Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0020

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/20/ES ( 2014. gada 6. februāris ), ar ko nosaka Savienības kategorijas bāzes un sertificētiem sēklas kartupeļiem un šīm kategorijām piemērojamos nosacījumus un apzīmējumus Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 38, 7.2.2014, p. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/20/oj

7.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2014/20/ES

(2014. gada 6. februāris),

ar ko nosaka Savienības kategorijas bāzes un sertificētiem sēklas kartupeļiem un šīm kategorijām piemērojamos nosacījumus un apzīmējumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Direktīvu 93/17/EEK (2) tika ieviesti noteikumi par Savienības bāzes sēklas kartupeļu kategorijām.

(2)

Tā kā sēklas kartupeļu ražošanas sistēmās notiek strauja tehnoloģiju un zinātnes attīstība un plašāka tirdzniecība ar sēklas kartupeļiem iekšējā tirgū, būtu vēlams šos noteikumus pielāgot. Ņemot vērā nozares attīstību, šie noteikumi būtu jāpiemēro arī sertificētiem sēklas kartupeļiem.

(3)

Šiem noteikumiem būtu jāattiecas uz vienotu apzīmējumu piešķiršanu Savienības kategorijām. Turklāt tajos būtu jāietver nosacījumi jebkuras attiecīgās Savienības kategorijas sēklas kartupeļu un sēklas kartupeļu partiju laišanai tirgū. Attiecīgi šiem nosacījumiem būtu jāattiecas uz kaitīgo organismu klātbūtni, kartupeļiem, kas pieder pie citas šķirnes, un kartupeļiem ar bojājumiem, sažuvumiem, augsni vai svešķermeņiem.

(4)

Šajā direktīvā noteiktas stingrākas prasības Savienības kategorijām, tādēļ vairs nav vajadzīga prasība, ka augošas kultūras audzē audzēšanai izmantotajā augsnē, kurā trīs gadus nav audzēti kartupeļi, un ka tajā jāveic vismaz divas oficiālas pārbaudes.

(5)

Kopš Direktīvas 2002/56/EK pieņemšanas ir iegūti zinātniski apliecinājumi par saistību starp sēklas kartupeļu paaudžu skaitu un kaitīgo organismu klātbūtnes līmeni tajos. Paaudžu skaita ierobežošana ir nepieciešama, lai mazinātu latentā formā esošo kaitīgo organismu izraisīto fitosanitāro risku. Šāds ierobežojums ir vajadzīgs, lai mazinātu minēto risku, un tā vietā nav pieejami citi mazāk stingri alternatīvi pasākumi. Pieredze liecina, ka attiecībā uz Savienības kategorijām S, SE un E būtu jāatļauj maksimālais paaudžu skaits katrai no šīm Savienības kategorijām. Lai nodrošinātu, ka tiek izpildītas pamatprasības, šīs prasības būtu jāuzskata par izpildītām, tikai pamatojoties uz oficiālu pārbaudi.

(6)

Tādēļ Direktīva 93/17/EEK būtu jāatceļ.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairojamā materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Savienības kategorijas bāzes sēklas kartupeļiem

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka bāzes sēklas kartupeļus var laist tirgū kā “Savienības kategoriju S”, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

oficiālā pārbaudē atzīts, ka kartupeļi atbilst nosacījumiem, kas noteikti I pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā; un

b)

oficiālā pārbaudē atzīts, ka kartupeļu partijas atbilst nosacījumiem, kas noteikti minētā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka bāzes sēklas kartupeļus var laist tirgū kā “Savienības kategoriju SE”, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

oficiālā pārbaudē atzīts, ka kartupeļi atbilst nosacījumiem, kas noteikti I pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā; un

b)

oficiālā pārbaudē atzīts, ka kartupeļu partijas atbilst nosacījumiem, kas noteikti minētā pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka bāzes sēklas kartupeļus var laist tirgū kā “Savienības kategoriju E”, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

oficiālā pārbaudē atzīts, ka kartupeļi atbilst nosacījumiem, kas noteikti I pielikuma 3. punkta a) apakšpunktā; un

b)

oficiālā pārbaudē atzīts, ka kartupeļu partijas atbilst nosacījumiem, kas noteikti minētā pielikuma 3. punkta b) apakšpunktā.

2. pants

Savienības kategorijas sertificētiem sēklas kartupeļiem

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka sertificētus sēklas kartupeļus var laist tirgū kā “Savienības kategoriju A”, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

oficiālā pārbaudē atzīts, ka kartupeļi atbilst nosacījumiem, kas noteikti II pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā; un

b)

oficiālā pārbaudē atzīts, ka kartupeļu partijas atbilst nosacījumiem, kas noteikti minētā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka sertificētus sēklas kartupeļus var laist tirgū kā “Savienības kategoriju B”, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

oficiālā pārbaudē atzīts, ka kartupeļi atbilst nosacījumiem, kas noteikti II pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā; un

b)

oficiālā pārbaudē atzīts, ka kartupeļu partijas atbilst nosacījumiem, kas noteikti minētā pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā.

3. pants

Informācija Komisijai

Dalībvalstis informē Komisiju par to, ciktāl tās piemēro attiecīgās Savienības kategorijas, sertificējot savu produkciju.

4. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2015. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstis minētos noteikumus piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Atcelšana

Direktīvu 93/17/EEK atceļ no 2016. gada 1. janvāra.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 6. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 60. lpp.

(2)  Komisijas 1993. gada 30. marta Direktīva 93/17/EEK, kurā noteiktas Kopienas bāzes sēklas kartupeļu kategorijas, tām piemērojamie nosacījumi un to apzīmējumi (OV L 106, 30.4.1993., 7. lpp.).


I PIELIKUMS

Nosacījumi bāzes sēklas kartupeļiem

1.

Nosacījumi “Savienības kategorijas S” bāzes sēklas kartupeļiem ir šādi:

a)

nosacījumi attiecībā uz sēklas kartupeļiem:

i)

šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu augu skaits kopā nepārsniedz 0,1 %;

ii)

ar melnkāju slimo augošu augu skaits nepārsniedz 0,1 %;

iii)

ataudzējumā augu skaits ar vīrusu infekcijas pazīmēm nepārsniedz 1,0 %;

iv)

augu skaits, kam konstatēti kartupeļu mozaīkas simptomi, un to augu skaits, kam konstatēti lapu ritināšanās vīrusa simptomi, kopā nepārsniedz 0,2 %;

v)

attiecībā uz pirmsbāzes kartupeļiem uz lauka un bāzes kartupeļiem maksimālais paaudžu skaits ir piecas;

vi)

ja uz oficiālās etiķetes paaudze nav norādīta, attiecīgos kartupeļus uzskata par piederīgiem pie piektās paaudzes;

b)

piemaisījumu, bojājumu un slimību pielaides attiecībā uz partijām:

i)

sēklas kartupeļi, ko skārusi puve, izņemot gaišo gredzenpuvi vai tumšo gredzenpuvi, nepārsniedz 0,5 masas %, kurā sēklas kartupeļi, ko skārusi slapjā puve, nepārsniedz 0,2 masas %;

ii)

sēklas kartupeļi, kurus skāris melnais kraupis vairāk nekā 10 % no virsmas, nepārsniedz 5,0 masas %;

iii)

sēklas kartupeļi, kurus skāris parastais kraupis vairāk nekā trešo daļu no virsmas, nepārsniedz 5,0 masas %;

iv)

sēklas kartupeļi, kurus skāris irdenais kraupis vairāk nekā 10 % no virsmas, nepārsniedz 3,0 masas %;

v)

pārliekas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ sačokurojušies bumbuļi nepārsniedz 1,0 masas %;

vi)

sēklas kartupeļi ar ārējiem bojājumiem, tostarp nepareizas formas vai bojāti bumbuļi, nepārsniedz 3,0 masas %;

vii)

zemes un svešķermeņu piejaukums nepārsniedz 1,0 masas %;

viii)

kopējais sēklas kartupeļu procentuālais daudzums, uz kuriem attiecas pielaide, kas minēta no i) līdz vi) punktam, nepārsniedz 6,0 masas %.

2.

Nosacījumi “Savienības kategorijas SE” bāzes sēklas kartupeļiem ir šādi:

a)

nosacījumi attiecībā uz sēklas kartupeļiem:

i)

šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu augu skaits kopā nepārsniedz 0,1 %;

ii)

ar melnkāju slimo augošu augu skaits nepārsniedz 0,5 %;

iii)

ataudzējumā augu skaits ar vīrusu infekcijas pazīmēm nepārsniedz 2,0 %;

iv)

augu skaits, kam konstatēti kartupeļu mozaīkas simptomi vai lapu ritināšanās vīrusa simptomi, nepārsniedz 0,5 %;

v)

attiecībā uz pirmsbāzes kartupeļiem uz lauka un bāzes kartupeļiem maksimālais paaudžu skaits ir sešas;

vi)

ja uz oficiālās etiķetes paaudze nav norādīta, attiecīgos kartupeļus uzskata par piederīgiem pie sestās paaudzes;

b)

piemaisījumu, bojājumu un slimību pielaides attiecībā uz partijām:

i)

sēklas kartupeļi, ko skārusi puve, izņemot gaišo gredzenpuvi vai tumšo gredzenpuvi, nepārsniedz 0,5 masas %, kurā sēklas kartupeļi, ko skārusi slapjā puve, nepārsniedz 0,2 masas %;

ii)

sēklas kartupeļi, kurus skāris melnais kraupis vairāk nekā 10 % no virsmas, nepārsniedz 5,0 masas %;

iii)

sēklas kartupeļi, kurus skāris parastais kraupis vairāk nekā trešo daļu no virsmas, nepārsniedz 5,0 masas %;

iv)

sēklas kartupeļi, kurus skāris irdenais kraupis vairāk nekā 10 % no virsmas, nepārsniedz 3,0 masas %;

v)

pārliekas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ sačokurojušies bumbuļi nepārsniedz 1,0 masas %;

vi)

sēklas kartupeļi ar ārējiem bojājumiem, tostarp nepareizas formas vai bojāti bumbuļi, nepārsniedz 3,0 masas %;

vii)

zemes un svešķermeņu piejaukums nepārsniedz 1,0 masas %;

viii)

kopējais sēklas kartupeļu procentuālais daudzums, uz kuriem attiecas pielaide, kas minēta no i) līdz vi) punktam, nepārsniedz 6,0 masas %.

3.

Nosacījumi “Savienības kategorijas E” bāzes sēklas kartupeļiem ir šādi:

a)

nosacījumi attiecībā uz sēklas kartupeļiem:

i)

šķirnei netipisko augošo augu skaits un citu šķirņu augu skaits kopā nepārsniedz 0,1 %;

ii)

ar melnkāju slimo augošu augu skaits nepārsniedz 1,0 %;

iii)

ataudzējumā augu skaits ar vīrusu infekcijas pazīmēm nepārsniedz 4,0 %;

iv)

augu skaits, kam konstatēti kartupeļu mozaīkas simptomi vai lapu ritināšanās vīrusa simptomi, nepārsniedz 0,8 %;

v)

attiecībā uz pirmsbāzes kartupeļiem uz lauka un bāzes kartupeļiem maksimālais paaudžu skaits ir septiņas;

vi)

ja uz oficiālās etiķetes paaudze nav norādīta, attiecīgos kartupeļus uzskata par piederīgiem pie septītās paaudzes;

b)

piemaisījumu, bojājumu un slimību pielaides attiecībā uz partijām:

i)

sēklas kartupeļi, ko skārusi puve, izņemot gaišo gredzenpuvi vai tumšo gredzenpuvi, nepārsniedz 0,5 masas %, kurā sēklas kartupeļi, ko skārusi slapjā puve, nepārsniedz 0,2 masas %;

ii)

sēklas kartupeļi, kurus skāris melnais kraupis vairāk nekā 10 % no virsmas, nepārsniedz 5,0 masas %;

iii)

sēklas kartupeļi, kurus skāris parastais kraupis vairāk nekā trešo daļu no virsmas, nepārsniedz 5,0 masas %;

iv)

sēklas kartupeļi, kurus skāris irdenais kraupis vairāk nekā 10 % no virsmas, nepārsniedz 3,0 masas %;

v)

pārliekas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ sačokurojušies bumbuļi nepārsniedz 1,0 masas %;

vi)

sēklas kartupeļi ar ārējiem bojājumiem, tostarp nepareizas formas vai bojāti bumbuļi, nepārsniedz 3,0 masas %;

vii)

zemes un svešķermeņu piejaukums nepārsniedz 1,0 masas %;

viii)

kopējais sēklas kartupeļu procentuālais daudzums, uz kuriem attiecas pielaide, kas minēta no i) līdz vi) punktam, nepārsniedz 6,0 masas %.


II PIELIKUMS

Minimālie nosacījumi sertificētiem sēklas kartupeļiem

1.

Nosacījumi “Savienības kategorijas A” sertificētiem sēklas kartupeļiem ir šādi:

a)

nosacījumi attiecībā uz sēklas kartupeļiem:

i)

šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu augu skaits kopā nepārsniedz 0,2 %;

ii)

ar melnkāju slimo augošu augu skaits nepārsniedz 2,0 %;

iii)

ataudzējumā augu skaits ar vīrusu infekcijas pazīmēm nepārsniedz 8,0 %;

iv)

augu skaits, kam konstatēti kartupeļu mozaīkas simptomi vai lapu ritināšanās vīrusa simptomi, nepārsniedz 2,0 %;

b)

piemaisījumu, bojājumu un slimību pielaides attiecībā uz partijām:

i)

sēklas kartupeļi, ko skārusi puve, izņemot gaišo gredzenpuvi vai tumšo gredzenpuvi, nepārsniedz 0,5 masas %, kurā sēklas kartupeļi, ko skārusi slapjā puve, nepārsniedz 0,2 masas %;

ii)

sēklas kartupeļi, kurus skāris melnais kraupis vairāk nekā 10 % no virsmas, nepārsniedz 5,0 masas %;

iii)

sēklas kartupeļi, kurus skāris parastais kraupis vairāk nekā trešo daļu no virsmas, nepārsniedz 5,0 masas %;

iv)

sēklas kartupeļi, kurus skāris irdenais kraupis vairāk nekā 10 % no virsmas, nepārsniedz 3,0 masas %;

v)

pārliekas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ sačokurojušies bumbuļi nepārsniedz 1,0 masas %;

vi)

sēklas kartupeļi ar ārējiem bojājumiem, tostarp nepareizas formas vai bojāti bumbuļi, nepārsniedz 3,0 masas %;

vii)

zemes un svešķermeņu piejaukums nepārsniedz 2,0 masas %;

viii)

kopējais sēklas kartupeļu procentuālais daudzums, uz kuriem attiecas pielaide, kas minēta no i) līdz vi) punktam, nepārsniedz 8,0 masas %.

2.

Nosacījumi “Savienības kategorijas B” sertificētiem sēklas kartupeļiem ir šādi:

a)

nosacījumi attiecībā uz sēklas kartupeļiem:

i)

šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu augu skaits kopā nepārsniedz 0,5 %;

ii)

ar melnkāju slimo augošu augu skaits nepārsniedz 4,0 %;

iii)

ataudzējumā augu skaits ar vīrusu infekcijas pazīmēm nepārsniedz 10,0 %;

iv)

augu skaits, kam konstatēti kartupeļu mozaīkas simptomi vai lapu ritināšanās vīrusa simptomi, nepārsniedz 6,0 %;

b)

piemaisījumu, bojājumu un slimību pielaides attiecībā uz partijām:

i)

sēklas kartupeļi, ko skārusi puve, izņemot gaišo gredzenpuvi vai tumšo gredzenpuvi, nepārsniedz 0,5 masas %, kurā sēklas kartupeļi, ko skārusi slapjā puve, nepārsniedz 0,2 masas %;

ii)

sēklas kartupeļi, kurus skāris melnais kraupis vairāk nekā 10 % no virsmas, nepārsniedz 5,0 masas %;

iii)

sēklas kartupeļi, kurus skāris parastais kraupis vairāk nekā trešo daļu no virsmas, nepārsniedz 5,0 masas %;

iv)

sēklas kartupeļi, kurus skāris irdenais kraupis vairāk nekā 10 % no virsmas, nepārsniedz 3,0 masas %;

v)

pārliekas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ sačokurojušies bumbuļi nepārsniedz 1,0 masas %;

vi)

sēklas kartupeļi ar ārējiem bojājumiem, tostarp nepareizas formas vai bojāti bumbuļi, nepārsniedz 3,0 masas %;

vii)

zemes un svešķermeņu piejaukums nepārsniedz 2,0 masas %;

viii)

kopējais sēklas kartupeļu procentuālais daudzums, uz kuriem attiecas pielaide, kas minēta no i) līdz vi) punktam, nepārsniedz 8,0 masas %.


Top