EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0492

2014/492/ES: Padomes Lēmums ( 2014. gada 16. jūnijs ) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/492/oj

Related international agreement

30.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/1


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 16. jūnijs)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses

(2014/492/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 37. pantu un 31. panta 1. punktu saistībā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 5. punktu un 218. panta 8. punkta otro daļu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu un 218. panta 8. punkta otro daļu, kā arī 218. panta 7. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 15. jūnijā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Moldovas Republiku par jauna nolīguma noslēgšanu starp Savienību un Moldovas Republiku, kurš aizstātu Partnerības un sadarbības nolīgumu (1).

(2)

Ņemot vērā ciešās vēsturiskās attiecības un aizvien ciešākas saiknes starp pusēm, kā arī to vēlmi vērienīgā un novatoriskā veidā nostiprināt un paplašināt attiecības, sarunas par Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (“nolīgums”), tika sekmīgi pabeigtas, parafējot nolīgumu 2013. gada 29. novembrī.

(3)

Nolīgums būtu jāparaksta Eiropas Savienības vārdā, un tas būtu daļēji jāpiemēro provizoriski pirms tā stāšanās spēkā saskaņā ar nolīguma 464. pantu, kamēr tiek pabeigtas procedūras tā noslēgšanai.

(4)

Nolīguma daļu provizoriska piemērošana neiespaido kompetenču sadalījumu starp Savienību un tās dalībvalstīm saskaņā ar Līgumiem.

(5)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 7. punktu ir lietderīgi, ka Padome pilnvaro Komisiju apstiprināt grozījumus nolīgumā, kas jāpieņem Asociācijas komitejai tirdzniecības jautājumos, kā noteikts nolīguma 438. panta 4. punktā, kā to saskaņā ar nolīguma 306. pantu ierosinājusi Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu apakškomiteja.

(6)

Ir lietderīgi noteikt attiecīgās procedūras, lai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kurām aizsardzība noteikta saskaņā ar nolīgumu.

(7)

Nolīgums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas piešķir tiesības vai uzliek pienākumus, uz kuriem var tieši atsaukties Savienības vai dalībvalstu tiesās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, ņemot vērā tā noslēgšanu.

2.   Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu.

3. pants

1.   Saskaņā ar nolīguma 464. pantu un ņemot vērā tajā noteiktos paziņojumus, līdz tā spēkā stāšanās dienai starp Savienību un Moldovas Republiku provizoriski, bet tikai tiktāl, ciktāl tas attiecas uz jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē, tostarp jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē, lai noteiktu un īstenotu kopēju ārpolitiku un drošības politiku, tiek piemērotas šādas nolīguma daļas:

a)

I sadaļa;

b)

II sadaļa: 3., 4., 7. un 8. pants;

c)

III sadaļa: 12. un 15. pants;

d)

IV sadaļa: 5., 9. un 12. nodaļa (izņemot 68. panta h) punktu), 13. nodaļa (izņemot 71. pantu, ciktāl tas attiecas uz jūrniecības pārvaldību, un izņemot 73. panta b) un e) punktu un 74. pantu), 14. nodaļa (izņemot 77. panta i) punktu), 15. nodaļa (izņemot 81. panta a) un e) punktu un 82. panta 2. punktu), 16. nodaļa (izņemot 87. pantu, 88. panta c) punktu un 89. panta a) un b) punktu, ciktāl minētais b) punkts attiecas uz augsnes aizsardzību), 26. un 28. nodaļa, kā arī 30., 37., 46., 57., 97., 102. un 116. pants;

e)

V sadaļa (izņemot 278. pantu, ciktāl tas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību krimināltiesisko aizsardzību, un izņemot 359. un 360. pantu, ciktāl tie attiecas uz administratīvo tiesvedību un pārskatīšanu un pārsūdzību dalībvalstu līmenī);

f)

VI sadaļa;

g)

VII sadaļa (izņemot 456. panta 1. punktu, ciktāl minētās sadaļas noteikumi aprobežojas ar nolūku nodrošināt nolīguma provizorisku piemērošanu, kā noteikts šajā punktā);

h)

II līdz XIII, XV līdz XXXV pielikums, kā arī I līdz IV protokols.

2.   Dienu, no kuras nolīgumu piemēros provizoriski, Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Piemērojot nolīguma 306. pantu, Komisija Savienības vārdā apstiprina grozījumus nolīgumā, kas izdarīti ar Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu apakškomitejas pieņemtajiem lēmumiem. Ja pēc tam, kad saņemtas iebildes par kādu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ieinteresētās personas nevar panākt vienošanos, Komisija pieņem nostāju, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (2) 57. panta 2. punktā noteikto procedūru.

5. pants

1.   Nosaukumu, kas aizsargāts saskaņā ar nolīguma V sadaļas 9. nodaļas 3. apakšiedaļu “Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes”, var izmantot jebkurš uzņēmējs, kas tirgo attiecīgajai specifikācijai atbilstošus lauksaimniecības produktus, pārtikas produktus, vīnus, aromatizētos vīnus vai stipros alkoholiskos dzērienus.

2.   Saskaņā ar nolīguma 301. pantu dalībvalstis un Savienības iestādes nodrošina nolīguma 297. līdz 300. pantā paredzētās aizsardzības izpildi, tostarp pēc kādas ieinteresētās personas pieprasījuma.

6. pants

Nolīgumu neinterpretē kā tādu, kas piešķir tiesības vai uzliek pienākumus, uz kuriem var tieši atsaukties Savienības vai dalībvalstu tiesās.

7. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Luksemburgā, 2014. gada 16. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. KARASMANIS


(1)  Partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (OV L 181, 24.6.1998., 3. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.).


Top