starptautiskajā sadarbībā (ja uz to neattiecas īpašs prioritārais virziens);

tematiskajos mērķos, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 9. panta pirmās daļas 1.–7. punktā.

Prioritārais virziens

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.8    Darbības rezultātu satvars

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta v) punkts un II pielikums)

6.   tabula

Prioritārā virziena darbības rezultātu satvars

(atbilstīgi fondam, attiecībā uz ERAF un ESF – atbilstīgi reģionu kategorijai) (17)

Prioritārais virziens

Rādītāja veids

(Galvenie īstenošanas vai finanšu posmi, iznākums vai attiecīgā gadījumā rezultāta rādītājs)

ID

Radītājs vai galvenais īstenošanas posms

Attiecīgā gadījumā mērvienība

Fonds

Reģionu kategorija

Starpposma mērķis 2018. gadam (18)

Galamērķis (2023) (19)

Datu avots

Attiecīgā gadījumā rādītāja atbilstības skaidrojums

V

S

K

V

S

K

<2A.4.1 type="S" input="S">

<2A.4.2 type="S" input="S">

Īstenošanas posms vai finanšu rādītājs <2A.4.3 type="S" maxlength="5" input="M">

Iznākums vai rezultāts <2A.4.3 type="S" input="S">

Īstenošanas posms vai finanšu rādītājs <2A.4.4 type="S" maxlength="255" input="M">

Iznākums vai rezultāts <2A.4.4 type="S" input="G" or "M">

Īstenošanas posms vai finanšu rādītājs <2A.4.5 type="S" input="M">

Iznākums vai rezultāts <2A.4.5 type="S" input="G" or "M">

<2A.4.6 type="S" input="S">

<2A.4.7 type="S" input="S">

<2A.4.8 type="S" maxlength="255" input="M">

Īstenošanas posms vai finanšu rādītājs <2A.4.9 type="S" input="M">

Iznākums vai rezultāts <2A.4.8 type="S" input="M">

Īstenošanas posms vai finanšu rādītājs <2A.4.10 type="S" maxlength="200" input="M">

Iznākums vai rezultāts <2A.4.10 type="S" input="M">

<2A.4.11 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildu kvalitatīva informācija par darbības rezultātu satvara izveidi

(pēc izvēles)

<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.9    Intervences kategorijas

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta b) apakšpunkta vi) punkts.

Intervences kategorijas, kas atbilst prioritārā virziena saturam, kura pamatā ir Komisijas pieņemtā nomenklatūra un Savienības atbalsta indikatīvs sadalījums.

7.-11.   tabula

Intervences kategorijas  (20)

(atbilstīgi fondam un reģionu kategorijai, ja prioritārais virziens attiecas uz vairāk nekā vienu)

7.   tabula

1. dimensija – intervences joma

Fonds

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N>

Reģionu kategorija

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.5.1.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.1.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.1.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


8.   tabula

2. dimensija – finansējuma veids

Fonds

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N>

Reģionu kategorija

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.5.2.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.2.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.2.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


9.   tabula

3. dimensija – teritorijas veids

Fonds

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N>

Reģionu kategorija

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.5.3.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.3.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.3.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


10.   tabula

4. dimensija – teritoriālie īstenošanas mehānismi

Fonds

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N>

Reģionu kategorija

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.4.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.4.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


11.   tabula

6. dimensija– ESF sekundārā tēma  (21) (tikai ESF)

Fonds

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N>

Reģionu kategorija

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.5.5.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.5.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.5.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 

2.A.10.    Kopsavilkums par tehniskās palīdzības plānoto izmantošanu, tostarp vajadzības gadījumā par pasākumiem programmu pārvaldībā un kontrolē iesaistīto iestāžu un atbalsta saņēmēju administratīvās spējas uzlabošanai (attiecīgā gadījumā)

(atbilstīgi prioritārajam virzienam)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta b) apakšpunkta vii) punkts)

Prioritārais virziens

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.B   Prioritāro virzienu apraksts saistībā ar tehnisko palīdzību

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts)

2.B.1    Prioritārais virziens (atkārtoti par katru tehniskās palīdzības prioritāro virzienu)

Prioritārā virziena ID

<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">

Prioritārā virziena nosaukums

<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">

2.B.2    Pamatojums to prioritāro virzienu noteikšanai, kuri attiecas uz vairāk nekā vienu reģionu kategoriju (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 1. punkts)

<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.3    Fonds un reģionu kategorija (atkārtoti katrai kombinācijai atbistīgi prioritārajam virzienam)

Fonds

<2B.0.4 type="S" input="S">

Reģionu kategorija

<2B.0.5 type="S" input="S">

Aprēķina pamats (kopējie atbilstīgie izdevumi vai atbilstīgie publiskie izdevumi)

<2B.0.6 type="S" input="S">

2.B.4    Konkrētie mērķi un plānotie rezultāti

(atkārtoti katram prioritārā virziena konkrētajam mērķim)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta i) un ii) punkts)

ID

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Konkrētais mērķis

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Rezultāti, ko dalībvalsts vēlas sasniegt ar Savienības atbalstu (22)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.5    Rezultātu rādītāji  (23)

12.   tabula

Konkrētas programmas rezultāta rādītāji (atbilstīgi konkrētajam mērķim)

(attiecībā uz ERAF/ESF/Kohēzijas fondu)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta ii) punkts)

ID

Rādītājs

Mērvienība

Atsauces vērtība

Atsauces gads

Mērķvērtība (24) (2023)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

V

S

K

V

S

K

<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.2.3 type="S" input="M">

Kvantitatīvas <2.B.2.4 type="N" input="M">

<2.B.2.5 type="N" input="M">

Kvantitatīvas <2.B.2.6 type="N" input="M">

Kvalitatīvas <2.B.2.6 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.7 type="S" maxlength="200" input="M">

<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.6    Atbalstāmās darbības un to plānotais ieguldījums konkrēto mērķu sasniegšanā (atbilstīgi prioritārajam virzienam)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta i) un iii) punkts)

2.B.6.1   Atbalstāmo darbību apraksts un to paredzamais ieguldījums konkrēto mērķu sasniegšanā,

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta i) un iii) punkts)

Prioritārais virziens

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.B.6.2   Iznākumu rādītāji, kuri, paredzams, veicinās rezultātu sasniegšanu (atbilstīgi prioritārajam virzienam)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta iv) punkts)

13.   tabula

Iznākuma rādītāji (atbilstīgi prioritārajam virzienam)

(ERAF/ESF/Kohēzijas fondam)

ID

Rādītājs

Mērvienība

Mērķvērtība (25) (2023)

(pēc izvēles)

Datu avots

V

S

K

<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.3.2.3 type="S" input="M">

<2.B.3.2.4 type="N" input="M">

<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="200" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

2.B.7    Intervences kategorijas (atbilstīgi prioritārajam virzienam)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta v) punkts)

Atbilstošās intervences kategorijas, kas pamatojas uz nomenklatūru, ko Komisija pieņēmusi, un Savienības atbalsta indikatīvs sadalījums.

14.-16.   tabula.

Intervences kategorijas  (26)

14.   tabula

1. dimensija – intervences joma

Reģionu kategorija <type="S" input="S">

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2B.4.1.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.1.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.1.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


15.   tabula

2. dimensija – finansējuma veids

Reģionu kategorija <type="S" input="S">

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2B.4.2.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.2.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.2.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


16.   tabula

3. dimensija – teritorijas veids

Reģionu kategorija <type="S" input="S">

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2B.4.3.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.3.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.3.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 

3.   IEDAĻA

FINANSĒJUMA PLĀNS

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunkts)

3.1   Finanšu apropriācija no katra fonda un izpildes rezerves summas

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunkta i) punkts)

17.   tabula

 

Fonds

Reģionu kategorija

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

 

 

 

Galvenais piešķīrums (27)

Izpildes rezerve

Galvenais piešķīrums

Izpildes rezerve

Galvenais piešķīrums

Izpildes rezerve

Galvenais piešķīrums

Izpildes rezerve

Galvenais piešķīrums

Izpildes rezerve

Galvenais piešķīrums

Izpildes rezerve

Galvenais piešķīrums

Izpildes rezerve

Galvenais piešķīrums

Izpildes rezerve

 

<3.1.1 type="S" input="G" "SME">

<3.1.2 type="S" input="G" "SME" >

<3.1.3 type="N" input="M" "SME">

<3.1.4 type="N" input="M"

KP - "NP" JNI –"NP">

<3.1.5 type="N" input="M" "SME">

<3.1.6 type="N" input="M"

KP - "NP" JNI –"NP">

<3.1.7type="N" input="M" "SME">

<3.1.8 type="N" input="M"

KP - "NP" JNI –"NP">

<3.1.9 type="N" input="M" "SME">

<3.1.10 type="N" input="M"

KP - "NP" JNI –"NP">

<3.1.11 type="N" input="M" "SME">

<3.1.12 type="N" input="M"

KP - "NP" JNI –"NP">

<3.1.13 type="N" input="M" "SME">

<3.1.14 type="N" input="M"

KP - "NP" JNI –"NP">

<3.1.15 type="N" input="M" "SME">

<3.1.16 type="N" input="M"

KP - "NP" JNI –"NP">

<3.1.17 type="N" input="G" "SME">

<3.1.18 type="N" input="G"

KP - "NP" JNI –"NP">

(1)

ERAF

Mazāk attīstītajos reģionos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

Pārejas reģionos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

Vairāk attīstītajos reģionos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

ESF  (28)

Mazāk attīstītajos reģionos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

 

Pārejas reģionos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)

 

Vairāk attīstītajos reģionos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)

Konkrēts piešķīrums JNI

Netiek piemērots

 

Netiek piemērots

 

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

(10)

Kohēzijas fonds

Netiek piemērots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)

ERAF

Īpašs piešķīrums tālākiem reģioniem un mazapdzīvotiem ziemeļu reģioniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Kopējā finanšu apropriācija atbilstīgi fondam un valsts līdzfinansējums (EUR)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunkta ii) punkts)

1.

Tabulā norādīts finansējuma plāns atbilstīgi prioritārajam virzienam.

2.

Ja prioritārais virziens attiecas uz vairāk nekā vienu fondu, Savienības atbalstu un valsts līdzfinansējumu sadala attiecībā uz katru fondu ar atsevišķu līdzfinansējuma likmi katram prioritārajam virzienam attiecībā uz katru fondu.

3.

Ja prioritārais virziens attiecas uz vairāk nekā vienu reģionu kategoriju, Savienības atbalstu un valsts līdzfinansējumu sadala pa reġionu kategorijām ar atsevišķu līdzfinansējuma likmi katram prioritārajam virzienam attiecībā uz katru reģionu kategoriju.

4.

EIB ieguldījumu uzrāda prioritārā virziena līmenī.

18.a   tabula

Finansējuma plāns

Prioritārais virziens

Fonds

Reģionu kategorija

Savienības atbalsta aprēķina pamats

(Kopējās atbilstīgās izmaksas vai publiskā sektora atbilstīgās izmaksas)

Savienības atbalsts

Valsts līdzfinansējums

Valsts līdzfinansējuma indikatīvs sadalījums

Kopējais finansējums

Līdzfinansējuma likme

Zināšanai

EIB ieguldījumi

Galvenais piešķīrums (kopējais finansējums, atņemot izpildes rezervi)

Izpildes rezerve

Izpildes rezerves summa proporcionāli kopējam Savienības atbalstam

Valsts publiskais finansējums

Valsts privātais finansējums (29)

Savienības atbalsts

Valsts līdzfinansējums

Savienības atbalsts

Valsts līdzfinansējums (31)

 

 

 

 

 

(a)

Formula

(c)

(d)

Formula

Formula

 (30)

(g)

Formula

Formula

(j)

Formula

Formula

<3.2.A.1 type="S" input="G" "SME">

<3.2.A.2 type="S" input="G" "SME">

<3.2.A.3 type="S" input="G" "SME">

<3.2.A.4 type="S" input="G" "SME">

<3.2.A.5 type="N" input="M" "SME">

<3.2.A.6 type="N"SME" " input="G">

<3.2.A.7 type="N" input="M" "SME">

<3.2.A.8 type="N" input="M" "SME">

<3.2.A.9 type="N" input="G"SME" ">

<3.2.A.10 type="P" input="G" "SME">

<3.2.A.11 type="N" input="M" "SME">

<3.2.A.12 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">

<3.2.A.13 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">>

<3.2.A.14 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">

<3.2.A.15 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">>

<3.2.A.16 type="N" input="G" TA - "NA" YEI –"NA">

1. prioritārais virziens

ERAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. prioritārais virziens

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. prioritārais virziens

JNI (32)

NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP

NP

NP

4. prioritārais virziens

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JNI (33)

NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP

NP

NP

5. prioritārais virziens

Kohēzijas fonds

NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ERAF

Mazāk attīstītie reģioni

 

Vienāds ar kopējo (1) 17. tabulā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ERAF

Pārejas reģioni

 

Vienāds ar kopējo (2) 17. tabulā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ERAF

Vairāk attīstītie reģioni

 

Vienāds ar kopējo (3) 17. tabulā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ERAF

Īpašs piešķīrums attālākajiem reģioniem un mazapdzīvotiem ziemeļu reģioniem

 

Vienāds ar kopējo (11) 17. tabulā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ESF (34)

Mazāk attīstītie reģioni

 

Nav vienāds ar kopējo (5) 17. tabulā, kurā iekļauts ESF atbilstošais atbalsts JNI (35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ESF (36)

Pārejas reģioni

 

Nav vienāds ar kopējo (6) 17. tabulā, kurā iekļauts atbilstošais ESF atbalsts JNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ESF (37)

Vairāk attīstītie reģioni

 

Nav vienāds ar kopējo (7) 17. tabulā, kurā iekļauts atbilstošais ESF atbalsts JNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

JNI (38)

NP

 

Nav vienāds ar kopējo (9) 17. tabulā, kurā iekļauts tikai īpašais atbalsts JNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

Kohēzijas fonds

NP

 

Vienāds ar kopējo (10) 17. tabulā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavisam kopā

 

 

 

Vienāds ar kopējo (12) 17. tabulā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18.b   tabula

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva– īpaši piešķīrumi no ESF  (41) un JNI (attiecīgā gadījumā)

 

Fonds (42)

Reģionu kategorija

Savienības atbalsta aprēķina pamats

(Kopējās atbilstīgās izmaksas vai publiskā sektora atbilstīgās izmaksas)

Savienības atbalsts (a)

Valsts līdzfinansējums

Formula

Valsts līdzfinansējuma indikatīvs sadalījums

Kopējais finansējums

Formula

Līdzfinansējuma likme

Formula  (40)

Valsts publiskais finansējums

(c)

Valsts publiskais finansējums

(d) (39)

 

<3.2.B.1 type="S" input="G">

<3.2.B.2 type="S" input="G">

<3.2.B.3 type="S" input="G">

<3.2.B.1 type="N" input="M">

<3.2.B.4 type="N" input="G">

<3.2.B.5 type="N" input="M">

<3.2.B.6 type="N" input="M">

<3.2.B.7 type="N" input="G">

<3.2.B.8 type="P" input="G">

1.

Īpašs piešķīrums JNI

NP

 

 

0

 

 

 

100 %

2.

Atbilstošs ESF atbalsts

Mazāk attīstīti reģioni

 

 

 

 

 

 

 

3.

Atbilstošs ESF atbalsts

Pārejas reģioni

 

 

 

 

 

 

 

4.

Atbilstošs ESF atbalsts

Vairāk attīstītie reģioni

 

 

 

 

 

 

 

5.

KOPĀ: JNI prioritārā virziena [daļa]

Jābūt vienādām ar 3. prioritārā virziena [daļu]

 

Summa (1:4)

Summa (1:4)

 

 

 

 

6.

 

 

ESF īpatsvars mazāk attīstītajos reģionos

2/Summa (2:4)

<3.2.c.11 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

7.

 

 

ESF īpatsvars pārejas reģionos

3/Summa (2:4)

<3.2.c.13 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

8.

 

 

ESF īpatsvars vairāk attīstītajos reģionos

4/Summa (2:4)

<3.2.c.14 type="P" input="G">

 

 

 

 

 


18.c   tabula

Finanšu plāna sadalījums pa prioritārajiem virzieniem, fondiem reģionu kategorijām un tematiskajiem mērķiem

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunkta ii) punkts)

Prioritārais virziens

Fonds (43)

Reģionu kategorija

Tematiskais mērķis

Savienības atbalsts

Valsts ieguldījums (līdzfinansējums)

Kopējais finansējums

<3.2.C.1 type="S" input="G">

<3.2.C.2 type="S" input="G">

<3.2.C.3 type="S" input="G">

<3.2.C.4 type="S" input="G">

<3.2.C.5 type="N" input="M">

<3.2.C.6 type="N" input="M">

<3.2.C.7 type="N" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 


19.   tabula

Indikatīvā atbalsta summa, kas izmantojama klimata pārmaiņu mērķiem

(Atsauce: (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (44) 27. panta 6. punkts)

Prioritārais virziens

Indikatīvā atbalsta summa, kas izmantojama klimata pārmaiņu mērķiem (EUR)

Savienības kopējā atbalsta procentuālā daļa darbības programmai (%)

<3.2.C.8 type="S" input="G">

<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>

<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>

 

 

 

Kopā

 

 

4.   IEDAĻA

INTEGRĒTA PIEEJA TERITORIĀLAJAI ATTĪSTĪBAI

(Atsauce: (Regulas (ES) Nr. 1303/201396 96. panta 3. punkts)

Apraksts par integrēto pieeju teritoriālajai attīstībai, ņemot vērā darbības programmas saturu un mērķus, ievērojot partnerības nolīgumu un parādot, kā tā sekmē darbības programmas mērķu un paredzamo rezultātu sasniegšanu.

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1   Sabiedrības virzīta vietējā attīstība (attiecīgā gadījumā)

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 3. punkta a) apakšpunkts.

Pieeja sabiedrības virzītas vietējās attīstības instrumentu izmantošanai un principi to teritoriju apzināšanai, kurās šo pieeju īstenos.

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

4.2   Integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 3. punkta b) apakšpunkts; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1301/2013 (45) 7. panta 2. un 3. punkts)

Attiecīgā gadījumā ERAF atbalsta indikatīvo summu integrētām darbībām ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, ko īstenos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1301/2013 7. panta 2. punktu, un ESF atbalsta indikatīvais piešķīrums integrētajai darbībai.

<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

20.   tabula

Integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai – indikatīvas ERAF un ESF atbalsta summas

Fonds

ERAF un ESF atbalsts (indikatīvs)

(EUR)

Fonda kopējā piešķīruma proporcija programmai

<4.2.2 type="S" input="G">

<4.2.3 type="N" input="M">

<4.2.3 type="P" input="G">

Kopā ERAF

 

 

Kopā ESF

 

 

Kopā ERAF un ESF

 

 

4.3   Integrētās teritoriālās investīcijas (ITI) (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 3. punkta c) apakšpunkts)

Pieeja integrētu teritoriālu investīciju (ITI) izmantošanai (kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 36. pantā), izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 4.2 punkts, un to indikatīvais finanšu piešķīrums katram prioritārajam virzienam.

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">

21.   tabula

Indikatīvais finanšu piešķīrums ITI, izņemot tos, kas minēti 4.2. punktā

(kopsumma)

Prioritārais virziens

Fonds

Indikatīvais finanšu piešķīrums (Savienības atbalsts) (EUR)

<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y>

<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y >

<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y >

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

4.4   Darbības programmu procedūras starpreģionālajām un transnacionālajām darbībām ar atbalsta saņēmējiem, kas atrodas vismaz vienā citā dalībvalstī (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 3. punkta d) apakšpunkts.

<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

4.5   Programmā plānoto darbību ieguldījums makroreģionālajās un jūras baseinu stratēģijās, uz ko attiecas dalībvalsts norādītās programmas jomas vajadzības (attiecīgā gadījumā)

(Ja dalībvalsts un reģioni piedalās makroreģionālajās stratēģijās un jūras baseinu stratēģijās)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 3. punkta e) apakšpunkts.

<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M" >

5.   IEDAĻA

TO ĢEOGRĀFISKO APGABALU ĪPAŠĀS VAJADZĪBAS, KURUS VISVAIRĀK IETEKMĒ NABADZĪBA, VAI TO MĒRĶGRUPU ĪPAŠĀS VAJADZĪBAS, KURĀS IR LIELĀKAIS DISKRIMINĀCIJAS VAI SOCIĀLĀS ATSTUMTĪBAS RISKS (ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 4. punkta a) apakšpunkts)

5.1   Ģeogrāfiskie apgabali, kurus visvairāk ietekmē nabadzība / mērķgrupas, kurās ir lielākais diskriminācijas risks

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

5.2   Stratēģija tādu ģeogrāfisko apgabalu īpašo vajadzību apmierināšanai, kurus visvairāk ietekmē nabadzība, to mērķgrupu īpašo vajadzību apmierināšanai, kurās ir lielākais diskriminācijas vai sociālās atstumtības risks, un attiecīgā gadījumā ieguldījums integrētajā pieejā, kas izklāstīta partnerības nolīgumā

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

22.   tabula

Darbības tādu ģeogrāfisko apgabalu īpašo vajadzību apmierināšanai, kurus visvairāk ietekmē nabadzība/to mērķgrupu īpašo vajadzību apmierināšanai, kurās ir lielākais diskriminācijas vai sociālās izstumšanas risks  (46)

Mērķgrupa/ģeogrāfiskais apgabals

Galvenie plānoto darbību veidi, kas ir integrētās pieejas daļa.

Prioritārais virziens

Fonds

Reģionu kategorija

Investīciju prioritāte

<5.2.2 type="S" maxlength="255" input="M" Decision=N PA=Y >

<5.2.3type="S" maxlength= "1500" input="M" Decision= N PA=Y >

<5.2.4 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.6 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.7 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.5 type="S" input="S" PA=Y >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   IEDAĻA

TO ĢEOGRĀFISKO APGABALU ĪPAŠĀS VAJADZĪBAS, KUROS IR BŪTISKAS UN PASTĀVĪGAS AR DABU SAISTĪTAS VAI DEMOGRĀFISKAS GRŪTĪBAS (ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 4. punkta b) apakšpunkts.

<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

7.   IEDAĻA

PAR PĀRVALDĪBU, KONTROLI UN REVĪZIJU ATBILDĪGĀS IESTĀDES UN STRUKTŪRAS UN ATTIECĪGO PARTNERU LOMA

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 5. punkts)

7.1.   Attiecīgās iestādes un struktūras

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 5. punkta a) un b) apakšpunkts)

23.   tabula

Attiecīgās iestādes un struktūras

Iestāde/struktūra

Iestādes/struktūras, departamenta vai nodaļas nosaukums

Iestādes/struktūras vadītājs (amats vai amatvieta)

<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N "SME" >

<7.1.2 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N "SME" >

<7.1.3 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N "SME" >

Vadošā iestāde

 

 

Sertificējošā iestāde (attiecīgā gadījumā)

 

 

Revīzijas iestāde

 

 

Struktūra, kurai Komisija veiks maksājumus

 

 

7.2.   Attiecīgo partneru iesaistīšana

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 5. punkta c) apakšpunkts)

7.2.1.    Veiktās darbības, lai iesaistītu attiecīgos partnerus darbības programmas sagatavošanā, un šo partneru loma darbības programmas īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā

<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N "SME">

7.2.2.    Kopējās dotācijas (attiecīgā gadījumā ESF)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1304/2013 6. panta 1. punkts)

<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

7.2.3.    Summas piešķīrums spēju veidošanai (attiecīgā gadījumā ESF)

(Atsauce: (Regulas (ES) Nr. 1304/2013 6. panta 2. un 3. punkts)

<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

8.   IEDAĻA

KOORDINĀCIJA STARP FONDIEM, ELFLA UN EJZF UN CITIEM SAVIENĪBAS UN VALSTS FINANSĒJUMA INSTRUMENTIEM UN KOORDINĀCIJA AR EIB

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 6. punkta a) apakšpunkts)

Mehānismi koordinācijas nodrošināšanai starp fondiem, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) un citiem Savienības un valsts finansēšanas instrumentiem, kā arī ar Eiropas Investīciju banku (EIB), ņemot vērā attiecīgos noteikumus, ko paredz vienotais stratēģiskais satvars.

<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>

9.   IEDAĻA

EX ANTE NOSACĪJUMI

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 6. punkta b) apakšpunkts)

9.1.    Ex ante nosacījumi

Informācija par piemērojamības izvērtējumu un ex-ante nosacījumu izpildi (pēc izvēles)

<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>

24.   tabula

Piemērojamie ex ante nosacījumi un to izpildes izvērtējums

Ex ante nosacījums

Prioritārie virzieni, kuriem piemēro nosacījumu

Ex ante nosacījums izpildīts (jā/nē/daļēji)

Kritēriji

Kritēriji izpildīti (jā/nē)

Atsauce

(atsauce uz stratēģijām, tiesību aktiem vai citiem attiecīgiem dokumentiem, tostarp attiecīgo sadaļu, pantu vai punktu, pievienojot Interneta saiti vai piekļuvi pilnam tekstam)

Paskaidrojumi

<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y"SME">

<9.1.2 type="S" maxlength="100" input="S" PA=Y "SME">

<9.1.3 type="C" input="G" PA=Y "SME">

<9.1.4 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y "SME">

<9.1.5 type="B" input="S" PA=Y "SME">

<9.1.6 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME">

<9.1.7 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME">

 

 

 

 

 

 

 

9.2.    Ex ante nosacījumu izpildes darbību apraksts, atbildīgās struktūras un grafiks  (47)

25.   tabula

Darbības piemērojamo vispārējo ex ante nosacījumu izpildei

Vispārējie ex ante nosacījumi

Neizpildītie kritēriji

Veicamās darbības

Termiņš (datums)

Atbildīgās struktūras

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" >

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" >

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME" >

<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y "SME" >

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME" >

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26.   tabula

Darbības piemērojamo tematisko ex ante nosacījumu izpildei

Tematiskie ex ante nosacījumi

Neizpildītie kritēriji

Veicamās darbības

Termiņš (datums)

Atbildīgās struktūras

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" TA- "NA">

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME"

TA- "NA">

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME">

TA- "NA">

<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y "SME">

TA- "NA">

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME">

TA- "NA">

1. X

 

1. darbība

1. darbības termiņš

 

 

2. darbība

2. darbības termiņš

 

10.   IEDAĻA

ADMINISTRATĪVĀ SLOGA MAZINĀŠANA ATBALSTA SAŅĒMĒJIEM

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 6. punkta c) apakšpunkts)

Atbalsta saņēmējiem radītā administrativā sloga izvērtējuma kopsavilkums un vajadzības gadījumā plānotās darbības administratīvā sloga mazināšanai un to indikatīvais grafiks.

<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N PA=Y>

11.   IEDAĻA A.

HORIZONTĀLIE PRINCIPI

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 7. punkts)

11.1.   Ilgtspējīga attīstība

Apraksts par īpašām darbībām, kuras jāveic, lai darbību atlasē ņemtu vērā vides aizsardzības prasības, resursu efektivitāti, klimata pārmaiņu seku mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, izturību pret katastrofām, riska novēršanu un pārvaldību.

<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.2.   Vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija

Apraksts par īpašām darbībām, kuras jāveic, lai veicinātu iespēju vienlīdzību un darbības programmas sagatavošanā, izstrādē un īstenošanā novērstu diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ un jo īpaši attiecībā uz piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to dažādo mērķgrupu vajadzības, kurās ir šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši nepieciešamību nodrošināt pieejamību personām ar invaliditāti.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.3   Vīriešu un sieviešu līdztiesība

Apraksts par darbības programmas ieguldījumu vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšanā un attiecīgā gadījumā par procedūru, kas piemērojama, lai nodrošinātu dzimuma jautājuma iekļaušanu programmas un darbības līmenī.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

12.   IEDAĻA

ATSEVIŠĶI ELEMENTI

12.1.   Plānošanas periodā īstenojamie lielie projekti

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta e) apakšpunkts)

27.   tabula

Lielo projektu saraksts

Projekts

Plānotais paziņošanas/iesniegšanas datums

(gads, ceturksnis)

Plānotais īstenošanas sākums

(gads, ceturksnis)

Plānotais pabeigšanas datums

(gads, ceturksnis)

Prioritārie virzieni/investīciju prioritātes

<12.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N>

<12.1.2 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.3 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.4 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.5 type="S" input="S" decision=N >

 

 

 

 

 

12.2.   Darbības programmas izpildes satvars

28.   tabula

Izpildes satvars atbilstīgi fondiem un reģionu kategorijām (kopsavilkuma tabula)

Prioritārais virziens

Fonds

Reģionu kategorija

Rādītājs vai galvenais īstenošanas posms

Mērvienība (attiecīgā gadījumā)

Starpposma mērķis 2018. gadam

Galamērķis (2023) (48)

V

S

K

<12.2.1 type="S" input="G">

<12.2.2 type="S" input="G">

<12.2.3 type="S" input="G">

<12.2.4 type="S" input="G">

<12.2.5 type="S" input="G">

<12.2.6 type="S" input="G">

<12.2.7 type="S"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.   Programmas sagatavošanā iesaistītie attiecīgie partneri

<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

PIELIKUMI (augšupielādēti elektroniskā datu apmaiņas sistēmā kā atsevišķi faili):

Ex ante novērtējuma ziņojuma projekts ar kopsavilkumu (obligāti)

(Atsauce: (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 55. panta 2. punkts)

Dokumenti par ex ante nosacījumu piemērojamības un izpildes izvērtējumu (vajadzības gadījumā)

Valstu līdztiesības struktūru atzinums par 12.2. un 12.3. iedaļu ( attiecīgā gadījumā) (Atsauce: (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 7. punkts)

Kopsavilkums sabiedrībai par darbības programmu (attiecīgā gadījumā)


(1)  Paskaidrojums lauku apzīmējumiem:

Tips (type):

N = numurs, D = datums, S= rinda, C = izvēles rūtiņa, P = procentu daļa, B = Būla vērtība

lēmums (decision):

N = nav daļa no Komisijas lēmuma, ar ko apstiprina darbības programmu

ievade (input):

M = manuāla, S = izvēles, G = sistēmas radīta

"maxlength" =

maksimālais zīmju skaits ar atstarpēm

PA – Y =

uz elementu attiecas tikai partnerības nolīgums

TA – NA =

nepiemēro, ja darbības programmas paredzētas tikai tehniskajai palīdzībai

YEI – NA =

nepiemēro, ja darbības programmas paredzētas tikai Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai

MVU (SME) =

piemēro arī programmām, kas paredzētas apvienotajiem garantiju un nodrošinājuma finanšu instrumentiem MVU, ko ievieš EIB.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(3)  Eiropas Reģionālās attīstības fonds

(4)  Eiropas Sociālais fonds.

(5)  Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

(6)  Savienības kopējais atbalsts (tostarp galvenais piešķīrums un izpildes rezerve).

(7)  Informācija par katru fondu un katru prioritāroprioritāro virzienu.

(8)  Tematiskā mērķa nosaukums (nepiemēro tehniskajai palīdzībai).

(9)  Investīciju prioritātes nosaukums (nepiemēro tehniskajai palīdzībai).

(10)  ERAF un Kohēzijas fonda mērķvērtības var būt kvalitatīvas vai kvantitatīvas.

(11)  Šajā sarakstā iekļauti kopējie rezultātu rādītāji, kuru mērķvērtība ir noteikta, un visi konkrētās programmas rezultātu rādītāji. Kopējo rezultātu rādītāju mērķvērtības jāizsaka skaitliskā izteiksmē; konkrētās programmas rezultātu rādītāji var būt kvalitatīvi un kvantitatīvi. Mērķvērtības var norādīt kopā (sievietes + vīrieši) vai sadalījumā pēc dzimuma, atsauces vērtības var attiecīgi pielāgot. “V” = vīrieši. “S” = sievietes, “K” = kopā

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 470. lpp.).

(13)  Šajā sarakstā iekļauti kopējie rezultātu rādītāji, kuru mērķvērtība ir noteikta, un visi konkrētās programmas rezultātu rādītāji. Kopējā rezultāta rādītāju mērķvērtības jāizsaka skaitliskā izteiksmē; konkrētas programmas rezultātu rādītāji var būt kvalitatīvi vai kvantitatīvi. Visu rezultātu rrādītāji Regulas (ES) Nr. 1304/2013 II pielikumā, kas izmantoti, lai pārrauzītu JNI īstenošanu, jāsaista ar skaitliski izteiktu mērķvērtību Mērķvērtības var norādīt kopā (sievietes + vīrieši) vai sadalījumā pēc dzimuma, atsauces vērtības var attiecīgi pielāgot. "V" = vīrieši. "S" = sievietes, "K" = kopā

(14)  Attiecībā uz ESF šajā sarakstā iekļauti kopējie iznākuma rādītāji, kuriem noteikta mērķvērtība. Mērķvērtības var norādīt kopā (sievietes + vīrieši) vai sadalījumā pēc dzimuma. Attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu dzimumu sadalījums vairumā gadījumu nav vajadzīgs. "V" = vīrieši. "S" = sievietes, "K" = kopā

(15)  Tikai programmām, ko atbalsta ESF.

(16)  Attiecībā uz ESF šajā sarakstā iekļauti kopējie iznākuma rādītāji, kuru mērķvērtība ir noteikta, un visi konkrētās programmas iznākuma rādītāji.

(17)  Ja JNI īsteno kā prioritārā virziena daļu, JNI starpposma mērķi un galamērķi jānošķir no citiem prioritārā virziena starpposma mērķiem un galamērķiem saskaņā ar īstenošanas aktiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 22. panta 7. punkta piektajā daļā, jo JNI resursi (īpaši piešķīrumi un atbilstošais ESF atbalsts) nav iekļauti izpildes rezervē.

(18)  Starpposma mērķus var norādīt kopā (vīrieši +sievietes) vai sadalījumā pa dzimumiem. "V" = vīrieši. "S" = sievietes, "K" = kopā

(19)  Mērķvērtības var norādīt kopā (sievietes + vīrieši) vai sadalījumā pēc dzimuma. "V" = vīrieši. "S" = sievietes, "K" = kopā

(20)  Summās iekļauts kopējais Savienības atbalsts (galvenais piešķīrums un piešķīrums no izpildes rezerves).

(21)  Attiecīgā gadījumā iekļauj skaitliski izteiktu informāciju par ESF ieguldījumu tematiskajos mērķos, kas norādīti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 9. panta 1. līdz 7. punktā.

(22)  Jānorāda, ja Savienības atbalsts tehniskajai palīdzībai programmā pārsniedz EUR 15 milj.

(23)  Jānorāda, ja tas ir objektīvi pamatoti, ņemot vērā darbības saturu, un ja Savienības atbalsts tehniskajai palīdzībai programmā pārsniedz EUR 15 milj.

(24)  Mērķvērtības var būt kvalitatīvas vai kvantitatīvas. Mērķvērtības var norādīt kopā (sievietes + vīrieši) vai sadalījumā pēc dzimuma, atsauces vērtības var attiecīgi pielāgot. "V" = vīrieši. "S" = sievietes, "K" = kopā

(25)  Iznākuma rādītāju mērķvērtības attiecībā uz tehnisko palīdzību nav obligātas. Mērķvērtības var norādīt kopā (sievietes + vīrieši) vai sadalījumā pēc dzimuma. "V" = vīrieši. "S" = sievietes, "K" = kopā

(26)  Summās iekļauts kopējais Savienības atbalsts (galvenais piešķīrums un piešķīrums no izpildes rezerves).

(27)  Kopējais piešķīrums (Savienības atbalsts) bez piešķīruma no izpildes rezerves

(28)  Kopējais piešķīrums no ESF, tostarp atbilstošs ESF atbalsts JNI. Slejās par izpildes rezervi neiekļauj atbilstošo ESF atbalstu JNI, jo tas ir izslēgts no izpildes rezerves.

(29)  Aizpilda tikai tad, ja prioritārie virzieni izteikti kopējās izmaksās.

(30)  Šo likmi var noapaļot līdz tuvākajam veselajam skaitlim tabulā. Precīzā likme, ko izmanto maksājumu atmaksai, ir likme (f).

(31)  Valsts līdzfinansējumu sadala proporcionāli starp galveno piešķīrumu un izpildes rezervi.

(32)  Šajā prioritārajā virzienā iekļauts īpašs piešķīrums JNI un atbilstošais ESF atbalsts.

(33)  Šajā prioritārā virziena daļā iekļauts īpašs piešķīrums JNI un atbilstošais ESF atbalsts.

(34)  ESF piešķīrums bez atbilstošā atbalsta JNI.

(35)  ESF atbalsta kopējā summa mazāk attīstītajiem reģioniem, pārejas reģioniem vai vairāk attīstītajiem reģioniem un resursi, kas piešķirti JNI 18.a tabulā, ir vienāda ar ESF kopējo atbalsta summu šādos reģionos un īpašo piešķīrumu JNI 17. tabulā.

(36)  ESF piešķīrums bez atbilstošā atbalsta JNI

(37)  ESF piešķīrums bez atbilstošā atbalsta JNI

(38)  Iekļauj īpašo piešķīrumu JNI un atbilstošo ESF atbalstu.

(39)  Aizpilda tikai tad, ja prioritārie virzieni izteikti kopējās izmaksās.

(40)  Šo likmi var noapaļot līdz tuvākajam veselajam skaitlim tabulā. Precīzā likme, ko izmanto maksājumu atmaksai, ir likme (f).

(41)  Jāaizpilda attiecībā uz katru prioritāro virzienu (tā daļu), kas īsteno JNI.

(42)  JNI (īpašs piešķīrums un atbilstošais ESF atbalsts) tiek uzskatīts par fondu un to norāda atsevišķā rindā pat tad, ja tas ir prioritārā virziena daļa.

(43)  Šīs tabulas mērķiem JNI (īpašais piešķīrums un atbilstošais ESF stbalsts) tiek uzskatīts par fondu.

(44)  Šī tabula ir izveidota automātiski, par pamatu izmantojot intervences kategoriju tabulas katram prioritārajam virzienam.

(45)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai", un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 289. lpp.).

(46)  Ja programma attiecas uz vairāk nekā vienu reģionu kategoriju, var būt nepieciešams sadalījums pa kategorijām.

(47)  25. un 26. tabula attiecas tikai uz piemērojamiem ex ante vispārējiem un tematiskiem nosacījumiem, kas ir pilnībā neizpildīti vai daļēji izpildīti (skatīt 24. tabulu) programmas iesniegšanas laikā.

(48)  Mērķvērtības var uzrādīt kā kopējās mērķvērtības (sievietes + vīrieši) vai sadalījumā pēc dzimuma.


II PIELIKUMS

PARAUGS SADARBĪBAS PROGRAMMĀM ATBILSTĪGI MĒRĶIM “EIROPAS TERITORIĀLĀ SADARBĪBA”

CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’>  (1)

Nosaukums

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Versija

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Pirmais gads

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Pēdējais gads

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>>

Atbilstīgi no

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Atbilstīgi līdz

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

EK lēmuma numurs

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>>

EK lēmuma datums

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>>

DV grozošā lēmuma numurs

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>>

DV grozošā lēmuma datums

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>>

DV grozošā lēmuma spēkā stāšanās datums

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>>

NUTS reģionu, uz kuriem attiecas sadarbības programma

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>>

1.   IEDAĻA

STRATĒĢIJA SADARBĪBAS PROGRAMMAS IEGULDĪJUMAM SAVIENĪBAS STRATĒĢIJAS GUDRAI, ILGTSPĒJĪGAI UN INTEGRĒJOŠAI IZAUGSMEI ĪSTENOŠANĀ UN EKONOMISKĀS, SOCIĀLĀS UN TERITORIĀLĀS KOHĒZIJAS SASNIEGŠANĀ

(Atsauce: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (2) 27. panta 1. punkts un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1299/2013 (3) 8. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

1.1   Stratēģija sadarbības programmas ieguldījumam Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei īstenošanā un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas sasniegšanā

1.1.1.

Aprnaksts par programmas stratēģiju ieguldījumam Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei īstenošanā un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas sasniegšanā

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

1.1.2.

Tematisko mērķu izvēles un atbilstošo investīciju prioritāšu izvēles pamatojums, ņemot vērā vienoto stratēģisko satvaru, kura pamatā ir vajadzību analīze programmas jomā kopumā un stratēģija, kas izvēlēta, atbildot uz šādām vajadzībām, attiecīgā gadījumā, novēršot iztrūkstošos posmus pārrobežu infrastruktūrā, ņemto vērā ex ante novērtējuma rezultātus

1.   tabula

Tematisko mērķu izvēles un investīciju prioritātes izvēles pamatojums

Izvēlētais tematiskais mērķis

Izvēlētā investīciju prioritāte

Izvēles pamatojums

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’>

1.2   Finanšu piešķīruma pamatojums

Finanšu piešķīruma (piem., Savienības atbalsts) pamatojums katram tematiskajam mērķim un attiecīgā gadījumā investīciju prioritātes pamatojums saskaņā ar tematiskās koncentrācijas prasībām, ņemot vērā ex-ante novērtējumu

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.   tabula

Sadarbības programmas investīciju stratēģijas pārskats

Prioritārais virziens

ERAF atbalsts (EUR)

Daļa (%) no kopējā Savienības atbalsta sadarbības programmai (katram fondam) (4)

Tematiskie mērķi (5)

Investīciju prioritātes (6)

Konkrētie mērķi, kas atbilst investīciju prioritātēm

Rezultātu rādītāji, kas atbilst konkrētajam mērķim

ERAF (7)

EKI (8) (attiecīgā gadījumā)

IPA (9) (attiecīgā gadījumā)

<1.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<2.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.3type=‘N’ input=‘G’>

<1.2.4 type=‘S’ input=‘G’><1.2.9 type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’ input=‘G’><1.2.1 0type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.7 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.8 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.9 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   IEDAĻA

PRIORITĀRIE VIRZIENI

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts)

2.A.   Apraksts par prioritāšu virzieniem, kas nav tehniskā palīdzība

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

2.A.1.    Prioritārais virziens (atkārtoti par katru prioritāro virzienu)

Prioritārā virziena ID

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Prioritārā virziena nosaukums

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>


Viss prioritārais virziens tiks īstenots tikai, izmantojot finanšu instrumentus

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

Viss prioritārais virziens tiks īstenots tikai, izmantojot finanšu instrumentus, kas izveidoti Savienības līmenī

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>

Viss prioritārais virziens tiks īstenots, izmantojot sabiedrības virzītu vietējo attīstību

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

2.A.2.    Pamatojums par tāda prioritārā virziena noteikšanu, kas aptver vairāk nekā vienu tematisko mērķi (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 8. panta 1. punkts)

<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’>

2.A.3    Fonds un Savienības atbalsta aprēķina pamats (atkārtoti katram fondam un prioritārajam virzienam)

Fonds

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Aprēķina pamats (kopējie atbilstīgie izdevumi vai atbilstīgie publiskie izdevumi)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.4    Investīciju prioritāte (atkārtoti katrai investīciju prioritātei, uz kuru attiecas prioritārais virziens)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punkts)

Investīciju prioritātes

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.5.    Konkrētie mērķi, kas atbilst investīciju prioritātei, un paredzamie rezultāti (atkārtoti katram konkrētajam mērķim, uz kuru attiecas investīciju prioritāte)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta) i) un ii) punkts)

ID

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Konkrētais mērķis

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Rezultāti, ko dalībvalstis vēlas sasniegt ar Savienības atbalstu

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength= ‘3500’ input=‘M’>


3.   tabula

Konkrētās programmas rezultātu rādītāji (katram konkrētajam mērķim)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punkts)

ID

Rādītājs

Mērvienība

Atsauces vērtība

Atsauces gads

Mērķvērtība (2023) (10)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

<2A.1.4 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2A.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.1.6 type=‘S’ input=‘M’>

Kvantitatīvas<2A.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Kvantitatīvas<2A.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.11 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.1.12 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

Qualitative <2A.1.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’

Kvalitatīvas <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.A.6.    Atbalstāmās darbības saistībā ar investīciju prioritāti (katrai investīciju prioritātei)

2.A.6.1.   Atbalstāmo darbību veida un piemēru apraksts un to paredzamā ieguldījuma konkrēto mērķu sasniegšanā apraksts, tostarp attiecīgā gadījumā norādot galvenās mērķgrupas, konkrētas mērķteritorijas, atbalsta saņēmēju veidus.

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritātes

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2.   Darbību atlases pamatprincipi

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritātes

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3.   Finanšu instrumentu plānotais izlietojums (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritātes

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Finanšu instrumentu plānotais izmantojums

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4.   Lielo projektu plānotais izmantojums (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritātes

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5.   Iznākuma rādītāji (atbilstīgi investīciju prioritātei)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta iv) punkts)

4.   tabula

Kopējie un konkrētās programmas iznākuma rādītāji

ID

Rādītājs (rādītāja nosaukums)

Mērvienība

Mērķvērtība (2023)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

<2A.2.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.2 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.3 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.6 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.2.5.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7.    Darbības rezultātu satvars

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta v) punkts un Regulas (ES) Nr. 1303/2013 II pielikums)

5.   tabula

Prioritārā virziena darbības rezultātu satvars

Prioritārais virziens

Rādītāja veids

(Galvenais īstenošanas posms, finanšu, iznākuma vai, attiecīgā gadījumā, rezultātu rādītājs)

ID

Rādītājs vai galvenais īstenošanas posms

Mērvienība (attiecīgā gadījumā)

Starpposma mērķis 2018. gadam

Galamērķis (2023)

Datu avots

Paskaidrojums par rādītāja atbilstību (attiecīgā gadījumā)

<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.3.2 type=‘S’ input=‘S’>

Īstenošanas vai finanšu posms <2A.3.3 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

Iznākums vai rezultāts<2A.3.3 type=‘S’ input=‘S’>

Īstenošanas vai finanšu posms <2A.3.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Iznākums vai rezultāts <2A.4.4 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

Īstenošanas vai finanšu posms <2A.3.5 type=‘S’ input=‘M’>

Iznākums vai rezultāts <2A.3.5 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

<2A.3.7 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

Iznākums vai rezultāts <2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.9 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

Iznākums vai rezultāts <2A.3.9 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.10 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildu kvalitatīva informācija par darbības rezultātu satvara izveidi

(pēc izvēles)

<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.8.    Intervences kategorijas

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta vii) punkts)

Intervences kategorijas, kas atbilst attiecīgā prioritārā virziena saturam, kura pamatā ir Komisijas pieņemtā nomenklatūra, un indikatīvs Savienības atbalsta sadalījums

6.-9.   tabula

Intervences kategorijas

6.   tabula

1. dimensija – intervences joma

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


7.   tabula

2. dimensija – finansējuma veids

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.4.1.4 type=<‘S’ input=<‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


8.   tabula

3. dimensija – teritorijas veids

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


9.   tabula

6. dimensija – teritoriālie īstenošanas mehānismi

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 

2.A.9.    Kopsavilkums par tehniskās palīdzības plānoto izmantošanu, tostarp vajadzības gadījumā iekļaujot darbības, lai pastiprinātu programmu pārvaldībā un kontrolē iesaistīto iestāžu un arī atbalsta saņēmēju administratīvās spējas, un vajadzības gadījumā darbības, lai uzlabotu attiecīgo partneru administratīvās spējas piedalīties programmu īstenošanā (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta vi) punkts)

Prioritārais virziens

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

2.B.   Prioritāro virzienu saraksts saistībā ar tehnisko palīdzību

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

2.B.1.    Prioritārais virziens

ID

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Nosaukums

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

2.B.2    Fonds un Savienības atbalsta aprēķinu pamats (atkārtoti katram fondam atbilstīgi prioritārajam virzienam)

Fonds

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Aprēķina pamats (kopējie atbilstīgie izdevumi vai atbilstīgie publiskie izdevumi)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

2.B.3.    Konkrētie mērķi un sagaidāmie rezultāti

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) punkts)

Konkrētais mērķis (atkārtoti katram konkrētajam mērķim)

ID

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Konkrētais mērķis

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Rezultāti, ko dalībvalstis vēlas sasniegt ar Savienības atbalstu (11)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.B.4.    Rezultātu rādītāji  (12)

10.   tabula

Konkrētās programmas rezultātu rādītāji (katram konkrētajam mērķim)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta ii) punkts

ID

Rādītājs

Mērvienība

Atsauces vērtība

Atsauces gads

Mērķvērtība (13) (2023)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

<2.B.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

Kvantitatīvas <2.B.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.2.5 type=‘N’ input=‘M’>

Kvantitatīvas <2.B.2.6 type=‘N’ input=‘M’>

Kvalitatīvas <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.7 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.5.    Atbalstāmās darbības un to paredzamais ieguldījums konkrēto mērķu īstenošanā (atbilstīgi prioritārajam virzienam)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta iii) punkts)

2.B.5.1.   Atbalstāmo darbību apraksts un to paredzamais ieguldījums konkrētu mērķu sasniegšanā

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta iii) punkts)

Prioritārais virziens

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2   Iznākuma rādītāji, kuri, iespējams, veicinās rezultātu sasniegšanu (katram prioritārajam virzienam)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta iv) punkts)

11.   tabula

Iznākuma rādītāji

ID

Rādītājs

Mērvienība

Mērķvērtība (2023)

(pēc izvēles)

Datu avots

<2.B.3.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.3.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

<2.B.3.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

2.B.6.    Intervences kategorijas

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta v) punkts)

Atbilstošās intervences kategorijas, kuru pamatā ir Komisijas pieņemtā nomenklatūra, un indikatīvs Savienības atbalsta sadalījums

12.-14.   tabula

Intervences kategorijas

12.   tabula

1. dimensija – intervences joma

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


13.   tabula

2. dimensija – finansējuma veids

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


14.   tabula

3. dimensija – teritorijas veids

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.3.2 type=‘S’ input= Decision=N ‘S’>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 

3.   IEDAĻA

FINANSĒJUMA PLĀNS

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta d) apakšpunkts)

3.1   Finanšu apropriācijas no ERAF (EUR)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta d) apakšpunkta i) punkts)

15.   tabula

Fonds

<3.1.1 type=‘S’ input=‘G’>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

ERAF

<3.1.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.10 type=‘N’ input=‘G’>

IPA summas (attiecīgā gadījumā)

 

 

 

 

 

 

 

 

EKI summas (attiecīgā gadījumā)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.A.    Kopējās finanšu apropriācijas no ERAF un valsts līdzfinansējums) (EUR)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta d) apakšpunkta ii) punkts)

1.

Finanšu tabulā norādīts sadarbības programmas finanšu plāns atbilstīgi prioritārajam virzienam. Ja attālāko reģionu programmas apvieno pārrobežu un starpvalstu sadarbības piešķīrumus, atsevišķu prioritāro virzienu norāda par katru no šiem virzieniem.

2.

Finanšu tabulā informācijas nolūkā norāda visu finansējumu no trešām valstīm, kas piedalās sadarbības programmā (izņemot investīcijas no IPA un EKI)

3.

EIB (14) investīcijas ir uzrādītas prioritārā virziena līmenī.

16.   tabula

Finansējuma plāns

Prioritārais virziens

Fonds

Savienības atbalsta aprēķina pamats

(kopējās atbilstīgās izmaksas vai publiskās atbilstīgās izmaksas)

Savienības atbalsts (a)

Valsts līdzfinansējums

Formula

Indikatīvs valsts līdzfinansējuma sadalījums

Kopējais finansējums

Formula

Līdzfinansējuma likme

Formula  (16)

Informācijai

 

 

 

 

Valsts publiskais finansējums (c)

Valsts privātais finansējums (d) (15)

 

 

Finansējums no trešām valstīm

Finansējums no EIB

<3.2.A.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.5 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.6 type=‘N’input=‘M’>

<3.2.A.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.9 type=‘P’ input=‘G’>

<3.2.A.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.11 type=‘N’ input=‘M’>

1. prioritārais virziens

ERAF (iespējams, ieskaitot summas, kas pārnestas no IPA un EKI) (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

EKI

 

 

 

 

 

 

 

Prioritārais virziens N

ERAF (iespējams, ieskaitot summas, kas ir pārnestas no IPA un EKI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

EKI

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ERAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

EKI

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

Kopā visi fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.B.    Sadalījums atbilstīgi prioritārajam virzienam un tematiskajam mērķim

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta d) apakšpunkta ii) punkts)

17.   tabula

Prioritārais virziens

Tematiskais mērķis

Savienības atbalsts

Valsts līdzfinansējums

Kopējais finansējums

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 


18.   tabula

Atbalsta indikatīvā summa, kas izmantojama klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanai

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1303/2013 27. panta 6. punkts) (18)

Prioritārais virziens

Atbalsta indikatīvā summa, kas izmantojama klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanai (EUR)

Daļa no kopējā piešķīruma programmai (%)

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N>

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N>

 

 

 

Kopā

 

 

4.   IEDAĻA

INTEGRĒTĀ PIEEJA TERITORIĀLAJAI ATTĪSTĪBAI

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 8. panta 3. punkts)

Apraksts par integrēto pieeju attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp attiecībā uz LESD 174. panta trešajā daļā minētajiem reģioniem un apvidiem, ņemot vērā iesaistīto dalībvalstu partnerības nolīgumus un parāda, kā minētā sadarbības programma palīdz sasniegt tās mērķus un gaidāmos rezultātus.

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1.   Sabiedrības virzīta vietējā attīstība (attiecīgā gadījumā)

Pieeja sabiedrības virzītas vietējās attīstības instrumentiem un to jomu noteikšanas principi, kuros tie tiks īstenoti.

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 3. punkta a) apakšpunkts)

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

4.2.   Integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai (attiecīgā gadījumā)

Principi to pilsētu teritoriju apzināšanai, kurās jāīsteno integrētas darbības pilsētvides ilgtspējīgai attīstībai, un paredzamā ERAF atbalsta indikatīvais piešķīrums šādām darbībām (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 3. punkta b) apakšpunkts)

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

19.   tabula

Integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai – indikatīvās ERAF atbalsta summas

Fonds

ERAF atbalsta indikatīvā summa

(EUR)

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

ERAF

 

4.3.   Integrētās teritoriālās investīcijas (ITI) (attiecīgā gadījumā)

Pieeja integrētajām teritoriālajām investīcijām (ITI) (kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 36. pantā), uz kurām neattiecas 4.2. punkts, un tām paredzētais indikatīvais finanšu piešķīrums no katra prioritārā virziena

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 3. punkta c) apakšpunkts)

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M’>

20.   tabula

Indikatīvais finanšu piešķīrums ITI, izņemot 4.2. punktā minētās (kopsumma)

Prioritārais virziens

Indikatīvais finanšu piešķīrums (Savienības atbalsts) (EUR)

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

Kopā

 

4.4.   Plānoto intervences pasākumu ieguldījums makroreģionālo un jūras baseinu stratēģiju īstenošanā saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu noteiktajām programmas jomas vajadzībām, vajadzības gadījumā ņemot vērā minētajās stratēģijās apzinātos stratēģiski svarīgos projektus (attiecīgā gadījumā)

(Ja dalībvalstis un reģioni piedalās makroreģionālās un jūras baseinu stratēģijās)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 3. punkta d) apakšpunkts)

<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

5.   IEDAĻA

SADARBĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkts)

5.1.   Attiecīgās iestādes un struktūras

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkts)

21.   tabula

Programmā iesaistītās iestādes

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkta a) apakšpunkta i) punkts)

Iestāde/struktūra

Iestāde/struktūras nosaukums un departaments vai nodaļa

Iestādes/struktūras vadītājs (amats vai amatvieta)

Vadošā iestāde

<5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=N>

<5.2.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

Sertifikācijas iestāde (attiecīgā gadījumā)

<5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

<5.4.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

Revīzijas iestāde

<5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

<5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

Struktūra, kam Komisija veiks maksājumus

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkta b) apakšpunkts)

vadošā iestāde

<5.1.7 type type=‘C’ input=‘M’>

sertifikācijas iestāde

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>


22.   tabula

Struktūra vai struktūras, kas veic kontroles un revīzijas uzdevumus

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkta a) apakšpunkta ii) un iii) punkts)

Iestāde/struktūra

Iestādes/struktūras nosaukums un departaments vai nodaļa

Iestādes/struktūras vadītājs (amats vai amatvieta)

Struktūra vai struktūras, kam uzticēti kontroles pienākumi

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Struktūra vai struktūras, kam uzticēta atbildība par revīzijas uzdevumiem

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

5.2.   Procedūra kopīgā sekretariāta izveidei

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkta a) apakšpunkta iv) punkts)

<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

5.3.   Pārvaldības un kontroles procedūru apraksta kopsavilkums

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkta a) apakšpunkta v) punkts)

<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’>

5.4.   Saistību sadalīšana iesaistīto dalībvalstu vidū gadījumā, ja vadošā iestāde vai Komisija ir noteikusi finanšu korekcijas

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkta a) apakšpunkta vi) punkts)

<5.4. type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’>

5.5.   Euro izmantošana (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 28. pants)

Metode, kas izvēlēta izdevumu pārrēķināšanai citā valūtā, kas nav euro

<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

5.6.   Partneru iesaistīšana

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkta c) apakšpunkts)

Darbības, kas veiktas, lai iesaistītu Regulas (ES) Nr. 1303/2013 5. pantā minētos partnerus sadarbības programmas sagatavošanā, un minēto partneru loma sadarbības programmas sagatavošanā un īstenošanā, tostarp to iesaiste uzraudzības komitejā

<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

6.   IEDAĻA

KOORDINĀCIJA

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 5. punkta a) apakšpunkts)

Mehānismi, kas nodrošina efektīvu koordināciju starp ERAF, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un citiem Savienības un valsts finansēšanas instrumentiem, tostarp koordināciju un iespējamu papildināšanu ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, EKI, Eiropas Attīstības fondu (EAF), IPA un EIB, ņemot vērā noteikumus, kas paredzēti vienotajā stratēģiskajā satvarā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 I pielikumā. Ja dalībvalstis un trešās valstis piedalās sadarbības programmās, kas ietver ERAF apropriāciju izlietojumu attālākajiem reģioniem un EAF resursu izmantojumu, ir nepieciešami atbilstoša līmeņa koordinācijas mehānismi, lai nodrošinātu šo resursu izmantošanas efektīvu koordināciju.

<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

7.   IEDAĻA

ADMINISTRATĪVĀ SLOGA MAZINĀŠANA ATBALSTA SAŅĒMĒJIEM

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 5. punkta b) apakšpunkts (19))

Kopsavilkums par atbalsta saņēmējiem radītā administratīvā sloga izvērtējumu un vajadzības gadījumā darbības, ko plānots veikt, lai to samazinātu, norādot arī indikatīvo grafiku.

<7.0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N>

8.   IEDAĻA

HORIZONTĀLIE PRINCIPI

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 8. panta 7. punkts)

8.1.   Ilgtspējīga attīstība  (20)

To konkrēto darbību apraksts, kuras jāveic, lai darbību atlasē ņemtu vērā vides aizsardzības prasības, resursu efektivitāti, klimata pārmaiņu seku mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, izturību pret katastrofām, riska novēršanu un pārvaldību.

<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.2.   Vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija  (21)

Apraksts par īpašām darbībām, kuras jāveic, lai veicinātu iespēju vienlīdzību un darbības programmas sagatavošanā, izstrādē un īstenošanā novērstu diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ un jo īpaši attiecībā uz piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to dažādo mērķgrupu vajadzības, kurās ir šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši nepieciešamību nodrošināt pieejamību personām ar invaliditāti.

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3.   Vīriešu un sieviešu līdztiesība

Apraksts par sadarbības programmas ieguldījumu vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšanā un attiecīgā gadījumā par pasākumiem dzimumu līdztiesības principa integrēšanas nodrošināšanai sadarbības programmas un darbības līmenī.

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

9.   IEDAĻA

ATSEVIŠĶI ELEMENTI

9.1.   Plānošanas periodā īstenojamie lielie projekti

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta e) apakšpunkts)

23.   tabula

Svarīgāko projektu saraksts (22)

Projekts

Plānotais paziņošanas/iesniegšanas datums

(gads, ceturksnis)

Plānotais izpildes sākums

(gads, ceturksnis)

Plānotais pabeigšanas datums

(gads, ceturksnis)

Prioritārie virzieni / investīciju prioritātes

<9.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ decision=‘N’>

<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’>

<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’>

<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N ’>

<9.1.5 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’>

 

 

 

 

 

9.2.   Sadarbības programmas darbības rezultātu satvars

24.   tabula

Darbības izpildes satvars (kopsavilkuma tabula)

Prioritārais virziens

Indikators vai galvenais īstenošanas posms

Mērvienība (attiecīgā gadījumā)

Starpposma mērķis 2018. gadam

Galamērķis (2023)

<9.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

9.3.   Sadarbības programmas sagatavošanā iesaistītie attiecīgie partneri

<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

9.4.   Piemērojamie programmas īstenošanas nosacījumi, kas reglamentē finanšu pārvaldību, plānošanu, uzraudzību, novērtēšanu un kontroli attiecībā uz trešo valstu līdzdalību transnacionālajās un starpreģionu programmās, izmantojot EKI un IPA finanšu ieguldījumu

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 26. pants)

<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

PIELIKUMI (augšupielādēti elektronisko datu apmaiņas sistēmā kā atsevišķi faili):

ex-ante novērtējuma ziņojuma projekts ar kopsavilkumu (obligāti)

(atsauce: Regulas (EK) Nr. 1303/2013 55. panta 2. punkts),

rakstisks apstiprinājums par piekrišanu sadarbības programmas saturam (obligāti)

(atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 8. panta 9. punkts),

sadarbības programmas aptvertās teritorijas karte (attiecīgā gadījumā),

kopsavilkums sabiedrībai par sadarbības programmu (attiecīgā gadījumā).


(1)  Apzīmējumi:

tips (type):

N = numurs, D = datums, S = rinda, C = izvēles rūtiņa, P = procentuālā daļa, B = Būla vērtība

lēmums (decision):

N = nav daļa no Komisijas lēmuma, ar ko apstiprina sadarbības programmu.

ievade (input):

M = manuāla, S = atlase, G = sistēmas radīta

Maksimālais zīmju daudzums ar atstarpēm – “maxlenght”

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (OV L 347, 20.12.2013., 259. lpp.).

(4)  Informācijas sniegšana par daļām, kas atbilst EKI un IPA summām ir atkarīga no izvēlētā pārvaldības risinājuma.

(5)  Tematiskā mērķa nosaukums (nepiemēro tehniskajai palīdzībai).

(6)  Investīciju prioritātes nosaukums (nepiemēro tehniskajai palīdzībai).

(7)  Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

(8)  Eiropas Kaimiņattiecību instruments.

(9)  Pirmspievienošanās palīdzības instruments.

(10)  Mērķvērtības var būt kvalitatīvas vai kvantitatīvas.

(11)  Jānorāda, ja Savienības atbalsts tehniskajai palīdzībai sadarbības programmā pārsniedz EUR 15 milj.

(12)  Jānorāda, ja tas ir objektīvi pamatoti, ņemot vērā darbības saturu, un ja Savienības atbalsts tehniskajai palīdzībai sadarbības programmā pārsniedz EUR 15 milj.

(13)  Mērķvērtības var būt kvalitatīvas vai kvantitatīvas.

(14)  Eiropas Investīciju banka

(15)  Aizpilda tikai tad, ja prioritārie virzieni izteikti kopējās izmaksās.

(16)  Šo likmi var noapaļot līdz tuvākajam veselajam skaitlim tabulā. Precīzā likme, ko izmanto maksājumu atmaksai, ir likme (f).

(17)  Informācijas sniegšana par summām, kas pārnestas no EKI un IPA, ir atkarīga no izvēlētā pārvaldības risinājuma.

(18)  Šī tabula ir izveidota automātiski, par pamatu izmantojot tabulas par intervences kategorijām katram prioritārajam virzienam.

(19)  Nepiemēro INTERACT un ESPON.

(20)  Nepiemēro URBACT, INTERACT un ESPON.

(21)  Nepiemēro URBACT, INTERACT un ESPON.

(22)  Nav piemērojams URBACT, INTERACT un ESPON.


Top