EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0060

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 ( 2014. gada 19. decembris ) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 3–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj

2.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 91/3


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2015/510

(2014. gada 19. decembris)

par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60)

(pārstrādāta versija)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, 9.2. pantu, 12.1. pantu, 14.3. pantu, 18.2. pantu un 20. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Būtiski grozīta Pamatnostādne ECB/2011/14 (1). Tajā jāveic turpmāki grozījumi, un tā jāpārstrādā skaidrības dēļ.

(2)

Vienotas monetārās politikas īstenošanai jānosaka instrumenti un procedūras, kuras jāizmanto Eurosistēmai, ko veido Eiropas Centrālā banka (ECB) un to dalībvalstu nacionālās centrālas bankas (tālāk tekstā – “NCB”), kuru valūta ir euro, lai šādu politiku īstenotu vienoti visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

(3)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 1. un 2. punktu un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (tālāk tekstā – “ECBS Statūti”) 3.1. pantu Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) galvenais mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti, un tās pamatuzdevumi ir Savienības monetārās politikas noteikšana un īstenošana un valūtas operāciju veikšana saskaņā ar Līguma 219. panta noteikumiem.

(4)

Eurosistēmas vispārīgais regulējums pamatojas uz ECBS Statūtu normām. Saskaņā ar Līguma 127. panta 1. punktu un to, kā tas atspoguļots ECBS Statūtos, Eurosistēmai jārīkojas, ievērojot noteiktus principus, t. sk. atvērtas tirgus ekonomikas ar brīvu konkurenci principus, dodot priekšroku resursu efektīvai sadalei.

(5)

Ciktāl tiek uzskatīts par iespējamu un atbilstošu, kā arī lai nodrošinātu darbības efektivitāti, ECB vēršas pie NCB, lai tiktu veiktas operācijas, kas ir daļa no Eurosistēmas uzdevumiem, saskaņā ar decentralizācijas principu, kas noteikts ECBS Statūtu 12.1. pantā, un ievērojot nosacījumus, kas noteikti ECBS Statūtu 14.3. pantā.

(6)

Ņemot vērā ECBS Statūtu 12.1. pantu, ECB ir tiesības noteikt Savienības vienoto monetāro politiku un pieņemt vajadzīgās pamatnostādnes tās pienācīgai īstenošanai. Saskaņā ar ECBS Statūtu 14.3. pantu NCB pienākums ir rīkoties saskaņā ar šādām pamatnostādnēm. Tāpēc šī pamatnostādne adresēta Eurosistēmai. Šajā pamatnostādnē paredzētos noteikumus NCB ieviesīs savos līgumu vai regulējošajos nosacījumos. Darījuma partneriem tiks prasīts ievērot šos noteikumus tā, kā NCB tos ieviesušas savos līgumu vai regulējošajos nosacījumos.

(7)

ECBS Statūtu 18.1. panta pirmais ievilkums ļauj Eurosistēmai darboties finanšu tirgos, pērkot un pārdodot tieši (tagadnes un nākotnes darījumos) vai slēdzot repo līgumus un aizdodot vai aizņemoties prasības un tirgojamus instrumentus euro vai citās valūtās, kā arī dārgmetālos. ECBS Statūtu 18.1. panta otrais ievilkums ļauj Eurosistēmai veikt kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem.

(8)

Lai īstenotu savu monetāro politiku, Eurosistēmas rīcībā ir šādi monetārās politikas instrumenti: tā veic atklātā tirgus operācijas, piedāvā pastāvīgās iespējas un pieprasa kredītiestādēm turēt obligātās rezerves Eurosistēmas kontos.

(9)

Lai sasniegtu savus mērķus, Eurosistēmas rīcībā ir vairāki instrumenti atklātā tirgus operāciju veikšanai, t. sk. reversie darījumi, tiešie darījumi, ECB parāda sertifikātu emisija, valūtas mijmaiņas darījumi monetārās politikas vajadzībām un termiņnoguldījumu piesaiste. Šādu atklātā tirgus operāciju instrumentu izmantošanas mērķis ir nodrošināt naudas tirgus pienācīgu darbību un palīdzēt bankām raiti un labi organizēti nodrošināt likviditātes vajadzības.

(10)

Instrumenti, kas ir Eurosistēmas rīcībā pastāvīgo iespēju nodrošināšanai, ir aizdevumu iespēja uz nakti un noguldījumu iespēja, kuru mērķis ir attiecīgi palielināt un mazināt likviditāti uz nakti, informēt par monetārās politikas vispārējo nostāju un noteikt naudas tirgus procentu likmju uz nakti robežu.

(11)

Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmai ir galvenokārt šādi monetārās politikas mērķi: a) veicināt naudas tirgus procentu likmju stabilizēšanos, stimulējot iestādes izlīdzināt īslaicīgo likviditātes svārstību radītās sekas vidējā atlikuma nosacījuma dēļ; un b) radīt vai palielināt strukturālu likviditātes deficītu, kas uzlabo Eurosistēmas spēju efektīvi darboties kā likviditātes nodrošinātājai. Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmas tiesiskais pamatojums sniegts ECBS Statūtu 19. pantā, Padomes Regulā (EK) Nr. 2531/98 (2) un Eiropas Centrālās bankas Regulā (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (3).

(12)

Atbilstoši mērķiem, biežumam un procedūrām Eurosistēmas atklātā tirgus operācijas var iedalīt četrās kategorijās: a) galvenās refinansēšanas operācijas; b) ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas; c) precizējošās operācijas; d) strukturālās operācijas.

(13)

Galvenās refinansēšanas operācijas ir tādu Eurosistēmas veikto atklātā tirgus operāciju kategorija, kurām ir izšķiroša nozīme, lai ietekmētu procentu likmju virzību, pārvaldītu likviditāti tirgū un informētu par monetārās politikas nostāju.

(14)

Ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju mērķis ir nodrošināt darījuma partneriem likviditāti, kuras termiņš ir ilgāks par galveno refinansēšanas operāciju termiņu. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas Eurosistēma parasti neveic, lai sūtītu signālus tirgum, un tāpēc tajās parasti piemēro tai piedāvātās procentu likmes.

(15)

Precizējošās operācijas veic uz ad hoc pamata, lai pārvaldītu likviditāti un ietekmētu procentu likmju virzību, īpaši – lai mazinātu neparedzētu tirgus likviditātes svārstību izraisīto ietekmi uz procentu likmēm. Konkrētas precizējošās operācijas pielāgo darījumu veidiem un konkrētajiem attiecīgo operāciju mērķiem.

(16)

Strukturālās operācijas var veikt, ja Eurosistēmas strukturālā pozīcija jāpielāgo attiecībā pret finanšu sektoru.

(17)

Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanai jānodrošina, ka tajā piedalās plašs darījuma partneru loks saskaņā ar vienādiem atbilstības kritērijiem. Šie kritēriji noteikti, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret darījuma partneriem visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, un nodrošinātu darījuma partneru atbilstību noteiktām prudenciālajām un darbības prasībām.

(18)

Lai aizsargātu Eurosistēmu pret darījuma partneru risku, ECBS Statūtu 18.1. panta otrais ievilkums nosaka, ka Eurosistēma veic kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem, izsniedzot aizdevumus pret pietiekamu nodrošinājumu.

(19)

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret darījuma partneriem, kā arī uzlabotu darbības efektivitāti un caurredzamību, aktīviem jāatbilst noteiktiem vienotiem kritērijiem visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, lai tie varētu būt atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās.

(20)

Eurosistēma izstrādājusi vienotu sistēmu aktīviem, kas ir atbilstošs nodrošinājums, lai, ieviešot šo pamatnostādni visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, Eurosistēmas kredītoperācijas tiktu veiktas saskaņoti. Aktīvu, kas ir atbilstošs nodrošinājums, vienotajā sistēmā iekļauti tirgojamie un netirgojamie aktīvi, kas atbilst vienotiem Eurosistēmas noteiktiem atbilstības kritērijiem. Lielāko daļu atbilstošo aktīvu var izmantot pārrobežu darījumos, lietojot centrālo banku korespondentattiecību modeli (correspondent central banking model; CCBM) vai – tirgojamo aktīvu gadījumā – atbilstošu EEZ vērtspapīru norēķinu sistēmu (VNS) atbilstošas saiknes vai atbilstošu EEZ VNS atbilstošas saiknes kopā ar CCBM.

(21)

Dienas kredītu Eurosistēma sniedz, lai nodrošinātu trūkstošo likviditāti maksājumu veikšanai. Kā noteikts Pamatnostādnes ECB/2012/27 (4) 12. pantā un III pielikumā, dienas kredīta sniegšanai vajadzīgais nodrošinājums atbilst tiem pašiem kritērijiem, kuriem saskaņā ar ceturto daļu atbilst aktīvi, kas ir atbilstošs nodrošinājums.

(22)

Uz visiem Eurosistēmas kredītoperāciju atbilstošajiem aktīviem attiecas noteikti riska kontroles pasākumi, kuri aizsargā Eurosistēmu no finansiāliem zaudējumiem, ja nodrošinājums jārealizē darījuma partnera saistību neizpildes dēļ. Atbilstošajiem aktīviem jāatbilst Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām, kas noteiktas Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas (ECAF) noteikumos.

(23)

ECB piemēro sankcijas iestādēm, kas neievēro pienākumus, kuri noteikti ECB regulās un lēmumos saistībā ar obligāto rezervju piemērošanu, saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2532/98 (5), Eiropas Centrālās bankas Regulu (EK) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) (6), Regulu (EK) Nr. 2531/98 un Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9). Ja pieļauti nopietni obligāto rezervju prasību pārkāpumi, Eurosistēma var arī pārtraukt darījuma partneru dalību atklātā tirgus operācijās.

(24)

Saskaņā ar līgumu vai regulējošajiem nosacījumiem, ko piemēro attiecīgā NCB vai ECB, Eurosistēma var piemērot darījuma partneriem finansiālus sodus vai pārtraukt darījuma partneru dalību atklātā tirgus operācijās vai pastāvīgajās iespējās, ja darījuma partneri nepilda saistības, kas izriet no līgumiem vai regulējošiem nosacījumiem, kurus piemēro NCB vai ECB, kā norādīts šajā pamatnostādnē.

(25)

Saskaņā ar līgumu vai regulējošiem nosacījumiem, ko piemēro attiecīgā NCB vai ECB, Eurosistēma piesardzības apsvērumu dēļ vai darījuma partnera saistību neizpildes dēļ darījuma partneriem var arī pārtraukt, ierobežot vai liegt piekļuvi atklātā tirgus operācijām vai pastāvīgajām iespējām. Piesardzības apsvērumu dēļ Eurosistēma var aktīvus noraidīt, ierobežot aktīvu izmantošanu vai piemērot papildu diskontus aktīviem, kurus kā nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijās snieguši kādi darījuma partneri.

(26)

Visiem līgumu vai regulējošajiem nosacījumiem, ko NCB piemēro saviem darījuma partneriem, jāietver minimālās kopīgās iezīmes, kuru mērķis ir nodrošināt vienotās monetārās politikas piemērošanu, ievērojot noteikumus un nosacījumus, kas būtiski neatšķiras dalībvalstīs, kuru valūta ir euro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

SATURS

PIRMĀ DAĻA.

PRIEKŠMETS, PIEMĒROŠANAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

OTRĀ DAĻA.

EUROSISTĒMAS MONETĀRĀS POLITIKAS INSTRUMENTI, OPERĀCIJAS UN PROCEDŪRAS

I SADAĻA.

Atklātā tirgus operācijas

1. nodaļa.

Atklātā tirgus operāciju pārskats

2. nodaļa.

Atklātā tirgus operāciju kategorijas

3. nodaļa.

Atklātā tirgus operāciju instrumenti

II SADAĻA.

Pastāvīgās iespējas

1. nodaļa.

Aizdevumu iespēja uz nakti

2. nodaļa.

Noguldījumu iespēja

III SADAĻA.

Eurosistēmas monetārās politikas operāciju procedūras

1. nodaļa.

Eurosistēmas atklātā tirgus operāciju izsoles procedūras un divpusējās procedūras

1. iedaļa.

Izsoles procedūras

2. iedaļa.

Izsoles procedūru operacionālie posmi

1. apakšiedaļa.

Izsoles procedūru izziņošana

2. apakšiedaļa.

Darījuma partneru izsoles pieteikumu sagatavošana un iesniegšana

3. apakšiedaļa.

Izsoles piešķīruma sadales procedūra

4. apakšiedaļa.

Izsoles rezultātu paziņošana

3. iedaļa.

Eurosistēmas atklātā tirgus operāciju divpusējās procedūras

2. nodaļa.

Eurosistēmas monetārās politikas operāciju norēķinu procedūras

TREŠĀ DAĻA.

ATBILSTOŠIE DARĪJUMA PARTNERI

CETURTĀ DAĻA.

ATBILSTOŠIE AKTĪVI

I SADAĻA.

Vispārējie principi

II SADAĻA.

Tirgojamo aktīvu atbilstības kritēriji un kredītkvalitātes prasības

1. nodaļa.

Tirgojamo aktīvu atbilstības kritēriji

1. iedaļa.

Tirgojamo aktīvu vispārējie atbilstības kritēriji

2. iedaļa.

Noteiktu tirgojamo aktīvu veidu īpašie atbilstības kritēriji

1. apakšiedaļa.

Noteiktu ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru veidu īpašie atbilstības kritēriji

2. apakšiedaļa.

Nodrošināto obligāciju, kuras nodrošina ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri, īpašie atbilstības kritēriji

3. apakšiedaļa.

Eurosistēmas emitēto parāda sertifikātu īpašie atbilstības kritēriji

2. nodaļa.

Eurosistēmas kredītkvalitātes prasības tirgojamiem aktīviem

III SADAĻA.

Netirgojamo aktīvu atbilstības kritēriji un kredītkvalitātes prasības

1. nodaļa.

Netirgojamo aktīvu atbilstības kritēriji

1. iedaļa.

Kredītprasību atbilstības kritēriji

2. iedaļa.

Termiņnoguldījumu atbilstības kritēriji

3. iedaļa.

RMBD atbilstības kritēriji

2. nodaļa.

Eurosistēmas kredītkvalitātes prasības netirgojamiem aktīviem

1. iedaļa.

Eurosistēmas kredītkvalitātes prasības kredītprasībām

2. iedaļa.

Eurosistēmas kredītkvalitātes prasības attiecība uz RMBD

IV SADAĻA.

Garantijas tirgojamiem un netirgojamiem aktīviem

V SADAĻA.

Tirgojamo un netirgojamo aktīvu Eurosistēmas kredītnovērtējumu sistēma

VI SADAĻA.

Tirgojamo un netirgojamo aktīvu riska kontroles un novērtēšanas sistēma

1. nodaļa.

Riska kontroles pasākumi tirgojamiem aktīviem

2. nodaļa.

Riska kontroles pasākumi netirgojamiem aktīviem

3. nodaļa.

Tirgojamo un netirgojamo aktīvu novērtēšanas noteikumi

VII SADAĻA.

Nodrošinājuma, kas nav denominēts euro, pieņemšana izņēmuma gadījumos

VIII SADAĻA.

Atbilstošo aktīvu izmantošanas noteikumi

IX SADAĻA.

Atbilstošo aktīvu pārrobežu izmantošana

PIEKTĀ DAĻA.

SANKCIJAS DARĪJUMA PARTNERU PIENĀKUMU NEIZPILDES GADĪJUMĀ

SESTĀ DAĻA.

IZVĒLES PASĀKUMI

SEPTĪTĀ DAĻA.

EUROSISTĒMAS MONETĀRĀS POLITIKAS OPERĀCIJU PAPILDU MINIMĀLĀS KOPĪGĀS IEZĪMES

1. nodaļa.

Visu Eurosistēmas monetārās politikas operāciju nosacījumu papildu minimālās kopīgās iezīmes

2. nodaļa.

Atpirkšanas un nodrošinātu aizdevumu līgumu papildu minimālās kopīgās iezīmes

3. nodaļa.

Atpirkšanas līgumu papildu minimālās kopīgās iezīmes

4. nodaļa.

Papildu minimālās kopīgās iezīmes, kas piemīt tikai nodrošinātu aizdevumu nosacījumiem

5. nodaļa.

Papildu minimālās kopīgās iezīmes, kas piemīt valūtas mijmaiņas darījumiem monetārās politikas mērķiem

ASTOTĀ DAĻA.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

I PIELIKUMS.

Obligātās rezerves

II PIELIKUMS.

Izsoles operāciju izziņošana

III PIELIKUMS.

Izsoļu piešķīrums un izsoļu procedūras

IV PIELIKUMS.

Izsoles rezultātu paziņošana

V PIELIKUMS.

Kritēriji, ko piemēro darījuma partneru atlasei ārvalstu valūtas intervences operācijām

VI PIELIKUMS.

Atbilstošo aktīvu pārrobežu izmantošana

VII PIELIKUMS.

Sankciju aprēķināšana, ko piemēro saskaņā ar piekto daļu

VIII PIELIKUMS.

Kredītu līmeņa datu pārskatu sniegšanas prasības ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem

IX PIELIKUMS.

Eurosistēmas kredītnovērtējumu sistēmas darbības monitoringa process

X PIELIKUMS.

Novērtējuma diskonti

XI PIELIKUMS.

Vērtspapīru veidi

XII PIELIKUMS.

Eurosistēmas monetārās politikas operāciju un procedūru piemēri

XIII PIELIKUMS.

Atbilstības tabula

XIV PIELIKUMS.

Atceltā pamatnostādne un tās grozījumu saraksts

PIRMĀ DAĻA

PRIEKŠMETS, PIEMĒROŠANAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   Šī pamatnostādne nosaka vienotus noteikumus Eurosistēmas vienotās monetārās politikas īstenošanai visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

2.   Eurosistēma veic visus attiecīgos pasākumus Eurosistēmas monetārās politikas operāciju īstenošanai saskaņā ar principiem, instrumentiem, prasībām, kritērijiem un procedūrām, kas noteikti šajā pamatnostādnē.

3.   Eurosistēmas un tās darījuma partneru juridiskās attiecības nosaka atbilstošos līgumos vai normatīvajos noteikumos, kurus piemēro attiecīgā NCB un kuros ieviestas šīs pamatnostādnes normas.

4.   ECB Padome jebkurā laikā var mainīt Eurosistēmas monetārās politikas operāciju īstenošanas instrumentus, prasības, kritērijus un procedūras.

5.   Eurosistēma patur tiesības darījuma partneriem pieprasīt un saņemt no tiem jebkādu informāciju, kas vajadzīga tās uzdevumu veikšanai un mērķu sasniegšanai saistībā ar monetārās politikas operācijām. Šīs tiesības neierobežo nekādas citas spēkā esošās un īpaši noteiktās Eurosistēmas tiesības pieprasīt informāciju, kas attiecas uz monetārās politikas operācijām.

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē piemēro šādas definīcijas:

1)

“faktiskais dienu skaits/360 dienu aprēķina princips” ir Eurosistēmas monetārās politikas operācijās piemērotais princips, saskaņā ar kuru nosaka faktisko kalendāro dienu skaitu, ko iekļauj procentu aprēķināšanā, pieņemot, ka gadā ir 360 dienu;

2)

“aģentūra” ir institūcija, kuru kā aģentūru klasificē Eurosistēma. To institūciju saraksts, kuras klasificētas kā aģentūras, publicēts ECB interneta vietnē;

3)

“ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri” (ABS) ir parāda instrumenti, kas nodrošināti ar stingri nodalītu tādu finanšu aktīvu (fiksētu vai automātiski atjaunojamu) pūlu, kurus var pārvērst skaidrā naudā noteiktā laika periodā. Turklāt var pastāvēt tiesības vai citi aktīvi, kas nodrošina ieņēmumu apkalpošanu vai savlaicīgu sadali vērtspapīra turētājiem. Ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus parasti emitē īpaši izveidota ieguldījumu instrumentsabiedrība, kas ieguvusi finanšu aktīvu pūlu no darījuma iniciatora vai pārdevēja. Tādējādi maksājumi par šādiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem galvenokārt atkarīgi no naudas plūsmām, ko rada attiecīgā pūla aktīvi un citas tiesības, kuras paredzētas, lai nodrošinātu savlaicīgus maksājumus, piemēram, likviditātes iespējas, garantijas vai citi elementi, ko parasti pazīst kā kredīta uzlabošanas iespējas;

4)

“divpusēja procedūra” ir procedūra, kurā NCB vai (izņēmuma gadījumos) ECB precizējošās operācijas vai tiešos darījumus veic tieši ar vienu vai vairākiem darījuma partneriem vai ar biržu vai tirgus aģentu starpniecību, neizmantojot izsoles procedūras;

5)

“dematerializētā grāmatojuma sistēma” ir sistēma, kas ļauj veikt vērtspapīru un citu finanšu aktīvu pārvedumus, fiziski nepārvietojot dokumentus vai sertifikātus papīra dokumenta veidā (piemēram, vērtspapīru elektroniskie pārvedumi);

6)

“darbadiena” ir: a) attiecībā uz pienākumu veikt maksājumu – jebkura diena, kurā TARGET2 ir atvērta, lai veiktu šādu maksājumu; vai b) attiecībā uz pienākumu piegādāt aktīvus – jebkura diena, kurā VNS, ar kuras starpniecību tiks veikta piegāde, ir atvērta darījumu veikšanai vietā, kur tiks veikta attiecīgo vērtspapīru piegāde;

7)

“centrālais vērtspapīru depozitārijs” (CVD) ir institūcija, kas: a) ļauj apstrādāt vērtspapīru darījumus un veikt norēķinus dematerializētā veidā; b) sniedz uzskaites un glabāšanas pakalpojumus (piemēram, vērtspapīru notikumu apkalpošanu un vērtspapīru dzēšanu); un c) aktīvi darbojas vērtspapīru emisijas integritātes nodrošināšanā. Vērtspapīrus var turēt materializētā (bet imobilizētā) veidā vai arī dematerializētā (t. i., tikai elektronisku ierakstu) veidā;

8)

“nodrošināts kredīts” ir vienošanās starp NCB un darījuma partneri, saskaņā ar kuru likviditāte darījuma partnerim tiek sniegta kredīta veidā, kuru nodrošina šā darījuma partnera sniegtas realizējamas īpašumtiesības NCB, piemēram, ķīlas, cesijas vai aktīva apgrūtinājuma veidā;

9)

“termiņnoguldījumu piesaiste” ir atklātā tirgus operāciju veikšanā izmantots instruments, ar kura palīdzību Eurosistēma piedāvā darījuma partneriem izvietot termiņnoguldījumus kontos to vietējā NCB, lai samazinātu tirgus likviditāti;

10)

“kompetentā iestāde” ir nacionālajos tiesību aktos atzīta valsts iestāde vai organizācija, kuru nacionālie tiesību akti pilnvaro uzraudzīt iestādes attiecīgās dalībvalsts uzraudzības sistēmas ietvaros;

11)

“darījuma partneris” ir iestāde, kura atbilst trešajā daļā noteiktajiem atbilstības kritērijiem piekļuvei Eurosistēmas monetārās politikas operācijām;

12)

“nodrošinātās obligācijas” ir parāda instrumenti, kuri ļauj: a) tieši vai netieši vērsties pret kredītiestādi; un b) vērsties pret pamatā esošo aktīvu dinamisko nodrošinājuma pūlu un attiecībā uz kuriem nav dažādu laidienu riska. Šis termins ietver liela apjoma nodrošinātās obligācijas, tradicionālās nodrošinātās obligācijas un citas nodrošinātās obligācijas;

13)

“kredītprasība” ir naudas atmaksas prasība, kas ir debitora parādsaistība pret darījuma partneri. Kredītprasības ietver arī Schuldscheindarlehen un Nīderlandē reģistrētās privātā sektora prasības, kuras sedz valdības garantija, pret valsti vai citiem atbilstošiem debitoriem, piemēram, mājokļu asociācijām;

14)

“kredītiestāde” ir kredītiestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (7) 2. panta 5. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (8) 4. panta 1. punkta 1. apakšpunkta izpratnē, kura ir kompetentās iestādes uzraudzībā vai kura ir valsts īpašumā esoša kredītiestāde Līguma 123. panta 2. punkta izpratnē, uz kuru attiecas uzraudzība, kas salīdzināma ar kompetentās iestādes veikto uzraudzību;

15)

“kredītreitings” ir kredītreitings Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1060/2009 (9) 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē;

16)

“pārrobežu izmantošana” notiek, darījuma partnerim savā vietējā NCB kā nodrošinājumu iesniedzot:

a)

tirgojamos aktīvus, kas tiek turēti citā dalībvalstī, kuras valūta ir euro;

b)

tirgojamos aktīvus, kuri emitēti citā dalībvalstī un kuri tiek turēti vietējās NCB dalībvalstī;

c)

kredītprasības, ja kredītprasības līgumu regulē citas dalībvalsts, kuras valūta ir euro un kura nav vietējās NCB dalībvalsts, tiesību akti;

d)

neliela apjoma ar hipotēku nodrošinātus parāda instrumentus (retail mortgage-backed debt instruments; RMBD) saskaņā ar piemērojamām CCBM procedūrām;

17)

“valūtas riska ierobežošanas darījums” ir vienošanās starp vērtspapīru emitentu un riska ierobežošanas darījuma partneri, paredzot samazināt daļu no valūtas riska (kas rodas, saņemot naudas plūsmas valūtā, kura nav euro), veicot naudas plūsmu mijmaiņu pret maksājumiem euro, kurus, t. sk. visas riska ierobežošanas darījuma partnera izsniegtās maksājumu garantijas, veiks riska ierobežošanas darījuma partneris;

18)

“vērtspapīru kontu turētājs” ir iestāde, kas apņemas glabāt un administrēt vērtspapīrus un citus finanšu aktīvus citu vārdā;

19)

“tirgus vērtība saistību nepildīšanas gadījumā”, kas attiecas uz jebkuriem aktīviem jebkurā datumā, ir:

a)

minēto aktīvu tirgus vērtība saistību nepildīšanas brīdī, ko aprēķina saskaņā ar visreprezentatīvāko cenu darbadienā pirms novērtēšanas dienas;

b)

ja konkrētajam aktīvam darbadienā pirms novērtējuma datuma nav noteikta reprezentatīva cena, izmanto pēdējo tirdzniecības cenu. Ja tirdzniecības cena nav pieejama, NCB, kura veic operāciju, nosaka cenu, ņemot vērā pēdējo atsauces tirgū noteikto aktīva cenu;

c)

tādu aktīvu gadījumā, kuriem nav tirgus vērtības, vērtība, ko iegūst, piemērojot jebkuru citu pienācīgu novērtēšanas metodi;

d)

ja NCB pārdevusi šos aktīvus vai līdzvērtīgus aktīvus par tirgus cenu pirms novērtēšanas brīža saistību nepildīšanas gadījumā, pārdošanas neto ieņēmumi pēc tam, kad atskaitīti visi izdevumi, maksas un izmaksas, kas radušās saistībā ar pārdošanu, NCB veicot šādus aprēķinus un nosakot summas;

20)

“piegāde pret samaksu” vai “piegādes pret samaksu sistēma” ir vērtību apmaiņas norēķinu sistēmas mehānisms, kas nodrošina, ka aktīvu galīgo pārvedumu, t. i., aktīvu piegādi, veic tikai tad, kad veikts citu aktīvu, t. i., maksājuma, attiecīgais galīgais pārvedums;

21)

“noguldījumu iespēja” ir Eurosistēmas sniegta pastāvīgā iespēja, kuru darījuma partneri var izmantot, lai ar NCB palīdzību Eurosistēmā veiktu noguldījumus uz nakti ar iepriekš noteiktu procentu likmi;

22)

“noguldījumu iespējas procentu likme” ir procentu likme, ko piemēro noguldījumu iespējai;

23)

“iekšzemes izmantošana” notiek, dalībvalstī, kuras valūta ir euro, reģistrētam darījuma partnerim kā nodrošinājumu iesniedzot aktīvus, kas emitēti un tiek turēti dalībvalstī, kura ir tā vietējās NCB dalībvalsts, vai kredītprasības, ja kredītprasības līgumu regulē tā vietējās NCB dalībvalsts tiesību akti, un RMBD, kurus emitējušas iestādes, kas reģistrētas vietējās NCB dalībvalstī;

24)

“iezīmēšanas sistēma” ir sistēma NCB nodrošinājuma pārvaldīšanai, ar kuras palīdzību likviditāte tiek sniegta pret noteiktiem, identificējamiem aktīviem, kas iezīmēti kā nodrošinājums noteiktām Eurosistēmas kredītoperācijām. Vietējā NCB var atļaut šo aktīvu aizstāšanu ar citiem noteiktiem atbilstošajiem aktīviem, ja tie iezīmēti kā nodrošinājums un ir pietiekami konkrētajai operācijai;

25)

“atbilstošie aktīvi” ir aktīvi, kas atbilst ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem un attiecīgi ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās;

26)

“dienas beigas” ir darbadienas laiks pēc TARGET2 slēgšanas, kurā pabeidz attiecīgajā dienā TARGET2 veikto maksājumu apstrādi;

27)

“eurozonas inflācijas indekss” ir Eurostat vai dalībvalsts, kuras valūta ir euro, nacionālās statistikas iestādes sagatavots indekss (piemēram, Saskaņotais patēriņa cenu indekss; SPCI);

28)

“Eiropas Ekonomikas zona” (EEZ) ir visas dalībvalstis neatkarīgi no tā, vai tās formāli pievienojušās EEZ, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija;

29)

“Eurosistēma” ir ECB un NCB;

30)

“Eurosistēmas darbadiena” ir jebkura diena, kurā ECB un vismaz viena NCB ir atvērta, lai veiktu Eurosistēmas monetārās politikas operācijas;

31)

“Eurosistēmas kredītoperācijas” ir: a) likviditāti palielinošie reversie darījumi, t. i., likviditāti palielinošās Eurosistēmas monetārās politikas operācijas, izņemot valūtas mijmaiņas darījumus monetārās politikas mērķiem un tiešo pirkšanu; un b) dienas kredīts;

32)

“Eurosistēmas monetārās politikas operācijas” ir atklātā tirgus operācijas un pastāvīgās iespējas;

33)

“Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējums” ir ECB interneta vietnē pieejams regulējums VNS un saikņu novērtēšanai, lai noteiktu to atbilstību izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās;

34)

“galīgais pārvedums” ir neatsaucams beznosacījumu pārvedums, ar kuru tiek izpildīts pienākums veikt minēto pārvedumu;

35)

“finanšu sabiedrība” ir finanšu sabiedrība Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 549/2013 (10) izpratnē;

36)

“precizējošā operācija” ir tādu atklātā tirgus operāciju kategorija, ko Eurosistēma veic, lai novērstu likviditātes svārstības tirgū;

37)

“fiksētas procentu likmes kuponi” ir parāda instrumenti ar iepriekš noteiktu regulāru procentu maksājumu;

38)

“fiksētas procentu likmes izsoles procedūra” ir izsoles procedūra, kurā ECB nosaka procentu likmi, cenu, mijmaiņas darījuma punktu vai starpību pirms izsoles procedūras un kurā iesaistītie darījuma partneri iesniedz pieteikumus par darījuma summu, kuru tie vēlas veikt ar šādu fiksētu procentu likmi, cenu, mijmaiņas darījuma punktu vai starpību;

39)

“mainīgas procentu likmes kupons” ir kupons, kas saistīts ar atsauces procentu likmi, ja kuponam atbilstošais procentu likmes mainīšanas periods nav ilgāks par vienu gadu;

40)

“valūtas mijmaiņas darījums monetārās politikas mērķiem” ir atklātā tirgus operāciju veikšanā izmantots instruments, ar kura palīdzību Eurosistēma pērk vai pārdod euro par ārvalstu valūtu tagadnes darījumā un vienlaikus pārdod vai pērk tos atpakaļ nākotnes darījumā noteiktā atpirkšanas datumā;

41)

“vietējā NCB” ir tādas dalībvalsts NCB, kuras valūta ir euro un kurā darījuma partneris reģistrēts;

42)

“Eurosistēmas regulāro izsoles operāciju indikatīvais grafiks” ir Eurosistēmas izstrādāts un ECB Padomes apstiprināts grafiks, kurā norādīts rezervju prasību izpildes perioda laiks, kā arī galveno refinansēšanas operāciju un regulāro ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju izziņošana, piešķīrums un termiņš;

43)

“starptautiskais centrālais vērtspapīru depozitārijs” (SCVD) ir CVD, kurš veic norēķinus par starptautiski tirgotiem dažādu nacionālo tirgu vērtspapīriem parasti no dažādu valūtu zonām;

44)

“starptautiska organizācija” ir Regulas (ES) Nr. 575/2013 118. pantā minēta institūcija, darījumiem ar šādu institūciju nosakot 0 % riska pakāpi;

45)

“starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs” (ISIN) ir starptautisks identifikācijas kods, ko piešķir finanšu tirgos emitētiem vērtspapīriem;

46)

“dienas kredīts” ir kredīts, kas izsniegts uz laiku, kas nepārsniedz vienu darbadienu, kā noteikts Pamatnostādnē ECB/2012/27;

47)

“ECB parāda sertifikātu emisija” ir monetārās politikas instruments, kuru izmanto atklātā tirgus operāciju veikšanā un ar kura palīdzību ECB emitē parāda vērtspapīrus, kas veido ECB parādsaistības pret sertifikāta turētājiem;

48)

“liela apjoma nodrošinātās obligācijas” ir nodrošinātās obligācijas, kuras emitētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (11) 52. panta 4. punktu, kuru emisijas apjoms ir vismaz 1 mljrd. euro un kurām vismaz trīs tirgus veidotāji nosaka regulāras pirkšanas un pārdošanas cenas;

49)

“līzinga saistības” ir plānotie un līgumā noteiktie līzinga ņēmēja maksājumi līzinga devējam saskaņā ar līzinga līguma noteikumiem. Atlikusī vērtība nav līzinga saistības;

50)

“likviditātes atbalsts” ir jebkurš strukturāls, faktisks vai potenciāls mehānisms, kas izstrādāts vai tiek uzskatīts par piemērotu, lai segtu naudas plūsmas pagaidu deficītu, kas var rasties ABS darījuma laikā;

51)

“ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas” (ITRO) ir tādu atklātā tirgus operāciju kategorija, ko Eurosistēma veic reverso darījumu veidā, kuru mērķis ir nodrošināt likviditāti un kuru termiņš ir ilgāks par finanšu sektora galveno refinansēšanas operāciju termiņu;

52)

“galvenās refinansēšanas operācijas” (GRO) ir tādu regulāru atklātā tirgus operāciju kategorija, ko Eurosistēma veic reverso darījumu veidā;

53)

“izpildes periods” ir izpildes periods Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) izpratnē;

54)

“papildu nodrošinājuma pieprasījums” ir procedūra, kas saistīta ar starpības līdz tirgus vērtībai segšanu vai atmaksu, kas nozīmē, ka, ja, veicot regulāru pārvērtēšanu, tiek konstatēts, ka to darījuma partnera aktīvu vērtība, kuri mobilizēti kā nodrošinājums, noslīdējusi zem noteikta līmeņa, Eurosistēma prasa darījuma partnerim nodrošināt papildu atbilstošos aktīvus vai naudas līdzekļus. Pūla sistēmās papildu nodrošinājuma pieprasījumu veic tikai nepietiekama nodrošinājuma gadījumā, bet iezīmēšanas sistēmu gadījumā veic simetriskus papildu nodrošinājuma pieprasījumus, katru metodi piemērojot saskaņā ar vietējās NCB nacionālo dokumentāciju;

55)

“robežlikme” ir likviditāti palielinošo mainīgas procentu likmes izsoles procedūru zemākā procentu likme, ar kuru pieteikumi tiek apmierināti, vai likviditāti samazinošo mainīgas procentu likmes izsoles procedūru augstākā procentu likme, ar kuru pieteikumi tiek apmierināti;

56)

“aizdevumu iespēja uz nakti” ir Eurosistēmas piedāvāta pastāvīgā iespēja, ko darījuma partneri var izmantot, lai saņemtu no Eurosistēmas kredītu uz nakti ar iepriekš noteiktu procentu likmi, ņemot vērā prasību kā nodrošinājumu iesniegt atbilstošos aktīvus pietiekamā apjomā;

57)

“aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme” ir procentu likme, ko piemēro aizdevumu iespējai uz nakti;

58)

“mijmaiņas darījuma robežpunkta kotācija” ir mijmaiņas darījuma punkta kotācija, ar kuru tiek sasniegts kopējais izsolē piedāvātais apjoms;

59)

“tirgojami aktīvi” ir parāda instrumenti, kurus atļauts pārdot tirgū un kuri atbilst ceturtajā daļā noteiktajiem atbilstības kritērijiem;

60)

“termiņa beigu datums” ir datums, kurā beidzas Eurosistēmas monetārās politikas operācijas termiņš. Atpirkšanas līguma vai mijmaiņas darījuma gadījumā termiņa beigu datums atbilst atpirkšanas datumam;

61)

“dalībvalsts” ir Savienības dalībvalsts;

62)

multi cédulas” ir parāda instrumenti, kurus emitējis noteikts Spānijas ĪNS (Fondo de Titulización de Activos; FTA), ļaujot pūlā apvienot noteiktu skaitu neliela apjoma atsevišķu cédulas (Spānijas nodrošināto obligāciju), kurām ir dažādi iniciatori;

63)

“daudzpusējā attīstības banka” ir Regulas (ES) Nr. 575/2013 117. panta 2. punktā minētā institūcija, darījumiem ar šādu institūciju nosakot 0 % riska pakāpi;

64)

“vairāku procentu likmju izsole” (amerikāņu izsole) ir izsole, kurā piešķīruma procentu likme vai cena, vai mijmaiņas darījuma punkts ir vienāds ar to procentu likmi vai cenu, vai mijmaiņas darījuma punktu, kuru piedāvā katrā atsevišķā pieteikumā;

65)

“daudzpakāpju kupons” ir kupona struktūra, kuras mainīgā daļa (x) palielinās vairāk nekā vienu reizi aktīva termiņa laikā noteiktos datumos, saskaņā ar iepriekš noteiktu grafiku, parasti pieprasījuma datumā vai kupona izmaksas datumā;

66)

“nacionālā centrālā banka” (NCB) ir nacionālā centrālā banka dalībvalstī, kuras valūta ir euro;

67)

“NCB darbadiena” ir jebkura diena, kurā NCB ir atvērta Eurosistēmas monetārās politikas operāciju veikšanai, t. sk. dienas, kurās šādu NCB filiāles var būt slēgtas vietējo vai reģionālo svētku dienu dēļ;

68)

“ārpus EEZ esošās G10 valstis” ir valstis, kuras piedalās Desmit valstu grupā (G10) un kuras nav EEZ valstis, t. i., Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Japāna un Šveice;

69)

“nefinanšu sabiedrība” ir nefinanšu sabiedrība Regulas (ES) Nr. 549/2013 izpratnē;

70)

“netirgojams aktīvs” ir jebkurš no šiem aktīviem: termiņnoguldījumi, kredītprasības un RMBD;

71)

“citas nodrošinātās obligācijas” ir strukturētas nodrošinātās obligācijas un multi cédulas;

72)

“tiešais darījums” ir atklātā tirgus operāciju veikšanā izmantots instruments, ar kura palīdzību Eurosistēma pērk vai pārdod atbilstošos tirgojamos aktīvus tieši tirgū (tagadnes vai nākotnes darījumos), īpašumtiesībām no pārdevēja pilnībā pārejot pie pircēja bez saistītas reversas īpašumtiesību pārejas;

73)

“pūla sistēma” ir NCB nodrošinājuma pārvaldības sistēma, ar kuras palīdzību darījuma partneris šajā NCB tur pūla kontu, kurā nogulda aktīvus, kas nodrošina šā darījuma partnera attiecīgās Eurosistēmas kredītoperācijas, aktīvus grāmatojot tā, ka atsevišķi atbilstošie aktīvi nav saistīti ar konkrētu Eurosistēmas kredītoperāciju un darījuma partneris atbilstošos aktīvus var aizstāt nepārtraukti;

74)

“publisks kredītreitings” ir kredītreitings: a) kuru piešķīrušas Savienībā reģistrētas un Eurosistēmas atzītas kredītreitingu aģentūras un b) kurš atklāts publiski vai izplatīts abonentiem;

75)

“valsts sektora iestāde” ir iestāde, kuru nacionālā statistikas iestāde klasificē kā valsts sektoram piederošu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013;

76)

“ātrā izsole” ir izsoles procedūra, kuru parasti veic 105 minūšu laikā no izsoles izziņošanas līdz piešķīruma rezultātu apstiprināšanai un kurā var ļaut piedalīties ierobežotam skaitam darījuma partneru, kā sīkāk noteikts otrajā daļā;

77)

“atpirkšanas līgums” ir vienošanās, saskaņā ar kuru atbilstošais aktīvs tiek pārdots pircējam, pārdevējam nepaturot īpašumtiesības, taču pārdevējs vienlaikus iegūst tiesības un pienākumu atpirkt līdzvērtīgu aktīvu par konkrētu cenu kādā nākotnes datumā vai pēc pieprasījuma;

78)

“atpirkšanas datums” ir datums, kurā pircējam ir pienākums atpārdot pārdevējam līdzvērtīgus aktīvus saskaņā ar atpirkšanas līgumu;

79)

“atpirkšanas cena” ir cena, par kuru pircējam saskaņā ar atpirkšanas līgumu jāatpārdod līdzvērtīgi aktīvi pārdevējam. Atpirkšanas cena ir vienāda ar pirkšanas cenas un uzcenojuma summu, kur uzcenojums atbilst procentiem, kas maksājami par piesaistītajiem līdzekļiem operācijas darbības periodā;

80)

“reversais darījums” ir instruments, ko izmanto atklātā tirgus operāciju veikšanā un nodrošinot piekļuvi aizdevumu iespējai uz nakti, ar kura palīdzību NCB pērk vai pārdod atbilstošos aktīvus saskaņā ar atpirkšanas līgumu vai veic kredītoperācijas nodrošinātu aizdevumu veidā;

81)

“vērtspapīru konts” ir vērtspapīru konts, kuru pārvalda SCVD, CVD vai NCB un kurā kredītiestādes var noguldīt Eurosistēmas kredītoperācijām atbilstošus vērtspapīrus;

82)

“vērtspapīru norēķinu sistēma” (VNS) ir sistēma, kas ļauj pārvest vērtspapīrus bez samaksas vai pret samaksu (piegāde pret samaksu);

83)

“norēķina datums” ir datums, kurā tiek veikts norēķins par darījumu;

84)

“vienas procentu likmes izsole (holandiešu izsole)” ir izsole, kurā piešķīruma procentu likme vai cena, vai mijmaiņas darījuma punkts, ko piemēro visiem apmierinātajiem pieteikumiem, ir vienāda ar robežlikmi vai cenu, vai mijmaiņas darījuma punktu;

85)

“īpašam nolūkam dibināta sabiedrība” (ĪNS) ir īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu, Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 66. apakšpunkta izpratnē;

86)

“standartizsole” ir izsoles procedūra, kuru parasti veic 24 stundu laikā no izsoles izziņošanas līdz piešķīruma rezultātu apstiprināšanai;

87)

“strukturālās operācijas” ir tādu atklātā tirgus operāciju kategorija, kuras Eurosistēma veic, lai koriģētu Eurosistēmas strukturālo likviditātes pozīciju pret finanšu sektoru vai sasniegtu citus monetārās politikas mērķus, kā sīkāk noteikts otrajā daļā;

88)

“strukturētās nodrošinātās obligācijas” ir nodrošinātās obligācijas, izņemot multi-cédulas, kuras nav emitētas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punkta prasībām;

89)

“mijmaiņas darījuma punkts” ir starpība starp tagadnes darījuma kursu un nākotnes darījuma kursu valūtas mijmaiņas darījumā, kas noteikti saskaņā ar vispārējiem tirgus principiem;

90)

“papildu emisija” ir emisija, kas veido vienu sēriju kopā ar agrāku emisiju;

91)

TARGET2” ir reālā laika bruto norēķinu sistēma euro, kas nodrošina maksājumu norēķinus euro, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, un kas darbojas saskaņā ar Pamatnostādnē ECB/2012/27 noteikto;

92)

“izsoles procedūra” ir procedūra, ar kuras palīdzību Eurosistēma palielina vai samazina tirgus likviditāti un kurā NCB slēdz darījumus, pēc publiska paziņojuma pieņemot darījuma partneru iesniegtus pieteikumus;

93)

“darījuma datums” (T) ir datums, kurā tiek veikts darījums, t. i., tiek slēgts līgums par finanšu darījumu starp diviem darījuma partneriem. Darījuma datums var sakrist ar darījuma norēķina datumu (norēķins tajā pašā dienā) vai būt noteiktu darbadienu skaitu pirms tā (norēķina datumu nosaka, T pieskaitot laiku līdz norēķina veikšanai);

94)

“tradicionālās nodrošinātās obligācijas” ir nodrošinātās obligācijas, kuras nav liela apjoma nodrošinātās obligācijas un kuras ir emitētas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punkta prasībām;

95)

“trīspusējs aģents” ir VNS operators, kas noslēdzis līgumu ar NCB, saskaņā ar kuru šādam operatoram jāsniedz noteikti nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumi kā šīs NCB aģentam;

96)

“Savienība” ir Eiropas Savienība;

97)

“novērtējuma diskonts” ir procentuāls samazinājums, ko piemēro tāda aktīva tirgus vērtībai, kurš kā nodrošinājums mobilizēts Eurosistēmas kredītoperācijās;

98)

“novērtējuma pazeminājums” ir Eurosistēmas kredītoperācijās noteikts nodrošinājumam mobilizēta aktīva tirgus vērtības procentuāls samazinājums pirms novērtējuma diskonta piemērošanas;

99)

“mainīgas procentu likmes izsoles procedūra” ir izsoles procedūra, ar kuras palīdzību iesaistītie darījuma partneri iesniedz pieteikumus gan par summu, par kuru tie vēlas veikt darījumu, gan procentu likmi, mijmaiņas darījuma punktu vai cenu, par kuru tie vēlas veikt darījumu ar Eurosistēmu, sacenšoties cits ar citu, un kurā vispirms tiek apmierināti viskonkurētspējīgākie pieteikumi, kamēr nav izmantota kopējā piedāvātā summa;

100)

“nulles kupons” ir parāda instruments bez regulāra kupona maksājuma.

OTRĀ DAĻA

EUROSISTĒMAS MONETĀRĀS POLITIKAS INSTRUMENTI, OPERĀCIJAS UN PROCEDŪRAS

3. pants

Eurosistēmas monetārās politikas īstenošanas regulējums

1.   Monetārās politikas īstenošanā Eurosistēma izmanto šādus instrumentus:

a)

atklātā tirgus operācijas;

b)

pastāvīgās iespējas;

c)

obligāto rezervju prasības.

2.   Obligāto rezervju prasības noteiktas Regulā (EK) Nr. 2531/98 un Regulā (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9). Daži obligāto rezervju prasību elementi informācijas nolūkā atspoguļoti I pielikumā.

4. pants

Eurosistēmas monetārās politikas operāciju indikatīvais apraksts

Eurosistēmas monetārās politikas operāciju raksturlielumu pārskats iekļauts 1. tabulā.

1. tabula

Eurosistēmas monetārās politikas operāciju raksturlielumu pārskats

Monetārās politikas operāciju kategorijas

Instrumentu veidi

Termiņš

Biežums

Procedūra

Likviditātes palielināšana

Likviditātes samazināšana

Atklātā tirgus operācijas

Galvenās refinansēšanas operācijas

Reversie darījumi

1 nedēļa

Katru nedēļu

Standartizsoles procedūras

Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

Reversie darījumi

3 mēneši (12)

Katru mēnesi (12)

Standartizsoles procedūras

Precizējošās operācijas

Reversie darījumi

Reversie darījumi

Nestandartizēts

Nestandartizēts

Izsoles procedūras

Valūtas mijmaiņas darījumi

Valūtas mijmaiņas darījumi

 

 

Divpusējas procedūras

 

Termiņnoguldījumu piesaiste

 

 

 

Strukturālās operācijas

Reversie darījumi

Reversie darījumi

Nestandartizēts

Nestandartizēts

Standartizsoles procedūras

ECB parāda sertifikātu emisija

Mazāk nekā 12 mēnešu

Nestandartizēts

Tiešā pirkšana

Tiešā pārdošana

Nestandartizēts

Izsoles procedūras

Divpusējas procedūras

Pastāvīgās iespējas

Aizdevumu iespēja uz nakti

Reversie darījumi

Uz nakti

Piekļuve pēc darījuma partneru ieskatiem

Noguldījumu iespēja

Noguldījumi

Uz nakti

Piekļuve pēc darījuma partneru ieskatiem

I SADAĻA

ATKLĀTĀ TIRGUS OPERĀCIJAS

1. NODAĻA

Atklātā tirgus operāciju pārskats

5. pants

Atklātā tirgus operāciju kategoriju un instrumentu pārskats

1.   Eurosistēma var veikt atklātā tirgus operācijas, lai ietekmētu procentu likmju virzību, pārvaldītu likviditāti finanšu tirgū un informētu par monetārās politikas nostāju.

2.   Atkarībā no to konkrētā mērķa atklātā tirgus operācijas var apvienot šādās kategorijās:

a)

galvenās refinansēšanas operācijas;

b)

ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas;

c)

precizējošās operācijas;

d)

strukturālās operācijas.

3.   Atklātā tirgus operācijas veic, izmantojot šādus instrumentus:

a)

reversie darījumi;

b)

valūtas mijmaiņas darījumi monetārās politikas mērķiem;

c)

termiņnoguldījumu piesaiste;

d)

ECB parāda sertifikātu emisija;

e)

tiešie darījumi.

4.   Attiecībā uz konkrētām atklātā tirgus operāciju kategorijām, kas noteiktas 2. punktā, piemēro šādus 3. punktā minētos instrumentus:

a)

GRO un ITRO veic, tikai izmantojot reversos darījumus;

b)

precizējošās operācijas var veikt, izmantojot:

i)

reversos darījumus;

ii)

valūtas mijmaiņas darījumus monetārās politikas vajadzībām;

iii)

termiņnoguldījumu piesaisti;

c)

strukturālās operācijas var veikt, izmantojot:

i)

reversos darījumus;

ii)

ECB parāda sertifikātu emisiju;

iii)

tiešos darījumus.

5.   ECB iniciē atklātā tirgus operācijas un lemj par noteikumiem un nosacījumiem to veikšanai, kā arī izmantojamiem instrumentiem.

2. NODAĻA

Atklātā tirgus operāciju kategorijas

6. pants

Galvenās refinansēšanas operācijas

1.   Eurosistēma veic GRO, izmantojot reversos darījumus.

2.   Attiecībā uz to operacionālajām pazīmēm GRO:

a)

ir likviditāti palielinošas operācijas;

b)

parasti tiek veiktas katru nedēļu saskaņā ar Eurosistēmas regulāro izsoles operāciju indikatīvo grafiku;

c)

parasti ir ar vienas nedēļas termiņu, kā norādīts Eurosistēmas regulāro izsoles operāciju indikatīvajā grafikā, ņemot vērā 3. punktā noteikto izņēmumu;

d)

NCB tās veic decentralizēti;

e)

tiek veiktas ar standartizsoles procedūras palīdzību;

f)

uz tām attiecas 55. pantā noteiktie atbilstības kritēriji, kas jāievēro visiem darījuma partneriem, kuri iesniedz pieteikumus šādām operācijām;

g)

to pamatā kā nodrošinājums ir atbilstošie aktīvi.

3.   GRO termiņš var atšķirties, ņemot vērā atšķirīgas svētku dienas dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

4.   ECB Padome regulāri lemj par GRO procentu likmēm. Pārskatītās procentu likmes stājas spēkā ar jaunā rezervju prasību izpildes perioda sākumu.

5.   Neierobežojot 4. punktu, ECB Padome var grozīt GRO procentu likmi jebkurā laikā. Šāds lēmums stājas spēkā ne agrāk kā nākamajā Eurosistēmas darbadienā.

6.   GRO veic ar fiksētas procentu likmes izsoļu procedūru vai mainīgas procentu likmes izsoļu procedūru palīdzību saskaņā ar Eurosistēmas lēmumu.

7. pants

Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

1.   Eurosistēma veic ITRO, izmantojot reversos darījumus, lai nodrošinātu darījuma partnerus ar likviditāti, kuras termiņš ir ilgāks nekā GRO termiņš.

2.   Attiecībā uz to operacionālajām pazīmēm ITRO:

a)

ir likviditāti palielinošas reversās operācijas;

b)

tiek regulāri veiktas katru mēnesi saskaņā ar Eurosistēmas regulāro izsoles operāciju indikatīvo grafiku, ņemot vērā 4. punktā noteikto izņēmumu;

c)

to termiņš parasti ir trīs mēneši saskaņā ar Eurosistēmas regulāro izsoles operāciju indikatīvo grafiku, ņemot vērā 3. un 4. punktā noteikto izņēmumu;

d)

NCB tās veic decentralizēti;

e)

tiek veiktas ar standartizsoles procedūras palīdzību;

f)

uz tām attiecas 55. pantā noteiktie atbilstības kritēriji, kas jāievēro visiem darījuma partneriem, kuri iesniedz pieteikumus šādām operācijām;

g)

to pamatā ir atbilstoši aktīvi kā nodrošinājums.

3.   ITRO termiņš var atšķirties, ņemot vērā atšķirīgas svētku dienas dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

4.   Eurosistēma neregulāri var veikt likviditāti palielinošas ITRO ar termiņu, kas nav trīs mēneši. Šādas operācijas nav noteiktas Eurosistēmas regulāro izsoles operāciju indikatīvajā grafikā.

5.   Šā panta 4. punktā minētajām ITRO ar termiņu ilgāku par trim mēnešiem, kuras tiek veiktas neregulāri, var būt pirmstermiņa atmaksas klauzula. Šāda klauzula var būt gan darījuma partneru izvēles iespēja, gan obligāts pienākums, saskaņā ar kuru darījuma partneri var atmaksāt visu summu vai daļu no summas, kas tiem piešķirta attiecīgajā operācijā. Obligātās pirmstermiņa atmaksas klauzulas pamatotas uz nepārprotamiem un iepriekš noteiktiem nosacījumiem. Datumus, kuros stājas spēkā pirmstermiņa atmaksa, Eurosistēma paziņo laikā, kad tiek izziņotas operācijas. Eurosistēma var nolemt izņēmuma gadījumos apturēt pirmstermiņa atmaksu noteiktos datumos, citstarp pamatojoties uz svētku dienām dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

6.   ITRO tiek veiktas ar mainīgas procentu likmes izsoles procedūru palīdzību, ja vien Eurosistēma nenolemj tās veikt ar fiksētas likmes izsoles procedūru. Šādā gadījumā procentu likme, ko piemēro fiksētas procentu likmes izsoles procedūrām, var tikt indeksēta ar pamatā esošu atsauces likmi (piemēram, vidējo GRO procentu likmi) attiecīgās operācijas darbības laikā ar procentu likmju starpību vai bez tās.

8. pants

Precizējošās operācijas

1.   Eurosistēma var veikt precizējošās operācijas, izmantojot reversos darījumus, valūtas mijmaiņas darījumus monetārās politikas mērķiem vai termiņnoguldījumu piesaisti, īpaši, lai novērstu likviditātes svārstības tirgū.

2.   Attiecībā uz to operacionālajām pazīmēm precizējošās operācijas:

a)

var tikt veiktas kā likviditāti palielinošās vai likviditāti samazinošās operācijas;

b)

var būt ar biežumu un termiņu, kas parasti nav standartizēts;

c)

parasti tiek veiktas ar ātrās izsoles procedūras palīdzību, ja vien Eurosistēma nenolemj konkrētu precizējošo operāciju veikt citā veidā (standartizsoles procedūra vai divpusējā procedūra), ņemot vērā specifiskus monetārās politikas apsvērumus vai reaģējot uz tirgus apstākļiem;

d)

NCB tās veic decentralizēti, neierobežojot 45. panta 3. punktu;

e)

uz tām attiecas darījuma partneru atbilstības kritēriji, kas noteikti trešajā daļā, atkarībā no:

i)

konkrēta instrumenta veida precizējošo operāciju veikšanai; un

ii)

šim konkrētajam instrumenta veidam piemērojamās procedūras;

f)

veicot tās ar reverso darījumu palīdzību, to pamatā ir atbilstošie aktīvi kā nodrošinājums.

3.   ECB var veikt precizējošās operācijas jebkurā Eurosistēmas darbadienā, lai novērstu likviditātes nesabalansētību rezervju prasību izpildes perioda laikā. Ja tirdzniecības diena, norēķina diena un atmaksas diena nav NCB darbadiena, attiecīgā NCB var neveikt šādas operācijas.

4.   Eurosistēma saglabā augstu elastības pakāpi, izvēloties procedūras un darbības iezīmes šādu operāciju veikšanai, lai tā varētu reaģēt uz apstākļiem tirgū.

9. pants

Strukturālās operācijas

1.   Eurosistēma var veikt strukturālās operācijas, izmantojot reversos darījumus, emitējot ECB parāda sertifikātus vai veicot tiešos darījumus, lai koriģētu Eurosistēmas strukturālo pozīciju attiecībā pret finanšu sistēmu vai lai sasniegtu citus monetārās politikas īstenošanas mērķus.

2.   Attiecībā uz to operacionālajām pazīmēm strukturālās operācijas:

a)

ir likviditāti palielinošas vai likviditāti samazinošas operācijas;

b)

var būt ar biežumu un termiņu, kas nav standartizēts;

c)

tiek veiktas ar izsoļu vai divpusējo procedūru palīdzību atkarībā no konkrētā instrumenta šīs strukturālās operācijas veikšanai;

d)

NCB tās veic decentralizēti;

e)

uz tām attiecas darījuma partneru atbilstības kritēriji, kas noteikti trešajā daļā, atkarībā no: i) konkrēta instrumenta veida strukturālo operāciju veikšanai un ii) šim konkrētajam instrumenta veidam piemērojamās procedūras;

f)

likviditāti palielinošu strukturālo operāciju pamatā ir atbilstoši aktīvi kā nodrošinājums, izņemot tiešos pirkumus.

3.   Eurosistēma saglabā augstu elastības pakāpi, izvēloties procedūras un darbības iezīmes strukturālo operāciju veikšanai, lai tā varētu reaģēt uz apstākļiem tirgū un citām strukturālām pārmaiņām.

3. NODAĻA

Atklātā tirgus operāciju instrumenti

10. pants

Reversie darījumi

1.   Reversie darījumi ir specifiski instrumenti atklātā tirgus operāciju veikšanai, ar kuru palīdzību NCB pērk vai pārdod atbilstošos aktīvus, izmantojot atpirkšanas līgumu, vai veic kredītoperācijas nodrošinātu aizdevumu veidā atkarībā no NCB piemērotajiem līgumu vai regulējošiem nosacījumiem.

2.   Atpirkšanas līgumi un nodrošinātie aizdevumi atbilst papildu prasībām šādiem instrumentiem, kas noteiktas septītajā daļā.

3.   Likviditāti palielinošie reversie darījumi pamatojas uz atbilstošiem aktīviem kā nodrošinājumu saskaņā ar ceturto daļu.

4.   Reverso darījumu operacionālās pazīmes ir atkarīgas no tās atklātā tirgus operāciju kategorijas, kurai tie tiek izmantoti.

5.   Likviditāti samazinošie reversie darījumi pamatojas uz Eurosistēmas sniegtiem aktīviem. Šo aktīvu atbilstības kritēriji ir identiski kritērijiem, ko piemēro atbilstošajiem aktīviem, kurus izmanto likviditāti palielinošajos reversajos darījumos saskaņā ar ceturto daļu. Likviditāti samazinošiem reversajiem darījumiem nepiemēro novērtējuma diskontus.

11. pants

Valūtas mijmaiņas darījumi monetārās politikas mērķiem

1.   Monetārās politikas mērķiem veiktie valūtas mijmaiņas darījumi sastāv no vienlaikus veiktiem tagadnes un nākotnes darījumiem, kuros euro maina pret ārvalstu valūtu.

2.   Valūtas mijmaiņas darījumi monetārās politikas mērķiem atbilst papildu prasībām šādiem instrumentiem, kas noteiktas septītajā daļā.

3.   Ja ECB Padome nav nolēmusi citādi, Eurosistēma vienmēr veic operācijas tikai ar plaši tirgotām valūtām un saskaņā ar standarta tirgus praksi.

4.   Katrā valūtas mijmaiņas darījumā monetārās politikas mērķiem Eurosistēma un darījuma partneri vienojas par tādiem mijmaiņas darījuma punktiem, kas tiek noteikti saskaņā ar vispārējo tirgus praksi. Valūtas mijmaiņas darījumu monetārās politikas mērķiem valūtas kursa nosacījumi noteikti 2. tabulā.

5.   Attiecībā uz to operacionālajām pazīmēm valūtas mijmaiņas darījumi monetārās politikas mērķiem:

a)

var tikt veikti kā likviditāti palielinošas vai likviditāti samazinošas operācijas;

b)

var būt ar biežumu un termiņu, kas nav standartizēts;

c)

tiek veikti ar ātrās izsoles procedūras vai divpusējās procedūras palīdzību, ja Eurosistēma nenolemj konkrētu operāciju veikt citā veidā (standartizsoles procedūra), ņemot vērā specifiskus monetārās politikas apsvērumus vai reaģējot uz tirgus apstākļiem;

d)

NCB tos veic decentralizēti, neierobežojot 45. panta 3. punktu.

6.   Uz darījuma partneriem valūtas mijmaiņas darījumos monetārās politikas mērķiem attiecas trešajā daļā noteiktie atbilstības kritēriji atkarībā no attiecīgajai operācijai piemērojamās procedūras.

2. tabula

Valūtas mijmaiņas darījumu monetārās politikas mērķiem valūtas kursa nosacījumi

S

euro (EUR) tagadnes darījuma kurss (valūtas mijmaiņas darījuma noslēgšanas dienā) attiecībā pret ārvalstu valūtu ABC:

Formula

FM

euro nākotnes darījuma kurss attiecībā pret ārvalstu valūtu ABC mijmaiņas darījuma atpirkšanas datumā (M):

Formula

ΔΜ

nākotnes kursu starpības punkti starp euro un valūtu ABC mijmaiņas darījuma atpirkšanas datumā (M):

Formula

N(.)

tagadnes valūtas summa; N(.)M ir nākotnes valūtas summa:

 

Formula vai Formula

 

Formula vai Formula

12. pants

Termiņnoguldījumu piesaiste

1.   Eurosistēma var aicināt darījuma partnerus veikt termiņnoguldījumus to vietējā NCB.

2.   No darījuma partneriem pieņemtie noguldījumi ir ar noteiktu termiņu, un tiem piemēro fiksētu procentu likmi.

3.   Termiņnoguldījumiem piemērotās procentu likmes var būt: a) pozitīvas; b) nulle procentu; c) negatīvas.

4.   Termiņnoguldījumam piemērotā procentu likme ir vienkārša procentu likme, aprēķināta saskaņā ar dienu aprēķina principu “faktiskais dienu skaits/360”. Procentus maksā noguldījuma termiņa beigās. Negatīvas procentu likmes gadījumā tās piemērošana termiņnoguldījumiem nozīmē noguldītāja maksājuma pienākumu pret vietējo NCB, t. sk. šīs NCB tiesības attiecīgi debetēt darījuma partnera kontu. NCB pret termiņnoguldījumiem nesniedz nodrošinājumu.

5.   Termiņnoguldījumi tiek turēti vietējās NCB kontos, pat ja šādas operācijas jāveic centralizēti ECB saskaņā ar 45. panta 3. punktu.

6.   Attiecībā uz tās operacionālajām pazīmēm termiņoguldījumu piesaiste:

a)

tiek veikta, lai mazinātu likviditāti;

b)

var tikt veikta, pamatojoties uz iepriekš izziņotu operāciju grafiku ar iepriekš noteiktu biežumu un termiņiem, vai var tikt veikta ad hoc, lai reaģētu uz likviditātes nosacījumu pārmaiņām (piemēram, termiņnoguldījumu piesaiste var tikt veikta rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā, lai novērstu likviditātes nesabalansētību, kas var būt uzkrājusies pēc pēdējās galvenās refinansēšanas operācijas);

c)

tiek veikta ar ātrās izsoles procedūras palīdzību, ja ECB nenolemj konkrētu operāciju veikt citā veidā (divpusējā procedūra vai standartizsoles procedūra), ņemot vērā specifiskus monetārās politikas apsvērumus vai reaģējot uz tirgus apstākļiem;

d)

NCB to veic decentralizēti, neierobežojot 45. panta 3. punktu.

7.   Uz darījuma partneriem, kas piedalās termiņnoguldījumu piesaistē, attiecas trešajā daļā noteiktie atbilstības kritēriji atkarībā no attiecīgajai operācijai piemērojamās procedūras.

13. pants

ECB parāda sertifikātu emisija

1.   ECB parāda sertifikāti ir ECB parādsaistības attiecībā pret sertifikāta turētāju.

2.   ECB parāda sertifikātus emitē un tur dematerializētā veidā vērtspapīru depozitārijos dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

3.   ECB nepiemēro nekādus ierobežojumus ECB parāda sertifikātu pārvedamībai.

4.   ECB var emitēt ECB parāda sertifikātus:

a)

par diskontētu emisijas summu, kas ir mazāka par nominālvērtību; vai

b)

par summu, kas ir lielāka par nominālvērtību;

kuri, termiņam iestājoties, jādzēš pēc nominālvērtības.

Emisijas summas un nominālvērtības (dzēšanas summas) starpība ir vienāda ar to procentu summu, kas saskaņā ar noteikto procentu likmi uzkrāta emisijas apjomam sertifikāta termiņā. Piemērotā procentu likme ir vienkārša procentu likme, kas aprēķināta saskaņā ar dienu aprēķina principu “faktiskais dienu skaits/360”. Emisijas apjoma aprēķins sniegts 3. tabulā.

3. tabula

ECB parāda sertifikātu emisija

Emisijas apjoms ir: Formula

kur:

N

ECB parāda sertifikāta nominālvērtība;

rI

procentu likme ( %);

D

ECB parāda sertifikāta termiņš (dienās);

PT

ECB parāda sertifikāta emisijas vērtība.

5.   Attiecībā uz ECB parāda sertifikātu operacionālajām pazīmēm:

a)

tie tiek emitēti kā likviditāti samazinošas atklātā tirgus operācijas;

b)

tos var emitēt regulāri vai neregulāri;

c)

to termiņš ir mazāks nekā 12 mēnešu;

d)

tie tiek emitēti ar standartizsoles procedūras palīdzību;

e)

tos decentralizēti izsola un norēķinus veic NCB.

6.   Uz darījuma partneriem, kuri piedalās standartizsoles procedūrā ECB parāda sertifikātu emisijai, attiecas šīs pamatnostādnes trešajā daļā noteiktie atbilstības kritēriji.

14. pants

Tiešie darījumi

1.   Tiešajā darījumā notiek pilnīga īpašumtiesību pāreja no pārdevēja pircējam bez saistītas reversas īpašumtiesību pārejas.

2.   Veicot tiešos darījumus un aprēķinot cenas, Eurosistēma darbojas saskaņā ar visplašāk pieņemtajiem tirgus principiem, kas piemērojami darījumā izmantotajiem parāda instrumentiem.

3.   Attiecībā uz to operacionālajām pazīmēm tiešie darījumi:

a)

var tikt veikti kā likviditāti palielinošās operācijas (tiešā pirkšana) vai likviditāti samazinošās operācijas (tiešā pārdošana);

b)

ir ar biežumu, kas nav standartizēts;

c)

tiek veikti ar divpusējo procedūru palīdzību, ja vien ECB nenolemj veikt konkrētu operāciju, izmantojot ātrās izsoles vai standartizsoles procedūru;

d)

NCB tos veic decentralizēti, neierobežojot 45. panta 3. punktu;

e)

tie pamatojas tikai uz atbilstošiem tirgojamiem aktīviem, kā noteikts ceturtajā daļā.

4.   Uz darījuma partneriem, kuri piedalās tiešajos darījumos, attiecas trešajā daļā noteiktie atbilstības kritēriji.

15. pants

Nodrošinājuma un norēķinu pienākumi reversajos darījumos un valūtas mijmaiņas darījumos monetārās politikas mērķiem

1.   Likviditāti palielinošajos reversajos darījumos un likviditāti palielinošajos valūtas mijmaiņas darījumos monetārās politikas mērķiem darījuma partneri:

a)

reverso darījumu gadījumā pārved pietiekamu daudzumu atbilstošo aktīvu vai valūtas mijmaiņas darījumu gadījumā – attiecīgu valūtas daudzumu norēķiniem norēķinu dienā;

b)

nodrošina pietiekamu operācijas nodrošinājumu līdz tās termiņam;

c)

ja vajadzīgs b) apakšpunkta izpildei – nodrošina pietiekamu nodrošinājumu, izpildot attiecīgus papildu nodrošinājuma pieprasījumus ar pietiekamu atbilstošo aktīvu vai naudas līdzekļu palīdzību.

2.   Likviditāti samazinošajos reversajos darījumos un likviditāti samazinošajos valūtas mijmaiņas darījumos monetārās politikas vajadzībām darījuma partneri:

a)

pārved pietiekamu daudzumu naudas līdzekļu, lai veiktu norēķinus par summām, kas tiem piešķirtas attiecīgajā likviditāti samazinošajā operācijā;

b)

nodrošina pietiekamu operācijas nodrošinājumu līdz tās termiņam;

c)

ja vajadzīgs b) apakšpunkta izpildei – nodrošina pietiekamu nodrošinājumu, izpildot attiecīgus papildu nodrošinājuma pieprasījumus ar pietiekamu atbilstošo aktīvu vai naudas līdzekļu palīdzību.

3.   Par prasību, kas minētas 1. un 2. punktā, neizpildi nosaka sankcijas, kas piemērojamas saskaņā ar 154.–157. pantu.

16. pants

Tiešās pirkšanas un pārdošanas, termiņnoguldījumu piesaistes un ECB parāda sertifikātu emisijas norēķinu pienākumi

1.   Atklātā tirgus operācijās, kuras veic, izmantojot tiešo pirkšanu un pārdošanu, termiņnoguldījumu piesaisti un ECB parāda sertifikātu emisiju, darījuma partneri pārved pietiekamu daudzumu atbilstošo aktīvu vai naudas līdzekļu, lai veiktu norēķinus par darījumā noteikto summu.

2.   Par prasības, kas minētas 1. punktā, neizpildi nosaka sankcijas, kas piemērojamas saskaņā ar 154.–157. pantu.

II SADAĻA

PASTĀVĪGĀS IESPĒJAS

17. pants

Pastāvīgās iespējas

1.   NCB piešķir piekļuvi Eurosistēmas piedāvātajām pastāvīgajām iespējām pēc to darījuma partneru iniciatīvas.

2.   Pastāvīgās iespējas iedala šādās kategorijās:

a)

aizdevumu iespēja uz nakti;

b)

noguldījumu iespēja.

3.   Pastāvīgo iespēju noteikumi un nosacījumi ir identiski visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

4.   Piekļuvi pastāvīgajām iespējām NCB piešķir tikai saskaņā ar ECB mērķiem un vispārīgajiem monetārās politikas apsvērumiem.

5.   ECB var jebkurā laikā mainīt pastāvīgo iespēju nosacījumus vai pārtraukt to darbību.

6.   ECB Padome regulāri lemj par pastāvīgo iespēju procentu likmēm. Pārskatītās procentu likmes stājas spēkā ar jaunā rezervju prasību izpildes perioda sākumu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 7. pantā. Vismaz trīs mēnešus pirms katra kalendārā gada sākuma ECB publicē rezervju prasību izpildes periodu kalendāru.

7.   Neierobežojot 6. punktu, ECB Padome var grozīt pastāvīgo iespēju procentu likmi jebkurā laikā. Šāds lēmums stājas spēkā ne agrāk kā nākamajā Eurosistēmas darbadienā.

1. NODAĻA

Aizdevumu iespēja uz nakti

18. pants

Aizdevumu iespējas uz nakti apraksts

1.   Darījuma partneri var izmantot aizdevumu iespēju uz nakti, lai iegūtu likviditāti uz nakti no Eurosistēmas, izmantojot reverso darījumu ar vietējo NCB ar iepriekš noteiktu procentu likmi pret atbilstošajiem aktīviem kā nodrošinājumu.

2.   NCB nodrošina likviditāti aizdevumu iespējas uz nakti ietvaros, izmantojot atpirkšanas līgumus vai nodrošinātus aizdevumus saskaņā ar NCB piemērojamiem līgumu vai regulējošiem nosacījumiem.

3.   Saskaņā ar aizdevumu iespēju uz nakti sniegtās likviditātes daudzums nav ierobežots, ņemot vērā prasību nodrošināt pienācīgu nodrošinājumu saskaņā ar 4. punktu.

4.   Darījuma partneriem tiek prasīts uzrādīt atbilstošus aktīvus kā nodrošinājumu pietiekamā daudzumā pirms aizdevumu iespējas uz nakti izmantošanas. Aktīvi iepriekš jānogulda attiecīgajā NCB vai jāiesniedz kopā ar lūgumu piekļūt aizdevumu iespējai uz nakti.

19. pants

Piekļuves nosacījumi aizdevumu iespējai uz nakti

1.   Iestādes, kuras atbilst 55. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem un kurām ir piekļuve kontam NCB, kurā var tikt veikti norēķini par darījumu, īpaši TARGET2, var piekļūt aizdevumu iespējai uz nakti.

2.   Piekļuvi aizdevumu iespējai uz nakti nodrošina tikai dienās, kad darbojas TARGET2. Dienās, kad VNS nedarbojas, piekļuvi aizdevumu iespējai uz nakti nodrošina, balstoties uz atbilstošajiem aktīviem, kas jau iepriekš noguldīti NCB.

3.   Ja NCB vai kāda no tās filiālēm noteiktās Eurosistēmas darbadienās nacionālo vai reģionālo svētku dienu dēļ nav atvērta monetārās politikas operāciju veikšanai, vietējā NCB iepriekš informē savus darījuma partnerus par kārtību, kādā var piekļūt aizdevumu iespējai uz nakti attiecīgajā svētku dienā.

4.   Piekļuvi aizdevumu iespējai uz nakti var piešķirt, pamatojoties uz darījuma partnera pieprasījumu vai automātiski, kā noteikts attiecīgi 5. un 6. punktā.

5.   Darījuma partneris var nosūtīt savai vietējai NCB pieprasījumu par piekļuvi aizdevumu iespējai uz nakti. Ar nosacījumu, ka vietējā NCB pieprasījumu saņem ne vēlāk kā 15 minūšu pēc TARGET2 slēgšanas laika, NCB pieprasījumu apstrādā TARGET2 tajā pašā dienā. Pēdējā Eurosistēmas rezervju prasību izpildes perioda darbadienā termiņš, kas noteikts piekļuves aizdevumu iespējai uz nakti pieprasījumam, tiek pagarināts vēl par 15 minūtēm. Piekļuves aizdevumu iespējai uz nakti pieprasījumā norāda nepieciešamā kredīta summu. Darījuma partneris iesniedz pietiekamu daudzumu atbilstošo aktīvu kā darījuma nodrošinājumu, ja vien darījuma partneris šādus aktīvus jau nav noguldījis iepriekš vietējā NCB saskaņā ar 18. panta 4. punktu.

6.   Katras darbadienas beigās pēc dienas beigu kontroles procedūru pabeigšanas negatīvs darījuma partnera norēķinu konta atlikums vietējā NCB automātiski tiek uzskatīts par pieprasījumu aizdevumu iespējas uz nakti izmantošanai. Lai izpildītu 18. panta 4. punkta prasību, darījuma partneri iepriekš nogulda pietiekamu daudzumu atbilstošo aktīvu darījumam ar vietējo NCB pirms šāda automātiska pieprasījuma rašanās. Par šā piekļuves nosacījuma neizpildi tiek piemērotas sankcijas saskaņā ar 154.–157. pantu.

20. pants

Aizdevumu iespējas uz nakti termiņš un procentu likme

1.   Kredīts, izmantojot aizdevumu iespēju, tiek izsniegts uz nakti. Darījuma partneriem, kuri tieši piedalās TARGET2, kredītu atmaksā nākamajā sistēmu darbības dienā, brīdī, kad uzsāk darbību: a) TARGET2 un b) attiecīgās VNS.

2.   Procentu likmi par aizdevumu iespējas uz nakti izmantošanu Eurosistēma paziņo iepriekš, un to aprēķina kā vienkāršu procentu likmi saskaņā ar dienu aprēķina principu “faktiskais dienu skaits/360”. Procentu likmi, ko piemēro aizdevumu iespējai uz nakti, sauc par aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmi.

3.   Aizdevumu iespējas uz nakti procentus un kredītu atmaksā vienlaikus.

2. NODAĻA

Noguldījumu iespēja

21. pants

Noguldījumu iespējas apraksts

1.   Darījuma partneri var izmantot noguldījumu iespēju, lai veiktu noguldījumus uz nakti Eurosistēmā, izmantojot vietējo NCB, kuriem piemēro iepriekšnoteiktu procentu likmi.

2.   Noguldījumu iespējai piemērotā procentu likme var būt: a) pozitīva; b) nulle procentu; c) negatīva.

3.   NCB pret noguldījumu nesniedz nekādu nodrošinājumu.

4.   Summa, ko darījuma partneris var noguldīt, izmantojot noguldījumu iespēju, netiek ierobežota.

22. pants

Piekļuves nosacījumi noguldījumu iespējai

1.   Iestādes, kuras atbilst 55. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem un kurām ir piekļuve kontam NCB, kurā var tikt veikti norēķini par darījumu, īpaši TARGET2, var piekļūt noguldījumu iespējai. Piekļuvi noguldījumu iespējai nodrošina tikai dienās, kad darbojas TARGET2.

2.   Lai varētu iegūt piekļuvi noguldījumu iespējai, darījuma partnerim jānosūta pieprasījums vietējai NCB. Ar nosacījumu, ka vietējā NCB pieprasījumu saņem ne vēlāk kā 15 minūšu pēc TARGET2 slēgšanas laika, vietējā NCB pieprasījumu apstrādā TARGET2 tajā pašā dienā. Pēdējā Eurosistēmas rezervju prasību izpildes perioda darbadienā termiņš, kas noteikts piekļuves noguldījumu iespējai pieprasījumam, tiek pagarināts vēl par 15 minūtēm. Pieprasījumā norāda summu, kas tiks noguldīta, izmantojot noguldījumu iespēju.

3.   Ņemot vērā dažādu NCB dažādās kontu struktūras, NCB ar ECB atļauju var piemērot piekļuves nosacījumus, kas atšķiras no šajā pantā minētajiem. NCB sniedz informāciju darījuma partneriem par katru atkāpi no šajā pantā aprakstītajiem piekļuves nosacījumiem.

23. pants

Noguldījumu iespējas termiņš un procentu likme

1.   To noguldījumu termiņš, kuri veikti, izmantojot noguldījumu iespēju, ir nakts. Darījuma partneriem, kas tieši piedalās TARGET2, to noguldījumu termiņš, kuri veikti, izmantojot noguldījumu iespēju, ir laiks, kad tiek atvērta TARGET2 nākamajā šīs sistēmas darbības dienā.

2.   Procentu likmi par noguldījumu iespējas izmantošanu Eurosistēma paziņo iepriekš, un to aprēķina kā vienkāršu procentu likmi saskaņā ar dienu aprēķina principu “faktiskais dienu skaits/360”.

3.   Procentus par noguldījumiem maksā noguldījuma termiņa beigās. Negatīvas procentu likmes gadījumā tās piemērošana noguldījumu iespējai nozīmē noguldītāja maksājuma pienākumu pret vietējo NCB, t. sk. šīs NCB tiesības attiecīgi debetēt darījuma partnera kontu.

III SADAĻA

EUROSISTĒMAS MONETĀRĀS POLITIKAS OPERĀCIJU PROCEDŪRAS

1. NODAĻA

Eurosistēmas atklātā tirgus operāciju izsoles procedūras un divpusējās procedūras

24. pants

Atklātā tirgus operāciju procedūru veidi

Atklātā tirgus operācijas veic ar izsoles procedūru vai divpusējo procedūru palīdzību.

1. iedaļa

Izsoles procedūras

25. pants

Izsoles procedūru pārskats

1.   Izsoles procedūras veic sešos operacionālajos posmos, kā noteikts 4. tabulā.

4. tabula

Izsoles procedūru operacionālie posmi

1. posms.

Paziņojums par izsoli

a)

ECB paziņojums, izmantojot publiskos informācijas tīklus un ECB interneta vietni

b)

NCB paziņojums, izmantojot nacionālos informācijas tīklus un tieši individuāliem darījuma partneriem (ja nepieciešams)

2. posms.

Darījuma partneru izsoles pieteikumu gatavošana un iesniegšana

3. posms.

Eurosistēmas veikta izsoles pieteikumu apkopošana

4. posms.

Izsoles piešķīruma sadale un izsoles rezultātu paziņošana

a)

ECB lēmums par piešķīrumu

b)

Paziņojums par piešķīruma sadales rezultātiem, izmantojot publiskos informācijas tīklus un ECB interneta vietni

5. posms.

Individuālo piešķīruma rezultātu apliecināšana

6. posms.

Darījumu norēķini

2.   Izsoles procedūras veic standartizsoles procedūru vai ātrās izsoles procedūru veidā. Gan standartizsoles, gan ātrās izsoles procedūru operacionālās pazīmes ir vienādas, izņemot laika grafikus (5. un 6. tabula) un darījuma partneru loku.

5. tabula

Standartizsoles procedūras operacionālo posmu indikatīvais laika grafiks (norādīts Viduseiropas laiks  (13) )

Image

6. tabula

Ātrās izsoles procedūras operacionālo posmu indikatīvais laika grafiks (norādīts Viduseiropas laiks)

Image

3.   Eurosistēma var veikt fiksētas procentu likmes vai mainīgas procentu likmes procedūras.

26. pants

Standartizsoles procedūras

1.   Eurosistēma standartizsoles procedūras izmanto, lai veiktu: a) GRO; b) ITRO; c) noteiktas strukturālās operācijas, t. i., strukturālās reversās operācijas un ECB parāda sertifikātu emisiju.

2.   Eurosistēma standartizsoles procedūras var izmantot arī, lai veiktu precizējošās operācijas un strukturālās operācijas, kuras izpilda, izmantojot tiešo darījumu, ņemot vērā specifiskus monetārās politikas apsvērumus vai reaģējot uz tirgus apstākļiem.

3.   Standartizsoles procedūrās parasti: a) tās veic ne vēlāk kā 24 stundu laikā no paziņojuma par izsoli līdz piešķīruma rezultātu apstiprināšanai; un b) starp pieteikuma iesniegšanas termiņu un piešķīruma rezultātu paziņošanu ir aptuveni divas stundas laika.

4.   ECB var nolemt mainīt atsevišķu operāciju laika grafiku, ja tas nepieciešams.

27. pants

Ātrās izsoles procedūras

1.   Eurosistēma ātrās izsoles procedūras parasti izmanto, lai veiktu precizējošās operācijas, bet ātrās izsoles procedūras var tikt veiktas arī strukturālajām operācijām, kuras izpilda ar tiešo darījumu palīdzību, ņemot vērā specifiskus monetārās politikas apsvērumus vai reaģējot uz apstākļiem tirgū.

2.   Ātrās izsoles procedūras parasti veic 105 minūšu laikā no paziņojuma par izsoles procedūru līdz piešķīruma rezultātu apstiprināšanai, kas notiek tūlīt pēc izsoles rezultātu publiskās paziņošanas.

3.   ECB var nolemt mainīt atsevišķu operāciju laika grafiku, ja tas nepieciešams.

4.   Saskaņā ar 57. pantā noteiktajiem kritērijiem un procedūrām Eurosistēma dalībai ātrās izsoles procedūrās var izraudzīties ierobežotu darījuma partneru skaitu.

28. pants

Standartizsoles procedūru izpilde GRO un regulārajām ITRO, pamatojoties uz izsoļu grafiku

1.   Izsoles procedūras GRO un regulārajām ITRO veic saskaņā ar Eurosistēmas regulāro izsoles operāciju indikatīvo grafiku.

2.   Eurosistēmas regulāro izsoles operāciju indikatīvo grafiku publicē ECB un NCB interneta vietnēs ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tā kalendārā gada sākuma, kurā šis grafiks būs spēkā.

3.   GRO un ITRO indikatīvās darījuma dienas noteiktas 7. tabulā.

7. tabula

GRO un ITRO parastās darījuma dienas

Atklātā tirgus operāciju kategorija

Parastā darījuma diena (T)

GRO

Katra otrdiena (14)

Regulārās ITRO

Katra kalendārā mēneša pēdējā trešdiena (15)

29. pants

Precizējošo un strukturālo operāciju izsoles procedūru izpilde bez izsoles operāciju grafika

1.   Precizējošās operācijas netiek veiktas saskaņā ar kādu iepriekš izveidotu grafiku. ECB var nolemt veikt precizējošās operācijas jebkurā Eurosistēmas darbadienā. Šādās operācijās piedalās tikai tās NCB, kurās darījuma diena, norēķinu diena un atmaksāšanas diena ir NCB darbadienas.

2.   Strukturālās operācijas, kuras izpilda standartizsoles procedūru veidā, netiek veiktas saskaņā ar kādu iepriekš izveidotu grafiku. Parasti tās tiek veiktas un par tām norēķinās tajās dienās, kas visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, ir NCB darbadienas.

2. iedaļa

Izsoles procedūru operacionālie posmi

1. apakšiedaļa

Izsoles procedūru izziņošana

30. pants

Standartizsoles un ātrās izsoles procedūru izziņošana

1.   Standartizsoles un ātrās izsoles ECB iepriekš izziņo publiski, izmantojot informācijas tīklus un ECB interneta vietni. Turklāt NCB var izziņot standartizsoles, izmantojot nacionālos informācijas tīklus un tieši darījuma partneriem, ja nepieciešams.

2.   Ātrās izsoles procedūras ECB var iepriekš izziņot publiski, izmantojot informācijas tīklus un ECB interneta vietni. Ātrās izsoles procedūrās, kuras tiek iepriekš izziņotas publiski, NCB ar izraudzītajiem darījuma partneriem var sazināties tieši, ja nepieciešams. Ātrās izsoles procedūrās, kuras netiek iepriekš izziņotas publiski, NCB tieši sazinās ar izraudzītajiem darījuma partneriem.

3.   Paziņojums par izsoli ir uzaicinājums darījuma partneriem iesniegt juridiski saistošus pieteikumus. Paziņojums nav ECB vai NCB izteikts piedāvājums.

4.   Informācija, kas jāiekļauj publiskajā paziņojumā par izsoles procedūru, ir noteikta II pielikumā.

5.   ECB var veikt jebkurus pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, lai labotu kļūdas izsoles procedūras paziņojumā, t. sk. atcelt vai pārtraukt jau sāktu izsoles procedūru.

2. apakšiedaļa

Darījuma partneru izsoles pieteikumu sagatavošana un iesniegšana

31. pants

Pieteikumu iesniegšanas veids un vieta

1.   Pieteikumi jāiesniedz darījuma partnera vietējai NCB. Iestādes pieteikumus vietējai NCB drīkst iesniegt tikai viena institūcija katrā dalībvalstī, kuras valūta ir euro un kurā reģistrēta šī iestāde, t. i., galvenais birojs vai tam norīkota filiāle.

2.   Darījuma partneri pieteikumus iesniedz formātā, kas atbilst NCB attiecīgajai operācijai sniegtajam paraugam.

32. pants

Pieteikumu iesniegšana

1.   Fiksētas procentu likmes izsoles procedūrās darījuma partneriem pieteikumos jānorāda summa, ko tie vēlas izmantot darījumā ar NCB.

2.   Fiksētas procentu likmes valūtas mijmaiņas darījumu izsoles procedūrās darījuma partneri piedāvā valūtas apjomu, kas tiek uzturēts nemainīgs un ko tie plāno pārdot un atpirkt vai pirkt un atpārdot ar šo procentu likmi.

3.   Mainīgas procentu likmes izsoles procedūrās darījuma partneri var iesniegt izsoles pieteikumus ar ne vairāk kā 10 dažādām procentu likmēm, cenām vai mijmaiņas darījumu punktiem. Izņēmuma gadījumos Eurosistēma var noteikt ierobežojumu izsoles pieteikumu skaitam, ko var iesniegt katrs darījuma partneris. Katrā izsoles pieteikumā darījuma partneri norāda summu, par kuru viņi vēlas veikt darījumu, un attiecīgu procentu likmi, cenu vai mijmaiņas darījuma punktu. Procentu likmes vai mijmaiņas darījuma punkta pieteikumu darījuma solis ir 0,01 procentu punkts. Cenas pieteikumu darījuma solis ir 0,001 procentu punkts.

4.   Mainīgas procentu likmes valūtas mijmaiņas darījumu izsoles procedūrās darījuma partneri piedāvā valūtas apjomu, kas tiek uzturēts nemainīgs, un mijmaiņas darījuma punktu kotāciju, ar kuru tie plāno iesaistīties operācijā.

5.   Mainīgas procentu likmes valūtas mijmaiņas darījumu izsoles procedūrās mijmaiņas darījuma punkti tiek noteikti saskaņā ar standarta tirgus principiem, un to solis ir 0,01 procentu punkts.

6.   Attiecībā uz ECB parāda sertifikātu emisiju ECB var nolemt, ka pieteikumus izsaka kā cenu, nevis kā procentu likmi. Šādā gadījumā cenu izsaka kā procentuālo daļu no nominālvērtības ar trim zīmēm aiz komata.

33. pants

Minimālie un maksimālie pieteikumu apjomi

1.   GRO minimālais pieteikuma apjoms ir 1 000 000 euro. Pieteikumos, kas pārsniedz šo summu, darījuma apjoma solis ir 100 000 euro. Minimālo pieteikuma apjomu piemēro atsevišķi katram procentu likmes līmenim.

2.   ITRO katra NCB nosaka minimālo pieteikuma apjomu robežās no 10 000 euro līdz 1 000 000 euro. Pieteikumos, kas pārsniedz minimālo pieteikuma apjomu, darījuma apjoma solis ir 10 000 euro. Minimālo pieteikuma apjomu piemēro atsevišķi katram procentu likmes līmenim.

3.   Precizējošajām un strukturālajām operācijām minimālais pieteikuma apjoms ir 1 000 000 euro. Pieteikumos, kas pārsniedz šo summu, darījuma apjoma solis ir 100 000 euro. Minimālo pieteikuma apjomu piemēro katram atsevišķam procentu likmes, cenas vai mijmaiņas darījuma punktu līmenim atkarībā no konkrētā instrumenta veida.

4.   ECB var noteikt maksimālo pieteikuma apjomu, kas ir lielākais pieņemamais pieteikums no atsevišķa darījuma partnera, lai nepieļautu neproporcionāli lielus pieteikumus. Ja tas tiek noteikts, ECB datus par šādu maksimālo pieteikuma apjomu iekļauj publiskajā paziņojumā par izsoli.

34. pants

Minimālā un maksimālā pieteikuma procentu likme

1.   Likviditāti palielinošajās mainīgas procentu likmes izsoles procedūrās ECB var noteikt minimālo pieteikuma procentu likmi, kas ir zemākais procentu likmes līmenis, ar kuru darījuma partneri drīkst iesniegt pieteikumus.

2.   Likviditāti samazinošajās mainīgas procentu likmes izsoles procedūrās ECB var noteikt maksimālo pieteikuma procentu likmi, kas ir augstākais procentu likmes līmenis, ar kuru darījuma partneri drīkst iesniegt pieteikumus.

35. pants

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

1.   Darījuma partneri var atsaukt savus pieteikumus jebkurā laikā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.   Pēc termiņa beigām iesniegtie pieteikumi netiek izskatīti un tiek uzskatīti par neatbilstošiem.

3.   Vietējā NCB nosaka, vai darījuma partneris ievērojis pieteikumu iesniegšanas termiņu.

36. pants

Pieteikumu noraidīšana

1.   NCB noraida:

a)

visus darījuma partnera pieteikumus, ja pieteikumu kopsumma pārsniedz jebkādu ECB noteikto maksimālo pieteikuma limitu;

b)

jebkuru darījuma partnera pieteikumu, ja pieteikumā minētais apjoms ir mazāks par minimālo pieteikuma apjomu;

c)

jebkuru darījuma partnera pieteikumu, ja pieteikumā minētā procentu likme, cena vai mijmaiņas darījuma punkts ir zemāks par minimālo apstiprināto procentu likmi, cenu vai mijmaiņas darījuma punktu vai lielāks par maksimālo apstiprināto procentu likmi, cenu vai mijmaiņas darījuma punktu.

2.   NCB var noraidīt pieteikumus, kas ir nepilnīgi vai kas neatbilst attiecīgajam paraugam.

3.   Ja vietējā NCB lemj par pieteikuma noraidīšanu, tā informē darījuma partneri par savu lēmumu pirms izsoles piešķīruma.

3. apakšiedaļa

Izsoles piešķīruma sadales procedūra

37. pants

Piešķīruma sadale likviditāti palielinošajās un likviditāti samazinošajās fiksētas procentu likmes izsoles procedūrās

1.   Fiksētas procentu likmes izsoles procedūrā darījuma partneru pieteikumus sadala šādi:

a)

pieteikumus saskaita kopā;

b)

ja pieteikumu kopsumma pārsniedz kopējo piešķiramās likviditātes apjomu, iesniegtie pieteikumi tiek apmierināti proporcionāli piedāvātajam apjomam, pamatojoties uz izsoles apjoma attiecību pret pieteikumu kopsummu saskaņā ar III pielikuma 1. tabulu;

c)

katram darījuma partnerim piešķirto apjomu noapaļo līdz pilnam euro.

2.   ECB var nolemt piešķirt:

a)

minimālo piesķīruma apjomu, kas ir mazākais apjoms, kuru var piešķirt katram pieteikuma iesniedzējam; vai

b)

minimālo piešķīruma daļu, kas ir pieteikumu ar robežlikmi mazākā daļa (izteikta procentos), kuru var piešķirt katram pieteikuma iesniedzējam.

38. pants

Euro veikto likviditāti palielinošo mainīgas procentu likmes izsoles procedūru piešķīruma sadale

1.   Likviditāti palielinošā mainīgas likmes izsoles procedūrā euro darījuma partneru pieteikumus sadala šādi:

a)

izsoles pieteikumus sakārto dilstošā piedāvāto procentu likmju secībā vai augošā piedāvāto cenu secībā;

b)

vispirms tiek apmierināti pieteikumi ar augstāko procentu likmi (zemāko cenu), pēc tam – pieteikumi ar zemākām procentu likmēm (augstākām cenām), līdz izlietots viss likviditātes palielināšanai paredzētais līdzekļu apjoms;

c)

ja robežlikmes līmenī (augstākās apstiprinātās cenas līmenī) pieteikumu kopsumma pārsniedz atlikušo piešķiramo apjomu, to sadala proporcionāli starp pieteikumiem, pamatojoties uz atlikušā piešķiramā apjoma attiecību pret pieteikumu kopsummu robežlikmes līmenī (augstākās apstiprinātās cenas līmenī) saskaņā ar III pielikuma 2. tabulu;

d)

katram darījuma partnerim piešķirto apjomu noapaļo līdz pilnam euro.

2.   ECB var nolemt piešķirt katram veiksmīgajam pretendentam minimālo piešķīruma apjomu.

39. pants

Euro veikto likviditāti samazinošo mainīgas procentu likmes izsoles procedūru piešķīruma sadale

1.   Likviditāti samazinošā mainīgas procentu likmes izsoles procedūrā euro, kuru izmanto ECB parāda sertifikātu emisijai un termiņnoguldījumu piesaistei, darījuma partneru pieteikumus sadala šādi:

a)

izsoles pieteikumus sakārto augošā piedāvāto procentu likmju secībā vai dilstošā piedāvāto cenu secībā;

b)

vispirms tiek apmierināti pieteikumi ar zemāko procentu likmi (augstāko cenu), pēc tam – pieteikumi ar pakāpeniski augstākām procentu likmēm (zemākām cenām), līdz izlietots viss likviditātes samazināšanai paredzētais līdzekļu apjoms;

c)

ja robežlikmes līmenī (zemākās apstiprinātās cenas līmenī) pieteikumu kopsumma pārsniedz atlikušo piešķiramo apjomu, to sadala proporcionāli starp pieteikumiem, pamatojoties uz atlikušā piešķiramā apjoma attiecību pret pieteikumu kopsummu robežlikmes līmenī (zemākās apstiprinātās cenas līmenī) saskaņā ar III pielikuma 2. tabulu;

d)

katram darījuma partnerim piešķirto apjomu noapaļo līdz pilnam euro. Attiecībā uz ECB parāda sertifikātu emisiju piešķirto nominālvērtību noapaļo līdz tuvākajam 100 000 euro solim.

2.   ECB var nolemt piešķirt katram veiksmīgajam pretendentam minimālo piešķīruma apjomu.

40. pants

Likviditāti palielinošo mainīgas procentu likmes valūtas mijmaiņas darījumu izsoles procedūru piešķīruma sadale

1.   Likviditāti palielinošā mainīgas procentu likmes valūtas mijmaiņas darījumu izsoles procedūrā darījuma partneru pieteikumus sadala šādi:

a)

pieteikumus sakārto augošā mijmaiņas darījumu punktu kotācijas secībā, ņemot vērā kotācijas zīmi;

b)

kotācijas zīme ir atkarīga no ārvalstu valūtas un euro procentu likmju starpības zīmes. Attiecībā uz mijmaiņas darījuma termiņu:

i)

ja ārvalstu valūtas procentu likme ir augstāka par attiecīgo euro procentu likmi, mijmaiņas darījuma punkta kotācija ir pozitīva, t. i., euro kotē ar uzcenojumu attiecībā pret ārvalstu valūtu; un

ii)

ja ārvalstu valūtas procentu likme ir zemāka par attiecīgo euro procentu likmi, mijmaiņas darījuma punkta kotācija ir negatīva, t. i., euro kotē ar diskontu attiecībā pret ārvalstu valūtu;

c)

vispirms tiek apmierināti pieteikumi ar viszemāko mijmaiņas darījuma punkta kotāciju, pēc tam – pieteikumi ar pakāpeniski augstāku mijmaiņas darījuma punkta kotāciju, līdz izlietots viss noteiktais piešķiramais valūtas apjoms;

d)

ja visaugstākās apstiprinātās mijmaiņas darījuma punkta kotācijas līmenī (t. i., mijmaiņas darījuma robežpunkta kotācijas līmenī) pieteikumu kopsumma pārsniedz atlikušo piešķiramo apjomu, to sadala proporcionāli starp pieteikumiem, pamatojoties uz atlikušā piešķiramā apjoma attiecību pret pieteikumu kopsummu mijmaiņas darījuma robežpunkta kotācijas līmenī saskaņā ar III pielikuma 3. tabulu;

e)

Katram darījuma partnerim piešķirto apjomu noapaļo līdz pilnam euro.

2.   ECB var nolemt piešķirt katram veiksmīgajam pretendentam minimālo piešķīruma apjomu.

41. pants

Likviditāti samazinošo mainīgas procentu likmes valūtas mijmaiņas darījumu izsoles procedūru piešķīruma sadale

1.   Likviditāti samazinošā mainīgas procentu likmes valūtas mijmaiņas darījumu izsoles procedūrā darījuma partneru pieteikumus sadala šādi:

a)

pieteikumus sakārto dilstošā piedāvāto mijmaiņas darījumu punktu kotācijas secībā, ņemot vērā kotācijas zīmi;

b)

kotācijas zīme ir atkarīga no ārvalstu valūtas un euro procentu likmju starpības zīmes. Attiecībā uz mijmaiņas darījuma termiņu:

i)

ja ārvalstu valūtas procentu likme ir augstāka par attiecīgo euro procentu likmi, mijmaiņas darījuma punkta kotācija ir pozitīva, t. i., euro kotē ar uzcenojumu attiecībā pret ārvalstu valūtu; un

ii)

ja ārvalstu valūtas procentu likme ir zemāka par attiecīgo euro procentu likmi, mijmaiņas darījuma punkta kotācija ir negatīva, t. i., euro kotē ar diskontu attiecībā pret ārvalstu valūtu;

c)

vispirms tiek apmierināti pieteikumi ar augstāko mijmaiņas darījuma punkta kotāciju, pēc tam – pieteikumi ar pakāpeniski zemāku mijmaiņas darījuma punkta kotāciju, līdz:

i)

izlietots viss samazināmais valūtas apjoms; un

ii)

zemākajā apstiprinātajā mijmaiņas darījuma punkta kotācijā, t. i., mijmaiņas darījuma robežpunkta kotācijā, pieteikumu kopsumma pārsniedz atlikušo piešķiramo apjomu;

d)

atlikušo apjomu sadala proporcionāli starp pieteikumiem, pamatojoties uz atlikušā piešķiramā apjoma attiecību pret pieteikumu kopsummu valūtas mijmaiņas darījuma robežpunkta kotācijas līmenī saskaņā ar III pielikuma 3. tabulu. Katram darījuma partnerim piešķirto apjomu noapaļo līdz pilnam euro.

2.   ECB var nolemt piešķirt katram veiksmīgajam pretendentam minimālo piešķīruma apjomu.

42. pants

Mainīgas procentu likmes izsoles procedūru izsoles veids

Mainīgas procentu likmes izsoles procedūrām Eurosistēma var piemērot vai nu vienas procentu likmes izsoli (holandiešu izsoli), vai arī vairāku procentu likmju izsoli (amerikāņu izsoli).

4. apakšiedaļa

Izsoles rezultātu paziņošana

43. pants

Izsoles rezultātu paziņošana

1.   ECB publiski paziņo tās lēmumu par izsoles piešķīruma sadali attiecībā uz izsoles rezultātiem, izmantojot informācijas tīklus un ECB interneta vietni. Turklāt NCB var paziņot ECB lēmumu par izsoles piešķīruma sadali, izmantojot nacionālos informācijas tīklus un tieši darījuma partneriem, ja nepieciešams.

2.   Informācija, kura jāiekļauj publiskajā paziņojumā attiecībā uz izsoles rezultātiem, noteikta IV pielikumā.

3.   Ja lēmums par piešķīruma sadali satur kļūdainu informāciju attiecībā uz jebkuru informāciju 1. punktā minētajā publiskajā izsoles rezultātu paziņojumā, ECB var veikt jebkurus pasākumus, ko tā uzskata par nepieciešamiem, lai labotu šo kļūdaino informāciju.

4.   Pēc publiskā paziņojuma par 1. punktā minēto ECB lēmumu par izsoles piešķīruma sadali attiecībā uz izsoles rezultātiem NCB tieši apstiprina individuālos piešķīruma sadales rezultātus darījuma partneriem, katram darījuma partnerim saņemot individuālu un noteiktu apstiprinājumu par tā panākumiem izsoles procedūrā un precīzu tam piešķirto apjomu.

3. iedaļa

Eurosistēmas atklātā tirgus operāciju divpusējās procedūras

44. pants

Divpusējo procedūru pārskats

1.   Eurosistēma ar divpusējo procedūru palīdzību var veikt jebkuru no šādām atklātā tirgus operācijām:

a)

precizējošās operācijas (reversie darījumi, valūtas mijmaiņas darījumi vai termiņnoguldījumu piesaiste); vai

b)

strukturālās operācijas (tiešie darījumi).

2.   Atkarībā no konkrētā darījuma divpusējās procedūras var veikt, tieši kontaktējoties ar darījuma partneriem, kā noteikts 45. pantā, vai ar biržu un tirgus aģentu palīdzību, kā noteikts 46. pantā.

45. pants

Divpusējās procedūras, ko veic, tieši kontaktējoties ar darījuma partneri

1.   Divpusējās procedūras precizējošām operācijām un strukturālām operācijām, kuras veic ar tiešo darījumu palīdzību, var izpildīt, tieši kontaktējoties ar darījuma partneriem.

2.   NCB tieši vēršas pie vienas vai vairākām iestādēm, kas izvēlētas saskaņā ar 57. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Lemjot par to, vai veikt darījumu ar šīm iestādēm, NCB ievēro ECB norādījumus.

3.   Neierobežojot 2. punktu, ECB Padome var nolemt, ka īpašos gadījumos ECB vai viena vai vairākas NCB, darbojoties ECB uzdevumā, veic precizējošās operācijas vai strukturālās operācijas, ko veic ar tiešo darījumu palīdzību, kurus izpilda, izmantojot divpusējās procedūras. Šādos gadījumos šo operāciju procedūras tiek attiecīgi pielāgotas. ECB lemj par to, vai veikt darījumu ar iestādēm, ar kurām kontaktējusies ECB.

46. pants

Divpusējas procedūras, ko veic ar biržu vai tirgus aģentu starpniecību

1.   Neierobežojot 45. pantu, strukturālo operāciju divpusējās procedūras, ko veic ar tiešo darījumu palīdzību, var izpildīt ar biržu vai tirgus aģentu starpniecību.

2.   Darījuma partneru loku neierobežo, kā tas noteikts 57. pantā.

3.   Procedūras pielāgo parāda instrumentu, par kuriem veic darījumu, tirgus apstākļiem.

47. pants

Ar divpusējo procedūru palīdzību izpildīto operāciju izziņošana

1.   Precizējošās operācijas vai strukturālās operācijas, ko veic, izmantojot tiešos darījumus, kurus izpilda ar divpusējo procedūru palīdzību, iepriekš publiski neizziņo, ja vien ECB nenolemj citādi.

2.   ECB var nolemt par šādu divpusējo operāciju rezultātu publisku neizziņošanu.

48. pants

Divpusējo procedūru darbības dienas

1.   ECB var nolemt veikt precizējošo operāciju divpusējās procedūras jebkurā Eurosistēmas darbadienā. Šādās operācijās var piedalīties tikai tās NCB, kurās darījuma diena, norēķinu diena un atmaksāšanas diena ir NCB darbadienas.

2.   Tādu strukturālo operāciju divpusējās procedūras, kuras veic, izmantojot tiešos darījumus, parasti tiek izpildītas un par tām norēķinās tajās dienās, kuras ir NCB darbadienas visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

2. NODAĻA

Eurosistēmas monetārās politikas operāciju norēķinu procedūras

49. pants

Norēķinu procedūru pārskats

1.   Tādu maksājuma uzdevumu norēķinus, kuri saistīti ar dalību atklātā tirgus operācijās vai pastāvīgo iespēju izmantošanu, veic, izmantojot darījuma partneru kontus NCB vai kontus norēķinu bankā, kas piedalās TARGET2.

2.   Tādu maksājuma uzdevumu norēķinus, kuri saistīti ar dalību likviditāti palielinošajās atklātā tirgus operācijās vai aizdevumu iespējas uz nakti izmantošanu, veic tikai brīdī vai pēc tam, kad notiek galīgais atbilstošo aktīvu, kas ir operācijas nodrošinājums, pārvedums, vai arī pēc tam. Šajā nolūkā darījuma partneri:

a)

atbilstošos aktīvus NCB nogulda iepriekš; vai

b)

norēķinus ar NCB par atbilstošajiem aktīviem veic saskaņā ar principu “piegāde pret samaksu”.

50. pants

Atklātā tirgus operāciju norēķini

1.   Eurosistēma cenšas panākt, lai norēķini par darījumiem, kas saistīti ar tās atklātā tirgus operācijām, vienlaikus tiktu veikti visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, ar visiem darījuma partneriem, kas nodrošinājuši pietiekamus atbilstošos aktīvus kā nodrošinājumu. Taču darbības ierobežojumu un tehnisko īpatnību (piemēram, VNS) dēļ norēķinu veikšanas konkrētais laiks dienas robežās atklātā tirgus operācijām dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, var atšķirties.

2.   Indikatīvie norēķinu datumi apkopoti 8. tabulā.

8. tabula

Eurosistēmas atklātā tirgus operāciju indikatīvie norēķinu datumi  (16)

Monetārās politikas instruments

Norēķinu datums atklātā tirgus operācijās, kas pamatojas uz standartizsoles procedūru

Norēķinu datums atklātā tirgus operācijās, kas pamatojas uz ātrās izsoles procedūru vai divpusējās izsoles procedūru

Reversie darījumi

T + 1

T

Tiešie darījumi

Saskaņā ar tirgus praksi atbilstošajiem aktīviem

ECB parāda sertifikātu emisija

T + 2

Valūtas mijmaiņas darījumi

T, T + 1 vai T + 2

Termiņnoguldījumu piesaiste

T

51. pants

Ar standartizsoles procedūras palīdzību veikto atklātā tirgus operāciju norēķini

1.   Eurosistēma cenšas panākt, lai norēķini par atklātā tirgus operācijām, kuras izpilda ar standartizsoles procedūras palīdzību, tiktu veikti pirmajā dienā pēc darījuma dienas, kurā atvērta TARGET2 un visas attiecīgās VNS.

2.   Norēķinu datumi GRO un regulārajām ITRO ir iepriekš noteikti Eurosistēmas regulāro izsoles operāciju indikatīvajā grafikā. Ja parastais norēķinu datums sakrīt ar svētku dienu, ECB var nolemt piemērot atšķirīgu norēķinu datumu ar iespēju veikt norēķinu tajā pašā dienā. Eurosistēma cenšas nodrošināt, ka GRO un ITRO norēķinu veikšanas laiks sakrīt ar laiku, kad veic atmaksu par iepriekšējo atbilstoša termiņa operāciju.

3.   Norēķinus par ECB parāda sertifikātu emisiju veic otrajā dienā pēc darījuma dienas, kurā atvērta TARGET2 un visas attiecīgās VNS.

52. pants

Ar ātrās izsoles procedūras vai divpusējās procedūras palīdzību veikto atklātā tirgus operāciju norēķini

1.   Eurosistēma cenšas panākt, lai norēķini par atklātā tirgus operācijām, kuras izpilda ar ātrās izsoles procedūras vai divpusējās procedūras palīdzību, tiktu veikti darījuma dienā. Var piemērot citas norēķinu dienas, īpaši tiešajiem darījumiem un valūtas mijmaiņas darījumiem.

2.   Par precizējošajām operācijām vai strukturālajām operācijām, ko veic, izmantojot tiešos darījumus, kurus izpilda ar divpusējās procedūras palīdzību, norēķinus veic decentralizēti, izmantojot NCB.

53. pants

Norēķinu un dienas beigu procedūru papildu noteikumi

1.   Neierobežojot šajā nodaļā noteiktās prasības, papildu noteikumi attiecībā uz norēķiniem var tikt noteikti līgumu vai regulējošos nosacījumos, ko NCB vai ECB piemēro konkrētam monetārās politikas instrumentam.

2.   Dienas beigu procedūras noteiktas dokumentācijā, kas attiecas uz TARGET2 regulējumu.

54. pants

Rezerves un virsrezerves

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 6. panta 1. punktu darījuma partnera norēķinu konts NCB var tikt izmantots kā rezervju konts. Rezerves, kas atrodas norēķinu kontos, var izmantot norēķiniem dienas ietvaros. Darījuma partnera dienas rezerves tiek aprēķinātas, pamatojoties uz tā rezervju konta atlikumu dienas beigās. Šajā pantā terminam “rezervju konts” ir tāda pati nozīme, kā Regulā (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).

2.   Par rezervju turējumiem, kas pārsniedz obligātās rezerves, kuras prasītas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2531/98 un Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9), piemērotā atlīdzība ir nulle procentu vai noguldījumu iespējas procentu likme atkarībā no tā, kura ir zemāka.

TREŠĀ DAĻA

ATBILSTOŠIE DARĪJUMA PARTNERI

55. pants

Atbilstības kritēriji dalībai Eurosistēmas monetārās politikas operācijās

Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, ņemot vērā 57. pantu, Eurosistēma ļauj piedalīties tikai iestādēm, kas atbilst šajā pantā noteiktajiem kritērijiem:

a)

uz tām attiecas Eurosistēmas obligāto rezervju sistēma saskaņā ar ECBS Statūtu 19.1. pantu, un tām nav piešķirts atbrīvojums no pienākumiem Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2531/98 un Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9);

b)

tās ir finansiāli stabilām;

c)

tās ir kāda no šādām iestādēm:

i)

kura pakļauta vismaz vienam saskaņotas Savienības/EEZ uzraudzības veidam, ko veic kompetentas iestādes, saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013;

ii)

valsts īpašumā esoša kredītiestāde Līguma 123. panta 2. punkta izpratnē, uz kuru attiecas uzraudzība, kas salīdzināma ar kompetentās iestādes veikto uzraudzību saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013;

iii)

iestāde, uz kuru attiecas kompetento iestāžu nesaskaņotā uzraudzība, kas salīdzināma ar saskaņoto Savienības/EEZ uzraudzību, ko veic kompetentas iestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013, piemēram, ārpus EEZ reģistrētas iestādes filiāle, kas reģistrēta dalībvalstī, kuras valūta ir euro;

d)

tās atbilst visām operacionālajām prasībām, kuras noteiktas līgumu un regulējošajos nosacījumos, ko piemēro vietējā NCB un ECB attiecībā uz konkrētu instrumentu vai operāciju.

56. pants

Piekļuve ar standartizsoles procedūras palīdzību veiktām atklātā tirgus operācijām un pastāvīgajām iespējām

1.   Iestādēm, kas atbilst 55. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, ir piekļuve šādām Eurosistēmas monetārās politikas operācijām:

a)

pastāvīgās iespējas;

b)

ar standartizsoles procedūras palīdzību veiktas atklātā tirgus operācijas.

2.   Piekļuvi pastāvīgajām iespējām vai ar standartizsoles procedūras palīdzību veiktām atklātā tirgus operācijām, izmantojot vietējo NCB, piešķir tikai iestādēm, kuras atbilst 55. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem.

3.   Ja iestādei, kura atbilst 55. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, ir institūcijas (piemēram, galvenais birojs vai filiāles) vairāk nekā vienā dalībvalstī, kuras valūta ir euro, katra institūcija, kura atbilst 55. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, var piekļūt pastāvīgajām iespējām vai ar standartizsoles procedūras palīdzību veiktām atklātā tirgus operācijām, izmantojot vietējo NCB.

4.   Pieteikumus ar standartizsoles procedūras palīdzību veiktām atklātā tirgus operācijām un pastāvīgo iespēju izmantošanai iesniedz tikai viena institūcija katrā dalībvalstī, kuras valūta ir euro, t. i., galvenais birojs vai tam norīkota filiāle.

57. pants

Ar ātrās izsoles procedūras vai divpusējās procedūras palīdzību veikto atklātā tirgus operāciju darījuma partneru atlase

1.   Ar ātrās izsoles procedūras vai divpusējās procedūras palīdzību veiktām atklātā tirgus operācijām darījuma partnerus izvēlas saskaņā ar 2.–4. punktu.

2.   Strukturālajās operācijās, ko veic, izmantojot tiešos darījumus, kurus izpilda ar divpusējās procedūras palīdzību, darījuma partneru loks nav ierobežots. Strukturālajām operācijām, ko veic, izmantojot tiešos darījumus, kurus izpilda ar ātrās izsoles procedūras palīdzību, piemēro 57. panta 3. punkta b) apakšpunktā noteiktos atbilstības kritērijus.

3.   Ar ātrās izsoles procedūras vai divpusējās procedūras palīdzību veiktām precizējošām operācijām darījuma partnerus izvēlas šādi:

a)

precizējošajās operācijās, ko veic, izmantojot valūtas mijmaiņas darījumus monetārās politikas mērķiem, kurus izpilda ar ātrās izsoles procedūras vai divpusējās procedūras palīdzību, darījuma partneru loks ir tāds pats kā Eurosistēmas valūtas intervences operācijās, un tiem jābūt reģistrētiem dalībvalstīs, kuru valūta ir euro. Valūtas mijmaiņas darījumos monetārās politikas mērķiem, kurus izpilda ar ātrās izsoles procedūras vai divpusējās procedūras palīdzību, darījuma partneriem nav jāatbilst 55. pantā noteiktajiem kritērijiem. Atlases kritēriji darījuma partneru dalībai Eurosistēmas valūtas intervences operācijās pamatojas uz piesardzības un efektivitātes kritērijiem, kā noteikts V pielikumā. NCB var piemērot limitu sistēmas, lai kontrolētu kredītriskus attiecībā uz atsevišķiem darījuma partneriem, kuri piedalās valūtas mijmaiņas darījumos monetārās politikas mērķiem;

b)

precizējošajās operācijās, ko veic, izmantojot reversos darījumus un termiņnoguldījumu piesaisti, kurus izpilda ar ātrās izsoles procedūras vai divpusējās procedūras palīdzību, katra NCB konkrētam darījumam izvēlas darījuma partneru kopu no to iestāžu vidus, kuras atbilst 55. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem un kuras reģistrētas attiecīgās NCB dalībvalstī, kuras valūta ir euro. Izvēloties galvenokārt ņem vērā attiecīgās iestādes aktivitāti naudas tirgū. NCB var piemērot papildu atlases kritērijus, piemēram, tirgus operāciju nodaļas efektivitāti un pieteikumu potenciālu.

4.   Ja ECB Padome saskaņā ar 45. panta 3. punktu nolemj, ka ECB pati vai izmantojot vienu vai vairākas NCB, veic precizējošās operācijas, kuras izpilda divpusējās procedūrās, ECB savus darījuma partnerus izvēlas, izmantojot rotācijas sistēmu, kurā iekļauti darījuma partneri, kas ir atbilstoši dalībai ātrās izsoles procedūrās un divpusējās procedūrās.

5.   Neierobežojot 1.–4. punktu, atklātā tirgus operācijas, kuras izpilda ar ātrās izsoles procedūras vai divpusējās procedūras palīdzību, var veikt arī ar plašāku darījuma partneru loku, nekā norādīts 2.–4. punktā, ja to nolemj ECB Padome.

CETURTĀ DAĻA

ATBILSTOŠIE AKTĪVI

I SADAĻA

VISPĀRĒJIE PRINCIPI

58. pants

Eurosistēmas kredītoperācijās izmantojamie atbilstošie aktīvi un atzītie nodrošinājuma paņēmieni

1.   Eurosistēma atbilstošajiem aktīviem piemēro vienotu sistēmu, kas kopīga visām Eurosistēmas kredītoperācijām, kā noteikts šajā pamatnostādnē.

2.   Lai piedalītos Eurosistēmas kredītoperācijās, darījuma partneri sniedz Eurosistēmai aktīvus, kas ir atbilstoši kā nodrošinājums šādām operācijām. Ņemot vērā, ka Eurosistēmas kredītoperācijas ietver dienas kredītu, darījuma partneru sniegtais nodrošinājums dienas kredītam arī atbilst šajā pamatnostādnē noteiktajiem atbilstības kritērijiem, kā norādīts Pamatnostādnē ECB/2012/27.

3.   Darījuma partneri sniedz atbilstošus aktīvus:

a)

nododot īpašumtiesības, ko juridiski noformē kā atpirkšanas līgumu; vai

b)

radot nodrošinājuma tiesības, t. i., ķīlu, cesiju vai apgrūtinājumu attiecībā uz attiecīgajiem aktīviem, ko juridiski noformē kā nodrošinātu aizdevumu,

abos gadījumos saskaņā ar vietējās NCB noteiktiem un dokumentētiem nacionālajiem līgumu un regulējošajiem nosacījumiem.

4.   Ja darījuma partneri sniedz atbilstošus aktīvus kā nodrošinājumu, vietējā NCB var pieprasīt atbilstošo aktīvu iezīmēšanu vai apvienošanu pūlā atkarībā no tā, kādu nodrošinājuma pārvaldības sistēmu tā izmanto.

5.   Attiecībā uz aktīvu kvalitāti un to atbilstību dažādiem Eurosistēmas kredītoperāciju veidiem starp tirgojamiem un netirgojamiem aktīviem nav atšķirību.

6.   Neierobežojot 2. punktā noteikto pienākumu darījuma partneriem sniegt Eurosistēmai aktīvus, kas ir atbilstošs nodrošinājums, Eurosistēma pēc pieprasījuma var sniegt darījuma partneriem konsultācijas par tirgojamo aktīvu atbilstību, ja tie jau ir emitēti, vai netirgojamo aktīvu atbilstību pēc tam, kad iesniegts lūgums par to iesniegšanu. Eurosistēma nesniedz konsultācijas, pirms iestājušies šie notikumi.

59. pants

Atbilstošo aktīvu Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas vispārīgie aspekti

1.   Viens no atbilstības kritērijiem ir aktīvu atbilstība Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmā (ECAF) noteiktajiem augstajiem kredītstandartiem.

2.   ECAF nosaka procedūras, noteikumus un paņēmienus, lai nodrošinātu atbilstošo aktīvu Eurosistēmas augstu kredītstandartu prasības izpildi un atbilstošo aktīvu atbilstību Eurosistēmas noteiktajām kredītkvalitātes prasībām.

3.   ECAF vajadzībām Eurosistēma definē kredītkvalitātes prasības kredītkvalitātes līmeņu veidā, šādi nosakot saistību neizpildes varbūtības (NV) robežvērtības viena gada periodā:

a)

Eurosistēma, to regulāri pārskatot, uzskata, ka saistību neizpildes varbūtība, maksimums, 0,10 % apmērā viena gada periodā ir ekvivalenta kredītkvalitātes 2. līmeņa kredītkvalitātes prasībai un ka saistību neizpildes varbūtība, maksimums, 0,40 % apmērā viena gada periodā ir ekvivalenta kredītkvalitātes 3. līmeņa kredītkvalitātes prasībai;

b)

visi Eurosistēmas kredītoperācijām atbilstošie aktīvi atbilst vismaz kredītkvalitātes prasībai, kas ir vienāda ar kredītkvalitātes 3. līmeni. Noteiktiem aktīviem Eurosistēma piemēro papildu kredītkvalitātes prasības saskaņā ar ceturtās daļas II un III sadaļu.

4.   Informāciju par kredītkvalitātes līmeņiem Eurosistēma publicē ECB interneta vietnē Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas veidā, t. sk. kredītkvalitātes līmeņu piesaisti kredītnovērtējumiem, kurus sniegušas atzītas ārējās kredītnovērtējuma iestādes (external credit assessment institutions; ECAI) un trešās personas – reitinga instrumentu (RI) sniedzēji.

5.   Kredītkvalitātes prasību novērtējumā Eurosistēma ņem vērā kredītnovērtējuma informāciju, ko sniedz kredītnovērtējumu sistēmas, kuras pieder kādam no četriem avotiem saskaņā ar ceturtās daļas V sadaļu.

6.   Novērtējot konkrēta aktīva kredītstandartu, Eurosistēma var ņemt vērā institucionālos kritērijus un iezīmes, kas aktīva turētājam garantē līdzīgu aizsardzību, piemēram, garantijas. Eurosistēma patur sev tiesības noteikt, vai emisija, emitents, debitors vai garantijas devējs atbilst Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām, pamatojoties uz jebkuru informāciju, kuru Eurosistēma uzskata par lietderīgu, lai nodrošinātu pienācīgu riska aizsardzību Eurosistēmai.

7.   ECAF izmanto “saistību neizpildes” definīciju, kas noteikta Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013.

II SADAĻA

TIRGOJAMO AKTĪVU ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI UN KREDĪTKVALITĀTES PRASĪBAS

1. NODAĻA

Tirgojamo aktīvu atbilstības kritēriji

60. pants

Visu veidu tirgojamo aktīvu atbilstības kritēriji

Lai tirgojamie aktīvi kā nodrošinājums atbilstu Eurosistēmas kredītoperācijām, tirgojamiem aktīviem jābūt parāda instrumentiem, kas atbilst 1. iedaļā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, izņemot dažus konkrētus tirgojamo aktīvu veidus, kā noteikts 2. iedaļā.

61. pants

Atbilstošo tirgojamo aktīvu saraksts un pārskatu sniegšanas noteikumi

1.   ECB savā interneta vietnē publicē un atjauno atbilstošo tirgojamo vērtspapīru sarakstu, ievērojot tās interneta vietnē norādīto metodoloģiju, un atjauno to katru darbadienu. Aktīvi, kas novērtēti saskaņā ar 87. panta 3. punktu, netiek publicēti atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstā.

2.   Parasti NCB, kura ECB sniedz pārskatu par noteiktu tirgojamo aktīvu, ir tādas valsts NCB, kurā tirgojamais aktīvs iekļauts tirgus sarakstā.

1. iedaļa

Tirgojamo aktīvu vispārējie atbilstības kritēriji

62. pants

Tirgojamo aktīvu pamatsumma

1.   Lai parāda instrumenti būtu atbilstoši, tiem līdz galīgajai dzēšanai ir:

a)

fiksēta beznosacījumu pamatsumma; vai

b)

beznosacījumu pamatsumma, kura bez koeficienta ir piesaistīta tikai vienam eurozonas inflācijas indeksam konkrētajā brīdī, un kuru neveido citas kompleksās struktūras.

2.   Parāda instrumenti ar pamatsummu, kas ir piesaistīta tikai vienam eurozonas inflācijas indeksam konkrētajā brīdī, arī ir pieļaujami ar nosacījumu, ka kupona struktūra ir tāda, kā definēts 63. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punkta ceturtajā ievilkumā, un piesaistīts tam pašam eurozonas inflācijas indeksam.

3.   Aktīvi ar garantijām vai līdzīgām tiesībām nav atbilstoši.

63. pants

Tirgojamo aktīvu atbilstošas kupona struktūras

1.   Lai parāda instrumenti būtu atbilstoši, tiem līdz galīgajai dzēšanai ir kāda no šīm kupona struktūrām:

a)

fiksētas procentu likmes, nulles procentu vai daudzpakāpju kuponi ar iepriekš noteiktu kupona grafiku un iepriekš noteiktu kupona vērtību, kas nevar radīt negatīvu naudas plūsmu, vai

b)

mainīgas procentu likmes kuponi, kas nevar radīt negatīvu naudas plūsmu un kam ir šāda struktūra: kupona procentu likme = (atsauces procentu likme*1) ± x, ja f ≤ kupona procentu likme ≤ c, kur:

i)

atsauces procentu likme konkrētajā brīdī atbilst tikai vienam no tālāk minētajiem lielumiem:

euro naudas tirgus procentu likmei (piemēram, EURIBOR, LIBOR) vai līdzīgiem indeksiem,

pastāvīga termiņa mijmaiņas darījuma procentu likmei (piemēram, CMS, EIISDA, EUSA),

vienas eurozonas valdības obligācijas peļņas likmei vai vairāku šādu obligāciju indeksam ar termiņu līdz vienam gadam (ieskaitot),

eurozonas inflācijas indeksam;

ii)

f (zemākā procentu likme), c (augstākā procentu likme), l (palielināts/samazināts koeficients) un x (marža), ja tādi ir, atbilst skaitļiem, kas vai nu iepriekš noteikti emisijas brīdī, vai var laika gaitā mainīties tikai pa emisijas laikā iepriekš noteiktu līkni, kur f un c ir lielāki par nulli vai vienādi ar to, bet l ir lielāks par nulli visu aktīva darbības laiku. Mainīgās procentu likmes kuponiem ar inflācijas indeksa atsauces likmi l ir vienāds ar vienu.

2.   Parāda instrumentus ar mainīgas procentu likmes kuponu, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā, uzskata par neatbilstošiem, ja jebkurā laikā pēc kupona procentu likmes formulas piemērošanas kupona procentu likme kļūst negatīva.

3.   Jebkur kupona struktūra, kas neatbilst 1. un 2. punktam, nav atbilstoša, t. sk. gadījumos, kuros tikai daļa no atlīdzības struktūras, piemēram, prēmija, ir neatbilstoša.

4.   Šā panta vajadzībām, ja kupons ir vai nu fiksētas procentu likmes daudzpakāpju veida vai mainīgas procentu likmes daudzpakāpju veida, attiecīgās kupona struktūras novērtējums pamatojas uz visu aktīva darbības laiku, ņemot vērā gan nākotnes, gan pagātnes perspektīvu.

5.   Atbilstošām kupona struktūrām nav emitenta izvēles iespēju, t. i., visā aktīva darbības laikā, ņemot vērā gan nākotnes, gan pagātnes perspektīvu, kupona struktūras pārmaiņas, kas atkarīgas no emitenta lēmuma, nav atbilstošas.

64. pants

Tirgojamo aktīvu subordinācijas nepieļaujamība

Atbilstoši parāda instrumenti nevar dot tādas tiesības uz pamatsummu un/vai procentiem, kuras pakārtotas tā paša emitenta citu parāda instrumentu turētāju tiesībām.

65. pants

Tirgojamo aktīvu denominācijas valūta

Atbilstoši ir parāda instrumenti, kas denominēti euro vai kādā no to valstu bijušajām valūtām, kuru valūta ir euro.

66. pants

Tirgojamo aktīvu emisijas vieta

1.   Ņemot vērā 2. punktu, lai parāda instrumenti būtu atbilstoši, tie emitēti kādā no EEZ centrālajām bankām vai VNS, kura pozitīvi novērtēta saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu.

2.   Tādu parāda instrumentu emisijas vietai, ko emitējusi vai garantējusi nefinanšu sabiedrība, par kuru nav atzītas ECAI sistēmas sniegta kredītkvalitātes novērtējuma emisijai, emitentam vai garantijas devējam, jābūt eurozonā.

3.   Starptautiski parāda vērtspapīri, kuri emitēti ar SCVD Euroclear Bank un Clearstream Banking Luxembourg palīdzību, atbilst šādiem kritērijiem (ja piemērojams):

a)

starptautiskos parāda instrumentus globālā uzrādītāja apliecības veidā emitē Jauno globālo parādzīmju (New Global Notes; NGN) veidā un glabā kopējā depozitārijā, kurš ir SCVD vai CVD, kas pozitīvi novērtēts saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu. Atkāpjoties no minētā, tas neattiecas uz starptautiskajiem parāda instrumentiem globālā uzrādītāja apliecības veidā, kas emitēti Klasisko globālo parādzīmju veidā pirms 2007. gada 1. janvāra, un šādas parādzīmes aizstājošām papildu emisijām, kas emitētas ar to pašu ISIN kodu, neatkarīgi no papildu emisijas datuma;

b)

starptautiskie parāda instrumenti, kas emitēti globāli reģistrētā veidā, ir emitēti starptautisko parāda vērtspapīru jaunās glabāšanas struktūras ietvaros. Atkāpjoties no minētā, tas neattiecas uz starptautiskajiem parāda instrumentiem, kas emitēti globāli reģistrētā veidā pirms 2010. gada 1. oktobra;

c)

starptautiskie parāda instrumenti individuālu parādzīmju veidā nav atbilstoši, ja vien tie individuālu parādzīmju veidā nav emitēti pirms 2010. gada 1. oktobra.

67. pants

Tirgojamo aktīvu norēķinu procedūras

1.   Atbilstoši ir parāda instrumenti, kas ir pārvedami dematerializētā veidā un tiek turēti, kā arī par tiem norēķinus veic dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, izmantojot kontu NCB vai VNS, kura pozitīvi novērtēta saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu, lai uz nodrošinājuma reģistrāciju un realizāciju attiektos tādas dalībvalsts tiesību akti, kuras valūta ir euro.

2.   Ja CVD/VNS, kurā aktīvs emitēts, un CVD/VNS, kurā aktīvs tiek turēts, nav identiski, atbilstības vajadzībām tiem jābūt saistītiem ar atbilstošu saikni, kura pozitīvi novērtēta saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu, ievērojot 150. pantu.

68. pants

Tirgojamo aktīvu atzītie tirgi

1.   Atbilstoši ir parāda instrumenti, kas ir tirgojami regulētā tirgū, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES (17), vai noteiktos atzītos neregulētos tirgos.

2.   ECB savā interneta vietnē publicē un vismaz reizi gadā atjauno atzītu neregulētu tirgu sarakstu.

3.   Novērtējot neregulētus tirgus, Eurosistēma pamatojas uz trim principiem – drošību, atklātību un pieejamību:

a)

drošība nozīmē pārliecību attiecībā uz darījumiem, īpaši pārliecību par darījumu spēkā esamību un realizējamību;

b)

atklātība nozīmē netraucētu piekļuvi informācijai par procedūru un darbības noteikumiem tirgū, aktīvu finansiālajām iezīmēm, cenu veidošanas mehānismu un attiecīgajām cenām un daudzumu (piemēram, noteiktās cenas, procentu likmes, tirdzniecības apjomi, atlikumi);

c)

pieejamība ir Eurosistēmas spēja piekļūt tirgum un tajā piedalīties. Tirgus tiek uzskatīts par pieejamu, ja tā procedūru un darbības noteikumi ļauj Eurosistēmai saņemt informāciju un veikt darījumus, kad tas nepieciešams nodrošinājuma pārvaldības mērķiem.

4.   Neregulētu tirgu izvēles procesu nosaka vienīgi Eurosistēmas nodrošinājuma pārvaldības funkcijas veikšana, un to neuzskata par Eurosistēmas veiktu jebkura tirgus patiesās kvalitātes novērtējumu.

69. pants

Tirgojamo aktīvu emitenta vai garantijas devēja veids

1.   Atbilstoši ir parāda instrumenti, kurus emitējušas vai garantējušas dalībvalstu centrālās bankas, valsts sektora iestādes, aģentūras, kredītiestādes, finanšu sabiedrības, kuras nav kredītiestādes, nefinanšu sabiedrības, daudzpusējās attīstības bankas vai starptautiskās organizācijas.

2.   Papildus bankām un organizācijām, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 117. panta 2. punktā un 118. pantā, Eurosistēma šīs Pamatnostādenes vajadzībām, pamatojoties uz novērtējumu, drīkst atzīt par daudzpusēju attīstības banku vai starptautisku organizāciju jebkuru institūciju, kura atbilst visiem šiem kritērijiem:

a)

tā ir organizācija, kas pilnvarota darboties globālā vai reģionālā līmenī pāri nacionālajām robežām;

b)

tā galvenokārt saņem līdzekļus no nacionālajām valdībām vai organizācijām, vai institūcijām, kuras saistītas ar nacionālajām valdībām;

c)

institūcijas mērķi atbilst Savienības politikai.

70. pants

Emitenta vai garantijas devēja reģistrācijas vieta

1.   Atbilstoši ir parāda instrumenti, kurus emitējis EEZ vai ārpus EEZ esošā G10 valstī reģistrēts emitents, ņemot vērā 3.–6. punktā noteiktos izņēmumus.

2.   Parāda instrumentu garantijas devēji ir atbilstoši, ja tie reģistrēti EEZ, ja vien garantija nav vajadzīga, lai noteiktu kredītkvalitātes prasības noteiktiem parāda instrumentiem, ņemot vērā 3. un 4. punktā noteiktos izņēmumus. Iespēja izmantot ECAI garantijas devēja reitingu, lai noteiktu attiecīgās kredītkvalitātes prasības noteiktiem parāda instrumentiem, noteikta 84. pantā.

3.   Tādu parāda instrumentu emitents vai garantijas devējs, kurus emitējušas vai garantējušas nefinanšu sabiedrības, kam nav atzītas ECAI sistēmas sniegta kredītkvalitātes novērtējuma emisijai, emitentam vai garantijas devējam, ir reģistrēts dalībvalstī, kuras valūta ir euro.

4.   Uz parāda instrumentiem, kurus emitējušas vai garantējušas daudzpusējās attīstības bankas vai starptautiskās organizācijas, reģistrācijas vietas kritērijs neattiecas, un tie ir atbilstoši neatkarīgi no reģistrācijas vietas.

5.   Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru emitents ir reģistrēts EEZ saskaņā ar 74. pantu.

6.   Parāda instrumentus, kurus emitējuši ārpus EEZ esošās G10 valstīs reģistrēti emitenti, uzskata par atbilstošiem tikai tad, ja Eurosistēma pietiekami pārliecinājusies, ka tās tiesības tiks aizsargātas pienācīgā veidā saskaņā ar attiecīgās ārpus EEZ esošas G10 valsts tiesību aktiem. Šajā nolūkā, lai attiecīgos parāda instrumentus varētu uzskatīt par atbilstošiem, attiecīgajai NCB iesniedz formas un satura ziņā Eurosistēmai pieņemamu juridisko novērtējumu.

71. pants

Kredītspējas prasības tirgojamiem aktīviem

Atbilstoši ir parāda instrumenti, kas atbilst 2. nodaļā noteiktajām kredītkvalitātes prasībām, izņemot gadījumus, kuros noteikts citādi.

2. iedaļa

Noteiktu tirgojamo aktīvu veidu īpašie atbilstības kritēriji

1. apakšiedaļa

Noteiktu ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru veidu īpašie atbilstības kritēriji

72. pants

Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru atbilstības kritēriji

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri ir atbilstoši Eurosistēmas kredītoperācijām, tie atbilst 1. iedaļā noteiktajiem vispārējiem atbilstības kritērijiem, kas attiecas uz visu veidu tirgojamiem aktīviem, izņemot prasības, kas noteiktas 62. pantā attiecībā uz pamatsummu, kā arī papildus šajā apakšiedaļā noteiktajiem īpašajiem atbilstības kritērijiem.

73. pants

Naudas plūsmu radošo aktīvu viendabība un sastāvs

1.   ABS ir atbilstoši, ja visi naudas plūsmu radošie aktīvi, kas nodrošina ABS, ir viendabīgi, t. i., par tiem iespējams sniegt pārskatu saskaņā ar vienu no esošajām kredītu līmeņa veidlapām, kas attiecas uz vienu no šiem:

a)

mājokļa hipotēkas;

b)

komercsektora hipotēkas;

c)

aizdevumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

d)

automobiļu kredīti;

e)

patēriņa finanšu kredīti;

f)

līzinga saistības;

g)

kredītkaršu saistības.

2.   Eurosistēma var uzskatīt ABS par tādu, kas nav viendabīgs, pēc darījuma partnera iesniegto datu izvērtēšanas.

3.   ABS nesatur naudas plūsmu radošus aktīvus, kurus tieši iniciējusi ĪNS, kura emitējusi ABS.

4.   Naudas plūsmu radošie aktīvi nedrīkst kopumā vai daļēji, faktiski vai potenciāli ietvert citu ABS laidienus. Šis kritērijs neizslēdz ABS, ja emisijas struktūra ietver divas ĪNS un ja attiecībā uz šiem ĪNS ir izpildīts “pārdošanas” kritērijs, tā ka otrās ĪNS emitētie vērtspapīri tieši vai netieši nodrošināti ar sākotnējo aktīvu pūlu un naudas plūsmas no naudas plūsmu radošajiem aktīviem tiek pārvestas no pirmās ĪNS otrajai ĪNS.

5.   Naudas plūsmu radošie aktīvi nedrīkst kopumā vai daļēji, faktiski vai potenciāli ietvert ar kredītiem saistītas parādzīmes, mijmaiņas darījumus vai citus atvasinātos instrumentus, sintētiskos vērtspapīrus vai līdzīgas prasības. Šis ierobežojums neaptver mijmaiņas darījumus, kurus ABS darījumos izmanto tikai riska ierobežošanas mērķiem.

6.   Neaizskarot šajā apakšiedaļā minētos atbilstības kritērijus, naudas plūsmu radošie aktīvi, kas nodrošina komercsektora ar hipotēku nodrošinātos vērtspapīrus, neietver aizdevumus, kas jebkurā laikā ir strukturēti, sindicēti vai izsniegti, izmantojot aizņemtus līdzekļus. Šā kritērija vajadzībām “strukturēts aizdevums” ir struktūra, kas ietver subordinētus laidienus, “sindicēts aizdevums” ir aizdevums, kuru sniegusi aizdevēju grupa, kas apvienojusies aizdevuma sindikātā, un “aizņemto līdzekļu kredīts” ir tādai sabiedrībai izsniegts kredīts, kurai jau ir nozīmīga parādsaistību pakāpe (piemēram, izpirkšanas vai uzņēmumu pārņemšanas finansējums), ja kredīts tiek izmantots tādas sabiedrības kapitāla vērtspapīru iegādei, kura arī ir šā aizdevuma parādnieks.

7.   Ja naudas plūsmu radošie aktīvi, kas nodrošina ABS, sastāv no līzinga debitoru parādiem ar atlikušās vērtības līzingu, šādi ABS, kas bija atbilstošo aktīvu sarakstā 2015. gada 1. maijā, ir atbilstoši līdz 2015. gada 31. augustam.

74. pants

Ģeogrāfiskie ierobežojumi attiecībā uz ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem un naudas plūsmu radošajiem aktīviem

1.   ABS emitents ir EEZ reģistrēta ĪNS.

2.   Naudas plūsmu radošos aktīvus iniciējis EEZ reģistrēts darījuma iniciators un tos ĪNS pārdevis iniciators vai EEZ reģistrēts starpnieks.

3.   Šā panta 2. punkta vajadzībām hipotēkas pārvaldītājs vai pamatā esošo debitoru prasību pārvaldītājs tiek uzskatīts par starpnieku. ABS, kas ir atbilstošo aktīvu sarakstā 2015. gada 1. maijā un kas neatbilst 2. punktam attiecībā uz hipotēkas pārvaldītāja vai pamatā esošo debitoru prasību pārvaldītāja reģistrācijas vietu, turpina būt atbilstoši līdz 2016. gada 1. maijam, ja izpildīti visi pārējie atbilstības kritēriji.

4.   Naudas plūsmu radošo aktīvu parādnieki un kreditori ir reģistrēti EEZ vai, ja tie ir fiziskās personas, ir EEZ rezidenti. Jebkuri saistītie vērtspapīri atrodas EEZ, un naudas plūsmu radošajiem aktīviem piemērojamie tiesību akti ir EEZ valsts tiesību akti.

75. pants

Naudas plūsmu radošo aktīvu iegāde, ko veic ĪNS

1.   Naudas plūsmu radošo aktīvu iegādi, ko veic ĪNS, regulē dalībvalsts tiesību akti.

2.   Naudas plūsmu radošos aktīvus ĪNS ir iegādājusies no darījuma iniciatora vai starpnieka, kā noteikts 74. panta 2. punktā, tādā veidā, ko Eurosistēma uzskata par vērtspapīrošanu, “aktīvus pārdodot”, kas saistoša jebkurai trešai pusei, un tie nedrīkst būt pieejami darījuma iniciatoram un tā kreditoriem vai starpniekam un tā kreditoriem, t. sk. darījuma iniciatora vai starpnieka maksātnespējas gadījumā.

76. pants

Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru atzīšanas par spēkā neesošiem nosacījumu novērtēšana

1.   ABS var uzskatīt par atbilstošiem tikai tad, ja Eurosistēma pārliecinās, ka tās tiesības ir pienācīgi aizsargātas pret darījumu atzīšanas par spēkā neesošiem noteikumiem, ko Eurosistēma uzskata par piemērojamiem saskaņā ar attiecīgās EEZ valsts likumiem. Šajā nolūkā pirms ABS uzskatīšanas par atbilstošiem Eurosistēma var pieprasīt:

a)

formas un satura ziņā Eurosistēmai pieņemamu neatkarīgu juridisku novērtējumu, kurā izklāstīti attiecīgās valsts piemērojamie noteikumi atzīšanai par spēkā neesošu; un/vai

b)

citus dokumentus, piemēram, aktīvu atsavinātāja maksātspējas apliecinājumu periodam, kura laikā to naudas plūsmu radošo aktīvu pārdošanu, kuri nodrošina ABS, likvidators var atzīt par spēkā neesošu.

2.   Atzīšanas par spēkā neesošu noteikumi, kurus Eurosistēma uzskata par stingriem un tāpēc nepieņemamiem, ietver:

a)

noteikumus, saskaņā ar kuriem naudas plūsmu radošo aktīvu, kuri nodrošina ABS, pārdošanu likvidators var atzīt par spēkā neesošu, pamatojoties tikai uz to, ka pārdošana veikta periodā, kurā pārdošanu var atzīt par spēkā neesošu, kā minēts 1. punkta b) apakšpunktā, pirms pārdevēja atzīšanas par maksātnespējīgu;

b)

noteikumi, saskaņā ar kuriem šādu atzīšanu par spēkā neesošu aktīvu saņēmējs var novērst tikai tad, ja tas var pierādīt, ka pārdošanas laikā tas nav zinājis par pārdevēja maksātnespēju.

Šā kritērija vajadzībām atkarībā no situācijas pārdevējs var būt gan iniciators, gan starpnieks.

77. pants

Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru laidienu subordinācijas nepieļaušana

1.   Par atbilstošiem uzskata tikai tos ABS laidienus vai apakšlaidienus, kuri nav subordinēti citiem tās pašas emisijas laidieniem ABS darbības laikā.

2.   Laidienu vai apakšlaidienu uzskata par nesubordinētu attiecībā pret citiem tās pašas emisijas laidieniem vai apakšlaidieniem, ja saskaņā ar maksājumu prioritāti pēc piedziņas vēršanas un, ja piemērojams, saskaņā ar emisijas prospektā izklāstīto maksājumu prioritāti, ko piemēro pēc paziņojuma par tiesību izmantošanu un paziņojuma par tūlītēju samaksu (ja tāds ir) saņemšanas, nevienam citam laidienam vai apakšlaidienam netiek noteikta prioritāte attiecībā pret šo laidienu vai apakšlaidienu par maksājuma, t. i., pamatsummas un procentu, saņemšanu un tādējādi šāds laidiens vai apakšlaidiens no emisijas dažādiem laidieniem vai apakšlaidieniem ir pēdējais, kuram rodas zaudējumi.

78. pants

Datu pieejamība par ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem aizdevumu līmenī

1.   Pilnvērtīgi un standartizēti kredītu līmeņa dati par naudas plūsmu radošo aktīvu, ar kuriem nodrošināti ABS, pūlu ir pieejami saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas šīs pamatnostādnes VIII pielikumā, kas ietver informāciju par prasīto datu kvalitātes novērtējumu. Atbilstības novērtējumā Eurosistēma ņem vērā: a) jebkādu datu nesniegšanu un b) to, cik bieži atsevišķi kredītu līmeņa datu lauki nesatur jēgpilnus datus.

2.   Neierobežojot VIII pielikumā noteiktās vērtējuma vērtības attiecībā uz kredītu līmeņa datiem, Eurosistēma var pieņemt kā atbilstošu nodrošinājumu ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīrus ar novērtējumu, kas ir zemāks par prasīto vērtību (A1) pēc attiecīgā pārejas perioda beigām, ko piemēro saskaņā ar VIII pielikumu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, un atkarībā no tā, vai ir saņemts pienācīgs paskaidrojums par nepieciešamā vērtējuma nesasniegšanas iemesliem. Eurosistēma nosaka maksimālo pieļaujamo novirzi un pieļaujamās novirzes periodu katram atbilstošam paskaidrojumam, kā sīkāk norādīts ECB interneta vietnē. Pieļaujamās novirzes periods norāda laika posmu, kurā ABS datu kvalitāte jāuzlabo.

79. pants

Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru datu pieprasījumi

Eurosistēma patur tiesības pieprasīt no jebkuras trešās personas, kuru tā uzskata par svarīgu, t. sk. emitenta, darījuma iniciatora un/vai organizētāja, bet neaprobežojoties ar to, jebkādu paskaidrojumu un/vai juridisku apstiprinājumu, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai novērtētu ABS atbilstību, kā arī attiecībā uz kredītu līmeņa datiem. Ja trešā persona nepilda attiecīgo pieprasījumu, Eurosistēma var nolemt nepieņemt ABS kā nodrošinājumu vai var nolemt apturēt ABS atbilstību.

2. apakšiedaļa

Nodrošināto obligāciju, kuras nodrošina ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri, īpašie atbilstības kritēriji

80. pants

Nodrošināto obligāciju, kuras nodrošina ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri, atbilstības kritēriji

1.   Nodrošināto obligāciju, kuras nodrošina ABS, nodrošinājuma pūlā ir tikai tādi ABS, kuri atbilst visām šīm pazīmēm:

a)

naudas plūsmu radošie aktīvi, ar kuriem nodrošina ABS, atbilst kritērijiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 1. punkta d)–f) apakšpunktā attiecībā uz ABS, ar kuriem nodrošina nodrošinātās obligācijas;

b)

naudas plūsmu radošos aktīvus iniciējusi institūcija, kam ir ciešas saiknes ar nodrošināto obligāciju emitentu, kā aprakstīts 138. pantā;

c)

tie tiek izmantoti kā tehnisks instruments hipotēku vai garantētu nekustamā īpašuma kredītu nodošanai no iniciatores iestādes uz attiecīgās nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma pūlu.

2.   Ņemot vērā 4. punktu, NCB izmanto šādus pasākumus, lai pārbaudītu, vai nodrošināto obligāciju, kuras nodrošinātas ar ABS, nodrošinājuma pūls nesatur ABS, kas neatbilst 1. punktam:

a)

katru ceturksni NCB pieprasa emitenta pašapliecinājumu un apņemšanos, kas apstiprina, ka nodrošināto obligāciju, kuras nodrošinātas ar ABS, nodrošinājuma pūls nesatur ABS, kas neatbilst 1. punktam. NCB pieprasījumā norāda, ka apliecinājums jāparaksta emitenta izpilddirektoram, finanšu direktoram vai līdzīga līmeņa vadītājam, vai pilnvarotai personai ar paraksta tiesībām kādas no minētajām personām vārdā;

b)

katru gadu NCB pieprasa emitentam ārējo auditoru vai nodrošinājuma pūla monitoru ex post apliecinājumu, kas apstiprina, ka nodrošināto obligāciju, kuras nodrošinātas ar ABS, nodrošinājuma pūls monitoringa periodā nesatur ABS, kas neatbilst 1. punktam.

3.   Ja emitents neizpilda konkrētu pieprasījumu vai ja Eurosistēma uzskata, ka apliecinājuma saturs ir nepareizs vai nepietiekams tiktāl, ka nav iespējams pārbaudīt, vai nodrošināto obligāciju, kuras nodrošinātas ar ABS, nodrošinājuma pūls atbilst 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, Eurosistēma lemj par nodrošināto obligāciju kā atbilstoša nodrošinājuma nepieņemšanu vai to atbilstības apturēšanu.

4.   Ja piemērojamie tiesību akti vai emisijas prospekts nepieļauj 1. punktam neatbilstošu ABS iekļaušanu nodrošinājuma pūla aktīvos, pārbaude saskaņā ar 2. punktu nav jāpieprasa.

5.   1. punkta b) apakšpunkta vajadzībām ciešas saiknes nosaka attiecībā uz laiku, kurā ABS galvenās vienības tiek pārvestas uz nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma pūlu.

3. apakšiedaļa

Eurosistēmas emitēto parāda sertifikātu īpašie atbilstības kritēriji

81. pants

Eurosistēmas emitēto parāda sertifikātu atbilstības kritēriji

1.   ECB emitētie parāda sertifikāti un NCB emitētie parāda sertifikāti, kas emitēti pirms euro ieviešanas attiecīgajā dalībvalstī, kuras valūta ir euro, ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās.

2.   Šajā nodaļā noteiktie kritēriji neattiecas uz Eurosistēmas emitētajiem parāda sertifikātiem.

2. nodaļa

Eurosistēmas kredītkvalitātes prasības tirgojamiem aktīviem

82. pants

Eurosistēmas kredītkvalitātes prasības tirgojamiem aktīviem

1.   Papildus 59. pantā noteiktajiem vispārīgajiem noteikumiem un 84. pantā noteiktajiem īpašajiem noteikumiem tirgojami aktīvi, lai tie būtu atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās, atbilst šādām kredītkvalitātes prasībām:

a)

visiem tirgojamiem aktīviem, izņemot ABS, ir vismaz vienas atzītas ECAI sistēmas kredītkvalitātes novērtējums, kas izteikts publiski piejama kredītreitinga veidā un kas atbilst vismaz Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas 3. kredītkvalitātes līmenim;

b)

ABS ir vismaz divu atzītu ECAI sistēmu sniegts kredītkvalitātes novērtējums, kas izteikts divu publiski pieejamu kredītreitingu veidā, kur vienu no tiem sniegusi katra no šīm ECAI sistēmām, un tas atbilst vismaz Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas 2. kredītkvalitātes līmenim.

2.   Eurosistēma var pieprasīt jebkādu skaidrojumu, kuru tā uzskata par nepieciešamu attiecībā uz 1. punktā minēto publiski pieejamo kredītreitingu.

83. pants

Tirgojamo aktīvu kredītkvalitātes novērtējumā izmantoto ECAI kredītnovērtējumu veidi

Nosakot ievērotas tirgojamiem aktīviem piemērojamās kredītkvalitātes prasību atbilstību, izmanto atzītu ECAI sniegtus šādus ECAI kredītnovērtējumu veidus:

a)

ECAI emisijas reitings, kurš attiecas uz ECAI kredītnovērtējumu, kas piešķirts emisijai, vai – šīs ECAI emisijas reitinga neesamības gadījumā – programmai vai emisijas sērijai, kurā aktīvs emitēts. Programmas vai emisijas sērijas ECAI novērtējums ir saistošs tikai tad, ja tas attiecas uz konkrēto aktīvu un emisijai nav cita tās pašas ECAI reitinga. Attiecībā uz ECAI emisijas reitingiem Eurosistēma nepiešķir nozīmi aktīva sākotnējam termiņam. Tiek atzīts jebkurš emisijai vai programmai/emisijas sērijai piešķirtais ECAI reitings;

b)

ECAI emitenta reitings, kurš attiecas uz ECAI kredītnovērtējumu, kas piešķirts emitentam. Attiecībā uz ECAI emitenta reitingiem Eurosistēma piešķir nozīmi aktīva sākotnējam termiņam saistībā ar pieņemamu ECAI kredītnovērtējumu. Tiek nošķirti:

i)

īstermiņa aktīvi, t. i., aktīvi ar sākotnējo termiņu līdz 390 dienām (ieskaitot); un

ii)

ilgtermiņa aktīvi, t. i., aktīvi ar sākotnējo termiņu ilgāku par 390 dienām. Attiecībā uz īstermiņa aktīviem tiek atzīti ECAI īstermiņa un ilgtermiņa emitenta reitingi. Attiecībā uz ilgtermiņa aktīviem tiek atzīti tikai ECAI ilgtermiņa emitenta reitingi;

c)

ECAI garantijas devēja reitings, kurš attiecas uz ECAI kredītnovērtējumu, kas piešķirts garantijas devējam, ja garantija atbilst IV sadaļas prasībām. Attiecībā uz ECAI garantijas devēja reitingiem Eurosistēma nepiešķir nozīmi aktīva sākotnējam termiņam. Tiek atzīti tikai ECAI ilgtermiņa garantijas devēja reitingi.

84. pants

ECAI kredītnovērtējumu prioritāte attiecībā uz tirgojamiem aktīviem

Attiecībā uz tirgojamiem aktīviem ECAI kredītnovērtējumus, kuri nosaka aktīva atbilstību kredītkvalitātes prasībām, Eurosistēma ņem vērā saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)

uz tirgojamiem aktīviem, kas nav centrālo valdību, reģionālo valdību vai vietējo valdību, aģentūru, daudzpusējo attīstības banku vai starptautisko organizāciju emitētie aktīvi vai ABS, attiecas šādi noteikumi:

i)

Eurosistēma dod priekšroku ECAI emisijas reitingiem salīdzinājumā ar ECAI emitenta vai ECAI garantijas devēja reitingiem. Neierobežojot šā prioritātes noteikuma piemērošanu, saskaņā ar 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu vismaz vienam ECAI kredītnovērtējumam jāatbilst Eurosistēmas piemērotajām kredītkvalitātes prasībām;

ii)

ja vienai emisijai pieejami vairāki ECAI emisijas reitingi, Eurosistēma ņem vērā vislabāko no šiem ECAI emisijas reitingiem. Ja vislabākais ECAI emisijas reitings neatbilst tirgojamo aktīvu Eurosistēmas kredītkvalitātes slieksnim, aktīvs nav atbilstošs arī tad, ja ir garantija, kas ir pieņemama saskaņā ar IV sadaļas prasībām;

iii)

ja nav ECAI emisijas reitinga, Eurosistēma var ņemt vērā ECAI emitenta vai ECAI garantijas devēja reitingu. Ja vienai emisijai pieejami vairāki ECAI emitenta un/vai ECAI garantijas devēja reitingi, Eurosistēma ņem vērā vislabāko no šiem reitingiem;

b)

uz tirgojamiem aktīviem, kurus emitējušas centrālās valdības, reģionālās valdības vai vietējās valdības, aģentūras, daudzpusējās attīstības bankas vai starptautiskās organizācijas, attiecas šādi noteikumi:

i)

saskaņā ar 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu vismaz vienam ECAI kredītnovērtējumam jāatbilst Eurosistēmas piemērotajām kredītkvalitātes prasībām. Eurosistēma ņem vērā vienīgi ECAI emitenta vai ECAI garantijas devēja reitingus;

ii)

ja pieejami vairāki ECAI emitenta un ECAI garantijas devēja reitingi, Eurosistēma ņem vērā vislabāko no šiem reitingiem;

iii)

nodrošinātās obligācijas, kuras emitējušas aģentūras, nevērtē saskaņā ar šā apakšpunkta noteikumiem, bet gan saskaņā ar a) apakšpunkta noteikumiem;

c)

ABS piemēro šādus noteikumus:

i)

saskaņā ar 82. panta 1. punkta b) apakšpunktu vismaz diviem ECAI kredītnovērtējumiem jāatbilst Eurosistēmas piemērotajām kredītkvalitātes prasībām. Eurosistēma ņem vērā vienīgi ECAI emisijas reitingus;

ii)

ja pieejami vairāk nekā divi ECAI emisijas reitingi, Eurosistēma ņem vērā pirmo un otro vislabāko no šiem reitingiem.

85. pants

Vairāku emitentu vērtspapīri

Tirgojamiem aktīviem, ko emitējis vairāk nekā viens emitents (vairāku emitentu vērtspapīriem) piemērojamo ECAI emitenta reitingu nosaka, pamatojoties uz katra emitenta iespējamo atbildību:

a)

ja katrs emitents ir solidāri atbildīgs par visu citu emitentu saistībām attiecībā uz emisiju vai, attiecīgā gadījumā, programmu/emisijas sēriju, ņem vērā augstāko ECAI emitenta reitingu no visu attiecīgo emitentu vislabākajiem ECAI emitenta reitingiem;

b)

ja kāds emitents nav solidāri atbildīgs par visu citu emitentu saistībām attiecībā uz emisiju vai, attiecīgā gadījumā, programmu/emisijas sēriju, ņem vērā zemāko ECAI emitenta reitingu no visu attiecīgo emitentu vislabākajiem ECAI emitenta reitingiem.

86. pants

Reitingi, kas nav euro reitingi

ECAI emitenta reitingu vajadzībām tiek pieņemti reitingi ārvalstu valūtās. Ja aktīvs denominēts emitenta iekšzemes valūtā, tiek atzīts arī reitings vietējā valūtā.

87. pants

Kredītkvalitātes novērtējuma kritēriji tirgojamiem aktīviem, ja nav pieejams atzītas ECAI sniegts kredītkvalitātes novērtējums

1.   Ja nav pieejams atbilstošs kredītkvalitātes novērtējums, ko saskaņā ar 84. panta a) vai b) punktu emisijai, emitentam vai garantijas devējam sniegusi atzīta ECAI, Eurosistēma iegūst tirgojamo aktīvu (izņemot ABS) netiešu kredītnovērtējumu saskaņā ar 2. un 3. punkta noteikumiem. Šim netiešajam kredītnovērtējumam jāatbilst Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām.

2.   Ja parāda instrumentus emitējusi vai garantējusi reģionālā valdība vai pašvaldības iestāde, vai valsts sektora iestāde, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 8. punktā, dalībvalstī, kuras valūta ir euro, kredītnovērtējumu veic Eurosistēma, ievērojot šādus noteikumus:

a)

ja emitenti vai garantijas devēji ir reģionālās valdības, pašvaldības iestādes vai valsts sektora iestādes, kuras saskaņā ar kompetento iestāžu viedokli attiecībā uz kapitāla prasībām atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 115. panta 2. punktam, 116. panta 1. punktam un 116. panta 4. punktam var pielīdzināt centrālajai valdībai, kuras jurisdikcijā tās reģistrētas: šo institūciju emitētajiem vai garantētajiem parāda instrumentiem piešķir kredītkvalitātes līmeni, kurš atbilst vislabākajam kredītreitingam, ko atzīta ECAI sniegusi centrālajai valdībai, kuras jurisdikcijā reģistrētas šīs institūcijas;

b)

ja emitenti vai garantijas devēji ir reģionālās valdības, pašvaldības iestādes un valsts sektora iestādes, kuras saskaņā ar kompetento iestāžu viedokli attiecībā uz kapitāla prasībām atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 115. panta 1. punktam un 116. panta 2. punktam var pielīdzināt kredītiestādēm: šo institūciju emitētajiem vai garantētajiem parāda instrumentiem piešķir kredītkvalitātes līmeni, kurš ir par vienu kredītkvalitātes pakāpi zemāks nekā labākais kredītreitings, ko atzīta ECAI sniegusi centrālajai valdībai, kuras jurisdikcijā reģistrētas šīs institūcijas;

c)

ja emitenti vai garantijas devēji ir valsts sektora iestādes, kas nav minētas a) un b) apakšpunktā, netiešu kredītnovērtējumu neiegūst un tās var pielīdzināt privātā sektora institūcijām.

3.   Ja parāda instrumentus emitējušas vai garantējušas nefinanšu sabiedrības dalībvalstī, kuras valūta ir euro, kredītkvalitātes novērtējumu veic Eurosistēma, pamatojoties uz kredītkvalitātes novērtējuma noteikumiem, kurus III sadaļas 2. nodaļā piemēro kredītprasību kredītkvalitātes novērtējumam. Aktīvus, attiecībā uz kuriem kredītkvalitāte novērtēta saskaņā ar šā punkta noteikumiem, neiekļauj atbilstošu tirgojamo aktīvu publiski pieejamā sarakstā.

9. tabula

Netieši to emitentu vai garantijas devēju kredītkvalitātes novērtējumi, kuriem ECAI nav sniegusi kredītkvalitātes novērtējumu

 

Emitentu vai garantijas devēju dalījums saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013

ECAF netiešā kredītkvalitātes novērtējuma iegūšana par attiecīgajā kategorijā iekļauto emitentu vai garantijas devēju

1. kategorija

Reģionālās valdības, pašvaldības iestādes un valsts sektora iestādes, kuras saskaņā ar kompetento iestāžu viedokli attiecībā uz kapitāla prasībām var pielīdzināt centrālajai valdībai

Piešķir reģistrācijas valsts centrālajai valdībai piešķirto ECAI kredītkvalitātes novērtējumu

2. kategorija

Reģionālās valdības, pašvaldības iestādes un valsts sektora iestādes, kuras saskaņā ar kompetento iestāžu viedokli attiecībā uz kapitāla prasībām var pielīdzināt kredītiestādēm

Piešķir par vienu līmeni zemāku kredītkvalitātes novērtējumu (18) nekā reģistrācijas valsts centrālajai valdībai piešķirtais ECAI kredītkvalitātes novērtējums

3. kategorija

Pārējās valsts sektora iestādes

Pielīdzina privātā sektora emitentiem vai debitoriem

88. pants

Papildu kredītkvalitātes prasības ABS

1.   ABS kredītkvalitātes novērtējums balstās un publiski pieejamu emisijas reitingu, kas skaidrots publiski pieejamā kredītreitingu ziņojumā, t. i., jaunas emisijas ziņojumā. Publiski pieejamā kredītreitinga ziņojumā citstarp ietver vispusēju strukturālo un tiesisko aspektu analīzi, detalizētu nodrošinājuma pūla novērtējumu, darījuma dalībnieku un arī visu pārējo būtisko darījuma detaļu analīzi.

2.   Papildus 1. punkta prasībām ABS tiek prasīti regulāri uzraudzības ziņojumi, ko publicē atzītas ECAI. Šo ziņojumu publicēšana notiek ne vēlāk kā četras nedēļas pēc ABS kupona maksājuma datuma. Šo ziņojumu atsauces datums ir jaunākais kupona maksājuma datums, izņemot ABS, kuru kuponu maksājums tiek veikts katru mēnesi un kuru gadījumā uzraudzības ziņojumu publicē vismaz reizi ceturksnī. Uzraudzības ziņojumos jāietver vismaz galveno darījumu dati, piemēram, nodrošinājuma pūla sastāvs, darījumu dalībnieki, kapitāla struktūra, kā arī darbības rezultāti.

III SADAĻA

NETIRGOJAMO AKTĪVU ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI UN KREDĪTKVALITĀTES PRASĪBAS

1. NODAĻA

Netirgojamo aktīvu atbilstības kritēriji

1. iedaļa

Kredītprasību atbilstības kritēriji

89. pants

Atbilstošais aktīva veids

1.   Atbilstošais aktīva veids ir kredītprasības, kas ir debitora parādsaistības attiecībā pret darījuma partneri.

2.   Kredītprasības, kuru atlikums samazinās, t. i., pamatsumma un procenti tiek samaksāti saskaņā ar iepriekš noteiktu grafiku, kā arī izmantotas kredītlīnijas, ir atbilstošs kredītprasību veids.

3.   Norēķinu konta pārsnieguma kredīti, akreditīvi un neizmantotās kredītlīnijas (piemēram, automātiski atjaunojamu kredītprasību neizmantotās iespējas), kas ļauj izmantot kredītu, bet pašas par sevi nav kredītprasības, nav atbilstoši kredītprasību veidi.

4.   Sindicētā aizdevuma daļa ir atbilstošs kredītprasības veids. Šīs iedaļas vajadzībām sindicētā aizdevuma daļa ir kredītprasība, kas rodas no aizdevēja dalības aizdevumā, kuru izsniegusi sindikāta aizdevēju grupa.

5.   Kredītprasība, kas piešķirta apstākļos, kuri nav tikai aizdevuma attiecības, var būt atbilstošs aktīva veids. Konkrētām līzinga vai faktoringa institūcijām raksturīgu prasību var kvalificēt kā atbilstošu aktīva veidu, ja tā ir kredītprasība. Prasības, kas iegādātas faktoringā, var būt atbilstošs aktīva veids tikai tiktāl, ciktāl tās faktiski ir kredītprasības atšķirībā no citām prasībām, piemēram, iegādes cenas prasībām.

90. pants

Kredītprasību pamatsumma un kuponi

Lai kredītprasības būtu atbilstošas, tās līdz galīgajai dzēšanai atbilst šādām prasībām:

a)

fiksēta beznosacījumu pamatsumma;

b)

procentu likme, kas nevar izraisīt negatīvu naudas plūsmu un kas ir viena no šādām procentu likmēm:

i)

nulles kupona;

ii)

fiksēta;

iii)

mainīga, t. i., piesaistīta citai atsauces procentu likmei vai inflācijai.

91. pants

Subordinācijas nepieļaujamība

Kredītprasības var nedot tiesības uz pamatsummu un/vai procentiem, kas pakārtoti: a) debitora citu nenodrošināto parāda saistību turētāju tiesībām, t. sk. citām daļām vai apakšdaļām tajā pašā sindicētajā aizdevumā; un b) tā paša emitenta parāda instrumentu turētāju tiesībām.

92. pants

Kredītprasību kredītkvalitātes prasības

Kredītprasību kredītspēju novērtē, pamatojoties uz debitora vai garantijas devēja kredītspēju. Attiecīgais debitors vai garantijas devējs atbilst Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām, kas noteiktas ECAF kredītprasību noteikumos, kā norādīts ceturtās daļas III sadaļas 2. nodaļā.

93. pants

Kredītprasību minimālais apjoms

Brīdī, kad darījuma partneris iesniedz iekšzemes izmantošanai paredzētās kredītprasības kā nodrošinājumu, tās atbilst minimālā apjoma prasībai, kuru nosaka vietējā NCB. Pārrobežu izmantošanai piemēro 500 000 euro minimālo apjomu.

94. pants

Kredītprasību denominācijas valūta

Kredītprasības denominētas euro vai kādā no to dalībvalstu bijušajām valūtām, kuru valūta ir euro.

95. pants

Debitora vai garantijas devēja veids

1.   Atbilstošu kredītprasību debitori un garantijas devēji ir nefinanšu sabiedrības, valsts sektora iestādes, daudzpusējās attīstības bankas vai starptautiskās organizācijas. Šā panta vajadzībām daudzpusējo attīstības banku vai starptautisko organizāciju Eurosistēma var atzīt tāpat, kā izklāstīts 69. panta 2. punktā.

2.   Ja kredītprasībai ir vairāk nekā viens debitors, katrs debitors ir solidāri atbildīgs par visas kredītprasības atmaksu pilnā apjomā.

96. pants

Debitora vai garantijas devēja atrašanās vieta

1.   Kredītprasības debitors ir reģistrēts dalībvalstī, kuras valūta ir euro.

2.   Kredītprasības garantijas devējs arī ir reģistrēts dalībvalstī, kuras valūta ir euro, izņemot gadījumus, kad netirgojamu aktīvu kredītkvalitātes prasību noteikšanai garantija nav nepieciešama, jo debitora kredītnovērtējums ir pietiekams.

3.   Šā panta 1. un 2. punkta noteikumi neattiecas uz emitentiem vai garantijas devējiem, kas ir daudzpusējās attīstības bankas vai starptautiskās organizācijas, un tie ir atbilstoši neatkarīgi no reģistrācijas vietas.

97. pants

Regulējošie tiesību akti

Kredītprasību līgumu un līgumu starp darījuma partneri un vietējo NCB, kas mobilizē kredītprasību kā nodrošinājumu, regulē tādas dalībvalsts tiesību akti, kuras valūta ir euro. Turklāt kopā ne vairāk kā divu valstu tiesību akti var būt piemērojami:

a)

darījuma partnerim;

b)

kreditoram;

c)

debitoram;

d)

garantijas devējam (ja uz to attiecas);

e)

kredītprasības līgumam;

f)

līgumam starp darījuma partneri un vietējo NCB, kura kredītprasību mobilizē kā nodrošinājumu.

98. pants

Apkalpošanas procedūras

Kredītprasību apkalpošanu nosaka Eurosistēmas procedūras, kas noteiktas NCB attiecīgajā nacionālajā dokumentācijā.

99. pants

Kredītprasībām noteiktās papildu juridiskās prasības

1.   Lai nodrošinātu to, ka kredītprasībām ir spēkā esošs nodrošinājums un kredītprasību iespējams ātri realizēt darījuma partnera saistību neizpildes gadījumā, jāizpilda papildu juridiskās prasības. Šīs juridiskās prasības attiecas uz:

a)

kredītprasību esības pārbaudi;

b)

debitora informēšanu par attiecīgās kredītprasības mobilizāciju vai šādas mobilizācijas reģistrēšanu;

c)

kredītprasības mobilizācijas ierobežojumu neesību;

d)

kredītprasības realizēšanas ierobežojumu neesību;

e)

tādu ierobežojumu neesību, kuri saistīti ar banku darbības slepenību un konfidencialitāti.

2.   Šo juridisko prasību saturs izklāstīts 100.–105. pantā. Valstu jurisdikciju raksturīgās iezīmes sniegtas attiecīgajā NCB nacionālajā dokumentācijā.

100. pants

Kredītprasību iesniegšanai izmantoto procedūru pārbaudes

NCB vai uzraudzības iestādes, vai ārējie auditori veic vienreizēju to procedūru piemērotības pārbaudi, kuras darījuma partneris izmanto, lai Eurosistēmai sniegtu informāciju par kredītprasībām.

101. pants

Kredītprasību esības pārbaude

1.   Lai apliecinātu tādu kredītprasību esību, kuras mobilizētas kā nodrošinājums, NCB izmanto šādu pasākumu minimumu:

a)

tās vismaz reizi ceturksnī saņem no darījuma partneriem rakstisku apstiprinājumu, kurā darījuma partneri apstiprina:

i)

kredītprasību esību (šo apstiprinājumu var aizstāt tās informācijas pārbaude, kura tiek glabāta centrālajos kredītreģistros, ja tādi ir);

ii)

kredītprasību atbilstību Eurosistēmas piemērotajiem atbilstības kritērijiem;

iii)

ka šāda kredītprasība netiek vienlaikus izmantota kā nodrošinājums par labu trešai personai un ka darījuma partneris nesniegs nevienu kredītprasību kā nodrošinājumu trešai personai;

iv)

ka darījuma partneris apņemsies attiecīgajai NCB ne vēlāk kā nākamās darbadienas laikā paziņot par jebkuru notikumu, kas būtiski ietekmē līgumattiecības starp darījuma partneri un NCB, īpaši par līdzekļu pirmstermiņa, daļēju vai pilnīgu atmaksu, kredītprasības nosacījumu pasliktināšanos un būtiskām to pārmaiņām;

b)

tās vai attiecīgie kredītreģistri, banku uzraudzības kompetentās iestādes vai ārējie auditori veic izlases veida pārbaudes attiecībā uz darījuma partneru sniegto rakstisko apstiprinājumu kvalitāti un precizitāti, saņemot dokumentus fiziski vai veicot pārbaudes uz vietas. Attiecībā uz katru kredītprasību pārbaudītā informācija aptver vismaz tās iezīmes, kuras nosaka kredītprasību esību un atbilstību. Attiecībā uz darījuma partneriem ar ECAF apstiprinātām iekšējo reitingu (internal ratings-based; IRB) sistēmām veic kredītprasību kredītkvalitātes novērtējuma papildu pārbaudes, kas ietver SN pārbaudi attiecībā uz to kredītprasību debitoriem, kuras izmanto kā nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijās.

2.   NCB, uzraudzības iestādēm, ārējiem auditoriem vai centrālajiem kredītreģistriem, kuri veic pārbaudes atbilstoši 100. panta vai šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta prasībām, jābūt pilnvarotiem, ja nepieciešams, ar līgumu vai atbilstoši valstī spēkā esošajām prasībām veikt šādus izziņas procesus.

102. pants

Kredītprasību mobilizācijas līguma derīgums

Līgums par kredītprasību kā nodrošinājuma mobilizāciju ir spēkā starp darījuma partneri un attiecīgo NCB saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Darījuma partneris un/vai vajadzības gadījumā saņēmējs izpilda visas nepieciešamās juridiskās formalitātes, lai nodrošinātu līguma spēkā esamību un kredītprasību kā nodrošinājuma mobilizāciju.

103. pants

Mobilizācijas spēkā esība attiecībā uz trešām personām

1.   Līgums par kredītprasību kā nodrošinājuma mobilizāciju ir spēkā attiecībā uz trešām personām saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Darījuma partneris un/vai vajadzības gadījumā saņēmējs izpilda visas juridiskās formalitātes, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu mobilizācijas spēkā esību.

2.   Attiecībā uz paziņojumu debitoram piemēro šādus noteikumus, ņemot vērā piemērojamos nacionālos tiesību aktus:

a)

ja paziņojums debitoram vai kredītprasības kā nodrošinājuma mobilizācijas publiska reģistrēšana nepieciešama, lai nodrošinātu mobilizācijas pilnīgu spēkā esību attiecībā uz trešām personām un īpaši lai nodrošinātu NCB drošības interešu prioritāti attiecībā pret citiem kreditoriem, šādas informācijas vai reģistrēšanas prasības izpilda iepriekš vai brīdī, kad kredītprasība tiek faktiski mobilizēta kā nodrošinājums;

b)

ja debitora iepriekšēja (ex ante) informēšana vai kredītprasības kā nodrošinājuma mobilizācijas publiska reģistrēšana netiek izvirzīta atbilstoši a) apakšpunktam saskaņā ar spēkā esošo nacionālo dokumentāciju, jāveic debitora informēšana pēc notikušā fakta (ex post). Debitora informēšana pēc notikušā fakta (ex post) nozīmē, ka darījuma partneris vai NCB (saskaņā ar nacionālo dokumentāciju) nekavējoties pēc saistību neizpildes gadījuma vai līdzīga kredītriska notikuma (kā precizēts nacionālajā dokumentācijā) paziņo debitoram par to, ka darījuma partneris mobilizēs kredītprasību kā nodrošinājumu par labu NCB;

c)

NCB var nolemt pieprasīt ex ante informēšanu vai publisku reģistrēšanuu pirms mobilizācijas vai tās laikā pat tad, ja šīs formalitātes nav vajadzīgas a) apakšpunktā izklāstītajiem nolūkiem;

d)

gadījumos, kad kredītprasības ir uzrādītāja instrumenti, vietējā NCB var prasīt veikt šādu uzrādītāja instrumentu fizisku pārvedumu uz attiecīgo NCB vai trešai personai iepriekš vai brīdī, kad tie faktiski tiek mobilizēti kā nodrošinājums. Informēšanas prasības, kas izklāstītas a) un b) apakšpunktā, neattiecas uz kredītprasībām, kuras ir uzrādītāja instrumenti.

3.   Minētais veido minimāli izpildāmās prasības. Papildus minētajiem gadījumiem NCB var pieņemt lēmumu pieprasīt ex ante informēšanu vai reģistrēšanu, t. sk. arī attiecībā uz uzrādītāja instrumentiem.

104. pants

Kredītprasību mobilizācijas un realizācijas ierobežojumu neesība

1.   Kredītprasības ir pilnībā pārvedamas un var tikt mobilizētas bez ierobežojumiem Eurosistēmas labā. Kredītprasības līgums vai cita veida līgumi, kas noslēgti starp darījuma partneri un debitoru, neietver nekādus ierobežojošus nosacījumus par nodrošinājuma mobilizāciju, ja vien nacionālie tiesību akti neparedz, ka šādi līgumu ierobežojumi neskar Eurosistēmu attiecībā uz nodrošinājuma mobilizāciju.

2.   Kredītprasības līgumā vai citos līgumos, kas noslēgti starp darījuma partneri un debitoru, neietver nekādus ierobežojošus nosacījumus par tādas kredītprasības realizēšanu, kura izmantota kā nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās, ieskaitot realizēšanas veidu, laiku vai citas prasības attiecībā uz realizēšanu.

3.   Neierobežojot 1. un 2. punktu, normas, kas ierobežo sindicēta aizdevuma daļu cesiju bankām, finanšu iestādēm un iestādēm, kuras regulāri iesaistās aizdevumu radīšanā, pirkšanā vai ieguldījumu veikšanā aizdevumos, vērtspapīros vai citos finanšu aktīvos, vai ir izveidotas šim mērķim, neuzskata par kredītprasības realizācijas ierobežojumu.

4.   Neierobežojot 1. un 2. punktu, kreditoru pārstāvi maksājumu iekasēšanai un sadalei un aizdevuma administrēšanai neuzskata par ierobežojumu sindicētā aizdevuma daļas mobilizācijai un realizācijai ar nosacījumu, ka: a) kreditoru pārstāvis ir kredītiestāde, kas atrodas Savienībā; un b) pakalpojuma sniegšanas attiecības starp attiecīgo sindikāta dalībnieku un kreditoru pārstāvi var tikt nodotas tālāk kopā ar sindicētā aizdevuma daļu vai kā šīs daļas daļa.

105. pants

Banku slepenības un konfidencialitātes ierobežojumu neesība

Darījuma partneris un debitors līgumiski vienojas, ka debitors bez nosacījumiem dod darījuma partnerim atļauju izpaust Eurosistēmai informāciju par kredītprasību un debitoru, kuru vietējā NCB pieprasa, lai panāktu, ka kredītprasībām tiek izveidots spēkā esošs nodrošinājums un ka kredītprasības iespējams ātri realizēt darījuma partnera saistību neizpildes gadījumā. Šī prasība nav nepieciešama, ja šādas informācijas neierobežota sniegšana ir nodrošināta piemērojamos nacionālajos tiesību aktos, kā noteikts vietējās NCB piemērojamā nacionālajā dokumentācijā.

2. iedaļa

Termiņnoguldījumu atbilstības kritēriji

106. pants

Termiņnoguldījumu atbilstības kritēriji

12. pantā aprakstītie termiņnoguldījumi, kas atrodas darījuma partnera turējumā, ir atbilstoši aktīvi kā nodrošinājums visām Eurosistēmas kredītoperācijām.

3. iedaļa

RMBD atbilstības kritēriji

107. pants

RMBD atbilstības kritēriji

1.   RMBD ir parādzīme vai vekselis, kas nodrošināts ar mājokļa hipotēku pūlu un pilnībā netiek pārvērsts vērtspapīros. Ir iespējams aizstāt aktīvus pamatā esošo aktīvu pūlā, un ir ieviests mehānisms, kas nodrošina vietējās NCB prioritāti kreditoru vidū, izņemot tos, kuriem noteikts izņēmums valsts politikas dēļ.

2.   RMBD ir ar fiksētu beznosacījumu pamatsummu un procentu likmi, kas nevar izraisīt negatīvu naudas plūsmu.

3.   RMBD atbilst Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām, kas noteiktas ECAF kredītprasību noteikumos, kā noteikts ceturtās daļas III sadaļas 2. nodaļā.

4.   RMBD emitē kredītiestādes, kuras ir darījuma partneri, kas reģistrēti dalībvalstī, kuras valūta ir euro.

5.   RMBD ir denominēti euro vai kādā no to valstu bijušajām valūtām, kuru valūta ir euro.

6.   RMBD emitents vismaz reizi mēnesī apliecina, ka mājokļa hipotēkas, kas veido nodrošinājuma pūlu, atbilst vietējās NCB nacionālajā regulējumā norādītajiem atbilstības kritērijiem, uz kuriem pamatojas kredītnovērtējums.

7.   Uz mobilizāciju, izmantošanu un apstrādes procedūrām attiecībā uz RMBD attiecas Eurosistēmas procedūras, kas noteiktas vietējās NCB nacionālajā dokumentācijā.

2. NODAĻA

Eurosistēmas kredītkvalitātes prasības netirgojamiem aktīviem

108. pants

Eurosistēmas kredītkvalitātes prasības netirgojamiem aktīviem

Netirgojamo aktīvu atbilstības nodrošināšanai piemēro šādas Eurosistēmas kredītkvalitātes prasības:

a)

kredītprasību kredītspēju novērtē, pamatojoties uz debitora vai garantijas devēja kredītspēju, kurai jāatbilst vismaz 3. līmeņa kredītkvalitātei, kā noteikts Eurosistēmas saskaņotajā reitingu skalā;

b)

RMBD kredītkvalitātes novērtējumam jāatbilst vismaz 2. līmeņa kredītkvalitātei, kā noteikts saskaņotajā Eurosistēmas reitingu skalā.

1. iedaļa

Eurosistēmas kredītkvalitātes prasības kredītprasībām

109. pants

Kredītprasību kredītkvalitātes novērtējuma vispārējie noteikumi

1.   Eurosistēma kredītprasību kredītspēju novērtē, pamatojoties uz debitoru un garantijas devēju kredītspēju, kas noteikta kredītnovērtējumu sistēmā vai avotā, kuru izvēlējies darījuma partneris saskaņā ar 110. pantu.

2.   Darījuma partneris nākamās darbadienas laikā informē attiecīgo NCB par jebkuru darījuma partnerim zināmu kredītriska gadījumu (t. sk. par kredītprasību, kas mobilizētas kā nodrošinājums, debitoru maksājumu kavējumiem) un, ja to pieprasa attiecīgā NCB, izņem vai aizstāj šos aktīvus.

3.   Darījuma partneri ir atbildīgi par to, lai tiktu izmantoti visjaunākie kredītkvalitātes novērtējuma dati, kas pieejami to izvēlētajā kredītnovērtējumu sistēmā vai avotā attiecībā uz kredītprasībām, kuras mobilizētas kā nodrošinājums, debitoriem vai garantijas devējiem.

110. pants

Kredītnovērtējumu sistēmas vai avota izvēle

1.   Darījuma partneri, kuri mobilizē kredītprasības kā nodrošinājumu, izvēlas vienu kredītnovērtējumu sistēmu, ko piedāvā viens no četriem kredītnovērtējumu avotiem, ko atzinusi Eurosistēma saskaņā ar ceturtās daļas V sadaļas vispārējiem atzīšanas kritērijiem. Ja darījuma partneri izvēlas ECAI avotu, var tikt izmantota jebkura ECAI sistēma.

2.   Papildus 1. punktam galvenā kredītnovērtējumu avota vai sistēmas nepietiekama aptvēruma gadījumā NCB var ļaut darījuma partneriem izmantot vairāk nekā vienu kredītnovērtējumu sistēmu vai avotu pēc tam, kad vietējai NCB iesniegts pamatots pieprasījums, kam pievienots atbilstošs pamatojums.

3.   Ja darījuma partneriem atļauts izmantot vairāk nekā vienu kredītnovērtējumu sistēmu vai avotu, tiek gaidīts, ka galvenā sistēma vai avots ir tas, kurš sniedz kredītkvalitātes novērtējumu par lielāko daļu debitoru, uz kuriem attiecas kredītprasības, kas mobilizētas kā nodrošinājums. Ja debitora vai garantijas devēja kredītnovērtējums pieejams šajā galvenajā sistēmā vai avotā, debitora vai garantijas sniedzēja atbilstība un novērtējuma diskonti tiks noteikti tikai saskaņā ar šo kredītnovērtējumu.

4.   Darījuma partneri izmanto izvēlētās kredītnovērtējumu sistēmas vai avotus vismaz 12 mēnešus.

5.   Pēc 4. punktā noteiktā perioda darījuma partneri vietējai NCB var iesniegt tiešu pamatotu pieprasījumu mainīt izvēlēto kredītnovērtējumu sistēmu vai avotu.

6.   Noteiktos apstākļos un īpaši tad, ja darījuma partneris gatavojas ieviest savu IRB sistēmu vai sāk izmantot kredītprasības kā nodrošinājumu, pēc pamatota pieprasījuma iesniegšanas NCB var izņēmuma kārtā piešķirt darījuma partnerim atbrīvojumu no 4. punktā noteiktā 12 mēnešu ierobežojuma un atļaut darījuma partnerim šajā periodā mainīt izvēlēto kredītnovērtējumu sistēmu vai avotu.

7.   Ja darījuma partneris par kredītkvalitātes novērtējuma avotu izvēlējies ECAI, tas var izmantot ECAI debitora vai ECAI garantijas devēja reitingu. Ja vienai kredītprasībai pieejami vairāki ECAI debitora un/vai ECAI garantijas devēja reitingi, izmanto vislabāko pieejamo ECAI kredītnovērtējumu.

111. pants

Kredītprasību kredītnovērtējums attiecībā uz valsts sektora iestādēm vai nefinanšu sabiedrībām, kas ir debitori vai garantijas devēji

1.   Eurosistēma novērtē kredītprasību kredītspēju attiecībā uz valsts sektora iestādēm, kas ir debitori vai garantijas devēji, saskaņā šādiem noteikumiem, kurus piemēro norādītajā secībā:

a)

ja darījuma partnera izvēlētajā sistēmā vai avotā pieejams attiecīgais kredītnovērtējums, Eurosistēma to izmanto, lai noteiktu, vai valsts sektora iestāde, kas ir debitors vai garantijas devējs, atbilst 108. pantā noteiktajām Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām netirgojamiem aktīviem;

b)

ja a) apakšpunktā minētais kredītkvalitātes novērtējums nav pieejams, Eurosistēma izmanto ECAI kredītkvalitātes novērtējumu, kuru valsts sektora iestādei, kas ir debitors vai garantijas devējs, sniegusi atzīta ECAI sistēma;

c)

ja a) un b) apakšpunktā minētais kredītkvalitātes novērtējums nav pieejams, valsts sektora iestādei, kas ir debitors vai garantijas devējs, piemēro 87. pantā attiecībā uz tirgojamiem aktīviem noteikto procedūru.

2.   Eurosistēma novērtē nefinanšu sabiedrību, kas ir debitori vai garantijas devēji, kredītprasību kredītspēju saskaņā ar šādu principu: kredītkvalitātes novērtējums, ko nodrošina darījuma partnera izvēlēta kredītnovērtējumu sistēma vai avots, atbilst 108. pantā noteiktajām Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām netirgojamiem aktīviem.

2. iedaļa

Eurosistēmas kredītkvalitātes prasības attiecībā uz RMBD

112. pants

Eurosistēmas kredītkvalitātes prasību noteikšana attiecībā uz RMBD

Lai nodrošinātu atbilstību 108. pantā noteiktajām kredītkvalitātes prasībām, vietējā NCB novērtē RMBD kredītspēju, pamatojoties uz attiecīgās jurisdikcijas kredītkvalitātes novērtējuma regulējumu, kas noteikts piemērojamos nacionālajos tiesību aktos.

IV SADAĻA

GARANTIJAS TIRGOJAMIEM UN NETIRGOJAMIEM AKTĪVIEM

113. pants

Garantijām piemērojamās prasības

1.   Eurosistēmas kredītkvalitātes prasības var noteikt, pamatojoties uz kredītnovērtējumiem, kas sniegti par garantijas devējiem saskaņā ar 82.–84. pantu attiecībā uz tirgojamiem aktīviem un 108. pantu – attiecībā uz kredītprasībām.

2.   Garantijas, ko snieguši garantijas devēji, kas nepieciešamas, lai noteiktu Eurosistēmas kredītkvalitātes prasības, atbilst šīs sadaļas noteikumiem.

3.   Lai nodrošinātu 1. punkta prasību izpildi, attiecīgo garantijas devēju novērtē atsevišķi, pamatojoties uz tā kredītnovērtējumu, un tam jāatbilst Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām.

114. pants

Garantijas iezīmes

1.   Saskaņā ar garantijas noteikumiem garantijas devējs sniedz beznosacījumu un neatsaucamu garantiju, kas samaksājama pēc pirmā pieprasījuma, par emitenta vai debitora saistībām attiecībā uz tirgojamā aktīva vai kredītprasības pamatsummas, procentu un citu summu maksājumu, kurš pienākas tā turētājiem vai kreditoriem, līdz veikta pilnīga tirgojamo aktīvu vai kredītprasības samaksa. Šādā gadījumā garantijai nav jāattiecas uz konkrēto tirgojamo aktīvu vai kredītprasību, bet tā var attiekties tikai uz emitentu vai debitoru, ja tā sedz attiecīgo tirgojamo aktīvu vai kredītprasību.

2.   Garantija samaksājama pēc pirmā pieprasījuma neatkarīgi no garantētā tirgojamā aktīva vai kredītprasības. To valsts sektora institūciju sniegtās garantijas, kuras tiesīgas iekasēt nodokļus, vai nu jāspēj samaksāt pēc pirmā pieprasījuma, vai arī citādi jāspēj nodrošināt tūlītēju un precīzu maksājumu pēc saistību neizpildes.

3.   Garantija ir juridiski spēkā esoša, garantijas devējam saistoša un realizējama pret to.

4.   Garantiju attieregulē ES dalībvalsts tiesību akti.

5.   Ja garantijas devējs nav valsts sektora institūcija, kura tiesīga iekasēt nodokļus, lai ar garantiju garantētu tirgojamo aktīvu vai kredītprasību varētu uzskatīt par atbilstošu, attiecīgā NCB iesniedz formas un satura ziņā Eurosistēmai pieņemamu juridisku apstiprinājumu attiecībā uz garantijas juridisko spēkā esību, saistošajām sekām un realizējamību. Juridiskajā apstiprinājumā jābūt noteiktam, ka garantija nav personiska un to var realizēt tikai tirgojamā aktīva turētājs vai kredītprasības kreditors. Ja garantijas devējs nav reģistrēts tajā jurisdikcijā, kuras tiesību akti regulē garantiju, juridiskajā apstiprinājumā iekļauj arī apliecinājumu par garantijas spēkā esību un realizējamību saskaņā ar tās jurisdikcijas tiesību aktiem, kurā reģistrēts garantijas devējs. Attiecībā uz tirgojamiem aktīviem darījuma partneris iesniedz juridisko apstiprinājumu izskatīšanai tajā NCB, kura paziņo par konkrēta garantētā aktīva iekļaušanu atbilstošo aktīvu sarakstā. Attiecībā uz kredītprasībām darījuma partneris, kurš vēlas mobilizēt kredītprasību, iesniedz juridisko apstiprinājumu izskatīšanai tajā NCB, kura atrodas minēto kredītprasību regulējošo tiesību aktu jurisdikcijā. Uz garantijas realizēšanas prasību attiecas maksātnespējas vai bankrota likumi, vispārējie kapitāla vērtspapīru principi un citi līdzīgi likumi un principi, kas attiecināmi uz garantijas devēju un kopumā ietekmē kreditoru tiesības attiecībā pret garantijas devēju.

115. pants

Garantijas devēja saistību nepakļaušana subordinācijas principam

Garantijas devēja saistības attiecībā uz garantiju klasificē vismaz vienādi (pari passu) un proporcionāli ar citām garantijas devēja nenodrošinātajām saistībām.

116. pants

Kredītkvalitātes prasības garantijas devējiem

Garantijas devējs atbilst Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām, kas paredzētas ECAF noteikumos tirgojamo aktīvu garantijas devējiem, kā noteikts 82.–84. pantā, vai noteikumos kredītprasību garantijas devējiem, kā noteikts 108. pantā.

117. pants

Garantijas devēja veids

Garantijas devējs:

a)

tirgojamiem aktīviem saskaņā ar 69. pantu ir dalībvalsts centrālā banka, valsts sektora institūcija, aģentūra, kredītiestāde, finanšu sabiedrība, kas nav kredītiestāde, nefinanšu sabiedrība, daudzpusējā attīstības banka vai starptautiskā organizācija;

b)

kredītprasībām saskaņā ar 95. pantu ir nefinanšu sabiedrība, valsts sektora institūcija, daudzpusējā attīstības banka vai starptautiskā organizācija.

118. pants

Garantijas devēja reģistrācijas vieta

1.   Garantijas devēja reģistrācijas vietas:

a)

garantijas devējs tirgojamiem aktīviem saskaņā ar 70. pantu ir reģistrēts EEZ, ja vien garantija nav vajadzīga, lai noteiktu kredītkvalitātes prasības konkrētam parāda instrumentam. ECAI garantijas devēja reitinga izmantošanas iespēja attiecīgās kredītkvalitātes prasības noteikšanai tirgojamiem aktīviem aprakstīta 84. pantā;

b)

garantijas devējs parāda instrumentiem, kurus garantējušas nefinanšu sabiedrības un kuriem nav atzītas ECAI kredītkvalitātes novērtējuma par emisiju, emitentu vai garantijas devēju saskaņā ar 70. pantu, ir reģistrēts dalībvalstī, kuras valūta ir euro;

c)

garantijas devējs kredītprasībām saskaņā ar 96. pantu ir reģistrēts dalībvalstī, kuras valūta ir euro, ja vien garantija nav vajadzīga kredītkvalitātes prasību noteikšanai netirgojamiem aktīviem. Iespēja izmantot garantijas devēja kredītnovērtējumu, lai noteiktu attiecīgās kredītkvalitātes prasības kredītprasībām, aprakstīta 108. pantā.

2.   Neierobežojot 1. punktu, saskaņā ar 70. un 96. pantu daudzpusējās attīstības bankas un starptautiskās organizācijas uzskatāmas par atbilstošiem garantijas devējiem neatkarīgi no to reģistrācijas vietas.

V SADAĻA

TIRGOJAMO UN NETIRGOJAMO AKTĪVU EUROSISTĒMAS KREDĪTNOVĒRTĒJUMU SISTĒMA

119. pants

Atzītie kredītnovērtējumu avoti un sistēmas

1.   Kredītnovērtējumu informāciju, uz kuras pamata Eurosistēma veic atbilstības novērtējumu aktīviem, kas ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās, sniedz kredītnovērtējumu sistēmas, kas ietilpst kādā no šiem četriem avotiem:

a)

ECAI;

b)

NCB iekšējā kredītnovērtējumu sistēmas (in-house credit assessment systems; ICAS);

c)

darījuma partneru iekšējās uz reitingiem balstītas (internal rating-based – IRB) sistēmas;

d)

trešās personas – reitinga instrumentu (RI) sniedzēji.

2.   Katrs no 1. punktā minētajām kredītnovērtējumu avotiem var aptvert kredītnovērtējumu sistēmu kopumu. Kredītnovērtējumu sistēmas atbilst šajā sadaļā noteiktajiem atzīšanas kritērijiem. Atzīto kredītnovērtējumu sistēmu, t. i., ECAI, ICAS un RI, saraksts publicēts ECB interneta vietnē.

3.   Uz visām atzītajām kredītnovērtējumu sistēmām attiecas ECAF darbības rezultātu monitoringa process, kā noteikts 126. pantā.

4.   Eurosistēma, publicējot šo informāciju par atzītajām kredītnovērtējumu sistēmām saistībā ar Eurosistēmas kredītoperācijām, neuzņemas nekādu atbildību par tās veikto atzīto kredītnovērtējumu sistēmu novērtējumu.

5.   ECAF noteikumu vai procedūru pārkāpuma dēļ attiecīgo kredītnovērtējumu sistēmu var izslēgt no ECAF atzīto sistēmu saraksta.

120. pants

Ārējo kredītnovērtējumu institūciju – kredītnovērtējumu sistēmu – atzīšanas vispārējie kritēriji

1.   ECAF vajadzībām ECAI atzīšanas vispārējie kritēriji ir šādi:

a)

ECAI ir reģistrētas vai sertificētas Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009;

b)

ECAI atbilst darbības kritērijiem un sniedz atbilstošu aptvērumu, lai nodrošinātu efektīvu ECAF īstenošanu. ECAI kredītkvalitātes novērtējumu izmantošana īpaši atkarīga no tā, vai Eurosistēmai ir pieejama informācija par šiem novērtējumiem, kā arī informācija novērtējumu salīdzināšanai un Eurosistēmas kredītkvalitātes līmeņu piešķiršanai (piemērošanai) šiem novērtējumiem, kā arī rezultātu monitoringam saskaņā ar 126. pantu.

2.   Eurosistēma patur sev tiesības pieņemt lēmumu, vai tā atzīst kādu ECAI ECAF vajadzībām, papildus citiem faktoriem ņemot vērā ECAF darbības rezultātu monitoringa procesu.

3.   Kopā ar saskaņā ar 126. punktu iesniegtajiem ECAF darbības rezultātu monitoringa datiem ECAI jāiesniedz arī ECAI izpilddirektora vai pilnvarotas personas ar paraksta tiesībām, kas atbild par revīziju vai noteikumu ievērošanu ECAI ietvaros, parakstīts apliecinājums, kas apstiprina rezultātu monitoringa informācijas precizitāti un derīgumu.

121. pants

NCB iekšējo kredītnovērtējumu sistēmu atzīšanas vispārējie kritēriji un darbības procedūras

1.   NCB var nolemt kredītnovērtējumu vajadzībām izmantot savas ICAS. NCB lēmumam izmantot savas ICAS tiek piemērota Eurosistēmas apstiprināšanas procedūra.

2.   Kredītnovērtējumu, izmantojot ICAS, var veikt iepriekš vai pēc darījuma partnera īpaša pieprasījuma iesniegt aktīvu NCB, kas izmanto ICAS (ICAS NCB).

3.   Attiecībā uz 2. punktā minēto, iesniedzot ICAS NCB aktīvu, attiecībā uz kuru tiks novērtēta debitora vai garantijas devēja atbilstība, ICAS NCB informē darījuma partneri par tā atbilstības statusu vai par plānoto laiku kredītnovērtējuma veikšanai. Ja ICAS apjoms ir ierobežots un tā novērtē tikai dažus debitoru un garantijas devēju veidus vai ja ICAS NCB nevar saņemt informāciju un datus, kas nepieciešami tās kredītnovērtējumam, ICAS NCB par to nekavējoties informē darījuma partneri. Abos gadījumos attiecīgais debitors vai garantijas devējs tiek uzskatīts par neatbilstošu, ja vien aktīvi nav atbilstoši kredītkvalitātes prasībām saskaņā ar alternatīvu kredītnovērtējumu avotu vai kredītnovērtējumu sistēmu, kuru darījuma partneris drīkst izmantot saskaņā ar 110. pantu. Ja mobilizētie aktīvi kļūst neatbilstoši debitora vai garantijas devēja kredītkvalitātes pasliktināšanās dēļ, aktīvu pārtrauc izmantot, tiklīdz tas iespējams. Tā kā nav ne līgumisku attiecību starp nefinanšu sabiedrībām un ICAS NCB, ne arī juridiska pienākuma šīm sabiedrībām sniegt nepubliskojamu informāciju ICAS NCB, šo informāciju sniedz brīvprātīgi.

4.   Valstīs, kurās Eurosistēmas kredītoperācijām kā nodrošinājums tiek mobilizēti RMBD, vietējā NCB šāda veida aktīviem ievieš kredītnovērtējumu sistēmu saskaņā ar ECAF. Uz šādām sistēmām attiecas Eurosistēmas apstiprināšanas procedūra un gadskārtējs darbības rezultātu monitoringa process, kā sīkāk noteikts 126. pantā.

122. pants

Iekšējo uz reitingiem balstītu sistēmu atzīšanas vispārējie kritēriji

1.   Lai iegūtu ECAF apstiprinājumu IRB sistēmai, darījuma partneris iesniedz pieprasījumu vietējā NCB.

2.   Šā panta 1. punktā minētā prasība attiecas uz visiem darījuma partneriem, kas paredzējuši izmantot IRB sistēmu, neatkarīgi no to statusa – vai tas būtu mātesuzņēmums, meitasuzņēmums vai filiāle – un neatkarīgi no tā, vai IRB sistēmas apstiprinājumu sniedz kompetentā iestāde tajā pašā valstī (attiecībā uz mātes uzņēmumu un, iespējams, meitas uzņēmumiem) vai mātesuzņēmuma piederības valsts kompetentā iestāde (attiecībā uz filiālēm un, iespējams, meitas uzņēmumiem).

3.   Darījuma partnera pieprasījums, kas iesniegts saskaņā ar 1. punktu, ietver šādu informāciju un dokumentus, kas vajadzības gadījumā tiek pārtulkoti vietējās NCB darba valodā:

a)

tā kompetentās iestādes lēmuma kopija, ar kuru darījuma partnerim tiek atļauts izmantot savu IRB sistēmu kapitāla prasību nodrošināšanai konsolidētā vai nekonsolidētā veidā, kopā ar visiem šādas izmantošanas konkrētajiem nosacījumiem;

b)

kompetentās iestādes veiktā darījuma partnera IRB sistēmas visjaunākā novērtējuma kopija;

c)

informācija par visām darījuma partnera IRB sistēmas pārmaiņām, ko iesaka vai pieprasa kompetentā iestāde, norādot termiņu, līdz kuram šīs pārmaiņas jāievieš;

d)

informācija par darījuma partnera pieeju saistību neizpildes varbūtības piešķiršanai debitoriem, kā arī dati par kredītreitingu līmeņiem un saistītās viena gada saistību neizpildes varbūtības, ko izmanto, lai noteiktu atbilstošo kredītreitingu līmeņus;

e)

tās informācija kopija, kura attiecas uz 3. pīlāru (tirgus disciplīna) un kura darījuma partnerim regulāri jāpublicē saskaņā ar tirgus disciplīnas prasībām, ko paredz Bāzeles III regulējums, Direktīva 2013/36/ES un Regula (ES) Nr. 575/2013;

f)

kompetentās iestādes un ārējā auditora nosaukums un adrese;

g)

informācija par darījuma partnera IRB sistēmas darbības vēsturiski novērotajiem saistību neizpildes rādītājiem pret reitinga līmeņiem, aptverot piecus kalendāros gadus pirms attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas. Ja šo kalendāro gadu laikā kompetentā iestāde IRB sistēmai piešķīrusi atļauju kapitāla prasību vajadzībām, informācija aptver laiku, kopš IRB sistēma saņēmusi atļauju kapitāla prasību vajadzībām. Vēsturiskie gada dati par novērotajiem saistību neizpildes rādītājiem un iespējamā papildu informācija atbilst darbības rezultātu monitoringa noteikumiem 126. pantā tā, it kā šie noteikumi būtu attiekušies uz IRB sistēmu šajā laikā;

h)

darbības rezultātu monitoringam vajadzīgā informācija, kas minēta 126. pantā, kā prasīts no jau ECAF apstiprinātām IRB sistēmām par kārtējo kalendāro gadu pieprasījuma iesniegšanas laikā.

4.   Darījuma partnerim netiek prasīts iesniegt a)–c) apakšpunktā norādīto informāciju, ja kompetentā iestāde šādu informāciju nosūta tieši vietējai NCB pēc NCB pieprasījuma.

5.   Darījuma partnera pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar 1. punktu, paraksta darījuma partnera izpilddirektors, finanšu direktors vai līdzīga līmeņa vadītājs, vai pilnvarota persona ar paraksta tiesībām kādas no minētajām personām vārdā.

123. pants

Darījuma partneru, kuri izmanto iekšējo uz reitingiem balstīto sistēmu, pārskatu sniegšanas pienākums

1.   Darījuma partneri informāciju vietējai NCB saskaņā ar 122. panta 3. punkta b)–f) apakšpunktu sniedz katru gadu vai arī tad, kad to pieprasa vietējā NCB, ja vien kompetentā iestāde šādu informāciju nenosūta tieši vietējai NCB pēc NCB lūguma.

2.   Šā panta 1. punktā minēto gada informāciju paraksta darījuma partnera izpilddirektors, finanšu direktors vai līdzīga līmeņa vadītājs, vai pilnvarota personai ar paraksta tiesībām kādas no minētajām personām vārdā. Kompetentā iestāde un atbilstošos gadījumos arī darījuma partnera ārējais auditors saņem no Eurosistēmas šīs vēstules kopiju.

3.   IRB sistēmu regulārā monitoringa ietvaros NCB veic darījuma partneru sniegtās statistiskās informācijas gada darbības rezultātu monitoringa vajadzībām pārbaudes uz vietas un dokumentu pārbaudes. Šādu pārbaužu mērķis ir apstiprināt, ka statiskie pūli ir pareizi, precīzi un pilnīgi.

4.   Darījuma partneri atbilst papildu operacionālajiem kritērijiem, ko paredz attiecīgie līgumu vai regulējošie nosacījumi, kurus piemēro vietējā NCB, t. sk. noteikumi par:

a)

ad hoc pārbaudēm attiecībā uz procedūrām kredītprasību iezīmju paziņošanai vietējai NCB;

b)

gada pārbaudēm, ko veic vietējā NCB (vai attiecīgos gadījumos kompetentā iestāde vai ārējais auditors), lai noteiktu statisko pūlu precizitāti un derīgumu, kā minēts IX pielikumā;

c)

informācijas sniegšanu ne vēlāk kā nākamajā darbadienā attiecībā uz atbilstības pārmaiņām un, ja nepieciešams, nekavējoties – attiecībā uz attiecīgo kredītprasību atsaukšanu nekavējoties;

d)

paziņojumiem vietējai NCB par faktiem vai apstākļiem, kas varētu būtiski ietekmēt IRB sistēmas turpmāku izmantošanu ECAF vajadzībām vai veidu, kādā IRB sistēma ietekmē atbilstoša nodrošinājuma noteikšanu, t. sk. īpaši – darījuma partnera IRB sistēmas būtiskas pārmaiņas, kuras var ietekmēt veidu, kādā IRB sistēmas reitingu līmeņi vai saistību neizpildes varbūtības atbilst Eurosistēmas saskaņotajai reitingu skalai.

124. pants

Trešo personu – reitinga instrumentu sniedzēju – kā kredītnovērtējumu sistēmu atzīšanas vispārējie kritēriji

1.   Trešo personu – reitinga instrumentu (RI) sniedzēju – avots ietver institūcijas, kas novērtē debitoru kredītspēju, galvenokārt izmantojot kvantitatīvos modeļus sistemātiskā un mehāniskā veidā, bez citas informācijas paļaujoties arī uz auditētajiem pārskatiem, un kuru kredītkvalitātes novērtējumus nav paredzēts vispārēji publiskot.

2.   RI sniedzējs, kurš vēlas piedalīties ECAF, iesniedz pieprasījumu attiecīgajai NCB, izmantojot Eurosistēmas sniegto sagatavi, pievienojot ECB interneta vietnē sniegtajā sagatavē norādītos papildu dokumentus.

3.   Darījuma partneri, kas vēlas ECAF vajadzībām izmantot konkrētu RI sniedzēju, kuru nav apstiprinājusi Eurosistēma, iesniedz pieprasījumu attiecīgajai NCB, izmantojot ECB interneta vietnē sniegto sagatavi, pievienojot tajā norādītos papildu dokumentus.

4.   Attiecībā uz 2. un 3. punktā minētajiem iesniegtajiem pieprasījumiem Eurosistēma lemj par RI sniedzēja apstiprināšanu, pamatojoties uz Eurosistēmas noteikto un ECB interneta vietnē publicēto apstiprināšanas kritēriju izpildes vērtējumu.

5.   Darījuma partneri, kuri izmanto RI sniedzēju, nekavējoties informē attiecīgo RI sniedzēju par jebkuru kredītriska gadījumu, par kuru informēts tikai darījuma partneris un kurš var norādīt uz kredītkvalitātes pasliktināšanos, t. sk. atbilstošo aktīvu, kas mobilizēti kā nodrošinājums, debitoru maksājumu kavējumiem.

125. pants

Trešo personu – reitinga instrumentu sniedzēju – pārskatu sniegšanas pienākumi

1.   RI sniedzējs sniedz prasīto informāciju, kas vajadzīga ECAF darbības rezultātu monitoringa ziņojumam, attiecīgajai NCB kopā ar izpilddirektora vai pilnvarotas personas ar paraksta tiesībām, kas atbildīga par revīziju vai atbilstības kontroles funkciju RI ietvaros, parakstītu apliecinājumu, kas apstiprina darbības rezultātu monitoringa datu precizitāti un derīgumu.

2.   RI sniedzējam jāapņemas piecus gadus saglabāt statisko pūlu iekšējos ierakstus un detalizētu informāciju par saistību neizpildi.

126. pants

ECAF darbības rezultātu monitoringa process

1.   Visām atzītajām kredītnovērtējumu sistēmām katru gadu jāveic ECAF darbības rezultātu monitoringa process saskaņā ar IX pielikumu, lai nodrošinātu, ka kredītkvalitātes līmeņu piesaiste kredītnovērtējumiem, ko Eurosistēmas saskaņotajai reitingu skalai nodrošina kredītnovērtējumu sistēma, joprojām ir atbilstoša un ka kredītkvalitātes novērtējumu rezultāti ir salīdzināmi, izmantojot dažādas sistēmas un avotus.

2.   Eurosistēma patur tiesības pieprasīt jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu darbības rezultātu monitoringa procesu.

3.   Darbības rezultātu monitoringa procesa rezultātā var tikt labots veids, kādā kredītnovērtējuma sistēmas sniegtā kredītkvalitātes novērtējuma informācija atbilst Eurosistēmas saskaņotajai reitingu skalai.

4.   Eurosistēma var nolemt uz laiku pārtraukt sadarbību ar kredītnovērtējumu sistēmu vai to izslēgt, pamatojoties uz darbības rezultātu monitoringa procesa rezultātiem.

5.   Ar ECAF darbības rezultātu monitoringa procesu saistīta noteikuma pārkāpuma dēļ attiecīgo kredītsistēmu var izslēgt no ECAF atzīto sistēmu saraksta.

VI SADAĻA

TIRGOJAMO UN NETIRGOJAMO AKTĪVU RISKA KONTROLES UN NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA

127. pants

Riska kontroles un novērtēšanas sistēmas mērķis

1.   Atbilstošajiem aktīviem, kas mobilizēti kā nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās, piemēro 128. panta 1. punktā noteiktos riska kontroles pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt Eurosistēmu pret finanšu zaudējumu risku darījuma partnera saistību neizpildes gadījumā.

2.   Eurosistēma patur sev tiesības piemērot 128. panta 2. punktā noteiktos papildu riska kontroles pasākumus, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu Eurosistēmai pienācīgu aizsardzību pret risku saskaņā ar ECBS Statūtu 18.1. pantu. Papildu riska kontroles pasākumi var tikt piemēroti arī atsevišķiem darījuma partneriem, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu šādu aizsardzību.

3.   Visi Eurosistēmas piemērotie riska kontroles pasākumi nodrošina konsekventus, caurredzamus un nediskriminējošus nosacījumus visu veidu mobilizētajiem atbilstošajiem aktīviem visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

128. pants

Riska kontroles pasākumi

1.   Eurosistēma atbilstošajiem aktīviem piemēro šādus riska kontroles pasākumus:

a)

novērtējuma diskonti;

b)

starpība līdz tirgus vērtībai (novērtējums pēc tirgus vērtības):

Eurosistēma pieprasa, lai laika gaitā tiktu uzturēta likviditāti nodrošinošo reverso darījumu atbilstošo aktīvu ar diskontu koriģēta tirgus vērtība. Ja, katru dienu nosakot vērtību, tiek konstatēts, ka atbilstošo aktīvu vērtība kļuvusi zemāka par noteiktu līmeni, vietējā NCB pieprasa darījuma partnerim nodrošināt papildu aktīvus vai naudas līdzekļus, veicot papildu nodrošinājuma pieprasījumu. Līdzīgi, ja atbilstošo aktīvu vērtība pēc pārvērtēšanas pārsniedz noteiktu līmeni, NCB var atdot atpakaļ tos aktīvus vai naudas līdzekļus, kuri veido līmeņa pārsniegumu;

c)

ierobežojumi attiecībā uz tādu nenodrošinātu parāda instrumentu izmantošanu, kurus emitējusi kredītiestāde vai cita institūcija, ar kuru šai kredītiestādei ir cieša saikne, kas definēta 138. pantā;

d)

novērtējuma pazeminājumi.

2.   Eurosistēma var veikt šādus papildu riska kontroles pasākumus:

a)

sākotnējās nodrošinājuma rezerves – tas nozīmē, ka darījuma partneriem jānodrošina atbilstošie aktīvi, kuru vērtība ir vismaz vienāda ar Eurosistēmas piešķirto līdzekļu un sākotnējās nodrošinājuma rezerves vērtības summu;

b)

ierobežojumi attiecībā uz emitentiem, debitoriem vai garantijas devējiem:

papildus 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem nenodrošinātajiem parāda instrumentiem piemērotajiem ierobežojumiem Eurosistēma var piemērot papildu ierobežojumus attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar emitentiem, debitoriem vai garantijas devējiem;

c)

papildu diskonti;

d)

papildu garantijas no garantijas devējiem, kuri atbilst Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām, lai varētu tikt pieņemti konkrēti aktīvi;

e)

konkrētu aktīvu izslēgšana no izmantošanas par nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijās.

1. NODAĻA

Riska kontroles pasākumi tirgojamiem aktīviem

129. pants

Riska kontroles pasākumu noteikšana tirgojamiem aktīviem

1.   Lai noteiktu piemērojamos riska kontroles pasākumus, atbilstošos tirgojamos aktīvus iekļauj vienā no šādām piecām diskontu kategorijām, pamatojoties uz emitenta veidu un/vai aktīva veidu, kā norādīts 10. tabulā:

a)

centrālo valdību emitētie parāda instrumenti, ECB emitētie parāda sertifikāti un parāda sertifikāti, ko NCB emitējušas pirms euro ieviešanas attiecīgajā dalībvalstī, kuras valūta ir euro, iekļauti I diskontu kategorijā;

b)

parāda instrumenti, ko emitējušas vietējās un reģionālās valdības, institūcijas, ko Eurosistēma klasificējusi kā aģentūras, daudzpusējās attīstības bankas un starptautiskās organizācijas, kā arī liela apjoma nodrošinātās obligācijas iekļautas II diskontu kategorijā;

c)

tradicionālās nodrošinātās obligācijas, pārējās nodrošinātās obligācijas un nefinanšu sabiedrību emitētie parāda instrumenti iekļauti III diskontu kategorijā;

d)

kredītiestāžu emitētie nenodrošinātie parāda instrumenti un finanšu sabiedrību, kas nav kredītiestādes, emitētie nenodrošinātie parāda instrumenti iekļauti IV diskontu kategorijā;

e)

ABS iekļauti V diskontu kategorijā neatkarīgi no to emitenta klasifikācijas.

2.   Tirgojamo aktīvu diskontu kategorijas apkopotas 10. tabulā, ņemot vērā emitenta klasifikāciju.

10. tabula

Tirgojamo aktīvu diskontu kategorijas

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

V kategorija

Centrālo valdību emitētie parāda instrumenti

ECB parāda sertifikāti

Parāda sertifikāti, ko NCB emitējušas pirms euro ieviešanas dienas to attiecīgajā dalībvalstī

Vietējo un reģionālo valdību emitētie parāda instrumenti

Parāda instrumenti, ko emitējušas institūcijas, kuras Eurosistēma klasificējusi kā aģentūras

Daudzpusējo attīstības banku un starptautisko organizāciju emitētie parāda instrumenti

Liela apjoma nodrošinātās obligācijas

Tradicionālās nodrošinātās obligācijas un pārējās nodrošinātās obligācijas

Nefinanšu sabiedrību emitētie parāda instrumenti

Kredītiestāžu emitētie nenodrošinātie parāda instrumenti

Nenodrošināti finanšu sabiedrību, kas nav kredītiestādes, emitētie parāda instrumenti

ABS

130. pants

Tirgojamo aktīvu novērtējuma diskonti

1.   Tirgojamiem aktīviem piemēro īpašus novērtējuma diskontus, no attiecīgā aktīva tirgus vērtības atņemot konkrētus procentus. Īpašie novērtējuma diskonti, ko piemēro I–IV diskontu kategorijā iekļautajiem parāda instrumentiem, kā noteikts X pielikumā, atšķiras saskaņā ar jebkuru vai visiem šiem faktoriem:

a)

atlikušais termiņš;

b)

kupona struktūra;

c)

kredītkvalitātes līmenis;

d)

diskonta kategorija, kas noteikta saskaņā ar 129. pantu.

2.   V kategorijā iekļautajiem tirgojamiem aktīviem piemēro 10 % diskontu neatkarīgi no to termiņa vai kupona struktūras.

3.   ABS, nodrošinātām obligācijām un nenodrošinātiem parāda instrumentiem, ko emitējušas kredītiestādes un kas teorētiski tiek novērtēti saskaņā ar 134. pantā iekļautajiem noteikumiem, piemēro papildu novērtējuma diskontu kā novērtējuma pazeminājumu 5 % apmērā.

4.   Uz pašu izmantotām nodrošinātajām obligācijām attiecas papildu novērtējuma diskonts, kuru piemēro tieši atsevišķā parāda instrumenta visas emisijas vērtībai kā novērtējuma pazeminājumu: a) 8 % apmērā kredītkvalitātes 1. un 2. līmeņa pašu izmantotām nodrošinātajām obligācijām, un b) 12 % apmērā kredītkvalitātes 3. līmeņa pašu izmantotām nodrošinātajām obligācijām. Šā punkta vajadzībām “pašu izmantotās nodrošinātās obligācijas” nozīmē nodrošinātās obligācijas, kuras emitējis darījuma partneris vai ar to cieši saistītas institūcijas un kuras attiecīgais darījuma partneris un/vai ar to cieši saistītās institūcijas izmanto apjomā, kas pārsniedz 75 % no apgrozībā esošā apjoma. Šī punkta vajadzībām “ciešas saiknes” tiek noteiktas saskaņā ar 138. pantu. Šis novērtējuma pazeminājums attiecas uz visiem darījuma partneriem, kuri mobilizē attiecīgās nodrošinātās obligācijas.

5.   I–IV diskonta kategorijā iekļautajiem tirgojamiem aktīviem ar mainīgas procentu likmes kuponu piemēro to pašu novērtējuma diskontu, ko piemēro tādiem tirgojamiem aktīviem ar fiksētas procentu likmes kuponu, kuru atlikušo termiņu grupa ir 0–1 gads, tajā diskonta kategorijā un kredītkvalitātes kategorijā, kurā instruments iekļauts. Šā panta vajadzībām kupona maksājumus, kuru periods, kad var mainīt procentu likmi, ir ilgāks par vienu gadu, uzskata par maksājumiem ar fiksētu procentu likmi, un attiecīgais atlikušais termiņš novērtējuma diskonta noteikšanai ir tirgojamā aktīva atlikušais termiņš.

6.   Novērtējuma diskonti, kas piemēroti I–IV kategorijā iekļautajiem tirgojamiem aktīviem ar vairāk nekā viena veida kupona maksājumu, atkarīgi tikai un vienīgi no kupona maksājumiem atlikušajā instrumenta pastāvēšanas laikā. Šādam instrumentam piemērojamais novērtējuma diskonts ir vienāds ar vislielāko diskontu, kas piemērojams tirgojamam aktīvam ar tādu pašu atlikušo termiņu un kredītkvalitātes līmeni, un var tikt ņemti vērā jebkura veida kupona maksājumi, kurus veic atlikušajā instrumenta pastāvēšanas laikā.

7.   Novērtējuma diskonti, kurus piemēro fiksētas procentu likmes kupona parāda instrumentiem, piemērojami arī parāda instrumentiem, kuru attiecīgais kupons piesaistīts ar inflāciju indeksētiem parāda instrumentiem.

8.   Likviditāti samazinošajos reversajos darījumos nepiemēro novērtējuma diskontus.

2. NODAĻA

Riska kontroles pasākumi netirgojamiem aktīviem

131. pants

Riska kontroles pasākumu noteikšana kredītprasībām

1.   Individuālām kredītprasībām ar fiksētas procentu likmes maksājumiem un kredītprasībām, kuru procentu maksājumi piesaistīti inflācijai, piemēro īpašus novērtējuma diskontus, kurus nosaka saskaņā ar atlikušo termiņu, kredītkvalitātes līmeni un NCB piemēroto novērtējuma metodoloģiju, kā noteikts X pielikumā.

2.   Individuālām kredītprasībām ar mainīgu procentu likmi piemēro novērtējuma diskontu, ko piemēro kredītprasībām ar fiksētu procentu likmi, kuru atlikušais termiņš ir 0–1 gads, atbilstoši kredītkvalitātes līmenim un NCB piemērotajai novērtēšanas metodoloģijai. Šā panta vajadzībām procentu maksājumu uzskata par mainīgas procentu likmes maksājumu, ja tas piesaistīts atsauces procentu likmei un ja šim maksājumam atbilstošais periods, kad var mainīt procentu likmi, nav ilgāks par vienu gadu. Procentu maksājumus, kuru periods, kad var mainīt procentu likmi, ir ilgāks par vienu gadu, uzskata par maksājumiem ar fiksētu procentu likmi, un attiecīgais diskonta termiņš ir kredītprasības atlikušais termiņš.

3.   Novērtējuma diskonts, ko piemēro kredītprasībai ar vairāk nekā viena veida procentu maksājumu, atkarīgs tikai no atlikušajā kredītprasības pastāvēšanas laikā veicamajiem procentu maksājumiem. Ja atlikušajā kredītprasības pastāvēšanas laikā veicami vairāk nekā viena veida procentu maksājumi, atlikušos procentu maksājumus uzskata par maksājumiem ar fiksētu procentu likmi un attiecīgais diskonta piemērošanā izmantotais termiņš ir kredītprasības atlikušais termiņš.

132. pants

Riska kontroles pasākumi RMBD

Netirgojamiem RMBD piemēro 39.5 % novērtējuma diskontu.

133. pants

Riska kontroles pasākumi termiņnoguldījumiem

Termiņnoguldījumiem nepiemēro novērtējuma diskontus saskaņā ar 130. pantā likviditāti samazinošajām operācijām noteikto pieeju tirgojamiem aktīviem.

3. NODAĻA

Tirgojamo un netirgojamo aktīvu novērtēšanas noteikumi

134. pants

Tirgojamo aktīvu novērtēšanas noteikumi

Lai noteiktu vērtību aktīviem, kurus kā nodrošinājumu izmanto atklātā tirgus operācijās, ko veic ar reverso darījumu palīdzību, NCB piemēro šādus noteikumus:

a)

katram atbilstošam tirgojamam aktīvam Eurosistēma nosaka reprezentatīvāko cenu, kas jāizmanto tirgus vērtības aprēķināšanā;

b)

tirgojamā aktīva vērtību aprēķina, pamatojoties uz reprezentatīvāko cenu darbadienā pirms novērtējuma datuma. Ja konkrētajam aktīvam nav noteikta reprezentatīvākā cena, Eurosistēma nosaka teorētisku cenu;

c)

tirgojamā aktīva tirgus vērtību vai teorētisko vērtību aprēķina, iekļaujot uzkrātos procentus;

d)

ar Eurosistēmas kredītoperācijas laikā saņemtu aktīvu saistīto ienākumu plūsmu (piemēram, kuponu maksājumu) novērtēšana dažādās NCB var būt atšķirīga atkarībā no nacionālo tiesību sistēmu atšķirībām un darbības prakses. Ja ienākumu plūsma tiek pārvesta uz darījuma partnera kontu, vietējās NCB pirms ienākumu pārveduma pārbauda, vai attiecīgās darbības joprojām pilnā apmērā sedz pietiekams atbilstošo aktīvu apjoms. Katra NCB cenšas nodrošināt, lai ienākumu plūsmu novērtēšanas ekonomiskais efekts būtu tāds pats kā situācijā, kurā ienākumus darījuma partnerim pārskaita norēķinu dienā.

135. pants

Netirgojamo aktīvu novērtēšanas noteikumi

Netirgojamo aktīvu vērtību Eurosistēma nosaka vai nu teorētiskās cenas, vai atlikuma summas apjomā.

136. pants

Papildu nodrošinājuma pieprasījumi

1.   NCB katru dienu jāveic to aktīvu novērtējums, kuri mobilizēti kā nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās, saskaņā ar 134. un 135. pantā noteiktajiem novērtēšanas noteikumiem. Ja tiek izmantoti trīspusējie pakalpojumi, dienas novērtēšanas procesu deleģē TPA, pamatojoties uz informāciju, kuru attiecīgā NCB nosūta TPA.

2.   Ja pēc novērtēšanas un diskonta likmju piemērošanas mobilizētie aktīvi neatbilst attiecīgajā dienā aprēķinātajām prasībām, tiek pieprasīti papildu nodrošinājumi. Ja atbilstošo aktīvu, kurus darījuma partneris mobilizējis kā nodrošinājumu, vērtība pēc to pārvērtēšanas pārsniedz darījuma partnera parāda un starpības līdz tirgus vērtībai summu, NCB var nodot atpakaļ tos aktīvus vai naudas līdzekļus, kuri veido pārsniegumu un kurus darījuma partneris sniedzis kā papildu nodrošinājumu.

3.   Lai samazinātu papildu nodrošinājuma pieprasījumu biežumu, NCB var piemērot robežvērtību 0,5 % apmērā no nodrošinātās likviditātes. Atkarībā no piemērojamiem nacionālajiem tiesību aktiem, ja aktīvu, kuri mobilizēti kā nodrošinājums, vērtība kļūst mazāka par zemāko robežvērtību, NCB var pieprasīt papildu nodrošinājumu, vai nu sniedzot darījuma partnerim papildu aktīvus, vai veicot maksājumus naudā. Turpretī, ja aktīvu, kuri mobilizēti kā nodrošinājums, vērtība pārsniedz augšējo robežvērtību, NCB var nodot atpakaļ aktīvus, kuri veido pārsniegumu (vai naudas līdzekļus, kuri sniegti kā papildu nodrošinājums), darījuma partnerim.

4.   Noguldījumu iespējas procentu likmi piemēro arī naudas līdzekļu papildu nodrošinājumam.

VII SADAĻA

NODROŠINĀJUMA, KAS NAV DENOMINĒTS EURO, PIEŅEMŠANA IZŅĒMUMA GADĪJUMOS

137. pants

Nodrošinājuma, kas nav denominēts euro, pieņemšana neparedzētos gadījumos

1.   ECB Padome var nolemt pieņemt kā nodrošinājumu noteiktus tirgojamos aktīvus, ko emitējušas ārpus eurozonas esošo G10 valstu centrālās valdības nacionālajā valūtā. Pēc šāda ECB Padomes lēmuma pieņemšanas darījuma partneri tiek informēti par piemērojamiem:

a)

atbilstības kritērijiem;

b)

atlases un mobilizācijas procedūrām;

c)

novērtējuma avotiem un principiem;

d)

riska kontroles pasākumiem;

e)

norēķinu procedūrām.

2.   Tirgojamiem aktīviem piemēro vispārējos atbilstības kritērijus, kas noteikti ceturtās daļas II sadaļā, izņemot to, ka tirgojami aktīvi:

a)

var tikt emitēti, turēti, un par tiem var veikt norēķinus ārpus EEZ; un

b)

var būt denominēti valūtās, kas nav euro.

3.   Darījuma partneriem, kas ir ārpus EEZ vai Šveices reģistrētu kredītiestāžu filiāles, nav tiesību mobilizēt šajā pantā minētos tirgojamos aktīvus kā nodrošinājumu.

VIII SADAĻA

ATBILSTOŠO AKTĪVU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

138. pants

Ciešas saiknes starp darījuma partneriem un atbilstošo aktīvu emitentu, debitoru vai garantijas devēju

1.   Neatkarīgi no tā, vai aktīvs ir atbilstošs, darījuma partneris nevar iesniegt vai izmantot kā nodrošinājumu aktīvus, kurus emitējis, garantējis vai kura debitors ir šis darījuma partneris vai jebkura cita institūcija, ar kuru tam ir ciešas saiknes.

2.   “Ciešas saiknes” nozīmē jebkuru situāciju, kurā darījuma partneris un otra 1. punktā minēta institūcija saistīti šādi:

a)

darījuma partnerim tieši vai netieši ar viena vai vairāku uzņēmumu starpniecību pieder 20 % vai vairāk otras institūcijas kapitāla;

b)

otrai institūcijai tieši vai netieši ar viena vai vairāku uzņēmumu starpniecību pieder 20 % vai vairāk darījuma partnera kapitāla;

c)

trešai personai tieši vai netieši ar viena vai vairāku uzņēmumu starpniecību pieder 20 % vai vairāk darījuma partnera kapitāla un 20 % vai vairāk otras institūcijas kapitāla.

Lai novērtētu, vai pastāv ciešas saites multi-cédulas gadījumā, Eurosistēma piemēro “caurskatāmības pieeju”, t. i., tā izvērtē ciešo saikni starp katru no pamatā esošo cédulas emitentiem un darījuma partneri.

3.   Šā panta 1. punkts neattiecas ne uz vienu no tālāk minētajiem gadījumiem:

a)

ciešas saiknes starp darījuma partneri un EEZ valsts sektora institūciju, kura tiesīga iekasēt nodokļus, vai gadījumiem, kad parāda instrumentu garantējusi viena vai vairākas EEZ valsts sektora institūcijas, kuras tiesīgas iekasēt nodokļus, un attiecīgā garantija atbilst 114. pantā noteiktajām pazīmēm;

b)

nodrošinātās obligācijas, kuras atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 1.–3. punkta un 6. punkta prasībām;

c)

parāda instrumenti, kurus aizsargā īpaši juridiski aizsardzības pasākumi, kas pielīdzināmi nodrošinātajām obligācijām, kuras atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 1.–3. punkta un 129. panta 6. punkta prasībām. Šādi īpaši juridiskās aizsardzības līdzekļi paredz aizsargātu nodrošinājuma pūlu, ar ko uz individuāla pamata nodrošina obligāciju turētāju prasību apmierināšanu emitenta maksātsnespējas gadījumā. Novērtējumu par juridiskās aizsardzības līdzekļu esību un salīdzināmību, kuru ir etalons ir b) apakšpunktā minētās prasības, veic Eurosistēma, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, un tam nepieciešams ārējs juridiskais atzinums.

To parāda instrumentu paraugi, kurus aizsargā īpaši juridiski aizsardzības pasākumi un kuri pielīdzināmi b) apakšpunktā minētajām nodrošinātajām obligācijām, ir:

i)

netirgojami RMDB; un

ii)

pirms šīs pamatnostādnes spēkā stāšanās dienas emitētas multi-cédulas, ja pamatā esošās cédulas atbilst kritērijiem, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 1.–3. un 6. punktā.

139. pants

Darījuma partnera vai ar to cieši saistītas institūcijas emitētu nenodrošinātu garantētu parāda instrumentu izmantošana

1.   Nenodrošināti parāda instrumenti, ko emitējis darījuma partneris vai ar to cieši saistīta institūcija, kā noteikts 138. pantā, un pilnībā garantē viena vai vairākas EEZ valsts sektora institūcijas, kuras tiesīgas iekasēt nodokļus, netiek mobilizēti kā nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās ar šo darījumu partneri:

a)

ne tieši;

b)

ne netieši, ja tie iekļauti nodrošināto obligāciju pūlā.

2.   Izņēmuma gadījumos ECB Padome var lemt par pagaidu atbrīvojumu no 1. punktā noteiktā ierobežojuma ievērošanas uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus. Atbrīvojuma pieprasījumam darījuma partneris pievieno finansējuma plānu, norādot, kā trīs gadu laikā pēc atbrīvojuma piešķiršanas tiks pārtraukta attiecīgo aktīvu mobilizācija. Šāds izņēmums tiek nodrošināts tikai tad, ja tās garantijas veids, kuru sniedz viena vai vairākas EEZ centrālās valdības, reģionālās valdības, pašvaldības iestādes vai citas valsts sektora institūcijas, kuras tiesīgas iekasēt nodokļus, atbilst 114. pantā noteiktajām prasībām attiecībā uz garantijām.

140. pants

Ciešas saiknes attiecībā uz ABS un valūtas riska ierobežošanas darījumiem

Darījuma partneris nevar mobilizēt kā nodrošinājumu ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus, ja šis darījuma partneris vai jebkura institūcija, ar kuru tam ir ciešas saiknes, kā noteikts 138. pantā, veic šo ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru valūtas riska ierobežošanu, veicot valūtas riska ierobežošanas darījumu ar emitentu kā riska ierobežošanas darījuma partneri.

141. pants

Ierobežojumi attiecībā uz nenodrošinātiem parāda instrumentiem, kurus emitējušas kredītiestādes un ar tām cieši saistītas institūcijas

1.   Darījuma partneris nedrīkst iesniegt vai izmantot kā nodrošinājumu nenodrošinātus parāda instrumentus, kurus emitējusi kredītiestāde vai jebkura cita institūcija, ar ko šai kredītiestādei ir ciešas saiknes tādā apjomā, kas pārsniedz 5 % no kopējās to aktīvu vērtības, kurus šis darījuma partneris izmanto kā nodrošinājumu pēc piemērojamā diskonta. Šis 5 % ierobežojums neattiecas ne uz vienu no tālāk minētajiem gadījumiem:

a)

ja šādu aktīvu vērtība nepārsniedz 50 milj. euro pēc diskonta piemērošanas; vai

b)

ja šos aktīvus garantējusi valsts sektora institūcija, kura tiesīga iekasēt nodokļus, ar garantiju, kas atbilst pazīmēm, kuras noteiktas 114. pantā.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām ciešas saiknes izveidošanu starp diviem vai vairākiem nenodrošinātu parāda instrumentu emitentiem ņem vērā, tikai sākot ar vienu gadu pēc dienas, kad izveidojušās ciešas saiknes.

3.   Šajā pantā terminam “ciešas saiknes” ir tāda pati nozīme kā 138. pantā.

142. pants

ABS likviditātes atbalsts

1.   Kopš 2015. gada 1. novembra darījuma partneris nevar mobilizēt kā nodrošinājumu jebkurus ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus, ja darījuma partneris vai jebkura institūcija, ar kuru tam ir ciešas saiknes, sniedz likviditātes atbalstu, kā norādīts tālāk. Eurosistēma ņem vērā divu veidu likviditātes atbalstu ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem: naudas rezerves un likviditātes iespējas.

2.   Attiecībā uz likviditātes atbalstu naudas rezervju veidā darījuma partnerim nav atļauts mobilizēt kā nodrošinājumu jebkurus ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus, ja vienlaikus ir spēkā šādi trīs nosacījumi:

a)

darījuma partnerim ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru darījumā ir ciešas saiknes ar banku vai bankām, kur atvērts emitenta konts;

b)

pašreizējā ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru darījuma rezerves fonda summa ir lielāka par 5 % no visu ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru darījuma galveno un subordinēto laidienu sākotnējā apjoma;

c)

pašreizējā ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru darījuma rezerves fonda summa ir lielāka par 25 % no visu ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru darījuma subordinēto laidienu pašreizējā apjoma.

3.   Likviditātes atbalstam likviditātes iespējas veidā darījuma partnerim nav atļauts mobilizēt kā nodrošinājumu nekādus ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus, ja vienlaikus ir spēkā šādi divi nosacījumi:

a)

darījuma partnerim ir ciešas saiknes ar likviditātes iespējas sniedzēju;

b)

pašreizējā ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru darījuma likviditātes iespējas summa ir lielāka par 20 % no visu ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru darījuma galveno un subordinēto laidienu sākotnējā atlikuma.

4.   Šajā pantā ciešas saiknes ir ar to pašu nozīmi kā 138. panta 2. punktā.

143. pants

Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru likviditātes atbalsta pārejas noteikumi

1.   Kamēr nav stājies spēkā 142. pants, piemēro šā panta pārejas noteikumus, kā noteikts 191. pantā.

2.   Darījuma partneris nevar mobilizēt ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus kā nodrošinājumu, ja šis darījuma partneris vai jebkura institūcija, ar kuru tam ir ciešas saiknes, kā noteikts 138. pantā, nodrošina likviditātes atbalstu 20 % vai lielākā apjomā no ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru atlikuma.

3.   Šā panta vajadzībām “likviditātes atbalsts” nozīmē jebkuru strukturālu mehānismu, kas var tikt izmantots, lai segtu naudas plūsmas pagaidu deficītu, kas var rasties darījuma laikā.

144. pants

Atbilstošu aktīvu nepieņemšana operacionālu iemeslu dēļ

Neraugoties uz to, ka aktīvs ir atbilstošs, NCB var operacionālu iemeslu dēļ pieprasīt darījuma partnerim izņemt šādu aktīvu pirms naudas plūsmas rašanās, ieskaitot pamatsummas vai kupona samaksu, kā sīkāk noteikts attiecīgajā nacionālajā dokumentācijā.

145. pants

Aktīvu, kuri nav atbilstoši vai kuri ir pretrunā atbilstošu aktīvu izmantošanas noteikumiem, paziņošana, novērtēšana un atsaukšana

1.   Ja darījuma partneris iesniedzis vai izmantojis aktīvus, kurus tam nav ļauts vai vairs nav ļauts izmantot kā nodrošinājumu, t. sk. emitenta, debitora vai garantijas devēja identitātes vai ciešu saikņu dēļ, tas nekavējoties par to informē vietējo NCB.

2.   Šā panta 1. punktā minētos aktīvus novērtē ar nulles vērtību ne vēlāk kā nākamajā novērtējuma datumā, un var tikt izmantots papildu nodrošinājuma pieprasījums.

3.   Darījuma partneris, kurš iesniedzis vai izmantojis jebkādus 1. punktā minētos aktīvus, atsauc šādus aktīvus pēc iespējas agrāk.

4.   Darījuma partneris sniedz Eurosistēmai precīzu un atjauninātu informāciju, kura ietekmē nodrošinājuma vērtību.

146. pants

Sankcijas atbilstošo aktīvu izmantošanas noteikumu neievērošanas gadījumā

Par šīs sadaļas piekļuves nosacījumu neizpildi tiek piemērotas sankcijas saskaņā ar 154.–157. pantu. Sankcijas piemēro neatkarīgi no tā, vai darījuma partneris aktīvi piedalās monetārās politikas operācijās.

147. pants

Informācijas apmaiņa ar Eurosistēmu

Monetārās politikas īstenošanas mērķiem, īpaši lai monitorētu atbilstošo aktīvu izmantošanas noteikumu ievērošanu, Eurosistēmas centrālās bankas apmainās ar informāciju par kapitāla turējumiem, kuru šādiem mērķiem sniegušas kompetentās iestādes. Uz šo informāciju attiecas kompetento iestāžu piemērotie slepenības standarti.

IX SADAĻA

ATBILSTOŠO AKTĪVU PĀRROBEŽU IZMANTOŠANA

148. pants

Vispārīgie principi

1.   Darījuma partneri var izmantot atbilstošos aktīvus pārrobežu darījumos visā eurozonā, veicot Eurosistēmas visu veidu kredītoperācijas.

2.   Darījuma partneri var mobilizēt atbilstošos aktīvus, kas nav termiņnoguldījumi, izmantošanai pārrobežu darījumos saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)

tirgojamos aktīvus mobilizē, izmantojot: i) atbilstošas saiknes (kā aprakstīts 150. pantā) starp EEZ VNS, kuras pozitīvi novērtētas saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu; ii) CCBM piemērojamās procedūras; iii) atbilstošas saiknes kopā ar CCBM;

b)

kredītprasības un RMBD mobilizē saskaņā ar CCBM piemērojamām procedūrām, jo tos nevar pārvest, izmantojot VNS.

3.   Tirgojamos aktīvus var izmantot ar NCB konta starpniecību tādā VNS, kas atrodas valstī, kurā neatrodas attiecīgā NCB, ja Eurosistēma apstiprinājusi šāda konta izmantošanu.

4.   De Nederlandsche Bank atļauts izmantot savu kontu Euroclear Bank nodrošinājuma darījumu veikšanai saistībā ar šajā ICSD emitētajām euroobligācijām. Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland atļauts atvērt līdzvērtīgu kontu Euroclear Bank. Šo kontu var izmantot visiem atbilstošajiem aktīviem, kas tiek turēti Euroclear Bank, t. i., ieskaitot atbilstošos aktīvus, kuri pārvesti uz Euroclear Bank ar atbilstošo saikņu palīdzību.

5.   Darījuma partneri atbilstošo aktīvu pārvedumu izpilda, izmantojot savus vērtspapīru norēķinu kontus VNS, kura pozitīvi novērtēta saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu.

6.   Darījuma partneri, kuriem nav vērtspapīru konta NCB vai vērtspapīru norēķinu konta VNS, kura pozitīvi novērtēta saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu, var veikt darījumus ar korespondentkredītiestādes vērtspapīru norēķinu konta vai vērtspapīru konta starpniecību.

149. pants

CCBM

1.   CCBM pārrobežu attiecības pastāv starp NCB. NCB rīkojas kā vērtspapīru kontu turētājas (tālāk tekstā – korespondente) cita citai un ECB saistībā ar to vietējā depozitārijā, TPA vai norēķinu sistēmā pieņemtajiem tirgojamiem aktīviem. Uz kredītprasībām un RMBD attiecas īpašas procedūras saskaņā ar CCBM. Sīkāka informācija par CCBM un piemērojamām procedūrām sniegta VI pielikumā un brošūrā Correspondent Central Banking Model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties, kas publicēta ECB interneta vietnē.

2.   Aktīvus, kas noguldīti korespondentbankā centrālajā bankā, izmanto tikai Eurosistēmas kredītoperāciju nodrošināšanai.

150. pants

Atbilstošas saiknes starp VNS

1.   Tirgojamo aktīvu pārrobežu pārvedumos papildus CCBM darījuma partneri var izmantot saiknes, kuras pozitīvi novērtētas saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu (tālāk tekstā – “atbilstošas saiknes”).

2.   Atbilstošās saiknes var noteikt tikai starp VNS, kuras pozitīvi novērtētas saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu un kuras veido procedūru un noteikumu kopumus vērtspapīru pārveduma veikšanai dematerializētā veidā.

3.   Ir divu veidu atbilstošās saiknes, kuras izveidotas ar līgumsaistībām un tehniskajiem nolīgumiem starp iesaistītajām VNS:

a)

tiešas saiknes starp divām VNS, neizmantojot starpnieku;

b)

relejveida saikne, kas ļauj divām VNS, kuras nav savienotas viena ar otru tieši, apmainīties ar vērtspapīru darījumiem vai veikt pārvedumus, izmantojot trešo VNS, kas darbojas kā starpnieks.

4.   Par atbilstošām uzskata tikai tādas saiknes, kuras novērtējusi un apstiprinājusi Eurosistēma saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu. Atbilstošo saikņu atjauninātu sarakstu ECB publicē savā interneta vietnē.

5.   Aktīvus, kas noguldīti ar atbilstošas saiknes palīdzību, var izmantot Eurosistēmas kredītoperācijām un jebkuram citam darījuma partnera izvēlētam mērķim.

6.   Atbilstošo saikņu starp VNS izmantošanas tabula sniegta VI pielikumā.

151. pants

CCBM izmantošana kopā ar atbilstošajām saiknēm

1.   Darījuma partneri var izmantot tiešas un relejveida saiknes, kas minētas 150. pantā, kopā ar CCBM, lai mobilizētu atbilstošos tirgojamos aktīvus pārrobežu darījumos.

2.   Izmantojot atbilstošas saiknes starp VNS kopā ar CCBM, darījuma partneri glabā emitenta VNS emitētos aktīvus kontā pie ieguldītaja VNS tieši vai ar konta turētāja starpniecību. Relejveida atbilstošo saikņu gadījumā trešā VNS var darboties kā starpnieka VNS.

3.   Aktīvi, kas mobilizēti saskaņā ar 2. punktu, var būt emitēti ārpus eurozonas esošā EEZ VNS, kura pozitīvi novērtēta saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu, ar nosacījumu, ka saikne starp emitenta VNS un ieguldītāja VNS ir pozitīvi novērtēta saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu.

4.   Tabula, kurā detalizēti skaidrota CCBM izmantošana kopā ar atbilstošām saiknēm, sniegta VI pielikumā.

152. pants

CCBM un trīspusējie nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumi

1.   Pārrobežu trīspusējie nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumi ļauj darījuma partneriem palielināt vai samazināt to vietējām NCB sniegtā nodrošinājuma summu, izmantojot pieeju TPA turētam nodrošinājumam.

2.   CCBM (t. sk. CCBM kopā ar atbilstošām saiknēm) izmanto kā pamatu trīspusējo finanšu nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumu izmantošanai. Ja trīspusējie nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumi tiek piedāvāti pārrobežu izmantošanai Eurosistēmā, trīspusējo nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumu izmantošanā ir iesaistīta NCB, kas ir korespondente tām NCB, kuru darījuma partneri pieprasījuši izmantot šādus trīspusējos nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumus pārrobežu līmenī Eurosistēmas kredītoperāciju mērķiem. Lai veicinātu pārrobežu izmantošanu saskaņā ar šo punktu, attiecīgo TPA ir pozitīvi novērtējusi Eurosistēma.

3.   Tabula, kurā detalizēti skaidrota CCBM izmantošana kopā ar atbilstošām saiknēm, sniegta VI pielikumā.

PIEKTĀ DAĻA

SANKCIJAS DARĪJUMA PARTNERU PIENĀKUMU NEIZPILDES GADĪJUMĀ

153. pants

Sankcijas par obligāto rezervju prasību neievērošanu

1.   ECB nosaka sankcijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2532/98, Regulu (EK) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4), Regulu (EK) Nr. 2531/98 vai Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) iestādēm, kuras nepilda pienākumus, kas izriet no ECB regulām un lēmumiem attiecībā uz obligāto rezervju piemērošanu. Atbilstošās sankcijas un to piemērošanas kārtība izklāstīta šajās regulās.

2.   Neskarot 1. punktu, ja pieļauti nopietni obligāto rezervju prasību pārkāpumi, Eurosistēma var uz laiku pārtraukt darījuma partnera dalību atklātā tirgus operācijās.

154. pants

Sankcijas par dažu darbības noteikumu neievērošanu

1.   Saskaņā ar līgumu vai regulējošiem nosacījumiem, ko tā piemēro, NCB nosaka vienu vai vairākas sankcijas, ja darījuma partneris nepilda kādu no šiem pienākumiem:

a)

attiecībā uz reversajiem darījumiem un valūtas mijmaiņas darījumiem monetārās politikas mērķiem – pienākumus pienācīgi nodrošināt un norēķināties par summu, kura darījuma partnerim piešķirta visā konkrētās operācijas laikā, vai konkrētās operācijas atlikumu, NCB realizējot pirmstermiņa izbeigšanu, atlikušajā operācijas laikā, kā noteikts 15. pantā;

b)

attiecībā uz termiņnoguldījumu piesaisti, tiešajiem darījumiem un ECB parāda sertifikātu emisiju – pienākumu veikt darījuma norēķinus, kā noteikts 16. pantā;

c)

attiecībā uz atbilstošo aktīvu izmantošanu – pienākumu mobilizēt vai izmantot tikai atbilstošos aktīvus un ievērot ceturtās daļas VIII sadaļas noteikumus atbilstošo aktīvu izmantošanai;

d)

attiecībā uz dienas beigu procedūrām un aizdevumu iespējas uz nakti piekļuves nosacījumiem – pienākumu iepriekš uzrādīt pietiekamus atbilstošos aktīvus kā nodrošinājumu, ja darījumu partnera TARGET2 norēķinu kontā ir negatīvs atlikums pēc dienas beigu kontroles procedūru veikšanas un tāpēc tiek uzskatīts, ka veikts automātisks pieprasījums izmantot aizdevumu iespēju uz nakti, kā noteikts 19. panta 6. punktā.

2.   Saskaņā ar šo pantu noteiktā sankcija paredz:

a)

tikai naudas sodu vai

b)

naudas sodu un nefinansiālu sodu.

155. pants

Naudas sodi par dažu darbības noteikumu neievērošanu

Ja darījuma partneris nepilda kādu no 154. panta 1. punktā minētajiem pienākumiem, Eurosistēma piemēro naudas sodu par katru pienākumu nepildīšanas gadījumu. Piemērojamo soda naudu aprēķina saskaņā ar VII pielikumu.

156. pants

Nefinansiāli sodi par dažu darbības noteikumu neievērošanu

1.   Ja darījuma partneris nepilda 154. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā noteikto pienākumu vairāk nekā divas reizes 12 mēnešu laikā un attiecībā uz katru pienākumu nepildīšanas gadījumu:

a)

bija piemērots naudas sods;

b)

katrs lēmums piemērot naudas sodu tika paziņots darījuma partnerim;

c)

katrs pienākumu nepildīšanas gadījums attiecas uz tāda paša veida pienākumu nepildīšanu;

Eurosistēma pārtrauc sadarbību ar darījuma partneri trešajā pienākumu nepildīšanas gadījumā un katrā nākamajā tāda paša veida pienākumu nepildīšanas gadījumā attiecīgajā 12 mēnešu laikā. Šo 12 mēnešu periodu aprēķina no dienas, kad noticis pirmais 154. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētā pienākuma nepildīšanas gadījums.

2.   Eurosistēmas saskaņā ar 1. punktu noteiktā sadarbības pārtraukšana attiecas uz jebkuru turpmāku atklātā tirgus operāciju, kura ir tāda paša veida operācija kā atklātā tirgus operācija, kuras rezultātā noteikta sankcija saskaņā ar 1. punktu.

3.   Saskaņā ar 1. punktu noteikto sadarbības pārtraukšanas periodu nosaka saskaņā ar VII pielikumu.

4.   Ja darījuma partneris nepilda 154. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikto pienākumu vairāk nekā divas reizes 12 mēnešu laikā un attiecībā uz katru pienākumu nepildīšanas gadījumu:

a)

bija piemērojams naudas sods;

b)

katrs lēmums piemērot naudas sodu tika paziņots darījuma partnerim;

c)

katrs pienākumu nepildīšanas gadījums attiecas uz tāda paša veida pienākumu nepildīšanu;

Eurosistēma uz laiku pārtrauc darījuma partnera dalību turpmākajās atklātā tirgus operācijās trešajā pienākumu nepildīšanas gadījumā un katrā nākamajā tāda paša veida pienākumu nepildīšanas gadījumā attiecīgajā 12 mēnešu periodā. Šo 12 mēnešu periodu aprēķina no dienas, kad noticis pirmais 154. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā pienākuma nepildīšanas gadījums.

5.   Izņēmuma gadījumos Eurosistēma var pārtraukt sadarbību ar darījuma partneri uz trim mēnešiem attiecībā uz visām turpmākajām Eurosistēmas monetārās politikas operācijām par jebkuru 154. panta 1. punktā minēto pienākumu nepildīšanas gadījumu. Šādā gadījumā Eurosistēma ņem vērā gadījuma smagumu un jo īpaši iesaistītās summas, kā arī saistību nepildīšanas biežumu un ilgumu.

6.   Saskaņā ar šo pantu Eurosistēmas noteikto sadarbības pārtraukšanas periodu piemēro papildus attiecīgajam naudas sodam, kuru piemēro saskaņā ar 155. pantu.

157. pants

Nefinansiālu sodu par dažu darbības noteikumu neievērošanu piemērošana filiālēm

Ja Eurosistēma uz laiku pārtrauc sadarbību ar darījuma partneri saskaņā ar 156. panta 5. punktu, šo sadarbības pārtraukšanu var piemērot arī šā darījuma partnera filiālēm, kas reģistrētas dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

SESTĀ DAĻA

IZVĒLES PASĀKUMI

158. pants

Izvēles pasākumi piesardzības apsvērumu dēļ vai saistību neizpildes gadījumā

1.   Piesardzības apsvērumu dēļ Eurosistēma var veikt jebkuru no šādiem pasākumiem:

a)

uz laiku pārtraukt, ierobežot vai liegt darījuma partnera piedalīšanos atklātā tirgus operācijās vai pastāvīgajās iespējās saskaņā ar vietējās NCB vai ECB piemērotajiem līgumu vai regulējošajiem nosacījumiem;

b)

atbrīvot darījuma partneri no obligāto rezervju prasībām saskaņā ar vietējās NCB vai ECB piemērotajiem līgumu vai regulējošajiem nosacījumiem;

c)

noraidīt, ierobežot aktīvu izmantošanu vai piemērot papildu diskontus aktīviem, kurus konkrēts darījuma partneris mobilizējis kā nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijās, pamatojoties uz jebkādu informāciju, ko Eurosistēma uzskata par būtisku, īpaši ja darījuma partnera kredītkvalitāte, šķiet, ļoti spēcīgi korelē ar to aktīvu kredītkvalitāti, kuri mobilizēti kā nodrošinājums.

2.   Ja 1. punktā minētais izvēles pasākums pamatojas uz prudenciālu informāciju, Eurosistēma izmanto jebkuru šādu darījuma partneru vai uzraudzības institūciju pārsūtītu informāciju tādā veidā, kas pilnībā atbilst un ir nepieciešams Eurosistēmas institucionālo monetārās politikas piemērošanas uzdevumu izpildei.

3.   Saistību neizpildes gadījumā Eurosistēma var apturēt, ierobežot vai liegt piekļuvi Eurosistēmas atklātā tirgus operācijām vai pastāvīgajām iespējām darījuma partneriem, kuri nepilda saistības saskaņā ar Eurosistēmas piemērotajiem līgumu vai regulējošiem nosacījumiem.

4.   Visus izvēles pasākumus saskaņā ar 1. un 3. punktu piemēro proporcionāli un nediskriminējoši, un Eurosistēma tos pienācīgi pamato.

159. pants

Izvēles pasākumi saistībā ar Eurosistēmas kredītkvalitātes novērtējumu

1.   Eurosistēma nosaka, vai emisija, emitents, debitors vai garantijas devējs atbilst Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām, pamatojoties uz jebkādu informāciju, ko Eurosistēma uzskata par būtisku.

2.   Eurosistēma var noraidīt, ierobežot aktīvu mobilizāciju vai izmantošanu vai piemērot papildu diskontus, pamatojoties uz 1. punktā minētajiem iemesliem, ja šāds lēmums nepieciešams, lai Eurosistēmai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību pret risku.

3.   Ja 2. punktā minētais noraidījums pamatojas uz prudenciālu informāciju, jebkurai šādas darījuma partneru vai uzraudzības institūciju pārsūtītas informācijas izmantošanai jābūt pilnībā atbilstošai un nepieciešamai Eurosistēmas institucionālo monetārās politikas piemērošanas uzdevumu izpildei.

4.   Eurosistēma no atbilstošo tirgojamo aktīvu saraksta var izslēgt šādus aktīvus:

a)

aktīvi, ko emitējušas vai garantējušas institūcijas, kurām Savienība vai kāda dalībvalsts piemērojusi līdzekļu iesaldēšanu un/vai citus pasākumus saskaņā ar Līguma 75. pantu, ierobežojot līdzekļu izmantošanu; un/vai

b)

aktīvi, kurus emitējušas vai garantējušas institūcijas, par kurām ECB Padome pieņēmusi lēmumu pārtraukt uz laiku vai liegt tām dalību Eurosistēmas atklātā tirgus operācijās vai piekļuvi pastāvīgajām iespējām.

SEPTĪTĀ DAĻA

EUROSISTĒMAS MONETĀRĀS POLITIKAS OPERĀCIJU PAPILDU MINIMĀLĀS KOPĪGĀS IEZĪMES

160. pants

Eurosistēmas centrālo banku un darījuma partneru juridiskās attiecības

Eurosistēma nodrošina, ka 1. panta 3. punktā minētie līgumu vai regulējošie nosacījumi attiecībā uz darījuma partneriem atbilst septītās daļas noteikumiem.

1. NODAĻA

Visu Eurosistēmas monetārās politikas operāciju nosacījumu papildu minimālās kopīgās iezīmes

161. pants

Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanas grozījumi

1.   NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas nodrošina jebkuru grozījumu savlaicīgu ieviešanu monetārās politikas regulējumā.

2.   NCB savos līgumu vai regulējošo nosacījumu noteikumos iekļauj normu par to, ka 1. punktā minētie grozījumi jāpaziņo darījuma partneriem. NCB nodrošina, ka šāds paziņojums garantē noteiktību no brīža, kad šādi grozījumi stājas spēkā.

162. pants

Maksājumu denominācijas valūta

NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas paredz, ka visus maksājumus, kas saistīti ar Eurosistēmas monetārās politikas darbībām (izņemot ārvalstu valūtas maksājumus valūtas mijmaiņas darījumos monetārās politikas mērķiem), veic euro.

163. pants

Līgumu nosacījumu veids

NCB piemērotajos līgumos vai regulējošajos nosacījumos tiek regulēti gadījumi, kuros nepieciešams visus uz kādu vienošanos attiecināmos darījumus veikt atbilstoši kādam vienotam līgumam un/vai vienoties par pamatlīgumu tā, lai saistību neizpildes gadījumā būtu iespējama visu nepabeigto darījumu efektīva pārtraukšana un izbeigšana (t. sk. ieskaits).

164. pants

Veidlapas, datu nesēji un saziņas līdzekļi

NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas nodrošina, ka NCB un darījuma partneru attiecības regulē atbilstoši un nepārprotami noteikumi, kas attiecas uz veidlapu (t. sk. darījuma nosacījumu apstiprinājuma) izmantošanu, datu nesējiem, kā arī saziņas līdzekļiem un to veidu.

165. pants

Saistību neizpildes gadījumi

1.   NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas regulē vismaz tādus saistību neizpildes gadījumus, kuri būtiski neatšķiras no tālāk minētajiem:

a)

kompetenta tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu sākt darījuma partnera likvidācijas procesu vai norīkot darījuma partnera likvidatoru vai līdzīgu amatpersonu, vai sākt citu līdzīgu procedūru;

b)

kompetenta tiesu iestāde vai cita iestāde pieņem lēmumu piemērot darījuma partnerim reorganizācijas pasākumu vai citu līdzīgu procedūru, kuras mērķis ir pasargāt vai atjaunot darījuma partnera finansiālo stāvokli un novērst a) apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanu;

c)

darījuma partnera rakstisks apstiprinājums tam, ka viņš nevar pilnīgi vai daļēji samaksāt parādus vai izpildīt saistības, kas izriet no monetārās politikas darījumiem, vai darījuma partnera un tā kreditoru brīvprātīga vispārēja vienošanās vai līgums, vai arī situācija, kurā darījuma partneris ir maksātnespējīgs vai tiek uzskatīts par maksātnespējīgu vai nespējīgu samaksāt parādus;

d)

procedurālie pasākumi pirms a) vai b) apakšpunktā minēto lēmumu pieņemšanas;

e)

kāds no paziņojumiem vai citiem pirmslīguma ziņojumiem, kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem sniedzis darījuma partneris vai par kuru var spriest, ka to veicis darījuma partneris, ir nepatiess vai nepilnīgs;

f)

apturēta vai atcelta darījuma partnera licence veikt darbības saskaņā ar a) Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013 vai b) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK (19) atbilstoši tam, kā tā ieviesta attiecīgajā dalībvalstī, kuras valūta ir euro;

g)

apturēta vai izbeigta darījuma partnera dalība maksājumu sistēmā vai mehānismā, ko izmanto monetārās politikas darījumu maksājumiem, vai (izņemot valūtas mijmaiņas darījumus) pārtraukta vai izbeigta darījuma partnera dalība jebkurā VNS, ko izmanto Eurosistēmas monetārās politikas operāciju norēķiniem;

h)

pret darījuma partneri sākti pasākumi, kas minēti Direktīvas 2013/36/ES 41. panta 1. punktā, 43. panta 1. punktā un 44. pantā;

i)

attiecībā uz reversajiem darījumiem darījuma partneris nepilda ar riska kontroles pasākumiem saistītos noteikumus;

j)

attiecībā uz atpirkšanas darījumiem darījuma partneris nesamaksā pirkšanas vai atpirkšanas cenu vai nepiegādā nopirktos vai atpirktos aktīvus vai attiecībā uz nodrošinātajiem aizdevumiem darījuma partneris nepiegādā aktīvus vai nesamaksā kredītu attiecīgajos maksājuma un piegādes datumos;

k)

attiecībā uz valūtas mijmaiņas darījumiem monetārās politikas mērķiem un attiecībā uz termiņnoguldījumiem darījuma partneris nesamaksā euro summu vai attiecībā uz valūtas mijmaiņas darījumiem monetārās politikas mērķiem attiecīgajās maksājumu datumos nesamaksā ārvalstu valūtas summas;

l)

iestājies darījuma partnera saistību neizpildes gadījums, kas būtiski neatšķiras no šajā pantā noteiktajiem gadījumiem, ievērojot līgumu, kas noslēgts ECB vai NCB ārējo rezervju vai pašu kapitāla pārvaldīšanas vajadzībām;

m)

darījuma partneris nesniedz nozīmīgu informāciju, tādējādi radot smagas sekas vietējai NCB;

n)

darījuma partneris nepilda kādu citu no savām saistībām, kas izriet no līgumiem par reversajiem darījumiem un valūtas mijmaiņas darījumiem, un, neraugoties uz NCB prasību izpildīt saistības un darījuma partnera iespēju šo prasību izpildīt, tas netiek izdarīts, ilgākais, 30 dienu laikā nodrošinātu darījumu gadījumā un, ilgākais, 10 dienu laikā valūtas mijmaiņas darījumu gadījumā;

o)

darījuma partneris nepilda saistības attiecībā uz līgumu ar kādu citu Eurosistēmas dalībnieku ar mērķi īstenot Eurosistēmas monetārās politikas operācijas un attiecībā uz kuru minētais Eurosistēmas dalībnieks saistību neizpildes dēļ izmantojis spēju izbeigt jebkuru darījumu, kas veikts šīs vienošanās ietvaros;

p)

uz darījuma partneri attiecas līdzekļu iesaldēšana un/vai citi Savienības saskaņā ar Līguma 75. pantu noteiktie pasākumi, kas ierobežo darījuma partnera spēju izmantot tā līdzekļus;

q)

uz darījuma partneri attiecas līdzekļu iesaldēšana un/vai citi dalībvalsts, kuras valūta ir euro, noteikti pasākumi, kas ierobežo darījuma partnera tiesības izmantot tā līdzekļus;

r)

uz visiem darījuma partnera aktīviem vai to būtisku daļu attiecas rīkojums par aktīvu iesaldēšanu, apķīlāšanu, aresta uzlikšanu vai jebkura cita procedūra nolūkā aizsargāt sabiedrības intereses vai darījuma partnera kreditoru tiesības;

s)

visi darījuma partnera aktīvi vai to būtiska daļa nodota citam uzņēmumam;

t)

jebkurš cits pastāvošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt darījuma partnera saistību izpildi saskaņā ar līgumu, ko tas noslēdzis monetārās politikas operāciju īstenošanai, vai jebkuriem citiem noteikumiem, kuri piemērojami attiecībām starp darījuma partneri un jebkuru NCB.

2.   Šā panta 1. punkta a) un p) apakšpunktā norādītajos gadījumos saistību neizpildes gadījums iestājas automātiski; b), c) un q) apakšpunktā norādītajos gadījumos var iestāties automātiski; d)–o) un r)–t) apakšpunktā norādītajos gadījumos nevar iestāties automātiski un uz tiem attiecas izvēles tiesības, t. i., to veic tikai pēc paziņojuma par saistību neizpildi saņemšanas. Šādā paziņojumā par saistību neizpildi situācijas labošanai var būt paredzēts labvēlības periods, kas nav ilgāks par trim darbadienām. Attiecībā uz saistību neizpildes gadījumiem, uz kuriem attiecas izvēles tiesības, NCB nodrošina, ka šādas izvēles izmantošanas noteikumi skaidri norāda uz šāda īstenojuma sekām.

166. pants

Tiesības saistību neizpildes gadījumā vai piesardzības apsvērumu dēļ

1.   NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas nodrošina, ka saistību neizpildes gadījumā vai piesardzības apsvērumu dēļ NCB ir tiesības piemērot jebkuru no šādiem pasākumiem:

a)

uz laiku pārtraukt, ierobežot vai liegt darījuma partnera dalību atklātā tirgus operācijās;

b)

uz laiku pārtraukt, ierobežot vai liegt darījuma partnera piekļuvi pastāvīgajām iespējām;

c)

izbeigt visus spēkā esošos līgumus un darījumus;

d)

pieprasīt spēkā esošo un iespējamo prasību ātrāku izpildi;

e)

izmantot darījuma partnera noguldījumus, kas atrodas NCB, lai dzēstu prasības pret šo darījuma partneri;

f)

apturēt saistību pildīšanu pret darījuma partneri, kamēr prasība pret darījuma partneri nav apmierināta.

2.   NCB var piemērot līgumu un regulējošos nosacījumus, kas saistību neizpildes gadījumā ļauj vietējai NCB papildus 1. punktā minētajiem tiesību aizsardzības līdzekļiem veikt jebkuru no šiem pasākumiem:

a)

pieprasīt maksāt procentus par saistību neizpildi;

b)

pieprasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies darījuma partnera saistību neizpildes dēļ.

3.   NCB var piemērot līgumu un regulējošos nosacījumus, kas piesardzības apsvērumu dēļ ļauj vietējai NCB noraidīt vai ierobežot tādu aktīvu izmantošanu, kurus darījuma partneri mobilizējuši kā nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijās, vai piemērot papildu diskontus šiem aktīviem.

4.   NCB var piemērot līgumu un regulējošos nosacījumus, kas nodrošina, ka jebkurā laikā vietējai NCB ir tiesības bez nepamatotas vilcināšanās realizēt visus kā nodrošinājumu sniegtos aktīvus, un tādējādi ļauj NCB realizēt izsniegtā kredīta vērtību, ja darījuma partneris nekavējoties nenosedz negatīvo bilanci.

5.   Lai nodrošinātu noteikto pasākumu vienotu piemērošanu, ECB Padome var lemt par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, t. sk. par pārtraukumu uz laiku, ierobežojumu vai aizliegumu darījuma partnerim piedalīties atklātā tirgus operācijās vai piekļūt pastāvīgajām iespējām.

167. pants

Darījuma partneru sniegtā informācija

NCB piemēro līgumu un regulējošos nosacījumus, kas nodrošina, ka NCB drīkst pieprasīt no darījuma partneriem jebkādu svarīgu informāciju saistībā ar Eurosistēmas monetārās politikas operācijām.

168. pants

Paziņojumi un citi komunikācijas dokumenti

1.   NCB piemēro līgumu un regulējošos nosacījumus, kas paredz, ka visiem paziņojumiem vai citiem komunikācijas dokumentiem jābūt sagatavotiem papīra dokumenta un/vai elektroniskā veidā.

2.   NCB piemēro līgumu un regulējošos nosacījumus, kas skaidri nosaka paziņojumu un citu komunikācijas dokumentu nosūtīšanas veidu un stāšanos spēkā. Paziņojumu un citu komunikācijas dokumentu spēkā esības laiks nedrīkst būt tik ilgs, ka pēc tā kopumā mainās nosacījumu saimnieciskā ietekme. Konkrētāk, apstiprinājums jāsniedz un jāpārbauda nekavējoties.

169. pants

Trešo personu tiesības

1.   NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas paredz, ka darījuma partneris savas tiesības un saistības nevar nodot tālāk, apgrūtināt, pārjaunot vai citādi ar tām rīkoties bez vietējās NCB iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

2.   NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas paredz, ka tikai līguma slēdzējai vai vietējai NCB un norādītajam darījuma partnerim ir no darījuma izrietošās tiesības un pienākumi. Tomēr šādi līgumu vai regulējošie nosacījumi pieļauj attiecības starp NCB un/vai ECB:

a)

kas radušās no atbilstošo aktīvu pārrobežu izmantošanas; un

b)

kas vajadzīgas operācijām, ko veic ar darījuma partneriem, kuri rīkojas ar starpniekiestādes palīdzību.

170. pants

Piemērojamais likums un jurisdikcija

1.   NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas paredz, ka attiecīgajiem līgumu vai regulējošajiem nosacījumiem piemērojamais likums, ko nosaka attiecīgā NCB, un visiem darījumiem, ko veic saskaņā ar šiem nosacījumiem, ir tās dalībvalsts likums, kuras valūta ir euro un kurā atrodas attiecīgā NCB, izņemot, ja atbilstošo aktīvu pārrobežu izmantošanai piemērojami citi nosacījumi.

2.   Strīdus risina, neierobežojot Eiropas Savienības Tiesas kompetenci, dalībvalsts, kuras valūta ir euro, valsts tiesā.

171. pants

Termiņnoguldījumu norēķinu dienas

NCB piemēro noguldījumu nosacījumus, kas paredz, ka norēķini par termiņnoguldījumu pieņemšanu un izmaksāšanu notiek dienās, kas norādītas ECB paziņojumā par noguldījumu operāciju.

2. NODAĻA

Atpirkšanas un nodrošinātu aizdevumu līgumu papildu minimālās kopīgās iezīmes

172. pants

Darījuma reversā posma datums

NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas paredz, ka darījuma reversā posma datums, t. sk. nodrošinātā aizdevuma līgumā noteiktais atmaksas datums, ir fiksēts darījuma noslēgšanas laikā.

173. pants

Darbadienas

NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas definē “darbadienu” saskaņā ar 2. pantu.

174. pants

Procentu likmes

1.   Atpirkšanas līgumā noteiktā cenas atšķirība starp pirkšanas cenu un atpirkšanas cenu atbilst kopsummai, kuru iegūst, piemērojot noteiktu procentu likmi pirkšanas cenai periodā no paredzētā pirkšanas datuma līdz atpirkšanas datumam.

2.   Nodrošināta aizdevuma procentu likmi nosaka, kredīta summai operācijas termiņā piemērojot noteiktu procentu likmi.

3.   Reversajiem darījumiem piemērotā procentu likme ir vienkārša procentu likme, kas aprēķināta saskaņā ar dienu aprēķina principu “faktiskais dienu skaits/360”.

175. pants

Summu, kas nav izteiktas euro, konvertēšanas mehānismi

NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas paredz, ka mehānismi tādu summu konvertēšanai euro, kas izteiktas valūtās, kuras nav euro, nosaka, ka izmantojamais kurss ir ECB euro dienas atsauces kurss vai, ja tas nav pieejams, valūtas maiņas sākumkurss, ko ECB norādījusi darbadienā pirms tās dienas, kurā paredzēta konversija, tai pārdodot euro pret citas valūtas pirkumu.

3. NODAĻA

Atpirkšanas līgumu papildu minimālās kopīgās iezīmes

176. pants

Atpirkšanas līgumu priekšmets

1.   Slēdzot atpirkšanas līgumus, NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas nodrošina, ka notiek atbilstošo aktīvu pārdošana par euro skaidro naudu reizē ar vienlaicīgu līgumu noteiktā laikā pārdot atpakaļ līdzvērtīgus aktīvus par euro skaidro naudu.

2.   NCB definē “līdzvērtīgus aktīvus” kā tā paša emitenta aktīvus, kuri neatkarīgi no emisijas datuma veido vienas emisijas daļu un kuru veids, nominālvērtība, daudzums un raksturojums ir vienāds ar tiem aktīviem, ar kuriem tie ir salīdzināti.

3.   Ja aktīvi, attiecībā uz kuriem veikts salīdzinājums saskaņā ar 2. punktu, konvertēti vai atkārtoti denominēti, vai nopirkti saskaņā ar pirkuma iespējas līgumu, līdzvērtības definīciju pārveido tā, lai:

a)

konversijas gadījumā tie nozīmētu konvertētos aktīvus;

b)

aktīvu pārdevuma gadījumā līdzvērtīgi aktīvi būtu apmaksātajiem aktīviem līdzvērtīgi aktīvi ar nosacījumu, ka pārdevējs samaksājis pircējam summu, kas vienāda ar pirkuma iespējas līguma vērtību;

c)

atkārtoti denominētu aktīvu gadījumā līdzvērtīgi aktīvi būtu tie, kuros sākotnējie aktīvi atkārtoti denominēti, vajadzības gadījumā paredzot naudas summu, kas ir vienāda ar jebkādu vērtības starpību pirms un pēc to atkārtotas denominācijas.

177. pants

Noslēdzošā ieskaita nosacījumi attiecībā uz atpirkšanas līgumiem

1.   NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas nodrošina, ka saistību neizpildes gadījumā NCB ir tiesības pārtraukt visus nepabeigtos atpirkšanas darījumus un veikt to noslēdzošo ieskaitu.

2.   NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kuros ir noteikumi attiecībā uz ieskaitu, kuru saimnieciskā ietekme ir līdzvērtīga kādai no tālāk minētajām:

a)

saistību neizpildes gadījumā attiecībā uz katru darījumu tiek uzskatīts, ka atpirkšanas datums iestājies nekavējoties un uz to attiecas, kāda no šīm iespējām:

i)

jebkurus atbilstošos papildu nodrošinājuma aktīvus piegādā nekavējoties tā, lai pušu attiecīgās saistības par aktīvu piegādi un atpirkšanas cenas samaksu par jebkādiem atpirktiem aktīviem tiktu veiktas tikai saskaņā ar b)–d) apakšpunktu;

ii)

atpirkšanas darījumu pārtrauc;

b)

saistību neizpildes gadījumā NCB attiecībā uz visiem darījumiem atpirkšanas datumā komerciāli pamatotā veidā nosaka tirgus vērtību atpirktajiem aktīviem un jebkuriem atbilstošajiem papildu nodrošinājuma aktīviem, kas paredzēti pārvedumam, kā arī atpirkšanas cenu, kas jāmaksā katrai pusei;

c)

pamatojoties uz b) apakšpunktu, NCB aprēķina, kādas ir darījuma pušu savstarpējās saistības atpirkšanas dienā. Pienākošās summas savstarpēji ieskaita, un puse, kuras tādējādi aprēķinātā prasība ir vismazākā, maksā tikai neto atlikumu;

d)

neto atlikuma samaksas termiņš ir nākamā diena, kurā TARGET2 ir atvērta maksājumu veikšanai. Šā aprēķina vajadzībām jebkuras summas, kas nav denominētas euro, attiecīgajā datumā konvertē euro pēc kursa, ko aprēķina saskaņā ar 175. pantu.

3.   NCB definē “tirgus vērtību saistību neizpildes gadījumā”, kā noteikts 2. pantā.

178. pants

Riska kontroles pasākumu ievērošana

Ja NCB piemērotie līgumu vai regulējošie nosacījumi ietver jebkādus nosacījumus par nodrošinājuma aizstāšanu, tie nodrošina attiecīgo riska kontroles pasākumu ievērošanu.

179. pants

Skaidrās naudas papildu nodrošinājums

Ja NCB piemērotie līgumu vai regulējošie nosacījumi ietver noteikumus par to, kā veicama papildu nodrošinājuma iemaksa vai izmaksa skaidrā naudā, tajos jāparedz, ka visas turpmākās saistības atmaksāt vai sniegt papildu nodrošinājumu vispirms pilda, izmantojot vienu skaidrās naudas summu kopā ar jebkuru saistīto procentu likmi.

180. pants

Papildu noteikumi attiecībā uz atpirkšanas līgumiem

Neierobežojot šīs pamatnostādnes noteikumus, NCB savos līgumu un regulējošajos nosacījumos var noteikt papildu noteikumus attiecībā uz atpirkšanas līgumiem.

4. NODAĻA

Papildu minimālās kopīgās iezīmes, kas piemīt tikai nodrošinātu aizdevumu nosacījumiem

181. pants

Nodrošinājuma sniegšana un realizācija

1.   Nosacījumos par likviditātes garantēšanu nodrošinātu aizdevumu veidā NCB savos līgumu un regulējošajos nosacījumos ņem vērā dažādas procedūras un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izveidotu un pēc tam attiecīgajā jurisdikcijā īstenotu nodrošinājuma īpašuma tiesības, piemēram, ķīlu, cesiju vai apgrūtinājumu.

2.   NCB piemēro nodrošinātu aizdevumu nosacījumus, kas nodrošina, ka NCB var tiesiski realizēt nodrošinājumam sniegtos aktīvus un šie aktīvi ir brīvi no privileģētām prasībām pret tiem. Ja nav pieļauta krāpšana, trešām personām, ieskaitot likvidētāju iestādi maksātnespējas gadījumā, nedrīkst būt tiesības iejaukties un sekmīgi pieprasīt nodrošinājumam sniegtos aktīvus vai jebkuras saistītās tiesības.

3.   NCB piemēro nodrošinātu aizdevumu nosacījumus, kas nodrošina, ka 165. pantā noteiktajā saistību neizpildes gadījumā NCB ir tiesības realizēt nodrošinājumam iesniegto aktīvu ekonomisko vērtību. Šāds saistību neizpildes gadījums attiecas arī uz situācijām, kurās saskaņā ar atpirkšanas līgumiem NCB var uzskatīt, ka darījuma partneris nepilda saistības.

182. pants

Dienas operāciju pagarināšana uz nakti

NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas pieļauj iespēju uz dienu noslēgtās operācijas pagarināt uz nakti.

5. NODAĻA

Papildu minimālās kopīgās iezīmes, kas piemīt valūtas mijmaiņas darījumiem monetārās politikas mērķiem

183. pants

Vienlaicīgas tagadnes un nākotnes pārdošanas un pirkšanas līgums

NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas nodrošina, ka katrs darījums ietver vienlaicīgu euro tagadnes un nākotnes pārdošanu un pirkšanu par vienu ārvalstu valūtu.

184. pants

Maksājumu pārvedumu laiks un kārtība

NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas ietver nosacījumu par maksājumu pārveduma laiku un kārtību. Nākotnes pārdošanas un pirkšanas datumu nosaka brīdī, kad notiek vienošanās par darījumu.

185. pants

Īpašu terminu definīcijas

NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kuros definēta ārvalstu valūta, darījuma sākumkurss un beigu kurss, datums, kad veic pārvedumu un atpakaļvērstu pārvedumu, saskaņā ar tālāk minēto:

a)

“ārvalstu valūta” ir jebkura likumīga valūta, kas nav euro;

b)

“sākumkurss” saistībā ar atsevišķu darījumu ir kurss (aprēķināts saskaņā ar 175. pantu), ko piemēro euro summas konvertēšanai pārvedumam atbilstošā ārvalstu valūtas summā, kuru pārveduma datumā viena puse pārved otrai pusei par samaksu euro un kuras kurss noteikts apstiprinājumā;

c)

“beigu kurss” ir kurss, ko aprēķina saskaņā ar 175. pantu un piemēro euro summas konvertēšanai ārvalstu valūtas summā, kuru atpakaļvērsta pārveduma datumā viena puse pārved otrai pusei par samaksu euro un kuras kurss noteikts apstiprinājumā un definēts attiecīgajos līgumu un regulējošajos nosacījumos, ko piemēro NCB;

d)

“ārvalstu valūtas atpakaļvērsta pārveduma summa” ir tāda ārvalstu valūtas summa, kas nepieciešama, lai iegādātos attiecīgo euro summu atpakaļvērsta pārveduma dienā;

e)

“pārveduma datums” attiecībā uz jebkuru darījumu ir datums (un attiecīgos gadījumos konkrēts laiks šajā datumā), kad viena puse veic pārvedumu euro otrai pusei, t. i., datums (un attiecīgos gadījumos konkrēts laiks šajā datumā), kad puses ir vienojušās par euro pārvedumu;

f)

“atpakaļvērsta pārveduma datums” attiecībā uz jebkuru darījumu ir datums (un attiecīgos gadījumos konkrēts laiks šajā datumā), kad viena puse veic atpakaļvērstu pārvedumu euro otrai pusei.

186. pants

Noslēdzošā ieskaita kārtība attiecībā uz valūtas mijmaiņas darījumiem

1.   NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas nodrošina, ka saistību neizpildes gadījumā NCB ir tiesības pārtraukt visus nepabeigtos darījumus un veikt to noslēdzošo ieskaitu.

2.   NCB piemēro līgumu vai regulējošos nosacījumus, kas ietver noteikumus par ieskaitu, kura mērķis ir panākt tālāk aprakstīto saimniecisko ietekmi:

a)

saistību neizpildes gadījumā katru darījumu uzskata par izbeigtu, un aizstāšanas vērtības euro summām un ārvalstu valūtas summām atpakaļvērsta pārveduma gadījumā nosaka NCB, pamatojoties uz to, ka šādām aizstāšanas vērtībām jāatbilst summām, kas būtu nepieciešamas, lai NCB saglabātu jebkuru tādu maksājumu ekvivalentu, kuri citādi būtu nepieciešami;

b)

pamatojoties uz šādi noteiktajām summām, NCB aprēķina darījuma pušu saistības atpakaļvērsta pārveduma datumā. Summas, kas pienākas no vienas puses, ja nepieciešams, saskaņā ar 175. pantu konvertē euro un ieskaita pret summām, kas pienākas no otras puses. Puse, kuras tādējādi aprēķinātā prasība ir vismazākā, maksā tikai neto atlikumu. Šāda neto atlikuma samaksas termiņš ir nākamā diena, kurā TARGET2 ir atvērta maksājumu veikšanai.

187. pants

Papildu noteikumi attiecībā uz valūtas mijmaiņas darījumiem

Neierobežojot šajā pamatnostādnē noteiktās prasības, katra NCB savos līgumu vai regulējošajos nosacījumos var paredzēt papildu noteikumus attiecībā uz valūtas mijmaiņas darījumu veikšanu.

ASTOTĀ DAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

188. pants

Informācijas apmaiņa

Monetārās politikas īstenošanas mērķiem NCB drīkst savstarpēji sniegt atsevišķu informāciju, piemēram, operatīvos datus par darījuma partneriem, kas piedalās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās. Saskaņā ar ECBS Statūtu 37. pantu uz šādu informāciju attiecas profesionālā noslēpuma pienākums.

189. pants

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un pretterorisma finansēšanas tiesību akti

Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījuma partneri apzinās un ievēro visus pienākumus, kurus tiem uzliek noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un pretterorisma finansēšanas tiesību akti.

190. pants

Atcelšana

1.   Pamatnostādne ECB/2011/14 tiek atcelta ar 2015. gada 1. maiju.

2.   Norādes uz atcelto pamatnostādni uzskata par norādēm uz šo pamatnostādni un lasa saskaņā ar XIII pielikumā sniegto atbilstību tabulu.

191. pants

Stāšanās spēkā, piemērošana un īstenošana

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo NCB.

2.   Visus šīs pamatnostādnes noteikumus piemēro ar 2015. gada 1. maiju, izņemot 142. pantā izklāstītos noteikumus, kurus piemēro ar 2015. gada 1. novembri.

3.   NCB ne vēlāk kā 2015. gada 16. februārī nosūta ECB dokumentus un līdzekļus, ar kuru palīdzību tās plāno panākt atbilstību šīs pamatnostādnes noteikumiem, kas būtiski grozīti salīdzinājumā ar Pamatnostādni ECB/2011/14.

192. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 19. decembrī

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  Eiropas Centrālās bankas 2011. gada 20. septembra Pamatnostādne ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.).

(2)  Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2531/98 par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (OV L 318, 27.11.1998., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 12. septembra Regula (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (OV L 250, 2.10.2003., 10. lpp.).

(4)  Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 5. decembra Pamatnostādne ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (OV L 30, 30.1.2013., 1. lpp.).

(5)  Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2532/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (OV L 318, 27.11.1998., 4. lpp.).

(6)  Eiropas Centrālās bankas 1999. gada 23. septembra Regula (EK) Nr. 2157/1999 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/1999/4) (OV L 264, 12.10.1999., 21. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 27. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitinga aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (EKS 2010) (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(12)  Ņemot vērā 7. panta 4. punktu.

(13)  Viduseiropas laiks ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.

(14)  Svētku dienu dēļ var tikt noteikts īpašs grafiks.

(15)  Ņemot vērā svētku dienas, decembrī operāciju parasti veic vienu nedēļu iepriekš, t. i., decembra priekšpēdējā trešdienā.

(16)  Norēķinu datums attiecas uz Eurosistēmas darbadienām. T ir tirdzniecības diena.

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(18)  Informācija par kredītkvalitātes līmeņiem tiek publicēta ECB interneta vietnē.

(19)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

OBLIGĀTĀS REZERVES

Pielikuma saturam ir tikai informatīvs raksturs. Pretrunu gadījumā starp šo pielikumu un Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmas tiesisko regulējumu, kā minēts 1. punktā, pēdējais ir noteicošais.

1.

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (tālāk tekstā – “ECBS Statūti”) 19. pantu Eiropas Centrālā banka (ECB) pieprasa, lai Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmas ietvaros kredītiestādes turētu obligātās rezerves nacionālo centrālo banku (NCB) kontos. Šīs sistēmas tiesiskais pamatojums izklāstīts ECBS Statūtu 19. pantā, Regulā (EK) Nr. 2531/98 un Regulā (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9). Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) piemērošana nodrošina to, ka Eurosistēmas obligāto rezervju nosacījumi ir vienādi visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

2.

Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmas mērķi galvenokārt ir naudas tirgus procentu likmju stabilizēšana un strukturāla likviditātes deficīta radīšana (vai palielināšana).

3.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 2. panta 1. punktu Eurosistēmas obligāto rezervju sistēma attiecas uz kredītiestādēm, kas reģistrētas dalībvalstīs, kuru valūta ir euro. Turklāt Eurosistēmas obligāto rezervju sistēma attiecas arī uz euro zonā nereģistrētu kredītiestāžu filiālēm, kas atrodas euro zonā. Tomēr šī sistēma neattiecas uz euro zonā reģistrētu kredītiestāžu filiālēm, kas nav reģistrētas euro zonā.

4.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 2. panta 2. punktu iestādes automātiski tiek atbrīvotas no rezervju prasībām tā rezervju prasību izpildes perioda sākumā, kura laikā to atļauja darboties kā kredītiestādei ir atsaukta vai nodota vai kura laikā dalībvalsts tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu par iestādes likvidācijas procesa uzsākšanu.

5.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 2. panta 2. punktu ECB var nediskriminējošā veidā atbrīvot a)–c) punktā minētās iestādes no to obligāto rezervju saistībām. Šādas iestādes t.sk. ir iestādes, uz kurām attiecas reorganizācijas pasākumi un līdzekļu iesaldēšana un/vai citi saskaņā ar Līguma 75. pantu noteikti Savienības vai dalībvalstu pasākumi, kuri ierobežo to līdzekļu izmantošanu, vai arī ECB Padomes lēmums pārtraukt uz laiku vai liegt tām dalību atklātā tirgus operācijās vai piekļuvi Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām.

6.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 2. panta 3. punktu ECB izveido un uztur to iestāžu sarakstu, uz kurām attiecas Eurosistēmas obligāto rezervju sistēma.

7.

ECB arī publisko visu to iestāžu sarakstu, kuras atbrīvotas no saistībām Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmā citu iemeslu dēļ, nevis sakarā ar ES vai kādas dalībvalsts reorganizācijas pasākumiem vai līdzekļu iesaldēšanu, un/vai citiem pasākumiem saskaņā ar Līguma 75. pantu noteiktiem pasākumiem, kas ierobežo to līdzekļu izmantošanu, vai par kurām ECB Padome pieņēmusi lēmumu pārtraukt uz laiku vai liegt tām dalību atklātā tirgus operācijās vai piekļuvi Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām.

8.

Katras iestādes rezervju bāze tiek noteikta atbilstoši tās bilances sastāvdaļām. Par bilances datiem NCB tiek ziņots saskaņā ar vispārējo ECB monetārās un finanšu statistikas sistēmu. Rezervju bāzi attiecībā uz noteiktu izpildes periodu iestādes aprēķina, pamatojoties uz datiem, kas attiecas uz mēnesi divus mēnešus pirms mēneša, kurā sākas rezervju prasību izpildes periods saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 3. panta 3. punktu, ņemot vērā izņēmumus mazietekmīgajām iestādēm, kā noteikts minētās Regulas 3. panta 4. punktā.

9.

Rezervju normas nosaka ECB, ievērojot maksimāli pieļaujamo limitu, kas norādīts Regulā (EK) Nr. 2531/98.

10.

Obligāto rezervju apjoms, kas jātur katrai iestādei attiecībā uz noteikto rezervju prasību izpildes periodu, tiek noteikts, piemērojot rezervju normu katrai attiecīgajai rezervju bāzes pozīcijai šajā periodā. Obligātās rezerves, ko nosaka attiecīgā iesaistītā NCB un iestādes saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 5. pantā, ir pamats a) atlīdzībai par nepieciešamo rezervju turējumu un b) novērtējumam, vai iestāde izpilda prasības attiecībā uz pienākumu uzturēt obligātās rezerves.

11.

Lai sasniegtu procentu likmju stabilizēšanas mērķi, Eurosistēmas obligāto rezervju sistēma ļauj iestādēm izmantot vidējā atlikuma nosacījumus, kas nozīmē to, ka rezervju prasību izpilde noteikta, pamatojoties uz darījuma partneru rezervju kontu vidējiem atlikumiem kalendārās dienas beigās attiecīgajā izpildes periodā. Rezervju prasību izpildi nosaka, pamatojoties uz iestādes dienas vidējo rezervju konta atlikumu rezervju prasību izpildes periodā. Izpildes periods ir definēts Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 7. pantā.

12.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) 8. pantu par iestāžu nepieciešamo rezervju turējumu izpildes periodā tiek maksāta atlīdzība pēc ECB galveno refinansēšanas operāciju vidējās procentu likmes rezervju prasību izpildes periodā (to nosaka saskaņā ar kalendāro dienu skaitu) saskaņā ar šādu formulu (rezultātu noapaļo līdz tuvākajam centam):

Formula Formula

kur:

Rt

atlīdzība, ko izmaksā par nepieciešamo rezervju turējumiem izpildes periodā t;

Ht

vidējais nepieciešamo rezervju dienas turējums izpildes periodā t;

nt

kalendāro dienu skaits rezervju prasību izpildes periodā t;

rt

atlīdzības lielums, ko izmaksā par nepieciešamo rezervju turējumiem izpildes periodā t. Atlīdzības lieluma standartnoapaļošana jāveic līdz diviem cipariem aiz komata;

i

rezervju prasību izpildes perioda t kārtējā kalendārā diena i;

MRi

pēdējās galvenās refinansēšanas operācijas, kas veikta pirms kalendārās dienas i vai šajā dienā, robežlikme.

Ja iestāde nepilda citas saistības, kas paredzētas ECB regulās un lēmumos saistībā ar Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmu (piemēram, laikus nenosūta svarīgus datus vai arī tie ir nepilnīgi), ECB ir tiesības piemērot sankcijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2532/98 un Regulu (EK) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4). ECB Valde var norādīt un publicēt kritērijus, saskaņā ar kuriem tā piemēros sankcijas, kas noteiktas Padomes Regulas (EK) Nr. 2531/98 7. panta 1. punktā.


II PIELIKUMS

IZSOLES OPERĀCIJU IZZIŅOŠANA

Publiskajā izsoles paziņojumā iekļauta šāda informācija:

a)

izsoles operācijas atsauces numurs;

b)

izsoles operācijas datums;

c)

operācijas veids (likviditātes palielināšana vai samazināšana un paredzētais monetārās politikas instrumenta veids, kas tiek izmantots);

d)

operācijas termiņš;

e)

operācijas ilgums (parasti dienu skaits);

f)

izsoles veids, t. i., fiksētas procentu likmes vai mainīgas procentu likmes izsole;

g)

piešķīruma metode mainīgas procentu likmes izsolēs, t. i., vienas procentu likmes izsoles (holandiešu izsole) vai vairāku procentu likmju izsoles (amerikāņu izsole) procedūra;

h)

paredzētais operācijas apjoms (parasti tikai ilgāka termiņa refinansēšanas operācijām);

i)

fiksētas procentu likmes izsolēs – izsoles fiksētā procentu likme, cena, mijmaiņas darījuma punkts vai starpība (atsauces indekss indeksētajās izsolēs un kotācijas veids procentu likmes vai starpības gadījumā);

j)

minimālā vai maksimālā apstiprinātā procentu likme, veids, cena vai mijmaiņas darījuma punkts (ja nepieciešams);

k)

operācijas sākuma datums un termiņa beigu datums (ja nepieciešams) vai instrumenta novērtējuma datums un termiņa beigu datums Eiropas Centrālās bankas (ECB) parāda sertifikātu emisijai;

l)

iesaistītās valūtas un valūta, kuras apjoms tiek uzturēts nemainīgs (valūtas mijmaiņas darījumiem);

m)

darījuma atsauces sākumkurss, kas izmantojams izsoles pieteikumu aprēķināšanā (valūtas mijmaiņas darījumiem);

n)

izsoles pieteikuma maksimālais limits (ja tāds ir);

o)

minimālais piešķīrums kādam darījuma partnerim (ja tāds ir);

p)

minimālā piešķīruma daļa (ja tāda ir), kas ir pieteikumu ar robežlikmi mazākā daļa (izteikta procentos), kuru var piešķirt izsoles operācijā;

q)

laika grafiks izsoles pieteikumu iesniegšanai;

r)

sertifikātu denominācija un emisijas ISIN kods (ECB parāda sertifikātu emisijai);

s)

maksimālais pieteikumu skaits katram darījuma partnerim (mainīgas procentu likmes izsolēs, ja ECB paredz ierobežot pieteikumu skaitu, tas parasti ir 10 pieteikumu katram darījuma partnerim);

t)

kotācijas veids (procentu likme vai starpība);

u)

atsauces institūcija (indeksētajām izsolēm).


III PIELIKUMS

IZSOĻU PIEŠĶĪRUMS UN IZSOĻU PROCEDŪRAS

1. tabula

Fiksētas procentu likmes izsoļu piešķīrums

Piešķīruma procentuālā daļa:

Formula

Darījuma partnerim i piešķirtais apjoms

alli = all % × (ai )

kur:

A

piešķirtais kopapjoms;

n

darījuma partneru kopskaits;

ai

darījuma partnera i pieteikuma apjoms;

all %

piešķīruma procentuālā daļa;

alli

darījuma partnerim i piešķirtais kopapjoms.

2. tabula

Euro veikto mainīgas procentu likmes izsoļu piešķīrums

(piemērs attiecas uz pieteikumiem, kas izteikti procentu likmju veidā)

Piešķīruma procentuālā daļa robežlikmes līmenī:

Formula

Piešķīrums darījuma partnerim i robežlikmes līmenī:

all (rm ) i = all % (rm ) × a(rm)i

Darījuma partnerim i piešķirtais kopapjoms:

Formula

kur:

A

piešķirtais kopapjoms;

rs

darījuma partneru procentu likmes s pieteikums;

N

darījuma partneru kopskaits;

a(rs)i

kārtējā darījuma partnera solītais daudzums pēc procentu likmes s;

a(rs)

kopējais solītais daudzums pēc procentu likmes s

Formula

rm

robežlikme:

 

r 1rs rm likviditāti palielinošai izsolei;

 

rm rs r 1 likviditāti samazinošai izsolei;

rm – 1

procentu likme pirms robežlikmes (pēdējā procentu likme, ar kuru pieteikumi ir pilnībā apmierināti):

 

rm – 1 > rm likviditāti palielinošai izsolei;

 

rm > rm – 1 likviditāti samazinošai izsolei;

all %(rm)

piešķīruma procentuālā daļa robežlikmes līmenī;

all(rs)i

piešķīrums darījuma partnerim i, ja procentu likme ir s;

alli

darījuma partnerim i piešķirtais kopapjoms.

3. tabula

Mainīgas procentu likmes valūtas mijmaiņas darījumu izsoļu piešķīrums

Piešķīruma procentuālā daļa valūtas mijmaiņas darījuma robežpunkta kotācijas līmenī:

Formula

Piešķīrums darījuma partnerim i mijmaiņas darījuma robežpunkta kotācijas līmenī:

all m ) i = all % (Δ m ) × a(Δm)i

Darījuma partnerim i piešķirtais kopapjoms:

Formula

kur:

A

piešķirtais kopapjoms;

Δs

darījuma partneru noteiktā mijmaiņas darījuma punkta kotācijas s pieteikums;

N

darījuma partneru kopskaits;

as)i

darījuma partnera i pieteikuma apjoms s mijmaiņas darījuma punkta kotācijā (Δs);

as)

pieteikumu kopsumma, ja mijmaiņas darījuma punkta kotācija (Δs) ir s

Formula

Δm

mijmaiņas darījuma robežpunkta kotācija:

 

Δ m ≥ Δ s ≥ Δ1 likviditāti palielinošam valūtas mijmaiņas darījumam;

 

Δ1 Δ s ≥ Δ m likviditāti samazinošam valūtas mijmaiņas darījumam;

Δm – 1

mijmaiņas darījuma punkta kotācija pirms valūtas mijmaiņas darījuma robežpunkta kotācijas (pēdējā mijmaiņas darījuma punkta kotācija, ar kuru visi pieteikumi tiek pilnībā apmierināti):

 

Δ m > Δ m – 1 likviditāti palielinošam valūtas mijmaiņas darījumam;

 

Δ m – 1 > Δ m likviditāti samazinošam valūtas mijmaiņas darījumam;

all %m)

piešķīruma procentuālā daļa valūtas mijmaiņas darījuma robežpunkta kotācijas līmenī;

alls) i

piešķīrums darījuma partnerim i, ja valūtas mijmaiņas darījuma robežpunkta kotācija ir s;

alli

darījuma partnerim i piešķirtais kopapjoms.


IV PIELIKUMS

IZSOLES REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

Publiskajā izsoles rezultāta paziņojumā iekļauta šāda informācija:

a)

izsoles operācijas atsauces numurs;

b)

izsoles operācijas datums;

c)

operācijas veids;

d)

operācijas termiņš;

e)

operācijas ilgums (parasti dienu skaits);

f)

Eurosistēmas darījuma partneru pieteikumu kopsumma;

g)

pieteikumu iesniedzēju skaits;

h)

iesaistītās valūtas (valūtas mijmaiņas darījumiem);

i)

kopējais piešķirtais apjoms;

j)

piešķīruma procentuālā daļa (fiksētas procentu likmes izsolēs);

k)

darījuma sākumkurss (valūtas mijmaiņas darījumiem);

l)

apstiprinātā robežlikme, cena, mijmaiņas darījuma punkts vai starpība, robežlikmes, cenas, mijmaiņas darījuma punkta piešķīruma procentuālā daļa (mainīgas procentu likmes izsolēs);

m)

minimālā pieteikumu procentu likme un maksimālā pieteikumu procentu likme, t. i., augšējā un apakšējā procentu likmes robeža, ar kuru darījuma partneri iesniedz savus pieteikumus mainīgas procentu likmes izsolēs, un vidējā svērtā piešķīruma procentu likme (vairāku procentu likmju izsolēs);

n)

operācijas sākuma datums un termiņa beigu datums (ja nepieciešams) vai instrumenta novērtējuma datums un termiņa beigu datums Eiropas Centrālās bankas (ECB) parāda sertifikātu emisijai;

o)

minimālā piešķīruma summa kādam darījuma partnerim (ja tāds ir);

p)

minimālā piešķīruma daļa (ja tāda ir);

q)

sertifikātu denominācija un emisijas ISIN kods (ECB parāda sertifikātu emisijai);

r)

maksimālais pieteikumu skaits katram darījuma partnerim (mainīgas procentu likmes izsolēs, ja ECB paredz ierobežot pieteikumu skaitu, tas parasti ir 10 pieteikumu katram darījuma partnerim).


V PIELIKUMS

KRITĒRIJI, KO PIEMĒRO DARĪJUMA PARTNERU ATLASEI ĀRVALSTU VALŪTAS INTERVENCES OPERĀCIJĀM

1.

Darījuma partneru atlase Eurosistēmas valūtas intervences operācijām pamatojas uz diviem kritērijiem, kas ir piesardzības un efektivitātes principi.

2.

Kritērijus saistībā ar efektivitāti piemēro tikai tad, ja iepriekš tikuši piemēroti kritēriji saistībā ar piesardzības principu.

3.

Kritēriji saistībā ar piesardzības principu aptver:

a)

darījuma partnera kredītkvalitāti, ko novērtē, kombinējot dažādas metodes (piemēram, izmantojot komercaģentūru piešķirtos kredītreitingus, pašu veikto kapitāla analīzi un citu uzņēmējdarbības rādītāju analīzi);

b)

darījuma partneru pārrauga atzīta uzraudzības iestāde;

c)

darījuma partneris ir ar labu reputāciju un ievēro augstus ētikas standartus.

4.

Kritēriji saistībā ar efektivitātes principu aptver t. sk.:

a)

darījuma partnera konkurētspējīgu cenu veidošanu un tā spēju efektīvi veikt liela apjoma valūtas operācijas jebkuros tirgus apstākļos;

b)

darījuma partnera sniegtās informācijas kvalitāti un apjomu.

5.

Lai spētu efektīvi veikt darījumus (operācijas) dažādās ģeogrāfiskās atrašanās vietās, NCB var izvēlēties darījuma partnerus savām ārvalstu valūtas intervences operācijām jebkurā starptautiskā finanšu centrā.


VI PIELIKUMS

ATBILSTOŠO AKTĪVU PĀRROBEŽU IZMANTOŠANA

I.   CENTRĀLO BANKU KORESPONDENTATTIECĪBU MODELIS (CCBM) (CORRESPONDENT CENTRAL BANKING MODEL; CCBM)

1. tabula

Centrālo banku korespondentattiecību modelis (CCBM)

Valstī A reģistrētais darījuma partneris izmanto atbilstošos aktīvus, kas noguldīti valstī B, lai saņemtu kredītu no valsts A NCB.

Image

1.

Visas NCB cita citā uztur vērtspapīru kontus atbilstošo aktīvu izmantošanai pārrobežu darījumos. Precīza CCBM procedūra ir atkarīga no tā, vai atbilstošie aktīvi ir iezīmēti katram atsevišķam darījumam, vai tie atrodas pamatā esošo aktīvu pūlā.

2.

Iezīmēšanas sistēmā, tiklīdz dalībvalsts NCB, kurā darījuma partneris reģistrēts, apstiprina darījuma partnera kredīta pieteikumu, darījuma partneris sniedz rīkojumu (ja nepieciešams, ar sava vērtspapīru konta turētāja starpniecību) tās valsts vērtspapīru norēķinu sistēmai (VNS), kurā tiek turēti viņa tirgojamie aktīvi, pārvest vietējās NCB kontam paredzētos vērtspapīrus uz šīs valsts centrālo banku (tālāk tekstā – centrālā banka korespondentbanka). Kad centrālā banka korespondentbanka informējusi vietējo NCB par nodrošinājuma saņemšanu, tā pārskaita līdzekļus darījuma partnerim. NCB neizsniedz līdzekļus, kamēr tās nav pārliecinātas, ka centrālā banka korespondentbanka saņēmusi darījuma partnera tirgojamos aktīvus. Ja nepieciešams iekļauties norēķinu termiņos, darījuma partneri centrālās bankas korespondentbankas kontā, izmantojot CCBM procedūras, var iepriekš noguldīt vietējai NCB paredzētos aktīvus.

3.

Pūla sistēmā darījuma partneris jebkurā laikā centrālajā bankā korespondentbankā var noguldīt vietējai NCB paredzētos tirgojamos aktīvus. Tiklīdz centrālā banka korespondentbanka informējusi vietējo NCB par tirgojamo aktīvu saņemšanu, vietējā NCB pievieno šos tirgojamos aktīvus darījuma partnera pūla kontam.

4.

Netirgojamiem aktīviem, t. i., kredītprasībām un neliela apjoma ar hipotēku nodrošinātiem parāda instrumentiem (RMBD), izstrādātas konkrētas pārrobežu izmantošanas procedūras. Ja kredītprasības izmanto kā nodrošinājumu pārrobežu darījumā, kredītprasībām piemēro CCBM variantu, izmantojot īpašumtiesību maiņu, cesiju vai ķīlu par labu vietējai NCB vai arī apgrūtinājumu par labu centrālajai bankai korespondentbankai, kas darbojas kā vietējās NCB aģents. Lai nodrošinātu iespēju pārrobežu darījumos izmantot RMBD, ieviests ad hoc variants, kura pamatā ir apgrūtinājums par labu centrālajai bankai korespondentbankai, kas darbojas kā vietējās NCB aģents.

5.

CCBM pieejams darījuma partneriem (gan tirgojamiem, gan netirgojamiem aktīviem) no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 (Viduseiropas laiks) katrā TARGET2 darbadienā. Darījuma partnerim, kas vēlas izmantot CCBM, par to jāpaziņo NCB, no kuras tas vēlas saņemt aizdevumu, t. i., tā vietējai centrālajai bankai, līdz plkst. 16.00 (Viduseiropas laiks). Turklāt darījuma partnerim jāpanāk, lai monetārās politikas operācijas nodrošinājums būtu pārvests uz centrālās bankas korespondentbankas kontu, vēlākais, līdz plkst. 16.45 (Viduseiropas laiks). Rīkojumus vai pārvedumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, izskatīs iespēju robežās, un aizdevuma piešķiršana var tikt izskatīta tikai nākamajā TARGET2 darbadienā. Ja darījuma partneri paredz nepieciešamību izmantot CCBM vēlu pēcpusdienā, tiem, ja iespējams, jānogulda aktīvi iepriekš. Izņēmuma gadījumos vai tad, kad tas ir nepieciešams monetārās politikas mērķiem, ECB var pieņemt lēmumu pagarināt CCBM slēgšanas laiku līdz TARGET2 slēgšanas laikam sadarbībā ar centrālo vērtspapīru depozitāriju attiecībā uz to iespēju pagarināt tirgojamo aktīvu apstrādes beigu termiņu.

II.   ATBILSTOŠĀS SAIKNES STARP VNS (VĒRTSPAPĪRU NORĒĶINU SISTĒMAS)

2. tabula

Vērtspapīru norēķinu sistēmu savstarpējās saiknes

Valsts B VNS emitēto atbilstošo aktīvu, kuru turētājs ir valstī A reģistrēts darījuma partneris, izmantošana ar valsts A un valsts B VNS tiešās saiknes palīdzību, lai saņemtu kredītu no valsts A NCB.

Image

1.

Atbilstošas saiknes starp divām Eiropas Ekonomikas zona (EEZ) VNS veido procedūru un pasākumu kopums vērtspapīru pārrobežu pārveduma veikšanai dematerializētā veidā. Saiknes izveidotas kā kopējs konts, kuru viena VNS (tālāk tekstā – ieguldītāja VNS) atver otrā VNS (tālāk tekstā – emitenta VNS).

2.

Atbilstošas saiknes dod iespēju vienas EEZ VNS dalībniekam turēt otrā EEZ VNS emitētos vērtspapīrus, neesot tās dalībniekam. Izmantojot saiknes starp VNS, darījuma partneri glabā aktīvus savā kontā, kas atrodas to vietējā VNS, un tiem nav nepieciešams vērtspapīru kontu turētājs.

III.   CCBM AR ATBILSTOŠAJĀM SAIKNĒM

3. tabula

CCBM ar atbilstošajām saiknēm

Valsts C VNS emitēto atbilstošo aktīvu, kurus valsts B VNS tur valstī A reģistrēts darījuma partneris, izmantošana ar valsts B un valsts C VNS tiešās saiknes palīdzību, lai saņemtu kredītu no valsts A NCB.

Image

Ja atbilstošie aktīvi tiek pārvesti, izmantojot CCBM ar saiknēm, darījuma partneri nodrošina, ka vērtspapīri tiek pārvesti uz kontu attiecīgā ieguldītāja VNS līdz plkst. 16.00 (Viduseiropas laiks) norēķinu dienā, lai nodrošinātu šīs valutēšanas dienas operāciju norēķinus. Visus mobilizācijas pieprasījumus, ko vietējās NCB saņem no saviem darījuma partneriem pēc plkst. 16.00 (Viduseiropas laiks), un visus pieprasījumus pārvest atbilstošos aktīvus uz attiecīgā ieguldītāja VNS kontu, ko saņem pēc plkst. 16.00 (Viduseiropas laiks), apstrādā iespēju robežās, ņemot vērā iesaistīto VNS noteikto beigu termiņu.

IV.   CCBM AR TRĪSPUSĒJAS FINANŠU NODROŠINĀJUMA PĀRVALDĪŠANAS PAKALPOJUMIEM

4. tabula

Pārrobežu trīspusējie pakalpojumi

Valstī A reģistrētais darījuma partneris izmanto valsts B trīspusēja aģenta (TPA) turētos atbilstošos aktīvus, lai saņemtu aizdevumu no valsts A NCB.

Image

Bultiņa “Informācija par nodrošinājumu” starp darījuma partneri A un NCB A var neattiekties uz dažiem TPA (atkarībā no izvēlētā līgumiskā modeļa), un tādā gadījumā darījuma partneris nenosūta NCB A rīkojumu vai nesaņem no NCB A apstiprinājumu.


VII PIELIKUMS

SANKCIJU APRĒĶINĀŠANA, KO PIEMĒRO SASKAŅĀ AR PIEKTO DAĻU

I.   SODA NAUDAS APRĒĶINĀŠANA DARĪJUMA PARTNERU SAISTĪBU NEIZPILDES GADĪJUMĀ

1.

Soda naudu, ko nacionālā centrālā banka (NCB) piemēro saviem darījuma partneriem saskaņā ar piekto daļu, aprēķina pēc iepriekš noteiktas soda procentu likmes, kas norādīta turpmāk:

a)

par 154. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā noteiktā pienākuma neizpildi soda naudu aprēķina, aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmei, kuru piemēroja laikā, kad pārkāpums tika sākts, pieskaitot 2,5 procentu punktus;

b)

par 154. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktā pienākuma neizpildi soda naudu aprēķina, aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmei, kuru piemēroja laikā, kad pārkāpums tika sākts, pieskaitot piecus procentu punktus. Par atkārtotu 154. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktā pienākuma neizpildi 12 mēnešu periodā, sākot ar pirmā pārkāpuma dienu, soda procentu likmi paaugstina vēl par 2,5 procentu punktiem par katru pārkāpumu.

2.

Par 154. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā noteiktā pienākuma neizpildi soda naudu aprēķina, piemērojot soda procentu likmi saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu nodrošinājuma summai vai naudas summai, par kuru darījuma partneris neiesniedza vai nespēja veikt norēķinu, to reizinot ar koeficientu X/360, kur X ir kalendāro dienu skaits, kas nav lielāks par 7, kuru laikā darījuma partneris nespēja sniegt nodrošinājumu vai pārskaitīt: a) piešķīruma summu, kā noteikts individuālo piešķīruma rezultātu apstiprinājumā operācijas termiņa laikā; vai b) noteikto operācijas atlikušo summu, ja NCB veikusi pirmstermiņa izbeigšanu atlikušajā operācijas termiņā.

3.

Par 154. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktā pienākuma neizpildi soda naudu, piemērojot soda procentu likmi saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu neatbilstošo aktīvu vērtībai vai to aktīvu vērtībai, kurus darījuma partneris nedrīkst mobilizēt vai izmantot pēc diskontu piemērošanas, aprēķina šādi:

a)

ja darījuma partneris sniedzis NCB neatbilstošus aktīvus, ņem vērā neatbilstošo aktīvu summu pēc diskonta; vai

b)

ja atbilstošie aktīvi kļuvuši neatbilstoši vai darījuma partneris tos vairs nedrīkst mobilizēt vai izmantot, ņem vērā to aktīvu vērtību pēc diskonta, kurus darījuma partneris nav aizstājis līdz 8. darbadienas sākumam vai pirms tās pēc tam, kad atbilstošie aktīvi kļuvuši neatbilstoši vai darījuma partneris tos vairs nedrīkst mobilizēt vai izmantot.

4.

Summas, kas noteiktas 3. punkta a) un b) apakšpunktā, reizina ar koeficientu X/360, kur X ir kalendāro dienu skaits, kas nav lielāks par 7, kuru laikā darījuma partneris nepildīja savus pienākumus attiecībā uz aktīvu izmantošanu, kurus tas sniedzis kā nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijās. 3. punkta b) apakšpunkta gadījumā X sāk aprēķināt pēc noteiktā septiņu kalendāro dienu ilgā labvēlības perioda beigām.

[euro [neatbilstošu aktīvu vērtība pēc diskontiem pārkāpuma pirmajā dienā] * (piemērojama aizdevumu uz nakti iespējas procentu likme dienā, kad pārkāpums tika sākts + 2,5 %) *[X]/360 = euro […]]

5.

Ierobežojumu pārkāpumiem attiecībā uz nenodrošinātiem parāda instrumentiem, ko emitējusi kredītiestāde vai ar to cieši saistītās institūcijas, kā noteikts 141. pantā, labvēlības perioda piemērošanu nosaka šādi:

a)

septiņu kalendāro dienu labvēlības periodu piemēro, ja pārkāpums radies vērtības pārmaiņu rezultātā, bez papildus nenodrošinātu parāda instrumentu iesniegšanas, pamatojoties uz to, ka:

i)

šādu jau iesniegto papildus nenodrošināto parāda instrumentu vērtība ir palielinājusies; vai

ii)

kopējais nodrošinājuma pūls ir samazināts.

Šādos gadījumos darījuma partneris izvirza prasību labvēlības periodā koriģēt sava kopējā nodrošinājuma pūla vērtību vai šādu nenodrošināto parāda instrumentu vērtību, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem ierobežojumiem;

b)

iesniedzot papildu nenodrošinātus parāda instrumentus, ko emitējusi kredītiestāde vai ar to cieši saistītas institūcijas, kas pārkāpj piemērojamos ierobežojumus, darījuma partnerim nav tiesību uz labvēlības periodu.

6.

Ja darījuma partneris sniedzis informāciju, kas negatīvi ietekmējusi nodrošinājuma vērtību no Eurosistēmas skatpunkta attiecībā uz 145. panta 4. punktu, piemēram, nepatiesa vai novecojusi informācija par izmantotas kredītprasības atlikušo vērtību, nodrošinājuma summa (vērtība), kas tika negatīvi ietekmēta, tiek ņemta vērā, aprēķinot soda naudu saskaņā ar 3. punktu. Ja nepareizo informāciju izlabo septiņu kalendāro dienu labvēlības perioda laikā, sodu nepiemēro.

7.

Par 154. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktā pienākuma neizpildi soda naudu aprēķina saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu, piemērojot soda procentu likmi summai, par kādu darījuma partneris nelikumīgi izmantojis aizdevuma iespēju uz nakti.

8.

NCB uzliek minimālo naudas sodu 500 euro apjomā, ja soda naudas aprēķināšanas rezultātā saskaņā ar šo pielikumu summa ir mazāka par 500 euro. Naudas sodu neuzliek, ja pārkāpums tiek novērsts piemērojamā labvēlības periodā.

II.   NEFINANSIĀLU SODU APRĒĶINĀŠANA DARĪJUMA PARTNERU CITU PIENĀKUMU NEIZPILDES GADĪJUMĀ

Sadarbības pārtraukšana 154. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minēto pienākumu neizpildes gadījumā

9.

Ja sadarbības pārtraukšanu piemēro saskaņā ar 156. panta 1. punktu, NCB to veic saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

ja trūkstošā nodrošinājuma vai naudas līdzekļu apjoms ir līdz 40 % no kopējās nepieciešamā nodrošinājuma vai naudas līdzekļu summas, sadarbība tiek pārtraukta uz vienu mēnesi;

b)

ja trūkstošā nodrošinājuma vai naudas līdzekļu apjoms ir 40–80 % no kopējās nepieciešamā nodrošinājuma vai naudas līdzekļu summas, sadarbība tiek pārtraukta uz diviem mēnešiem;

c)

ja trūkstošā nodrošinājuma vai naudas līdzekļu apjoms ir 80–100 % no kopējās nepieciešamā nodrošinājuma vai naudas līdzekļu summas, sadarbība tiek pārtraukta uz trim mēnešiem.

10.

Attiecībā uz I un II, ja sankcijas attiecas uz darījumu starp darījuma partneri un ECB divpusēja darījuma ietvaros, minētie noteikumi tiek interpretēti par labu sankciju piemērošanai, ko veic ECB.


VIII PIELIKUMS

KREDĪTU LĪMEŅA DATU PĀRSKATU SNIEGŠANAS PRASĪBAS AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTIEM VĒRTSPAPĪRIEM

Šis pielikums attiecas uz pilnīgu un standartizētu kredītu līmeņa datu sniegšanu par ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru (ABS) naudas plūsmu radošo aktīvu pūlu, kā noteikts 78. pantā.

I.   KREDĪTU LĪMEŅA DATU SNIEGŠANA

1.

Atbilstošā iestāde iesniedz kredītu līmeņa datus Eurosistēmas noteiktajam kredītu līmeņa datu reģistram. Reģistrs elektroniski publicē šādus kredītu līmeņa datus. Lai kļūtu par kredītu līmeņa datu reģistru, reģistram jāatbilst Eurosistēmas prasībām, t.sk. par atklātu piekļuvi, aptvērumu, nediskrimināciju, piemērotu pārvaldības struktūru un caurredzamību.

2.

Kredītu līmeņa datus sniedz par katru atsevišķu darījumu kopā ar attiecīgo kredītu līmeņa datu pārskata veidlapu, kas publicēta ECB interneta vietnē, atkarībā no aktīva veida, kas nodrošina ABS, kā noteikts 73. panta 1. punktā.

3.

Pārskatu par kredītu līmeņa datiem sniedz vismaz reizi ceturksnī, bet ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc dienas, kad jāveic procentu maksājums par attiecīgo ABS. Attiecībā uz sniegtajiem datiem pūla aktualizēšanas pēdējais termiņš nedrīkst būt ilgāks par diviem mēnešiem, t. i., “pārskata iesniegšanas datums”, no kura atskaita “pūla aktualizēšanas pēdējo termiņu”, ir īsāks par diviem mēnešiem. “Pūla aktualizēšanas pēdējais termiņš” ir datums, kurā iegūts pamatā esošo aktīvu rezultāta rādītājs attiecīgajam pārskatam.

4.

Lai nodrošinātu 2. un 3. punktā noteikto prasību ievērošanu, kredītu līmeņa datu arhīvs veic automātiskas atbilstības un precizitātes pārbaudes attiecībā uz pārskatiem par jauniem un atjaunotiem katra darījuma kredītu līmeņa datiem.

II.   NEPIECIEŠAMĀ DETALIZĀCIJAS PAKĀPE

1.

Lai ABS kļūtu atbilstošs vai arī turpmāk būtu atbilstošs, pēc datuma, no kura piemēro kredītu līmeņa datu pārskatu sniegšanas prasības to aktīvu grupai, kuri rada naudas plūsmu un ar kuriem nodrošina ABS, kā noteikts Eiropas Centrālās bankas (ECB) interneta vietnē, jāsniedz detalizēta kredītu līmeņa informācija.

2.

Trīs mēnešu laikā ABS jāsasniedz obligātais atbilstības līmenis, ko nosaka pēc tā, kāda informācija pieejama noteiktās kredītu līmeņa datu pārskata veidlapu datu ailēs.

3.

Lai aizpildītu ailes, kurām dati nav pieejami, katrā šādā kredītu līmeņa datu veidlapā tiek iekļautas sešas “Nav datu” (“ND”) kredītu līmeņa datu veidlapā norādīšanas iespējas, kas jāaizpilda katru reizi, kad konkrēti dati nevar tikt sniegti atbilstoši kredītu līmeņa datu veidlapai. Ir arī septītā ND norādīšanas iespēja, kuru piemēro tikai vērtspapīriem, kas nodrošināti ar komercīpašuma hipotēku (CMBS), kredītu līmeņa datu veidlapā.

1. tabula

ND norādīšanas iespējas paskaidrojums

“Nav datu” norādīšanas iespējas

Paskaidrojums

ND1

Dati nav savākti, jo tos nepieprasa riska izvietošanas kritēriji

ND2

Dati par pieteikumu savākti, bet nav ievadīti pārskatu sniegšanas sistēmā procesa pabeigšanas laikā

ND3

Dati par pieteikumu savākti, bet ievadīti sistēmā, kas nav pārskatu sniegšanas sistēma

ND4

Dati savākti, bet būs pieejami tikai no [MM-GGGG]

ND5

Neattiecas

ND6

Neattiecas uz šo jurisdikciju

ND7

Tikai CMBS kredītiem, kuru vērtība ir mazāka par 500 000 euro, t. i., visa komerckredīta bilances vērtība rašanās brīdī

III.   PĀREJAS PERIODS

1.

Uz visiem ABS attiecas šāds deviņu mēnešu pārejas periods (atkarībā no dienas, no kuras uz attiecīgo aktīvu grupu attiecas kredītu līmeņa datu pārskatu sniegšanas prasības):

a)

pirmajos trijos mēnešos (1. ceturksnī) pēc pieteikuma iesniegšanas jāsniedz pārskati par kredītu līmeņa datiem, bet nav konkrētu ierobežojumu attiecībā uz to, cik obligātajās ailēs var norādīt ND1–ND7;

b)

no ceturtā mēneša sākuma līdz sestā mēneša beigām (2. ceturksnī) obligāto aiļu skaits, kurās norādīts ND1, nevar pārsniegt 30 % no kopējā obligāto aiļu skaita, un obligāto aiļu skaits, kurās norādīts ND2, ND3 vai ND4, nevar pārsniegt 40 % no kopējā obligāto aiļu skaita;

c)

no septītā mēneša sākuma līdz devītā mēneša beigām (3. ceturksnī) obligāto aiļu skaits, kurās norādīts ND1, nevar pārsniegt 10 % no kopējā obligāto aiļu skaita, un obligāto aiļu skaits, kurās norādīts ND2, ND3 vai ND4, nevar pārsniegt 20 % no kopējā obligāto aiļu skaita;

d)

deviņu mēnešu pārejas posma beigās kredītu līmeņa datos nevar būt obligātās ailes, kurās attiecībā uz individuāliem darījumiem norādītas ND1, ND2, ND3 vai ND4 vērtības.

2.

Piemērojot šos sliekšņus, kredītu līmeņa datu arhīvs pēc kredītu līmeņa datu iesniegšanas un apstrādes aprēķinās un noteiks rezultātu katram ABS darījumam.

3.

Šis rezultāts atspoguļos obligāto aiļu skaitu, kurās norādīts ND1, un obligāto aiļu skaitu, kurās norādīts ND2, ND3 vai ND4, katrā gadījumā to salīdzinot ar kopējo obligāto aiļu skaitu. Šajā sakarā iespēju norādīt ND5, ND6 un ND7 drīkst izmantot tikai tad, ja to atļauj attiecīgā kredītu līmeņa datu pārskata veidlapas attiecīgās datu ailes. Abu atsauces sliekšņu apvienošana rada šādus iespējamos kredītu līmeņa datu rezultātus.

2. tabula

Kredītu līmeņa datu rezultāti

Rezultātu matrica

ND1 ailes

0

≤ 10 %

≤ 30 %

> 30 %

ND2

vai

ND3,

vai

ND4

0

A1

B1

C1

D1

≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

> 40 %

A4

B4

C4

D4

4.

Ņemot vērā noteikto pārejas periodu, katra ceturkšņa rezultātam pakāpeniski jāuzlabojas atbilstoši šādam grafikam.

3. tabula

Rezultāts

Termiņš

Rezultāts (atbilstības līmenis)

1. ceturksnis

(obligātais rezultāts netiek pieprasīts)

2. ceturksnis

C3 (obligāti)

3. ceturksnis

B2 (obligāti)

Sākot no 4. ceturkšņa

A1


IX PIELIKUMS

EUROSISTĒMAS KREDĪTNOVĒRTĒJUMU SISTĒMAS DARBĪBAS MONITORINGA PROCESS

1.

Katrai kredītnovērtējumu sistēmai (ECAF) darbības rezultātu monitoringa process sastāv no šādu rādītāju ex post salīdzinājuma:

a)

novērotais saistību neizpildes rādītājs visām atbilstošajām institūcijām un instrumentiem, kam vērtējumu sniegusi kredītnovērtējumu sistēma, kurā šīs institūcijas un instrumenti iedalīti statiskos pūlos, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem, piemēram, kredītreitingu, aktīvu grupu, darbības nozari, kredītkvalitātes novērtējuma modeli;

b)

maksimālā saistību neizpildes varbūtība, kas saistīta ar attiecīgā līmeņa kredītkvalitātes pakāpi Eurosistēmas saskaņotajā reitingu skalā.

2.

Pirmā šā procesa daļa ir saraksta sagatavošana, ko katru gadu veic kredītnovērtējumu sistēmas nodrošinātājs un kurā apkopo institūcijas un instrumentus, kuru kredītnovērtējums kontroles perioda sākumā atbilst Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām. Šo sarakstu kredītnovērtējumu sistēmas nodrošinātājs iesniedz Eurosistēmai, izmantojot Eurosistēmas sniegto veidlapu, kas ietver identifikācijas, klasifikācijas un kredītkvalitātes novērtējuma ailes.

3.

Šā procesa otrā daļa notiek 12 mēnešu kontroles perioda beigās. Kredītnovērtējumu sistēmas nodrošinātājs atjauno datus par sarakstā iekļauto institūciju un instrumentu darbības rezultātiem. Eurosistēma patur tiesības pieprasīt jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama darbības rezultātu monitoringam.

4.

Kredītnovērtējumu sistēmas statisko pūlu saistību neizpildes novērotais rādītājs, kas tiek reģistrēts viena gada laikā, tiek izmantots ECAF darbības rezultātu monitoringa procesā, un šis process ietver katru gadu veikto obligāto un vairāku periodu novērtējumu.

5.

Būtiskas novirzes gadījumā starp novēroto statisko pūla saistību neizpildes rādītāju un maksimālo saistību neizpildes varbūtību attiecīgajā kredītkvalitātes līmenī viena gada un/vai vairāku gadu periodā Eurosistēma konsultējas ar kredītnovērtējumu sistēmas nodrošinātāju, lai analizētu šīs novirzes cēloņus.


X PIELIKUMS

NOVĒRTĒJUMA DISKONTI

1. tabula

Novērtējuma diskonti, ko piemēro atbilstošiem tirgojamiem aktīviem

 

Diskontu kategorijas

Kredītkvalitāte

Atlikušais termiņš (gados) (2)

I kategorija

II kategorija (1)

III kategorija (1)

IV kategorija (1)

V kategorija (1)

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

 

1. un 2. līmenis

[0, 1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1, 3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3, 5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5, 7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7, 10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Diskontu kategorijas

Kredītkvalitāte

Atlikušais termiņš (gados) (2)

I kategorija

II kategorija (1)

III kategorija (1)

IV kategorija (1)

V kategorija (1)

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

 

3. līmenis

[0, 1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

Neatbilstoši

[1, 3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3, 5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5, 7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7, 10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10, ∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


2. tabula

Novērtējuma diskonti, ko piemēro kredītprasībām ar fiksētas procentu likmes maksājumiem

 

Novērtēšanas metodoloģija

Kredītkvalitāte

Atlikušais termiņš (gados) (3)

Fiksētas procentu likmes maksājums un novērtējums, kura pamatā ir nacionālās centrālās bankas (NCB) noteikta teorētiska cena

Fiksētas procentu likmes maksājums un novērtējums, kura pamatā ir NCB noteikta darījuma atlikuma summa

1. un 2. līmenis

[0, 1)

10,0

12,0

[1, 3)

12,0

16,0

[3, 5)

14,0

21,0

[5, 7)

17,0

27,0

[7, 10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Novērtēšanas metodoloģija

Kredītkvalitāte

Atlikušais termiņš (gados) (3)

Fiksētas procentu likmes maksājums un novērtējums, kura pamatā ir NCB noteikta teorētiska cena

Fiksētas procentu likmes maksājums un novērtējums, kura pamatā ir NCB noteikta darījuma atlikuma summa

3. līmenis

[0, 1)

17,0

19,0

[1, 3)

29,0

34,0

[3, 5)

37,0

46,0

[5, 7)

39,0

52,0

[7, 10)

40,0

58,0

[10, ∞)

42,0

65,0


(1)  

Piezīme. Ar aktīviem nodrošinātajiem vērtspapīriem, nodrošinātajām obligācijām un nenodrošinātajiem parāda instrumentiem, ko emitē kredītiestādes, var piemērot papildu novērtējuma diskontu saskaņā ar ceturtās daļas noteikumiem.

(2)  “[0, 1)” nozīmē, ka atlikušais termiņš ir īsāks par vienu gadu; “[1, 3)” – atlikušais termiņš ir viens gads vai ilgāks par vienu gadu, bet īsāks par trim gadiem; “[3, 5)” – atlikušais termiņš ir trīs gadi vai ilgāks par trim gadiem, bet īsāks par pieciem gadiem utt.

(3)  “[0, 1)” nozīmē, ka atlikušais termiņš ir īsāks par vienu gadu; “[1, 3)” – atlikušais termiņš ir viens gads vai ilgāks par vienu gadu, bet īsāks par trim gadiem; “[3, 5)” – atlikušais termiņš ir trīs gadi vai ilgāks par trim gadiem, bet īsāks par pieciem gadiem utt.


XI PIELIKUMS

VĒRTSPAPĪRU VEIDI

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2006. gada 13. jūnijā publiskoja jaunus globālo parādzīmju (NGN) kritērijus attiecībā uz starptautiskajiem parāda vērtspapīriem globālā uzrādītāja apliecības veidā, kas būs atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijām no 2007. gada 1. janvāra. 2008. gada 22. oktobrī ECB paziņoja, ka, lai starptautiskie parāda vērtspapīri globāli reģistrētā veidā, kas emitēti pēc 2010. gada 30. septembra, būtu atbilstoši, tie jāemitē saskaņā ar starptautisko parāda vērtspapīru jauno glabāšanas struktūru (NSS).

Tabulā apkopoti atbilstības noteikumi dažādiem vērtspapīru veidiem, ņemot vērā ieviestos NGN kritērijus.

1. tabula

Atbilstības noteikumi dažādiem vērtspapīru veidiem

Vispārēji/individuāli

Uzrādītāja/reģistrēti

NGN/standarta globālā parādzīme (CGN)

Vai NGN/NSS gadījumā kopējais depozitārijs (CSK) ir ICSD (starptautiskais centrālais vērtspapīru depozitārijs) (1)?

Atbilstošs?

Vispārējs

Uzrādītāja

NGN

Vispārējs

Uzrādītāja

CGN

Nav piemērojams

Nē, bet tie vērtspapīri, kuri emitēti pirms 2007. gada 1. janvāra, un šādus vērtspapīrus aizstājoši vērtspapīri, kuri emitēti kopš 2007. gada 1. janvāra ar tādu pašu ISIN, saglabā iepriekš spēkā esošos nosacījumus līdz termiņa beigām.

Vispārējs

Reģistrēti

CGN

Nav piemērojams

Obligācijas, kas emitētas saskaņā ar šo struktūru pēc 2010. gada 30. septembra, vairs nav atbilstošas.

Vispārējs

Reģistrēti

NSS

Individuāli

Uzrādītāja

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Obligācijas, kas emitētas saskaņā ar šo struktūru pēc 2010. gada 30. septembra, vairs nav atbilstošas. Individuālās uzrādītāja parādzīmes, kas emitētas līdz 2010. gada 30. septembrim ieskaitot, saglabā iepriekš spēkā esošos nosacījumus līdz termiņa beigām.


(1)  Vai, ja piemērojams, pozitīvi novērtētā centrālajā vērtspapīru depozitārijā.


XII PIELIKUMS

EUROSISTĒMAS MONETĀRĀS POLITIKAS OPERĀCIJU UN PROCEDŪRU PIEMĒRI

Piemēru saraksts

1. piemērs.

Likviditāti palielinošs reversais darījums fiksētas procentu likmes izsolē

2. piemērs.

Likviditāti palielinošs reversais darījums mainīgas procentu likmes izsolē

3. piemērs.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) parāda sertifikātu emisija mainīgas procentu likmes izsolē

4. piemērs.

Likviditāti samazinošs valūtas mijmaiņas darījums mainīgas procentu likmes izsolē

5. piemērs.

Likviditāti palielinošs valūtas mijmaiņas darījums mainīgas procentu likmes izsolē

6. piemērs.

Riska kontroles pasākumi

I.   1. PIEMĒRS. LIKVIDITĀTI PALIELINOŠS REVERSAIS DARĪJUMS FIKSĒTAS PROCENTU LIKMES IZSOLĒ

1.

ECB nolemj palielināt tirgus likviditāti ar reversā darījuma palīdzību, izmantojot fiksētas procentu likmes izsoles procedūru.

2.

Trīs darījuma partneri iesniedz šādus pieteikumus.

Darījuma partneris

Pieteikums (milj. euro)

1. banka

30

2. banka

40

3. banka

70

Kopā

140

3.

ECB nolemj kopumā piedāvāt 105 milj. euro.

4.

Piešķīruma procentuālā daļa:

Formula

5.

Piešķīrums darījuma partneriem ir šāds.

Darījuma partneris

Piešķīrums (milj. euro)

Piešķīrums (milj. euro)

1. banka

30

22,5

2. banka

40

30,0

3. banka

70

52,5

Kopā

140

105,0

II.   2. PIEMĒRS. LIKVIDITĀTI PALIELINOŠS REVERSAIS DARĪJUMS MAINĪGAS PROCENTU LIKMES IZSOLĒ

1.

ECB nolemj palielināt tirgus likviditāti ar reversā darījuma palīdzību, izmantojot mainīgas procentu likmes izsoles procedūru.

2.

Trīs darījuma partneri iesniedz šādus pieteikumus.

 

Kopsumma (milj. euro)

Procentu likme (%)

1. banka

2. banka

3. banka

Visi pieteikumi

Kopējā pieteikumu summa

3,15

 

 

 

0

0

3,10

 

5

5

10

10

3,09

 

5

5

10

20

3,08

 

5

5

10

30

3,07

5

5

10

20

50

3,06

5

10

15

30

80

3,05

10

10

15

35

115

3,04

5

5

5

15

130

3,03

5

 

10

15

145

Kopā

30

45

70

145

 

3.

ECB nolemj kopumā piedāvāt 94 milj. euro ar 3,05 % robežlikmi.

4.

Visi pieteikumi, kas pārsniedz 3,05 % (80 milj. euro kopsummā), tiek pilnībā apmierināti. Piešķīruma procentuālā daļa ar 3,05 % likmi ir šāda:

Formula

5.

Piešķīrums 1. bankai robežlikmes līmenī ir, piemēram:

0,4 × 10 = 4

6.

Kopējais piešķīrums 1. bankai ir:

5 + 5 + 4 = 14

7.

Piešķīruma rezultātus var apkopot šādi:

 

Summa (milj. euro)

Darījuma partneri

1. banka

2. banka

3. banka

Kopā

Visi pieteikumi

30,0

45,0

70,0

145

Kopējais piešķīrums

14,0

34,0

46,0

94

8.

Ja piešķīruma procedūra paredz vienas procentu likmes (holandiešu) izsoli, darījuma partneriem piedāvātajai summai piemērotā procentu likme ir 3,05 %.

9.

Ja piešķīruma procedūra paredz vairāku procentu likmju (amerikāņu) izsoli, darījuma partneriem piedāvātajām summām netiek piemērota vienāda procentu likme. Piemēram, 1. banka saņem 5 milj. euro ar 3,07 % likmi, 5 milj. euro ar 3,06 % likmi un 4 milj. euro ar 3,05 % likmi.

III.   3. PIEMĒRS. ECB PARĀDA SERTIFIKĀTU EMISIJA MAINĪGAS PROCENTU LIKMES IZSOLĒ