EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0015

2014/810/ES: Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ( 2014. gada 4. aprīlis ) par monetāro un finanšu statistiku (ECB/2014/15)

OJ L 340, 26.11.2014, p. 1–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/810/oj

26.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 340/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2014. gada 4. aprīlis)

par monetāro un finanšu statistiku

(pārstrādāta versija)

(ECB/2014/15)

(2014/810/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1., 12.1. un 14.3. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (2003. gada 12. septembris) par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (1),

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistiskās informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (2),

ņemot vērā Padomes Direktīvu 86/635/EEK (1986. gada 8. decembris) par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (3),

ņemot vērā Pamatnostādni ECB/2010/20 (2010. gada 11. novembris) par uzskaites un finanšu paziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (4),

tā kā:

(1)

Pamatnostādne ECB/2007/9 (5) ir būtiski grozīta. Ņemot vērā, ka ir jāveic papildu grozījumi, jo īpaši saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 549/2013 (6) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu un tam sekojošajām izmaiņām attiecīgajā Eiropas Centrālās bankas (ECB) statistikas regulējumā, Pamatnostādne skaidrības dēļ būtu pārstrādājama.

(2)

Lai apkopotu monetāro finanšu iestāžu (MFI) sektora kopsavilkuma bilanci attiecībā uz euro zonu un atsevišķām valstīm, kuru valūta ir euro (turpmāk – euro zonas dalībvalstis), kā arī, lai apkopotu MFI sektora euro zonas konsolidēto bilanci un attiecīgos euro zonas monetāros rādītājus, ECB lūdz sniegt datus par ECB bilanci un par bilancēm, kas saistās ar euro zonas dalībvalstu MFI sektoru. Datus sniedz nacionālās centrālās bankas (NCB) saskaņā ar šo pamatnostādni un izmantojot ievades datus, kas vākti saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (7).

(3)

Lai atvasinātu monetāros rādītājus, ECB no euro zonas dalībvalstu NCB vāc statistisko informāciju par pasta žironorēķinu iestādēm (PŽI), kas pieņem noguldījumus no euro zonas rezidentiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes, saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1074/2013 (ECB/2013/39) (8), un par centrālās valdības aktīviem un pasīviem saskaņā ar šo pamatnostādni.

(4)

ECB apkopo statistiku par MFI sektora apakšgrupu kopsavilkuma bilanci, un jo īpaši par naudas tirgus fondiem (NTF) un kredītiestādēm. Lai iegūtu minēto statistiku par euro zonu un atsevišķām euro zonas dalībvalstīm, saskaņā ar šo Pamatnostādni ECB no NCB vāc datus par NTF aktīviem un pasīviem.

(5)

NCB var nosūtīt Starptautiskajam Valūtas fondam (SVF) papildu statistiku par MFI sektora bilanci, izmantojot ECB starpniecību un atbilstoši šajā Pamatnostādnē noteiktajiem paraugiem.

(6)

Lai labāk analizētu situāciju attiecībā uz MFI aizdevumiem nefinanšu sabiedrībām euro zonā un atsevišķās euro zonas dalībvalstīs, ECB lūdz NCB sniegt datus, ja tādi ir pieejami, par MFI aizdevumiem nefinanšu sabiedrībām, kurus iedala pēc darbības nozarēm. Prasības attiecībā uz datiem ir noteiktas šajā pamatnostādnē.

(7)

Lai papildinātu analīzi attiecībā uz kredītu situāciju euro zonā un atsevišķās euro zonas dalībvalstīs, NCB tiek lūgtas sniegt informāciju par MFI kredītlīnijām, ko iedala pēc iestāžu sektora atbilstoši šai pamatnostādnei.

(8)

Lai izveidotu statistiku par kredītiestāžu rezervju bāzi attiecībā uz euro zonu un atsevišķām euro zonas dalībvalstīm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9), ECB lūdz NCB sniegt datus saskaņā ar šo pamatnostādni. NCB sniedz savu ieguldījumu, izmantojot datus, kas vākti no kredītiestādēm atbilstoši Regulai (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

(9)

Lai iegūtu statistiku par procentu likmēm, ko MFI piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un kredītiem, kas attiecas uz euro zonu un atsevišķām euro zonas dalībvalstīm, ECB vāc informāciju no NCB saskaņā ar šo pamatnostādni. NCB sniedz savu ieguldījumu, izmantojot datus, kas vākti saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) (9).

(10)

ECB apkopo investīciju fondu (IF) un vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību (FIS) aktīvu un pasīvu statistiku par euro zonu un atsevišķām euro zonas dalībvalstīm, balstoties uz datiem, kurus NCB sniedz saskaņā ar šo pamatnostādni. NCB sniedz savu ieguldījumu, izmantojot datus, kas vākti saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1073/2013 (ECB2013/38) (10) un Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) (11).

(11)

Lai iegūtu pārskatu par elektroniskās naudas emisijas apmēru un attīstību, ECB lūdz NCB sniegt statistisko informāciju par elektroniskās naudas iestādēm saskaņā ar šo pamatnostādni.

(12)

ECB uztur Iestāžu un filiāļu datubāzes reģistru (RIAD) – centrālu repozitoriju, kas satur izziņas informāciju par institucionālajām vienībām, kuras ir atbilstošas statistikas vajadzībām. RIAD tostarp glabā sarakstus ar MFI, IF, FIS un maksājumu statistikai atbilstošām iestādēm (PSRI). Šajā pamatnostādnē ir precizēti noteikumi, ar kuriem nosaka to, kā NCB sniedz prasītos datus ECB.

(13)

ECB apkopo pensiju fondu (PF) aktīvu un pasīvu statistiku par euro zonu un atsevišķām euro zonas dalībvalstīm, balstoties uz datiem, kurus NCB sniedz saskaņā ar šo pamatnostādni.

(14)

Lai iegūtu pārskatu par citiem finanšu starpniekiem, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus (CFS), ECB lūdz NCB sniegt statistisko informāciju par vērtspapīru un atvasinājumu dīleriem (VAD), finanšu sabiedrībām, kas veic kreditēšanu (FSK) un citiem CFS saskaņā ar šo pamatnostādni. ECB arī lūdz NCB sniegt statistisko informāciju par centrālajiem darījuma partneriem (CDP).

(15)

ECB apkopo statistiku par vērtspapīru emisijām attiecībā uz euro zonu un atsevišķām euro zona dalībvalstīm. Sistēma lielā mērā balstās uz to informāciju, kuru ECB savāc no NCB saskaņā ar šo pamatnostādni.

(16)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2533/98 2. panta 1. punktu, ECB apkopo maksājumu bilanci attiecībā uz euro zonu un saistītu ārējo statistiku, un lūdz euro zonas dalībvalstis sniegt valsts maksājumu bilances datus. Kvalitātes izvērtējums, ko attiecina uz euro zonas maksājumu bilances un starptautisko ieguldījumu pozīcijas statistiku, un starptautisko rezervju paraugu, būtu jāveic saskaņā ar ECB Statistikas kvalitātes sistēmu, kas tostarp ietver garantijas, ka tiek nodrošināta pienācīga atbilstība attiecīgai euro zonas monetārajai un finanšu statistikai (12).

(17)

Lai apkopotu datus par euro zonas strukturāliem finanšu rādītājiem, konsolidētiem banku datiem attiecībā uz euro zonas banku grupām un statistiku par euro zonas lielo banku grupu nozaru un reģionālajiem aizdevumu darījumiem, ECB lūdz NCB sniegt statistisko informāciju saskaņā ar šajā pamatnostādnē norādītajiem paraugiem.

(18)

Lai analizētu attīstības tendences euro zonas maksājumu sistēmās un uzraudzītu to integrācijas līmeni, ECB lūdz NCB sniegt datus saskaņā ar šo pamatnostādni, kura papildina Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) (13),

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Darbības joma

Šī pamatnostādne nosaka NCB pienākumus sniegt monetāro un finanšu statistiku ECB.

NCB sniedz 3. līdz 26. pantā noteiktos posteņus saskaņā ar II pielikumā norādītajām shēmām un saskaņā ar elektroniskajiem pārskatu sniegšanas standartiem, kā tie noteikti šīs pamatnostādnes III pielikumā. ECB katru gadu līdz septembrim paziņo NCB konkrētus nosūtīšanas datumus nākamā gada pārskatu sniegšanas kalendāra veidā.

Euro ieviešanas gadījumos piemēro šādus noteikumus:

a)

attiecībā uz MFI un NTF bilances statistiku un statistiku par IF un FIS aktīviem un pasīviem – NCB dalībvalstīs, kuru valūta nav euro (turpmāk – ārpus euro zonas esoša dalībvalsts) un kuras ievieš euro pēc šīs pamatnostādnes spēkā stāšanās, sniedz ECB retrospektīvus datus par visiem atskaites periodiem kopš to pievienošanās Savienībai un katrā ziņā vismaz par trīs gadu periodu pirms to pievienošanās euro zonai. NCB apkopo datus tā, it kā attiecīgā dalībvalsts būtu euro zonas sastāvā visos atskaites periodos. Lai izpildīto šo prasību, nacionālajām centrālajām bankām tajās dalībvalstīs, kuras pievienojas Savienībai, tiek rekomendēts īstenot šo datu kopumu prasības saskaņā ar paraugiem, kuri paredzēti ārpus euro zonas esošām dalībvalstīm.

b)

papildu minētajai vispārējai prasībai, attiecībā uz MFI bilances posteņu (BP) statistiku piemēro šādas prasības:

i.

retrospektīvie dati aptver arī trīs gadu periodu pirms dalībvalsts pievienošanās Savienībai, ja vien ar ECB nav panākta cita vienošanās;

ii.

euro zonas dalībvalstu NCB sniedz pozīcijas ar dalībvalstīm, kas ievieš euro pēc šīs pamatnostādnes stāšanās spēkā, aptverot trīs gadu periodu pirms euro zonas paplašināšanās, ja vien ar ECB nav panākta cita vienošanās. Šis princips attiecas tikai uz mēneša atlikumiem, par kuriem ziņo saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). Pārskatu sniegšana ir obligāta tikai par tiek atlikumiem, kuru summa pārsniedz EUR 50 miljonus, un citos gadījumos pārskatu sniegšana ir brīvprātīga.

c)

attiecībā uz vērtspapīru emisijām ECB nosūtāmās laikrindas sākas 1989. gada decembrī attiecībā uz atlikumiem un 1990. gada janvārī attiecībā uz plūsmām;

d)

maksājumu statistikas piecu gadu datus sniedz, ciktāl iespējams ietverot visnesenāko atsauces gadu.

a)

ceturkšņa retrospektīvie dati vai aplēses atbilstoši pārstrādātās Eiropas kontu sistēmas prasībām (turpmāk – EKS 2010), kas izklāstītas Regulā (ES) Nr. 549/2013, ir nepieciešami attiecībā uz BSI, IF un FIS statistiku, kā tas norādīts VI pielikuma 1., 2., un 3. tabulā, lai apkopotu finanšu kontus. Datus sniedz ECB, cenšoties ievērot šādu kārtību: 2014. gada septembrī par atsauces periodiem no 2012. gada 4. ceturkšņa līdz 2014. gada 2. ceturksnim; 2014. gada decembrī par 2014. gada 3. ceturkšņa atskaites periodu un 2015. gada martā par 2014. 4. ceturkšņa atskaites periodu.

b)

retrospektīvos datus vai aplēses par jaunajām augstas prioritātes pazīmēm, kuras ir pieņemtas Regulā (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), kā tas norādīts VI pielikuma 4. tabulā, par atskaites periodiem, kas sākas no 2014. gada jūnija, ciktāl iespējams ir nepieciešams saņemt līdz 2015. gada maijam, lai izvairītos no faktiskās publicēšanas kavēšanās.

c)

retrospektīvos datus vai aplēses par jaunajām pazīmēm, kuras ir pieņemtas Regulā (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) un šajā pamatnostādnē, kā tas norādīts VI pielikuma 5. tabulā, par atskaites periodiem, kas sākas no 2014. gada jūnija, ciktāl iespējams ir nepieciešams saņemt līdz 2015. gada maijam.

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

1.

Terminiem “pārskata sniedzējs” un “rezidents” ir tāda pati nozīme, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 2533/98 1. pantā;

2.

“Eurosistēma” ir euro zonas dalībvalstu NCB un ECB;

3.

Terminam “kredītiestāde” ir tāda pati nozīme, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (14) 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā;

4.

“Citas MFI” ir visas MFI, kas nav centrālās bankas.

3. pants

MFI bilances posteņu statistika

NCB apkopo un sniedz datus divās atsevišķās kopsavilkuma bilancēs, ievērojot bruto principu, saskaņā ar shēmām, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I pielikumā – vienu attiecina uz MFI apakšsektoru “centrālā banka” un otru attiecina uz apakšsektoru “citas MFI”.

NCB iegūst nepieciešamo statistikas informācijas par pašu bilancēm no savām grāmatvedības sistēmām, izmantojot tam domātās salīdzinājuma tabulas, kuras ir pieejamas ECB tīmekļa vietnē (15). Tabulas tiks pēc nepieciešamības grozītas sadarbībā ar NCB, lai atspoguļotu notikumu attīstību, piemēram, lai nodrošinātu atbilstību atjauninātiem grāmatvedības noteikumiem. ECB statistikas vajadzībām iegūst datus no savas bilances, atbilstoši datiem, kurus NCB iegūst no savām bilancēm.

NCB iegūst nepieciešamo statistisko informāciju par citu MFI bilancēm, apkopojot bilances posteņu datus, kas savākti no atsevišķām MFI, kuras ir rezidenti, izņemot rezidentu NCB.

Šīs prasības attiecas uz mēneša beigu un ceturkšņa atlikumu summām (krājumiem) un mēneša un ceturkšņa plūsmu korekciju datiem, un mēneša un ceturkšņa datiem par kredītu vērtspapīrošanu un citiem kredītu pārvedumiem. Bilanci sagatavo atbilstoši datiem mēneša/ceturkšņa pēdējā kalendārajā dienā, neņemot vērā vietējās svētku dienas; gadījumos, kad tas nav iespējams, izmanto datus, kas attiecas uz pēdējo darba dienu saskaņā ar nacionālajiem tirgus vai grāmatvedības noteikumiem.

Visas pozīcijas ir obligātas, tomēr saistībā ar tām ailēm Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I pielikuma 3. daļas 3. un 4. tabulā, kuras attiecas uz ārpus euro zonas esošām dalībvalstīm, piemēro atsevišķi speciāli noteikumi, kas noteikti 8. punktā. Turklāt attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I pielikuma 5. daļas 5. tabulā noteiktajām prasībām sniegt pārskatus par MFI apkalpotiem vērtspapīrotiem un no bilances svītrotiem kredītiem, NCB var paplašināt pārskatu sniegšanas prasības, attiecinot tās uz tādiem MFI apkalpotiem kredītiem, kuri ir citādi pārvesti. Ciktāl minētā papildu informācija nav iekļauta pārskata sniegšanā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I pielikuma 5. daļas 5. tabulu, bet NCB tā ir pieejama, datus iekļaut šīs pamatnostādnes II pielikuma 1. daļas 4.tabulā. Ciktāl informācija par vērtspapīrotiem vai citādi pārvestiem kredītiem, kurus nav apkalpojuši MFI, ir pieejami NCB (piemēram, no CFS vai finanšu palīgsabiedrībām, kuras apkalpo kredītus), šos datus ietver II pielikuma 1. daļas 4. tabulā.

NCB sniedz statistikas informāciju par bilances posteņiem saskaņā ar II pielikuma 1. daļu.

ECB aprēķina darījumus, izmantojot starpību starp mēneša beigu krājumiem un pēc tam atņemot summas, kas nav radušās darījumu rezultātā, balstoties uz šādām plūsmas korekcijām:

i)

pārklasificēšana un citas korekcijas, aptverot izmaiņas bilances krājumos, kuras izriet no izmaiņām MFI populācijas sastāvā un struktūrā, finanšu instrumentu un darījuma partneru klasifikācijā, statistikas definīcijās un no pārskatu sniegšanas kļūdu (daļēja) labojuma;

ii)

pārvērtēšanas korekcijas, kas izriet no cenu pārmaiņām, ietverot jebkuras izmaiņas krājumu pozīcijā, ko izraisa aktīvu un pasīvu cenu svārstības, un arī atspoguļojot aizdevumu samazināšanas vai norakstīšanas ietekmi; un kas izriet no valūtas maiņas kursu pārmaiņām, ietverot jebkuras izmaiņas krājumu pozīcijā, ko izraisa valūtas maiņas kursu svārstības attiecībā uz tiem aktīviem un pasīviem, kuri ir ārvalstu valūtā.

NCB sniedz ECB mēneša un ceturkšņa datus, kas saistīti ar pārklasificēšanu un citām korekcijām, un ar pārvērtēšanu, kas izriet no cenu pārmaiņām, ko aprēķina saskaņā ar IV pielikumu. ECB parasti aprēķina pārvērtēšanas korekcijas valūtas maiņas kursu pārmaiņu dēļ, tomēr ja NCB ir iespējams apkopot precīzākas korekcijas, tad tās var arī pašas nosūtīt ECB šīs korekcijas.

NCB un ECB struktūrvienība, kura atbild par finanšu pārskatu sniegšanu, sniedz Eiropas Centrālajai bankai mēneša datus līdz darba dienas beigām 15. darba dienā pēc tā mēneša beigām, uz kuru dati attiecas, toties ceturkšņa datus sniedz līdz darba dienas beigām 28. darba dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru dati attiecas.

NCB var būt nepieciešams pārskatīt datus, kas attiecas uz pēdējo periodu pirms pašreizējā atsauces perioda. Turklāt var pārskatīt arī datus par iepriekšējiem periodiem, piemēram, kļūdu, pārklasificēšanas, uzlabotu pārskatu sniegšanas procedūru utt. dēļ. ECB var vienlaicīgi apstrādāt ārkārtas un parastā kārtībā pārskatītus datus vai arī izlemt atlikt datu ārkārtas pārskatīšanu un darīt to pēc mēneša monetāro rādītāju aprēķināšanas perioda.

Pārskatīšanas politika atbilst principiem, kas iestrādāti ECB Rokasgrāmatā par MFI bilances statistiku, Lai nodrošinātu pietiekamu līdzsvaru starp monetārās statistikas datu kvalitāti un to stabilitāti, kā arī, lai veicinātu atbilstību starp mēneša un ceturkšņa statistikas datiem, ceturkšņa datu iesniegšanas laikā sniedz ārkārtēji pārskatītus mēneša statistikas datus. Ikreiz, kad tiek sniegtas mēneša datu pārskatīšanas, bet valsts datu sagatavošanas regulējums neparedz veidot atbilstošas ceturkšņa pārskatīšanas, NCB nodrošina, ciktāl iespējams, ka tiek saglabāta atbilstība starp mēneša un ceturkšņa datiem, piemēram, izmantojot aplēses.

Pirms nosūtīt datus ECB, NCB un ECB struktūrvienība, kura atbild par finanšu pārskatu sniegšanu, pārbauda datu iekšējo konsekvenci saskaņā ar pārbaužu kārtību, kuru nosaka un atjaunina ECB.

Ja NCB piešķir atbrīvojumu NTF saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu, NCB nodrošina, ka to kumulatīvā daļa kopējā nacionālā NTF bilancē nepārsniedz:

i)

10 % katrā euro zonas dalībvalstī, ja nacionālā NTF bilance veido vairāk nekā 15 % no kopējās NTF euro zonas bilances;

ii)

30 % visās citās euro zonas dalībvalstīs, izņemot tās, kurās nacionālā NTF bilance veido mazāk kā 1 % no kopējās NTF euro zonas bilances; šajā gadījumā uz NTF iekļaušanu maznozīmīgajā grupā neattiecas nekādi īpaši ierobežojumi.

Ja NCB piešķir atbrīvojumus NTF saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 9. panta 2. punkta b) apakšpunkta (i), (ii) vai (iv) punktiem, NCB nodrošina, ka attiecībā uz katru posteni atbrīvojumu kumulatīvā daļa attiecīgajā kopējā summā nacionālā MFI bilancē nepārsniedz 5 %. NCB var arī piešķirt atbrīvojumus NTF no prasības sniegt datus par aktīvu un pasīvu pozīcijām attiecībā uz euro zonas apdrošināšanas sabiedrību sektoru un pensiju fondu sektoru atsevišķi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1071/201 (ECB/2013/33) 9. panta 2. punkta b) apakšpunkta (iii) punktu. NCB nodala apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu aktīvus un pasīvus, un nodala iekšzemes iestāžu pozīcijas un pozīcijas citās euro zonas dalībvalstīs rezidējošās iestādēs, un var tad piešķirt atbrīvojumus katram blokam, kura daļa nepārsniedz 5 % no kopējās nacionālās NTF bilances.

Ja NCB piešķir atbrīvojumus MFI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 9. pantu, NCB ekstrapolē datus par šīm MFI līdz 100 % aptvērumam, apkopojot MFI bilances mēneša un ceturkšņa datus, kuri tiek sniegti ECB. NCB var izraudzīties procedūru, lai ekstrapolētu aptvērumu līdz 100 %, ja tā atbilst šādiem obligātajiem standartiem:

i)

Trūkstošo dalījumu datu aplēses iegūst, piemērojot koeficientus, kuru pamatā ir faktisko pārskatu sniedzēju apakšgrupa, par kuru tiek uzskatīts, ka tā labāk reprezentē “mazietekmīgo” grupu, šādi:

to dalībvalstu NCB, kuru daļa MFI euro zonas kopsavilkuma bilancē ir lielāka par 2 %, nosaka šo apakšgrupu tā, lai apakšgrupā ietilpstošo vienību kopējā bilance nepārsniedz 35 % no MFI nacionālās kopsavilkuma bilances. Šo noteikumu nepiemēro, ja to iestāžu bilances, kurām piešķirts atbrīvojums, veido mazāk nekā 1 % no MFI nacionālās bilances,

to dalībvalstu NCB, kuru daļa kopējā MFI euro zonas kopsavilkuma bilancē ir mazāka par 2 %, tiek aicinātas ievērot šos pašus noteikumus. Tomēr, ja tas radītu būtiskus izdevumus, šo dalībvalstu NCB tā vietā var piemērot koeficientus, kuru pamatā ir pārskatu sniedzēju grupas;

ii)

Piemērojot i) punktu, gan “mazietekmīgo” grupu, gan faktiskās pārskatu sniedzēju grupas apakšgrupu var sadalīt dažādās grupās atbilstoši iestādes veidam, piemēram, NTF vai kredītiestādes.

iii)

Ikreiz, kad to naudas tirgus fondu daļa, kuri tikai vienreiz gadā sniedz savus kopējos aktīvus, kādā dalībvalstī pārsniedz 30 % no kopējās NTF bilances, NCB ekstrapolē NTF un kredītiestāžu sniegtos datus atsevišķi, ievērojot šādu kārtību:

ja NTF, kas ir pilna datu apjoma pārskata sniedzēji, ir nodrošinājuši pietiekamu aptvērumu, to bilances kopsavilkums tiek lietots kā ekstrapolācijas pamats,

ja to NTF, kas ir pilna apjoma datu pārskata sniedzēji, sniegtais aptvērums nav pietiekams vai ja nav tādu NTF, kas ir pilna apjoma datu pārskata sniedzēji, NCB vismaz vienreiz gadā aplēš NTF nozares bilanci no alternatīviem datu avotiem un izmanto to par ekstrapolācijas pamatu.

iv)

Ja dati par iedalījumu ir pieejami, bet vēlāk vai retāk, sniegtos datus pārnes uz nākamajiem trūkstošajiem periodiem:

atkārtojot datus, ja noskaidrojies, ka rezultāti ir atbilstoši, vai

piemērojot atbilstošas statistiskās aprēķināšanas metodes, lai ņemtu vērā datu un sezonālās tendences.

v)

Ekstrapolācijas obligāto standartu ieviešanai nepieciešamos koeficientus vai citus starpposma aprēķinus var atvasināt no datiem, kas iegūti no uzraudzības iestādēm, ja ir iespējams konstatēt uzticamu saikni starp ekstrapolējamo statistikas dalījumu un šiem datiem.

NCB informē ECB par to piemērotiem atbrīvojumiem un arī sniedz informāciju par jauno ekstrapolācijas procedūru galvenajiem elementiem vai būtiskām izmaiņām esošajās procedūrās.

Apkopojot centrālās bankas bilanci, NCB un ECB ievēro Pamatnostādnē ECB/2010/20 noteiktos saskaņotos grāmatvedības noteikumus ar grozījumiem un piemēro 3. panta 1. punktā minētās salīdzinošas tabulas. Jo īpaši:

a)

ja NCB un ECB grāmatvedības nolūkiem ir jāpārvērtē to vērtspapīru portfeļi pa mēnešiem nevis pa ceturkšņiem, minētās pārvērtēšanas arī atspoguļo statistiskajā bilancē pa mēnešiem;

b)

par 9.5. grāmatvedības posteni “citi prasījumi Eurosistēmā (neto)” un 10.4. posteni “citas saistības Eurosistēmā (neto)”, NCB identificē aktīvus nodalīti no pasīviem un par tiem sniedz ziņas, ievērojot bruto principu;

c)

ja par 14. grāmatvedības posteni “pārvērtēšanas konti” grāmatvedības nolūkiem datus sniedz, ievērojot bruto principu, NCB par to sniedz ziņas grāmatvedības nolūkiem, ievērojot neto principu.

Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 8. pantā ir noteikti attiecīgie grāmatvedības standarti statistisko pārskatu sniegšanai attiecībā uz “citas MFI”. Jo īpaši, neietekmējot euro zonas dalībvalstīs dominējošo grāmatvedības praksi un ieskaita kārtību, par visiem finanšu aktīviem un pasīviem pārskatu sniedz, ievērojot bruto principu. Turklāt, attiecībā uz noguldījumiem un aizdevumiem sniedz pārskatu par pamatatlikumu, izņemot samazinātās un norakstītās summas. NCB var izņēmuma kārtā ļaut sniegt pārskatu par kredītiem bez uzkrājumiem un sniegt pārskatu attiecībā uz kredītu pirkumiem par to saņemšanas brīdī noteikto cenu, ievērojot nosacījumus, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 8. pantā.

Attiecībā uz bilances citu posteņu pārvērtēšanu un jo īpaši attiecībā uz turētiem un emitētiem vērtspapīriem, NCB tiek ieteikts veikt EKS 2010 noteikumiem atbilstošu tirgus novērtēšanu. Tomēr Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 8. pantā ietvertais vispārējais noteikums, saskaņā ar kuru MFI ievēro valstī transponēto Direktīvu 86/635/EEK kā arī jebkurus citus piemērojamus starptautiskus standartus, liecina par to, ka vērtspapīru un citu aktīvu novērtēšanas prakse ir atšķirīga. Līdz ar to nestandarta novērtēšanas noteikumi ir pieļaujami tiktāl, ciktāl bilances vērtība būtiski neatšķiras no tirgus vērtības.

Nosūtot datus ECB, NCB un ECB struktūrvienība, kura atbild par finanšu pārskatu sniegšanu, nodrošina, ka par tādu speciālu notikumu attīstību, kas saistīti ar pašu pēdējo atskaites periodu, tiek sniegtas paskaidrojošas piezīmes, tostarp paskaidrojumi attiecībā uz “klasificēšana un citas korekcijas”, kā arī attiecībā uz iepriekšēju periodu attiecīgu pārskatīšanu. Jo īpaši paskaidrojošās piezīmes sniedz par notikumu attīstību, “klasificēšana un citas korekcijas” un pārskatīšanu, kas pārsniedz EUR 5 miljardus (absolūtā vērtībā) vai citos gadījumos – kad tos uzskata par ekonomiski nozīmīgiem, piemēram, kad notikumu attīstība sniegtā pārskata rindās saistās ar lieliem darījumiem pārskata sniegšanas periodā, vai kad pārskatīšanas rezultātā būtiski mainās tas, kā tiek interpretēts notikumu attīstības kopsavilkums. Pēc ECB lūguma NCB un ECB sniedz papildu paskaidrojumus par sniegtajiem datiem.

Piezīmēs arī norāda, vai sniegtā pārskata sēriju ietekmējošā būtiskā notikumu attīstība, pārskatīšana vai “klasificēšana un citas korekcijas” ir galīga vai joprojām tiek izmeklēta.

Vislabāk, ja NCB paskaidrojošās piezīmes sniedz datu nosūtīšanas brīdī un jebkurā gadījumā – pirms datu sagatavošana ir pabeigta.

ECB centralizēti glabā no NCB saņemtās paskaidrojošās piezīmes datu uzraudzības un statistikas precizēšanas nolūkiem. ECB apstrādā piezīmēs sniegto informāciju, pienācīgi ievērojot piemērojamos konfidencialitātes noteikumus.

NCB var izlemt nepieprasīt MFI pilnīgu pārskata sniegšanu saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I. pielikuma 3. daļas 3. un 4. tabulas ailēm, kas attiecas uz ārpus euro zonas esošām dalībvalstīm, ja dati, kas savākti vairāk apkopotā līmenī, ir nenozīmīgi. NCB regulāri un vismaz vienu reizi gadā pārskata, vai minētie noteikumi turpina attiekties vai nē. Piešķirot minētos atbrīvojumus, NCB sniedz ziņas par ceturkšņa aplēsēm, kuras aprēķina, izmantojot šādus kritērijus:

a)

ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz datiem, ko MFI sniedz retāk; šos datus pārnes uz iztrūkstošo periodu (-iem), atkārtojot tos vai piemērojot atbilstošas statistikas metodes, lai atspoguļotu visas datu vai sezonālās tendences,

b)

ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz datiem, ko MFI sniedz augstāka apkopojuma līmenī, vai, pamatojoties uz īpašiem dalījumiem, ko NCB uzskata par nozīmīgiem,

c)

ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz ceturkšņa datiem, kas savākti no lielajām MFI, kuras veic vismaz 80 % no darījumiem ar valstīm, uz kurām attiecas pārskatu sniegšanas izņēmumi,

d)

ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz alternatīviem datu avotiem, piemēram, Starptautisko norēķinu bankas (SNB) vai maksājumu bilances datiem, kuros veiktas nepieciešamās korekcijas, kas vajadzīgas tāpēc, ka šādos alternatīvos avotos ir izmantoti jēdzieni un definīcijas, kas atšķiras no monetārajā un finanšu statistikā izmantotajiem, vai

e)

ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz datiem par valstīm, uz kurām attiecas pārskatu sniegšanas izņēmumi, un minētos datus MFI sniedz katru ceturksni kā vienu kopējo summu.

4. pants

Atbilstības uzraudzīšana starp NCB statistikas bilanci un tās grāmatvedības bilanci

NCB un ECB uzrauga atbilstību starp savu mēneša beigu kopsavilkuma bilanci statistikas nolūkiem, ko sniedz saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), un saviem grāmatvedības posteņiem, kādus ziņo Eurosistēmas nedēļas finanšu pārskatam saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2010/20 ar grozījumiem.

NCB veic pārbaudes par katru mēneša datu posteni saskaņā ar I pielikuma 2. daļā noteikto paraugu. Pārbaudes nosūta ECB kopā ar attiecīgajiem ceturkšņa datiem, ievērojot tos pašus termiņus, kuri 3. panta 2. punktā noteikti attiecībā uz ceturkšņa datiem.

Attiecībā uz pārskatu sniegšanas periodiem, kuros Eurosistēmas statistikas nolūkiem izveidotās mēneša beigu kopsavilkuma bilances dati un tās grāmatvedības posteņi, ko sniedz Eurosistēmas nedēļas finanšu pārskatiem, nesakrīt, NCB var salīdzināt statistikas datus ar dienas bilanci, ko veido par mēneša pēdējo darba dienu. ECB kā savas bilances apkopotāja ievēro to pašu procedūru.

ECB uzrauga atbilstības pārbaudes rezultātus un var lūgt NCB veikt papildu darbības saistībā ar attiecīgām neatbilstībām.

5. pants

Statistika par elektronisko naudu

ECB sadarbībā ar NCB ik gadu nosaka un fiksē Eiropas Savienībā lietotās elektroniskās naudas sistēmas iezīmes, attiecīgās statistikas informācijas pieejamību un ar to saistītās apkopošanas metodes. NCB sniedz statistikas informāciju par elektronisko naudu, ko emitējušas visas tās MFI, kurām nav piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 9. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), pārskatu sniegšanu veicot atbilstīgi posteņu sarakstam 1. tabulā, kas iekļauta šīs pamatnostādnes II pielikuma 2. daļā.

Mēneša datus sniedz Eiropas Centrālajai bankai kopā ar 3. panta 2. punktā precizēto MFI bilances posteņu statistikas mēneša datu nosūtīšanu. Ja datu nav, NCB atkarībā no iespējas izmanto aplēses vai provizoriskos datus.

Pārskatu sniegšana attiecas uz elektroniskās naudas iestādēm, kas galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību, emitējot elektronisko naudu, un tādējādi atbilst MFI definīcijai, kā arī uz elektroniskās naudas iestādēm, kuras nav tādas, kas galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību, emitējot elektronisko naudu, un kuras tādējādi neatbilst MFI definīcijai. Pārskatu sniegšanas prasība attiecas arī uz mazajām MFI, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 9. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), neatkarīgi no tā, vai tās ir kredītiestādes.

NCB sniedz statistisko informāciju atbilstīgi posteņu sarakstam 2. tabulā, kas ietverta šīs pamatnostādnes II pielikuma 2. daļā. Datus par elektroniskās naudas emitentiem, kuri neatbilst MFI definīcijai un uz kuriem tādēļ neattiecas regulārās BP statistikas pārskatu sniegšanas prasības, sniedz tiktāl, ciktāl NCB var iegūt šādus datus no attiecīgajām uzraudzības iestādēm vai citiem piemērotiem avotiem.

Sērijas sniedz ECB reizi gadā līdz pēdējai darba dienai nākamajā mēnesī pēc atsauces perioda beigām. Ja datu nav, NCB atkarībā no iespējas izmanto aprēķinus vai provizoriskos datus.

6. pants

PŽI un centrālās valdības statistika

NCB vāc statistisko informāciju par PŽI saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1074/2013 (ECB/2013/39). Prasības aptver monetāras saistības pret euro zonas rezidentu ne-monetārām finanšu iestādēm, piemēram – monetāro finanšu iestāžu noguldījumu saistībām tuviem aizstājējiem, un turējumus skaidrā naudā un euro zonas MFI emitētos vērtspapīros. Šos datus NCB sniedz ECB saskaņā ar II pielikuma 3. daļu.

II pielikuma 3. daļā noteiktajā pārskatu sniegšanā NCB ietver arī centrālās valdības monetārās saistības un turējumus skaidrā naudā un euro zonas MFI izdotos vērtspapīros. Pēc de minimis principa par minētajiem posteņiem pārskati netiek sniegti, ja šādi aktīvi un saistības nepastāv vai tie ir nenozīmīgi.

Plūsmu korekcijas datus sniedz saskaņā ar šīs pamatnostādnes 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Sērijas sniedz katru mēnesi tādos pašos laikos kā 3. panta 2. punktā noteikts attiecībā uz BP mēneša statistiku.

7. pants

Ārpusbilances posteņi

Ciktāl ir pieejami dati, tostarp tādi, kas iegūti, pamatojoties uz pēc iespējas precīzākām aplēsēm, NCB sniedz turpmāku statistikas informāciju saskaņā ar ārpusbilances posteņu sarakstu, kas iekļauts šīs pamatnostādnes II pielikuma 4. daļā, kā papildinājumu bilances posteņu statistikai, kas norādīta 3. panta 2. punktā, un tikpat bieži un tādos termiņos, kā šo statistiku. ECB, sadarbojoties ar NCB, identificē un reģistrē attiecīgās statistikas informācijas pieejamību un ar to saistītās apkopošanas metodes. Minētajos ārpusbilances posteņos sniedz informāciju, lai apkopotu monetāros rādītājus euro zonā, MFI procentu statistiku un monetārās savienības finanšu kontus, un tai ir augsta prioritāte, ja vien tabulās nav norādīts citādi. Saskaņā ar ECB un NCB vienošanos, par posteņiem, kas attiecas uz MFI parāda vērtspapīru iedalījumu pēc turētāja rezidences, kā norādīts II pielikumā 4. daļas 1. sadaļas 2. tabulā, NCB nav nepieciešams ziņot tad, ja ECB izmanto alternatīvus datu avotus.

Datus par plūsmām var sniegt, ja ir divpusēja vienošanās starp ECB un attiecīgajām NCB. Par plūsmu korekcijām pārskatu sniedz saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Par sērijām pārskatu sniedz reizi mēnesī attiecībā uz II pielikuma 4. daļas 1. un 2. sadaļā minētajiem posteņiem un reizi ceturksnī attiecībā uz II pielikuma 4. daļas 3. sadaļā minētajiem posteņiem, un tādos pašos termiņos kā obligāto mēneša un ceturkšņa MFI bilances statistiku, par kuru pārskatu sniedz saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Ārpusbilances posteņus, kas pieprasīti saskaņā ar šo pantu, sniedz, ievērojot tādus pašus novērtēšanas un grāmatvedības noteikumus, kurus piemēro attiecībā uz datiem, par kuriem pārskatu sniedz saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

8. pants

Rezervju bāzes statistika

Pa saistību veidiem iedalītu mēneša statistiku par apkopoto rezervju bāzi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) aprēķina kā mēneša beigu krājumus, izmantojot Regulā (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) noteiktās kategorijas. Datus, kas vajadzīgi, lai izveidotu šo statistiku saskaņā ar II pielikuma 5. daļu, iegūst no datiem, ko NCB iesniedz kredītiestādes, uz kurām attiecas obligāto rezervju prasības.

Rezervju bāzes statistiku veido sešas laikrindas, kas attiecas uz kredītiestādēm un ietver datus par mēneša beigu krājumiem, kuri jānosūta ECB katru mēnesi ar Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) datu apmaiņas sistēmas starpniecību vēlākais līdz NCB iepriekšējai darba dienai pirms rezervju prasību izpildes perioda sākuma. “Mazietekmīgajā” grupā ietilpstošās kredītiestādes katru ceturksni sniedz ziņas NCB par dažiem dalījumiem. Attiecībā uz šīm “mazietekmīgajā” grupā ietilpstošajām kredītiestādēm par trim rezervju prasību izpildes periodiem izmanto vienkāršotu rezervju bāzes statistiku. NCB izmanto “mazietekmīgajā” grupā ietilpstošo kredītiestāžu rezervju bāzes ceturkšņa datus, lai iegūtu mēneša datus, ko pēc to publiskošanas sniedz ECB ar trim datu nosūtījumiem.

Ja pārskatu sniedzošās iestādes pēc rezervju prasību izpildes perioda sākuma pārskata rezervju bāzes un/vai rezervju prasību datus, tas nedrīkst izraisīt rezervju bāzes un rezervju prasību statistikas pārskatīšanu.

9. pants

Makroekonomikas rādītāju statistika

ECB, izmantojot mēneša beigu statistikas informāciju, ko kredītiestādes iesniedz NCB saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), katru mēnesi uzrauga to pašreizējo standartizēto atskaitījumu no rezervju bāzes pareizību, ko kredītiestādes var piemērot savu emitēto parāda vērtspapīru ar noteikto termiņu līdz diviem gadiem atlikumam. NCB sagatavo nepieciešamos apkopotos rādītājus saskaņā ar II pielikuma 6. daļu un sniedz tos ECB.

Trīs kredītiestāžu laikrindas par mēneša beigu krājumu datiem nosūta ECB katru mēnesi vēlākais līdz NCB iepriekšējai darba dienai pirms rezervju prasību izpildes perioda sākuma.

Šīs sērijas nosūta pat tad, ja saistītie bilances posteņi attiecīgajā dalībvalstī netiek piemēroti.

10. pants

NTF bilances statistika

NCB sniedz ECB atsevišķus bilances posteņu datus par NTF sektoru saskaņā ar II pielikuma 7. daļas 1. un 2. tabulu. ECB lieto šos datus, lai apkopotu gan NTF, gan kredītiestāžu bilances statistiku. Tā kā datus par visu MFI nozari jau sniedz saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), šajā pantā noteiktās prasības attiecas tikai uz NTF. Lai gan dažās dalībvalstīs nelielu skaitu citu iestāžu klasificē kā MFI, šīs iestādes uzskata par nenozīmīgām kvantitatīvā ziņā.

Pārklasificēšanas un pārvērtēšanas korekciju datus, kas minēti II pielikuma 7. daļas 2. tabulā, sniedz saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ņemot vērā atbrīvojumus, kuri piešķirti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 9. panta 2. punktu. Ja uz pārklasificēšanu un pārvērtēšanu attiecas atbrīvojums, ko NCB piešķīrusi NTF saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), NCB par posteņiem, attiecībā uz kuriem var būt ievērojamas pārvērtēšanas korekcijas, sniedz datus ciktāl tas ir iespējams.

Datus sniedz katru ceturksni 28 darbadienu laikā pēc atsauces perioda beigām.

Dati, ko sniedz par NTF bilanci, aptver 100 % šajā sektorā klasificēto iestāžu. Ja faktiskais pārskatu sniegšanas aptvērums ir mazāks par 100 %, jo netiek iekļauti dati par “mazietekmīgo” grupu, NCB ekstrapolē tām saskaņā ar 3. panta 5. punktu iesniegtos datus, lai nodrošinātu 100 % aptvērumu.

Pārskatītie NTF dati ir saskaņoti ar MFI citiem atbilstošajiem ceturkšņa beigu datiem. Ja jaunu vai pārskatītu NTF datu nosūtīšana nozīmē, ka jāveic grozījumi atbilstošā atsauces perioda citos MFI datos, pārsūta arī nepieciešamos grozījumus citos MFI datos.

11. pants

Strukturālie finanšu rādītāji

NCB sniedz datus par citiem strukturālajiem finanšu rādītājiem saskaņā ar II pielikuma 8. daļu.

NCB sniedz datus par rādītājiem, kas noteikti II pielikuma 8. daļā, saskaņā ar tajā izklāstītajiem konceptuālajiem un metodoloģiskajiem noteikumiem. Tiek ievēroti bilances posteņu (BP) statistikas apkopošanai pieņemtie statistikas principi, proti:

i)

datus apkopo, nevis konsolidē;

ii)

rezidences principa piemērošanā ievēro “uzņēmējas valsts pieeju”;

iii)

bilances datus sniedz, ievērojot bruto principu.

Plūsmu korekcijas datus sniedz saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Datus, kas nepieciešami, lai aprēķinātu strukturālos finanšu rādītājus par kredītiestādēm, sniedz katru gadu līdz marta beigām par iepriekšējo gadu. Rādītāju “kredītiestāžu darbinieku skaits”, ja iespējams, sniedz katru gadu līdz maija beigām par iepriekšējo gadu.

Pārskatot sniegtos datus, NCB piemēro šādus vispārējus principus:

a)

veicot regulāros gada datu sūtījumus, papildu visnesenākā gada datiem pēc vajadzības nosūta iepriekšēja gada datus, kas pārskatīti parastā un ārkārtas kārtībā;

b)

datus, kas pārskatīti ārkārtas kārtībā un būtiski uzlabo datu kvalitāti, var nosūtīt gada laikā.

Savāktie dati aptver 100 % iestāžu, kas definētas kā kredītiestādes saskaņā ar 1. pantu Regulā (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). Ja faktiskais pārskatu sniegšanas aptvērums ir mazāks par 100 %, NCB ekstrapolē tām saskaņā ar 3. panta 5. punktu iesniegtos datus, lai nodrošinātu 100 % aptvērumu.

NCB ziņo ECB par jebkādām novirzēm no iepriekš norādītajām definīcijām un noteikumiem, lai varētu uzraudzīt valstī īstenoto praksi. NCB sniedz paskaidrojošas piezīmes, izskaidrojot būtiskas datu pārskatīšanas iemeslus.

12. pants

Konsolidētie banku dati

NCB sniedz konsolidētos banku datus saskaņā ar II pielikuma 9. daļu un ievēro tajā izklāstītos konceptuālos un metodoloģiskos noteikumus, sniedzot minētos datus.

Konsolidētos baku datus sniedz, izmantojot īstermiņa pieeju saskaņā ar Eiropas Banku iestādes izveidotajiem FINREP/COREP pārskatu sniegšanas standartiem.

Lai nodrošinātu maksimāli iespējamo aptvērumu, vāc datus par visām kredītiestādēm, kā tas noteikts valsts tiesību aktos.

Datus pilnībā konsolidē pēc pārrobežu un starpnozaru principa, kurā jēdziens “pārrobežu” attiecas uz vietējo banku filiālēm un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas ārpus vietējā tirgus un kuri ir ietverti datos, kurus sniedz mātes iestāde, un jēdzienā “starpnozaru” ir ietvertas banku filiāles un meitasuzņēmumi, kas ir klasificējami kā citas finanšu iestādes. Apdrošināšanas sabiedrības neietver konsolidācijā.

Konsolidētos banku datus sniedz atsevišķi attiecībā uz:

mazām iekšzemes banku grupām un individuālām kredītiestādēm,

vidējām iekšzemes banku grupām un individuālām kredītiestādēm,

lielām iekšzemes banku grupām un individuālām kredītiestādēm,

ārvalstīs (ārpus Eiropas Savienības) kontrolētiem meitasuzņēmumiem,

ārvalstīs (ārpus Eiropas Savienības) kontrolētām filiālēm,

ārvalstīs (Eiropas Savienībā) kontrolētiem meitasuzņēmumiem,

ārvalstīs (Eiropas Savienībā) kontrolētām filiālēm,

Šā panta nozīmē bankas klasificē kā lielas banku grupas vai individuālas kredītiestādes, ja to aktīvi pārsniedz 0,5 % no Eiropas Savienības banku kopējiem konsolidētiem aktīviem; kā vidējas bankas, ja to aktīvi ir starp 0,5 % un 0,005 % no minētiem kopējiem konsolidētiem aktīviem, un kā mazas bankas, jo to aktīvi ir zem 0,005 % no minētiem kopējiem konsolidētiem aktīviem.

Konsolidētos banku datus sniedz divas reizes gadā. Par gada beigu datiem sniedz pilnu datu kopumu. Šajos gada datos, kurus pirmo reizi iesniedz līdz nākamā gada aprīļa vidum, ietver posteņus, kas II pielikuma 9. daļā apzīmēti ar *. Pilnu datu kopumu par gadu sniedz līdz maija vidum.

Datu kopumu, kurā uzmanība ir pievērsta ierobežotam posteņu klāstam, par jūnija beigu atskaites datumu sniedz līdz tā paša gada oktobra vidum. Sērijas sniedz saskaņā ar II pielikuma 9. daļu.

Sniegto datu pārskatīšanu veic saskaņā ar šādiem vispārējiem principiem:

a)

veicot visus regulāros gada un divu gadu datu sūtījumus, papildu visnesenākā gada datiem pēc vajadzības nosūta iepriekšēja gada datus, kas pārskatīti parastā un ārkārtas kārtībā;

b)

gadījumā, ja ir veikta būtiska pārskatīšana, ECB tiek iesniegtas paskaidrojošās piezīmes.

NCB ziņo ECB par jebkādām novirzēm no iepriekš norādītajām definīcijām un noteikumiem, lai varētu uzraudzīt valstī īstenoto praksi. NCB sniedz paskaidrojošas piezīmes, izskaidrojot būtiskas datu pārskatīšanas iemeslus.

13. pants

Starptautiska konsolidēta banku statistika

(lielo iekšzemes banku grupu sektorālo un reģionālo aizdevumu atspoguļojums)

NCB ziņo par 12. pantā definēto iekšzemes banku iestāžu vietējo lielo banku grupu konsolidētām starptautiskām prasībām, kas iedalītas atbilstoši termiņam, instrumentam, aizņēmēja ģeogrāfiskam reģionam un nozarei, kā ziņots BIS starptautiskā konsolidētā banku statistikā.

Datus sniedz tā, lai tas sakrīt ar starptautiskās konsolidētās banku statistikas apkopoto datu ceturkšņa pārskatu sniegšanu BIS. Datus sniedz ECB saskaņā ar pārskatu sniegšanas shēmu, kuru izmanto, lai nosūtītu apkopotos datus BIS. NCB apkopo attiecīgo banku grupu individuālos pārskatus.

Pārskatu sniegšana attiecas uz tām NCB, kuras sniedz BIS starptautisko konsolidēto banku statistiku un kuru valstis ir mītnes vieta lielajām banku grupām.

NCB sniedz ceturkšņa datus ECB ar ne vairāk kā divu nedēļu laika nobīdi, skaitot no oficiālā BIS pārskatu sniegšanas termiņa iestāšanās.

Sniegto datu pārskatīšanas rezultātus saskaņo ar BIS sniegtajiem datiem.

NCB sniedz ECB par jebkādām novirzēm no šiem noteikumiem, lai varētu uzraudzīt valstī īstenoto praksi. NCB sniedz paskaidrojošas piezīmes, izskaidrojot būtiskas datu pārskatīšanas iemeslus.

14. pants

Dati SVF vajadzībām

Neskarot NCB pienākumus, kas tām likumos noteikti attiecībā uz Starptautisko Valūtas fondu (SVF), NCB var nosūtīt SVF papildu MFI bilances posteņu statistiku ar ECB starpniecību, ievērojot turpmāk norādīto tehnisko kārtību.

MFI bilances posteņus saskaņā ar II pielikuma 10. daļu NCB nosūta ECB ikmēneša regulāro BSI datu nosūtīšanas ietvaros. Datu sūtījumu biežums un termiņi ir tādi paši, kādos veic regulāro BSI datu pārskatu sniegšanu ECB saskaņā ar 3. panta 2. punktu.

15. pants

CFS (izņemot FIS) statistika

NCB sniedz statistikas informāciju par CFS (izņemot FIS) saskaņā ar II pielikuma 11. daļu. Datus nosūta atsevišķi par šādām CFS apakškategorijām: i) VAD; ii) FSK; un iiii) citiem CFS;

Datus saistībā ar CFS nosūta, pamatojoties uz datiem, kas attiecīgajā brīdī pieejami valsts līmenī. Ja faktiskie dati nav pieejami vai tos nav iespējams apstrādāt, iesniedz aplēses par valsti. Ja datiem pamatā esošā saimnieciskā parādība pastāv, bet netiek statistiski apsekota un tāpēc nav iespējams iesniegt aplēses par valsti, NCB var izvēlēties nesniegt šo laikrindu vai sniegt, ka tās trūkst. Tāpēc jebkuras nepaziņotās laikrindas tiek uzskatītas kā “dati, kas pastāv, bet netiek vākti”, un ECB var izdarīt pieņēmumus un veikt aplēses, lai veidotu euro zonas apkopotos rādītājus. Pārskata sniedzēju atsauces grupa ietver visa veida euro zonas dalībvalstīs rezidējošus CFS (izņemot FIS) – iestādes, kuras atrodas minētajā teritorijā, tostarp meitasuzņēmumi mātes uzņēmumiem, kas atrodas ārpus šīs teritorijas, un tādu iestāžu rezidējošas filiāles, kuru galvenais birojs atrodas ārpus šīs teritorijas.

Sniedz šādus galvenos rādītājus un papildinformāciju:

galvenie rādītāji, kas nosūtāmi, lai veidotu euro zonas apkopotos radītājus – visas euro zonas dalībvalstis nosūta šos detalizētos datus, kad faktiskie dati ir pieejami. Ja par prasītajiem iedalījumiem nav pieejami faktiskie dati vai tie nav pieejami noteiktajā biežumā vai tik savlaicīgi, kā prasīts, vai prasītajos laika intervālos, ja iespējams, iesniedz aplēses,

papildu informācija, kas nosūtāma kā “papildposteņi” – šos datus iesniedz valstis, attiecībā uz kurām šī informācija ir attiecīgajā brīdī pieejama.

Plūsmu korekciju datus var sniegt, ja ir būtiski pārrāvumi krājumos vai ja veikta pārklasificēšana un citas korekcijas. Jo īpaši plūsmu korekciju datus var iesniegt, ciktāl tas iespējams, ja veikta pārklasificēšana EKS 2010 sistēmas īstenošanas kontekstā.

Pārklasificēšanas korekcijas sniedz saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Datus sniedz ECB reizi ceturksnī. CFS statistiku nosūta ECB vēlākais pēdējā kalendārajā dienā trešajā mēnesī pēc atsauces perioda beigām vai iepriekšējā NCB darba dienā, ja mēneša pēdējā kalendārā diena nav NCB darba diena. Konkrētus nosūtīšanas datumus paziņo NCB iepriekš pārskatu sniegšanas kalendāra veidā, ko ECB iesniedz līdz katra gada septembrim.

NCB var būt nepieciešams pārskatīt iepriekšējā ceturksnī nosūtītos datus. Turklāt var pārskatīt arī datus par vēl agrākiem ceturkšņiem.

Piemēro šādus vispārējus principus:

a)

veicot regulāros ceturkšņa datu sūtījumus, papildus datiem par pēdējo ceturksni var nosūtīt tikai datus, kas pārskatīti parastā kārtībā, proti, iepriekšējā ceturksnī nosūtītos datus, kas pārskatīti;

b)

datiem veic tikai ierobežotu ārkārtējo pārskatīšanu, un šādi pārskatītu datu pārskatu sniegšanas datumi atšķiras no regulārās pārskatu sniegšanas datumiem. Vēsturiskos datus, kam veikta nebūtiska kārtējā pārskatīšana, sūta tikai par gadu kopā ar datiem par ceturto ceturksni;

c)

datus, kam veikta ārkārtēja pārskatīšana, kas būtiski uzlabo datu kvalitāti, var sūtīt gada laikā, neievērojot regulāros sagatavošanas ciklus.

Grāmatvedības noteikumi, ko ievēro CFS, sagatavojot savus pārskatus, atbilst valsts tiesību aktos transponētajai Direktīvai 86/635/EEK un jebkādiem citiem piemērojamiem starptautiskiem standartiem. Neskarot dalībvalstīs dominējošo grāmatvedības praksi, statistikas mērķiem par visiem aktīviem un pasīviem datus sniedz, ievērojot bruto principu. Vērtēšanas metodes ir norādītas pie atbilstošajām kategorijām.

NCB sniedz paskaidrojošas piezīmes ECB saskaņā ar II pielikuma 11. daļas 3. sadaļu. NCB sniedz paskaidrojošās piezīmes, ja dati būtiski pārskatīti.

16. pants

Vērtspapīru emisiju statistika

NCB saskaņā ar II pielikuma 12. daļu sniedz statistikas informāciju par visām iekšzemes un starptautiskām vērtspapīru emisijām, ko emitējuši euro zonas rezidenti jebkurā valūtā.

Datus sniedz ECB reizi mēnesī. Vērtspapīru emisiju statistiku nosūta ECB ne vēlāk kā piecas nedēļas pēc tā mēneša beigām, uz kuru dati attiecas. ECB iepriekš paziņo NCB konkrētus pārskatu sniegšanas datumus pārskatu sniegšanas kalendāra veidā.

NCB sniedz paskaidrojošās piezīmes ECB kā noteikts II pielikuma 12. daļas 3. sadaļā.

17. pants

MFI procentu likmju statistika

MFI procentu likmju (MPL) statistikas nolūkiem NCB sniedz valsts apkopoto mēneša statistisko informāciju par atlikumiem un jauniem darījumiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) I pielikuma 1. un 2. papildinājumā. Turklāt NCB sniedz valsts apkopoto mēneša statistisko informāciju, kas attiecas uz jauniem darījumiem, kā noteikts II pielikuma 13. daļā.

Šo statistikas informāciju nosūta saskaņā ar gada kalendāru, ko ECB izveido un paziņo NCB katru gadu līdz septembra beigām.

NCB var piešķirt atbrīvojumus attiecībā gan uz nefinanšu sabiedrībām piemērotām procentu likmēm, gan tām izsniegto nodrošināto/garantēto kredītu darījumu apjomu, 62. – 85. rādītājs, kas ietverti Regulas (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) I pielikuma 2. papildinājuma 3. un 4. tabulā. Tos var piešķirt gadījumā, ja atbilstošo pozīciju (37.–54. rādītājs) valsts apkopotais darījumu apjoms, kas aptver visus kredītus, ir mazāks par 10 % no visu viena lieluma kategorijā ietilpstošo kredītu summas valsts apkopotā darījumu apjoma, un ir mazāks par 2 % no vienāda lieluma un vienādas kategorijas procentu likmes darbības sākotnējā perioda euro zonas līmenī. Gadījumā, ja tiek piemēroti atbrīvojumi, minētās robežvērtības katru gadu pārbauda.

Gadījumos, kad izlases veikšanas rezultātā faktiskais MPL pārskatu sniegšanas atspoguļojums ir mazāks par 100 %, NCB izvēlas un uztur piegādāto jaunu darījumu apjomu datu izlasi un veic ekstrapolāciju, lai nodrošinātu 100 % atspoguļojumu, kā precizēts II pielikuma 14. daļā. Ja tiek piešķirti Regulas (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) 4. pantā vai šā panta 3. punktā noteiktie atbrīvojumi, katru ceturksni datus no saņemtajiem pārskatiem pārnes uz trūkstošajiem ikmēneša periodiem, piemērojot atbilstošas statistisko aprēķinu metodes, lai ņemtu vērā izmaiņas datos un sezonālās tendences.

NCB var būt nepieciešams pārskatīt iepriekšējā atsauces mēneša vērtības. Datus par periodu pirms iepriekšējā atsauces mēneša arī var pārskatīt, piemēram, kļūdu, pārklasificēšanas, uzlabotu pārskatu sniegšanas procedūru utt. dēļ,

NCB piemēro šādus vispārējus principus:

a)

ja NCB pārskata datus par periodu pirms iepriekšējā atsauces mēneša, tās iesniedz ECB paskaidrojumus;

b)

NCB arī sniedz paskaidrojumus, ja datus būtiski pārskata;

c)

nosūtot pārskatītos datus, NCB ievēro MFI procentu likmju statistikas regulārajai pārskatu sniegšanai noteikto savlaicīgumu. Datus, kas pārskatīti ārkārtējā kārtībā, sniedz, neievērojot mēneša sagatavošanas periodus.

18. pants

Maksājumu statistika

NCB sniedz ECB informāciju par maksājumu statistiku saskaņā ar Regulas (ES) Nr 1409/2013 (ECB/2013/43) III pielikumu un šīs pamatnostādnes II pielikuma 16. daļu. Tas tostarp ietver šādu informāciju:

a)

datus par to, cik ir iestāžu, maksājumu kontu, maksājumu karšu, termināļu, maksājumu sistēmu dalībnieku un atsevišķus bilances posteņus sniedz par visiem Regulas III pielikuma 1., 2., 3. un 6. tabulas posteņiem un II pielikuma 16. daļas 1., 2. un 5. tabulas posteņiem. Par minētajiem krājumu datiem sniedz perioda beigu datus, izņemot par II pielikuma 16. daļas 1. tabulā iekļautajiem posteņiem, par kuriem sniedz “vidējos datus par pēdējo rezerves prasību izpildes periodu”.

b)

par maksājumu darījumu datiem dalījumā pa instrumentu, termināli un/vai sistēmu, kas ietverti Regulas III pielikuma 4., 5. un 7. tabulā un II pielikuma 16. daļas 3., 4., 6. un 7. tabulā, sniedz bruto plūsmas, t. i. perioda kopējos datus.

Sērijas sniedz ECB reizi gadā līdz katra gada maija beigām par iepriekšējo kalendāro gadu. Regulā (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) ietvertos rādītājus sniedz reizi gadā. Papildu datus, kuri ir prasīti II pielikuma 16. daļā, var sniegt reizi mēnesī, ceturksnī vai gadā saskaņā ar attiecīgajā tabulā minēto specifikāciju.

Attiecībā uz šīs pamatnostādnes tabulām un gadījumos, kad faktiskie dati nav pieejami, NCB vai nu pieprasa attiecīgo papildu informāciju no pārskatu sniedzējiem vai izmanto aplēses vai provizoriskos datus. Minēto aplēšu aprēķināšanas metodoloģiju nosaka katra NCB, ņemot vērā īpatnības valstī. Attiecīgos gadījumos NCB sniedz skaidrojošās piezīmes, lai skaidrotu izmantoto pieeju.

Pārskatot sniegtos datus, NCB piemēro šādus vispārējus principus:

a)

veicot regulāros gada datu sūtījumus, papildus visnesenākā perioda datiem pēc vajadzības nosūta iepriekšēja gada datus, kas pārskatīti parastā un ārkārtas kārtībā;

b)

datus, kas pārskatīti ārkārtas kārtībā un būtiski uzlabo datu kvalitāti, var nosūtīt gada laikā.

NCB sniedz paskaidrojošās piezīmes ECB, detalizēti skaidrojot atkāpes no pārskatu sniegšanas prasībām un strukturālos pārrāvumus, tostarp ietekmi uz datiem.

19. pants

IF aktīvu un pasīvu statistika

NCB sniedz statistisko informāciju par IF aktīviem un pasīviem saskaņā ar II pielikuma 17. daļu attiecībā uz katru no šādiem, pēc ieguldījuma rakstura iedalītiem apakšsektoriem – kapitāla fondi, obligāciju fondi, jauktie fondi, nekustamā īpašuma fondi, nodrošinājuma fondi un citi fondi. Katru no minētajiem apakšsektoriem iedala sīkāk atklātajos un slēgtajos fondos, t. i. tos iedala pēc IF veida. Attiecībā uz IF, kas iedalīti pēc ieguldījuma rakstura – tos ieguldījumu fondus, kuri galvenokārt iegulda ieguldījumu fondu akcijās vai daļās (t. i. fondu fondi), klasificē to fondu kategorijā, kuros tie veic galvenos ieguldījumus.

Šīs prasības attiecas uz mēneša beigu un ceturkšņa beigu krājumiem, mēneša un ceturkšņa plūsmas korekcijām, kā arī mēneša informāciju par ieguldījumu fondu akciju/daļu jaunu emisiju/pārdošanu un dzēšanu.

Visu pieprasīto informāciju par mēneša beigu krājumiem un mēneša plūsmas korekcijām sniedz arī par apakšsektoru – biržā tirgotiem fondiem (ETF) kā “fondi kopā” pozīciju “tostarp”.

Ciktāl dati ir pieejami, un ciktāl tas ir iespējams – ceturkšņa beigu krājumus un ceturkšņa plūsmas korekcijas sniedz arī par apakšsektoru – privātā kapitāla fondiem (tostarp riska kapitāla fondiem) kā “fondi kopā” pozīciju “tostarp”.

NCB sniedz ECB atsevišķus datus par pārvērtēšanas korekcijām cenu un valūtas maiņas kursa izmaiņu dēļ un par pārklasificēšanas korekcijām, kā tas norādīts II pielikuma 17. daļā un saskaņā ar IV pielikumu.

Finanšu darījumus un tādējādi veiktās korekcijas atvasina saskaņā ar ESA 2010 un šādu atvasināšanu dēvē par ESA 2010 metodi. NCB saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) var novirzīties no ESA 2010 valstī īstenotas atšķirīgas prakses dēļ. Ja ir pieejama krājumu informācija par katru vērtspapīru atsevišķi (s-b-s), pārvērtēšanas korekcijas var atvasināt saskaņā ar Eurosistēmas kopējo metodi, tas ir, IV pielikuma 4. daļā minēto plūsmu atvasināšanas metodi.

Ja IF, MFI un/vai CFS saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) I pielikumu sniegtie dati par uzrādītāja akcijām ir nepilnīgi vai nav vēl pieejami, NCB sniedz datus par uzrādītāja akcijām, pamatojoties uz iespējami precīzām aplēsēm, atsaucoties uz II pielikuma 17. daļas 1. tabulā norādīto ģeogrāfisko un nozaru iedalījumu.

Ciktāl dati ir pieejami un ciktāl tas ir iespējams un nav nenozīmīgi, NCB sniedz atsevišķu informāciju par partnersektoru apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem reizi ceturksnī saskaņā ar II pielikuma 17. daļas 1. tabulu.

Mēneša beigu krājumu un mēneša plūsmas korekcijas tiek prasītas par ETF dalījumā pa sintētiskām un fiziski pastāvošām ETF līdzko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) nāk klajā ar piemērotu minēta dalījuma definīciju. ECB regulāri pārbauda, vai minētā definīcija ir pieejama un attiecīgā gadījumā izdod nepieciešamās pārskatu sniegšanas shēmas.

NCB sniedz ECB mēneša un ceturkšņa IF datus līdz darba dienas beigām 28. darba dienā pēc tā mēneša/ceturkšņa beigām, uz kuru dati attiecas.

Mēneša un ceturkšņa datu pārskatīšanai piemēro šādus vispārējus noteikumus:

a)

pārskatīšanu veic tā, lai mēneša un ceturkšņa dati atbilst cits citam;

b)

regulārajos sagatavošanas periodos, tas ir, no 28. darba dienas pēc atsauces mēneša/ceturkšņa beigām, līdz dienai, kad dati tiek izplatīti atpakaļ NCB, NCB var pārskatīt datus, kas attiecas uz iepriekšējo atsauces ceturksni, uz diviem mēnešiem pirms šā ceturkšņa un līdz mēnešiem pēc iepriekšējā atsauces ceturkšņa,

c)

ārpus regulārajiem sagatavošanas periodiem NCB var arī pārskatīt datus, kas attiecas uz atsauces periodiem, kuri ir pirms diviem mēnešiem pirms atsauces ceturkšņa, tostarp, kļūdu, pārklasificēšanas vai uzlabotu pārskatu sniegšanas procedūru rezultātā.

Lai nodrošinātu euro zonas IF statistikas kvalitāti gadījumos, kad NCB piešķir atbrīvojumus mazākajiem IF saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8. panta 1. punktu, tad tie ekstrapolē līdz 100 % atspoguļojumam par šīm IF, apkopjot mēneša un ceturkšņa IF datus, kas ir sniegti ECB.

NCB var izraudzīties procedūru, lai ekstrapolētu aptvērumu līdz 100 %, ja tā atbilst šādiem obligātajiem standartiem:

a)

par iztrūkstošo iedalījumu datiem aplēses veic, piemērojot koeficientu, kura pamatā ir atbilstošais ieguldījumu fondu apakšsektors, piemēram, ja atklātie fondi ietilpst “maznozīmīgajā” grupā un tiek vākti dati vienīgi par emitētajām ieguldījumu fondu akcijām/daļām, iztrūkstošos iedalījumus atvasina, piemērojot atklāto akciju fondu kategorijas struktūru,

b)

netiek pilnībā izslēgts neviens ieguldījumu fondu apakšsektors (piemēram, atklātie nekustamā īpašuma fondi, slēgtie nekustamā īpašuma fondi utt.).

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8. panta 2. punktu atbrīvojumus var piešķirt tiem IF, kas valsts grāmatvedības noteikumu dēļ savus aktīvus novērtē retāk nekā reizi ceturksnī. Neskatoties uz šādām atkāpēm IF mēneša un ceturkšņa dati, ko NCB sniedz ECB, vienmēr ietver datus, kas attiecas uz šiem IF.

NCB atvasina IF apakšsektora apkopotos ceturkšņa aktīvu un pasīvu datus saskaņā ar II pielikuma 17. daļā iekļauto 1. tabulu šādi:

a)

par vērtspapīriem ar publiski pieejamiem identifikācijas kodiem NCB konstatē, vai informācija, kas iesniegta par katru vērtspapīru, atbilst informācijai, kas atvasināta no centralizētas vērtspapīru datubāzes (CSDB). Informāciju par katru vērtspapīru, kura atbilstība ir novērtēta, izmanto, lai apkopotu aktīvu un pasīvu vērtību euro valūtā un iegūtu nepieciešamos iedalījumus par katru atsevišķu IF vērtspapīru. Ja CSDB nav pieejami vērtspapīru identifikatori vai informācija, kas nepieciešama, lai apkopotu aktīvus un pasīvus atbilstoši II pielikuma 17. daļas 1. tabulai, nav iegūstami no CSDB, NCB veic aplēses par trūkstošajiem datiem. NCB var arī vākt informāciju par katru vērtspapīru atsevišķi attiecībā uz vērtspapīriem, kam nav publiski pieejami identifikācijas kodu, izmantojot NCB iekšējos vērtspapīru identifikatorus.

b)

NCB apkopo saskaņā ar a) apakšpunktu atvasinātos datus par vērtspapīriem un pievieno tos informācijai, kas sniegta par vērtspapīriem bez publiski pieejamiem identifikācijas kodiem, lai izveidotu apkopotos rādītājus par: i) parāda vērtspapīriem, kas iedalīti pēc atmaksas termiņa, valūtas un darījuma partnera; ii) kapitāla un ieguldījumu fonda akcijām, kas iedalīti pa instrumentiem nu darījuma partneriem, un iii) kopējām emitētām IF akcijām/daļām.

c)

NCB atvasina nepieciešamo statistisko informāciju par IF aktīviem un pasīviem, pievienojot datus par vērtspapīriem, kas atvasināti saskaņā ar b) apakšpunktu, un par aktīviem un pasīviem, kas nav vērtspapīri, kas savākti no rezidējošiem atsevišķiem IF.

d)

NCB apkopo visu dalībvalstī rezidējošo un vienam apakšsektoram piederošo IF aktīvus un pasīvus.

Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja NCB vāc IF aktīvu un pasīvu mēneša datus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 5. panta 2. punktu.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu NCB vāc datus par emitētajām IF akcijām/daļām par katru mēnesi. Par atsauces mēnešiem, kas nav ceturkšņa pēdējie mēneši, NCB aprēķina mēneša datus par IF aktīviem un pasīviem, izņemot par emitētajām ieguldījumu fondu akcijām/daļām, pamatojoties un savāktajiem mēneša un ceturkšņa datiem, ja vien dati netiek vākti par katru mēnesi kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 5. panta 2. punktā.

Ja iespējams, NCB veic aplēses atsevišķu fondu līmenī. NCB var arī veikt aplēses pa IF apakšsektoriem vai lūgt ECB veikt aplēses. Pēdējā no šiem gadījumiem ECB var pieprasīt papildu informāciju, piemēram, datus par katru fondu vai par katru vērtspapīru.

Regulā (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) noteiktos vērtēšanas un/vai grāmatvedības noteikumus piemēro arī gadījumos, kad NCB sniedz IF datus ECB. Tomēr posteņiem, uz kuriem attiecas uzkrātie procenti, piemēro šādus noteikumus:

a)

“parāda vērtspapīri” ietver uzkrātos procentus;

b)

“prasības no noguldījumiem un kredītiem” un “saņemtie noguldījumi un kredīti” neietver uzkrātos procentus, ko iegrāmato postenī “pārējie aktīvi/pasīvi”.

NCB sniedz paskaidrojošas piezīmes, izskaidrojot būtiskas datu pārskatīšanas iemeslus. Turklāt NCB sniedz ECB paskaidrojumus par pārkvalifikācijas korekcijām. NCB arī sniedz paskaidrojumus par 19. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto pārskatīšanu.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 4. panta 3. punktu NCB var ļaut IF sniegt datus par to aktīviem un pasīviem kā grupai, ja tādējādi iegūst rezultātus, kas ir līdzīgi datiem, kuri sniegti par katru fondu. IF, kas sniedz datus kā grupa, ietilpst vienā un tajā pašā apakšsektorā, piemēram, slēgtie nekustamā īpašuma fondi vai atklātie nekustamā īpašuma fondi.

20. pants

Statistika par FIS aktīviem un pasīviem

NCB vāc un sniedz atsevišķu apkopotu statistikas informāciju par FIS aktīviem un pasīviem saskaņā ar II pielikuma 18. daļu. Datus iesniedz par šādām četrām apakškategorijām: a) FIS, kas iesaistītas tradicionālajā vērtspapīrošanā; b) FIS, kas iesaistītas sintētiskajā vērtspapīrošanā; c) FIS, kas iesaistītas ar apdrošināšanu saistītā vērtspapīrošanā un d) citas FIS.

Šīs prasības attiecas uz reizi ceturksnī sniegtiem datiem par nenomaksātajām summām, finanšu darījumiem un norakstīšanu/samazināšanu.

NCB prasītos datus par norakstīšanu/samazināšanu var sniegt ECB, ciktāl tas ir iespējams.

NCB reizi ceturksnī sniedz ECB datus par FIS nenomaksātajām summām, finanšu darījumiem un norakstīšanu/samazināšanu līdz 28. darba dienas beigām pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru dati attiecas.

Ceturkšņa datu pārskatīšanai piemēro šādus vispārējus noteikumus:

a)

regulārajos sagatavošanas periodos, tas ir, no 28. darba dienas pēc atsauces ceturkšņa beigām, līdz dienai, kas ir pirms dienas, kad dati tiek izplatīti atpakaļ NCB, NCB var pārskatīt datus, kuri attiecas uz iepriekšējo atsauces ceturksni;

b)

ārpus regulārajiem sagatavošanas periodiem NCB var arī pārskatīt datus, kas attiecas uz atsauces periodiem, kuri ir pirms atsauces ceturkšņa, tostarp kļūdu, pārklasificēšanas vai uzlabotu pārskatu sniegšanas procedūru gadījumā;

c)

ja nepieciešams, atbilstoši a) un b) punktam FIS statistikā iekļauj saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) sniegtos pārskatītos datus par kredītiem, ko sniegušas un apkalpo euro zonas MFI.

Lai ievērotu statistikas pārskatu sniegšanas prasības, no kurām FIS ir atbrīvotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu, NCB pēc apspriešanās ar ECB izlemj, kura būtu vispiemērotākā datu apkopošanas metode par FIS aktīviem un pasīviem, atkarībā no attiecīgo tirgu organizācijas un citas vajadzīgās statistikas, publiskās un pārraudzības informācijas pieejamības.

Ja NCB datus par FIS aktīviem un pasīviem iegūst no citiem statistikas datu avotiem – no tādiem publiskiem avotiem kā pirmspārdošanas ziņojumi vai ieguldītāju ziņojumi, vai arī no uzraudzības datu avotiem, piemēro turpmāk norādītos datu kvalitātes standartus.

Uz datiem, kuri šīs pamatnostādnes II pielikuma 18. daļā ir norādīti kā pamatsērijas, attiecas augsti kvalitātes standarti, kas pielīdzināmi datiem, kurus FIS sniedz tieši saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) I pielikumu. Datus, kuri šīs pamatnostādnes II pielikuma 18. daļā ir norādīti kā pamatsērijās neietilpstoši dati, var aprēķināt, piemērojot mazāk striktus kvalitātes standartus, piemēram, izmantojot interpolāciju un ekstrapolāciju gadījumos, ja datus iegūst no publiskiem vai uzraudzības avotiem retāk kā reizi ceturksnī un ar savlaicīgumu, kas pārsniedz 28. darba dienu pēc atskaites perioda beigām.

Ja datus nesaņem tieši no FIS saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu, NCB uzrauga datu kvalitāti, pamatojoties uz informāciju, kas ir pieejama no gada finanšu pārskatiem. Kvalitātes pārbaužu rezultātus ik gadu līdz septembra beigām vai pēc iespējas agrāk pēc šā termiņa NCB nosūta ECB atbilstoši FIS rezidences dalībvalstī piemērotajai juridiskajai praksei. Ja kontrolpārbaudēs, salīdzinot ik ceturksni iegūtos datus ar datiem gada finanšu pārskatos, atklājas, ka nav ievēroti augsti kvalitātes standarti, NCB veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu datu atbilstību vajadzīgajam kvalitātes līmenim, ieskaitot iespējamu tiešu datu vākšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40).

Ja NCB datus par FIS aktīviem un pasīviem saņem no uzraudzības datu avotiem, NCB nodrošina, lai šie avoti būtu pienācīgi saskaņoti ar FIS pārskatu sniegšanas prasībās noteiktajiem statistikas jēdzieniem un definīcijām. Tas pats attiecas uz datiem, ko iegūst no citiem statistikas datu avotiem.

Ja datus par FIS parāda vērtspapīru emisiju iegūst no CSDB vai citas vērtspapīru datubāzes, NCB katru gadu veic datu aptvēruma un kvalitātes uzraudzību. Kvalitātes pārbaužu rezultātus NCB nosūta ECB katru gadu līdz februāra beigām, par atsauces datiem izmantojot iepriekšējā gada decembra beigu datus. Ja atspoguļojuma un kvalitātes rādītāji liecina, ka nav ievēroti noteiktie augstas kvalitātes standarti, NCB veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību vajadzīgajiem kvalitātes standartiem, ieskaitot iespējamu tiešu datu vākšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40).

Katra NCB apmainās ar datiem par vērtspapīrotiem aizdevumiem, ko vietējās MFI sniegušas un kurus apkalpojušas par labu citā euro zonas dalībvalstī rezidējošiem FIS, apkopojot apkalpotos aizdevumus atsevišķi par katru dalībvalsti, kurā FIS rezidē, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 6. pantu un šīs pamatnostādnes II pielikuma 18. daļas 3. tabulu.

ECB saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par konfidenciālu datu aizsardzību nodrošina tehniskas iespējas šādai pārrobežu informācijas apmaiņai. NCB šo informāciju nosūta ECB līdz 23. darba dienai pēc tā ceturkšņa beigām, uz ko šie dati attiecas. ECB šos datus pārsūta tālāk attiecīgajām NCB 24. darba dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz ko šie dati attiecas.

NCB, kuras ir iesaistītas datu apmaiņā par notiekošu vērtspapīrošanu, abpusēji noskaidro jebkurus radušos jautājumus un precizē koordinācijas pasākumus, un, ja vajadzīgs, apmainās ar attiecīgo informāciju. Ja notiek jauni vērtspapīrošanas darījumi, attiecīgā NCB var lūgt ECB pildīt koordinatora pienākumus.

Tā vietā, lai tieši vāktu šos datus no FIS, iepriekš minēto pienākumu izpildīšana ļauj NCB saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu, izmantojot no MFI savāktos datus atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 6. pantam, apkopot daļu no FIS datiem saistībā ar nenomaksātajām summām un finanšu darījumiem, kuri attiecas uz euro zonas MFI izsniegtiem vērtspapīrotiem aizdevumiem, ko MFI turpina apkalpot.

Ja NCB apkopo datus par FIS aktīviem un pasīviem tieši no pašām FIS un, attiecīgajos gadījumos, pamatojoties uz datiem, ko sniedz MFI saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), un piešķir atkāpes FIS saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu, NCB veic ekstrapolēšanu līdz 100 % aptvērumam attiecībā uz visām FIS, apkopojot ceturkšņa datus par FIS aktīviem un pasīviem, kas sniegti ECB par nenomaksātajām summām, finanšu darījumiem un norakstīšanu/samazināšanu.

Ja NCB datus par FIS aktīviem un pasīviem apkopo no citiem statistikas, publiskajiem un/vai uzraudzības avotiem, tās savu datu apkopojuma pamatā var ņemt FIS izlasi, ja šīs FIS veido vismaz 95 % no FIS atsauces pārskatu sniedzēju grupas aktīvu kopējām nenomaksātajām summām attiecīgajā dalībvalstī, kā atspoguļots FIS sarakstā. NCB veic ekstrapolāciju līdz 100 % aptvērumam, apkopojot ceturkšņa datus par FIS aktīviem un pasīviem, kas sniegti ECB par nenomaksātajām summām, finanšu darījumiem un norakstīšanu/samazināšanu.

NCB sniedz paskaidrojošās piezīmes ECB, kurās norāda būtiskas datu pārskatīšanas iemeslus, kā arī tādu pārskatīšanu iemeslus, kas veiktas saskaņā ar 20. panta 3. punkta b) apakšpunktu.

21. pants

Statistika par MFI aizdevumiem nefinanšu sabiedrībām atbilstoši darbības nozarei

NCB sniedz ECB datus, ja tie ir pieejami, par aizdevumiem, ko MFI izsniegušas iekšzemes nefinanšu sabiedrībām, un aizdevumiem, ko MFI izsniegušas citu euro zonas dalībvalstu nefinanšu sabiedrībām, kas iedalīti atkarībā no darbības nozares atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskajai klasifikācijai Savienībā (NACE 2. red.), saskaņā ar II pielikuma 19. daļu.

NCB sniedz ECB ceturkšņa datus līdz darba dienas beigām 28. darba dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru dati attiecas.

NCB sniedz pārskatītus datus saskaņā ar šādiem principiem:

a)

papildus katram regulārajam datu sūtījumam nosūta pārskatītos datus par iepriekšējiem atsauces periodiem, ja tas nepieciešams;

b)

ārkārtēji pārskatītus datus, kas būtiski uzlabo datu kvalitāti, var nosūtīt, tiklīdz tie ir pieejami.

NCB paziņo ECB būtiskus grozījumus nacionālajās definīcijās un klasifikācijās, kas tiek lietotas, un attiecīgos gadījumos iesniedz paskaidrojošās piezīmes par būtiskas datu pārskatīšanas iemesliem. Papildus tam NCB sniedz informāciju par nozīmīgām MFI sektorā veiktām pārklasificēšanām un, ja dati ir pieejami, par nozīmīgām nefinanšu sabiedrību pārklasificēšanām nosūtītajos NACE 2. red. dalījumos.

22. pants

MFI kredītlīniju statistika

NCB vāc un sniedz apkopotu statistikas informāciju par MFI kredītlīnijām, kas piešķirtas iekšzemes rezidentiem, un par MFI kredītlīnijām, kas piešķirtas citiem euro zonas ārvalstu rezidentiem, dalījumā pēc institucionālā sektora atbilstoši II pielikuma 20. daļai.

MFI kredītlīnijām ir tā pati nozīme kā jēdzienam “neizmantotās kredītiespējas”, kuras klasificē kā “vidēja riska”, “vidēja/zema riska” un “zema riska”, kā tas noteikts Regulā (ES) Nr 575/2013. NCB piemēro minēto definīciju ciktāl iespējams, un ikreiz, kad attiecībā uz kredītlīnijām tiek piemērota atšķirīga valstī lietota definīcija, var sniegt datus, izmantojot valstī piemēroto definīciju, bet NCB cenšas saskaņot MFI kredītlīniju datu apkopošanu, lai ilgtermiņā veicinātu pārrobežu salīdzināmību.

NCB aprēķina nozaru dalījumus un nosūta tos ECB. Ja minētie nozaru dalījumi valsts līmenī netiek vākti, NCB var vai nu pieprasīt attiecīgo papildu informāciju no pārskatu sniedzējiem vai arī veikt aplēses par nozaru dalījumiem, izmantojot informāciju, kas valsts līmenī pieejama no citiem avotiem.

Ciktāl iespējams, NCB sniedz ECB datus par statistikas pārklasificēšanu.

NCB sniedz ECB datus reizi ceturksnī. Datus par ceturkšņa nenomaksātajām summām un pārklasificēšanas korekcijām nosūta ECB līdz 28. darba dienas beigām pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru dati attiecas.

NCB sniedz pārskatītus datus saskaņā ar šādiem principiem:

a)

papildus katram regulārajam datu sūtījumam nosūta pārskatītos datus par iepriekšējo atsauces ceturksni, ja tas nepieciešams;

b)

ārkārtēji pārskatītus datus, kas būtiski uzlabo datu kvalitāti, var nosūtīt, tiklīdz tie ir pieejami.

NCB sniedz paskaidrojošas piezīmes ECB, izklāstot būtiskas datu pārskatīšanas iemeslus.

23. pants

Statistika par CDP aktīviem un pasīviem

NCB vāc un sniedz atsevišķu apkopotu statistikas informāciju par CDP aktīviem un pasīviem saskaņā ar II pielikuma 21. daļu.

Statistikas pārskatu sniegšanas nolūkos CDP ir tās struktūras, kuras EVTI ir atzinusi par centrāliem darījuma partneriem un kuras ir “citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus” (S.125) vai “finanšu palīgsabiedrības” (S.126) atbilstoši ESA 2010 23 nodaļā noteiktajai institucionālo sektoru klasifikācijai.

Šī statistikas pārskatu sniegšana neietver tos EVTI identificētos CDP, kurus atbilstoši ESA 2010 klasificē kā piekrītošus “monetārās finanšu iestādes (MFI)” institucionālajam sektoram.

NCB obligāti sniedz ECB datus, ievērojot šādas robežvērtības:

a)

attiecībā uz ailēm, kas saistītas ar atpirkšanas līgumiem un kuras II pielikuma 21. daļā ir atzīmētas ar burtu “R”, pārskatu sniegšana ir obligāta, ja jebkurai no šīm ailēm bilances atlikums pārsniedz EUR 10 miljardus, izņemot tās ailes, kuras attiecas uz savstarpējām pozīcijām ar MFI.

Ja vienā vai vairākās “R” ailēs ir sasniegta robežvērtība, datus sniedz par visām “R” ailēm, neatkarīgi no tā, kāda ir viņu faktiskā bilances vērtība;

b)

attiecībā uz ailēm, kas nav saistītas ar atpirkšanas līgumiem un kuras II pielikuma 21. daļā ir atzīmētas ar burtiem “NR”, pārskatu sniegšana ir obligāta vai nu tad, ja tas tiek prasīts saskaņā ar a) apakšpunktu, vai tad, ja jebkurai no šīm ailēm bilances atlikums pārsniedz EUR 10 miljardus.

Ja vienā vai vairākās “NR” ailēs ir sasniegta robežvērtība, datus sniedz par visām “NR” ailēm, neatkarīgi no tā, kāda ir viņu faktiskā bilances vērtība.

Ja nav sasniegta ne a), ne b) apakšpunktā noteiktā robežvērtība, NCB brīvprātīgi sniedz ECB datus par CDP bilancēm. Ja NCB izvēlas nesniegt pārskatus brīvprātīgi, tās vismaz reizi gadā veic uzraudzību par to, vai šīs robežvērtības nav sasniegtas.

NCB sniedz datus ECB reizi ceturksnī. Ceturkšņa nenomaksāto summu un pārklasificēšanas korekciju datus nosūta ECB līdz 28. darba dienas beigām pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru dati attiecas.

NCB sniedz pārskatītus datus saskaņā ar šādiem principiem:

a)

papildus katram regulārajam datu sūtījumam nosūta pārskatītos datus par iepriekšējo atsauces ceturksni, ja tas nepieciešams;

b)

ārkārtēji pārskatītus datus, kas būtiski uzlabo datu kvalitāti, var nosūtīt, tiklīdz tie ir pieejami.

NCB sniedz paskaidrojošas piezīmes ECB, izklāstot būtiskas datu pārskatīšanas iemeslus.

24. pants

Datu reģistrēšana par institucionālajām vienībām, kuras ir atbilstošas statistikas vajadzībām

NCB paziņo un uztur visus atsauču datus, kas raksturo attiecīgi institucionālas vai juridiskas vienības un ir nepieciešamas statistikas nolūkiem, izmantojot Iestāžu un filiāļu datubāzes reģistru (RIAD) – centrālu repozitoriju, kas satur raksturlielumus par atsevišķām organizatoriskām vienībām, kā arī dažāda veida to savstarpējām attiecībām, kas inter alia, ļauj atvasināt grupu struktūras atkarībā no dažādām definīcijām.

RIAD dod iespēju apstrādāt informāciju par atsevišķu raksturlielumu, ko sniedzis vairāk nekā viens avots. Atbilstošos gadījumos NCB attiecīgi ir jāvienojas par īpašo metodi, ko piemēro RIAD, lai atvasinātu atsauces datu “autoritatīvo” versiju no vairākiem valsts datu avotu “kandidātiem”.

Īpašās datu sniegšanas prasības attiecībā uz individuāliem (finanšu) sabiedrību kopumiem ir izklāstītas 25. pantā un V pielikumā.

Visas RIAD reģistrētās organizatoriskās vienības var ietvert vairākus identifikatorus. NCB atbild par to, lai piešķirtu un pārvaldītu galveno identifikatoru, kuru dēvē par RIAD kodu, līdz ar to nodrošinot datu viennozīmīgu apmaiņu starp RIAD un jebkurām citām (vietējām) sūtītāj-/saņēmējsistēmām.

Ar RIAD var arī atsevišķām struktūrām piešķirt jebkurus valsts vai pārvalstiskus kodus (aizstājvārdus), kuriem būtu ieteicams atbilst izstrādātiem standartiem.

Nolūka pārvaldīt struktūras atsauces datus, vispirms NCB izveido minētos datus RIAD. Pēc tam NCB pārvalda visas demogrāfiskās izmaiņas, tādas kā darbības sākums, individuālo raksturlielumu aktualizācija un pat struktūras slēgšana, ziņojot jauno raksturlielumu vērtību un/vai pielāgojot vērtību darbības diapazonu. (Faktiska dzēšana tiek paredzēta vienīgi izņēmuma gadījumos, kad struktūra ir iekļauta kļūdaini).

NCB ir nepieciešams sniegt aprakstu par struktūru apvienošanās gadījumiem (vai pretējā gadījumā – par sadalīšanās gadījumiem), sniedzot pilnu ar to saistītu korporatīvo darbību kopumu, tostarp vienas vai vairāku struktūru slēgšanu, izmaiņas un/vai izveidošanu.

Par izmaiņām EKS sektorā, piemēram, kādas struktūras pārlikšanu no MFI saraksta uz IF sarakstu, ziņo, veicot vērtības un darbības diapazona atjaunināšanu raksturlielumā “EKS sektors”.

Pirms atjauninājumu nosūtīšanas ECB NCB veic datu pārbaudes, kas atbilst attiecīgajām datu apmaiņas specifikācijām. Ja tiek izmantotas datu ievades procedūras, NCB uztur atbilstošus kontroles mehānismus, lai samazinātu darbības kļūdas un nodrošinātu ar RIAD starpniecības sniegto atjauninājumu precizitāti un atbilstību.

Ja RIAD nestrādā, NCB nosūta atjauninājumus, izmantojot šādu e-pasta adresi – RIAD-Support@ecb.europa.eu.

NCB var izmantot savu nacionālo apzīmējumu kopumu, ja tās izmanto latīņu alfabētu. Tās izmanto Unicode (UTF-8), lai pareizi atveidotu visus īpašo apzīmējumu kopumus, saņemot no ECB informāciju ar RIAD starpniecību.

Saņemot atjauninājumus, ECB nekavējoties veic pārbaudes, lai apstiprinātu sniegtās informācijas oficiālo precizitāti un iekšējo atbilstību.

ECB nekavējoties nosūta atpakaļ NCB: a) saņemšanas apstiprinājumu, kurā iekļauta apkopojoša informācija par atjauninājumiem, kas ir veiksmīgi apstrādāti un iekļauti attiecīgajā datu kopumā, un/vai b) kļūdas apstiprinājumu, kurā iekļauta detalizēta informācija par atjauninājumiem un neveiksmīgajām datu pārbaudēm.

Saņemot kļūdas apstiprinājumu, NCB rīkojas, lai nosūtītu izlabotu informāciju. Ja pareiza informācija ir atkarīga no atjauninājumiem, ko citas NCB nosūtījušas pēdējā laikā un kas nav pieejama ECB interneta vietnē, NCB nosūta ECB pieprasītās informācijas konkrētas detaļas.

NCB nosaka konfidencialitātes statusu katram rādītājam, kas raksturo organizatorisko vienību, izvēloties vienu no trīs iepriekš definētām vērtībām: “F” nozīmē brīvs, t. i. – bez konfidencialitātes; “N” nozīmē, ka datu raksturlielumu var izpaust vienīgi izmantošanai ECBS un tādās saistītās iestādēs, ar kurām ir noslēgta vienošanās, t. i., tie nav paredzēti izpaušanai trešām personām; vai “C”, kas nozīmē, ka statistikas informācija ir konfidenciāla.

25. pants

Statistikas vajadzībām uzturētie finanšu iestāžu saraksti

Lai nodrošinātu to, ka tiek izveidots un uzturēts Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 4. pantā minētais MFI saraksts statistikas vajadzībām, V pielikuma 1. un 2. daļā minētos mainīgos lielumus ir nepieciešams vākt RIAD, to veicot noteiktos intervālos. NCB bez kavēšanās sniedz jebkurus šo mainīgo lielumu atjauninājumus, jo īpaši tad, ja iestāde pievienojas MFI sektoram, piemēram, MFI tiek nodibināta apvienošanās rezultātā, jaunas juridiskās personas tiek nodibinātas, sadalot esošu MFI, tiek nodibināta jauna MFI vai bijušās ne-MFI statusā tiek ieviestas tādas pārmaiņas, ka tā kļūst par MFI; vai ja esoša MFI aiziet no MFI sektora, t. i., ja MFI iesaistīta apvienošanās darījumā, MFI nopērk cita iestāde, MFI tiek sadalīta atsevišķās juridiskās personās, MFI statusā tiek ieviestas pārmaiņas, kuru rezultātā tā kļūst par ne-MFI, vai MFI tiek likvidētas.

Pastāvīgi atjaunināti atsauces dati RIAD dod iespēju uzturēt MFI oficiālo sarakstu, kas balstīts uz institucionālā sektora klasifikāciju, darbības statusu un citām iestādes pazīmēm. Šajā sakarā īpašu uzmanību var vērst uz tiem gadījumiem, kad MFI sarakstā iekļauta iestāde ir ierobežota veikt savas finanšu starpniecības darbības, piemēram, pieņemt noguldījumu vai izsniegt aizdevumus, jo īpaši pirms tās likvidācijas un/vai izslēgšanas no MFI sektora. Lai dotu iespēju cieši uzraudzīt saskaņotību ar MFI klasifikāciju valstī, ECB var periodiski lūgt papildu informāciju no attiecīgās NCB.

Lai nodrošinātu to, ka tiek izveidots un uzturēts Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 3. pantā minētais IF saraksts statistikas vajadzībām, V pielikuma 1. un 2. daļā minētos mainīgos lielumus ir nepieciešams vākt RIAD, to veicot noteiktos intervālos. NCB sniedz jebkurus minēto mainīgo lielumu atjauninājumus, jo īpaši gadījumos, kad iestāde pievienojas IF grupai vai kad esošs IF atstāj IF grupu.

Lai nodrošinātu to, ka tiek izveidots un uzturēts Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 3. pantā minētais FIS saraksts statistikas vajadzībām, V pielikuma 1. un 2. daļā minētos mainīgos lielumus ir nepieciešams vākt RIAD, to veicot noteiktos intervālos. NCB sniedz jebkurus minēto mainīgo lielumu atjauninājumus, jo īpaši gadījumos, kad iestāde pievienojas FIS grupai vai to atstāj.

Lai nodrošinātu to, ka tiek izveidots un uzturēts Regulas (ES) Nr. 1409/2023 (ECB/2013/43) 5. pantā minētais maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu (PSRI) saraksts statistikas vajadzībām, V pielikuma 1. daļā minētos mainīgos lielumus ir nepieciešams vākt RIAD, to veicot noteiktos intervālos. NCB sniedz jebkurus minēto mainīgo lielumu atjauninājumus, jo īpaši gadījumos, kad iestāde pievienojas PSRI grupai vai to atstāj.

NCB, ja iespējams, nosūta ECB attiecībā uz MFI norādīto mainīgo lielumu atjauninājumus, tiklīdz kā notiek izmaiņas MFI sektorā vai esošo MFI raksturlielumos. Ja tas nav iespējams, NCB sniedz rakstisku paskaidrojumu par laika nobīdi starp brīdi, kad notika izmaiņas, un to paziņošanu ECB.

NCB nosūta ECB attiecībā uz IF norādīto mainīgo lielumu atjauninājumus vismaz reizi ceturksnī, ievērojot divu mēnešu savlaicīgumu pēc atsauces datuma. Tomēr aktīvu neto vērtības mainīgo lielumu par visiem ieguldījumu fondiem atjaunina vienu reizi gadā ar lielākais divu mēnešu laika nobīdi pēc atsauces datuma, kas ir decembra beigas.

NCB nosūta ECB attiecībā uz FIS norādīto mainīgo lielumu atjauninājumus vismaz reizi ceturksnī – 14 darba dienu laikā pēc atsauces datuma.

NCB nosūta ECB attiecībā uz PSRI norādītos gada beigu datus, ievērojot trīs mēnešu savlaicīgumu pēc atsauces datuma.

Katru ECB darba dienu līdz pulksten 18:00 pēc Viduseiropas laika ECB dara MFI datu kopuma kopiju pieejamu ECB tīmekļa vietnē. Vienlaikus ar MFI saraksta publicēšanu savā tīmekļa vietnē ECB nosūta to NCB ar RIAD starpniecību. Vienlaikus ECB publicē MFI grupā iestrādāto izmaiņu sarakstu un izplata to katru ECB darba dienu visām NCB. Ar minēto izplatīšanu tiek sniegta pilnīga informācija par katru no šādām NCB sniegtajām izmaiņām: a) jaunas MFI un b) izslēgtas MFI.

Katra kalendārā mēneša pēdējā ECB darba dienā līdz pulksten 18.00 pēc Viduseiropas laika ECB izveido MFI datu kopuma kopiju kopā ar tā paša datuma mainīgo lielumu “rezerve” no Monetārās politikas atbilstošo darījumu partneru datu kopuma, norādot, vai uz kredītiestādēm, kas ir euro zonas rezidenti, attiecas prasība par obligātajām rezervēm vai nē. Tad ECB publicē savā tīmekļa vietnē to MFI un iestāžu sarakstu, uz kurām attiecas prasības par obligātajām rezervēm.

Līdz pulksten 18.00 pēc Viduseiropas laika ceturtajā darba dienā pēc tam, kad pienācis termiņš atjaunojumu nosūtīšanai, ECB izgatavo IF datu kopuma kopiju un dara to pieejamu NCB. ECB pēc tam dara IF sarakstu pieejamu savā tīmekļa vietnē.

Līdz pulksten 18.00 pēc Viduseiropas laika otrajā dienā pēc tam, kad pienācis termiņš atjaunojumu nosūtīšanai, ECB izgatavo FIS datu kopuma kopiju un dara to pieejamu NCB. ECB pēc tam dara FIS sarakstu pieejamu savā tīmekļa vietnē.

Līdz pulksten 18.00 pēc Viduseiropas laika katra kalendārā mēneša pēdējā ECB darba dienā ECB izgatavo visu RIAD ierakstīto iestāžu kopiju un dara to pieejamu NCB.

ECB nepublicē datus, kuri atzīmēti kā “konfidenciāli” vai “nav paredzēti publicēšanai”. Tāpat arī ECB nenosūta NCB tās vērtības, kuras ir apzīmētas kā “konfidenciāli”. Attiecībā uz tiem kvantitatīviem rādītājiem, kuri ir atzīmēti kā “konfidenciāli” vai “nav paredzēti publicēšanai”, ECB var tomēr publicēt vai izplatīt izmēru diapazona klases.

26. pants

PF statistika

NCB sniedz ECB statistikas informāciju par PF saskaņā ar II pielikuma 22. daļu. Datus saistībā ar PF nosūta, pamatojoties uz datiem, kas attiecīgajā brīdī pieejami valsts līmenī. Gadījumā, ja faktiskie dati nav pieejami, tiek veiktas aplēses, ciktāl tas iespējams.

Pārskata sniedzēju grupa ietver tos PF, kuri noteikti EKS 2010 (2.105. un 2.106. punkts), un ietver visus PF, kuri ir euro zonas dalībvalstu rezidenti.

NCB sniedz atsauces perioda beigu atlikumus un ceturkšņa finanšu darījumus, kurus atvasina saskaņā ar EKS 2010.

Datus sniedz ECB reizi ceturksnī. 1. panta a) apakšpunktā aprakstīto PF statistiku sniedz ECB laikposmā, kas nepārsniedz 85 kalendārās dienas no brīža, kad beidzies atsauces ceturksnis. Sākot no 2017. gada pirmā ceturkšņa pārskata, PF statistiku sniedz ECB laikposmā, kas nepārsniedz 82 kalendārās dienas no brīža, kad beidzies atsauces ceturksnis. Konkrētus nosūtīšanas datumus paziņo NCB iepriekš pārskatu sniegšanas kalendāra veidā, ko ECB iesniedz līdz katra gada septembrim.

NCB var būt nepieciešams pārskatīt iepriekšējā ceturksnī nosūtītos datus. Turklāt var pārskatīt arī datus par vēl agrākiem ceturkšņiem.

Piemēro šādus vispārējus principus:

a)

veicot visus regulāros ceturkšņa datu sūtījumus, papildus datiem par pēdējo ceturksni var nosūtīt tikai datus, kas pārskatīti parastā kārtībā, proti, iepriekšējā ceturksnī nosūtītos datus, kas pārskatīti,

b)

datiem veic tikai ierobežotu ārkārtējo pārskatīšanu, un šādi pārskatītu datu pārskatu sniegšanas datumi atšķiras no regulārās pārskatu sniegšanas datumiem. Vēsturiskos datus, kuriem veikta nebūtiska kārtējā pārskatīšana, sūta tikai par gadu, kopā ar ceturtā ceturkšņa datiem;

c)

datus, kam veikta ārkārtēja pārskatīšana, kas būtiski uzlabo datu kvalitāti, var sūtīt gada laikā, neievērojot regulāros sagatavošanas ciklus.

Neskarot dalībvalstīs dominējošo grāmatvedības praksi, statistikas nolūkos par visiem aktīviem un pasīviem datus sniedz, ievērojot bruto principu. Vērtēšanas metodes saskaņo ar EKS 2010. Principā aktīvi un pasīvi ir jāvērtē, izmantojot pašreizējās tirgus cenas datumā, par kuru ir bilance. Par noguldījumu saistībām un aizdevumiem datus sniedz pēc to pamatatlikuma ceturkšņa beigās.

NCB sniedz paskaidrojošās piezīmes ECB, ietverot datu avotus, datu vākšanas sistēmas, apkopošanas procedūras, juridisko sistēmu, atkāpes no ECB pārskatu sniegšanas instrukcijām un pārskata sniedzēju grupu. NCB sniedz paskaidrojošās piezīmes par būtiskām pārskatīšanām un, jo īpaši, par pārrāvumiem vēsturiskajās laikrindās.

27. pants

Pārbaude

Neskarot ECB tiesības attiecībā uz pārbaudīšanu, kura noteikta Regulā (EK) Nr. 2533/98 un Regulā (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), NCB uzrauga un nodrošina ECB iesniegtās statistikas informācijas kvalitāti un ticamību.

28. pants

Nosūtīšanas standarti

ECB pieprasītās statistiskās informācijas elektroniskai nosūtīšanai NCB izmanto ECBS Net sistēmu, kuru nodrošina ECBS. Šai elektroniskajai statistiskās informācijas apmaiņai izveidotais statistikas ziņojuma formāts ir standarta formāts, kuru pieņēmusi Statistikas komiteja. Šī prasība neliedz ar ECB iepriekš izteiktu piekrišanu kā alternatīvus risinājumus izmantot citus līdzekļus statistikas datu nosūtīšanai.

29. pants

Vienkāršotā grozījumu procedūra

ECB Valde, ņemot vērā Statistikas komitejas (SK) atzinumu, veic jebkādus tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos ar noteikumu, ka šie grozījumi neizmaina konceptuālo pamatsistēmu un neietekmē pārskatu sniedzējiem radīto slogu dalībvalstīs. Valde bez nepamatotas kavēšanās informē Padomi par jebkādiem minētiem grozījumiem.

30. pants

Publicēšana

NCB nepublicē valstu datus, kas sniegti, lai sagatavotu apkopotos euro zonas mēneša monetāros rādītājus un atbilstošos bilances posteņus tikmēr, kamēr ECB nav publicējusi šos apkopotos rādītājus. Ja NCB publicē šādus datus, tiem jābūt tiem pašiem, kas sniegti saistībā ar pēdējiem nopublicētajiem euro zonas apkopotajiem rādītājiem. Ja NCB reproducē ECB publicētos euro zonas apkopotos rādītājus, tās reproducē tos patiesi.

31. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Pamatnostādni ECB/2007/9.

32. pants

Spēkā stāšanās un īstenošana

Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kad par to paziņo euro zonas dalībvalstu NCB. Euro zonas dalībvalstu NCB no paziņošanas brīža pilda 11., 12., 13. un 16. pantu, no 2016. gada 1. janvāra – 26. pantu un no 2015. gada 1. janvāra – pamatnostādnes pārējos noteikumus.

Līdz 2018. gada 31. decembrim Valde iesniedz Padomei ziņojumu, ņemot vēra SK atzinumu sadarbībā ar citām attiecīgām komitejām, attiecībā uz a) nepieciešamību un iespējamo laika grafiku, lai integrētu pārskatu sniegšanas prasības 18. pantā minētajā maksājumu statistikas jomā ar Regulā (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) izklāstītajām prasībām par maksājumu statistiku, un b) to, kā notikumu attīstība saistībā ar ESCB vākto apdrošināšanas statistiku ietekmē 26. pantā minētās pensiju fondu statistikas pārskatu sniegšanas prasības.

33. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta euro zonas dalībvalstu NCB.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 4. aprīlī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 250, 2.10.2003., 10. lpp.

(2)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(3)  OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.

(4)  OV L 35, 9.2.2011., 31. lpp.

(5)  Pamatnostādne ECB/2007/9 (2007. gada 1. augusts) par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (OV L 341, 27.12.2007, 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013, 1. lpp.).

(7)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1071/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (ECB/2013/33) (OV L 297, 7.11.2013, 1. lpp.).

(8)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1074/2013 (2013. gada 18. oktobris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pasta žironorēķinu iestādēm, kas pieņem noguldījumus no euro zonas rezidentiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (ECB/2013/39) (OV L 297, 7.11.2013, 94. lpp.).

(9)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1072/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (ECB/2013/34) (OV L 297, 7.11.2013, 51. lpp.).

(10)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1073/2013 (2013. gada 18. oktobris) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) (OV L 297, 7.11.2013, 73. lpp).

(11)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1075/2013 (2013. gada 18. oktobris) par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/40) (OV L 297, 7.11.2013, 107. lpp).

(12)  Skatīt 13. apsvērumu ECB Pamatnostādnē ECB/2011/23 (2011. gada 9. decembris) par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (OV L 65, 3.3.2012., 1. lpp.); skatīt arī 5. apsvērumu ECB Ieteikumā ECB/2011/24 (2011. gada 9. decembris) par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (OV C 64, 3.3.2012., 1. lpp.).

(13)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1409/2013 (2013. gada 28. novembris) par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) (OV L 352, 24.12.2013, 18. lpp).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(15)  Skatīt “Salīdzinošās tabulas starp NCB un ECB grāmatvedības bilances posteņiem un posteņiem, kas jāsniedz statistikas nolūkā”, pieejams ECB tīmekļa vietnē www.ecb.europa.eu.


I PIELIKUMS

Grāmatvedības un statistikas datu atbilstības uzraudzība attiecībā uz NCB/ECB bilanci

1.   DAĻA

Ikmēneša pārbaužu apraksts

 

Pārb. Nr.

Statistikas postenis NCB/ECB bilance

Attiecība

Grāmatvedības postenis

Pasīvi

1.

Skaidrā nauda apgrozībā

>=

Statistikas kategorijai ir jābūt nedaudz plašākai par grāmatvedības kategoriju, jo vienīgi statistikas kategorijā tiek iekļautas centrālās valdības emitētās monētas

Banknotes apgrozībā

2.

Euro zonas rezidentu noguldījumi

>=<

Statistikas kategorijai jābūt lielākai par grāmatvedības posteņu summu. Šis rezultāts rodas, apkopojuma līmenī statistikas kategorijā iekļaujot Eurosistēmas iekšējās pozīcijas, taču izslēdzot tās no grāmatvedības posteņiem (1). Tomēr attiecība var atšķirties tāpēc, ka grāmatvedības posteņos ir iekļautas Eurosistēmas iekšējās pozīcijas, kuras atbilst euro banknošu korekciju pretvērtībai, kas statistikas nolūkā ir reģistrēta postenī “pārējie aktīvi/pasīvi”, un tāpēc, ka atlikumus ārvalstu valūtās pārvērtē dažādos laikposmos (reizi ceturksnī attiecībā uz grāmatvedības datiem un reizi mēnesī attiecībā uz statistikas datiem).

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm + pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm + saistības euro pret pārējiem euro zonas rezidentiem + saistības ārvalstu valūtās pret euro zonas rezidentiem

3.

Euro zonas rezidentu, t. sk. monetāro finanšu iestāžu (MFI), noguldījumi

>=<

Šajā pārbaudē būtu jākonstatē, kāda ietekme ir Eurosistēmas iekšējo atlikumu iekļaušanai pēc bruto principa statistikas kategorijā, tos izslēdzot no grāmatvedības kategorijām (1). Statistikas datiem principā vajadzētu būt lielākiem nekā grāmatvedības datiem, daļēji tāpēc, ka tie ietver saistības pret finanšu partneriem ārvalstu valūtās. Tomēr šī attiecība var izmainīties gadījumos, ja atšķirīgi klasificē pozīciju, kas atbilst euro banknošu korekcijām.

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm + pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm

4.

Euro zonas rezidentu, t. sk. centrālās valdības + pārējās valdības/pārējo euro zonas rezidentu, noguldījumi

=<

Statistikas kategoriju summai vajadzētu būt mazākai nekā grāmatvedības kategoriju summai sakarā ar to, ka saistības ārvalstu valūtās pret kredītiestādēm iekļauj tikai grāmatvedības datos.

Saistības euro pret pārējiem euro zonas rezidentiem + saistības ārvalstu valūtās pret euro zonas rezidentiem

5.

Emitētie parāda vērtspapīri

=

Statistikas kategorijai vajadzētu būt vienādai ar grāmatvedības kategoriju.

Emitētie parāda sertifikāti

6.

Kapitāls un rezerves

>=

Statistikas kategorija var mazliet atšķirties no grāmatvedības kategorijas, un šī atšķirība izskaidrojama ar dažās centrālajās bankās reizi ceturksnī notiekošās pārvērtēšanas ietekmi. Turklāt starpība rodas, ja gan grāmatvedības bilances posteni “vēl nesadalītā peļņa”, gan daļu no posteņa “uzkrājumu konts” reģistrē kā grāmatvedības datu atlikuma posteņa apakškopu, bet tie ir iekļauti arī “kapitāls un rezerves” statistiskas datos.

Kapitāls un rezerves + pārvērtēšanas konti

7.

Ārējās saistības

Statistikas kategorijai vajadzētu būt aptuveni tādai pašai kā grāmatvedības posteņu summa. Abas vērtības var atšķirties tikai atšķirīga vērtēšanas periodiskuma dēļ.

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem + saistības ārvalstu valūtās pret ārpus euro zonas rezidentiem + Starptautiskā Valūtas fonda piešķirtajām īpašajām aizņēmuma tiesībām līdzvērtīgas saistības

8.

Pārējie pasīvi

Jebkuru atšķirību starp statistikas kategoriju un grāmatvedības kategoriju var izskaidrot ar atšķirībām, kas konstatētas citviet bilancē

Pārējie pasīvi

Aktīvi

9.

Kredīti euro zonas rezidentiem

>=

Skatīt pārbaudi Nr. 10 un 11.

Euro zonas kredītiestādēm izsniegtie euro kredīti + pārējie prasījumi euro pret euro zonas kredītiestādēm + valdības parāds euro

10.

Kredīti euro zonas rezidentiem, t. sk. MFI

>=

Statistikas kategorijai vajadzētu būt lielākai par grāmatvedības posteņu summu. Atšķirības veidojas galvenokārt tā rezultātā, ka Eurosistēmas iekšējās pozīcijas tiek iekļautas kā bruto skaitļi statistikas datos, bet atrēķinātas no grāmatvedības pārskata (skatīt arī pasīvus) (1). Turklāt grāmatvedības dati neietver atlikumus ārvalstu valūtās.

Kredīti euro valūtā euro zonas kredītiestādēm + pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

11.

Kredīti euro zonas rezidentiem, t. sk. valdībai

>=

Statistikas kategorija aptver visas valūtas un var būt lielāka nekā grāmatvedības kategorija, kura attiecas tikai uz euro kredītiem

Valdības parāds euro

12.

Euro zonas rezidentu emitēto parāda vērtspapīru turējumi

>=

Statistikas kategorijai jābūt lielākai nekā grāmatvedības kategorijai, jo tā ietver vērtspapīru turējumus ārvalstu valūtās un dažus citus vērtspapīru turējumus, kas grāmatvedības datos klasificēti kā piederīgi postenim “pārējie aktīvi” (personāla pensiju fondiem, pašu kapitāla ieguldījumiem u. c.).

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

13.

Kredīti euro zonas rezidentiem, t. sk. pārējiem euro zonas rezidentiem + euro zonas rezidentu emitētas akciju/pārējā pašu kapitāla turējumi + pamatlīdzekļi + pārējie aktīvi

Skatīt Pārbaudi Nr. 8

Pārējie aktīvi + prasījumi ārvalstu valūtās pret euro zonas rezidentiem

14.

Ārējie aktīvi

>=

Statistikas kategorijai jābūt mazliet lielākai nekā grāmatvedības kategoriju summai, jo tajā tiek iekļautas dažas akcijas un pārējais pašu kapitāls un skaidrā nauda (banknotes) ārvalstu valūtās, kas nav iekļauti grāmatvedības kategorijā. Abas vērtības var atšķirties arī atšķirīga vērtēšanas periodiskuma dēļ.

Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi + prasījumi ārvalstu valūtās pret ārpus euro zonas rezidentiem + prasījumi euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

2.   DAĻA

Forma atbilstības pārbaudes veikšanai

Atbilstības pārbaude ir jāveic un jānosūta ECB saskaņā ar 4. pantu. Atbilstības pārbaudi uzskata par neizturētu tad, ja atšķirība starp statistikas vērtību un grāmatvedības vērtību pārsniedz 2 mljrd. euro (absolūtā vērtībā) Šādos gadījumos NCB ir jāsniedz paskaidrojums par šādas kļūdas iemesliem.

Centrālās bankas nosaukums: …

Atbilstības pārbaudes mēneša beigās: …


Posteņi

Statistikas vērtība (2)

Grāmatvedības vērtība (2)

Starpība C (2)

Pārbaudes rezultāts (3)

Paskaidrojums (4)

1 –

Skaidrā nauda apgrozībā

 

 

 

 

 

2 –

Euro zonas rezidentu noguldījumi

 

 

 

 

 

3 –

Euro zonas rezidentu noguldījumi, t. sk. MFI

 

 

 

 

 

4 –

Euro zonas rezidentu noguldījumi, t. sk. ne-MFI

 

 

 

 

 

5 –

Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

6 –

Kapitāls un rezerves

 

 

 

 

 

7 –

Ārējās saistības

 

 

 

 

 

8 –

Pārējie pasīvi

 

 

 

 

 

9 –

Kredīti euro zonas rezidentiem

 

 

 

 

 

10 –

Kredīti euro zonas rezidentiem, t. sk. MFI

 

 

 

 

 

11 –

Kredīti euro zonas rezidentiem, t. sk. valdībai

 

 

 

 

 

12 –

Euro zonas rezidentu emitētu parāda vērtspapīru turējumi

 

 

 

 

 

13 –

Atlikušie aktīvi

 

 

 

 

 

14 –

Ārējie aktīvi

 

 

 

 

 


(1)  Tomēr valsts līmenī šādam rezultātam nav jābūt, jo abas datu kopas atskaitēs tiek iekļautas pēc bruto principa, savukārt Eiropas Centrālā banka (ECB) iknedēļas finanšu pārskata vajadzībām apkopo tikai grāmatvedības datus (un Eurosistēmas iekšējie posteņi tiek atskaitīti).

(2)  Vērtības ir jāsniedz milj. euro.

(3)  Ievada “OK”, ja atbilstības pārbaudes lineārā vērtība ir apmierinoša, vai “neizturēts”, ja atbilstības pārbaude nav izturēta.

(4)  neizturētas pārbaudes gadījumā lūdzam klasificēt kļūdu, izvēloties no šādām četrām kategorijām: a) neatbilstību iemesls ir vienreizēja pārskatīšana; b) neatbilstību iemesls ir regulāra pārskatīšana; c) neatbilstību iemesls ir atšķirīgi sniegšanas un klasifikācijas noteikumi; un d) citas neatbilstības, t. sk. pārskatu sniegšanas kļūdas. Ir jāsniedz arī detalizēts paskaidrojums.


II PIELIKUMS

PĀRSKATU SNIEGŠANAS SHĒMAS

1.   DAĻA

Monetāro finanšu iestāžu bilances posteņu statistika

Visi statistikas pārskati ietver datu daudzumu, kas precizēts attiecīgās tabulās, kuras iekļautas Regulā (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) vai šajā pamatnostādnē, neatkarīgi no tā, vai to pamatā esošā parādība pastāv, ir vienāda ar nulli vai iztrūkst. Lai norādītu, ka parādība nepastāv, lieto apzīmējumu “NC”. Tomēr, ja dati par ārpusbilances posteņiem nav pieejami, nacionālās centrālās bankas (NCB) var tos nesniegt.

Attiecībā uz mēneša sērijām, kuras tiek prasītas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) un kuras tika sniegtas reizi ceturksnī par periodiem līdz 2003. gada janvārim saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2819/98 (ECB/1998/16) (1), vēsturiskas pārskatīšanas par periodiem līdz 2003. gada janvārim ir jāsniedz pārskatus, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas (ECB) vai attiecīgās nacionālās centrālās bankas (NCB) iniciatīvas pēc tam, kas panākta divpusēja vienošanās.

Saistībā ar pārējo monetāro finanšu iestāžu (MFI) bilances datiem tiek sagaidīts, ka NCB sniedz datus ECB par neatmaksātajām summām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I pielikuma 1. –4. tabulu un par plūsmu korekcijām saskaņā ar tālāk minēto 1. un 2. tabulu. NCB un ECB sniedz arī datus par savām bilancēm saskaņā ar tām pašām prasībām, izņemot tos posteņus, kas attiecas uz emitētām naudas tirgus fondu (NTF) akcijām/daļām. Turklāt NCB un ECB sniedz arī datus par saviem pašu zelta un zeltā izteiktiem debitoru parādu turējumiem (tikai monetārais zelts) un par Starptautiskā valūtas fonda (SVF) debitoru parādiem (piemēram, aizņēmuma tiesībām un speciālajām aizņēmuma tiesībām (SDR)), un savām SDR saistībām pret SVF.

Saistībā ar prasībām, kas attiecas uz kredītu vērtspapīrošanu un citiem kredītu pārvedumiem, tiek sagaidīts, ka NCB sniedz datus ECB saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I pielikuma 5a. un 5b. tabulu, un par plūsmu korekcijām sniedz pārskatus saskaņā ar tālāk minēto 3a. un 3b. tabulu. Papildu posteņi par kredītu vērtspapīrošanu un citiem kredītu pārvedumiem būtu jāsniedz 4. tabulā, ciktāl šie dati netiek prasīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I pielikuma 5a. un 5b. tabulu.

1.   tabula

Posteņi, kuriem nepieciešamas mēneša plūsmu korekcijas  (*)

BILANCES POSTEŅI

A.

Iekšzeme

B.

Euro zona, izņemot iekšzemi

C.

Pārējā pasaule

D.

Kopā

Kopā

MFI

Ne-MFI

Kopā

MFI

Ne-MFI

Kopā

Bankas

Nebankas

 

t. sk.: centrālā banka (S1.121)

t. sk.: noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S1.122)

 

t. sk.: kredītiestādes, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un NCB

Valdība (S.13)

Pārējie rezidentu sektori

 

 

t. sk.: centrālā banka (S1.121)

t. sk. noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122)

 

t. sk.: kredītiestādes, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un NCB

Valdība (S.13)

Pārējie rezidentu sektori

t. sk. kredītiestādes

Centrālā valdība (S.1311)

Pārējā valdība

Kopā

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (S.124)

Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības + piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.125+S.126+S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

Pensiju fondi (S.129)

Nefinanšu sabiedrības (S.11)

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes (S.14+S.15)

t. sk. kredītiestādes

Centrālā valdība (S.1311)

Pārējā valdība

Kopā

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (S.124)

Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības + piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.125+S.126+S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

Pensiju fondi (S.129)

Nefinanšu sabiedrības (S.11)

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes (S.14+S.15)

 

t. sk.: CDP (2)

t. sk.: FIS

 

t. sk.: CDP (2)

t. sk.: FIS

PASĪVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Skaidrā nauda apgrozībā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. grupas iekšējās pozīcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. pārvedami noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. līdz 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. sindicētie kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.e

Noguldījumi uz nakti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. pārvedami noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.e

Noguldījumi ar noteikto termiņu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.e

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 3 mēnešiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 3 mēnešiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. ilgāk par 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.e

Repo darījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.x

Ārvalstu valūtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.x

Uz nakti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.x

Ar noteikto termiņu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.x

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 3 mēnešiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 3 mēnešiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. ilgāk par 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.x

Repo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

NTF akcijas/daļas  (4)

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

11.

Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

t. sk. līdz 2 gadiem un atļautā pamatkapitāla garantiju mazāku par 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

ilgāk par 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

11.x

Ārvalstu valūtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

t. sk. līdz 2 gadiem un atļautā pamatkapitāla garantiju mazāku par 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

ilgāk par 2 gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

12.

Kapitāls un rezerves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

13.

Pārējie pasīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

SDR pretvērtība  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#


BILANCES POSTEŅI

A.

Iekšzeme

B.

Euro zona, izņemot iekšzemi

C.

Pārējā pasaule

D.

Kopā

MFI

Ne-MFI

MFI

Ne-MFI

 

t. sk. centrālā banka (S.121)

t. sk. noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122)

Valdība (S.13)

Pārējie rezidentu sektori

 

t. sk.: centrālā banka (S.121)

t. sk.: noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122)

Valdība (S.13)

Pārējie rezidentu sektori

Kopā:

e)

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (S.124)

Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības + piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.125+S.126+S.127)

f)

Apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

Pensiju fondi (S.129)

Nefinanšu sabiedrības (S.11)

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes (S.14+S.15)

Kopā:

p)

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (S.124)

Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības + piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.125+S.126+S.127)

f)

Apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

Pensiju fondi (S.129)

Nefinanšu sabiedrības (S.11)

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes (S.14+S.15)

 

t. sk.: CDP (2)

t. sk.: FIS

Kopā

Patēriņa kredīti

Kredīti mājokļa iegādei

Pārējie kredīti

 

t. sk.: CDP (2)

t. sk.: FIS

Kopā

Patēriņa kredīti

Kredīti mājokļa iegādei

Pārējie kredīti

 

t. sk.: PN/S (3)

 

t. sk.: PN/S (3)

AKTĪVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Skaidrā nauda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.e

t. sk. euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kredīti

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

ilgāk par 1 gadu un līdz 5 gadiem

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

ilgāk par 5 gadiem

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

t. sk. grupas iekšējās pozīcijas

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. sindicētie kredīti

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. reversie repo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.e

t. sk.: euro

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

t. sk. atjaunojamie kredīti un pārsnieguma kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

t. sk. norēķinu karšu bezprocentu kredīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

t. sk. norēķinu karšu procentu kredīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

3.

Parāda vērtspapīri turējumā

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

3.e

Euro

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 2 gadiem

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.x

Ārvalstu valūtas

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 1 gadam

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 2 gadiem

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pašu kapitāls

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

5.

Ieguldījumu fondu akcijas/daļas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTF akcijas/daļas

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

Akcijas/daļas ieguldījumu fondos, izņemot NTF

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

6.

Nefinanšu aktīvi (t. sk. pamatlīdzekļi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

7.

Pārējie aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (tikai monetārais zelts)  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

IMF debitoru parādi - aizņēmuma tiesības, SDR, citas prasības  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

2.   tabula

Posteņi, kuriem nepieciešamas ceturkšņa plūsmu korekcijas  (**)

BILANCES POSTEŅI

A.

Iekšzeme

B.

Euro zona, izņemot iekšzemi

C.

Pārējā pasaule

D.

Kopā

MFI

Ne-MFI

MFI

Ne-MFI

Kopā

Kopā

Valdība (S.13)

Pārējie rezidentu sektori

Kopā

Valdība (S.13)

Pārējie rezidentu sektori

 

Bankas

Nebankas

Kopā

Centrālā valdība (S.1311)

Pārējā valdība

Kopā

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (S.124)

Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības + piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.125+S.126+S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

Pensiju fondi (S.129)

Nefinanšu sabiedrības (S.11)

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes (S.14+S.15)

Kopā

Centrālā valdība (S.1311)

Pārējā valdība

Kopā

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (S.124)

Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības + piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.125+S.126+S.127)

Apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

Pensiju fondi (S.129)

Nefinanšu sabiedrības (S.11)

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes (S.14+S.15)

Valdība

Pārējie rezidentu sektori

Kopā

Pavalsts valdība (S.1312)

Vietējā valdība (S.1313)

Sociālā nodrošinājuma fondi (S.1314)

 

 

 

Patēriņa kredīti

Kredīti mājokļa iegādei

Pārējie kredīti

Kopā

Pavalsts valdība (S.1312)

Vietējā valdība (S.1313)

Sociālā nodrošinājuma fondi (S.1314)

 

 

 

Patēriņa kredīti

Kredīti mājokļa iegādei

Pārējie kredīti

Nekustamā īpašuma nodrošinājums

Kopā

 

Nekustamā īpašuma nodrošinājums

 

Nekustamā īpašuma nodrošinājums

 

Nekustamā īpašuma nodrošinājums

Nekustamā īpašuma nodrošinājums

Kopā

 

Nekustamā īpašuma nodrošinājums

 

Nekustamā īpašuma nodrošinājums

 

Nekustamā īpašuma nodrošinājums

PASĪVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Skaidrā nauda apgrozībā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Uz nakti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Ar noteikto termiņu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Repo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

NTF akcijas/daļas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kapitāls un rezerves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Pārējie pasīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. atvasinātie finanšu instrumenti

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

t. sk. uzkrātie procenti par noguldījumiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTĪVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Skaidrā nauda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kredīti

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

#

#

#

 

līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu un līdz 5 gadiem

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 5 gadiem

 

 

 

 

 

#

#

#