EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0184

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 184/2014 ( 2014. gada 25. februāris ), ar kuru nosaka elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisiju piemērojamos noteikumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” pieņem Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros piešķirtā atbalsta intervences kategoriju nomenklatūru

OJ L 57, 27.2.2014, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/184/oj

27.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 184/2014

(2014. gada 25. februāris),

ar kuru nosaka elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisiju piemērojamos noteikumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” pieņem Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros piešķirtā atbalsta intervences kategoriju nomenklatūru

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (1), un jo īpaši tās 74. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (2) un jo īpaši tās 8. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Šajā regulā izklāstītie noteikumi ir cieši saistīti, jo tie visi attiecas uz darbības programmu sagatavošanai vajadzīgajiem aspektiem saskaņā ar mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”. Lai nodrošinātu saskaņotību starp minētajiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, un lai sekmētu to, ka Savienības iedzīvotājiem ir to visaptverošs pārskats un viegla piekļuve tiem, ir vēlams šajā īstenošanas aktā iekļaut uz mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” intervences kategorijām attiecināmos noteikumus, jo procedūra, lai apspriestos ar Eiropas strukturālo un investīciju Fondu koordinācijas komiteju, kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 150. panta 1. punktu, ir tāda pati kā attiecībā uz citiem noteikumiem, uz kuriem attiecas šis īstenošanas akts; savukārt uz mērķa “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” intervences kategorijām attiecas cita procedūra.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 74. panta 4. punktu visu oficiālo informācijas apmaiņu starp dalībvalsti un Komisiju veic, izmantojot elektronisku datu apmaiņas sistēmu. Tāpēc ir jāpieņem noteikumi, kuriem minētajai elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai ir jāatbilst.

(3)

Informācijas apmaiņas kārtība starp dalībvalsti un Komisiju būtu jāuzskata par nošķiramu no tās, kas noteikta attiecībā uz informācijas apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un attiecīgajām iestādēm atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punktam un uz ko attiecas cits īstenošanas akts. Lai varētu garantēt to, ka tiek panākta labāka informācijas par darbības programmu īstenošanu kvalitāte, uzlabojas sistēmas lietderīgums un tā kļūst vienkāršāka, ir jānosaka konkrētas pamatprasības attiecībā uz apmaiņai domātās informācijas formātu un tvērumu.

(4)

Ir jānorāda principi, kā arī sistēmas darbībai piemērojamie noteikumi attiecībā uz tās puses noteikšanu, kura atbild par dokumentu augšupielādēšanu un to iespējamu atjaunināšanu.

(5)

Lai varētu garantēt dalībvalstu un Komisijas administratīvā sloga samazināšanu, vienlaikus nodrošinot raitu un efektīvu informācijas elektronisko apmaiņu, ir jānosaka sistēmas tehniskie parametri.

(6)

Dalībvalstīm un Komisijai jānodrošina arī iespēja iekodēt un nosūtīt datus divos dažādos veidos, kas tiks norādīti. Turklāt ir jāiekļauj noteikumi, kas piemērojami force majeure gadījumā, kad elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izmantošana ir traucēta, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis un Komisija var turpināt datu apmaiņu, izmantojot alternatīvus rīkus.

(7)

Dalībvalstīm un Komisijai būtu jānodrošina, lai datu nosūtīšana elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā tiktu veikta drošā veidā, ievērojot informācijas pieejamību, integritāti, autentiskumu, konfidencialitāti un neatsaucamību. Tāpēc būtu jānorāda drošības noteikumi.

(8)

Šajā regulā būtu jārespektē pamattiesības un jāievēro principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un konkrēti tiesības uz personas datu aizsardzību. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem. Dalībvalstu veiktajai personas datu apstrādei ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (3). Savienības iestāžu un struktūru veiktajai personas datu apstrādei un šādu datu brīvai apritei ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (4).

(9)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta otro daļu ir jānosaka kopīgas intervences kategorijas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām, lai dalībvalstis varētu Komisijai iesniegt konsekventu informāciju par plānoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izmantošanu, kā arī informāciju par ERAF kumulatīvo piešķīrumu un izdevumiem pa kategorijām un darbību skaitu visā programmas piemērošanas periodā. Tas vajadzīgs, lai Komisija varētu pienācīgi informēt pārējās Savienības iestādes un Savienības iedzīvotājus par ERAF izmantošanu.

(10)

Lai būtu iespējams nekavējoties piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 150. panta 3. punkta pirmo daļu, jo ar minētās regulas 150. panta 1. punktu izveidotā Eiropas strukturālo un investīciju Fondu koordinācijas komiteja sniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 īstenošanas noteikumi attiecībā uz ESI fondiem

ELEKTRONISKĀ DATU APMAIŅAS SISTĒMA

(Pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 74. panta 4. punktu)

1. pants

Elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izveide

Komisija izveido elektronisku datu apmaiņas sistēmu visai oficiālai informācijas apmaiņai starp dalībvalsti un Komisiju.

2. pants

Elektroniskās datu apmaiņas sistēmas saturs

1.   Elektroniskā datu apmaiņas sistēma (turpmāk SFC2014) satur vismaz to informāciju, kas paredzēta paraugos, formātos un veidnēs, kuras izveidotas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013, Regulu (ES) Nr. 1299/2013, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 (5) un gaidāmajā Savienības tiesību aktā, ar ko paredz nosacījumus finansiālam atbalstam jūrlietu un zivsaimniecības politikai 2014-2020. gada plānošanas periodam (“EJZP regula”).

2.   Informāciju, kas sniegta SFC2014 iegultajās elektroniskajās veidlapās (turpmāk “strukturētie dati”), nedrīkst aizstāt ar nestrukturētiem datiem, ieskaitot hipersaišu un citu nestrukturētu datu izmantošanu, t. i., dokumentu vai attēlu pievienošanu. Ja dalībvalsts iesniedz vienu un to pašu informāciju strukturētu un nestrukturētu datu formātā, nekonsekvences gadījumā izmanto strukturētos datus.

3. pants

SFC2014 darbība

1.   Komisija, iestādes, ko dalībvalstis izraudzījušas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (6) 59. panta 3. punktu, Regulas (ES) Nr. 1303/2013 123. pantu un Regulas (ES) Nr. 1305/2013 65. panta 2. punktu, kā arī struktūras, kurām deleģēti šo iestāžu uzdevumi, SFC2014 ievada nosūtīšanai paredzēto informāciju, par ko tās atbild, kā arī visus iespējamos šīs informācijas atjauninājumus.

2.   Jebkuru informācijas nodošanu Komisijai pārbauda un iesniedz cita persona, nevis tā, kura ievadīja datus saistībā ar šo informācijas nodošanu. SFC2014 vai dalībvalstu pārvaldes un kontroles informācijas sistēmas, kas automātiski savienotas ar SFC2014, atbalsta šo uzdevumu dalījumu.

3.   Dalībvalstis valsts vai reģionu līmenī vai gan valsts, gan reģionu līmenī ieceļ personu vai personas, kuras atbild par SFC2014 piekļuves tiesību pārvaldi, un tās pilda šādus uzdevumus:

(a)

identificē lietotājus, kas pieprasa piekļuvi, pārliecinoties, ka šie lietotāji faktiski strādā organizācijā;

(b)

informē lietotājus par viņu pienākumu aizsargāt sistēmas drošumu;

(c)

pārbauda, vai lietotājiem pienākas vajadzīgais atļaujas līmenis saistībā ar viņu uzdevumiem un viņu ieņemamo amatu organizācijā;

(d)

pieprasa piekļuves tiesību izbeigšanu, kad šīs tiesības vairs nav vajadzīgas vai pamatotas;

(e)

nekavējoties ziņo par aizdomīgiem gadījumiem, kuri var radīt šaubas par sistēmas drošumu;

(f)

nodrošina pastāvīgu lietotāja identifikācijas datu precizitāti, ziņojot par izmaiņām;

(g)

veic vajadzīgos datu aizsardzības un komerciālās konfidencialitātes piesardzības pasākumus atbilstoši Savienības un valsts noteikumiem;

(h)

informē Komisiju par visām izmaiņām, kas ietekmē dalībvalsts iestāžu vai SFC2014 lietotāju spējas veikt 1. punktā minētos pienākumus vai viņu personīgās spējas veikt a) līdz g) apakšpunktā minētos pienākumus.

4.   Datu apmaiņu un darījumus obligāti paraksta elektroniski Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/93/EK (7) nozīmē. Dalībvalstis un Komisija atzīst SFC2014 izmantotā elektroniskā paraksta juridisko spēkā esamību un pieļaujamību izmantošanai tiesas procedūrās.

Apstrādājot informāciju SFC2014, tiek ievērota indivīdu personas datu un privātuma un juridisko personu komerciālās konfidencialitātes aizsardzība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/58/EK (8), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/136/EK (9), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1995/46/EK (10) un Regulu (EK) Nr. 45/2001.

4. pants

SFC2014 parametri

Lai nodrošinātu efektīvu un raitu informācijas elektronisku apmaiņu, SFC2014 ir šādi parametri:

(a)

interaktīvas veidlapas vai veidlapas, ko sistēma jau sākotnēji aizpildījusi, izmantojot sistēmā agrāk reģistrētus datus;

(b)

automātiski aprēķini, kas lietotajiem atvieglina kodēšanu;

(c)

automātiska iegulta kontrole, lai pārbaudītu nosūtīto datu iekšējo konsekvenci un šo datu atbilstību piemērojamajiem noteikumiem;

(d)

sistēmas ģenerēti brīdinājumi, kas informē lietotājus, ka konkrētas darbības ir vai nav iespējams veikt;

(e)

sistēmā ievadītās informācijas statusa izsekojamības iespēja tiešsaistē;

(f)

vēsturisku datu pieejamība attiecībā uz visu informāciju, kas ievadīta par darbības programmu.

5. pants

Datu nosūtīšana ar SFC2014

1.   SFC2014 ir pieejama dalībvalstīm un Komisijai vai nu tieši caur interaktīvu lietotāja saskarni (piemēram, tīmekļa lietojumprogrammu) vai caur tehnisku saskarni, kas izmanto iepriekš definētus protokolus (piemēram, tīmekļa pakalpojumus), kas ļauj automātiski sinhronizēt un nosūtīt datus starp dalībvalstu informācijas sistēmām un SFC2014.

2.   Datumu, kad dalībvalsts Komisijai elektroniski nosūta informāciju un otrādi, uzskata par attiecīgā dokumenta iesniegšanas datumu.

3.   Force majeure gadījumā, ja SFC2014 nedarbojas vai ja nav savienojuma ar SFC2014 ilgāk par vienu darbdienu pēdējā nedēļā pirms informācijas iesniegšanai noteiktā termiņa vai laikposmā no 23. līdz 31. decembrim, vai piecas darbdienas citos periodos, informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju var veikt papīra formātā, izmantojot paraugus, formātus un veidnes, kas minētas šīs regulas 2. panta 1. punktā.

Kad elektroniskā sistēma atkal darbojas, savienojums ar to tiek atjaunots vai zūd force majeure izraisošais iemesls, attiecīgā puse nekavējoties ievada SFC2014 informāciju, kas jau nosūtīta papīra formātā.

4.   Šā panta 3. punktā minētajos gadījumos pasta zīmoga datumu uzskata par attiecīgā dokumenta iesniegšanas datumu.

6. pants

Datu nosūtīšanas drošums SFC2014

1.   Komisija izveido informācijas tehnoloģiju drošības politiku (turpmāk “SFC IT drošības politika”) attiecībā uz SFC2014, kas piemērojama personālam, kurš izmanto SFC2014 atbilstoši attiecīgajiem Savienības noteikumiem, jo īpaši Komisijas Lēmumam C(2006) 3602 (11) un tā īstenošanas noteikumiem. Komisija izvirza personu vai personas, kas atbild par SFC2014 drošības politikas definēšanu, uzturēšanu un pareizas piemērošanas īstenošanu.

2.   Dalībvalstis un Eiropas iestādes, kas nav Komisija un kas saņēmušas SFC2014 piekļuves tiesības, ievēro IT drošības noteikumus, kas publicēti SFC2014 portālā, un pasākumus, ko Komisija īsteno SFC2014, lai datu nosūtīšana būtu droša, it īpaši saistībā ar šīs regulas 5. panta 1. punktā minētās tehniskās saskarnes lietošanu.

3.   Dalībvalstis un Komisija īsteno drošības pasākumus, kas pieņemti, lai aizsargātu datus, ko tās saglabājušas vai nosūtījušas ar SFC2014, un tās nodrošina šo drošības pasākumu efektivitāti.

4.   Dalībvalstis pieņem valsts, reģionu vai vietēju informācijas drošības politiku, kas ietver piekļuvi SFC2014 un automātisku datu ievadi tajā, nodrošinot drošības prasību minimālo kopumu. Šī valsts, reģionu vai vietējā IT drošības politika var atsaukties uz citiem drošības dokumentiem. Katra dalībvalsts pārliecinās, ka šī IT drošības politika attiecas uz visām iestādēm, kas izmanto SFC2014.

5.   Šī valsts, reģionu vai vietējā IT drošības politika ietver:

(a)

tās personas vai personu, kuras atbild par šīs regulas 3. panta 3. punktā minēto piekļuves tiesību pārvaldi, veiktā darba IT drošības aspektus, ja tiek izmantota tiešā lietošana;

(b)

ja caur tehnisko saskarni, kas minēta šīs regulas 5. panta 1. punktā, ar SFC2014 ir savienotas valsts, reģionu vai vietējās datorsistēmas, šo sistēmu drošības pasākumus, kas ļauj pieskaņoties SFC2014 drošības prasībām.

Šā punkta pirmās daļas b) apakšpunkta mērķiem vajadzības gadījumā ietver šādus aspektus:

(a)

fiziskā drošība;

(b)

datu nesēju un piekļuves kontrole;

(c)

uzglabāšanas kontrole;

(d)

piekļuves un paroles kontrole;

(e)

uzraudzība;

(f)

savstarpējs savienojums ar SFC2014;

(g)

sakaru infrastruktūra;

(h)

cilvēkresursu pārvaldība pirms pieņemšanas darbā, nodarbinātības laikā un pēc nodarbinātības beigām;

(i)

incidentu pārvaldība.

6.   Šīs valsts, reģionu vai vietējās IT drošības politikas pamatā ir riska novērtējums, un aprakstītie pasākumi ir proporcionāli konstatētajiem riskiem.

7.   Dokumentus, kuros izklāstīta valsts, reģionu vai vietējā IT drošības politika, pēc pieprasījuma dara Komisijai pieejamus.

8.   Dalībvalstis valsts vai reģionu līmenī ieceļ personu vai personas, kuras atbild par valsts, reģionu vai vietējās IT drošības politikas uzturēšanu un nodrošina tās īstenošanu. Šī persona vai personas darbojas kā kontaktpersonas ar personu vai personām, ko izvirzījusi Komisija un kuras minētas šīs regulas 6. panta 1. punktā.

9.   Gan SFC IT drošības politiku, gan attiecīgo valsts, reģionālo un vietējo IT drošības politiku atjaunina, ja notiek tehniskas pārmaiņas, tiek konstatēti jauni riski vai citas saistītas norises. Visos gadījumos šīs politikas pārskata katru gadu, lai pārliecinātos, ka tās joprojām nodrošina atbilstošu reakciju uz riskiem.

II   NODAĻA

Noteikumi, ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 1299/2013

INTERVENCES KATEGORIJU NOMENKLATŪRA

(Pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta otro daļu)

7. pants

Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” intervences kategorijas

Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta otrajā daļā minētā intervences kategoriju nomenklatūra ir izklāstīta šīs regulas pielikumā.

III   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMS

8. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 25. februāri

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 259. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīva 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu (OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju), (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (OV L 337, 18.12.2009., 11. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 1995/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(11)  Komisijas 2006. gada 16. Augusta Lēmums C(2006) 3602 par Eiropas Komisijas izmantoto informācijas sistēmu drošību.


PIELIKUMS

Eiropas Reăionālās attīstības fonda intervences kategoriju nomenklatūra atbilstoši mērėim “Eiropas teritoriālā sadarbība”

1. TABULA.   KODI, KAS ATTIECAS UZ INTERVENCES JOMAS DIMENSIJU

1.   INTERVENCES JOMA

I.   Ienesīgi ieguldījumi

001

Vispārīgi ienesīgi ieguldījumi mazos un vidējos uzņēmumos (MVU)

002

Pētniecība un inovācijas procesi lielos uzņēmumos

003

Ienesīgi ieguldījumi lielos uzņēmumos, kas saistīti ar zemu oglekļa emisiju ekonomiku

004

Ienesīgi ieguldījumi, kas saistīti ar sadarbību starp lieliem uzņēmumiem un MVU informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) produktu un pakalpojumu izstrādē, e-tirdzniecībā un pieprasījuma pēc IKT uzlabošanu

II.   Infrastruktūra, kas nodrošina pamatpakalpojumus, un saistītie ieguldījumi

 

Enerģētikas infrastruktūra

005

Elektroenerģija (uzglabāšana un pārvade)

006

Elektroenerģija (TWN-E uzglabāšana un pārvade)

007

Dabasgāze

008

Dabasgāze (TEN-E)

009

Atjaunojama enerģija: vējš

010

Atjaunojama enerģija: saule

011

Atjaunojama enerģija: biomasa

012

Cita atjaunojama enerģija (tostarp hidroelektroenerģija, ģeotermālā enerģija un jūras enerģija) un atjaunojamas enerģijas integrācija (tostarp uzglabāšana, strāva līdz gāzei un atjaunojamā ūdeņraža struktūra)

013

Publiskās infrastruktūras atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi

014

Esošu mājokļu atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, projektu demonstrēšana un atbalsta pasākumi

015

Gudras enerģijas sadales sistēmas vidējos uz zemsprieguma līmeņos (tostarp viedtīkli un IKT sistēmas)

016

Augstas efektivitātes koģenerācija un centrālā apkure

 

Vides infrastruktūra

017

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana (tostarp apjoma samazināšanas, šķirošanas, pārstrādes pasākumi)

018

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana (tostarp mehāniski bioloģiskās apstrādes, termiskās apstrādes, sadedzināšanas un apglabāšanas poligonā pasākumi)

019

Komerciālo, rūpniecisko un bīstamo atkritumu apsaimniekošana

020

Ūdens nodrošināšana cilvēku patēriņam (iegūšanas, apstrādes, uzglabāšanas un sadales infrastruktūra)

021

Ūdens apsaimniekošana un dzeramā ūdens saglabāšana (tostarp upju baseinu apsaimniekošana, ūdens apgāde, konkrēti pasākumi, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, rajonu un patērētāju patēriņa uzskaitīšana, iekasēšanas sistēmas un noplūdes mazināšana)

022

Notekūdeņu attīrīšana

023

Vides pasākumi ar mērķi samazināt un/vai novērst siltumnīcefekta gāzu emisijas (tostarp metāna apstrāde un uzglabāšana un kompostēšana)

 

Transporta infrastruktūra

024

Dzelzceļi (TEN-T pamattīkls)

025

Dzelzceļi (TEN-T visaptverošais tīkls)

026

Citi dzelzceļi

027

Mobilie sliežu aktīvi

028

TEN-T maģistrāļu un ceļu — pamattīkls (jaunu objektu būvniecība)

029

TEN-T maģistrāļu un ceļu — visaptverošais tīkls (jaunu objektu būvniecība)

030

TEN-T ceļu tīkla sekundārie ceļu posmi un mezgli (jaunu objektu būvniecība)

031

Citi valsts un reģionālie ceļi (jaunu objektu būvniecība)

032

Vietējās piekļuves ceļi (jaunu objektu būvniecība)

033

TEN-T rekonstruēts vai uzlabots ceļš

034

Citi rekonstruēti vai uzlaboti ceļi (maģistrāles, valsts, reģionālie vai vietējie)

035

Kombinētais transports (TEN-T)

036

Kombinētais transports

037

Lidostas (TEN-T) (1)

038

Citas lidostas (1)

039

Jūras ostas (TEN-T)

040

Citas jūras ostas

041

Iekšzemes ūdensceļi un ostas (TEN-T)

042

Iekšzemes ūdensceļi un ostas (reģionālas un vietējas nozīmes)

 

Ilgtspējīgs transports

043

Tīra pilsētas transporta infrastruktūra un veicināšana (tostarp aprīkojums un ritošais sastāvs)

044

Inteliģentas transporta sistēmas (tostarp pieprasījuma vadības ieviešana, nodevu iekasēšanas sistēmas, IT uzraudzība, kontrole un informācija)

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra

045

IKT: Pamattīkls/atvilces maršrutēšanas tīkls

046

IKT: Ātrdarbīgs platjoslas tīkls (piekļuve/vietējā abonentlīnija; >/= 30 Mbps)

047

IKT: Īpaši ātrdarbīgs platjoslas tīkls (piekļuve/vietējā abonentlīnija; >/= 100 Mbps)

048

IKT: Citi IKT infrastruktūras/lielapjoma datorresursu/aprīkojuma veidi (tostarp e-infrastruktūra, datu centri un sensori; arī tādi, kas iegulti citā infrastruktūrā, piemēram, pētniecības telpas, vides un sociālā infrastruktūra)

III.   Sociālā, veselības un izglītības infrastruktūra un saistītās investīcijas

049

Izglītības infrastruktūra terciārajā izglītībā

050

Izglītības infrastruktūra profesionālajā izglītībā un apmācībā un pieaugošo mācīšanās

051

Izglītības infrastruktūra skolu izglītībā (pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība)

052

Agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes infrastruktūra

053

Veselības infrastruktūra

054

Mājokļu infrastruktūra

055

Cita sociālā infrastruktūra, kas sekmē reģionālo un vietējo attīstību

IV.   Iekšējā potenciāla attīstība

 

Pētniecība, attīstība un inovācija

056

Investīcijas tādu MVU infrastruktūrā, spējās un aprīkojumā, kas tieši saistīti ar pētniecības un inovācijas darbībām

057

Investīcijas tādu lielu uzņēmumu infrastruktūrā, spējās un aprīkojumā, kas tieši saistīti ar pētniecības un inovācijas darbībām

058

Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska)

059

Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (privāta, tostarp zinātnes parki)

060

Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu

061

Pētniecības un inovācijas darbības privātos pētniecības centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu

062

Tehnoloģiju pārnese un augstskolu un uzņēmumu sadarbība, kas lielāko labumu sniedz MVU

063

Atbalsts kopām un uzņēmējdarbības tīkliem, kas lielāko labumu sniedz MVU

064

Pētniecības un inovācijas procesi MVU (tostarp kuponu shēmas, procesu, dizaina, pakalpojumu un sociālā inovācija)

065

Pētniecības un inovācijas infrastruktūra, procesi, tehnoloģiju pārnese un sadarbība uzņēmumos, kas pievēršas zemu oglekļa emisiju ekonomikai un noturībai pret klimata pārmaiņām

 

Uzņēmējdarbības attīstība

066

Uzlaboti atbalsta pakalpojumi MVU un MVU grupām (tostarp vadības, tirgvedības, dizaina pakalpojumi)

067

MVU uzņēmējdarbības izstrāde, atbalsts uzņēmējdarbībai un inkubācijai (tostarp atbalsts jaunu uzņēmumu izveidei uz esošo bāzes un jaunu uzņēmumu atdalīšanai no jau esošiem uzņēmumiem)

068

Energoefektivitāte un projektu demonstrēšana MVU un atbalsta pasākumi

069

Atbalsts videi draudzīgiem ražošanas procesiem un resursu efektivitātei MVU

070

Energoefektivitātes veicināšana lielos uzņēmumos

071

Tādu uzņēmumu attīstība un veicināšana, kas specializējas pakalpojumu sniegšanā, kas sekmē zemu oglekļa emisiju ekonomiku un noturību pret klimata pārmaiņām (tostarp atbalsts šādiem pakalpojumiem)

072

MVU uzņēmējdarbības infrastruktūra (tostarp rūpniecības parki un zonas)

073

Atbalsts sociālajiem uzņēmumiem (MVU)

074

MVU tūrisma priekšrocību attīstība un veicināšana

075

MVU tūrisma pakalpojumu attīstība un veicināšana MVU vai attiecībā uz MVU

076

MVU kultūras un radošo priekšrocību attīstība un veicināšana

077

MVU kultūras un radošo pakalpojumu attīstība un veicināšana MVU vai attiecībā uz MVU

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) —pieprasījuma veicināšana, lietojumprogrammas un pakalpojumi

078

E-pārvaldes pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-iepirkums, IKT pasākumi, kas atbalsta valsts pārvaldes reformas, kiberdrošība, uzticamības un privātuma pasākumi, e-tiesiskums un e-demokrātija)

079

Piekļuve publiskā sektora informācijai (tostarp atklāto datu e-kultūra, digitālās bibliotēkas, digitālais saturs un e-tūrisms)

080

E-iekļautība, e-pieejamība, e-mācību un e-izglītības pakalpojumi un lietojumprogrammas, digitālās prasmes

081

IKT risinājumi, kas vērsti uz veselīgas aktīvas novecošanas jautājumiem un e-veselības pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-aprūpe un interaktīva automatizēta dzīves vide)

082

MVU paredzēti pakalpojumi un lietojumprogrammas (tostarp e-komercija, e-darījumi un uzņēmējdarbības procesi tīklā), dzīvās laboratorijas, tīmekļa uzņēmēji un jauni IKT uzņēmumi)

 

Vide

083

Gaisa kvalitātes pasākumi

084

Piesārņojuma integrētā novēršana un kontrole (IPNK)

085

Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un spēcināšana, dabas aizsardzība un zaļā infrastruktūra

086

Natura 2000 teritoriju aizsardzība, atjaunošana un ilgtspējīga lietošana

087

Pasākumi saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un ar klimatu saistīto risku (piemēram, erozijas, ugunsgrēku, plūdu, vētru un sausumu) profilakses un vadības pasākumi, tostarp izpratnes veidošana, civilā aizsardzība un katastrofu pārvarēšanas sistēmas un infrastruktūras

088

Ar klimatu nesaistītu dabas risku (piemēram, zemestrīču) un ar cilvēku darbību saistītu risku (piemēram, tehnoloģisku negadījumu) riska profilakse un vadība, tostarp izpratnes veidošana, civilā aizsardzība un katastrofu pārvarēšanas sistēmas un infrastruktūras

089

Rūpniecībā izmantotās un piesārņotās zemes rehabilitācija

090

Velosipēdu celiņi un gājēju celiņi

091

Dabas zonu tūrisma potenciāla pilnveidošana un popularizēšana

092

Publisko tūrisma objektu un vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana

093

Publisko tūrisma pakalpojumu pilnveidošana un popularizēšana

094

Publisko kultūras un mantojuma vērtību aizsardzība, pilnveidošana un popularizēšana

095

Publisko kultūras un mantojuma pakalpojumu pilnveidošana un popularizēšana

 

Citi

096

Valsts pārvaldes un tādu sabiedrisko pakalpojumu institucionālās spējas, kas saistīti ar ERAF īstenošanu, vai darbības, kas atbalsta ESF institucionālo spēju iniciatīvas

097

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības iniciatīvas pilsētu un lauku rajonos

098

Visattālākie reģioni: visu tādu papildizmaksu kompensēšana, kas radušās saistībā ar nepietiekamu pieejamību un teritoriālo fragmentāciju

099

Visattālākie reģioni: konkrēta darbība, kas vērsta uz tādu papildizmaksu kompensēšanu, kas radušās saistībā ar tirgus faktoru apjomu

100

Visattālākie reģioni: atbalsts tādu papildizmaksu kompensēšanai, kas radušās saistībā ar klimatiskajiem apstākļiem un reljefa problēmām

101

Starpfondu finansējums saskaņā ar ERAF (atbalsts ESF-tipa darbībām, kas vajadzīgas, lai pienācīgi īstenotu ERAF darbības daļu, un kas ir tieši saistītas ar to)

V.   Stabilas un kvalitatīvas nodarbinātības veicināšana un atbalsts darbaspēka mobilitātei

102

Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei

103

Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu

104

Pašnodarbinātība, uzņēmējdarbība un uzņēmumu radīšana, tostarp inovatīvi mikrouzņēmumi, inovatīvi mazi un vidējie uzņēmumi

105

Vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm visās jomās, tostarp piekļuve nodarbinātībai, karjeras attīstība, darba un privātās dzīves apvienošana un vienādas samaksas par vienādu darbu veicināšana

106

Darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām

107

Aktīva un veselīga novecošana

108

Darba tirgus iestāžu modernizēšana, piemēram, publisku un privātu nodarbinātības dienestu modernizēšana, un atbilstības darba tirgus vajadzībām uzlabošana, tostarp ar pasākumiem, kas uzlabo darbaspēka transnacionālo mobilitāti, kā arī ar mobilitātes shēmām un labāku sadarbību starp iestādēm un attiecīgajām ieinteresētajām personām

VI.   Sociālās iekļautības veicināšana, nabadzības un jebkādas diskriminācijas apkarošana

109

Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību

110

Atstumto kopienu, piemēram, romu, sociālekonomiskā integrācija

111

Visu veidu diskriminācijas apkarošana un vienlīdzīgu iespēju veicināšana

112

Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem

113

Sociālās uzņēmējdarbības un profesionālās integrācijas veicināšana sociālajos uzņēmumos un sociālajā un solidaritātes ekonomikā ar mērķi uzlabot nodarbinātības pieejamību

114

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas

VII.   Ieguldīt izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmju apguvei un mūžizglītībā

115

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un vienlīdzīgas piekļuves veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, tostarp formālām, neformālām un neoficiālām mācību iespējām, kas ļauj atkārtoti integrēties izglītības iegūšanā un mācībās

116

Terciārās izglītības vai pielīdzināma līmeņa izglītības kvalitātes, efektivitātes un pieejamības uzlabošana nolūkā palielināt līdzdalības un sasniegumu līmeni, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām

117

Formālas, neformālas un neoficiālas mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu

118

Darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi

VIII.   Publisko iestāžu un ieineterēto personu institucionālo spēju uzlabošana un efektīva valsts pārvalde

119

Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību

120

Spēju veidošana visām ieinteresētajām personām, kas īsteno izglītības, mūžizglītības, apmācības un nodarbinātības un sociālo politiku, tostarp izmantojot sektoru un teritoriju paktus, lai mobilizētu valsts, reģionu un vietējā līmeņa reformu ieviešanai

IX.   Tehniskā palīdzība

121

Sagatavošana, īstenošana, uzraudzība un pārbaude

122

Novērtēšana un pētījumi

123

Informācija un komunikācija


2. TABULA   KODI, KAS ATTIECAS UZ FINANSĒŠANAS DIMENSIJAS VEIDU

2.   FINANSĒŠANAS VEIDS

01

Neatmaksājama dotācija

02

Atmaksājama dotācija

03

Atbalsts, izmantojot finanšu instrumentus: riska un pašu kapitāls vai līdzvērtīgs instruments

04

Atbalsts, izmantojot finanšu instrumentus: aizdevums vai līdzvērtīgs instruments

05

Atbalsts, izmantojot finanšu instrumentus: garantija vai līdzvērtīgs instruments

06

Atbalsts, izmantojot finanšu instrumentus: procentu likmes subsīdija, garantijas maksas subsīdija, tehniskais atbalsts vai līdzvērtīgs instruments

07

Balva


3. TABULA   KODI, KAS ATTIECAS UZ TERITORIJAS DIMENSIJU

3.   TERITORIJAS TIPS

01

Lielas pilsētu teritorijas (blīvi apdzīvotas > 50 000 iedzīvotāju)

02

Mazas pilsētu teritorijas (vidēji blīvi apdzīvotas > 5 000 iedzīvotāju)

03

Lauku teritorijas (reti apdzīvotas)

04

Makroreģiona sadarbības teritorija

05

Sadarbības starp valsts vai reģionu programmu jomām valsts kontekstā

06

ESF transnacionālā sadarbība

07

Nepiemēro


4. TABULA   KODI, KAS ATTIECAS UZ TERITORIJAS DIMENSIJAS ĪSTENOŠANAS MEHĀNISMU

4.   TERITORIJAS ĪSTENOŠANAS MEHĀNISMI

01

Integrētie teritoriālie ieguldījumi — Pilsētas

02

Cita integrēta pieeja ilgtspējīgai pilsētattīstībai

03

Integrētie teritoriālie ieguldījumi — Citi

04

Cita integrēta pieeja ilgtspējīgai lauku attīstībai

05

Cita integrēta pieeja ilgtspējīgai pilsētattīstībai/lauku attīstībai

06

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības iniciatīvas

07

Nepiemēro


5. TABULA   KODI, KAS ATTIECAS UZ TEMATISKO MĒRĶU DIMENSIJU

5.   TEMATISKAIS MĒRĶIS (ERAF un Kohēzijas fonds)

01

Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju

02

Uzlabot piekļuvi informācijai un komunikācijas tehnoloģijām, to izmantošanu un kvalitāti

03

Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju

04

Atbalstīt pāreju uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku visās nozarēs

05

Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un vadību

06

Saglabāt un aizsargāt vidi un uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti

07

Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās

08

Veicināt stabilas un kvalitatīvas darba vietas un atbalstīt darbaspēka mobilitāti

09

Veicināt sociālo iekļautību, apkarot nabadzību un jebkādu diskrimināciju

10

Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā apmācībā prasmju ieguvei, kā arī mūžizglītībā

11

Publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālo spēju uzlabošana un efektīva valsts pārvalde

12

Nepiemēro (tikai tehniska palīdzība)


6. TABULA   KODI, KAS ATTIECAS UZ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS DIMENSIJU

6.   SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

01

Lauksaimniecība un mežsaimniecība

02

Zvejniecība un akvakultūra

03

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

04

Tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu ražošana

05

Transportlīdzekļu ražošana

06

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

07

Citas konkrēti neminētas rūpniecības nozares

08

Celtniecība

09

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (tostarp enerģētiskā kurināmā ieguve)

10

Elektroenerģija, gāze, siltumapgāde, siltais ūdens un gaisa kondicionēšana

11

Ūdensapgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

12

Transports un uzglabāšana

13

Informācija par komunikācijas darbībām, tostarp telekomunikācijas, informācijas pakalpojumu darbībām, datorprogrammēšanu, konsultācijām un saistītām darbībām

14

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

15

Tūrisma, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu darbības

16

Finanšu un apdrošināšanas darbības

17

Darbības ar nekustamo īpašumu, noma un darījumi

18

Valsts pārvalde

19

Izglītība

20

Cilvēku veselības jomas darbības

21

Sociālā darba darbības, komunālie, sociālie un personiskie pakalpojumi

22

Darbības, kas saistītas ar vidi un klimata pārmaiņām

23

Māksla, izklaide, radošās nozares un atpūta

24

Citi konkrēti neminēti pakalpojumi


7. TABULA   KODI, KAS ATTIECAS UZ ATRAŠANĀS VIETAS DIMENSIJU

7.   ATRAŠANĀS VIETA (2)

Kods

Vieta

 

Reģiona vai teritorijas kods, kurā darbība atrodas/tiek veikta, kā norādīts statistiski teritoriālo vienību klasifikācijā (NUTS), kas iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1059/2003 (2) pielikumā


(1)  Attiecas vienīgi uz investīcijām, kas saistītas ar vides aizsardzību vai kuras papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai mazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).


Top