EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0232

2014/232/ES: Padomes Lēmums ( 2014. gada 14. aprīlis ) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Gabonas Republiku

OJ L 125, 26.4.2014, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/232/oj

26.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/48


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 14. aprīlis)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Gabonas Republiku

(2014/232/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu un 7. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 16. aprīlī, pieņemot Regulu (EK) Nr. 450/2007 (1), apstiprināja Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Gabonas Republiku un Eiropas Kopienu (“partnerattiecību nolīgums”).

(2)

Eiropas Savienība ir risinājusi sarunas ar Gabonas Republiku par jaunu protokolu, ar kuru Savienības kuģiem piešķir zvejas iespējas ūdeņos, kas attiecībā uz zveju ir Gabonas Republikas suverenitātē vai jurisdikcijā.

(3)

Jaunais protokols tika parakstīts saskaņā ar Padomes Lēmumu Nr. 2013/462/ES (2) un tiek piemērots provizoriski kopš 2013. gada 24. jūlija (3).

(4)

Tādēļ jaunais protokols būtu jāapstiprina.

(5)

Ar Partnerattiecību nolīgumu tiek izveidota Apvienotā komiteja, kuras pienākums ir kontrolēt minētā nolīguma piemērošanu. Turklāt saskaņā ar protokolu Apvienotā komiteja var apstiprināt konkrētus grozījumus protokolā. Lai atvieglotu šos grozījumu apstiprināšanu, Komisija būtu jāpilnvaro, ievērojot īpašus nosacījumus, tos apstiprināt vienkāršotā procedūrā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā apstiprina Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Gabonas Republiku (turpmāk “protokols”) (4).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz protokola 15. pantā paredzēto paziņojumu.

3. pants

Ievērojot noteikumus un nosacījumus, kas izklāstīti pielikumā, Komisija tiek pilnvarota Savienības vārdā apstiprināt protokola grozījumus Apvienotajā komitejā..

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2014. gada 14. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. TSAFTARIS


(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 450/2007 (2007. gada 16. aprīlis), lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Gabonas Republiku un Eiropas Kopienu (OV L 109, 26.4.2007., 1. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2013/462/ES (2013. gada 22. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Gabonas Republiku (OV L 250, 20.9.2013., 1. lpp.).

(3)  Informācija par datumu, kurā parakstīts Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Gabonas Republiku (OV L 229, 28.8.2013., 1. lpp.).

(4)  Protokols publicēts OV L 250, 20.9.2013., 2. lpp., kopā ar lēmumu par tā parakstīšanu.


PIELIKUMS

Pilnvarojuma darbības joma un procedūra Savienības nostājas pieņemšanai Apvienotajā komitejā

1.

Komisija tiek pilnvarota risināt sarunas ar Gabonas Republiku un – vajadzības gadījumā un ja ir ievērots šā pielikuma 3. punkts – vienoties par protokola grozījumiem attiecībā uz šādiem jautājumiem:

a)

zvejas iespēju pārskatīšana saskaņā ar protokola 5. un 6. pantu;

b)

lēmums par nozares atbalsta kārtību saskaņā ar protokola 3. pantu;

c)

tehniskās specifikācijas un kārtība, kas ietilpst Apvienotās komitejas pilnvarās saskaņā ar protokola pielikumu.

2.

Apvienotajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē, Savienība:

a)

rīkojas atbilstīgi mērķiem, kurus Savienība tiecas sasniegt saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku;

b)

ievēro Padomes secinājumus (2012. gada 19. marts) par paziņojumu par kopējās zivsaimniecības politikas ārējo dimensiju;

c)

veicina nostājas, kas atbilst attiecīgajiem noteikumiem, ko pieņēmušas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas.

3.

Ja lēmumu grozīt 1. punktā minēto protokolu ir paredzēts pieņemt Apvienotās komitejas sanāksmē, veic vajadzīgos pasākumus, lai nostājā, ko paredzēts paust Savienības vārdā, tiktu ņemta vērā Komisijai nodotā jaunākā statistikas un bioloģijas informācija un cita būtiska informācija.

Šajā nolūkā un balstoties uz minēto informāciju, Komisijas dienesti pietiekami ilgā laikā pirms attiecīgās Apvienotās komitejas sanāksmes Padomei vai tās darba sagatavošanas struktūrām izskatīšanai un apstiprināšanai nosūta dokumentu, kurā izklāstīta sīkāka informācija par ierosināto Savienības nostāju.

Attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem jautājumiem paredzētās Savienības nostājas apstiprināšanai Padomē vajadzīgs kvalificēts balsu vairākums. Pārējos gadījumos sagatavošanas dokumentā paredzēto Savienības nostāju uzskata par apstiprinātu, ja vien dalībvalstu skaits, kas atbilst bloķējošajam mazākumam, neiebilst Padomes darba sagatavošanas struktūras sanāksmē vai divdesmit dienu laikā pēc sagatavošanas dokumenta saņemšanas – atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem pienāk ātrāk. Ja ir šādi iebildumi, jautājumu nodod Padomei.

Ja turpmāko sanāksmju laikā, tostarp uz vietas, nav iespējams panākt vienošanos, lai Savienības nostājā iekļautu jaunus elementus, šo jautājumu nodod Padomei vai tās darba sagatavošanas struktūrām.

Komisija tiek aicināta savlaicīgi pieņemt pasākumus, kas ir vajadzīgi kā Apvienotās Komitejas lēmuma turpinājums, vajadzības gadījumā ietverot attiecīgā lēmuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un jebkura tāda priekšlikuma iesniegšanu, kas ir vajadzīgs minētā lēmuma īstenošanai.


Top