EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0763

2014/763/ES: Komisijas Lēmums ( 2014. gada 24. oktobris ), ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai absorbējošiem higiēnas produktiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7735) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 320, 6.11.2014, p. 46–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/763/oj

6.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/46


KOMISIJAS LĒMUMS

(2014. gada 24. oktobris),

ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai absorbējošiem higiēnas produktiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7735)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/763/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 ES ekomarķējumu var piešķirt produktiem, kam visā to aprites ciklā ir samazināta ietekme uz vidi.

(2)

Regula (EK) Nr. 66/2010 paredz noteikt konkrētus ES ekomarķējuma kritērijus katrai produktu grupai.

(3)

Šiem kritērijiem un ar tiem saistītajām novērtēšanas un verifikācijas prasībām vajadzētu būt spēkā četrus gadus no šā lēmuma pieņemšanas dienas, ņemot vērā šīs produktu grupas inovācijas ciklu.

(4)

Tā kā absorbējošu higiēnas produktu kopējo ietekmi uz vidi var būtiski ietekmēt materiālu patēriņš, ir lietderīgi noteikt ES ekomarķējuma kritērijus šai produktu grupai. Šiem kritērijiem jo īpaši vajadzētu veicināt materiālu ilgtspējīgu ieguvi, ierobežot bīstamu vielu izmantošanu un sekmēt tādu augstas kvalitātes un veiktspējas produktu radīšanu, kuri ir piemēroti lietošanai un izstrādāti tā, lai samazinātu atkritumu rašanos.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 16. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Produktu grupu “absorbējoši higiēnas produkti” veido zīdaiņu autiņbiksītes, higiēniskās paketes, tamponi un ieliktnīši zīdīšanas periodam (krūšturu ieliktnīši), kas ir vienreizlietojami produkti un sastāv no dabīgu šķiedru un polimēru kombinācijas, kurā šķiedras veido mazāk nekā 90 % no masas (izņemot tamponu gadījumā).

2.   Produktu grupa neietver ne inkontinences līdzekļus, ne arī citu veidu ražojumus, uz kuriem attiecas Padomes Direktīva 93/42/EEK (2).

2. pants

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“celulozes pulpa” ir šķiedrains materiāls, kas galvenokārt sastāv no celulozes un ko iegūst, lignocelulozes materiālus apstrādājot ar vienu vai vairākiem šķiedrošanas un/vai balināšanas ķimikāliju ūdens šķīdumiem;

2)

“optisks balinātājs” un “fluorescējošs baltināšanas līdzeklis” ir jebkura piedeva, ko izmanto vienīgi materiāla baltināšanai vai optiskai balināšanai;

3)

“plastmasas materiāli” jeb “plastmasa” ir sintētiski polimēri, kuriem var būt pievienotas piedevas vai citas vielas un kurus var veidot un izmantot par galamateriālu un izstrādājumu struktūras pamatelementu;

4)

“sintētiski polimēri” ir lielmolekulāras vielas, izņemot celulozes pulpu, kuras ar nolūku iegūst vai nu polimerizācijas procesā, vai ķīmiski modificējot dabīgas vai sintētiskas makromolekulas, vai mikrobioloģiskā fermentācijā;

5)

“īpaši augstas absorbcijas polimēri” ir sintētiski polimēri, kas izstrādāti, lai absorbētu un aizturētu šķidruma daudzumu, kas ievērojami pārsniedz pašu polimēru masu.

3. pants

Regulā (EK) Nr. 66/2010 paredzēto ES ekomarķējumu piešķir tikai tādiem produktiem, kuri pieder pie šā lēmuma 1. pantā noteiktās produktu grupas “absorbējoši higiēnas produkti” un atbilst šā lēmuma pielikumā noteiktajiem kritērijiem un ar tiem saistītajām novērtēšanas un verifikācijas prasībām.

4. pants

Produktu grupai “absorbējoši higiēnas produkti” piemērojamie kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā četrus gadus no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

5. pants

Administratīviem mērķiem produktu grupai “absorbējoši higiēnas produkti” piešķir kodu “047”.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 24. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.

(2)  Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm (OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.).


PIELIKUMS

NOVĒRTĒŠANAS UN VERIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

Konkrētas novērtēšanas un verifikācijas prasības ir norādītas katram kritērijam atsevišķi.

Ja pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz deklarācijas, dokumentācija, analīžu rezultāti, testēšanas pārskati vai citi pierādījumi par atbilstību kritērijiem, tos var sagatavot pieteikuma iesniedzējs vai piegādātājs, vai abi.

Kompetentās iestādes pirmām kārtām atzīst tādus testus, kas ir akreditēti saskaņā ar ISO 17025, un tādu struktūru veiktu verifikāciju, kas ir akreditētas saskaņā ar NE 45011 standartu vai tam pielīdzināmu starptautisku standartu.

Vajadzības gadījumā var izmantot citas testēšanas metodes nekā tās, kuras ir norādītas katram kritērijam, ja pieteikumu novērtējošā kompetentā iestāde atzīst šādas metodes par līdzvērtīgām.

Attiecīgos gadījumos kompetentās iestādes var pieprasīt iesniegt apliecinošus dokumentus un var veikt neatkarīgu verifikāciju.

Priekšnoteikums ir tāds, ka produktam jāatbilst visām tās valsts (valstu) attiecīgajām juridiskajām prasībām, kurā (kurās) produktu paredzēts laist tirgū. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par produkta atbilstību šai prasībai.

ES EKOMARĶĒJUMA KRITĒRIJI

Kritēriji ES ekomarķējuma piešķiršanai absorbējošiem higiēnas produktiem:

1.

Produkta apraksts

2.

Pūkveida pulpa

3.

Celulozes mākslīgās šķiedras (tostarp viskozes šķiedras, modālviskozes šķiedras, liocela šķiedras, kupro šķiedras, triacetātšķiedras)

4.

Kokvilna un citas dabīgas celuloziskas sēklu lidpūku šķiedras

5.

Plastmasas materiāli un īpaši augstas absorbcijas polimēri

6.

Citi materiāli un sastāvdaļas

7.

Aizliegta vai ierobežota lietojuma vielas un maisījumi

8.

Materiālu izmantošanas efektivitāte ražošanas posmā

9.

Norādes par produktu izmešanu

10.

Produkta piemērotība lietošanai un kvalitāte

11.

Sociālie aspekti

12.

Informācija ES ekomarķējumā

ES ekomarķējuma kritēriji atbilst to tirgū pieejamo absorbējošo higiēnas produktu parametriem, kuriem ir vislabākie ekoloģiskie raksturlielumi.

1. kritērijs. Produkta apraksts

Produkta un iepakojuma aprakstu (kurā norāda produkta nosaukumu, klasifikāciju, funkcijas) iesniedz kopā ar informāciju par visiem šiem parametriem:

produkta un iepakojuma kopējā masa,

produkta ražošanā izmantotās sastāvdaļas, materiāli un piedevas, katra šā elementa masa un CAS numurs, ja tāds ir.

Produkta masu norāda arī uz iepakojuma.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz produkta paraugu un pārskatu, kurā sniegts produkta un katras izmantotās sastāvdaļas, materiāla un piedevas tehniskais apraksts un masa.

2. kritērijs. Pūkveida pulpa

2.1.   Izcelsme

Visai pulpas šķiedrai jābūt piešķirtiem derīgiem piegādes ķēdes sertifikātiem, ko izdevusi neatkarīga sertifikācijas sistēma, piemēram, FSC, PEFC vai tām pielīdzināma sistēma.

Vismaz 25 % pulpas šķiedras jābūt piešķirtiem derīgiem ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas sertifikātiem, ko izdevusi neatkarīga sertifikācijas sistēma, piemēram, FSC, PEFC vai tām pielīdzināma sistēma.

Atlikušajai pulpas šķiedras daļai piemēro verifikācijas sistēmu, kas nodrošina, ka tās izcelsme ir likumīga un ka tā atbilst citām sertifikācijas sistēmas prasībām attiecībā uz nesertificēto materiālu.

Sertifikācijas iestādēm, kas izdod mežu apsaimniekošanas un/vai piegādes ķēdes sertifikātus, jābūt akreditētām/atzītām attiecīgajā sertifikācijas sistēmā.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs no pulpas ražotāja(-iem) saņem derīgus, neatkarīgi sertificētus piegādes ķēdes sertifikātus, kas apliecina, ka koksnes šķiedru ieguvei izmantotie augi ir audzēti saskaņā ar ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas principiem un/vai ka šķiedras ir iegūtas no likumīgiem un kontrolētiem avotiem. FSC, PEFC vai tām pielīdzināmas sistēmas ir uzskatāmas par neatkarīgām sertifikācijas sistēmām.

2.2.   Balināšana

Produktā izmantotā pulpa nedrīkst būt balināta ar gāzveida hloru. Kopējais adsorbējamo organisko halogēnsavienojumu (AOH) emisiju daudzums, kas rodas pulpas ražošanā, nedrīkst pārsniegt 0,170 kg uz gaissausa materiāla tonnu (GMT).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pulpas ražotāja izsniegtu deklarāciju, kas apliecina, ka nav izmantots gāzveida hlors, kā arī testēšanas pārskatu, kas apliecina atbilstību AOH robežvērtībai. Par pieņemamām testēšanas metodēm ir uzskatāma ISO 9562 vai tai pielīdzināmā EPA 1650C metode, un pārskatam pievieno sīkus aprēķinus, kas apliecina atbilstību šai prasībai, kā arī attiecīgos apliecinošos dokumentus.

Apliecinošajos dokumentos iekļauj norādi par mērījumu biežumu. AOH mēra tikai tajos ražošanas procesos, kuros pulpas balināšanai izmanto hlora savienojumus.

Mērījumus veic nefiltrēta un nenostādināta ūdens paraugiem pēc attīrīšanas ražotnē vai kopējās attīrīšanas iekārtās.

Mērījumu periods ilgst 12 ražošanas mēnešus. Mērījumus veic katru mēnesi, un tiem izmanto reprezentatīvus apvienotos paraugus (apvienoto paraugu iegūst 24 stundu ilgā paraugu ņemšanas periodā).

Ja ražotne ir jauna vai pārbūvēta vai ir mainīts ražošanas process, mērījumus veic ik nedēļu kopumā astoņas secīgas nedēļas pēc tam, kad ražotnes ekspluatācija nostabilizējusies. Mērījumi ir attiecīgajam laikposmam reprezentatīvi.

2.3.   Optiskie balinātāji un krāsvielas

Pulpai nedrīkst ar nodomu pievienot optiskos balinātājus un krāsvielas, tostarp fluorescējošus baltināšanas līdzekļus.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, ka prasības ir izpildītas.

2.4.   Ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) un fosfora (P) emisijas ūdenī un sēra (S) savienojumu un NOx emisijas gaisā ražošanas laikā

Pulpas ražošanā radušās emisijas gaisā un ūdenī izsaka punktos (PĶSP, PP, PS, PNOx). Punktus aprēķina, faktiskās emisijas dalot ar 1. tabulā sniegtajām references vērtībām.

Neviens no punktiem – PĶSP, PP, PS, PNOx – nedrīkst pārsniegt 1,5.

Punktu kopsumma (Psumma = PĶSP + PP + PS + PNOx) nedrīkst pārsniegt 4,0.

Ar katru izmantoto pulpu “i” saistītajām izmērītajām emisijām (ko izsaka kg uz gaissausa materiāla tonnu jeb GMT) piemēro svērumu atbilstīgi pulpas proporcionālajam daudzumam (pulpa “i” attiecībā pret gaissausas pulpas tonnu) un rezultātus saskaita. Katra izmantotā pulpas veida references vērtība un papīrražošanas references vērtība ir norādīta 1. tabulā. Visbeidzot, emisiju kopvērtību dala ar kopējo references vērtību, kas redzama šajā formulā, ko izmanto ĶSP aprēķināšanai:

Formula

1. tabula

Dažādu pulpas veidu emisiju references vērtības

Pulpas veids

References vērtības (kg/GMT)

ĶSPref

Pref

Sref

NOx ref

Balināta ķīmiskā pulpa (izņemot sulfītpulpu)

18,0

0,045 (*1)

0,6

1,6

Balināta ķīmiskā pulpa (sulfītpulpa)

25,0

0,045

0,6

1,6

Ķīmiski termomehāniskā pulpa

15,0

0,01

0,2

0,3

Ja tajā pašā ražotnē veic siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju, S un NOx emisijas, kas rodas elektroenerģijas ražošanā, atskaita no kopējā daudzuma. Lai aprēķinātu emisiju proporcionālo daudzumu, kas rodas siltuma ražošanā, izmanto šādu vienādojumu: [MWh (siltumenerģija) – MWh (siltumenerģija)pārdotā]/[MWh (siltumenerģija) + 2 × MWh (elektroenerģija)],

kur:

“MWh (elektroenerģija)” ir koģenerācijas iekārtā saražotā elektroenerģija,

“MWh (siltumenerģija)” ir lietderīgā siltumenerģija, kas saražota koģenerācijas procesā,

“MWh (siltumenerģija)pārdotā” ir lietderīgā siltumenerģija, ko izmanto ārpus pulpas ražotnes.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz precīzus aprēķinus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam, kā arī attiecīgus apliecinošus dokumentus, tostarp testēšanas pārskatus, kas sagatavoti, izmantojot šādas testēšanas metodes:

ĶSP – ISO 6060, EPA SM 5220D vai HACH 8000,

P – ISO 6878, SM 4500, APAT IRSA CNR 4110 vai Dr Lange LCK 349,

S(oks.) – EPA 8 vai līdzvērtīga metode,

S(red.) – EPA 8, EPA 16A vai līdzvērtīga metode,

S saturs naftas produktos – ISO 8754 vai EPA 8,

S saturs oglēs – ISO 351 vai EPA 8,

NOx – ISO 11564 vai EPA 7E.

Apliecinošajos dokumentos iekļauj norādi par mērījumu biežumu un ĶSP, P, S un NOx punktu aprēķinus. Dokumentos iekļauj ziņas par visām S un NOx emisijām, kas rodas pulpas ražošanā, tostarp par tvaika ģenerāciju ārpus ražotnes, izņemot ar elektroenerģijas ražošanu saistītās emisijas.

Mērījumus veic reģenerācijas katliem, kaļķu cepļiem, tvaika katliem un spēcīgi smakojošu gāzu iznīcināšanas krāsnīm. Ņem vērā difūzās emisijas.

Paziņotajās S emisiju vērtībās gaisā iekļauj gan oksidētā, gan reducētā S emisijas (dimetilsulfīds, metilmerkaptāns, sērūdeņradis un līdzīgas emisijas). Ar siltumenerģijas ražošanu saistītās S emisijas, kas rodas, izmantojot naftas produktus, ogles vai citus ārējos kurināmā avotus, kuru sēra saturs ir zināms, var nemērīt, bet aprēķināt, un tās ņem vērā.

Emisijas ūdenī mēra nefiltrēta un nenostādināta ūdens paraugos pēc attīrīšanas ražotnē vai kopējās attīrīšanas iekārtās.

Mērījumu periods ilgst 12 ražošanas mēnešus. ĶSP un P daudzumu mēra ik mēnesi, bet S un NOx daudzumu – ik gadu. Pieņemami var būt arī nepārtraukti mērījumi, ja tos vismaz reizi gadā verificē neatkarīga struktūra.

Ja ražotne ir jauna vai pārbūvēta vai ir mainīts ražošanas process, mērījumus veic ik nedēļu kopumā astoņas secīgas nedēļas pēc tam, kad ražotnes ekspluatācija nostabilizējusies. Mērījumi ir attiecīgajam laikposmam reprezentatīvi.

2.5.   CO2 emisijas no ražošanas

CO2 emisijas no neatjaunojamiem energoresursiem, tostarp elektroenerģijas ražošanas radītās emisijas (ražošanas objektā vai ārpus tā), nedrīkst pārsniegt 450 kg uz tonnu saražotās pulpas. Kurināmā radīto CO2 emisiju aprēķināšanai izmanto 2. tabulā sniegtās emisiju references vērtības.

2. tabula

Dažādu energoresursu radīto CO2 emisiju references vērtības

Kurināmais

CO2 emisijas no fosilā kurināmā

Vienība

Ogles

95

g CO2 fos./MJ

Jēlnafta

73

g CO2 fos./MJ

Naftas pārtvaices 1. frakcija

74

g CO2 fos./MJ

Naftas pārtvaices 2.–5. frakcija

77

g CO2 fos./MJ

Sašķidrināta naftas gāze

69

g CO2 fos./MJ

Dabasgāze

56

g CO2 fos./MJ

Elektroenerģija no tīkla

400

g CO2 fos./kWh

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīkus aprēķinus, kas pierāda atbilstību šai prasībai, kā arī attiecīgus apliecinošus dokumentus.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz datus par oglekļa dioksīda emisijām gaisā. Datos iekļauj informāciju par visiem neatjaunojamiem kurināmā resursiem, kurus izmanto pulpas ražošanai, tostarp elektroenerģijas ražošanas radītajām emisijām (ražošanas objektā vai ārpus tā).

Mērījumu periods ilgst 12 ražošanas mēnešus. Mērījumus veic reizi gadā.

Ja ražotne ir jauna vai pārbūvēta vai ir mainīts ražošanas process, mērījumus veic ik nedēļu kopumā astoņas secīgas nedēļas pēc tam, kad ražotnes ekspluatācija nostabilizējusies. Jāuzrāda arī rezultāti, kas iegūti pēc 12 ražošanas mēnešiem. Mērījumi ir attiecīgajam laikposmam reprezentatīvi.

Aprēķinot CO2 emisijas, neņem vērā no atjaunojamiem energoresursiem iegūtu enerģiju (1), kas iepirkta un izmantota ražošanas procesiem; pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz dokumenti, kas pierāda, ka ražotnē izmanto šādu enerģiju vai to iepērk no ārējiem piegādātājiem.

3. kritērijs. Celulozes mākslīgās šķiedras (tostarp viskozes šķiedras, modālviskozes šķiedras, liocela šķiedras, kupro šķiedras, triacetātšķiedras)

3.1.   Izcelsme

a)

Visai pulpas šķiedrai jābūt piešķirtiem derīgiem piegādes ķēdes sertifikātiem, ko izdevusi neatkarīga sertifikācijas sistēma, piemēram, FSC, PEFC vai tām pielīdzināma sistēma.

Vismaz 25 % pulpas šķiedras jābūt piešķirtiem derīgiem ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas sertifikātiem, ko izdevusi neatkarīga sertifikācijas sistēma, piemēram, FSC, PEFC vai tām pielīdzināma sistēma.

Atlikušajai pulpas šķiedras daļai piemēro verifikācijas sistēmu, kas nodrošina, ka tās izcelsme ir likumīga un ka tā atbilst citām sertifikācijas sistēmas prasībām attiecībā uz nesertificēto materiālu.

Sertifikācijas iestādēm, kas izdod mežu apsaimniekošanas un/vai piegādes ķēdes sertifikātus, jābūt akreditētām/atzītām attiecīgajā sertifikācijas sistēmā.

b)

No kokvilnas pūkām izgatavotai pulpai ķīmiskajai pārstrādei jāatbilst 4.1. kritērijam, ko piemēro kokvilnai (izcelsme un izsekojamība).

Novērtēšana un verifikācija

a)

Pieteikuma iesniedzējs no pulpas ražotāja(-iem) saņem derīgus, neatkarīgi sertificētus piegādes ķēdes sertifikātus, kas apliecina, ka koksnes šķiedru ieguvei izmantotie augi ir audzēti saskaņā ar ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas principiem un/vai ka šķiedras ir iegūtas no likumīgiem un kontrolētiem avotiem. FSC, PEFC vai tām pielīdzināmas sistēmas ir uzskatāmas par neatkarīgām sertifikācijas sistēmām.

b)

Pieteikuma iesniedzējs sniedz pierādījumus par atbilstību saskaņā ar 4.1. kritēriju, ko piemēro kokvilnai (izcelsme un izsekojamība).

3.2.   Balināšana

Šķiedru izgatavošanai izmantotā pulpa nedrīkst būt balināta ar gāzveida hloru. Adsorbējamo organisko halogēnsavienojumu (AOH) un organiski saistītā hlora (OCl) kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt nevienu no šīm vērtībām:

0,170 kg/GMT, ja mēra to līmeni pulpas ražošanas notekūdeņos (AOH), vai

150 ppm, ja mēra to līmeni gatavajās šķiedrās (OCl).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pulpas piegādātāja izsniegtu deklarāciju, kas apliecina, ka nav izmantots gāzveida hlors, kā arī testēšanas pārskatu, kas apliecina, ka atbilstība vai nu AOH, vai OCl robežvērtībai ir pārbaudīta ar atbilstošo testēšanas metodi:

AOH gadījumā – ISO 9562 vai tai pielīdzināmo EPA 1650C,

OCl gadījumā – ISO 11480.

AOH mērīšanas biežumu nosaka saskaņā ar 2.2. kritēriju, ko piemēro plūksnu pulpai.

3.3.   Optiskie balinātāji un krāsvielas

Šķiedrām nedrīkst ar nodomu pievienot optiskos balinātājus un krāsvielas, tostarp fluorescējošus baltināšanas līdzekļus.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, ka prasības ir izpildītas.

3.4.   Šķiedru ražošana

a)

Vairāk nekā 50 % no pulpas, ko izmanto šķiedru ražošanai, iegūst no ražotnēm, kurās ražo pulpu ķīmiskajai pārstrādei un kuras atsārmu nelaiž zudumā, vai nu:

objektā ģenerējot elektroenerģiju un tvaiku, vai

ražojot ķīmiskos līdzproduktus.

b)

Viskozes un modālviskozes šķiedru ražošanas procesā jāievēro šādas robežvērtības sēra savienojumu emisijai gaisā:

3. tabula

Sēra emisijas vērtības viskozes un modālviskozes šķiedru ražošanai

Šķiedru veids

Sēra emisijas gaisā – robežvērtība (g/kg)

Štāpeļšķiedras

30

Filamentārie pavedieni

 

Skalošana pa partijām

40

Integrētā skalošana

170

Piezīme. Robežvērtības ir izteiktas kā gada vidējais rādītājs.

Novērtēšana un verifikācija

a)

Pieteikuma iesniedzējs šķiedru ražotājiem prasa iesniegt sarakstu ar piegādātājiem, kuru piegādātā pulpu izmantota šķiedru ražošanā, un informāciju par to, kādu procentuālo daļu pulpas tie piegādā. Iesniedz apliecinošus dokumentus un pierādījumus, ka attiecīgajās piegādātāju ražotnēs prasībām atbilstošā proporcijā ir uzstādīts piemērots enerģijas ražošanas aprīkojums vai līdzproduktu reģenerācijas un ražošanas sistēmas.

b)

Pieteikuma iesniedzējs kopā ar atbilstības deklarāciju iesniedz sīku dokumentāciju un testēšanas pārskatus, kas pierāda atbilstību šim kritērijam.

4. kritērijs. Kokvilna un citas dabīgas celuloziskas sēklu lidpūku šķiedras

4.1.   Izcelsme un izsekojamība

a)

Kokvilnas audzēšanā ievēro prasības, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 834/2007 (2), ASV Bioloģiskās ražošanas valsts programmā (NOP), vai tām pielīdzināmas juridiskas saistības, ko nosaka Savienības tirdzniecības partneri. Bioloģiskās kokvilnas saturu var veidot bioloģiski audzēta kokvilna un pārejas posma bioloģiskā kokvilna.

b)

Ja absorbējošo higiēnas produktu ražošanā izmantota kokvilna ir izaudzēta saskaņā ar 4.1. kritērija a) punktu, tās izcelsmei jābūt izsekojamai no ražošanas standarta verifikācijas brīža.

Novērtēšana un verifikācija

a)

Neatkarīga kontroles struktūra izsniedz sertifikātu, ka bioloģiskā kokvilna ir saražota, ievērojot ražošanas un inspekcijas prasības, kuras noteiktas Regulā (EK) Nr. 834/2007, ASV Bioloģiskās ražošanas valsts programmā (NOP) vai kuras noteikuši citi tirdzniecības partneri. Katras izcelsmes valsts produkciju verificē reizi gadā.

b)

Pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka ir ievērota kokvilnas satura prasība attiecībā uz kokvilnas daudzumu, ko gada laikā iepērk, lai saražotu galaproduktu(-us), un attiecībā uz katru produktu līniju par katru gadu. Iesniedz darījumu dokumentus vai rēķinus, kuros norādīts, kāds kokvilnas daudzums gada laikā tiek iepirkts no lauksaimniekiem vai ražotāju grupām, un sertificēto ķīpu kopējā masa.

4.2.   Balināšana

Kokvilna nedrīkst būt balināta ar gāzveida hloru.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, ka nav izmantots gāzveida hlors.

4.3.   Optiskie balinātāji un krāsvielas

Kokvilnai nedrīkst ar nodomu pievienot optiskos balinātājus un krāsvielas, tostarp fluorescējošus baltināšanas līdzekļus.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, ka prasības ir izpildītas.

5. kritērijs. Plastmasas materiāli un īpaši augstas absorbcijas polimēri

5.1.   Sintētisko polimēru un plastmasas materiālu ražošana

Visās ražotnēs, kurās ražo sintētiskos polimērus un plastmasas materiālus, kas izmantoti produktā, ir šādas sistēmas:

ūdens taupīšanas sistēma (piemēram, objekta ūdens plūsmas monitorings un ūdens cirkulācija slēgtās sistēmās),

integrēts atkritumu apsaimniekošanas plāns, kas izstrādāts ar mērķi optimizēt atkritumu rašanās novēršanu, atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un galīgo likvidēšanu (piemēram, atkritumu dažādo frakciju atdalīšana),

energoefektivitātes un energopārvaldības optimizācijas sistēma (piemēram, īpaši augstas absorbcijas polimēru ražošanas laikā radītā tvaika atkārtota izmantošana).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāju izsniegtu deklarāciju, kas apliecina prasības ievērošanu. Deklarācijai pievieno par katru attiecīgo objektu sagatavotu pārskatu, kurā sīki aprakstītas procedūras, ko piegādātāji ieviesuši prasību izpildei.

5.2.   Plastmasas materiālu piedevas

a)

Svina, kadmija, sešvērtīgā hroma un saistītu savienojumu saturam ir jābūt mazākam par 0,01 % (100 ppm) no katra plastmasas materiāla un sintētiskā polimēra masas, kas izmantots produktā.

b)

Plastmasas materiālu piedevas, kuru koncentrācija pārsniedz 0,10 % masas, nedrīkst būt klasificētas ne ar vienu no turpmāk norādītajiem bīstamības apzīmējumiem saskaņā ar klasifikācijas noteikumiem, kas sniegti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (3):

kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas, 1.a, 1.b un 2. kategorija (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df),

akūti toksiskas, 1. un 2. kategorija (H300, H310, H330, H304),

toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (STOT), 1. kategorija (H370, H372),

bīstamas ūdens videi, 1. un 2. kategorija (H400, H410, H411).

Novērtēšana un verifikācija

a), b) Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāju izsniegtu deklarāciju, kas apliecina prasību ievērošanu. Iesniedz arī pievienoto vielu sarakstu, kurā norāda arī vielu koncentrāciju un ar tām saistītos bīstamības apzīmējumus (B apzīmējumus)/riska frāzes (R frāzes), informāciju pamatojot ar drošības datu lapām.

Lai varētu vieglāk pārbaudīt un uzraudzīt dokumentāciju, piegādātājus izlases kārtā var pārbaudīt. Piegādātājs nodrošina piekļuvi ražošanas objektiem, noliktavām u. tml. Visi iesniegtie dokumenti un atklātā informācija ir konfidenciāli.

5.3.   Īpaši augstas absorbcijas polimēri

a)

Produktam nedrīkst ar nodomu pievienot akrilamīdu (CAS numurs: 79-06-1).

b)

Produktā izmantotie īpaši augstas absorbcijas polimēri drīkst saturēt ne vairāk kā 1 000 ppm tādu monomēru atlieku, kuri klasificēti ar B apzīmējumiem, kas norādīti 7. kritērijā par aizliegta vai ierobežota lietojuma vielām vai maisījumiem. Nātrija poliakrilāta gadījumā ņem vērā neizreaģējušās akrilskābes un šķērssaišu kopējo daudzumu.

c)

Produktā izmantotie īpaši augstas absorbcijas polimēri drīkst saturēt ne vairāk kā 10 % (masas procenti) ūdenī šķīstošu ekstraktu, un tie atbilst 7. kritērijam par aizliegta vai ierobežota lietojuma vielām vai maisījumiem. Nātrija poliakrilāta gadījumā ņem vērā akrilskābes monomērus un oligomērus, kuru molekulmasa ir zemāka nekā īpaši augstas absorbcijas polimēru molekulmasa saskaņā ar ISO 17190.

Novērtēšana un verifikācija

a)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par to, ka šī viela nav izmantota.

b)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, kurā dokumentēts produktā izmantotā(-o) īpaši augstas absorbcijas polimēra(-u) sastāvs. Šajā nolūkā iesniedz produkta drošības datu lapas, kurās norādīts pilns nosaukums, CAS numurs un produktā esošās monomēru atliekas, kas klasificētas saskaņā ar prasību, un to daudzumi. Ieteicamās testēšanas metodes ir ISO 17190 un WSP 210. Analīžu metodes apraksta, un norāda, kādās laboratorijās analīzes veiktas.

c)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, kurā norāda, kādā daudzumā īpaši augstas absorbcijas polimērs(-i) satur ūdenī šķīstošus ekstraktus. Ieteicamās testēšanas metodes ir ISO 17190 un WSP 270. Analīžu metodes apraksta, un norāda, kādās laboratorijās analīzes veiktas.

6. kritērijs. Citi materiāli un sastāvdaļas

6.1.   Adhezīvie materiāli

Adhezīvie materiāli nedrīkst saturēt šādas vielas:

kolofonija sveķi (CAS numuri 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

diizobutilftalāts (DIBP, CAS numurs: 84-69-5),

diizononilftalāts (DINP, CAS numurs: 28553-12-0),

formaldehīds (CAS numurs: 50-00-0).

Šo prasību nepiemēro, ja šīs vielas materiālam vai galaproduktam nav pievienotas ar nodomu un ja tās adhezīvajos materiālos sastopamas koncentrācijā, kas nesasniedz 100 ppm (0,010 % masas).

Formaldehīda daudzums, kas rodas adhezīvu ražošanā, nepārsniedz 250 ppm, un to mēra tikko saražotā polimēru dispersijā. Brīvā formaldehīda saturs sacietējušā adhezīvā (līmē) nedrīkst pārsniegt 10 ppm. Šo prasību neattiecina uz termoadhezīviem.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, ka prasības ir izpildītas. Par pierādījumu var izmantot drošības datu lapas. Par visiem adhezīviem, izņemot termoadhezīvus, iesniedz formaldehīda satura testēšanas rezultātus.

6.2.   Tintes un krāsas

Ne produktu, ne kādu homogēnu produkta daļu nedrīkst krāsot. Atkāpes no šīs prasības piemēro:

tamponu diegiem, iepakojuma materiāliem un līplentēm,

titāna dioksīdam polimēros un viskozē,

materiālus, kas nenonāk tiešā saskarē ar ādu, drīkst krāsot, ja krāsai ir konkrēta funkcija (piemēram, produkts ir grūtāk pamanāms zem balta vai gaiša apģērba; ir īpaši iezīmētas vietas, kur jāpielīmē līplente; krāsa norāda uz mitrumu).

Izmantotajām tintēm un krāsām arī jāatbilst 7. kritērijam par aizliegta vai ierobežota lietojuma vielām vai maisījumiem.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par to, ka prasības ir izpildītas, un nodrošina, ka to iesniedz piegādātāji. Ja tiek izmantotas krāsas, to lietojumu pamato, norādot katras krāsas konkrēto funkciju.

6.3.   Smaržvielas

a)

Produkti, ko tirgo kā bērniem izstrādātus un paredzētus produktus, kā arī tamponi un ieliktnīši zīdīšanas periodam nedrīkst saturēt smaržvielas.

b)

Visām izmantotajām vielām vai maisījumiem, kas pievienoti produktam kā smaržvielas, jābūt ražotiem atbilstīgi Starptautiskās Smaržvielu asociācijas (International Fragrance AssociationIFRA) prakses kodeksam, un ar tām jārīkojas atbilstīgi minētajam kodeksam. Kodekss ir pieejams IFRA tīmekļa vietnē: http://www.ifraorg.org. Ražotājiem jāievēro IFRA standartu rekomendācijas attiecībā uz materiālu aizliegumu, lietošanas ierobežojumiem un norādītajiem tīrības kritērijiem.

c)

Visām izmantotajām smaržvielām neatkarīgi no koncentrācijas galaproduktā arī jāatbilst 7. kritērijam par aizliegta vai ierobežota lietojuma vielām vai maisījumiem.

d)

Nedrīkst izmantot ne smaržvielas un smaržvielu maisījumu sastāvdaļas, ko Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (4) atzinusi par pierādītiem īpaši problemātiskiem kontaktalergēniem, ne arī smaržvielas, kuru klātbūtne jānorāda sastāvdaļu sarakstā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 (5) III pielikumu. Nav atļauta arī nitromuskusu un policiklisko muskusu lietošana.

e)

Smaržvielu lietojumu norāda uz produkta iepakojuma. Turklāt jānorāda arī smaržvielas un smaržvielu maisījumu sastāvdaļas, kuras Patērētāju drošības zinātniskā komiteja atzinusi par pierādītiem kontaktalergēniem un kuru lietojumu neierobežo 6.3. kritērija c) un d) punkts.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par visu a) līdz e) punktā noteikto prasību ievērošanu, vajadzības gadījumā kā pamatojumu pievienojot smaržvielas ražotāja deklarāciju. Ja smaržvielas tiek izmantotas, iesniedz arī smaržvielu sarakstu un vizuālus pierādījumus, ka uz iepakojuma ir norādīta prasītā informācija.

6.4.   Losjoni

a)

Higiēniskajās paketēs, tamponos un ieliktnīšos zīdīšanas periodam nedrīkst izmantot losjonus. Losjonu izmantojumu citos produktos norāda uz iepakojuma.

b)

Jebkuram losjonam, kuru izmanto produktos, kas nav higiēniskās paketes, tamponi un ieliktnīši zīdīšanas periodam, neatkarīgi no tā koncentrācijas galaproduktā jāatbilst 6.3. kritērijam par smaržvielām un 7. kritērijam par aizliegta vai ierobežota lietojuma vielām vai maisījumiem.

c)

Nedrīkst izmantot šādas vielas: triklozānu, parabēnus, formaldehīdu un formaldehīdu izdalošus savienojumus.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par prasību ievērošanu, vajadzības gadījumā kā pamatojumu pievienojot losjona ražotāja deklarāciju. Ja losjoni tiek izmantoti, iesniedz arī vizuālus pierādījumus, ka uz iepakojuma ir norādīta prasītā informācija.

6.5.   Silikons

a)

Ja produkta sastāvdaļas tiek apstrādātas ar silikonu, ražotājs nodrošina darbinieku aizsardzību pret šķīdinātājiem.

b)

Ķīmiskie produkti, ko izmanto sastāvdaļu apstrādei ar silikonu, nedrīkst saturēt ne oktametilciklotetrasiloksānu D4 (CAS numurs: 556-67-2), ne dekametilciklopentasiloksānu D5 (CAS numurs: 541-02-6). Šo prasību nepiemēro, ja D4 un D5 materiālam vai galaproduktam nav pievienoti ar nodomu un ja tie silikonā sastopami koncentrācijā, kas nesasniedz 100 ppm (0,01 % masas).

Novērtēšana un verifikācija

a)

Pieteikuma iesniedzējs sniedz informāciju par to, kādu metodi izmanto sastāvdaļu apstrādei ar silikonu, un dokumentus, kas apliecina, ka darbinieki ir aizsargāti.

b)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, ka šī prasība ir izpildīta.

6.6.   Sudraba nanodaļiņas

Ne produktam, ne kādu homogēnai produkta daļai vai materiālam nedrīkst ar nodomu pievienot sudraba nanodaļiņas.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par to, ka prasība ir izpildīta, un nodrošina, ka to iesniedz piegādātāji.

7. kritērijs. Aizliegta vai ierobežota lietojuma vielas un maisījumi

7.1.   Bīstamas vielas un maisījumi

Izņemot gadījumus, kad noteikta īpaša atkāpe, ES ekomarķējumu nedrīkst piešķirt, ja produkts vai jebkurš tā izstrādājums atbilstoši definīcijai, kas sniegta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (6) 3. panta 3. punktā, vai kāda homogēna tā daļa satur vielas vai maisījumus, kas atbilst kritērijiem to klasificēšanai ar 4. tabulā ietvertajiem bīstamības apzīmējumiem vai riska frāzēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 vai Padomes Direktīvu 67/548/EEK (7), vai tie satur vielas vai maisījumus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. pantā.

Jaunākajiem Savienības pieņemtajiem klasificēšanas noteikumiem ir priekšroka pār norādītajiem bīstamības apzīmējumiem un riska frāzēm. Tāpēc pieteikumu iesniedzējiem ir jānodrošina, lai klasificēšanai tiktu izmantoti visjaunākie klasifikācijas noteikumi.

4. tabulā minētie bīstamības apzīmējumi un riska frāzes parasti attiecas uz vielām. Tomēr, ja nevar iegūt informāciju par vielām, piemēro maisījumu klasifikācijas noteikumus.

7.1. kritērijs neattiecas uz tādām vielām vai maisījumiem, kuri pārstrādē maina īpašības un tāpēc zaudē biopieejamību vai ar kuriem notiek tādas ķīmiskas pārvērtības, kas novērš iepriekš konstatēto bīstamību. Pie tiem pieder, piemēram, modificētie polimēri un monomēri vai piedevas, kas kļūst kovalenti saistīti plastmasas materiālos.

Robežkoncentrācija vielām vai maisījumiem, kam varētu tikt piešķirti vai ir piešķirti 4. tabulā norādītie bīstamības apzīmējumi vai riska frāzes un kas atbilst kritērijiem par klasifikāciju bīstamības klasēs vai kategorijās, un vielām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a), b) vai c) punktā minētajiem kritērijiem, nedrīkst būt lielāka par vispārīgajām vai specifiskajām robežkoncentrācijām, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 10. pantu. Ja ir noteikta specifiskā robežkoncentrācija, izmanto to, nevis vispārīgo robežkoncentrāciju.

4. tabula

Bīstamības apzīmējumi un attiecīgās riska frāzes

Bīstamības apzīmējums (1)

Riska frāze (2)

H300 Norijot iestājas nāve

R28

H301 Toksisks, ja norīts

R25

H304 Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos

R65

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve

R27

H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu

R24

H330 Ieelpojot iestājas nāve

R23/26

H331 Toksisks ieelpojot

R23

H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus

R46

H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus

R68

H350 Var izraisīt vēzi

R45

H350i Var izraisīt vēzi ieelpojot

R49

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi

R40

H360F Var negatīvi ietekmēt auglību

R60

H360D Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R61

H360FD Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R60/61/60–61

H360Fd Var negatīvi ietekmēt auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R60/63

H360Df Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību

R61/62

H361f Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību

R62

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R63

H361fd Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R62–63

H362 Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam

R64

H370 Izraisa orgānu bojājumus

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Var izraisīt orgānu bojājumus

R68/20/21/22

H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas ekspozīcijas gadījumā

R48/25/24/23

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas ekspozīcijas gadījumā

R48/20/21/22

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

R50

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem, ar ilglaicīgām sekām

R50–53

H411 Toksisks ūdens organismiem, ar ilglaicīgām sekām

R51–53

H412 Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilglaicīgām sekām

R52-53

H413 Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens organismiem

R53

EUH059 Bīstams ozona slānim

R59

EUH029 Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes

R29

EUH031 Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes

R31

EUH032 Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes

R32

EUH070 Toksisks saskarē ar acīm

R39–41

H317 (1.A apakškategorija) Var izraisīt alerģisku ādas reakciju (iestājas, ja koncentrācija ≥ 0,1 % masas) (3)

R43

H317 (1.B apakškategorija) Var izraisīt alerģisku ādas reakciju (iestājas, ja koncentrācija ≥ 1,0 % masas) (3)

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus vai apgrūtināt elpošanu

R42

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz produkta materiālu sarakstu, tostarp visu produkta izstrādājumu un homogēno daļu sarakstu.

Pieteikuma iesniedzējs pārbauda, vai produktā sastopamas vielas un maisījumi, kurus var klasificēt ar šajā kritērijā norādītajiem bīstamības apzīmējumiem vai riska frāzēm. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par produkta, visu tā izstrādājumu vai visu tā homogēno daļu atbilstību šim kritērijam.

Pieteikuma iesniedzēji izvēlas atbilstošos verifikācijas veidus. Galvenie verifikācijas veidi ir šādi:

homogēnās daļas un saistītie apstrādes materiāli vai piemaisījumi (piemēram, īpaši augstas absorbcijas polimēra slānis): par materiāliem, no kuriem sastāv šī produkta daļa, un par materiālu sastāvā un apstrādē izmantotām vielām un maisījumiem, kuru daudzums gatavajā daļā pārsniedz 0,10 % masas robežvērtību, iesniedz drošības datu lapas, ja vien saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 10. pantu nav piemērojama zemāka vispārīgā vai specifiskā robežkoncentrācija,

ķīmiskie preparāti, kas izmantoti, lai piešķirtu produktam vai tā sastāvdaļām konkrētu funkciju (piemēram, līmes un adhezīvi, krāsas): par vielām un maisījumiem, kurus izmanto galaprodukta elementu savienošanai, vai vielām vai maisījumiem, ar kuriem apstrādā produkta sastāvdaļas un kuri saglabājas produkta sastāvdaļās, iesniedz drošības datu lapas.

Minētajā deklarācijā iekļauj saistīto dokumentāciju, piemēram, piegādātāju parakstītas deklarācijas, kas apliecina, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 vielas, maisījumi vai materiāli nav klasificējami nevienā bīstamības klasē, kas saistīta ar 4. tabulā norādītajiem bīstamības apzīmējumiem vai riska frāzēm, ciktāl to var noteikt vismaz no informācijas, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VII pielikumā norādītajām prasībām.

Informāciju sniedz par galaproduktā izmantoto vielu vai maisījumu formu vai agregātstāvokli.

Lai pamatotu deklarācijas par katras vielas vai maisījuma klasificēšanu vai neklasificēšanu, pievieno šādu tehnisko informāciju:

i)

par vielām, kas nav reģistrētas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 vai kurām vēl nav harmonizētas CLP klasifikācijas: informāciju, kas atbilst minētās regulas VII pielikumā norādītajām prasībām;

ii)

par vielām, kas ir reģistrētas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 un kuras neatbilst prasībām CLP klasifikācijas piešķiršanai: informāciju, kuras pamatā ir REACH reģistrācijas dokumentācija ar apstiprinājumu, ka viela nav klasificēta;

iii)

par vielām, kurām ir harmonizēta klasifikācija vai kuras ir patstāvīgi klasificētas: drošības datu lapas, ja tās ir pieejamas. Ja tās nav pieejamas vai viela ir patstāvīgi klasificēta, jāsniedz informācija par vielas bīstamības klasifikāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu;

iv)

par maisījumiem: drošības datu lapas, ja tās ir pieejamas. Ja tās nav pieejamas, jānorāda maisījuma klasifikācija saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1272/2008 paredzētajiem noteikumiem kopā ar informāciju, kas attiecas uz maisījuma bīstamības klasifikāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu.

Drošības datu lapas (DDL) jāaizpilda saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikuma (“Norādījumi drošības datu lapu sastādīšanai”) 2., 3., 9., 10., 11. un 12. iedaļā. Nepilnīgas DDL papildina ar ķīmisko vielu piegādātāju deklarācijās ietverto informāciju.

Informāciju par vielām raksturīgajām īpašībām var iegūt ne vien testēšanā, bet arī ar citiem līdzekļiem, piemēram, izmantojot tādas alternatīvas kā in vitro metodes, struktūras un aktivitātes kvantitatīvās sakarības modeļus, veicot grupēšanu vai izmantojot analoģijas principu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XI pielikumu. Īpaši ieteicams attiecīgos datus koplietot visā piegādes ķēdē.

7.2.   Vielas, kas ietvertas sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu

Atkāpes no Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 6. punktā minētā aizlieguma nepiešķir attiecībā uz vielām, kuras uzskatāmas par tādām, kas rada ļoti lielas bažas, un kuras ir iekļautas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktā paredzētajā sarakstā, un kuras maisījumos, izstrādājumā vai jebkurā produkta homogēnā daļā ir sastopamas koncentrācijā, kas pārsniedz 0,10 % masas.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniegšanas dienā iekļauj norādi uz jaunāko sarakstu, kurā uzskaitītas vielas, kas rada ļoti lielas bažas. Attiecībā uz vielām vai maisījumiem pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par 7.2. kritērija ievērošanu, kā arī saistīto dokumentāciju, tostarp materiālu piegādātāju parakstītas atbilstības deklarācijas un attiecīgo DDL kopijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu. Vielu un maisījumu robežkoncentrācijas norāda drošības datu lapās atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantam.

8. kritērijs. Materiālu izmantošanas efektivitāte ražošanas posmā

Produktu ražošanas un iepakošanas posmā radušos atkritumu daudzums, atskaitot frakciju, ko izmanto atkārtoti vai no kā iegūst noderīgus materiālus un/vai enerģiju, nedrīkst pārsniegt:

tamponiem – 10 % no galaproduktu masas,

visiem pārējiem produktiem – 5 % no galaproduktu masas.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs sniedz pierādījumus par to, kāds atkritumu daudzums nav ne atkārtoti izmantots ražošanas procesā, ne izmantots materiālu un/vai enerģijas ieguvei.

Aprēķinus norāda saskaņā ar ISO 14025, un pieteikuma iesniedzējs norāda visus šos parametrus attiecībā uz:

produkta un iepakojuma masu,

visām atkritumu plūsmām, kas rodas ražošanā, un

attiecīgo apsaimniekošanas veidu (piemēram, pārstrādi, incinerāciju), tostarp reģenerēto atkritumu frakciju un likvidēto atkritumu frakciju.

Atkritumu neto daudzumu aprēķina kā starpību starp radušos atkritumu daudzumu un reģenerēto atkritumu daudzumu.

9. kritērijs. Norādes par produktu izmešanu

Ražotāji uz iepakojuma rakstiski vai ar vizuāliem simboliem norāda:

ka produktu nedrīkst izmest klozetpodā,

kā produktu izmest pareizi.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz iepakojuma paraugu.

10. kritērijs. Produkta piemērotība lietošanai un kvalitāte

Produkta efektivitātei un kvalitātei jābūt apmierinošai un ne mazākai kā tirgū jau pieejamo produktu efektivitātei un kvalitātei. Piemērotību lietošanai testē, pārbaudot raksturlielumus un parametrus, kas norādīti 5. tabulā. Ja ir noteiktas efektivitātes robežvērtības, produktam tās jāsasniedz.

5. tabula

Raksturlielumi un parametri, kas raksturo testējamā produkta piemērotību lietošanai

Raksturlielums

Prasītais testēšanas paņēmiens (efektivitātes robežvērtība)

Zīdaiņu autiņbiksītes

Higiēniskās paketes

Tamponi

Ieliktnīši zīdīšanas periodam

Lietošanas testi

U1.

Absorbcija un aizsardzība pret noplūdēm (*2)

Patērētāju grupas tests (noplūde konstatējama mazāk nekā 5 % produkta lietošanas reižu)

U2.

Ādas sausums

Patērētāju grupas tests (80 % patērētāju, kuri testē produktu, atzīst tā efektivitāti par apmierinošu)

Neattiecas

Tāpat kā zīdaiņu autiņbiksītēm

U3.

Ērtums un komforts

Patērētāju grupas tests (80 % patērētāju, kuri testē produktu, atzīst tā efektivitāti par apmierinošu)

U4.

Vispārējā efektivitāte

Patērētāju grupas tests (80 % patērētāju, kuri testē produktu, atzīst tā efektivitāti par apmierinošu)

Tehniskie testi

T1.

Absorbcija un aizsardzība pret noplūdēm

Absorbcijas spēja un maksimālais apjoms, ko produkts spēj absorbēt bez noplūdes

Syngina metode

Nav ieteiktas metodes

T2.

Ādas sausums

Transepidermālā ūdens zuduma novērtēšana, atkārtotas samitrināšanas metode vai korneometriskā testēšana

Neattiecas

Nav ieteiktas metodes

Novērtēšana un verifikācija

Par lietošanas un tehniskajiem testiem iesniedz testēšanas pārskatu, kurā aprakstītas testēšanas metodes, testu rezultāti un izmantotie dati. Testēšanu veic laboratorijās, kas ir sertificētas piemērot iekšējas vai ārējas kvalitātes pārvaldības sistēmas.

Testēšanā pārbauda tieši tā veida un izmēra produktus, par kuriem iesniegts pieteikums ES ekomarķējuma saņemšanai. Tomēr, ja ir iespējams pierādīt, ka produktu efektivitāte ir vienāda, no katras konstrukcijas produktu klāsta var būt pietiekami testēt viena izmēra paraugu vai reprezentatīvu dažādu izmēru paraugu kopumu. Lai garantētu rezultātu reproducējamību, īpaša uzmanība jāvelta produktu paraugu izvēlei, transportēšanai un glabāšanai. Nav ieteicams veikt produktu maskēšanu vai pārpakošanu neitrālā iepakojumā, jo tas var mainīt produktu un/vai iepakojuma efektivitāti.

Informāciju par testēšanu dara pieejamu kompetentajām iestādēm, ievērojot konfidencialitātes apsvērumus. Testēšanas rezultātus saprotami paskaidro un norāda, izraugoties tādu valodu, mērvienības un simbolus, kas ir saprotami datu lietotājiem. Norāda šādu informāciju: testēšanas vieta un datums; testējamo produktu atlases kritēriji un to reprezentativitāte; izraudzītie testējamie raksturlielumi un, ja daži no raksturlielumiem nav izraudzīti, to neizraudzīšanās pamatojums; izmantotās testēšanas metodes un to ierobežojumi, ja tādi ir. Jāsniedz skaidras vadlīnijas par testēšanas rezultātu izmantošanu.

Papildu vadlīnijas lietošanas testiem:

Paraugu izvēle, testa plānošana, lietotāju grupas atlase un testa rezultātu analīze jāveic, ievērojot standarta statistikas praksi (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 vai līdzvērtīgu praksi).

Katru produktu novērtē, izmantojot aptaujas veidlapu. Testam jāilgst vismaz 72 stundas, ja iespējams – pilnu nedēļu; tam jānorit parastos produkta lietošanas apstākļos.

Ieteicamais testētāju skaits ir vismaz 30. Ir svarīgi, ka visas personas, kas piedalās aptaujā, parasti lieto tāda paša veida un izmēra produktu kā testējamais produkts.

Ja produkts nav paredzēts tikai viena dzimuma personām, vīriešu un sieviešu attiecībai testētāju vidū jābūt 1:1.

Aptaujā piedalās dažādas personas, kas proporcionāli reprezentē dažādās tirgū sastopamās patērētāju grupas. Skaidri norāda testētāju vecumu, valsti un dzimumu.

Testā nevajadzētu piedalīties cilvēkiem ar veselības problēmām vai hroniskām ādas slimībām. Ja persona saslimst lietošanas izmēģinājuma laikā, tas ir jānorāda aptaujas veidlapā, un attiecīgās atbildes neņem vērā novērtējumā.

80 % patērētāju ādas sausuma, ērtuma un komforta un vispārējās efektivitātes raksturlielumi jānovērtē kā apmierinoši; tas varētu nozīmēt, piemēram, ka patērētājs produktam ir piešķīris vērtējumu, kas pārsniedz 60 (kvantitatīvā skalā no 1 līdz 100), vai ka produkts ir novērtēts kā “labs” vai “ļoti labs” (ja ir sniegti pieci kvalitatīvā vērtējuma varianti: “ļoti slikts”, “slikts”, “vidējs”, “labs”, “ļoti labs”). Kad testē absorbciju un aizsardzību pret noplūdēm, noplūde drīkst rasties mazāk nekā 5 % produkta lietošanas reižu.

Pēc lietošanas izmēģinājuma pabeigšanas rezultātus izvērtē statistiski.

Paziņo par ārējiem faktoriem, piemēram, zīmolu simboliku, tirgus daļām un reklāmu, kas varētu pamudināt testētājus produktu efektivitāti novērtēt augstāk.

Papildu prasības tehniskajiem testiem:

Testēšanas metožu pamatā iespēju robežās jābūt produktam piemērotām metodēm, kas ļauj iegūt reproducējamus un precīzus rezultātus.

Testē vismaz piecus paraugus. Pārskatā ziņo vidējos rezultātus, norādot standartnovirzi.

Apraksta un iesniedz produkta masu, izmērus un konstrukcijas īpatnības saskaņā ar 1. kritēriju.

11. kritērijs. Sociālie aspekti

Pieteikuma iesniedzēji nodrošina, ka visas piegādes ķēdē ietvertās ražotnes, kuras iesaistītas licencētā(-o) produkta(-u) ražošanā, ievēro darba jomas pamatprincipus un pamattiesības, kas norādīti Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) darba pamatstandartos, ANO Globālajā līgumā un ESAO Pamatnostādnēs daudznacionāliem uzņēmumiem. Verificēšanas nolūkos atsaucei izmanto šādus Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) darba pamatstandartus:

C029

Konvencija par piespiedu darbu;

C087

Konvencija par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību;

C098

Konvencija par tiesībām apvienoties organizācijās un sarunām par darba koplīguma slēgšanu;

C100

Konvencija par vienlīdzīgu atalgojumu;

C105

Konvencija par piespiedu darba izskaušanu;

C111

Konvencija par diskriminācija darba un nodarbošanās jomā;

C138

Minimālā vecuma konvencija;

C155

Konvencija par darba drošību un veselību;

C182

Bērnu darba ļaunāko formu konvencija.

Par šiem standartiem paziņo visām piegādes ķēdē ietvertajām ražotnēm, kuras iesaistītas galaprodukta ražošanā.

Novērtēšana un verifikācija

To, ka prasību izpilde ir neatkarīgi verificēta, pieteikuma iesniedzējs pierāda, iesniedzot pierādījumus par neatkarīgu verifikāciju vai dokumentārus pierādījumus, tostarp pierādījumus, ka revidenti, verificējot licencēto produktu piegādes ķēdes ražotnes ekomarķējuma piešķiršanas procesā, ir objektus pārbaudījuši klātienē. To veic pēc pieteikuma iesniegšanas laikā un pēc tam licences darbības laikā, ja tiek izmantotas jaunas ražotnes.

12. kritērijs. Informācija ES ekomarķējumā

Uz produkta iepakojuma norāda ES ekomarķējuma logotipu. ES ekomarķējuma 2. ailē iekļauj šādu tekstu:

“Resursu patēriņa mazāka ietekme”,

“Ierobežots bīstamu vielu lietojums”,

“Pozitīvi efektivitātes un kvalitātes testu rezultāti”.

Uz iepakojuma būtu jānorāda arī šāds teksts: “Lai saņemtu papildinformāciju par to, kāpēc šim ražojumam piešķirts ES ekomarķējums, apmeklējiet tīmekļa vietni http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.”

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par prasības ievērošanu un vizuālus pierādījumus.


(*1)  Aprēķinā ņemtas vērā P neto emisijas. Koksnes izejvielās un ūdenī dabiski esošo P var atskaitīt no P emisiju kopējā daudzuma. Pieņem emisiju samazinājumus, kas ir mazāki par 0,010 kg/GMT.

(1)  Saskaņā ar definīciju, kas sniegta Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.).

(2)  Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(4)  PDZK atzinums par kosmētikas līdzekļos izmantotām smaržvielām, kas ir alergēni, pieņemts 2012. gada jūnijā: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(7)  Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīva 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.).

(1)  Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.

(2)  Saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. maija Direktīvu 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.).

(3)  Saskaņā ar Komisijas 2011. gada 10. marta Regulu (ES) Nr. 286/2011 par grozījumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 83, 30.3.2011., 1. lpp.).

(*2)  Šī prasība neattiecas uz nepolsterētiem biksīšu ieliktnīšiem (plānajiem ieliktnīšiem), kas paredzēti sieviešu veļas aizsargāšanai.


Top