Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0202

Komisijas Regula (ES) Nr. 202/2014 ( 2014. gada 3. marts ), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 62, 4.3.2014, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/202/oj

4.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/13


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 202/2014

(2014. gada 3. marts),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu, 11. panta 3. punktu un 12. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (ES) Nr. 10/2011 (2) I pielikumā izveidots Savienības saraksts ar vielām, kuras var izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanā (“Savienības atļauto vielu saraksts”).

(2)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 2012. gada 24. jūlijā publiskoja labvēlīgus zinātniskos novērtējumus par divām papildu vielām, proti, 2-fenil-3,3-bis(4-hidroksifenil)ftalimidīnu (3) un 1,3-bis(izocianātmetil)benzolu (4). Tagad šīs vielas būtu jāpievieno Savienības atļauto vielu sarakstam kā vielas, kuras ir izmantojamas materiālos, kas ir saskarē ar pārtiku (MSP), Nr. 872 un Nr. 988.

(3)

No MSP izmantojamās vielas Nr. 988 zinātniskā novērtējuma izriet, ka būtu jākontrolē tās hidrolīzes produkta 1,3-benzodimetānamīna migrācija. 1,3-benzodimetānamīns jau ir atļauts kā MSP izmantojama viela Nr. 421. Tā kā MSP izmantojamo vielu Nr. 421 un Nr. 988 migrāciju kontrolē, pamatojoties uz MSP izmantojamās vielas Nr. 421 migrāciju, būtu jāievieš grupas ierobežojums, kas ietver abas vielas. Tādēļ MSP izmantojamās vielas Nr. 421 atļauja būtu jāgroza un Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikuma 2. tabulā jāievieš grupas ierobežojums.

(4)

MSP izmantojamā viela Nr. 340 (diciāndiamīds) Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikuma 1. tabulā ir atļauta kā piedeva plastmasai, nenosakot īpatnējo migrācijas robežu. Atzinumā, kas iekļauts Pārtikas zinātniskās komitejas ziņojumu 33. sērijā (5), noteikta pieļaujamā dienas deva (PDD) 1 mg/kg ķermeņa svara, pēc kuras aprēķināta īpatnējās migrācijas robežas (SML) vērtība 60 mg/kg pārtikas. Šī robeža atbilst vispārīgajai īpatnējai migrācijas robežai, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 10/2011 11. panta 2. punktā. Tomēr, ja SML vērtību 60 mg/kg atvasina no tāda toksikoloģiskā sliekšņa kā PDD, SML būtu konkrēti jānorāda Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikumā.

(5)

Lai uzņēmējiem mazinātu administratīvo slogu, plastmasas materiālus un izstrādājumus, kas, pamatojoties uz Regulā (ES) Nr. 10/2011 noteiktajām prasībām, likumīgi laisti tirgū un neatbilst šīs regulas prasībām, vajadzētu atļaut laist tirgū līdz 2015. gada 24. martam. To atrašanās tirgū būtu jāatļauj, līdz beidzas krājumi.

(6)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 10/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Plastmasas materiālus un izstrādājumus, kas ir likumīgi laisti tirgū pirms 2014. gada 24. marta un neatbilst šai regulai, var laist tirgū līdz 2015. gada 24. martam. Pēc minētā datuma šādi plastmasas materiāli un izstrādājumi drīkst palikt tirgū, līdz beidzas to krājumi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 3. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regula (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (OV L 12, 15.1.2011., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2825.

(4)  EFSA Journal 2012;10(7):2824.

(5)  Reports of the Scientific Committee for Food, 33rd series, 31. lpp., Office for Official publications of the European Communities, Luxembourg, 1995, ISBN 92-826-9275-2.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikumu groza šādi:

1)

1. tabulu groza šādi:

a)

ierakstu par MSP izmantojamo vielu Nr. 340 (diciāndiamīds) aizstāj ar šādu:

“340

47440

0000461-58-5

diciāndiamīds

60”;

 

 

 

b)

ierakstu par MSP izmantojamo vielu Nr. 421 (1,3-benzodimetānamīns) aizstāj ar šādu:

“421

13000

0001477-55-0

1,3-benzodimetānamīns

 

(34)”;

 

 

c)

numerācijas kārtībā iekļauj šādu ierakstu:

“872

 

0006607-41-6

2-fenil-3,3-bis (4-hidroksifenil)ftalimidīns

0,05

 

Izmanto tikai kā komonomēru polikarbonāta kopolimēros.

(20)”;

d)

pievieno šādu ierakstu:

“988

 

3634-83-1

1,3-bis(izocianātmetil)benzols

 

(34)

SML(T) attiecas uz tā hidrolīzes produkta 1,3-benzodimetānamīna migrāciju.

Izmanto tikai kā komonomēru daudzkārtainā plēvē ietilpstošas poli(etilēntereftalāta) polimēra plēves vidējās pārklājuma kārtas ražošanai.”;

 

2)

2. tabulā pievieno šādu ierakstu:

“34

421

988

0,05

izteikts kā 1,3-benzodimetānamīns”;

3)

3. tabulā pievieno šādu ierakstu:

“(20)

Viela satur anilīnu kā piemaisījumu; nepieciešama atbilstības pārbaude ierobežojumam, kas II pielikuma 2. punktā noteikts attiecībā uz pirmējiem aromātiskajiem amīniem.”


Top