Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0350

2014/350/ES: Komisijas Lēmums ( 2014. gada 5. jūnijs ) par ekoloģisko kritēriju noteikšanu ES ekomarķējuma piešķiršanai tekstilizstrādājumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3677) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 174, 13.6.2014, p. 45–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/350/oj

13.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/45


KOMISIJAS LĒMUMS

(2014. gada 5. jūnijs)

par ekoloģisko kritēriju noteikšanu ES ekomarķējuma piešķiršanai tekstilizstrādājumiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3677)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/350/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 ES ekomarķējumu var piešķirt produktiem, kam visā to aprites ciklā ir samazināta ietekme uz vidi.

(2)

Regulā (EK) Nr. 66/2010 paredzēts īpašus ES ekomarķējuma kritērijus noteikt atbilstīgi produktu grupām.

(3)

Komisijas Lēmumā 2009/567/EK (2) ir noteikti ekoloģiskie kritēriji un saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības tekstilizstrādājumiem, kas ir spēkā līdz 2014. gada 30. jūnijam.

(4)

Lai labāk atspoguļotu pašreizējo šīs produktu grupas tirgus stāvokli un ņemtu vērā pa to laiku ieviesto inovāciju, ir lietderīgi mainīt produktu grupā ietilpstošo produktu klāstu un noteikt pārskatītus ekoloģiskos kritērijus.

(5)

Kritēriju mērķis ir jo īpaši identificēt produktus ar mazāku ietekmi uz vidi to aprites ciklā un ar īpašiem uzlabojumiem tā, lai tie būtu: iegūti no ilgtspējīgākas lauksaimniecības un mežsaimniecības, ražoti, efektīvāk izmantojot resursus un enerģiju, ražoti, izmantojot tīrākus, mazāk piesārņojošus procesus, ražoti, izmantojot mazāk kaitīgas vielas, un tā lai tie būtu kvalitatīvi un izturīgi. Kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai tekstilizstrādājumiem nosaka attiecībā uz iepriekš minētajiem aspektiem, tāpēc būtu jāpopularizē produkti, kam šajos aspektos ir labāki raksturlielumi. Tāpēc ir lietderīgi iedibināt ES ekomarķējuma kritērijus produktu grupai “tekstilizstrādājumi”.

(6)

Šiem pārskatītajiem kritērijiem un ar tiem saistītajām novērtēšanas un verifikācijas prasībām vajadzētu būt spēkā četrus gadus no šā lēmuma pieņemšanas dienas, ņemot vērā šīs produktu grupas inovācijas ciklu.

(7)

Tādēļ Lēmums 2009/567/EK būtu jāaizstāj ar šo lēmumu.

(8)

Būtu jānosaka pārejas periods, lai ražotājiem, kuru ražojumiem atbilstīgi Lēmumā 2009/567/EK noteiktajiem kritērijiem piešķirts tekstilizstrādājumu ekomarķējums, dotu pietiekamu laiku ražojumu pielāgošanai pārskatītajiem kritērijiem un prasībām.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 16. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Produktu grupā “tekstilizstrādājumi” ietilpst:

a)

apģērbs un apģērba piederumi no tekstilmateriāliem: apģērbs un apģērba piederumi, kuru sastāvā ir vismaz 80 masas % tekstilšķiedru austā, neaustā vai adītā veidā;

b)

iekštelpu tekstilizstrādājumi: iekštelpām paredzēti tekstilizstrādājumi, kuru sastāvā ir vismaz 80 masas % tekstilšķiedru austā, neaustā vai adītā veidā;

c)

šķiedras, pavedieni, audumi un adījumi: paredzēti izmantošanai apģērbam un apģērba piederumiem no tekstilmateriāliem un iekštelpu tekstilizstrādājumiem, tostarp mīksto mēbeļu audums un matraču aizsargaudums (tiks) pirms oderes ieklāšanas un citas ar galaproduktu saistītās apstrādes;

d)

no šķiedras neizgatavoti elementi: rāvējslēdzēji, pogas un citi apģērba piederumi, kas ir iestrādāti produktā; membrānas, pārklājumi un lamināti;

e)

tīrīšanas produkti: austa vai neausta auduma izstrādājumi, kas paredzēti virsmu tīrīšanai ar sauso vai mitro paņēmienu un virtuves piederumu noslaucīšanai.

2.   Produktu grupā “tekstilizstrādājumi” nav iekļauti šādi produkti:

a)

produkti, kurus pēc vienas lietošanas reizes paredzēts izmest;

b)

grīdas segumi, kas iekļauti Komisijas Lēmumā 2009/967/EK (3);

c)

audumi, kas ir tādu struktūru daļa, kuras paredzēts izmantot ārpus telpām.

3.   Apģērba gabali, audumi un šķiedras, kas ir izslēgtas no šīs produktu grupas, jo satur turpmāk minēto:

a)

elektroierīces vai ierīces, kas ir integrāla elektriskās shēmas daļa;

b)

ierīces vai piesūcinātas vielas, kas paredzētas, lai uztvertu izmaiņas apkārtējās vides apstākļos un reaģētu uz tām.

2. pants

Šajā lēmumā izmanto šādas definīcijas:

a)

“tekstilšķiedras” ir dabiskas šķiedras, sintētiskas šķiedras un mākslīgas celulozes šķiedras;

b)

“dabiskās šķiedras” ir kokvilna un citas dabiskas celulozes šķiedras, kas iegūtas no sēklām, lins un citas lūksnšķiedras, vilna un citas keratīna šķiedras;

c)

“sintētiskās šķiedras” ir akrils, elastāns, poliamīds, poliesteris un polipropilēns;

d)

“mākslīgās celulozes šķiedras” ir liocels, modāls un viskoze.

3. pants

Attiecībā uz “apģērbu un apģērba piederumiem no tekstilmateriāliem” un “iekštelpu tekstilizstrādājumiem”, aprēķinot tekstilšķiedru procentuālo daudzumu, jāņem vērā pildījumi, oderējumi, polsterējumi, membrānas un pārklājumi, kas izgatavoti no šā lēmuma piemērošanas jomā iekļautām šķiedrām.

4. pants

Pildmateriāli, kas nav izgatavoti no tekstilšķiedrām, atbilst ierobežojumiem, kas uzskaitīti pielikumā izklāstītajā 10. kritērijā un kas attiecas uz palīglīdzekļiem, virsmaktīvajām vielām, biocīdiem un formaldehīdu.

5. pants

Kritēriji Regulā (EK) Nr. 66/2010 paredzētā ES ekomarķējuma piešķiršanai produktam, kas ietilpst šā lēmuma 1. pantā noteiktajā produktu grupā “tekstilizstrādājumi”, kā arī ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir izklāstītas pielikumā.

6. pants

Pielikumā izklāstītie kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas prasības ir spēkā četrus gadus no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

7. pants

Administratīviem mērķiem produktu grupai “tekstilizstrādājumi” piešķir kodu “016”.

8. pants

Lēmums 2009/567/EK tiek atcelts.

9. pants

1.   Pieteikumus ES ekomarķējuma saņemšanai produktu grupā “tekstilizstrādājumi” ietilpstošajiem ražojumiem, kas iesniegti divu mēnešu laikā no šā lēmuma pieņemšanas dienas, ir atļauts sagatavot atbilstoši Lēmuma 2009/567/EK kritērijiem vai šajā lēmumā noteiktajiem kritērijiem. Pieteikumus novērtē atbilstoši tiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem pieteikumi ir sagatavoti.

2.   Ja ES ekomarķējums piešķirts atbilstoši Lēmumā 2009/567/EK noteiktajiem kritērijiem, to atļauts izmantot 12 mēnešus pēc šā lēmuma pieņemšanas dienas.

10. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 5. jūnijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 9. jūlija Lēmums 2009/567/EK par ekoloģisko kritēriju noteikšanu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai tekstilizstrādājumiem (OV L 197, 29.7.2009., 70. lpp.).

(3)  Komisijas 2009. gada 30. novembra Lēmums 2009/967/EK par ekoloģisko kritēriju noteikšanu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai grīdas tekstilsegumiem (OV L 332, 17.12.2009., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Kritēriji ES ekomarķējuma piešķiršanai tekstilizstrādājumiem un apakškategorijas, kādās tos sagrupē, ir šādi:

Tekstilšķiedras

1.

Kokvilna un citas dabiskās celulozes šķiedras, kas iegūtas no sēklām

2.

Lins un citas lūksnšķiedras

3.

Vilna un citas keratīna šķiedras

4.

Akrils

5.

Elastāns

6.

Poliamīds

7.

Poliesteris

8.

Polipropilēns

9.

Mākslīgās celulozes šķiedras (liocels, modāls un viskoze)

Sastāvdaļas un apģērba piederumi

10.

Pildījums

11.

Pārklājumi, lamināti un membrānas

12.

Apģērba piederumi

Ķīmiskās vielas un procesi

13.

Ierobežoto vielu saraksts (RSL)

14.

Bīstamo vielu aizstāšana krāsošanā, apdrukāšanā un apretēšanā

15.

Mazgāšanas, žāvēšanas un cietināšanas energoefektivitāte

16.

Gaisā un ūdenī nonākošo emisiju attīrīšana

Piemērotība lietošanai

17.

Izmēra maiņa mazgājot un žāvējot

18.

Krāsu izturība pret nomazgāšanos

19.

Krāsu izturība pret sviedriem (skābēm, sārmiem)

20.

Krāsu izturība pret noberšanos mitrā veidā

21.

Krāsu izturība pret noberšanos sausā veidā

22.

Krāsu izturība pret gaismas iedarbību

23.

Tīrīšanas līdzekļu izturība pret mazgāšanu

24.

Audumu izturība pret velšanos un nodilšanu

25.

Funkcijas veikšanas ilgizturība

Korporatīvā sociālā atbildība

26.

Pamatprincipi un tiesības darbā

27.

Ierobežojums rupja kokvilnas auduma (džinsu auduma) apstrādei ar smilšstrūklu

Papildinformācija

28.

Informācija uz ekomarķējuma

1. papildinājumā vēl ir iekļauts 13. kritērijā minētais RSL. Tajā ir uzskaitīti ierobežojumi attiecībā uz bīstamām vielām, ko var lietot tekstilizstrādājumu ražošanā un kas var būt gatavajā izstrādājumā.

Ekomarķējuma kritēriji atspoguļo ražojumus ar labāko sniegumu vides prasību ievērošanas ziņā tekstilizstrādājumu tirgū. Lai gan ķīmisko vielu lietošana un piesārņojuma nonākšana vidē ir ražošanas procesa daļa, ar ES ekomarķējumu marķēts ražojums garantē patērētājam, ka tādu vielu lietošana ir bijusi ierobežota līdz tehniski iespējamam līmenim, neskarot piemērotību lietošanai.

Kad vien iespējams, kritēriji izslēdz vai līdz minimumam ierobežo vairāku vielu, kas noteiktas kā bīstamas vai potenciāli bīstamas cilvēku veselībai un videi, koncentrāciju (kas vajadzīga īpašu funkciju un īpašību nodrošināšanai), ko drīkst izmantot tekstilizstrādājumu ražošanā. Tikai tad, ja viela ir jālieto, lai attaisnotu patērētāju prasības attiecībā uz izstrādājuma īpašībām vai ievērotu obligātas prasības attiecībā uz izstrādājumu (piemēram, antipirēns), un ja nav piemērotu un testētu pieejamu alternatīvu, piešķir atkāpi tādas vielas lietošanai ekomarķējumā.

Atkāpes novērtē saskaņā ar piesardzības principu un zinātniskiem un tehniskiem pierādījumiem, jo īpaši, ja tirgū ir pieejami drošāki ražojumi.

Ražojumu testēšana uz ierobežotām bīstamām vielām tiek prasīta, lai nodrošinātu patērētājiem augstu pārliecības līmeni. Turklāt tekstilizstrādājumu ražošanas procesiem tiek noteikti stingri nosacījumi, lai kontrolētu ūdens un gaisa piesārņojumu un līdz minimumam samazinātu bīstamo vielu ietekmi uz strādājošajiem. Kritēriju ievērošanas verifikācija ir formulēta tā, lai nodrošinātu patērētājiem augstu pārliecības līmeni, atspoguļotu pieteikuma iesniedzēju faktiskās iespējas iegūt informāciju no piegādes ķēdes un nepieļautu iespēju pieteikuma iesniedzējiem darboties “uz savu galvu”.

Vērtēšana un verifikācija Lai pierādītu atbilstību kritērijiem, pieteikuma iesniedzējam ir jāpaziņo šāda informācija par savu(-iem) izstrādājumu(-iem) un tā(to) piegādes ķēdi:

Katrā kritērijā ir iekļautas detalizētas verifikācijas prasības, saskaņā ar kurām pieteikuma iesniedzējam jāsagatavo deklarācijas, dokumenti, analīzes, testēšanas pārskati un citi pierādījumi par ražojumu(-iem) un to piegādes ķēdēm.

Ekomarķējuma derīgums ir balstīts uz verifikāciju pēc pieteikuma iesniegšanas un, ja tas norādīts 13. kritērijā, izstrādājuma testēšanas, ko iesniedz kompetentajām iestādēm verifikācijai. Izmaiņas saistībā ar piegādātājiem un ražotnēm, kas attiecas uz izstrādājumiem, kam piešķirts ekomarķējums, paziņo kompetentajām iestādēm kopā ar papildinformāciju, lai pārbaudītu pastāvīgu atbilstību ekomarķējuma piešķiršanas nosacījumiem.

Kompetentās iestādes preferenciāli atzīst to laboratoriju testus, kuras ir apstiprinātas atbilstīgi standartam ISO 17025, un to iestāžu veiktas verifikācijas, kas ir apstiprinātas atbilstīgi standartam EN 45011 vai līdzvērtīgam starptautiskam standartam.

Funkcionālā vienība, uz kuru attiecina ievades un izvades rādītājus, ir 1 kg tekstilizstrādājuma normālos apstākļos (gaisa relatīvais mitrums 65 % ± 4 % un 20 °C ± 2 °C temperatūra; šie standartapstākļi ir noteikti standartā ISO 139 “Tekstilizstrādājumi. Kondicionēšanas un testēšanas standartatmosfēras”).

Ja pieteikuma iesniedzējs izmanto sertificēšanas sistēmu neatkarīgas verifikācijas veikšanai, tad izvēlētajai sistēmai un saistītajām verificētāju apstiprināšanas sistēmām ir jāatbilst vispārīgajām standartu EN 45011 un ISO 17065 prasībām. Attiecīgā gadījumā kompetentās iestādes var pieprasīt papildu dokumentus un veikt neatkarīgu verifikāciju un pārbaudes uz vietas.

Kompetentajām iestādēm pieteikumu novērtēšanā un kritēriju ievērošanas uzraudzībā ir ieteikts ņemt vērā atzītu vides pārvaldības sistēmu, piemēram, EMAS, ISO 14001 un ISO 50001, īstenošanu (piezīme: tādu pārvaldības sistēmu īstenošana nav obligāta).

ES EKOMARĶĒJUMA KRITĒRIJI

Pieteikuma iesniedzējiem ir jāpierāda atbilstība kritērijiem, kas attiecas uz to izstrādājumu ražošanā izmantoto materiālu sastāvu, ķīmisko vielu formulācijām, ražotnēm un piemērotību lietošanai, kuriem viņi vēlas izmantot ekomarķējumu.

1.   TEKSTILŠĶIEDRU KRITĒRIJI

Šajā iedaļā ir noteikti konkrēti kritēriji šādiem šķiedru veidiem:

a)

dabiskām šķiedrām: kokvilnai un citām dabiskām celulozes šķiedrām, kas iegūtas no sēklām, linam un citām lūksnšķiedrām, vilnai un citām keratīna šķiedrām;

b)

sintētiskām šķiedrām: akrilam, elastānam, poliamīdam, poliesterim un polipropilēnam;

c)

mākslīgām celulozes šķiedrām: liocelam, modālam un viskozei.

Kritērijus konkrētam šķiedras veidam var neievērot, ja attiecīgās šķiedras saturs izstrādājuma kopējā masā ir mazāks par 5 % vai ja no tās ir izgatavots polsterējums vai oderējums. Izņemot poliamīdu un poliesteri, šos kritērijus var neievērot arī attiecībā uz:

a)

visu izstrādājumu, ja tajā ir šķiedras, kas sastāv no atkārtoti pārstrādātiem materiāliem, kas veido vismaz 70 % no visu šķiedru masas izstrādājumā;

b)

individuālām šķiedrām, kuras ir ar ekomarķējumu marķēta izstrādājuma daļa un no kurām vismaz 70 % masas ir iegūtas atkārtotā pārstrādē.

Šajā kontekstā šķiedras, kas satur atkārtoti pārstrādātus materiālus, ir definētas kā šķiedras, kas iegūtas no pirmslietošanas atkritumiem (tostarp polimēru un šķiedru ražošanas atkritumiem, audumu un apģērbu ražošanas atgriezumiem) un pēclietošanas atkritumiem (tekstilmateriāliem un visu veidu šķiedrām un tekstilizstrādājumiem, kā arī atkritumiem, kas nav no tekstilmateriāla, arī PET dzērienu pudelēm un zvejas tīkliem).

Atkārtoti pārstrādātie materiāli, izņemot poliestera ražošanā izmantotās PET pudeles, atbilst 13. kritērijā minētajām prasībām (ierobežoto vielu saraksts (RSL)). Tajās ietilpst konkrētu vielu grupu ikgadēja analītiskā izlases veida testēšana.

Atkārtoti pārstrādāto materiālu vērtēšana un verifikācija. Atkārtotā pārstrādē iegūtajam materiālam jābūt izsekojamam līdz pat izejmateriāla atkārtotajai pārstrādei. To verificē, neatkarīgai trešai personai veicot uzraudzības ķēdes sertifikāciju vai ar izejmateriāla piegādātāju un atkārtotās pārstrādes veicēju dokumentiem. Ja tas prasīts 13. kritērijā, šķiedru ražotāji un izejmateriālu piegādātāji iesniedz deklarācijas un laboratorijas testēšanas rezultātus.

1. kritērijs. Kokvilna un citas dabiskās celulozes šķiedras, kas iegūtas no sēklām (arī kapoks)

Kokvilnai un citām dabiskajām celulozes šķiedrām, kas iegūtas no sēklām (turpmāk “kokvilna”), jāsatur minimālais daudzums bioloģiski audzētās kokvilnas (skatīt 1.a kritēriju), vai kokvilnas, kas audzēta atbilstoši integrētās augu aizsardzības (IAA) principiem (skatīt 1.b) kritēriju). Turklāt:

visai izmantotajai parastajai kokvilnai un IAA kokvilnai jāatbilst 1.c) kritērijā minētajiem pesticīdu lietošanas ierobežojumiem,

lai atbilstu 1.a) kritērijam “Bioloģiskās ražošanas standarts”, visai izmantotajai parastajai kokvilnai un IAA kokvilnai jābūt no ģenētiski nemodificētām varietātēm,

visai bioloģiskajai un IAA kokvilnai jābūt pilnīgi izsekojamai atbilstīgi 1.d) kritērijam,

bērnu, kas jaunāki par 3 gadiem, apģērbā jābūt vismaz 95 % bioloģiskās kokvilnas.

Izstrādājumiem, kuri atbilst konkrētiem bioloģiskās vai IAA kokvilnas satura sliekšņiem, blakus ekomarķējumam drīkst pievienot papildu tekstu ar satura norādi. Norādījumi ir sniegti 28. kritērijā.

1.a)   Bioloģiskās ražošanas standarts

Izņemot turpmāk uzskaitītos izstrādājumus, vismaz 10 % kokvilnas jābūt audzētiem atbilstīgi prasībām, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 834/2007 (1), ASV Bioloģiskās ražošanas valsts programmā (NOP) vai līdzvērtīgos ES tirdzniecības partneru noteiktos tiesiskajos pienākumos. Bioloģiskajā kokvilnā var būt kokvilna, kas audzēta atbilstīgi bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, un pārejas posma bioloģiskā kokvilna.

Šādos izstrādājumos bioloģiskajai kokvilnai jābūt vismaz 95 %: T kreklos, sieviešu topiņos, ikdienā valkājamos kreklos, džinsos, pidžamās un naktskreklos, apakšveļā un zeķēs.

Vērtēšana un verifikācija. Neatkarīga kontroles iestāde sertificē, ka bioloģiskais saturs ir ražots atbilstīgi ražošanas un pārbaudes prasībām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 834/2007, ASV Bioloģiskās ražošanas valsts programmā (NOP) vai ko noteikuši citi ES tirdzniecības partneri. Verifikāciju veic ik gadus par katru izcelsmes valsti.

Ģenētiski nemodificētās kokvilnas varietātes verificē atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1830/2003 (2).

1.b)   Kokvilnas ražošana atbilstīgi IAA principiem

Vismaz 20 % kokvilnas ir audzēta atbilstīgi IAA principiem, kā noteikts ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) IAA (IPM) programmā, vai integrētās kultūraugu pārvaldības (ICM) sistēmās, kurās iestrādāti IAA principi, un tā atbilst 1.c) kritērijā minētajiem pesticīdu ierobežojumiem.

Šādos izstrādājumos atbilstīgi IAA principiem (kā noteikts iepriekš) audzētai kokvilnai jābūt vismaz 60 %: T kreklos, sieviešu topiņos, ikdienā valkājamos kreklos, džinsos, pidžamās un naktskreklos, apakšveļā un zeķēs.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pierādījumu, ka kokvilnu ir audzējuši lauksaimnieki, kuri ir piedalījušies oficiālās ANO FAO mācību programmās vai Valdības IAA un ICM programmās un/vai ka tiem ir veiktas revīzijas trešo personu sertificētu IAA shēmu ietvaros. Verifikāciju veic vai nu ik gadu katrai izcelsmes valstij, vai pamatojoties uz sertifikāciju par visām IAA kokvilnas ķīpām, kas iepirktas izstrādājuma izgatavošanai.

Atbilstība pesticīdu ierobežojumam nav prasīta shēmām, kuras aizliedz lietot 1.c) kritērijā uzskaitītās vielas un kur vai nu veic testēšanu, vai no lauksaimniekiem un/vai lauksaimnieku–ražotāju grupām tiek saņemtas deklarācijas par to, ka nav lietotas attiecīgās ķīmiskās vielas, un minētos lauksaimniekus/grupas uz vietas ir apmeklējušas valstu valdību vai atzītu bioloģiskās vai IAA sertifikācijas shēmu atzītas kontroles iestādes.

Ģenētiski nemodificētu IAA kokvilnu, ko lieto kopā ar bioloģisko kokvilnu, verificē atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1830/2003. IAA shēmas, kurās nepieļauj ģenētiski modificētas kokvilnas lietošanu, pieņem kā IAA satura atbilstības pierādījumu.

1.c)   Pesticīdu lietošanas ierobežojumi, kas attiecas uz parasto un IAA kokvilnu

Visai ar ekomarķējumu marķētos tekstilizstrādājumos izmantotajai kokvilnai, izņemot bioloģiski audzētu kokvilnu un atbilstīgi IAA shēmai audzētu kokvilnu, kurai piemēro atbrīvojumu atbilstīgi 1.b) kritērijam, jābūt audzētai, nelietojot nevienu no turpmāk minētajām vielām:

Alahlors, aldikarbs, aldrīns, kampehlors (toksafēns), kaptafols, hlordāns, 2,4,5-T, hlordimeforms, hlorbenzilāts, cipermetrīns, DDT, dieldrīns, dinozebs un tā sāļi, endosulfāns, endrīns, glifosulfāts, heptahlors, heksahlorbenzols, heksahlorcikloheksāns (visi izomēri), metamidofoss, metil-o-dematons, metilparations, monokrotofoss, neonikotinoīdi (klotianidīns, imidakloprīds, tiametoksāms), parations, fosfamidons, pentahlorfenols, tiofanekss, triafanekss, triazofoss.

Kokvilnā kopumā nav vairāk kā 0,5 ppm no iepriekš uzskaitītajām vielām.

Vērtēšana un verifikācija. Kokvilnā testē sarakstā uzskaitītās vielas. Iesniedz testēšanas pārskatu, kas sagatavots, izmantojot šādas testēšanas metodes, attiecīgi:

US EPA 8081 B (hlororganiskie pesticīdi ar ultraskaņas vai Soksleta ekstrakciju nepolāros šķīdinātājos (ar izooktānu vai heksānu)),

US EPA 8151 A (hlorētie herbicīdi, izmantojot metanolu),

US EPA 8141 B (fosfororganiskie savienojumi),

US EPA 8270 D (vāji gaistoši organiskie savienojumi).

Testē no katras izcelsmes valsts saņemtus neapstrādātas kokvilnas paraugus pirms to jebkāda veida mitrās apstrādes. Testēšanu katrai izcelsmes valstij veic šādi:

i)

ja gadā izmanto tikai vienu kokvilnas partiju, tad paraugu ņem no nejauši izvēlētas ķīpas;

ii)

ja gadā izmanto divas vai vairāk kokvilnas partiju, tad ņem saliktus paraugus no 5 % ķīpu.

Kokvilnu var netestēt, ja tā ir sertificēta ar IAA shēmu, kura aizliedz lietot minētās vielas.

1.d)   Bioloģiskajai un IAA kokvilnai piemērojamās izsekojamības prasības

Visa kokvilna, kas audzēta atbilstoši bioloģiskajiem un IAA standartiem un kas izmantota, lai izgatavotu ar ekomarķējumu marķētu tekstilizstrādājumu, ir izsekojama no ražošanas standarta verifikācijas brīža līdz vismaz nebalināta/nekrāsota auduma izgatavošanas posmam.

Vērtēšana un verifikācija. pieteikuma iesniedzējs pierāda atbilstību prasībai par kokvilnas satura minimumu vai nu attiecībā uz gadā iepirkto kokvilnas apjomu, vai attiecībā uz kokvilnas maisījumu, kas izmantoti gatavā(-o) izstrādājuma(-u) izgatavošanai, un atbilstīgi katrai ražojumu līnijai:

i)

uz gada bāzes: iesniedz darījumu uzskaites dokumentus un/vai faktūrrēķinus, kas dokumentē kokvilnas daudzumu, kas ik gadus tiek iepirkta no lauksaimniekiem vai ražotāju grupām, un/vai sertificēto ķīpu kopsvaru, līdz vismaz nebalināta/nekrāsota auduma izgatavošanas posmam;

ii)

uz gatavā izstrādājuma bāzes: iesniedz dokumentus no vērpšanas un/vai auduma ražošanas posmiem. Visos dokumentos ir norādīta kokvilnas dažādo formu kontroles iestāde vai sertificētājs.

2. kritērijs. Lins un citas lūksnšķiedras (tostarp kaņepes, džuta un rāmija)

2.a)   Linšķiedras un citas lūksnšķiedras mērcē apkārtējās vides apstākļos bez papildu siltumenerģijas izmantošanas.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par izmantoto mērcēšanas metodi, ko izdevuši lauksaimnieki un/vai kulstītavas, kas piegādā šķiedras.

2.b)   Ja ir izmantota mērcēšana ūdenī, tad notekūdeņus no mērcēšanas rezervuāriem attīra tā, lai ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) vai kopējais organiskā oglekļa (TOC) saturs tiktu pazemināts vismaz par 75 % kaņepju šķiedru mērcēšanas notekūdeņos un vismaz par 95 % – linu un pārējo lūksnšķiedru mērcēšanas notekūdeņos.

Vērtēšana un verifikācija. Ja izmanto mērcēšanu ūdenī, pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatu par atbilstību, kas iegūts, izmantojot šādu testēšanas metodi: ISO 6060 (ĶSP).

3. kritērijs. Vilna un citas keratīna šķiedras (tostarp aitas un jēru, kamieļa, alpakas un kazas vilna)

3.a)   Nedrīkst pārsniegt 2. tabulā norādītās vilnas ektoparaziticīdu koncentrāciju kopsummas jēlvilnā pirms mazgāšanas.

Šīs prasības nepiemēro, ja var iesniegt dokumentārus pierādījumus, kas apliecina lauksaimnieku identitāti, kuri ražojuši vismaz 75 % no konkrētās vilnas vai keratīna šķiedrām, kā arī pierādījumus par neatkarīgu verifikāciju, pamatojoties uz pārbaudēm uz vietas, ka iepriekšminētās vielas nav lietotas attiecīgajos laukos vai attiecīgajiem dzīvniekiem.

2. tabula

Vilnā esošo ektoparaziticīdu koncentrācijas ierobežojumu kopsumma

Ektoparaziticīdu grupas

Robežvērtības kopsumma

γ-heksahlorcikloheksāns (lindāns), α-heksahlorcikloheksāns, β-heksahlorcikloheksāns, δ-heksahlorcikloheksāns, aldrīns, dieldrīns, endrīns, p,p'-DDT, p,p'-DDD

0,5 ppm

Cipermetrīns, deltametrīns, fenvalerāts, cihalotrīns, flumetrīns

0,5 ppm

Diazinons, propetamfoss, hlorfenvinfoss, dihlofentions, hlorpirifoss, fenhlorfoss

2 ppm

Diflubenzurons, triflumurons, diciklanils

2 ppm

Vilnas mazgātājus, kuri darbina noslēgtas ūdens sistēmas, kurās nenovada notekūdeņus un sadedzinot sašķeļ iepriekšminētos mazgāšanas atliekās un dūņās iespējami esošos ektoparaziticīdus, atbrīvo no prasības par vilnas testēšanu, bet viņiem ir jāatbilst vismaz diviem no 3.c) kritērijā minētajiem pasākumiem.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz iepriekš minētos dokumentus vai arī sagatavo testēšanas pārskatus, kuru sagatavošanai izmantota šāda testēšanas metode: IWTO Draft Test Method 59. Testē jēlvilnas noieta partijas par katru izcelsmes valsti (ja partija ir jauktas izcelsmes) un pirms jebkāda veida mitrās apstrādes. Katrā pārstrādes partijā testē vismaz vienu saliktu paraugu no daudzām partijām no katras izcelsmes valsts. Saliktā paraugā ietilpst:

i)

vilnas šķiedras no vismaz 10 nejauši atlasītām lauksaimnieku partijām noieta partijā; vai

ii)

viens salikts paraugs par katru lauksaimnieku, kas piegādā partijas, ja pārstrādes partijā ir mazāk nekā 10 noieta partiju.

Alternatīvi atlikumu testēšanas sertifikātus var iesniegt par visām pārstrādes partijā esošajām noieta partijām.

Ja piemēro atkāpi, tad pieteikuma iesniedzējs iesniedz pierādījumus, kas apstiprina mazgāšanas iekārtas konfigurāciju, un laboratorijas testēšanas pārskatus, kuri pierāda mazgāšanas atliekās un dūņās iespējami esošo ektoparaziticīdu sašķelšanu.

3.b)   Vilnas mazgāšanas darbībās notekūdeņu ĶSP pēc iespējas mazina, maksimizējot netīrumu likvidēšanu un tauku reģenerāciju, kam seko attīrīšana atbilstoši 3. tabulā noteiktajai vērtībai vietējā vai centralizētā attīrīšanas iekārtā. Šīs ĶSP robežas piemēro rupjas un smalkas neattaukotas vilnas mazgāšanai. Smalkvilnu definē kā merīno vilnu, ≤ 23,5 mikroni diametrā.

3. tabula

ĶSP vērtības vilnas mazgāšanas notekūdeņu galīgajai novadīšanai

Vilnas veids

Galīgā novadīšana vidē (g ĶSP/kg neattaukotas vilnas)

Rupja vilna

25 g/kg

Smalkvilna

45 g/kg

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz ar šo kritēriju saistītos datus un testēšanas pārskatus, izmantojot testēšanas metodi ISO 6060. Dati pierāda vilnas mazgātavas atbilstību vai arī, ja notekūdeņus attīra centralizētā attīrīšanas iekārtā, attiecīgās iekārtas atbilstību. Atbilstību šim kritērijam pamato uz mēnešu vidējām vērtībām, kas iegūtas sešos mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas.

3.c)   Vilnas mazgātāji īsteno vismaz vienu no šādiem pasākumiem, lai reģenerētu vērtību no oksidētiem taukiem, šķiedrām, tauksviedriem vai dūņām no mazgātavas, kurā mazgā ar ekomarķējumu marķētus vilnas izstrādājumus:

i)

reģenerācija pārdošanai kā ķīmisko izejmateriālu;

ii)

komposta vai šķidrā mēslojuma ražošana;

iii)

tādu ražojumu kā būvmateriāli izgatavošana;

iv)

apstrāde un energoresursu reģenerēšana, veicot anaerobo pārstrādi vai sadedzināšanu.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pārskatu un atkritumu nodošanas dokumentus, kas apstiprina reģenerēto atkritumu veidu un proporciju un izmantoto metodi.

4. kritērijs. Akrils

4.a)   Akrilnitrila emisijas gaisā (polimerizācijā un līdz sagatavošanai vērpšanai), ko izsaka kā vidējo lielumu gadā, ir mazāka nekā 1,0 g/kg saražotās šķiedras.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs kopā ar šķiedru ražotāja(-u) izdotu atbilstības deklarāciju iesniedz detalizētus dokumentus un/vai testēšanas pārskatus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam.

4.b)   N,N-dimetilacetamīda (127-19-5) emisijas gaisā darbavietā polimerizācijas un vērpšanas laikā nepārsniedz orientējošu robežvērtību vielas iedarbībai darbavietā (IOELV) 10,0 ppm.

Vērtēšana un verifikācija. Emisiju vērtības ir jāmēra tajos procesa posmos, kuros lieto attiecīgās vielas, izsakot minētās vērtības kā astoņu stundu vidējo vērtību (maiņas vidējo vērtību). Pieteikuma iesniedzējs iesniedz šķiedru ražotāja(-u) izdotus uzraudzības datus un testēšanas pārskatus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam.

5. kritērijs. Elastāns

5.a)   Šķiedru ražošanā aizliegts izmantot alvas organiskos savienojumus.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz šķiedru ražotāja(-u) izdotu deklarāciju par to, ka nav lietotas attiecīgās vielas.

5.b)   Šādu vielu emisijas gaisā darbavietā polimerizācijas un vērpšanas laikā nepārsniedz šādas orientējošas robežvērtības vielu iedarbībai darbavietā (IOELV):

i)

difenilmetān-4,4'-diizocianāts (101-68-8) 0,005 ppm;

ii)

toluol-2,4-diizocianāts (584-84-9) 0,005 ppm;

iii)

N,N-dimetilacetamīds (127-19-5) 10,0 ppm.

Vērtēšana un verifikācija. Emisiju vērtības ir jāmēra tajos procesa posmos, kuros lieto attiecīgās vielas, izsakot minētās vērtības kā 8 stundu vidējo vērtību (maiņas vidējo vērtību). Pieteikuma iesniedzējs iesniedz šķiedru ražotāja(-u) izdotus uzraudzības datus un testēšanas pārskatus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam.

6. kritērijs. Poliamīds (vai neilons)

Poliamīda šķiedru izstrādājumi atbilst vismaz vienam no 6.a) un 6.b) apakškritērijā uzskaitītajiem ražošanas standartiem.

Visiem izstrādājumiem, kuri atbilst atkārtotā pārstrādē iegūtā satura minimuma slieksnim, blakus ekomarķējumam drīkst pievienot papildu tekstu ar satura norādi. Norādījumi ir sniegti 28. kritērijā.

6.a)   1. ražošanas standarts: minimālais atkārtotā pārstrādē iegūtais saturs.

Šķiedras ražo, izmantojot vismaz 20 % neilona, kas iegūts pirmslietošanas un/vai pēclietošanas atkritumu atkārtotā pārstrādē.

Vērtēšana un verifikācija. Atkārtotā pārstrādē iegūtajam materiālam jābūt izsekojamam līdz pat izejmateriāla atkārtotajai pārstrādei. To verificē, veicot uzraudzības ķēdes neatkarīgu sertifikāciju vai ar piegādātāju un pārstrādātāju dokumentiem.

6.b)   2. ražošanas standarts: N2O emisijas no monomēru ražošanas.

N2O emisijas gaisā no neilona monomēru ražošanas, kas izteiktas gada vidējās vērtības veidā, nepārsniedz 9,0 g N2O/kg kaprolaktāma (neilonam 6) vai adipīnskābes (neilonam 6,6).

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs kopā ar šķiedru ražotāja(-u) un izejmateriāla piegādātāju iesniegtu atbilstības deklarāciju iesniedz dokumentus vai testēšanas pārskatus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam, balstoties uz uzraudzības datiem.

7. kritērijs. Poliesteris

Tekstilizstrādājumi, kas primāri ir paredzēti pārdošanai patērētājiem, atbilst a) un b) apakškritērijiem. Tekstilizstrādājumi, kas primāri ir paredzēti pārdošanai komerciālā vai publiskā sektora klientiem, atbilst a) apakškritērijam un vai nu b), vai c) apakškritērijam.

Visiem izstrādājumiem, kuri atbilst atkārtotā pārstrādē iegūtā satura minimuma slieksnim, blakus ekomarķējumam drīkst pievienot papildu tekstu ar satura norādi. Norādījumi ir sniegti 28. kritērijā.

7.a)   Antimona saturs poliestera šķiedrās nepārsniedz 260 ppm. Šī prasība neattiecas uz poliestera šķiedrām, kas izgatavotas no PET pudelēm atkārtotā pārstrādē.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs vai nu iesniedz deklarāciju par to, ka nav lietotas attiecīgās ķīmiskās vielas, vai testēšanas pārskatu, kas iegūts, izmantojot šādas testa metodes: tieša noteikšana ar atomu absorbcijas spektrometrijas metodi vai ar induktīvi saistītās plazmas masas spektrometriju. Testu veic ar jēlšķiedru saliktu paraugu pirms jebkādas mitrās apstrādes. Deklarāciju iesniedz par šķiedrām, kas izgatavotas no PET pudelēm atkārtotā pārstrādē.

7.b)   Šķiedras izgatavo, izmantojot minimālu PET saturu, kas iegūts pirmslietošanas un/vai pēclietošanas atkritumu atkārtotā pārstrādē. Štāpeļšķiedras satur minimāli 50 %, un pavedienšķiedras – 20 %. Uz mikrošķiedrām šī prasība neattiecas, un tās atbilst c) apakškritērijam.

Vērtēšana un verifikācija. Atkārtotā pārstrādē iegūtajam materiālam jābūt izsekojamam līdz pat izejmateriāla atkārtotajai pārstrādei. To verificē, veicot uzraudzības ķēdes neatkarīgu sertifikāciju vai ar piegādātāju un pārstrādātāju dokumentiem.

7.c)   Gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisija no poliestera šķiedras ražošanas, kura izteikta gada vidējās vērtības veidā un ietver gan punktstarotājus, gan difūzās emisijas, nepārsniedz 1,2 g/kg PET smalknei un 10,3 g/kg pavedienšķiedrai.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz uzraudzības datus un/vai testēšanas pārskatus, kas pierāda atbilstību EN 12619 vai citiem standartiem ar līdzvērtīgu testēšanas metodi. Mēnešu vidējās vērtības par ražotnēs radušos organisko savienojumu pilno emisiju ar ekomarķējumu marķētiem izstrādājumiem sniedz par vismaz sešiem mēnešiem pirms pieteikuma iesniegšanas.

8. kritērijs. Polipropilēns

Aizliegts izmantot pigmentus uz svina bāzes.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par šādu vielu neizmantošanu.

9. kritērijs. Mākslīgās celulozes šķiedras (tostarp viskoze, modāls un liocels)

Celulozes ražošanas apakškritēriji

9.a)   Vismaz 25 % celulozes šķiedru ir izgatavotas no koksnes, kas izaudzēta atbilstīgi ANO FAO noteiktajiem mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas principiem. Atlikusī celulozes šķiedru daļa ir no celulozes, kas iegūta no likumīgas mežsaimniecības un audzēm.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs saņem no šķiedru ražotāja(-iem) derīgus, neatkarīgi sertificētus uzraudzības ķēdes sertifikātus, kas pierāda, ka koksnes šķiedras ir izaudzētas atbilstīgi mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas principiem un/vai ir no likumīgiem avotiem. FSC, PEFC vai līdzvērtīgas shēmas pieņem kā neatkarīgu sertifikāciju.

Šķiedru ražotājs pierāda, ka ir ievērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010 (3) noteiktā likumības pārbaužu sistēma, lai nodrošinātu, ka kokmateriāli ir iegūti likumīgi. Derīgas ES FLEGT (Tiesību aktu izpilde, pārvaldība un tirdzniecība meža nozarē) vai ANO Cites (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) licences un/vai trešās personas sertifikāciju pieņem kā pierādījumu par ieguvi no likumīga avota.

9.b)   No kokvilnas lintera ražota celuloze atbilst vismaz 1.a) vai 1.b) kokvilnas kritērijam.

Vērtēšana un verifikācija. Kā noteikts attiecīgajos kritērijos.

9.c)   Šķiedru ražošanai izmantoto celulozi balina, neizmantojot elementāro hloru. Rezultātā iegūtais hlora un organiski saistītā hlora kopējais daudzums gatavajās šķiedrās (OX) nepārsniedz 150 ppm vai arī celulozes ražošanas notekūdeņos (AOX) nepārsniedz 0,170 kg/gaissausa materiāla (ADt) celulozes.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatu ar pierādījumu par atbilstību OX vai AOX prasībai, kas sagatavots, izmantojot attiecīgu testēšanas metodi: OX: ISO 11480 (kontrolētā sadedzināšana un mikrokulometrija).

AOX: ISO 9562

9.d)   Vismaz 50 % no šķiedru ražošanai izmantotās celulozes ir iepirkta no celulozes šķīdināšanas rūpnīcām, kuras reģenerē vērtību no to procesā izlietotajiem (melnajiem) atsārmiem vai nu:

i)

ražojot elektroenerģiju un tvaiku uz vietas; vai

ii)

ražojot ķīmiskus blakusproduktus.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz to celulozes piegādātāju sarakstu, no kuriem saņemts izejmateriāls, ko izmanto šķiedru izgatavošanai, un viņu piegādātās celulozes proporcionālo daudzumu. Iesniedz dokumentus un pierādījumus, ka vajadzīgajai piegādātāju daļai attiecīgajās ražotnēs ir uzstādītas atbilstošas enerģijas ražošanas iekārtas un/vai blakusproduktu reģenerēšanas un izgatavošanas sistēmas.

Šķiedru ražošanas apakškritēriji

9.e)   Viskozes un modāla šķiedrām sēra saturs sēra savienojumu emisijās gaisā no šķiedru ražošanas procesiem, kas izteiktas gada vidējās vērtības veidā, nepārsniedz 4. tabulā minētos izpildes rādītājus.

4. tabula

Viskozes un modāla šķiedru sēra emisiju vērtības

Šķiedras veids

Izpildes rādītājs (g S/kg)

Štāpeļšķiedra

30 g/kg

Pavedienšķiedra

 

pakešveida mazgāšana

integrētā mazgāšana

40 g/kg

170 g/kg

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs kopā ar atbilstības deklarāciju iesniedz detalizētus dokumentus un/vai testēšanas pārskatus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam.

2.   SASTĀVDAĻU UN APĢĒRBA PIEDERUMU KRITĒRIJI

Šajā iedaļā minētie kritēriji attiecas uz sastāvdaļām un apģērba piederumiem, kas ir daļa no gatavā izstrādājuma.

10. kritērijs. Pildījums

10.a)   Pildījuma materiāls, kas sastāv no tekstilšķiedrām, atbilst attiecīgajiem tekstilšķiedrām noteiktajiem kritērijiem (1. līdz 9.).

10.b)   Pildījuma materiāls atbilst RSL prasībām attiecībā uz biocīdiem un formaldehīdu (skatīt 1. papildinājumu).

10.c)   Mazgāšanas līdzekļiem un citām ķīmiskajām vielām, ko lieto pildījuma (pūku, putnu spalvu, dabisko vai mākslīgo šķiedru) mazgāšanai, jāatbilst tekstila RSL prasībām attiecībā uz ķīmiskajiem palīglīdzekļiem un mazgāšanas un auduma mīkstināšanas līdzekļiem un kompleksveidojošajām vielām (skatīt 1. papildinājumu).

Vērtēšana un verifikācija. : Kā noteikts attiecīgajos kritērijos

11. kritērijs. Pārklājumi, lamināti un membrānas

11.a)   Sastāvdaļas, kas izgatavotas no poliuretāna, atbilst tekstilšķiedru 5.a) kritērijam attiecībā uz organisko alvu un 5.b) kritērijam attiecībā uz aromātisko diizocianātu emisijām gaisā darba vietās un dimetilacetamīdu (DMAc).

11.b)   No poliestera šķiedrām izgatavotas sastāvdaļas atbilst 7.a) un 7.c) tekstilšķiedru kritērijiem attiecībā uz antimona saturu un GOS emisijām polimerizācijas laikā.

11.c)   polimēri atbilst RSL g(v) ierobežojumam šā lēmuma 1. papildinājumā.

Vērtēšana un verifikācija. : Kā noteikts attiecīgajos kritērijos un/vai šā lēmuma 1. papildinājumā.

12. kritērijs. Apģērba piederumi

Metāla un plastmasas sastāvdaļām, piemēram, rāvējslēdzējiem, pogām un stiprinājumiem, jāatbilst RSL prasībām attiecībā uz apģērba piederumiem (skatīt 1. papildinājumu).

Vērtēšana un verifikācija. : Kā noteikts attiecīgajos kritērijos.

3.   ĶĪMISKO VIELU UN PROCESU KRITĒRIJI

Šajā iedaļā minētos kritērijus attiecīgā gadījumā piemēro šādiem ražošanas posmiem:

i)

vērpšana;

ii)

auduma veidošana;

iii)

priekšapstrāde;

iv)

krāsošana;

v)

apdrukāšana;

vi)

apretēšana;

vii)

griešana/šūšana/apdare.

Ja vien nav noteikts citādi, minētie kritēriji, tostarp prasības par izlases veida testēšanu, attiecas arī uz šķiedrām, kurās ir atkārtotā pārstrādē iegūts materiāls.

13. kritērijs. Ierobežoto vielu saraksts (RSL)

13.a)   Vispārīgās prasības

Gatavajā izstrādājumā un ražošanas receptūrās, ko lieto gatavā izstrādājuma izgatavošanai, neizmanto ierobežoto vielu sarakstā uzskaitītās bīstamās vielas noteiktajā koncentrācijā vai pārsniedzot noteiktās koncentrācijas robežvērtības vai atbilstīgi noteiktajiem ierobežojumiem. RSL ir atrodams 1. papildinājumā. RSL minētajiem ierobežojumiem ir priekšroka pār 14. kritērija 6. tabulā minētajām atkāpēm.

RSL tiek paziņots piegādātājiem un starpniekiem, kuri ražošanas laikā atbild par vērpšanas, krāsošanas, apdrukāšanas un apretēšanas posmiem. Verifikācijas un testēšanas prasības ir noteiktas RSL sarakstā par katru ražošanas posmu un par gatavo izstrādājumu.

Attiecīgā gadījumā laboratorijas testēšanu veic par katru izstrādājumu līniju, pamatojoties uz paraugu izlases veida pārbaudi. Testēšanu veic katru gadu licences darbības periodā, lai pierādītu pastāvīgu atbilstību RSL.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par vielu un ražošanas receptūru, kas izmantotas gatavā izstrādājuma izgatavošanai, atbilstību RSL kopā ar attiecīgiem pierādījumiem. Prasības ir norādītas RSL un ietver deklarācijas no personām, kas atbild par attiecīgajiem ražošanas posmiem, ķīmisko vielu piegādātāju deklarācijas un gatavā izstrādājuma paraugu laboratorijas analīžu testu rezultātus. Par ražošanas posmiem iegūtās deklarācijas pamato ar drošības datu lapām (SDS) par ražošanas receptūrām un attiecīgā gadījumā ar ķīmisko vielu piegādātāju deklarācijām. SDS sagatavo saskaņā ar norādījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (4) II pielikuma 2., 3., 9., 10., 11. un 12. iedaļā (Norādījumi drošības datu lapu sastādīšanai). Nepilnīgās SDS jāpapildina ar ķīmisko vielu piegādātāju deklarācijām.

Gatavā izstrādājuma laboratorijas analīzes veic reprezentatīvi ekomarķētajām izstrādājumu līnijām, ja tas noteikts RSL sarakstā un atbilstīgi uzskaitītajām testēšanas metodēm. Testēšanu attiecīgā gadījumā veic pēc pieteikuma iesniegšanas un pēc tam vienreiz gadā katrai izstrādājumu līnijai, pamatojoties uz gadījuma paraugu, rezultātus pēc tam paziņojot attiecīgajai kompetentajai iestādei. Testa datus, kas iegūti, lai pierādītu atbilstību nozares RSL un citām shēmām, pieņem, ja testēšanas metodes ir līdzvērtīgas un ir veiktas raksturīgam gatavā izstrādājuma paraugam.

Ja testēšanas rezultāts licences derīguma periodā izrādās nederīgs, tad attiecīgā izstrādājumu līnija ir jātestē atkārtoti. Ja arī otrais tests ir neveiksmīgs, tad licenci konkrētajai izstrādājumu līnijai aptur. Tad, lai atjaunotu licenci, būs jāveic koriģējoši pasākumi.

13.b)   Īpaši bīstamas vielas (SVHC)

Gatavajā izstrādājumā, tostarp jebkurā sastāvdaļā vai apģērba piederumā, ja vien uz to neattiecas īpaša atkāpe, nav vielu, kuras:

i)

atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. pantā minētajiem kritērijiem;

ii)

ir apzinātas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktā aprakstītajai procedūrai, ar ko nosaka īpaši bīstamu kandidātvielu sarakstu.

Tas attiecas uz vielām, kuras izmanto, lai piešķirtu funkciju gatavajam izstrādājumam un vielām, kas apzināti lietotas ražošanas formulās.

Atkāpes nepiešķir attiecībā uz vielām, kuras atbilst vienam no šiem diviem nosacījumiem un kas atrodas tekstilizstrādājumā vai jebkurā homogēnā salikta tekstilizstrādājuma daļā koncentrācijā, kas pārsniedz 0,10 % (masas procents).

Vērtēšana un verifikācija. Katrā ražošanas posmā izmantotās vielas un receptūras tiek izvērtētas, salīdzinot ar jaunāko ECHA publicēto kandidātvielu sarakstu. Pieteikuma iesniedzējs sagatavo atbilstības deklarācijas par katru ražošanas posmu, kam pievieno salīdzinošā izvērtējuma dokumentus.

Ja ir piešķirta atkāpe, tad pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka vielas izmantošana atbilst RSL noteiktajām koncentrācijas robežvērtībām un atkāpes nosacījumiem.

14. kritērijs. Bīstamo vielu aizstāšana krāsošanā, apdrukāšanā un apretēšanā

Aizliegts lietot vielas, ko izmanto audumiem un trikotāžas paneļiem krāsošanas, apdrukāšanas un apretēšanas procesu laikā un kas paliek uz gatavā izstrādājuma un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (5) vai Padomes Direktīvu 67/548/EK (6) atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu ar 5. tabulā minētajām bīstamības klasēm vai riska frāzēm, ja vien attiecībā uz minētajām vielām nav noteikta īpaša atkāpe. Minētie ierobežojumi attiecas arī uz funkcionālajām vielām, kas ražošanas laikā iestrādātas mākslīgajās šķiedrās.

14.a)   Bīstamību klasifikāciju ierobežojumi

Ierobežotās bīstamību klasifikācijas ir uzskaitītas 5. tabulā. Eiropas Savienībā pieņemtajām jaunākajām klasifikācijas normām ir priekšroka pār uzskaitītajām bīstamību klasifikācijām un riska frāzēm. Tāpēc pieteikuma iesniedzējiem jānodrošina, lai visas klasifikācijas būtu balstītas uz jaunākajām klasifikācijas normām.

Minētās prasības neattiecas uz tādu vielu vai maisījumu lietošanu, kas pēc pārstrādes maina savas īpašības (piemēram, vairs nav biopieejami, mainās to ķīmiskais saturs), pēc kā apzinātā bīstamība vairs nav spēkā. Te ietilpst polimēri, kas ir modificēti funkcijas ietveršanai, un monomēri vai piedevas, kas kļūst kovalenti saistīti ar polimēriem.

5. tabula

Ierobežotās bīstamību klasifikācijas un riska frāzes un to CLP kategorizācija

Akūts toksiskums

1. un 2. kategorija

3. kategorija

H300 Norijot iestājas nāve (R28)

H301 Toksisks, ja norij (R25)

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve (R27)

H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu (R24)

H330 Ieelpojot, iestājas nāve (R23/26)

H331 Toksisks ieelpojot (R23)

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos (R65)

EUH070 Toksisks saskarē ar acīm (R39/41)

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu

1. kategorija

2. kategorija

H370 Rada orgānu bojājumus (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Var izraisīt orgānu bojājumus (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (R48/20, R48/21, R48/22)

Elpvadu un ādas sensibilizācija

1.A kategorija

1.B kategorija

H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju (R43)

H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju (R43)

H334: Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus vai apgrūtināt elpošanu (R42)

H334: Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus vai apgrūtināt elpošanu (R42)

Kancerogenitāte, mutagenitāte vai toksiskums reproduktīvai sistēmai

1.A un 1.B kategorija

2. kategorija

H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus (R46)

H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus (R68)

H350 Var izraisīt vēzi (R45)

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi (R40)

H350i Var izraisīt vēzi ieelpojot (R49)

 

H360F Var negatīvi ietekmēt auglību (R60)

H361f Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību (R62)

H360D Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam (R61)

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam (R63)

H360FD Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam (R60, R60/61)

H361fd Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam (R62/63)

H360Fd Var negatīvi ietekmēt auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam (R60/63)

H362 Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam (R64)

H360Df Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību (R61/62)

 

Ūdens videi bīstama viela

1. un 2. kategorija

3. un 4. kategorija

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem (R50)

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām (R52/53)

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām (R50/53)

H413 Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem (R53)

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām (R51/53)

 

Bīstams ozona slānim

EUH059 Bīstams ozona slānim (R59)

 

14.b)   Atkāpes, kuras attiecas uz tekstilizstrādājumiem paredzētu vielu grupām

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 7. punktu 6. tabulā minētajām vielu grupām ir paredzētas atkāpes no 14.a kritērijā izklāstītajām prasībām un saskaņā ar 6. tabulā aprakstītajiem atkāpes piešķiršanas nosacījumiem. Katrai vielu grupai visi atkāpes piešķiršanas nosacījumi ir noteikti konkrētām bīstamību klasifikācijām. Minētās atkāpes attiecas arī uz vielām, ko ražošanas laikā pievieno mākslīgi izgatavotām sintētiskajām un celulozes šķiedrām.

6. tabula

Bīstamību klasifikācijas, uz ko attiecas atkāpes, pēc vielu grupām

Vielas, kas piešķir funkciju gatavajam izstrādājumam

Vielu grupa

Bīstamību klasifikācijas, uz ko attiecas atkāpes

Atkāpes piešķiršanas nosacījumi

i)

Krāsvielas krāsošanai un apdrukai bez pigmenta

H301, H311, H331, H317, H334

Lai mazinātu iedarbību uz strādniekiem, krāsotavas un drukātavas izmanto bezputekļu krāsvielu formulācijas vai krāsvielu automātisko dozēšanu un sadali.

H411, H412, H413

Krāsošanas procesi, kuros izmanto reaktīvās, tiešās, kubla, sēra krāsvielas ar šīm klasifikācijām, atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

izmanto augstas afinitātes krāsvielas,

sasniedz brāķa procentu, kas mazāks nekā 3,0 %,

lieto krāsvielu saskaņošanas rīkus,

īsteno standarta darbības procedūras krāsošanas procesam,

lieto krāsvielu noņemšanu, lai attīrītu notekūdeņus saskaņā ar 16.a) kritēriju.

Uz krāsošanu šķīdumā un/vai digitālo apdruku šie nosacījumi neattiecas.

ii)

Antipirēni

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Izstrādājumam jābūt paredzētam lietojumiem, kuros ir prasīta atbilstība pretaizdegšanās prasībām, kas paredzētas ISO, EN, dalībvalstu vai publiskā sektora iepirkuma standartos un noteikumos.

Izstrādājumam jāatbilst funkcijas veikšanas ilgizturības prasībām (skatīt 25. kritēriju).

Attiecībā uz H351 ir paredzēta atkāpe antimona trioksīda sinerģista izmantošanai par iekštelpu tekstilizstrādājumu aizmugures tapsējumu.

Izstrādājumam jābūt paredzētam lietojumiem, kuros ir prasīta atbilstība pretaizdegšanās prasībām, kas paredzētas ISO, EN, dalībvalstu vai publiskā sektora iepirkuma standartos un noteikumos.

Emisijas gaisā darba vietā, kur tekstilizstrādājumam lieto antipirēnu, atbilst robežvērtībai, kas noteikta vielas iedarbībai darba vietā astoņās stundās, proti, 0,50 mg/m3.

iii)

Optiskie balinātāji

H411, H412, H413

Optiskos balinātājus drīkst lietot tikai šādos gadījumos:

baltas krāsas apdrukā,

lai sasniegtu lielāku spilgtumu uniformās un darba apģērbā,

kā piedevas, ražojot poliamīdu un poliesteri ar atkārtotā pārstādē iegūtu materiālu.

iv)

Ūdens, netīrumu un traipu repelenti

H413

Repelentam un tā noārdīšanās produktiem jābūt viegli un/vai vidēji viegli bioloģiski noārdāmiem un tādiem, kas bioloģiski neuzkrājas ūdens vidē, tostarp ūdens nogulsnēs.

Izstrādājumam jāatbilst funkcijas veikšanas ilgizturības prasībām (skatīt 25. kritēriju).

Citas atliekvielas, kas var būt gatavajā izstrādājumā

v)

Palīgvielas, tostarp

nesējvielas,

izlīdzināšanas līdzekļi,

dispersijas līdzekļi,

virsmaktīvās vielas,

sabiezinātāji,

saistvielas

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070,

Receptūras tiek sagatavotas, izmantojot automātiskās dozēšanas sistēmas, un procesos ievēro standarta darbības procedūras.

Vielas, kas klasificētas ar H311, H331, H317 (1B), gatavajā izstrādājumā nav koncentrācijā, kas pārsniedz 1,0 masas %.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs saņem atbilstības deklarācijas no katras krāsošanas, apdrukāšanas un apretēšanas ražotnes un attiecīgā gadījumā no ķīmisko vielu piegādātājiem. Deklarācijās ir apliecināts, ka, ja tās ir izmantotas ražošanas receptūrās, šādas vielas kopā ar jebkuru citu izmantoto papildu funkcionālo vielu, kas var palikt gatavajā izstrādājumā, neatbilst klasifikācijas kritērijiem, lai tās klasificētu ar vienu vai vairākām 5. tabulā uzskaitītajām bīstamības klasifikācijām un riska frāzēm:

biocīdi,

krāsvielas un pigmenti,

palīgnesējvielas, izlīdzināšanas līdzekļi un dispersijas līdzekļi,

optiskie balinātāji,

krāsu sabiezinātāji, saistvielas un plastifikatori,

šķērssaites veidojošas vielas (no vieglas kopšanas apretiem un apdrukas),

antipirēni un sinerģisti,

ūdens, netīrumu un traipu repelenti,

auduma mīkstināšanas līdzekļi.

Ja uz vielām attiecas 6. tabulā minētā atkāpe, tad deklarācijā konkrēti apzina vielas ar piešķirto atkāpi un iesniedz pievienotus pierādījumus, kuros parādīts, kā ir jāievēro atkāpes piešķiršanas nosacījumi.

Atkāpe v) “Palīgvielas” prasa verifikāciju, kas pamatota uz gatavā izstrādājuma laboratorijas testēšanu, ja ražošanas formulās ietilpst vielas ar konkrētajām bīstamības klasifikācijām.

Iesniedz šādu tehnisko informāciju, lai pamatotu deklarāciju par katras vielas klasificēšanu vai neklasificēšanu:

i)

par vielām, kas nav reģistrētas atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1907/2006 vai kam vēl nav harmonizētās CLP klasifikācijas: informāciju, kas atbilst minētās regulas VII pielikumā noteiktajām prasībām;

ii)

par vielām, kas ir reģistrētas atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1907/2006 un kas neatbilst CLP klasifikācijas prasībām: informāciju, kuras pamatā ir REACH reģistrācijas dokumenti, kuri apliecina neklasificētas vielas statusu;

iii)

par vielām, kam ir harmonizēta klasifikācija vai kas ir pašklasificētas: SDS, ja tās ir pieejamas. Ja minētās lapas nav pieejamas vai ja viela ir pašklasificēta, tad iesniedz informāciju, kas ir būtiska vielu bīstamību klasifikācijai atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumam;

iv)

maisījumu gadījumā: drošības datu lapas, ja tās ir pieejamas. Ja minētās lapas nav pieejamas, tad iesniedz maisījumu klasifikācijas aprēķinu atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1272/2008 noteikumiem kopā ar informāciju, kas ir būtiska maisījumu bīstamību klasifikācijai atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumam.

SDS sagatavo saskaņā ar norādījumiem Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikuma 2., 3., 9., 10., 11. un 12. iedaļā (Norādījumi drošības datu lapu sastādīšanai). Nepilnīgās SDS jāpapildina ar ķīmisko vielu piegādātāju deklarācijām.

15. kritērijs. Mazgāšanas, žāvēšanas un cietināšanas energoefektivitāte

Pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka energoresursus, ko lieto mazgāšanas, žāvēšanas un cietināšanas posmos izstrādājumu ar ekomarķējumu krāsošanā, apdrukāšanā un apretēšanā, mēra un salīdzina ar standartu, kas ir daļa no energoresursu vai oglekļa dioksīda emisiju pārvaldības sistēmas.

Turklāt tie pierāda, ka ražotnes ir ieviesušas labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) energoefektivitātes paņēmienu skaita minimumu, kā minēts 7. tabulā un kā uzskaitīts šā lēmuma 3. papildinājumā.

7. tabula

Energoefektīvi mazgāšanas, skalošanas un žāvēšanas paņēmieni

LPTP tēmas

Ražošanas apjoms

< 10 tonnas dienā

> 10 tonnas dienā

1.

Vispārējā energoresursu pārvaldība

Divi paņēmieni

Trīs paņēmieni

2.

Mazgāšanas un skalošanas procesi

Viens paņēmiens

Divi paņēmieni

3.

Žāvēšana un cietināšana, izmantojot žāvēšanas un platumošanas rāmjus

Viens paņēmiens

Divi paņēmieni

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs sagatavo pārskatus no energoresursu pārvaldības sistēmām par katru krāsošanas, apdrukāšanas un apretēšanas ražotni. ISO 50001 vai līdzvērtīgas sistēmas energoresursu vai oglekļa dioksīda emisijām pieņem kā pierādījumu par energoresursu pārvaldības sistēmu.

Par LPTP īstenošanu prasītais pierādījums ietver vismaz ražotnes fotogrāfijas, katra paņēmiena tehniskos aprakstus un sasniegto energoietaupījumu novērtējumus.

16. kritērijs. Gaisā un ūdenī nonākošo emisiju attīrīšana

16.a)   Mitrās apstrādes notekūdeņu novadīšana

Notekūdeņu novadīšana vidē nepārsniedz 20 g ĶSP/kg apstrādāto tekstilizstrādājumu. Šī prasība attiecas uz aušanas, krāsošanas, apdrukāšanas un apretēšanas procesiem, ko izmanto ražojuma(-u) izgatavošanā. Šo vērtību mēra lejupēji vietējā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā un/vai centralizētā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā, kas saņem notekūdeņus no minētajām apstrādes vietām.

Ja vietējās attīrīšanas iekārtās attīrītos notekūdeņus novada tieši virszemes ūdeņos, tie atbilst arī šādām prasībām:

i)

to pH līmenis ir no 6,0 līdz 9,0 (ja vien saņemošo ūdeņu pH līmenis nav ārpus minētā intervāla);

ii)

temperatūra ir mazāka par 35 °C (ja vien saņemošo ūdeņu temperatūra nav augstāka).

Ja ir vajadzīga krāsas noņemšana, ievērojot 14. kritērijā minēto atkāpes piešķiršanas nosacījumu, tad ir jāievēro šādi spektrālās absorbcijas koeficienti:

i)

436 nm (dzeltenais sektors) 7 m-1;

ii)

525 nm (sarkanais sektors) 5 m-1;

iii)

620 nm (zilais sektors) 3 m-1.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs kopā ar atbilstības deklarāciju iesniedz detalizētu dokumentāciju un testēšanas pārskatus, izmantojot attiecīgi testēšanas metodi ISO 6060 un ISO 7887, un pierāda atbilstību šim kritērijam, to pamatojot uz mēnešu vidējām vērtībām, kas iegūtas sešos mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas. Dati pierāda ražotnes atbilstību vai arī, ja notekūdeņus attīra centralizētā attīrīšanas iekārtā, – attiecīgās iekārtas atbilstību.

16.b)   Emisijas gaisā no apdrukāšanas un apretēšanas procesiem

Pilnā to organisko savienojumu emisija, kā noteikts Padomes Direktīvā 1999/13/EK (7), ko tekstilizstrādājumu apdrukāšanas un apretēšanas ražotnēs lieto, lai izgatavotu izstrādājumu(-s) ar ekomarķējumu, nepārsniedz 100,0 mg C/Nm3.

Ja tekstilizstrādājumu pārklāšanas un žāvēšanas procesos ir iespējams reģenerēt un atkārtoti lietot šķīdinātājus, tad piemēro emisiju robežvērtību 150,0 mg C/Nm3.

Apretēšanas procesos ietilpst tekstilizstrādājumu cietināšana karstuma iedarbībā, termozolā krāsošana, pārklāšana un piesūcināšana, tostarp to attiecīgās žāvēšanas (žāvēšanas un platumošanas rāmja) iekārtas.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs pierāda atbilstību saskaņā ar EN 12619 vai citiem līdzvērtīgiem standartiem. Mēnešu vidējās vērtības par ražotnēs radušos organisko savienojumu pilno emisiju sniedz par sešiem mēnešiem pirms pieteikuma iesniegšanas. Ja šķīdinātājus reģenerē un lieto atkārtoti, tad iesniedz uzraudzības datus, lai pierādītu minēto sistēmu darbību.

4.   PIEMĒROTĪBAS LIETOŠANAI KRITĒRIJI

Šajā iedaļā minētie kritēriji attiecas uz audumu un trikotāžas starpposma izstrādājumiem, un uz gatavo izstrādājumu.

17. kritērijs. Izmēra maiņa mazgājot un žāvējot

Izmēra maiņa pēc mazgāšanas un žāvēšanas vai nu mājsaimniecības, vai rūpnieciskajā mazgāšanas temperatūrā un apstākļos nepārsniedz 8. tabulā noteikto.

8. tabula

Pielaides izmēru maiņai mazgājot un žāvējot

Tekstilizstrādājumu vai materiālu veids

Izmēru maiņa mazgājot un žāvējot

Trikotāžas audumi

± 4,0 %

Rupja adījuma trikotāža

± 6,0 %

Interloka pinuma audumi

± 5,0 %

Austie audumi:

 

kokvilna un kokvilnas maisījumi

pusvilna

mākslīgās šķiedras

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Zeķes un zeķubikses

± 8,0 %

Veļa izmantošanai vannas istabā, tostarp dvieļu frotē audumi un smalka rievojuma audumi

± 8,0 %

Mazgājami un noņemami austi tapsējumi – aizkari un mēbeļu audumi

± 2,0 %

matraču aizsargaudums

± 3,0 %

Neaustie audumi:

 

matraču aizsargaudums

visi citi audumi

± 5,0 %

± 6,0 %

Šis kritērijs neattiecas uz:

a)

šķiedrām vai dziju;

b)

izstrādājumiem ar marķējumu “tikai ķīmiski tīrāms” vai tam pielīdzināmu uzrakstu;

c)

mēbeļu audumiem, kas nav noņemami vai mazgājami.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatus, kas iegūti, lietojot izstrādājumam atbilstošus standartus.

Mazgāšanai mājas apstākļos EN ISO 6330 standartu kopā ar EN ISO 5077 standartu piemēro šādi: mazgājot trīs reizes temperatūrā, kas norādīta uz izstrādājuma, un žāvējot centrifūgā pēc katra mazgāšanas cikla.

Komerciālai mazgāšanai rūpnieciskajās veļas mazgātavās ISO 15797 standartu kopā ar EN ISO 5077 standartu piemēro vismaz 75 °C temperatūrā vai kā norādīts standartā šķiedru un balināšanas apvienojumam. Žāvē tā, kā norādīts uz izstrādājuma etiķetes.

Noņemamiem un mazgājamiem matraču aizsargaudumiem alternatīvi lieto EN ISO 6330 standartu kopā ar EN 25077 standartu. Standarta apstākļi ir mazgāšana 3A (60 °C) un žāvēšana C (žāvēšana nelocītā veidā uz horizontālas virsmas), ja vien izstrādājuma etiķetē nav noteikts citādi.

18. kritērijs. Krāsu izturība pret nomazgāšanos

Krāsu izturība pret nomazgāšanos ir vismaz 3.–4. līmenī attiecībā uz krāsas maiņu un vismaz 3.–4. līmenī attiecībā uz krāsojuma plankumainību.

Šis kritērijs neattiecas uz izstrādājumiem ar marķējumu “tikai ķīmiski tīrāms” vai pielīdzināmu uzrakstu (ciktāl šāds marķējums ir parasts šādiem izstrādājumiem), baltiem izstrādājumiem, nekrāsotiem un neapdrukātiem izstrādājumiem, kā arī nemazgājamiem mēbeļu audumiem.

Vērtēšana un verifikācija. Mazgāšanai mājas apstākļos pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatus, kas iegūti, testējot atbilstoši standartam ISO 105 C06 (mazgāšana vienu reizi temperatūrā, kas norādīta uz izstrādājuma, ar perborātu saturošu pulveri).

Komerciālai mazgāšanai rūpnieciskajās veļas mazgātavās ISO 15797 standartu kopā ar ISO 105 C06 standartu piemēro vismaz 75 °C temperatūrā vai kā norādīts standartā šķiedru un balināšanas apvienojumam.

19. kritērijs. Krāsu izturība pret sviedriem (skābēm, sārmiem)

Krāsu izturība pret sviedriem (skābēm un sārmiem) ir vismaz 3.–4. līmenī (krāsas maiņa un plankumainība). Pieļaujama 3. līmeņa izturība, ja audums ir tumšā krāsā (standarta piesātinātība > 1/1) un ir izgatavots no reģenerētas vilnas. Šis kritērijs neattiecas uz baltiem izstrādājumiem, nekrāsotiem un neapdrukātiem izstrādājumiem, mēbeļu audumiem, aizkariem un līdzīgiem iekštelpu noformēšanai paredzētiem tekstilizstrādājumiem.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatus, kas iegūti, testējot atbilstoši standartam ISO 105 E04 (skābēm un sārmiem, salīdzinājums ar jauktu šķiedru audumu).

20. kritērijs. Krāsu izturība pret noberšanos mitrā veidā

Krāsu izturībai pret noberšanos mitrā veidā jābūt vismaz 2.–3. līmenī. Izturības 2. līmenis ir pieļaujams ar indigo krāsotam rupjam kokvilnas (džinsu) audumam.

Šis kritērijs neattiecas uz baltiem izstrādājumiem, nekrāsotiem un neapdrukātiem izstrādājumiem.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatus, kas iegūti, testējot atbilstoši standartam ISO 105 X12.

21. kritērijs. Krāsu izturība pret noberšanos sausā veidā

Krāsu izturībai pret noberšanos sausā veidā jābūt vismaz 4. līmenī. Izturības 3.–4. līmenis ir pieļaujams ar indigo krāsotam rupjam kokvilnas (džinsu) audumam.

Šis kritērijs neattiecas uz baltiem izstrādājumiem, nekrāsotiem un neapdrukātiem izstrādājumiem, aizkariem un līdzīgiem iekštelpu noformēšanai paredzētiem tekstilizstrādājumiem.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatus, kas iegūti, testējot atbilstoši standartam ISO 105 X12.

22. kritērijs. Krāsu izturība pret gaismas iedarbību

Mēbeļu audumu, aizkaru audumu vai drapēriju audumu krāsu izturībai pret gaismas iedarbību jābūt vismaz 5. līmenī. Visu pārējo izstrādājumu krāsu izturībai pret gaismas iedarbību ir jābūt vismaz 4. līmenī.

Izturība 4. līmenī ir pieļaujama, ja mēbeļu audums, aizkaru audums vai drapēriju audums ir gaišā krāsā (standarta piesātinātība < 1/12) un tas satur vairāk nekā 20 % vilnas vai citu keratīna šķiedru vai vairāk nekā 20 % lina vai citu lūksnšķiedru.

Šī prasība neattiecas uz matraču aizsargaudumu un apakšveļu.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatus, kas iegūti, testējot atbilstoši standartam ISO 105 B02.

23. kritērijs. Tīrīšanas līdzekļu izturība pret mazgāšanu un uzsūkšanas spēja

Tīrīšanas līdzekļiem ir izturība pret mazgāšanu un uzsūkšanas spēja atbilstoši attiecīgajiem testēšanas parametriem, kas noteikti 9. un 10. tabulā. Uzsūkšanas spējai noteiktā testēšana neattiecas uz izstrādājumiem no grīstē savītas dzijas.

9. tabula

Rādītāji un parametri tīrīšanas līdzekļu izturībai pret mazgāšanu

Tekstila tīrīšanas līdzekļi vai materiāla veids

Mazgāšanas reižu skaits

Temperatūra

EN ISO 6630 testa atsauce

Austie un neaustie izstrādājumi mitrai tīrīšanai

80

40 °C

Procedūra 4N

Mikrošķiedras izstrādājumi putekļu slaucīšanai

200

40 °C

Procedūra 4N

Izstrādājumi, kas iegūti tekstilšķiedru atkārtotā pārstrādē

20

30 °C

Procedūra 3G

Mopi grīdu mazgāšanai

200

60 °C

Procedūra 6N

Lupatas grīdu mazgāšanai

5

30 °C

Procedūra 3G


10. tabula

Vērtības un parametri tīrīšanas līdzekļu uzsūkšanas spējai

Tekstila tīrīšanas līdzekļi vai materiāla veids

Šķidruma uzsūkšanas laiks

Izstrādājumi, kas iegūti tekstilšķiedru atkārtotā pārstrādē

≤ 10 sekundes

Mikrošķiedras izstrādājumi virsmu un grīdu tīrīšanai

≤ 10 sekundes

Austie un neaustie izstrādājumi mitrai tīrīšanai

≤ 10 sekundes

Izstrādājumi grīdu mazgāšanai

≤ 10 sekundes

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz testēšanas pārskatus, kas iegūti, izmantojot attiecīgi šādas testēšanas metodes: EN ISO 6330 un EN ISO 9073-6. Testēšanu atbilstīgi standartam EN ISO 6330 veic, visiem izstrādājumiem un materiāliem izmantojot A tipa veļas mazgāšanas mašīnu.

24. kritērijs. Audumu izturība pret velšanos un nodilšanu

Neaustiem audumiem un trikotāžas apģērba gabaliem, apģērba piederumiem un segām no vilnas, vilnas maisījumiem un poliestera (tostarp aitas vilnas) ir vismaz 3. pakāpes izturība pret velšanos.

Austiem kokvilnas audumiem, ko lieto apģērbu ražošanai, ir vismaz 3. pakāpes izturība pret velšanos. Poliamīda zeķubiksēm un getrām ir vismaz 2. pakāpes izturība.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pārskatus par testēšanu, kas attiecīgi veikta substrātam:

trikotāžas un neaustie izstrādājumi: ISO 12945-1: velšanas kastes metode,

austie audumi: ISO 12945-2: Martindeila metode.

25. kritērijs. Funkcijas veikšanas ilgizturība

Apretiem, apstrādēm un piedevām, kas tekstilizstrādājumam lietošanas laikā piešķir ūdens, eļļas un traipu repelentu īpašības, antipirēnu īpašības un vieglas kopšanas iespēju (ko dēvē arī par neburzīgu vai plisē), ir ilgizturīgi atbilstīgi 25.a), b) un c) apakškritērijā noteiktajām vērtībām un parametriem.

Attiecībā uz ūdens, eļļas un traipu repelentiem patērētājiem dod norādījumus par to, kā saglabāt izstrādājuma apreta funkcionalitāti.

Minētās prasības neattiecas uz tekstilšķiedrām, audumiem un membrānām, kas dod gatavajam izstrādājumam raksturīgās funkcionālās īpašības.

Vērtēšana un verifikācija. Izstrādājumiem ar raksturīgām īpašībām pieteikuma iesniedzēji iesniedz testēšanas pārskatus, kas pierāda salīdzināmu vai uzlabotu sniegumu salīdzinājumā ar alternatīvām, ko var izmantot kā apretu.

25.a)   Ūdens, eļļas un traipu repelentu funkcijas

Ūdens repelenti saglabā funkcionalitāti 80 no 90 pēc 20 mazgāšanas reizēm mājas apstākļos un žāvēšanas centrifūgā 40 °C temperatūrā cikliem vai pēc 10 rūpnieciskiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem vismaz 75 °C temperatūrā.

Eļļas repelenti saglabā funkcionalitāti 3,5 no 4,0 pēc 20 mazgāšanas reizēm mājas apstākļos un žāvēšanas centrifūgā 40 °C temperatūrā cikliem vai pēc 10 rūpnieciskiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem vismaz 75 °C temperatūrā.

Traipu repelenti saglabā funkcionalitāti 3,0 no 5,0 pēc 20 mazgāšanas reizēm mājas apstākļos un žāvēšanas centrifūgā 40 °C temperatūrā cikliem vai pēc 10 rūpnieciskiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem vismaz 75 °C temperatūrā.

Rūpnieciskās mazgāšanas temperatūras var samazināt līdz 60 °C apģērbiem ar līmētām šuvēm.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pārskatus par testēšanām, kas veiktas atbilstīgi šādiem standartiem, kuri attiecas uz konkrētajiem izstrādājumiem.

Visiem izstrādājumiem mazgāšanas cikli mājas apstākļos ISO 6330 vai rūpnieciskās mazgāšanas cikli ISO 15797 apvienojumā ar šādiem:

ūdens repelenti: ISO 4920,

eļļas repelenti: ISO 14419,

traipu repelenti: ISO 22958.

25.b)   Antipirēnu funkcijas

Mazgājami izstrādājumi saglabā savu funkcionalitāti pēc 50 rūpnieciskiem mazgāšanas un žāvēšanas centrifūgā cikliem vismaz 75 °C temperatūrā. Nemazgājami izstrādājumi saglabā savu funkcionalitāti pēc mērcēšanas testa.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pārskatus par testēšanām, kas veiktas atbilstīgi šādiem standartiem, kuri attiecas uz konkrētajiem izstrādājumiem.

Mazgāšanas cikliem mājas apstākļos ISO 6330 vai rūpnieciskās mazgāšanas cikliem EN ISO 10528 – abiem apvienojumā ar standartu EN ISO 12138. Ja tekstilizstrādājums nav noņemams, – BS 5651 vai līdzvērtīgs standarts.

25.c)   Viegla kopšana (ko dēvē arī par neburzīgu vai plisē)

Dabiskās šķiedras izstrādājumi sasniedz SA-3 audumu gluduma pakāpi, un jauktie dabisko un sintētisko šķiedru izstrādājumi sasniedz SA-4 audumu gluduma pakāpi pēc 10 mazgāšanas reizēm mājas apstākļos un žāvēšanas centrifūgā 40 °C temperatūrā cikliem.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pārskatus par testēšanām, kas veiktas atbilstīgi ISO 7768 testēšanas metodei, lai novērtētu audumu gludumu pēc mazgāšanas.

5.   KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS KRITĒRIJI

Šajā iedaļā minētie kritēriji attiecas uz tekstilizstrādājumu griešanas/šūšanas/apdares ražošanas posmiem.

26. kritērijs. Pamatprincipi un tiesības darbā

Pieteikuma iesniedzēji nodrošina, ka visās griešanas/šūšanas/apdares ražotnēs, kur izgatavo ekomarķēto izstrādājumu(-us), ievēro pamatprincipus un tiesības darbā, kas aprakstīti Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) darba pamatstandartos, ANO Global Compact un ESAO Pamatnostādnēs starptautiskajiem uzņēmumiem. Verifikācijas nolūkā jāskata šādi SDO darba pamatstandarti:

029

Piespiedu darbs

087

Biedrošanās brīvība un tiesības apvienoties organizācijās

098

Tiesības organizēt un vest sarunas par darba koplīgumu slēgšanu

100

Vienlīdzīga atlīdzība

105

Piespiedu darba atcelšana

111

Diskriminācija (darbs un nodarbošanās)

155

Darba drošība un veselība un darba vide

138

Konvencija par minimālo vecumu pieņemšanai darbā

182

Bērnu darba ļaunāko formu atcelšana

Minētos standartus paziņo griešanas/šūšanas/apdares ražotnēm, kurās izgatavo gatavo izstrādājumu.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs pierāda trešās personas verifikāciju par atbilstību, izmantojot neatkarīgus verifikācijas vai dokumentārus pierādījumus, tostarp par revidentu veiktām pārbaudēm uz vietas ekomarķējuma verifikācijas procesa laikā griešanas/šūšanas/apdares ražotnēs, savu ekomarķēto izstrādājumu piegādes ķēdē. Tas notiek pēc pieteikuma iesniegšanas un pēc tam ekomarķējuma piešķiršanas periodā, ja tiek atvērtas jaunas ražotnes.

27. kritērijs. Ierobežojums rupja kokvilnas auduma (džinsu auduma) apstrādei ar smilšstrūklu

Nav atļauts veikt manuālu vai mehānisku apstrādi ar smilšstrūklu, lai iegūtu novalkāta izskata rupju kokvilnas audumu apretu.

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku informāciju par visām ražotnēm, kas izmantotas, lai ražotu ar ekomarķējumu marķētus rupja kokvilnas auduma izstrādājumus, kopā ar dokumentāriem un fotogrāfiskiem pierādījumiem par alternatīvajiem procesiem, kas izmantoti, lai iegūtu novalkāta izskata rupju kokvilnas audumu apretu.

28. kritērijs. Informācija uz ekomarķējuma

Fakultatīvs marķējums ar tekstlodziņu var ietver šādu tekstu:

Ilgtspējīgāka šķiedru ražošana (vai teksts no 11. tabulas)

Mazāk piesārņojoši ražošanas procesi

Bīstamo vielu ierobežojumi

Testēts uz ilgizturību

11. tabula

Teksts, ko atkarībā no izstrādājuma sastāva drīkst norādīt blakus ekomarķējumam

Izmantotās šķiedras

Ražošanas specifikācija

Teksts, ko drīkst norādīt

Kokvilnas šķiedras

Bioloģiskās kokvilnas saturs vairāk par 50 %

Izgatavotas no xx % bioloģiskās kokvilnas

Bioloģiskās kokvilnas saturs vairāk par 95 %

Izgatavotas no bioloģiskās kokvilnas

IAA kokvilnas saturs vairāk par 70 %

Kokvilna audzēta ar samazinātu pesticīdu daudzumu

Mākslīgās celulozes šķiedras

Sertificēta ilgtspējīga celuloze vairāk par 25 %

Izgatavotas, izmantojot xx % koksnes no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem

Sertificēta ilgtspējīga celuloze vairāk par 95 %

Izgatavotas, izmantojot koksni no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem

Poliamīds

Atkārtoti pārstrādāts materiāls vairāk par 20 %

Izgatavots ar xx % atkārtoti pārstrādāta neilona

Atkārtoti pārstrādāts materiāls vairāk par 95 %

Izgatavots no atkārtoti pārstrādāta neilona

Poliesteris

Atkārtoti pārstrādāts materiāls vairāk par 50 %

Izgatavots ar xx % atkārtoti pārstrādāta poliestera

Atkārtoti pārstrādāts materiāls vairāk par 95 %

Izgatavots no atkārtoti pārstrādāta poliestera

Vērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz izstrādājuma iesaiņojuma paraugu, parādot etiķeti, kopā ar deklarāciju par atbilstību šim kritērijam.


(1)  Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(6)  Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīva 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.).

(7)  Padomes 1999. gada 11. marta Direktīva 1999/13/EK par gaistošu organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no organiskiem šķīdinātājiem noteiktos darbības veidos un iekārtās (OV L 85, 29.3.1999., 1. lpp.).

1. papildinājums

IEROBEŽOTO VIELU SARAKSTS TEKSTILIZSTRĀDĀJUMIEM, KO MARĶĒ AR ES EKOMARĶĒJUMU

ES ekomarķējuma RSL sastāv no ierobežojumiem, kuri attiecas uz šādiem ražošanas posmiem tekstilizstrādājumu piegādes ķēdē:

a)

šķiedru un dzijas vērpšana;

b)

balināšana un priekšapstrāde;

c)

krāsotavas;

d)

apdrukāšanas procesi;

e)

apretēšanas procesi;

f)

visi ražošanas posmi;

g)

gatavais izstrādājums.

Uz gatavo izstrādājumu attiecas arī vairāki g) punktā minēti ierobežojumi, kam var prasīt veikt analītisko testēšanu.

a)   Ierobežojumi, kas attiecas uz šķiedru un dziju vērpšanu un aušanu

Vielu grupa

Ierobežojuma tvērums

Robežvērtības

Verifikācijas prasības

i)

Apretēšanas preparāti, ko izmanto šķiedrām un dzijām

Piemērojamība:

vērpšanas procesi.

Vismaz 95 % (sausnas svara) no sastāvdaļas vielām jābūt viegli bioloģiski noārdāmām.

Visos gadījumos ņem vērā katras sastāvdaļas summu.

Viegli bioloģiski noārdāms:

izšķīdis organiskais ogleklis noārdās par 70 % 28 dienās

vai

60 % no teorētiski maksimālās skābekļa iztērēšanas vai oglekļa dioksīda radīšanas 28 dienās.

Verifikācija:

ķīmisko vielu piegādātāja deklarācija, kam pievienoti ESAO vai ISO testēšanas rezultāti.

Testēšanas metode:

OECD 301 A, ISO 7827

OECD 301 B, ISO 9439

OECD 301 C

(2) OECD 301 D

ISO 10708

OECD 301 E

OECD 301 F, ISO 9408

ii)

Vērpšanas šķīduma piedevas, vērpšanas piedevas un sagatavošanas līdzekļi

(tostarp eļļas izmantošanai kārstuvēs, eļļotāji vērpšanas iekārtām un ziežvielas)

Piemērojamība: primārie vērpšanas procesi.

Vismaz 90 % (sausnas svara) no sastāvdaļas vielām jābūt viegli bioloģiski noārdāmām, vidēji viegli bioloģiski noārdāmām vai likvidējamām notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Visos gadījumos ņem vērā katras sastāvdaļas summu.

Viegli bioloģiski noārdāms:

skatīt definīciju a) punkta ii) apakšpunktā.

Vidēji viegli bioloģiski noārdāms:

izšķīdis organiskais ogleklis noārdās par 70 % 28 dienās

vai

60 % no teorētiski maksimālās skābekļa iztērēšanas vai oglekļa dioksīda radīšanas 28 dienās.

Likvidējamība:

izšķīdis organiskais ogleklis noārdās par 80 % 28 dienās.

Verifikācija:

ķīmisko vielu piegādātāja deklarācija, kam pievienoti ESAO vai ISO testēšanas rezultāti.

Testēšanas metode:

skatīt a) punkta ii) apakšpunktā testēšanu uz vieglu bioloģiskās noārdīšanās spēju. Tiek pieņemta šāda testēšana uz vidēji vieglu bioloģisku noārdīšanos:

ISO 14593

OECD 302 A, ISO 9887 OECD 302 B, ISO 9888

OECD 302 C

Likvidējamības testi: OECD 303A/B ISO 11733

b)   Ierobežojumi, kas attiecas uz balināšanu

Vielu grupa

Ierobežojuma tvērums

Robežvērtības

Verifikācijas prasības

Dziju, audumu un gatavo izstrādājumu balināšana

Piemērojamība:

visi šķiedru veidi.

Hloru neizmanto pavedienu, audumu, adījumu vai gatavo izstrādājumu, izņemot mākslīgās celulozes šķiedras, balināšanai.

n. p.

Verifikācija:

deklarācija par hlora neizmantošanu katrā ražošanas posmā.

c)   Ierobežojumi, kas attiecas uz krāsotavām

Vielu grupa

Ierobežojuma tvērums

Robežvērtības

Verifikācijas prasības

i)

Halogenētas nesējvielas

Piemērojamība:

poliesteris, poliestera un vilnas maisījumi, akrils un poliamīds, ja izmanto dispersās krāsas.

Halogenētus krāsošanas paātrinātājus (nesējvielas) neizmanto mākslīgo šķiedru un audumu vai poliestera un vilnas maisījumu krāsošanai.

Nesējvielas ir, piemēram, 1,2-dihlorbenzols, 1,2,4-trihlorbenzols, hlorfenoksietanols.

n. p.

Verifikācija:

ķīmisko vielu piegādātāja deklarācija par attiecīgo vielu neizmantošanu, kam pievienota SDS.

ii)

Azokrāsvielas

Piemērojamība:

2. papildinājumā minēto krāsvielu piemērošana akrilam, kokvilnai, poliamīdam, vilnai, adījumiem un audumiem.

Neizmanto azokrāsvielas, kurām sadaloties rodas aromātiskie amīni, par kuriem ir zināms, ka tie ir kancerogēni.

2. papildinājumā ir iekļauts ierobežoto arilamīnu saraksts un orientējošs to azokrāsvielu saraksts, kurām sadaloties rodas minētie arilamīni. Pēdējais saraksts jālieto kā norādījumi krāsvielām, ko nedrīkst izmantot. Arilamīnu robežvērtība attiecas uz gatavo izstrādājumu.

30 mg/kg par katru amīnu (1)

Verifikācija:

gatavā izstrādājuma testēšana jāveic tā, kā noteikts.

Testēšanas metode:

EN 14362-1 un 3

iii)

CMR krāsvielas

Piemērojamība:

visi izstrādājumi.

Neizmanto krāsvielas, kas ir kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīviem orgāniem.

2. papildinājumā ir iekļauts CMR krāsvielu saraksts, ko ir aizliegts izmantot.

n. p.

Verifikācija:

ķīmisko vielu piegādātāja deklarācija par attiecīgo vielu neizmantošanu, kam pievienota SDS.

iv)

Krāsvielas ar iespējami sensibilizējošu iedarbību

Piemērojamība:

poliesteris, akrils, poliamīds.

Elastīgie vai staipīgie apģērbi un apakšveļa, kas saskaras ar ādu.

Aizliegts lietot krāsvielas ar iespējami sensibilizējošu iedarbību.

2. papildinājumā ir iekļauts saraksts ar sensibilizējošām krāsvielām, ko ir aizliegts izmantot.

Verifikācija:

ķīmisko vielu piegādātāja deklarācija par attiecīgo vielu neizmantošanu, kam pievienota SDS.

v)

Krāsvielas ar hroma kodinātāju

Piemērojamība:

vilna, poliamīds.

Aizliegts izmantot krāsvielas ar hroma kodinātāju.

n. p.

Verifikācija:

ķīmisko vielu piegādātāja deklarācija par attiecīgo vielu neizmantošanu, kam pievienota SDS.

vi)

Metālu kompleksu krāsvielas

Piemērojamība:

poliamīds, vilna, celulozes šķiedras.

Metālu kompleksu krāsvielas uz vara, hroma vai niķeļa bāzes drīkst lietot tikai, lai krāsotu:

vilnas šķiedras,

poliamīda šķiedras,

vilnas un/vai poliamīda maisījumus ar mākslīgajām celulozes šķiedrām.

n. p.

Verifikācija:

ķīmisko vielu piegādātāja deklarācija par attiecīgo vielu neizmantošanu, kam pievienota SDS.

d)   Ierobežojumi, kas attiecas uz apdrukas procesiem

Apdruka

i)

Krāsvielas un pigmenti

Krāsvielas un pigmenti, ko lieto ar ekomarķējumu marķētu tekstilizstrādājumu apdrukai, atbilst ierobežojumiem attiecībā uz krāsotavām (šā papildinājuma c) iedaļa).

Lūgums skatīt ierobežojumus attiecībā uz krāsotavām (c) iedaļa).

Verifikācija:

kā noteikts krāsotavām.

ii)

Trafaretspiedes pastas

Piemērojamība:

ja izmanto apdruku.

Izmantotās trafaretspiedes pastas nesatur vairāk par 5 % gaistošu organisko savienojumu (GOS). Tie var būt:

alifātiskie ogļūdeņraži (C10–C20),

monomēri, piemēram, akrilāti, vinilacetāti, stirols,

monomēri, piemēram, akrilnitrils, akrilamīds, butadiēns,

spirti, esteri, polioli,

formaldehīds,

fosforskābes esteri,

benzols kā piemaisījums no augstākiem ogļūdeņražiem,

amonjaks (piemēram, karbamīda sadalīšanās, biureta reakcija).

GOS saturs < 5,0 svara %

Verifikācija:

pieteikuma iesniedzēja deklarācija, ka apdruka nav veikta,

vai

apdrukas veicēja deklarācija, kam pievienota SDS un/vai aprēķini par trafaretspiedes pastu.

iii)

Plastizola saistvielas

Piemērojamība:

ja izmanto apdruku.

Aizliegts lietot “plastizola” piedevas apdrukas saistvielām, tostarp PVC un ierobežotos ftalātus.

n. p.

Verifikācija:

pieteikuma iesniedzēja deklarācija, ka apdruka nav veikta,

vai

ķīmisko vielu piegādātāju deklarācija par attiecīgo vielu neizmantošanu, kam pievienota SDS par piedevām.

e)   Ierobežojumi, kas attiecas uz apretēšanas procesiem

Funkcionālie apreti, apstrādes un piedevas

i)

Izmantotie biocīdu apreti, lai piešķirtu gatavajiem izstrādājumiem biocīdas īpašības

Piemērojamība:

visi izstrādājumi.

Biocīdus neiestrādā šķiedrās, audumos vai gatavajā izstrādājumā, lai piešķirtu biocīdasas īpašības.

Parastie piemēri ir šādi: triklozāns, nano sudrabs, cinka organiskie savienojumi, alvas organiskie savienojumi, dihlorfenil(estera) savienojumi, benzimidazola atvasinājumi un izotiazolinoni.

n. p.

Verifikācija:

pieteikuma iesniedzēja deklarācija par attiecīgo vielu neizmantošanu.

ii)

Līdzekļi saraušanās novēršanai

Piemērojamība:

attiecīgā gadījumā.

Halogenētas vielas vai preparātus izmanto tikai kārstai vilnai un mazgātai vilnai.

n. p.

Verifikācija:

vilnas pārstrādātāju deklarācija par attiecīgo vielu neizmantošanu.

iii)

Apstrāde ar ūdens, traipu un eļļas repelentiem

Piemērojamība:

ja lieto, lai piešķirtu funkciju.

Aizliegts izmantot apstrādi ar fluoru saturošiem ūdens, traipu un eļļas repelentiem. Te ietilpst apstrāde ar perfluoru un polifluoru.

Apstrādes bez fluora ir viegli bioloģiski noārdāmas un bioloģiski neuzkrājas ūdens vidē, tostarp ūdens nogulsnēs. Tās papildus atbilst 25.a) kritērijam par piemērotību lietošanai.

n. p.

Verifikācija:

deklarācija par attiecīgo vielu neizmantošanu, kam pievienota SDS par izmantotajiem repelentiem, ko iesniedz apretētāji.

Testēšanas metode:

n. p.

iv)

Antipirēni

Piemērojamība:

attiecīgā gadījumā un kā noteikts attiecībā uz sinerģistiem.

Aizliegts izmantot šādus antipirēnus:

HBCDD – heksabromciklododekāns,

PeBDE – pentabromdifenilēteris,

OcBDE – oktabromdifenilēteris,

DecaBDE – dekabromdifenilēteris,

PBBs – polibromēti bifenili,

TEPA – tris-(aziridinil)-fosfinoksīds,

TRIS – tris-(2,3- dibrompropil)fosfāts,

TCEP – tris(2-hloretil)fosfāts,

parafīns, C10-C13, hlorēts (SCCP).

n. p.

Verifikācija:

deklarācija par attiecīgo vielu neizmantošanu, kam pievienota SDS.

Uz sinerģistu antimona trioksīdu (H351) attiecas atkāpe tā izmantošanai par sinerģistu iekštelpu tekstilizstrādājumu aizmugures tapsējumam tikai ar tādu nosacījumu, ka izstrādājumam jābūt ugunsizturīgam un ir ievērotas robežvērtības vielas iedarbībai darbavietā.

Astoņu stundu vidējā maiņas vērtība ELV uz 0,50 mg/m3

Verifikācija:

uzraudzības datus iesniedz apretēšanas veicējs, ja izmanto antimona trioksīdu.

f)   Ierobežojumi, kuri attiecas uz visiem ražošanas posmiem

Īpaši bīstamas vielas (SVHC)

i)

Vielas, kas ir iekļautas ECHA īpaši bīstamu kandidātvielu sarakstā

Piemērojamība:

visi izstrādājumi.

SVHC, kas ir noteiktas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 59. pantam kā tādas, kas atbilst minētās regulas 57. pantā minētajiem kritērijiem un ir uzskaitītas kandidātvielu sarakstā iespējamai iekļaušanai REACH XIV pielikumā (“kandidātvielu saraksts”), kas ir spēkā pieteikuma iesniegšanas laikā, nedrīkst atrasties gatavajā izstrādājumā – ne tās, lai piešķirtu funkciju gatavajam izstrādājumam, ne tās, kas apzināti izmantotas ražošanas posmos, ja vien nav apstiprināta atkāpe.

Spēkā esošo kandidātvielu sarakstu var apskatīt tīmekļa vietnē:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Nepiešķir atkāpi no šā kritērija izslēgšanas attiecībā uz vielām, kas noteiktas kā SVHC un kas ir iekļautas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. pantā paredzētajā sarakstā, un kuras atrodas izstrādājumā vai jebkurā homogēnā tā daļā koncentrācijās, kas pārsniedz 0,10 %.

n. p.

Verifikācija:

atbilstības deklarācija par katru ražošanas posmu un to ķīmisko vielu piegādātājiem.

Virsmaktīvās vielas, mīkstināšanas līdzekļi un kompleksveidojošās vielas

ii)

Visas virsmaktīvās vielas, auduma mīkstināšanas līdzekļi un kompleksveidojošās vielas

Piemērojamība:

visi mitrie procesi.

Vismaz 95 % no auduma mīkstināšanas līdzekļu, kompleksveidojošo vielu un virsmaktīvo vielu svara ir:

viegli bioloģiski noārdāmi aerobos apstākļos vai

vidēji viegli bioloģiski noārdāmi un/vai

likvidējami notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Mazgāšanas līdzekļu sastāvdaļu datubāzes jaunākā redakcija ir jāizmanto par atsauces punktu bioloģiskās noārdīšanās spējai:

http://ec.europa.eu/environment/ekomarķējums/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

n. p.

Verifikācija:

ķīmisko vielu piegādātāja deklarācija, kam pievienota SDS un/vai ESAO vai ISO testēšanas rezultāti.

Testēšanas metode:

skatīt apretēšanas un vērpšanas līdzekļus (1. papildinājuma a) punkta i)/ii) apakšpunkts)

iii)

Nejonu un katjonu virsmaktīvās vielas

Piemērojamība:

visi mitrie procesi.

Visām nejonu un katjonu virsmaktīvajām vielām arī jābūt viegli bioloģiski noārdāmām anaerobos apstākļos.

Mazgāšanas līdzekļu sastāvdaļu datubāze ir jāizmanto par atsauces punktu bioloģiskās noārdīšanās spējai:

http://ec.europa.eu/environment/ekomarķējums/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

n. p.

Verifikācija:

SDS un/vai ķīmisko vielu piegādātāja deklarācija, kam pievienoti ESAO vai ISO testēšanas rezultāti.

Testēšanas metode:

EN ISO 11734, ECETOC Nr. 28 OECD 311

Palīgvielas

iv)

Palīgvielas, ko izmanto preparātos un formulācijās.

Piemērojamība:

visi izstrādājumi.

Aizliegts izmantot šādas vielas jebkurā preparātā vai formulācijā, ko izmanto tekstilizstrādājumiem, un uz minētajām vielām attiecas robežvērtības vielu saturam gatavajā izstrādājumā:

 

nonilfenols, jauktie izomēri 25154-52-3,

 

4-nonilfenols 104-40-5,

 

4-nonilfenols, sazarots 84852-15-3,

 

oktilfenols 27193-28-8,

 

4-oktilfenols 1806-26-4,

 

4-tert-oktilfenols 140-66-9,

 

alkilfenoletoksilāti (APEOs) un to atvasinājumi:

 

polioksietilēna oktilfenols 9002-93-1,

 

polioksietlēna nonilfenols 9016-45-9,

 

polioksietilēna p-nonilfenols 26027-38-3.

25 mg/kg kopsumma

Verifikācija:

gatavā izstrādājuma testēšanu veic, kā noteikts alkilfenoliem.

Testēšanas metode:

šķīdinātāja ekstrahēšana, pēc kuras veic LCMS.

 

Šādas vielas ir aizliegts izmantot jebkurā tekstilizstrādājumiem paredzētā preparātā vai formulācijā:

 

bis(hidrogenēto taukskābju alkil)dimetilamonija hlorīds (DTDMAC),

 

distearildimetilamonija hlorīds (DSDMAC),

 

di(cietināto taukskābju) dimetilamonija hlorīds (DHTDMAC),

 

etilēndiamīntetraacetāts (EDTA),

 

dietilēntriamīnpentaacetāts (DTPA),

 

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenols,

 

1-metil-2-pirolidons,

nitriltrietiķskābe (NTA).

n. p.

Verifikācija:

ķīmisko vielu piegādātāju deklarācija par attiecīgo vielu neizmantošanu, kam pievienota SDS par visiem ražošanas posmiem.

g)   Ierobežojumi, kuri attiecas uz gatavo izstrādājumu

i)

SVHC kandidātvielu saraksts, uz ko attiecas atkāpes

Piemērojamība:

elastāns, akrils.

N,N-dimetilacetamīds (127-19-5)

Šādas robežvērtības attiecas uz gatavajiem izstrādājumiem, kuros ir elastāns un akrils:

 

Verifikācija:

gatavā izstrādājuma testēšana.

Testēšanas metode:

šķīdinātāja ekstrahēšana, GCMS vai LCMS.

izstrādājumi zīdaiņiem un bērniem, kuri jaunāki par trim gadiem,

0,001 svara %

visi izstrādājumi, kas ir tiešā saskarē ar ādu,

0,005 svara %

apģērbi, kas ir ierobežotā saskarē ar ādu, un iekštelpu tekstilizstrādājumi.

0,005 svara %

ii)

Formaldehīda atliekas

Piemērojamība:

visi izstrādājumi. Īpaši nosacījumi attiecas uz apģērbiem ar vieglas kopšanas apretiem (ko dēvē arī par neburzīgiem vai plisē).

Šādas robežvērtības attiecas uz formaldehīda atliekām no vieglas kopšanas apretiem:

 

Verifikācija:

gatavo izstrādājumu ar vieglas kopšanas apretu testēšana.

Par visiem citiem izstrādājumiem ir vajadzīga deklarācija par attiecīgo vielu neizmantošanu.

Testēšanas metode:

EN ISO 14184-1

izstrādājumi zīdaiņiem un bērniem, kuri jaunāki par trim gadiem,

16 ppm

visi izstrādājumi, kas ir tiešā saskarē ar ādu,

16 ppm

apģērbi, kas ir ierobežotā saskarē ar ādu, un iekštelpu tekstilizstrādājumi.

75 ppm

iii)

Biocīdi, ko izmanto tekstilizstrādājumu aizsardzībai pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā

Piemērojamība:

visi izstrādājumi.

Drīkst lietot tikos tos biocīdus, kas ir atļauti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 98/8/EK (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 528/2012 (3). Pieteikuma iesniedzējiem jāskatās jaunākais atļauju saraksts:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Ierobežojumi attiecas uz šādiem konkrētiem biocīdiem:

hlorfenoli (to sāļi un esteri),

polihlorēti bifenili (PCB),

alvas organiskie savienojumi, tostarp TBT, TPhT, DBT un DOT,

dimetilfumarāts (DMFu).

n. p.

Verifikācija:

deklarācija par attiecīgo vielu neizmantošanu pirms nosūtīšanas un uzglabāšanas, kam pievienota SDS.

iv)

Ekstrahējami metāli

Piemērojamība:

visi izstrādājumi ar dažādām robežvērtībām, kas attiecas uz zīdaiņiem un bērniem, kuri jaunāki par trim gadiem.

Šādas robežvērtības piemēro izstrādājumiem, kas paredzēti zīdaiņiem un bērniem, kuri jaunāki par trim gadiem:

mg/kg

Verifikācija:

gatavā izstrādājuma testēšana.

Testēšanas metode:

ekstrahēšana – EN ISO 105-E04-2013 (skābs sviedru šķīdums);

konstatēšana – ICP-MS vai ICP-OES.

Antimons (Sb)

30,0

Arsēns (As)

0,2

Kadmijs (Cd)

0,1

Hroms (Cr)

 

Ar metālu kompleksu krāsvielām krāsoti tekstilizstrādājumi

1,0

Visi citi tekstilizstrādājumi

0,5

Kobalts (Co)

1,0

Varš (Cu)

25,0

Svins (Pb)

0,2

Niķelis (Ni)

 

Ar metālu kompleksu krāsvielām krāsoti tekstilizstrādājumi,

1,0

Visi citi tekstilizstrādājumi

0,5

Dzīvsudrabs (Hg)

0,02

Šādas robežvērtības attiecas uz visiem citiem izstrādājumiem, tostarp iekštelpu tekstilizstrādājumiem:

mg/kg

Verifikācija:

gatavā izstrādājuma testēšana.

Testēšanas metode:

ekstrahēšana – DIN EN ISO 105-E04-2013 (skābs sviedru šķīdums);

konstatēšana – ICP-MS vai ICP-OES.

Antimons (Sb)

30,0

Arsēns (As)

1,0

Kadmijs (Cd)

0,1

Hroms (Cr)

 

Ar metālu kompleksu krāsvielām krāsoti tekstilizstrādājumi

2,0

Visi citi tekstilizstrādājumi

1,0

Kobalts (Co)

 

Ar metālu kompleksu krāsvielām krāsoti tekstilizstrādājumi,

4,0

Visi citi tekstilizstrādājumi

1,0

Varš (Cu)

 

Svins (Pb)

50,0

Niķelis (Ni)

1,0

Dzīvsudrabs (Hg)

1,0

0,02

v)

Pārklājumi, lamināti un membrānas

Piemērojamība:

ja tie ir iestrādāti tekstilizstrādājuma struktūrā.

Polimēri nedrīkst saturēt šādus ftalātus:

DEHP (di-(2-etilheksil)-ftalāts),

BBP (butilbenzilftalāts),

DBP (dibutilftalāts),

DMEP (bis2-metoksietil) ftalāts,

DIBP (diizobutilftalāts),

DIHP (di-C6-8-sazarotie alkilftalāti),

DHNUP (di-C7-11-sazarotie alkilftalāti),

DHP (di-n-heksilftalāts).

Kopsumma 0,10 svara %

Verifikācija:

polimēru ražotāja deklarācija par attiecīgo vielu neizmantošanu, kam pievienota SDS par formulācijā izmantotajiem plastificētājiem. Ja informācija nav pieejama, var pieprasīt testēšanu.

Testēšanas metode:

EN ISO 14389

Fluorpolimēra membrānas un laminātus var izmantot āra apģērbiem un tehniskajam āra apģērbam. Tos neizgatavo, izmantojot perfluoroktāna skābi vai jebkuru citu augstāku tās homologu, kā noteikusi ESAO.

 

Verifikācija:

membrānas vai lamināta ražotāja atbilstības deklarācija attiecībā uz polimēru ražošanu.

vi)

Apģērba piederumi, piemēram, pogas, kniedes un rāvējslēdzēji

Piemērojamība:

ja tie ir iestrādāti apģērba struktūrā.

Metāla apģērba piederumiem:

 

Verifikācija:

metāla sastāvdaļu sastāva testēšana.

Testēšanas metodes:

niķeļa migrācijai:

EN 12472-2005,

EN 1811-1998+A1-2008;

visiem citiem metāliem:

konstatēšana – GC-ICP-MS.

Migrācijas robežvērtību piemēro niķeli saturošiem metāla sakausējumiem, kas ir tiešā un ilgstošā saskarē ar ādu.

Niķelis 0,5 μg/cm2 nedēļā

Papildu testēšanu veic uz šādu metālu klātbūtni, kuriem piemēro šādas robežvērtības:

 

Svins (Pb)

90 mg/kg

Kadmijs (Cd)

 

Izstrādājumi, kas paredzēti zīdaiņiem un bērniem, kuri jaunāki par trim gadiem

50 mg/kg

Visi citi izstrādājumi, tostarp iekštelpu tekstilizstrādājumi

100 mg/kg

Hroms (Cr), ja izstrādājums ir hromēts

60 mg/kg

Dzīvsudrabs (Hg)

60 mg/kg

Aizliegts izmantot šādus ftalātus jebkurā plastmasas apģērba piederumā:

DEHP (bis-(2-etilheksil)-ftalāts),

BBP (butilbenzilftalāts),

DBP (dibutilftalāts),

DMEP (bis2-metoksietil) ftalāts,

DIBP (diizobutilftalāts),

DIHP (di-C6-8-sazarotie alkilftalāti),

DHNUP (di-C7-11-sazarotie alkilftalāti),

DHP (di-n-heksilftalāts).

Aizliegts izmantot šādus ftalātus bērnu apģērbā, ja pastāv risks, ka apģērba piederumu var ielikt mutē (piemēram, rāvējslēdzēja mēlīti):

DINP (diizononilftalāts),

DIDP (diizodecilftalāts),

DNOP (di-n-oktilftalāts).

n. p.

Verifikācija:

SDS ir jāiesniedz par plastmasas formulācijām.


(1)  Jāveic pasākumi, lai novērstu kļūdaini pozitīvu rezultātu attiecībā uz 4-aminoazobenzola klātbūtni.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.).

2. papildinājums

KRĀSVIELU LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

a)   Kancerogēni aromātiskie amīni

Arilamīns

CAS Nr.

4-aminodifenils

92-67-1

Benzidīns

92-87-5

4-hlor–o–toluidīns

95-69-2

2-naftilamīns

91-59-8

o-aminoazotoluols

97-56-3

2-amino-4-nitrotoluols

99-55-8

4-hloranilīns

106-47-8

2,4-diaminoanizols

615-05-4

4,4′-diaminodifenilmetāns

101-77-9

3,3′-dihlorbenzidīns

91-94-1

3,3′-dimetoksibenzidīns

119-90-4

3,3′-dimetilbenzidīns

119-93-7

3,3′-dimetil-4,4′-diaminodifenilmetāns

838-88-0

p-krezidīns

120-71-8

4,4′-metilēn–bis–(2–hloranilīns)

101-14-4

4,4′-oksidianilīns

101-80-4

4,4′-tiodianilīns

139-65-1

o-toluidīns

95-53-4

2,4-diaminotoluols

95-80-7

2,4,5-trimetilanilīns

137-17-7

4-aminoazobenzols

60-09-3

o-anizidīns

90-04-0

2,4-ksilidīns

95-68-1

2,6-ksilidīns

87-62-7

b)   Orientējošs to krāsvielu saraksts, kurām sadaloties rodas kancerogēni aromātiskie amīni

Dispersās krāsvielas

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Pamata krāsvielas

Basic Brown 4

Basic Red 114

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Basic Red 111

 

Skābās krāsvielas

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

Tiešās krāsvielas

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

Direct Blue 116

Direct Green 8.1

Direct Violet 1

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

c)   Krāsvielas, kas ir kancerogēni, mutagēni vai reproduktīvajai funkcijai toksiski savienojumi vai ir ar iespējamu sensibilizējošu iedarbību

Krāsvielas, kas ir kancerogēni, mutagēni vai reproduktīvajai funkcijai toksiski savienojumi

C.I. Acid Red 26

C. I. Direct Black 38

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Basic Red 9

C. I. Direct Blue 6

C.I. Disperse Orange 11

C.I. Basic Violet 14

C. I. Direct Red 28

C. I. Disperse Yellow 3

Dispersās krāsvielas ar iespējamu sensibilizējošu iedarbību

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Disperse Blue 124

C.I. Disperse Red 11

C.I. Disperse Blue 3

C.I. Disperse Brown 1

C.I. Disperse Red 17

C.I. Disperse Blue 7

C.I. Disperse Orange 1

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. Disperse Blue 26

C.I. Disperse Orange 3

C.I. Disperse Yellow 3

C.I. Disperse Blue 35

C.I. Disperse Orange 37

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. Disperse Blue 102

C.I. Disperse Orange 76

C.I. Disperse Yellow 39

C.I. Disperse Blue 106

C.I. Disperse Red 1

C.I. Disperse Yellow 49

3. papildinājums

LABĀKAIS PIEEJAMAIS TEHNISKAIS PAŅĒMIENS MAZGĀŠANAS, ŽĀVĒŠANAS UN CIETINĀŠANAS ENERGOEFEKTIVITĀTES JOMĀ

Joma

LPTP paņēmieni

1.

Vispārējā energoresursu pārvaldība

1.1.

Elektroenerģijas uzskaite lejupējos sadales posmos

1.2.

Procesa uzraudzības un automātiskās kontroles sistēmas plūsmas kontrolei, tilpumu aizpildīšanai, temperatūrām un laikiztures iestatīšanai

1.3.

Cauruļvadu, ventiļu un atloku izolācija

1.4.

Frekvenčkontrolēti elektriskie dzinēji un sūkņi

1.5.

Slēgta iekārtu konstrukcija, lai samazinātu tvaika zudumus

1.6.

Ūdens un atsārmu atkārtota izmantošana/atkārtota pārstrāde sērijveida procesos

1.7.

Siltuma reģenerēšana, piemēram, no skalošanas ūdens, tvaika kondensāta, procesa izplūdes gaisa, izplūdes gāzēm

2.

Mazgāšanas un skalošanas process

2.1.

Dzesēšanas ūdens lietošana par procesā izmantojamu ūdeni

2.2.

Pārplūdes mazgāšanas aizstāšana ar drenāžas/ieplūdes mazgāšanu

2.3.

“Viedu” skalošanas tehnoloģiju izmantošana ar ūdens plūsmas kontroli un pretstraumi

2.4.

Siltummaiņu uzstādīšana

3.

Žāvēšana un cietināšana, izmantojot žāvēšanas un platumošanas rāmjus

3.1.

Gaisa plūsmas optimizācija

3.2.

Norobežoto konstrukciju izolācija

3.3.

Efektīvu degļu sistēmu uzstādīšana

3.4.

Siltuma reģenerācijas sistēmu uzstādīšana

Piezīme

Jaunos LPTP paņēmienus, uz ko atsaukušās un ko ieteikušas ES dalībvalstu iestādes pēc Eiropas Komisijas 2003. gada tekstilizstrādājumu BREF dokumenta publicēšanas dienas, uzskata par tādiem, kas papildina iepriekš minētos paņēmienus.


Top