Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0071

Komisijas Deleģētā direktīva 2014/71/ES ( 2014. gada 13. marts ), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādā lodmetālā, ko izmanto vienā plašvirsmas grēdotu mikroshēmelementu saskares plaknē Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 148, 20.5.2014, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/71/oj

20.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/76


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA 2014/71/ES

(2014. gada 13. marts),

ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādā lodmetālā, ko izmanto vienā plašvirsmas grēdotu mikroshēmelementu saskares plaknē

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES aizliedz izmantot svinu tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtās.

(2)

SDE (grēdotu mikroshēmelementu) detektora tehnoloģiju izmanto datortomogrāfu (DT) un rentgensistēmu rentgenstaru detektoros. Tas ir izdevīgi pacientiem, jo samazina saņemto starojuma devu. Ražot plašvirsmas SDE detektorus, neizmantojot bezsvina lodmetālus, vēl nav iespējams. Tādēļ svina aizstāšana ar ko citu vai likvidēšana minētajās ierīcēs nav ne zinātniski, ne tehniski iespējama.

(3)

Tādēļ līdz 2019. gada 31. decembrim no aizlieguma būtu jāatbrīvo svina lietošana grēdotos mikroshēmelementos, kuriem vienā DT un rentgensistēmu rentgenstaru detektoros izmantotā saskares plaknē ir vairāk nekā 500 savstarpējo slēgumu. Tā kā medicīnas ierīču un monitoringa un kontroles instrumentu jomā ir salīdzinoši gari inovāciju cikli, tas ir relatīvi īss pārejas periods, kas nevarētu negatīvi ietekmēt inovāciju.

(4)

Saskaņā ar Direktīvā 2011/65/ES paredzēto principu “paredzēts saražoto izstrādājumu remontam”, kura mērķis ir pagarināt ekspluatācijas laiku atbilstīgiem izstrādājumiem pēc to laišanas tirgū, rezerves daļām šo atbrīvojumu piemēro bez laika ierobežojuma arī pēc tā beigu termiņa.

(5)

Tādēļ Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Vēlākais sestā mēneša pēdējā dienā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 13. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumā pievieno šādu 38. punktu:

“38.

Svina lietošana tādā lodmetālā, ko datortomogrāfu un rentgensistēmu rentgenstaru detektoros izmanto vienā saskares plaknē plašvirsmas grēdotos mikroshēmelementos, kur uz vienu saskares plakni ir vairāk nekā 500 savstarpējo slēgumu.

Zaudē spēku 2019. gada 31. decembrī. Pēc norādītā datuma var izmantot to DT un rentgena sistēmu rezerves daļās, kas laistas tirgū pirms 2020. gada 1. janvāra.”


Top