EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0896

2014/896/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 10. decembris ), ar ko nosaka formātu, kādā dalībvalstis sniedz informāciju par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9335) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 355, 12.12.2014, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/896/oj

12.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 355/55


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 10. decembris),

ar ko nosaka formātu, kādā dalībvalstis sniedz informāciju par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9335)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/896/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīvu 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ Padomes Direktīvu 96/82/EK (1), un jo īpaši tās 21. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2012/18/ES 21. panta 2. punkts pieprasa, lai dalībvalstis līdz 2019. gada 30. septembrim un pēc tam reizi četros gados sniedz pārskatu par šīs direktīvas īstenošanu.

(2)

Komisija ir izstrādājusi aptaujas anketu, lai noteiktu informācijas kopumu, kas dalībvalstīm jādara pieejams saistībā ar ziņošanu par direktīvas īstenošanu.

(3)

Pirmajam pārskata periodam būtu jāaptver laikposms no 2015. gada 1. jūnija – dienas, kad direktīva ir pilnībā piemērojama dalībvalstīs, – līdz 2018. gada 31. decembrim, tādējādi dodot dalībvalstīm nepieciešamo laiku izvērtēt savākto informāciju un iesniegt to Komisijai līdz 2019. gada 30. septembrim. Turpmākie četru gadu pārskata periodi aptvers laikposmu no pārskata perioda pirmā gada 1. janvāra līdz pārskata perioda ceturtā gada 31. decembrim.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/82/EK (2) 22. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis ziņo par Direktīvas 2012/18/ES īstenošanu saskaņā ar minētās direktīvas 21. panta 2. punktu, atbildot uz aptaujas anketas jautājumiem, kas izklāstīti šā lēmuma pielikumā (3).

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 10. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karmenu VELLA


(1)  OV L 197, 24.7.2012., 1. lpp.

(2)  Padomes 1996. gada 9. decembra Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas (OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.).

(3)  Pieejama arī Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/seveso/.


PIELIKUMS

ANKETA

1.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.

Sniedziet informāciju par galvenajām kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par Direktīvas 2012/18/ES izpildi. Informācijai būtu jāaptver vismaz kontaktinformācija un galvenie uzdevumi (drošības pārskatu pārraudzība, zemes izmantošanas plānošana, domino efekts, ārējo avārijas rīcības plānu izveide un īstenošana, inspekcijas, sabiedrības informēšana, sankcijas). Alternatīvi: ja ievērojamas izmaiņas nav notikušas, atsaucieties uz iepriekšējo pārskatu.

2.

Norādiet, kad pēdējo reizi atjaunināta informācija par uzņēmumiem saistībā ar to iekļaušanu (e)SPIRS datubāzē.

2.   DOMINO EFEKTS (DIREKTĪVAS 2012/18/ES 9. PANTS)

Cik uzņēmumu grupu pārskata perioda beigās saskaņā ar Direktīvas 2012/18/ES 9. pantu bija identificētas kā tādas, kurās lielu avāriju risks vai sekas var būt paaugstinātas šādu uzņēmumu ģeogrāfiskā novietojuma vai tuvuma dēļ vai tajos esošo bīstamo vielu krājumu dēļ?

3.   DROŠĪBAS PĀRSKATI (DIREKTĪVAS 2012/18/ES 10. PANTS)

1.

Vai visi augstākā līmeņa uzņēmumi, uz kuriem attiecās šī prasība pārskata periodā, ir iesnieguši drošības pārskatu? Ja nav, cik uzņēmumu to nav izdarījuši?

2.

Vai visi drošības pārskati ir atjaunināti pēdējos piecos gados? Ja nav, cik augstākā līmeņa uzņēmumu, uz kuriem attiecās šī prasība, nav atjauninājuši drošības pārskatu?

4.   AVĀRIJAS RĪCĪBAS PLĀNI (DIREKTĪVAS 2012/18/ES 12. PANTS)

1.

Vai ārējie avārijas rīcības plāni ir izstrādāti visiem augstākā līmeņa uzņēmumiem, uz kuriem attiecās šī prasība pārskata periodā? Ja nav, cik augstākā līmeņa uzņēmumiem nav izstrādātu ārējo avārijas rīcības plānu?

2.

Cik ir tādu augstākā līmeņa uzņēmumu, par kuriem valsts iestādes ir nolēmušas, ka tiem nav nepieciešams izstrādāt ārējo avārijas rīcības plānu saskaņā ar Direktīvas 2012/18/ES 12. panta 8. punktu?

3.

Ja atbilde uz 4.2. jautājumu ir viens vai vairāki, sniedziet pamatojumu, ko katrā atsevišķā gadījumā ir iesniegušas attiecīgās kompetentās iestādes.

4.

Vai visiem augstākā līmeņa uzņēmumiem ārējie avārijas rīcības plāni ir pārbaudīti pēdējo trīs gadu laikā? Ja nav, cik gadījumos ārējais avārijas rīcības plāns nav pārbaudīts?

5.

Norādiet, kādi bija galvenie noteikumi ārējo avārijas rīcības plānu sabiedriskajai apspriešanai ar ieinteresēto sabiedrības daļu.

6.

Sniedziet īsu paskaidrojumu, kā notiek ārējo avārijas rīcības plānu pārbaude (piemēram, daļēja pārbaude, pilnīga pārbaude, iesaistot avārijas dienestus, izmantojot datorus utt.). Norādiet, kādi kritēriji tika izmantoti, izvērtējot ārējā avārijas rīcības plāna piemērotību.

5.   ZEMES IZMANTOŠANAS PLĀNOŠANA (DIREKTĪVAS 2012/18/ES 13. UN 15. PANTS)

1.

Vai pārskata periodā ir notikusi apspriešana ar ieinteresēto sabiedrības daļu par ikvienu konkrēto atsevišķo projektu (jauni uzņēmumi, būtiski pārveidojumi jau pastāvošajos uzņēmumos, teritorijas attīstīšana pastāvošo uzņēmumu tuvumā), un vai ir notikusi sabiedriskā apspriešana par vispārējiem plāniem vai programmām saistībā ar jauniem uzņēmumiem vai jaunām norisēm pastāvošo uzņēmumu apkārtnē? Ja nav, sniedziet kopsavilkuma ziņojumu par galvenajiem iemesliem gadījumos, kad sabiedriskā apspriešana nav notikusi.

2.

Pēc izvēles: vai jūsu valsts tiesību aktos ir paredzētas saskaņotas vai kopējas procedūras prasību izpildei par zemes izmantošanas plānošanu saskaņā ar Seveso un prasības, kas izriet no citiem tiesību aktiem, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2011/92/ES (1) un 2001/42/EK (2)?

6.   INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBAS PASĀKUMIEM (DIREKTĪVAS 2012/18/ES 14. PANTS UN V PIELIKUMS)

1.

Vai pēdējo piecu gadu laikā attiecībā uz visiem augstākā līmeņa uzņēmumiem ir bijusi publiski un aktīvi pieejama informācija par drošības pasākumiem un atbilstošu rīcību lielas avārijas gadījumā? Ja nav, par cik daudziem augstākā līmeņa uzņēmumiem šāda informācija nebija pieejama?

2.

Norādiet, kurš (operators, iestādes) un, ja iespējams, ar kādiem līdzekļiem (piemēram, operatoru vai iestāžu brošūras, skrejlapas, elektroniskais pasts, SMS) dara pieejamu 6.1. jautājumā minēto informāciju.

3.

Vai informācija, kas uzskaitīta Direktīvas 2012/18/ES V pielikumā, ir visiem uzņēmumiem pastāvīgi pieejama, tostarp elektroniski, un vai vajadzības gadījumā tā tiek atjaunināta? Ja nav, norādiet, cik liels ir to uzņēmumu īpatsvars, attiecībā uz kuriem atbilde ir negatīva, un kādi pasākumi ir veikti trūkumu novēršanai.

4.

Norādiet, kurš (operators, iestādes) un, ja iespējams, ar kādiem līdzekļiem (piemēram, operatoru vai iestāžu brošūras, tīmekļa vietnes) dara pastāvīgi pieejamu 6.3. jautājumā minēto informāciju.

5.

Cik uzņēmumiem pārskata perioda beigās tiek uzskatīts, ka ir smagu nelaimes gadījumu risks ar pārrobežu ietekmi? Cik ir tādu gadījumu, kad attiecīgā informācija ir sniegta potenciāli skartajai dalībvalstij?

7.   INSPEKCIJAS (DIREKTĪVAS 2012/18/ES 20. PANTS)

1.

Kādā līmenī vai līmeņos ir izstrādāti inspekciju plāni? Vai tie ir bijuši publiski pieejami, vai arī sabiedrība ir elektroniski informēta par to, kur pēc pieprasījuma var saņemt detalizētāku informāciju par inspekciju plānu? Pēc izvēles: ja tie ir publicēti internetā, norādiet saiti.

2.

Vai plānoto inspekciju programmas, tostarp objektu apmeklējumu biežums, ir izstrādātas visiem uzņēmumiem? Vai ir publiskots pēdējā apmeklējuma datums vai norāde par to, kur šo informāciju var iegūt elektroniskā formātā? Pēc izvēles: ja tas ir publicēts internetā, norādiet saiti.

3.

Cik daudziem augstākā līmeņa uzņēmumiem inspekcijas programma, tostarp objektu apmeklējumu biežums, pamatojas uz attiecīgā uzņēmuma sistemātisku lielas avārijas bīstamības novērtējumu? Cik uzņēmumos notiek ikgadējie objektu apmeklējumi?

4.

Cik daudziem zemākā līmeņa uzņēmumiem inspekcijas programma, tostarp objektu apmeklējumu biežums, pamatojas uz attiecīgā uzņēmuma sistemātisku lielas avārijas bīstamības novērtējumu? Cik uzņēmumos notiek objektu apmeklējumi vismaz reizi trijos gados?

5.

Vai valsts tiesību aktos vai administratīvajās norādēs ir paredzētas inspekcijas, kas ir koordinētas vai kopīgas ar tām inspekcijām, kuras veic saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem (piemēram, Rūpniecisko emisiju direktīvu jeb RED)?

8.   IZMANTOŠANAS AIZLIEGUMS, SANKCIJAS UN CITI PIESPIEDU LĪDZEKĻI (DIREKTĪVAS 2012/18/ES 19. UN 28. PANTS)

1.

Cik daudzi uzņēmumi pārskata periodā ir bijuši pakļauti izmantošanas aizliegumam vai aizliegumam nodot ekspluatācijā?

2.

Cik daudz cita veida piespiedu pasākumu ir veikti pārskata periodā? Norādiet visbiežāk izmantotos darbību veidus (piemēram, izmantošanas aizliegums, administratīvais sods, sankcija vai cits pasākums). Ja iespējams, sniedziet statistikas iedalījumu.

9.   IESPĒJAS VĒRSTIES TIESĀS (DIREKTĪVAS 2012/18/ES 23. PANTS)

Paskaidrojiet, kā tiek nodrošināta Direktīvas 2012/18/ES 23. panta ievērošana attiecībā uz iespējām vērsties tiesās, un aprakstiet pieredzi saistībā ar šā panta piemērošanu pārskata periodā.

10.   PAPILDINFORMĀCIJA

Pēc izvēles: sniedziet jebkādu ar Seveso saistītu vispārīgu papildinformāciju, īstenošanas pieredzi, pārskatus u. tml., kas varētu interesēt sabiedrību un ko varētu publiskot saistībā ar šādiem jautājumiem:

a)

pieredze, kas gūta no nelaimes gadījumiem un negadījumiem, lai novērstu to atkārtošanos;

b)

IT rīki, ko izmanto, lai uzraudzītu direktīvas īstenošanu un datu apmaiņu;

c)

vajadzības gadījumā – jebkuri noteikumi, kas, līdzīgi Seveso, skar paziņojumus par darbībām, prasības attiecībā uz drošības pārvaldību, drošības pārskatus, sabiedrības informēšanu, avārijas rīcības plānošanu un inspekcijas un kurus piemēro iekārtām un darbībām, uz kurām neattiecas Direktīva 2012/18/ES, piemēram, cauruļvadiem, ostām, šķirotavām, atkrastes iekārtām, gāzes izpētē, ieguvē u. c.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.).


Top