EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0031

2014/528/ES: Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ( 2014. gada 9. jūlijs ) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2014/31)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 28–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj

13.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 240/28


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2014. gada 9. jūlijs)

par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9

(pārstrādāta redakcija)

(ECB/2014/31)

(2014/528/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu un 5.1., 12.1., 14.3. un 18.2. pantu,

tā kā:

(1)

Būtiski grozīta Pamatnostādne ECB/2013/4 (1). Pamatnostādnē jāveic turpmāki grozījumi, un tāpēc Pamatnostādne ECB/2013/4 caurredzamības nolūkā jāpārstrādā.

(2)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18.1. pantu Eiropas Centrālā banka (ECB) un to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro (turpmāk – “NCB”), var veikt kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem, aizdodot pret atbilstošu nodrošinājumu. Vispārējie nosacījumi, ar kādiem ECB un NCB ir gatavas veikt kredītoperācijas, tostarp kritēriji, kas nosaka nodrošinājuma atbilstību Eurosistēmas kredītoperāciju mērķiem, noteikti Pamatnostādnes ECB/2011/14 (2) I pielikumā.

(3)

2011. gada 8. decembrī un 2012. gada 20. jūnijā Padome pieņēma lēmumu par papildu pastiprinātā kreditēšanas atbalsta pasākumiem, lai veicinātu banku kreditēšanu un likviditāti eurozonas naudas tirgū, tostarp pasākumiem, kuri noteikti Lēmumā ECB/2011/25 (3). Turklāt atsauces uz rezervju normu Pamatnostādnē ECB/2007/9 (4) jāsaskaņo ar grozījumiem Eiropas Centrālās bankas Regulā (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (5), kas ieviesta ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1358/2011 (ECB/2011/26) (6).

(4)

Lēmums ECB/2012/4 (7) noteica, ka NCB nebūtu jāuzliek pienākums pieņemt kā nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās atbilstošas banku obligācijas, ko garantē dalībvalsts, kura īsteno Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmu, vai dalībvalsts, kuras kredītnovērtējums neatbilst Eurosistēmas etalonam, nosakot augstu kredītstandartu prasību minimumu.

(5)

Lēmumā ECB/2012/12 (8) tika pārskatīts Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.2.3.2. iedaļā minētais atbrīvojums no ciešu saikņu aizlieguma attiecībā uz valdības garantētām banku obligācijām, ko par nodrošinājumu izmanto darījuma partneri.

(6)

Lēmumu ECB/2011/25 2012. gada 2. augustā aizstāja Pamatnostādne ECB/2012/18 (9), kuru NCB ieviesa savos līgumos vai regulējošos nosacījumos. Pamatnostādne ECB/2012/18 arī atļāva darījuma partneriem, kas piedalās Eurosistēmas kredītoperācijās, palielināt valdības garantētu banku obligāciju izmantošanas līmeni, kāds tām ir bijis 2012. gada 3. jūlijā, ja to ārkārtas gadījumos iepriekš atļāvusi ECB Padome. ECB Padomei iesniegtajiem iepriekšēja apstiprinājuma lūgumiem jāpievieno finansējuma plāns.

(7)

Pamatnostādni ECB/2012/18 2012. gada 10. oktobrī grozīja ar Pamatnostādni ECB/2012/23 (10), kura uz pagaidu laiku paplašināja kritērijus, kas nosaka aktīvu atbilstību, kurus var izmantot kā nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, pieņemot tirgojamus parāda instrumentus sterliņu mārciņās, jenās vai ASV dolāros kā atbilstošus aktīvus monetārās politikas operācijām. Šādiem tirgojamiem parāda instrumentiem tika piemēroti novērtējuma diskonti, kas atspoguļo attiecīgo maiņas kursu vēsturiskās svārstības.

(8)

Pamatnostādne ECB/2013/2 (11) nosaka darījuma partneru veiktajai ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju pirmstermiņa atmaksai piemērojamo procedūru, lai nodrošinātu, ka visas NCB piemēro vienādus nosacījumus. Jo īpaši Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6. papildinājumā izklāstītais sodu režīms jāpiemēro, ja gadījumos, kuros darījuma partneri izvēlējušies veikt pirmstermiņa atmaksu, tie līdz noteiktajam termiņam pilnībā vai daļēji neveic maksājumu par summu, kas jāatmaksā attiecīgajai NCB.

(9)

Pamatnostādne ECB/2012/18 tika grozīta, lai tajā iekļautu Lēmuma ECB/2012/34 (12) noteikumus un nodrošinātu, ka NCB nav pienākuma pieņemt kā nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijās atbilstošas nenodrošinātas banku obligācijas, ko: a) emitējuši to izmantotāji darījuma partneri vai ar tiem cieši saistīti uzņēmumi; un b) pilnībā garantējusi dalībvalsts, kuras kredītnovērtējums neatbilst Eurosistēmas augstajiem kredītstandartiem un kuru ECB Padome uzskata par tādu, kas atbilst Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmas noteikumiem.

(10)

Skaidrības un vienkāršības nolūkā 2013. gada 20. martā Pamatnostādne ECB/2012/18 tika aizstāta ar Pamatnostādni ECB/2013/4, kuru NCB ieviesušas savos līgumos vai regulējošos nosacījumos.

(11)

Skaidrības un vienkāršības nolūkā Lēmumu ECB/2011/4 (13), ECB/2011/10 (14) un ECB/2012/32 (15) saturs tika iekļauts Pamatnostādnē ECB/2013/4 kopā ar visiem citiem pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību.

(12)

Pamatnostādne ECB/2013/4 tika grozīta 2013. gada 5. jūlijā ar Lēmumu ECB/2013/22 (16) un 2014. gada 12. martā ar Pamatnostādni ECB/2014/12 (17), lai tajā ņemtu vērā eurozonas dalībvalstis, par kurām ECB Padome uzskata, ka tās atbilst Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmas noteikumiem, kā arī lai atspoguļotu grozījumus Eurosistēmas nodrošinājuma regulējumā. Ņemot vērā eurozonas dalībvalstu, kuras atbilst Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmas noteikumiem, saraksta vēlākās izmaiņas, vajadzīgi turpmāki grozījumi Pamatnostādnē ECB/2013/4.

(13)

Lēmums ECB/2013/36 (18) koriģē novērtējuma diskontus un noteikumus par apkalpošanas nepārtrauktību, ko piemēro ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kurus pieņem saskaņā ar Pamatnostādnē ECB/2013/4 noteiktajiem papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām, kā arī groza atbilstības kritērijus, kurus saskaņā ar tiem piemēro papildu kredītprasībām.

(14)

Skaidrības un vienkāršības nolūkā Lēmumu ECB/2013/22 un ECB/2013/36 saturs jāiekļauj šajā pamatnostādnē.

(15)

2014. gada 22. maijā ECB Padome nolēma, ka NCB var pieņemt ne tikai Pamatnostādnē ECB/2013/4 noteiktās papildu kredītprasības, bet arī noteiktus nefinanšu sabiedrību emitētus īstermiņa parāda instrumentus, kuri neatbilst tirgojamu aktīvu Eurosistēmas atbilstības kritērijiem, ar nosacījumu, ka tie atbilst ECB Padomes noteiktiem atbilstības kritērijiem un riska kontroles pasākumiem. Arī šā lēmuma dēļ jāveic grozījumi Pamatnostādnē ECB/2013/4.

(16)

Papildu pasākumi, kas noteikti šajā pamatnostādnē, jāpiemēro pagaidām, līdz brīdim, kad ECB Padome nolems, ka tie vairs nav nepieciešami piemērota monetārās politikas transmisijas mehānisma nodrošināšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Papildu pasākumi attiecībā uz refinansēšanas operācijām un atbilstošu nodrošinājumu

1.   Šajā pamatnostādnē noteiktos Eurosistēmas monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumus un nodrošinājuma atbilstības kritērijus piemēro, ņemot vērā Pamatnostādni ECB/2011/14.

2.   Jebkuru pretrunu gadījumā starp šo pamatnostādni un Pamatnostādni ECB/2011/14, kā to nacionālajā līmenī ieviesušas NCB, noteicošā ir šī pamatnostādne. NCB turpina piemērot visus Pamatnostādnes ECB/2011/14 noteikumus bez izmaiņām, ja vien šajā pamatnostādnē nav noteikts citādi.

3.   Šīs pamatnostādnes 6. panta 1. punkta un 8. panta nolūkiem Grieķijas Republiku un Kipras Republiku uzskata par eurozonas dalībvalstīm, kuras atbilst Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmas noteikumiem.

2. pants

Iespēja samazināt ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju summu vai izbeigt šīs operācijas

1.   Eurosistēma var lemt par to, ka, ievērojot noteiktus nosacījumus, darījuma partneri var pirms termiņa samazināt dažu ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju summu vai izbeigt šīs operācijas (šādu summas samazinājumu vai operācijas izbeigšanu turpmāk kopā sauc arī par “pirmstermiņa atmaksu”). Izsoles paziņojumā precizē, vai tiek piemērota iespēja pirms termiņa samazināt attiecīgo operāciju summu vai izbeigt tās, kā arī dienu, sākot no kura šāda iespēja var tikt izmantota. Šo informāciju var sniegt arī citā veidā, kuru par piemērotu uzskata Eurosistēma.

2.   Darījuma partneris iespēju pirms termiņa samazināt ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju summu vai izbeigt šīs operācijas var izmantot, ne vēlāk kā nedēļu pirms pirmstermiņa atmaksas dienas paziņojot attiecīgajai NCB summu, kuru tas gatavojas atmaksāt pirmstermiņa atmaksas procedūras ietvaros, kā arī dienu, kurā tas gatavojas veikt šādu pirmstermiņa atmaksu. Ja Eurosistēma nav noteikusi citādi, pirmstermiņa atmaksu var veikt jebkurā dienā, kas ir Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju norēķinu diena, ar nosacījumu, ka darījuma partneris šajā punktā minēto paziņošanu veic ne vēlāk kā nedēļu pirms šīs dienas.

3.   Šā panta 2. punktā minētais paziņojums darījuma partnerim kļūst saistošs nedēļu pirms tajā norādītās pirmstermiņa atmaksas dienas. Ja darījuma partneris līdz noteiktajam termiņam nav pilnībā vai daļēji norēķinājies par summu, kas jāmaksā saskaņā ar pirmstermiņa atmaksas procedūru, tam var tikt uzlikts Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6. papildinājuma 1. iedaļā noteiktais naudas sods Ja darījuma partneris nav pilnībā vai daļēji norēķinājies par summu, kas jāmaksā 2. punktā minētajā pirmstermiņa atmaksas dienā, piemēro 6. papildinājuma 1. iedaļas normas par izsoles operāciju noteikumu pārkāpumiem. Naudas soda piemērošana neierobežo NCB tiesības izmantot saistību neizpildes gadījumam noteiktos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas izklāstīti Pamatnostādnes ECB/2011/14 II pielikumā.

3. pants

Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru pieņemšana

1.   Papildus ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kas ir atbilstoši saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6. nodaļu, ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kuri neatbilst Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.3. iedaļas kredītnovērtējuma prasībām, bet atbilst visiem pārējiem kritērijiem, ko ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem piemēro saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikumu, ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijām ar nosacījumu, ka šiem vērtspapīriem ir vismaz divi atzītu ārējo kredītnovērtējuma iestāžu BBB (19) reitingi attiecīgajai emisijai. Tie atbilst arī šādām prasībām:

a)

naudas plūsmu radošie aktīvi, kas nodrošina ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīrus, ir šādu aktīvu grupu aktīvi: i) mājokļa hipotēkas; ii) kredīti maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); iii) komercsektora nekustamā īpašuma hipotēkas; iv) kredīti automašīnu iegādei; v) līzinga saistības; vi) patēriņa kredīti; vii) kredītkaršu saistības;

b)

naudas plūsmu radošajos aktīvos netiek jaukti dažādu aktīvu grupu aktīvi;

c)

naudas plūsmu radošie aktīvi, kas nodrošina ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīrus, neietver kredītus, kas:

i)

ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru emisijas laikā nenes ienākumus;

ii)

nenes ienākumus laikā, kad tiek iekļauti ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīros to atlikušā termiņa laikā, piem., aizvietojot vai aizstājot naudas plūsmu radošos aktīvus;

iii)

jebkurā laikā ir strukturēti, sindicēti vai izsniegti, izmantojot aizņemtus līdzekļus (leveraged);

d)

ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru darījuma dokumenti ietver noteikumus par apkalpošanas nepārtrauktību.

2.   Šā panta 1. punktā minētajiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kam ir vismaz divi A (20) reitingi, piemēro novērtējuma diskontu 10 % apmērā.

3.   Šā panta 1. punktā minētajiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kuriem nav vismaz divu A reitingu, piemēro novērtējuma diskontu 22 % apmērā.

4.   Darījuma partneris nevar kā nodrošinājumu iesniegt ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus, kas ir atbilstoši saskaņā ar 1. punktu, ja darījuma partneris vai trešā persona, ar kuru tam ir ciešas saites, ir procenta likmju riska ierobežošanas pakalpojumu sniedzējs attiecībā uz ar aktīviem nodrošinātajiem vērtspapīriem.

5.   NCB kā nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās var pieņemt ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus, kuru pamatā esošie aktīvi ietver tikai mājokļa hipotēkas vai tikai kredītus MVU un kuri neatbilst Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.3.2. iedaļas kredītnovērtējuma prasībām, kā arī šā panta 1. punkta a)–d) apakšpunkta un 4. punkta prasībām, bet atbilst visiem kritērijiem, ko ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem piemēro saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2011/14, ja šiem vērtspapīriem ir vismaz divi BBB reitingi. Šādi ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri var būt tikai tādi, kas emitēti pirms 2012. gada 20. jūnija, un tiem piemēro 22 % novērtējuma diskontu.

6.   Ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri ar noteikumiem par apkalpošanas nepārtrauktību, kuri atbilst Pamatnostādnei ECB/2013/4 un kuri bija atbilstošo aktīvu sarakstā pirms 2013. gada 1. oktobra, saglabā atbilstību līdz 2014. gada 1. oktobrim.

7.   Šajā pantā piemēro šādas definīcijas:

a)

“mājokļa hipotēka” papildus ar dzīvojamā sektora nekustamā īpašuma kredītiem ietver garantētos mājokļa kredītus (bez nekustamā īpašuma nodrošinājuma), ja samaksai saskaņā ar garantiju jānotiek nekavējoties pēc saistību neizpildes. Šādas garantijas var sniegt dažādu līgumu formā, t. sk. apdrošināšanas līgumu formā, ar nosacījumu, ka tās sniedz valsts sektora iestāde vai valsts uzraudzīta finanšu iestāde. Šādu garantiju nolūkiem garantijas devēja kredītvērtējumam visu darījuma laiku jāatbilst kredīta kvalitātes 3. pakāpei pēc Eurosistēmas harmonizētās reitinga skalas;

b)

“mazs uzņēmums” un “neliels uzņēmums” ir struktūra, kas veic saimniecisko darbību, neatkarīgi no tās juridiskās formas, ja šīs struktūras apgrozījums vai gadījumā, ja šīs struktūra ir konsolidētās grupas daļa, – konsolidētās grupas apgrozījums ir mazāks par 50 milj. euro;

c)

“ienākumus nenesošs kredīts” nozīmē kredītus, kuru procentu samaksas vai pamatsummas atmaksas termiņš ir nokavēts par 90 vai vairāk dienām un ir iestājusies parādnieka saistību neizpilde, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (21) 178. pantā, vai ja ir pamatotas šaubas par to, ka maksājums tiks veikts pilnā apmērā;

d)

“strukturēts kredīts” ir struktūra, kura ietver subordinētās kredīta prasības;

e)

“sindicētais kredīts” ir kredīts, ko izsniegusi sindikāta dalībnieku grupa;

f)

“aizņemto līdzekļu kredīts” ir tādai sabiedrībai izsniegts kredīts, kurai jau ir nozīmīga tādu parādsaistību pakāpe kā izpirkšana vai finansējuma pārņemšana, ja kredīts tiek izmantots tādas sabiedrības pašu kapitāla iegādei, kura arī ir parādnieks;

g)

“noteikumi par apkalpošanas nepārtrauktību” ir ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru juridiskās dokumentācijas noteikumi, ko veido rezerves apkalpotāja noteikumi vai rezerves apkalpotāja koordinatora noteikumi (ja nav rezerves apkalpotāja noteikumu). Rezerves apkalpotāja koordinatora noteikumu gadījumā tiek iecelts rezerves apkalpotāja koordinators, un koordinators tiek pilnvarots piemeklēt atbilstošu rezerves apkalpotāju 60 dienu laikā pēc notikuma iestāšanās nolūkā nodrošināt savlaicīgu ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru samaksu un apkalpošanu. Šie noteikumi paredz arī apkalpotāja aizstāšanas gadījumus, kuru rezultātā tiek iecelts rezerves apkalpotājs. Šādi gadījumi var būt saistīti vai nesaistīti ar reitingu, piemēram, pašreizējā apkalpotāja saistību nepildīšana.

4. pants

Papildu kredītprasību pieņemšana

1.   NCB kā nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās var pieņemt kredītprasības, kas neatbilst Eurosistēmas kritērijiem.

2.   NCB, kuras nolemj pieņemt kredītprasības saskaņā ar 1. punktu, šim nolūkam nosaka atbilstības kritērijus un riska kontroles pasākumus, precizējot atkāpes no Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma prasībām. Šādi atbilstības kritēriji un riska kontroles pasākumi ietver nosacījumu, ka kredītprasības ir pakļautas tās dalībvalsts regulējumam, kuras NCB ir noteikusi atbilstības kritērijus un riska kontroles pasākumus. Atbilstības kritērijus un riska kontroles pasākumus iepriekš apstiprina ECB Padome.

3.   Izņēmuma gadījumos un ar iepriekšēju ECB Padomes apstiprinājumu NCB var pieņemt kredītprasības:

a)

piemērojot atbilstības kritērijus un riska kontroles pasākumus, ko noteikusi cita NCB saskaņā ar 1. un 2. punktu; vai

b)

ko regulē tādas dalībvalsts tiesību akti, kura nav pieņemošās NCB dalībvalsts; vai

c)

kuras ir iekļautas kredītprasību pūlā vai nodrošinātas ar nekustamā īpašuma aktīviem, ja tiesību akti, kas regulē kredītprasību vai attiecīgo debitoru (vai attiecīgajos gadījumos garantijas devēju), ir tādas dalībvalsts tiesību akti, kas ir pieņemošās NCB dalībvalsts.

4.   Cita NCB sniedz palīdzību kredītprasības pieņemošai NCB saskaņā ar 1. punktu, ja abas NCB savā starpā par to ir vienojušās, un ar iepriekšēju ECB Padomes apstiprinājumu.

5. pants

Īstermiņa parāda instrumentu pieņemšana

1.   NCB kā nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās var pieņemt noteiktus īstermiņa parāda vērtspapīrus, kuri neatbilst tirgojamu aktīvu Eurosistēmas atbilstības kritērijiem, kas noteikti Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikumā.

2.   NCB, kuras saskaņā ar 1. punktu nolemj pieņemt īstermiņa parāda instrumentus, šādam nolūkam nosaka atbilstības kritērijus un riska kontroles pasākumus, kas atbilst ECB Padomes noteiktajiem obligātajiem standartiem. Šādos atbilstības kritērijos un riska kontroles pasākumos iekļauj šādus īstermiņa parāda vērtspapīriem piemērojamus kritērijus:

a)

tos emitējušas nefinanšu sabiedrības (22), kuras veic uzņēmējdarbību eurozonā. Īstermiņa parāda instrumenta garantijas devējam (ja tāds ir) arī jābūt nefinanšu sabiedrībai, kura veic uzņēmējdarbību eurozonā, izņemot gadījumus, kuros garantija nav vajadzīga, lai īstermiņa parāda instruments atbilstu d) apakšpunktā izklāstītajiem noteikumiem par augstiem kredītstandartiem;

b)

tos nav atļauts tirgot tirgū, kuru Eurosistēma uzskata par pieņemamu, kā noteikts Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.2.1.5. iedaļā;

c)

tie izteikti euro;

d)

tie atbilst augstu kredītstandartu prasībām, kuras noteikusi attiecīgā NCB un kuras piemēro Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.3.2. un 6.3.3. iedaļas prasību vietā;

e)

izņemot a)–d) apakšpunktā noteikto, tie atbilst Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikumā noteiktajiem tirgojamu aktīvu Eurosistēmas atbilstības kritērijiem.

3.   Izņemot gadījumus, kuros NCB to dara saskaņā ar divpusēju līgumu ar citu NCB, NCB nedrīkst atbilstoši 1. un 2. punktam pieņemt īstermiņa parāda instrumentus, kuri eurozonā emitēti:

a)

šajā citā NCB; vai

b)

centrālajā vērtspapīru depozitārijā: i) kuru Eurosistēma pozitīvi novērtējusi, ievērojot standartus un novērtēšanas procedūras, kas aprakstītas “Kārtībā, kādā novērtē vērtspapīru norēķinu sistēmas un saiknes, lai noteiktu to atbilstību izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās” (23); un ii) kurš veic uzņēmējdarbību šīs citas NCB eurozonas dalībvalstī.

4.   Šajā pantā “īstermiņa parāda vērtspapīri” ir parāda vērtspapīri, kuru termiņš ne emisijas brīdī, ne vēlāk nav ilgāks par 365 dienām.

6. pants

Valdības garantētu banku obligāciju pieņemšana

1.   NCB nav pienākuma pieņemt kā nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijās atbilstošas nenodrošinātās banku obligācijas:

a)

kas neatbilst Eurosistēmas augstu kredītstandartu prasībām;

b)

ko emitējuši to izmantotāji darījuma partneri vai ar tiem cieši saistīti uzņēmumi; un

c)

ko pilnībā garantējusi dalībvalsts:

i)

kuras kredītnovērtējums neatbilst Eurosistēmas augstu kredītstandartu prasībām tirgojamu aktīvu emitentiem un garantijas devējiem, kā tas paredzēts Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.3.1. un 6.3.2. iedaļā; un

ii)

kura pēc ECB Padomes novērtējuma atbilst Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmas noteikumiem.

2.   NCB informē ECB Padomi par katru gadījumu, kurā tās nolemj nepieņemt kā nodrošinājumu 1. punktā minētos vērtspapīrus.

3.   Darījuma partneri nevar iesniegt pašu emitētas vai ar tiem cieši saistītu uzņēmumu emitētas nenodrošinātās banku obligācijas, ko garantē Eiropas Ekonomikas zonas valsts valsts sektora iestāde, kurai ir tiesības iekasēt nodokļus, kā nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijām apjomā, kas pārsniedz jau 2012. gada 3. jūlijā iesniegto šādu obligāciju nominālvērtību.

4.   ECB Padome ārkārtas gadījumos var lemt par pagaidu atbrīvojumu no 3. punktā noteiktās prasības ievērošanas uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus. Atbrīvojuma lūgumam pievieno finansējuma plānu, kurā norāda, kā lūguma iesniedzējs darījumu partneris pakāpeniski pārtrauks izmantot paša emitētas nenodrošinātas valsts garantētas banku obligācijas, vēlākais, trīs gadu laikā pēc atbrīvojuma apstiprināšanas. Jebkuru pēc 2012. gada 3. jūlija piešķirto atbrīvojumu turpina piemērot līdz dienai, kad paredzēta tā pārskatīšana.

7. pants

Aktīvu sterliņu mārciņās, jenās vai ASV dolāros kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

1.   Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.2.1. iedaļā aprakstītie tirgojamie parāda instrumenti, ja tie ir sterliņu mārciņās, jenās vai ASV dolāros, ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijām ar nosacījumu, ka: a) tie emitēti un tiek turēti/par tiem veic norēķinus eurozonā; b) to emitents reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonā un tie atbilst visiem citiem Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.2.1. iedaļā iekļautajiem atbilstības kritērijiem.

2.   Eurosistēma šiem tirgojamiem parāda instrumentiem piemēro šādus novērtējuma diskontus: a) 16 % diskontu aktīviem sterliņu mārciņās vai ASV dolāros; un b) 26 % diskontu aktīviem jenās.

3.   Šā panta 1. punktā minētie tirgojamie parāda instrumenti, kuru kuponi ir piesaistīti tikai vienai naudas tirgus procentu likmei to nomināla valūtā vai attiecīgās valsts inflācijas indeksam un kas neparedz discrete range, range accrual, ratchet vai citas līdzīgas sarežģītas struktūras, arī ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijām.

4.   Papildinot 3. punktā minēto, pēc ECB Padomes apstiprinājuma saņemšanas ECB savā interneta vietnē www.ecb.europa.eu var publicēt citu pieņemamu ārvalstu valūtas etalonlikmju sarakstu.

5.   Tirgojamiem aktīviem ārvalstu valūtā piemēro tikai šīs pamatnostādnes 1., 3., 6., 7. un 9. pantu.

8. pants

Kredītspējas sliekšņa prasību apturēšana noteiktiem tirgojamiem instrumentiem

1.   Saskaņā ar šā panta 2. punktu tiek apturētas Eurosistēmas obligātās prasības kredītspējas slieksnim, kas Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.3.2. iedaļā izklāstītas Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas noteikumos attiecībā uz tirgojamiem aktīviem.

2.   Eurosistēmas kredītspējas slieksni nepiemēro tirgojamiem parāda instrumentiem, ko emitējušas vai pilnībā garantējušas centrālās valdības eurozonas dalībvalstīs, kas īsteno Eiropas Savienības/Starptautiskā Valūtas fonda programmu, ja vien ECB Padome nenolemj, ka attiecīgā dalībvalsts neievēro finanšu palīdzības un/vai makroekonomikas programmas nosacījumus.

3.   Uz tirgojamiem parāda instrumentiem, ko emitējusi vai pilnībā garantējusi Grieķijas Republikas vai Kipras Republikas centrālā valdība, attiecas šīs pamatnostādnes I un II pielikumā izklāstītie diskonti.

9. pants

Stāšanās spēkā, īstenošana un piemērošana

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā 2014. gada 9. jūlijā.

2.   NCB veic visus vajadzīgos pasākumus, lai panāktu atbilstību 1. panta 3. punkta, 3. panta 2., 3., 5. un 6. punkta, 3. panta 7. punkta g) apakšpunkta, 4. panta 3. punkta c) apakšpunkta un 8. panta 3. punkta noteikumiem, un piemēro šo pamatnostādni no 2014. gada 20. augusta. Tās ne vēlāk kā 2014. gada 6. augustā informē ECB par dokumentiem un līdzekļiem, kas attiecas uz pasākumiem, kuri saistīti ar 1. panta 3. punktu, 3. panta 2., 3., 5. un 6. punktu, 3. panta 7. punkta g) apakšpunktu, 4. panta 3. punkta c) apakšpunktu un 8. panta 3. punktu, bet par pasākumiem, kuri saistīti ar 5. pantu, – saskaņā ar ECB Padomes noteiktajām procedūrām.

3.   Pamatnostādnes 6. pantu piemēro līdz 2015. gada 28. februārim.

10. pants

Grozījums Pamatnostādnē ECB/2007/9

III pielikuma 5. daļā 2. tabulai sekojošā rindkopa tiek aizstāta ar šādu:

“Vienreizēja atskaitījuma aprēķināšana kontroles nolūkā (R6)

Vienreizējs atskaitījums. Atskaitījums tiek piemērots katrai kredītiestādei. Katra kredītiestāde atskaita maksimālo vienreizējo atskaitījumu, kas paredzēts, lai samazinātu ar ļoti nelielu rezervju prasību pārvaldību saistītos administratīvos izdevumus. Ja [rezervju bāze × rezervju norma] ir mazāka par EUR 100 000, tad vienreizējais atskaitījums ir vienāds ar [rezervju bāze × rezervju norma]. Ja [rezervju bāze × rezervju norma] ir lielāka par vai vienāda ar 100 000 euro, vienreizējais atskaitījums ir vienāds ar 100 000 euro. Iestādes, kurām atļauts ziņot statistikas datus par to konsolidēto rezervju bāzi kā grupai (kā noteikts Regulas (EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) III pielikuma 2. daļas 1. sadaļā), obligātās rezerves tur, izmantojot vienu no attiecīgās grupas iestādēm, kas rīkojas kā starpnieks vienīgi šo iestāžu vārdā. Šajā gadījumā saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 12. septembra Regulas (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (24) 11. pantu tikai visa grupa kopā var atskaitīt vienreizējo atskaitījumu.

Obligātās (jeb “prasītās”) rezerves aprēķina šādi:

obligātās (jeb “prasītās”) rezerves = rezervju bāze × rezervju norma – vienreizējais atskaitījums.

Rezervju normu piemērot saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).

11. pants

Atcelšana

1.   Pamatnostādne ECB/2013/4 tiek atcelta no 2014. gada 20. augusta.

2.   Atsauces uz Pamatnostādni ECB/2013/4 uzskata par atsaucēm uz šo pamatnostādni, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu IV pielikumā.

12. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 9. jūlijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  2013. gada 20. marta Pamatnostādne ECB/2013/4 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (OV L 95, 5.4.2013., 23. lpp.).

(2)  2011. gada 20. septembra Pamatnostādne ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.).

(3)  2011. gada 14. decembra Lēmums ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (OV L 341, 22.12.2011., 65. lpp.).

(4)  2007. gada 1. augusta Pamatnostādne ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (OV L 341, 27.12.2007., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 12. septembra Regula (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (OV L 250, 2.10.2003., 10. lpp.).

(6)  Eiropas Centrālās bankas 2011. gada 14. decembra Regula (ES) Nr. 1358/2011 par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (ECB/2011/26) (OV L 338, 21.12.2011., 51. lpp.).

(7)  2012. gada 21. marta Lēmums ECB/2012/4, ar ko groza Lēmumu ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (OV L 91, 29.3.2012., 27. lpp.).

(8)  2012. gada 3. jūlija Lēmums ECB/2012/12, ar ko groza Lēmumu ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (OV L 186, 14.7.2012., 38. lpp.).

(9)  2012. gada 2. augusta Pamatnostādne ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (OV L 218, 15.8.2012., 20. lpp.).

(10)  2012. gada 10. oktobra Pamatnostādne ECB/2012/23, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (OV L 284, 17.10.2012., 14. lpp.).

(11)  2013. gada 23. janvāra Pamatnostādne ECB/2013/2, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (OV L 34, 5.2.2013., 18. lpp.).

(12)  2012. gada 19. decembra Lēmums ECB/2012/34 par pagaidu izmaiņām noteikumos par nodrošinājuma ārvalstu valūtā atbilstību (OV L 14, 18.1.2013., 22. lpp.).

(13)  2011. gada 31. marta Lēmums ECB/2011/4 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Īrijas valdības emitētu vai garantētu parāda instrumentu atbilstību (OV L 94, 8.4.2011., 33. lpp.).

(14)  2011. gada 7. jūlija Lēmums ECB/2011/10 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Portugāles valdības emitētu vai garantētu parāda instrumentu atbilstību (OV L 182, 12.7.2011., 31. lpp.).

(15)  2012. gada 19. decembra Lēmums ECB/2012/32 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (OV L 359, 29.12.2012., 74. lpp.).

(16)  2013. gada 5. jūlija Lēmums ECB/2013/22 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (OV L 195, 18.7.2013., 27. lpp.).

(17)  2014. gada 12. marta Pamatnostādne ECB/2014/12, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/4 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (OV L 166, 5.6.2014., 42. lpp.).

(18)  2013. gada 26. septembra Lēmums ECB/2013/36 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (OV L 301, 12.11.2013., 13. lpp.).

(19)  “BBB” ir vismaz Moody's“Baa3”, Fitch vai Standard & Poor's“BBB-” vai DBRS“BBBL” reitings.

(20)  “A” ir vismaz Moody's“A3”, Fitch vai Standard & Poor's“A-” vai DBRS“AL” reitings.

(21)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(22)  Nefinanšu sabiedrības definētas Eiropas Kontu sistēmā 1995 (EKS 95).

(23)  Pieejama ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu.


I PIELIKUMS

Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem piemērojamie diskonti

Grieķijas valdības obligācijas (GVO)

Termiņu grupa

Diskonti fiksētas vai mainīgas procentu likmes kuponiem

Diskonti nulles kuponiem

0–1

15,0

15,0

1–3

33,0

35,5

3–5

45,0

48,5

5–7

54,0

58,5

7–10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Valdības garantētas banku obligācijas (VGBO) un valdības garantētas nefinanšu sabiedrību obligācijas

Termiņu grupa

Diskonti fiksētas vai mainīgas procentu likmes kuponiem

Diskonti nulles kuponiem

0–1

23,0

23,0

1–3

42,5

45,0

3–5

55,5

59,0

5–7

64,5

69,5

7–10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


II PIELIKUMS

Kipras Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem piemērojamie diskonti

Valdības obligācijas

Termiņu grupa

Diskonti fiksētas vai mainīgas procentu likmes kuponiem

Diskonti nulles kuponiem

0–1

14,5

14,5

1–3

27,5

29,5

3–5

37,5

40,0

5–7

41,0

45,0

7–10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Valdības garantētas banku obligācijas un valdības garantētas nefinanšu sabiedrību obligācijas

Termiņu grupa

Diskonti fiksētas vai mainīgas procentu likmes kuponiem

Diskonti nulles kuponiem

0–1

23,0

23,0

1–3

37,0

39,0

3–5

47,5

50,5

5–7

51,5

55,5

7–10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


III PIELIKUMS

ATCELTĀ PAMATNOSTĀDNE UN TĀS GROZĪJUMI

Pamatnostādne ECB/2013/4 (OV L 95, 5.4.2013., 23. lpp.).

Pamatnostādne ECB/2014/12 (OV L 166, 5.6.2014., 42. lpp.).


IV PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Pamatnostādne ECB/2013/4

Šī pamatnostādne

1. un 2. pants

1. un 2. pants

3. panta 4. un 5. punkts

3. panta 4. un 5. punkts

3. panta 6. punkts

3. panta 7. punkts

4. pants

4. pants

3. panta 6. punkta 1. apakšpunkts

3. panta 7. punkta a) apakšpunkts

3. panta 6. punkta 2. apakšpunkts

3. panta 7. punkta b) apakšpunkts

3. panta 6. punkta 3. apakšpunkts

3. panta 7. punkta c) apakšpunkts

3. panta 6. punkta 4. apakšpunkts

3. panta 7. punkta d) apakšpunkts

3. panta 6. punkta 5. apakšpunkts

3. panta 7. punkta e) apakšpunkts

3. panta 6. punkta 6. apakšpunkts

3. panta 7. punkta f) apakšpunkts

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. pants

9. pants

9. pants

10. pants

11. pants

11. pants

12. pants

Pamatnostādne ECB/2014/12

Šī pamatnostādne

1. panta 1. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta 2. punkts

3. panta 1. punkts

Lēmums ECB/2013/22

Šī pamatnostādne

1. panta 1. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta 2. punkts

8. panta 3. punkts

Pielikums

II pielikums

Lēmums ECB/2013/36

Šī pamatnostādne

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

3. panta 2. punkts

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

3. panta 3. punkts

2. panta 2. punkts

3. panta 5. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 7. punkta g) apakšpunkts

3. panta 3. punkts

3. panta 6. punkts

4. panta c) punkts

4. panta 3. punkta c) apakšpunkts


Top