EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0042

2014/42/ES: Padomes Regula ( 2014. gada 20. janvāris ), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

OJ L 15, 20.1.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/42/oj

20.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 15/18


PADOMES REGULA

(2014. gada 20. janvāris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

(2014/42/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/413/KĀDP (2010. gada 26. jūlijs), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 267/2012 (2) tiek īstenoti pasākumi, kas paredzēti Lēmumā 2010/413/KĀDP.

(2)

2013. gada 24. novembrī Ķīna, Francija, Vācija, Krievijas Federācija, Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotās Valstis, kuras atbalstīja Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos, panāca vienošanos ar Irānu par kopīgu rīcības plānu, kurā izklāstīta pieeja virzībai uz Irānas kodoljautājuma ilgtermiņa, visaptveroša risinājuma panākšanu. Tika panākta vienošanās, ka pirmais posms procesā virzībai uz šo visaptverošo risinājumu ietvertu sākotnējus, savstarpēji saskaņotus pasākumus, kuri abām pusēm jāveic sešu mēnešu laikposmā, ko uz savstarpējas piekrišanas pamata var pagarināt.

(3)

Kā daļu no šā pirmā posma Irāna veiktu vairākus brīvprātīgus pasākumus, kuri minēti kopīgajā rīcības plānā. Savukārt tiks veikti vairāki brīvprātīgi pasākumi, kuri ietvertu to, ka Savienība uz sešu mēnešu laikposmu, kura laikā izpildītu atbilstīgos līgumus, apturētu turpmāk minētos ierobežojošos pasākumus:

aizliegumu nodrošināt Irānas jēlnaftas apdrošināšanu, pārapdrošināšanu un transportēšanu,

aizliegumu importēt, pirkt vai transportēt Irānas naftas ķīmijas produktus, un sniegt saistītos pakalpojumus,

aizliegumu veikt zelta un dārgmetālu tirdzniecību ar Irānas valdību, tās valsts struktūrām un Irānas Centrālo banku, vai personām un vienībām, kas rīkojas to vārdā.

(4)

Turklāt kopīgajā rīcības plānā ir arī paredzēts desmitkārt palielināt atļautās robežvērtības attiecībā uz līdzekļu pārvedumiem uz Irānu un no Irānas.

(5)

2014. gada 20. janvārī Padome pieņēma Lēmumu 2014/21/KĀDP (3), ar ko groza Lēmumu 2010/413/KĀDP.

(6)

Iepriekšminētie pasākumi ir Līguma darbības jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības to īstenošanai, jo īpaši – lai nodrošinātu to, ka ekonomikas dalībnieki visās dalībvalstīs to piemēro vienādi.

(7)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 267/2012,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 267/2012 groza šādi:

1)

regulas 11. pantam pievieno šādu 3. un 4. punktu:

"3.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikto aizliegumu aptur attiecībā uz produktiem, kuri ir uzskaitīti XI pielikumā.

4.   Šā panta 1. punkta d) apakšpunktā noteikto aizliegumu aptur tiktāl, ciktāl tas attiecas uz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nodrošināšanu attiecībā uz XI pielikumā uzskaitīto produktu importu, iepirkumiem vai transportēšanu.";

2)

regulas 13. pantam pievieno šādu 3. punktu:

"3.   Šā panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā noteiktos aizliegumus aptur.";

3)

regulas 15. pantam pievieno šādu 3. punktu:

"3.   Šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā noteiktos aizliegumus aptur attiecībā uz produktiem, kuri ir uzskaitīti XII pielikumā.";

4)

iekļauj šādu 28.b pantu:

"28.b pants

1.   Atkāpjoties no 23. panta 2. un 3. punkta, kompetentās iestādes saskaņā ar tādiem nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut atbrīvot saimnieciskos resursus vai arī darīt tieši vai netieši pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus Naftas ministrijai, kā uzskaitīts IX pielikumā, ja tās iepriekš pārliecinājušās, ka minētie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir nepieciešami, lai izpildītu līgumus par tādu naftas ķīmijas produktu importu vai iepirkumiem, kas uzskaitīti V pielikumā, kuru izcelsme ir Irānā vai kuri importēti no Irānas.

2.   Attiecīgā dalībvalsts četru nedēļu laikā informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu.";

5)

regulas 30. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punkta a) apakšpunktā:

i)

atsauci uz "EUR 100 000" aizstāj ar "EUR 1 000 000";

ii)

atsauci uz "EUR 40 000" aizstāj ar "EUR 400 000";

b)

panta 3. punkta b) apakšpunktā:

i)

atsauci uz "EUR 100 000" aizstāj ar "EUR 1 000 000";

ii)

atsauci uz "EUR 40 000" aizstāj ar "EUR 400 000";

c)

panta 3. punkta c) apakšpunktā atsauci uz "EUR 10 000" aizstāj ar "EUR 100 000";

6)

regulas 30.a pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta b) apakšpunktā atsauci uz "EUR 40 000" aizstāj ar "EUR 400 000";

b)

panta 1. punkta c) apakšpunktā atsauci uz "EUR 40 000" aizstāj ar "EUR 400 000";

7)

regulas 37.b. pantam pievieno šādu 3. punktu:

"3.   Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu aptur.";

8)

regulas 45. panta b) punktā vārdus "groza III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB un X pielikumu" aizstāj ar vārdiem "groza III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB, X, XI un XII pielikumu.";

9)

regulas I un II pielikumu pievieno attiecīgi kā XI un XII pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 20. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 195, 27.7.2010., 39. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 267/2012 (2012. gada 23. marts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 atcelšanu (OV L 88, 24.3.2012., 1. lpp.).

(3)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 22. lpp.


I PIELIKUMS

“XI PIELIKUMS

Regulas 11. panta 3. un 4. punktā minētie produkti

HS kods

Apraksts

2709 00

Neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas”.


II PIELIKUMS

"XII PIELIKUMS

REGULAS 15. PANTA 3. PUNKTĀ MINĒTIE PRODUKTI

HS kods

Apraksts

7106

Sudrabs (ieskaitot ar zeltu vai platīnu pārklātu sudrabu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7108

Zelts (ieskaitot platinētu zeltu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7109

Ar zeltu plaķēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji apstrādāts

7110

Platīns, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

7111

Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs un zelts, tikai daļēji apstrādāts

7112

Dārgmetālu vai ar dārgmetālu plaķētu metālu lūžņi un atlūzas; citādi atkritumi un lūžņi, kas satur dārgmetālus vai dārgmetālu savienojumus un kurus izmanto galvenokārt dārgmetālu reģenerēšanai.".


Top