Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0189

Padomes Lēmums Nr. 189/2014/ES ( 2014. gada 20. februāris ), ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam un ar kuru atceļ Lēmumu 2007/659/EK

OJ L 59, 28.2.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/189(2)/oj

28.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 59/1


PADOMES LĒMUMS Nr. 189/2014/ES

(2014. gada 20. februāris),

ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam un ar kuru atceļ Lēmumu 2007/659/EK

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 349. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Padomes Lēmums 2007/659/EK (2) ļāva Francijai “tradicionālajam” rumam, kas ražots Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā (attiecīgie četri tālākie reģioni) un tiek pārdots kontinentālajā Francijā, piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi, kas var būt zemāka par minimālo akcīzes nodokļa likmi, kura noteikta Padomes Direktīvā 92/84/EEK (3), bet ne zemāka par 50 % no parastās valsts akcīzes nodokļa likmes alkoholam. No 2011. gada 1. janvāra samazinātā akcīzes nodokļa likme ir noteikta ikgadējai kvotai, kuras apjoms nepārsniedz 120 000 hektolitrus tīra spirta. Minētā atkāpe zaudēja spēku 2013. gada 31. decembrī.

(2)

Francijas iestādes 2013. gada 12. martā lūdza Komisiju iesniegt priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atkāpi, kas noteikta Lēmumā 2007/659/EK, saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem pagarina uz turpmākajiem septiņiem gadiem līdz 2020. gada 31. decembrim. Minētajam lūgumam pievienoja papildu informāciju un tajā izdarīja grozījumus attiecībā uz dažādiem Francijas nodokļiem, uz kuriem attieksies ierosinātais lēmums, attiecīgi 2013. gada 3. jūlijā un 2. augustā.

(3)

Francijas iestādes arī paziņoja Komisijai, ka Francija no 2012. gada 1. janvāra ir grozījusi savus tiesību aktus par cotisation sur les boissons alcooliques, sauktu arī par vignette sécurité sociale (VSS), kas ir iemaksa, kuru no Francijā pārdotiem alkoholiskajiem dzērieniem iekasē Valsts veselības apdrošināšanas fondam, lai vērstos pret veselības riskiem, ko rada šā produkta pārmērīga lietošana, un kuru iekasē papildus valsts akcīzes nodoklim. Jo īpaši – nodokļu bāze tika mainīta no EUR 160 par hektolitru uz EUR 533 par hektolitru tīra spirta, un tika ieviests VSS summas ierobežojums, kas saistīts ar piemērojamo akcīzes nodokli.

(4)

Ņemot vērā Francijas iestāžu lūgumu līdz 2020. gada 31. decembrim pagarināt Lēmumā 2007/659/EK norādīto atkāpi, Francijas iestādes lūdza Komisiju no 2012. gada 1. janvāraVSS ietvert to nodokļu sarakstā, kuriem var piemērot zemāku likmi attiecībā uz “tradicionālo” rumu, kas ražots attiecīgajos četros tālākajos reģionos.

(5)

Ir lietderīgāk pieņemt jaunu lēmumu par atkāpi, kas attiecas uz abiem nodokļiem: akcīzes nodokļa diferenciācija, kā noteikts Direktīvā 92/84/EEK, un VSS, tā vietā, lai pagarinātu atkāpes termiņu, kas noteikts Lēmumā 2007/659/EK.

(6)

Ņemot vērā vietējā tirgus nelielo apjomu, spirta destilācijas rūpnīcas attiecīgajos četros tālākajos reģionos darbību var attīstīt vienīgi tad, ja tām ir pietiekama piekļuve kontinentālās Francijas tirgum, kas ir šo rūpnīcu ruma galvenais noieta tirgus (71 %). “Tradicionālā” ruma grūtības konkurēt Savienības tirgū kopā ar šo tālāko reģionu īpašo strukturāli sociālo un ekonomisko stāvokli, ko vēl vairāk sarežģī Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 349. pantā minētie īpašie ierobežojumi, ir saistītas ar diviem parametriem: augstākas ražošanas izmaksas un lielāki nodokļi par pudeli, jo “tradicionālais” rums parasti tiek tirgots ar augstāku alkohola saturu un lielākās pudelēs.

(7)

Cukurniedru–cukura–ruma vērtības ķēdes ražošanas izmaksas attiecīgajos četros tālākajos reģionos ir augstākas nekā pārējos pasaules reģionos. Jo īpaši algu izmaksas ir augstākas, jo attiecīgajos četros tālākajos reģionos ir piemērojami Francijas tiesību akti sociālajā jomā. Šiem tālākajiem reģioniem arī piemēro Savienības vides un drošības standartus, kas ietver būtiskus ieguldījumus un izmaksas, kuras nav tieši saistītas ar produktivitāti, pat ja daļu no šādiem ieguldījumiem sedz Savienības struktūrfondi. Turklāt destilācijas rūpnīcas attiecīgajos četros tālākajos reģionos ir mazākas par starptautisku grupu destilācijas rūpnīcām. Tas rada augstākas ražošanas izmaksas uz ražošanas vienību. Kā norāda Francijas iestādes, visas šīs tiešās papildu ražošanas izmaksas, tostarp kravas un apdrošināšanas izmaksas, kopumā atbilst aptuveni 12 % no Francijas akcīzes nodokļa, ko parasti piemēroja stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem 2012. gadā.

(8)

“Tradicionālais” rums, ko pārdod kontinentālajā Francijā, parasti ir sapildīts lielākās pudelēs (60 % ruma tiek pārdots 1 litra pudelēs) un ar augstāku alkohola saturu (no 40° līdz 59°) nekā konkurējošais rums, ko parasti pārdod 0,7 litru pudelēs ar spirta saturu 37,5°. Lielāks spirta saturs savukārt rada augstākus akcīzes nodokļus, lielāku VSS un arī augstāku pievienotās vērtības nodokli (PVN) par pārdoto litru ruma. Tādējādi kumulatīvās papildu izmaksas, proti, augstākas ražošanas izmaksas, augstākas pārvadāšanas izmaksas un lielāki nodokļi (akcīzes nodoklis un PVN), atbilst aptuveni 40 % un 50 % no Francijas akcīzes nodokļa, ko parasti piemēroja stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem 2012. gadā. Turklāt no 2012. gada 1. janvāra veiktās izmaiņas VSS aprēķinā no EUR 160 par hektolitru uz EUR 533 par hl tīra spirta, tostarp arī PVN, būtu radījušas papildu negatīvas sekas “tradicionālā” ruma cenai, ko tirgo ar augstāku alkohola saturu, kas atbilst aptuveni 10 % no parastās akcīzes nodokļa likmes. Lai kompensētu šo papildu negatīvo ietekmi, kas ir cieši saistīta ar attiecīgo četru tālāko reģionu īpašo strukturāli sociālo un ekonomisko stāvokli, ko vēl vairāk sarežģī LESD 349. pantā minētie īpašie ierobežojumi, būtu jāievieš arī VSS likmes samazinājums, lai tas dotu labumu “tradicionālajam” rumam, ko ražo attiecīgajos četros tālākajos reģionos.

(9)

Nodokļu priekšrocībām, kas attiecas gan uz saskaņotajiem akcīzes nodokļiem, gan apstiprināmo VSS, ir jāsaglabā proporcionalitāte, lai neapdraudētu Savienības tiesiskās kārtības integritāti un saskanību, tostarp aizsargājot netraucētu konkurenci iekšējā tirgū un valsts atbalsta politiku.

(10)

Būtu arī jāņem vērā papildu izmaksas, ko rada desmit gadus ilga tirgošanas prakse, saskaņā ar kuru “tradicionālais” rums tiek pārdots ar augstāku spirta saturu un līdz ar to rada lielākus nodokļus.

(11)

Francija 2012. gadā “tradicionālajam” rumam piemēroja akcīzes nodokli EUR 903 apmērā par hl tīra spirta, kas atbilst 54,4 % no parastās akcīzes likmes. Tā arī piemēroja VSS EUR 361,20 apmērā par hl tīra spirta, kas atbilst 67,8 % no VSS parastās likmes. Abi samazinājumi kopā atbilst nodokļu priekšrocībai EUR 928,80 apmērā par hl tīra spirta vai nodokļu priekšrocībai salīdzinājumā ar apkopotajām parastajām likmēm (akcīzes nodoklis un VSS) 42,8 % apmērā.

(12)

Ar Lēmumu 2007/659/EK Francijai tika atļauts samazināt “tradicionālajam” rumam piemērojamo valsts akcīzes nodokli līdz pat 50 % no parastā valsts akcīzes nodokļa alkoholam. Minētais lēmums neietvēra to samazināto VSS likmi “tradicionālajam” rumam, kas tika ieviesta tikai kā kompensējošs pasākums papildu slogam, ko minētajam rumam radīja VSS sistēmas reforma no 2012. gada 1. janvāra.

(13)

Ir nepieciešams minēto situāciju labot, tos pašus principus, kas tika piemēroti atkāpei no LESD 110. panta attiecībā uz saskaņotiem akcīzes nodokļiem, piemērojot arī VSS. Tajā pašā laikā no 2014. gada 1. janvāra būtu jānosaka maksimālā robežvērtība nodokļu priekšrocībai, ko no saskaņotā akcīzes nodokļa stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un VSS var piešķirt ar parasto likmju maksimālu procentu par hektolitru tīra spirta.

(14)

Būtu jāpiešķir jauna atkāpe uz septiņiem gadiem – no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

(15)

Francijai būtu jāiesniedz starpposma ziņojums, lai Komisija varētu novērtēt, vai joprojām pastāv iemesli, kas pamato atkāpi, vai Francijas piešķirtā nodokļu priekšrocība vēl ir proporcionāla un vai var paredzēt nodokļu atkāpju sistēmai alternatīvus pasākumus, kas ir pietiekami, lai atbalstītu cukurniedru–cukura–ruma vērtības ķēdi, ņemot vērā to starptautisko dimensiju.

(16)

Lēmumā 2007/659/EK sākotnēji nevarēja ņemt vērā jaunos apstākļus pēc VSS sistēmas reformas. Tādēļ izņēmuma kārtā un ņemot vērā attiecīgo četru tālāko reģionu īpašo strukturāli sociālo un ekonomisko stāvokli, ir pamatoti no 2012. gada 1. janvāra piemērot attiecīgo samazinātās VSS likmes režīmu.

(17)

Šis lēmums neskar iespējamo LESD 107. un 108. panta piemērošanu.

(18)

Lēmums 2007/659/EK tādēļ būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no LESD 110. panta, Francijai ir atļauts kontinentālajā Francijā “tradicionālajam” rumam, kas ražots Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā, pagarināt piemērošanas termiņu akcīzes nodokļa likmei, kas ir zemāka nekā pilna alkoholisko dzērienu likme, kā noteikts Direktīvas 92/84/EEK 3. pantā, un piemērot tādu likmi nodevai, ko sauc par cotisation sur les boissons alcooliques (VSS), kas ir zemāka nekā pilna likme, kas piemērojama saskaņā ar Francijas tiesību aktiem.

2. pants

1. pantā noteiktā atkāpe attiecas tikai uz tādu rumu, kurš definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 110/2008 (4) II pielikuma 1. punkta f) apakšpunktā un kurš ražots Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā vai Reinjonā no ražošanas vietā ievāktām cukurniedrēm, kurā gaistošo vielu daudzums (izņemot etilspirtu un metilspirtu) ir 225 grami vai vairāk uz hektolitru tīra spirta un spirta tilpumkoncentrācija ir 40° vai vairāk.

3. pants

1.   Attiecībā uz 1. pantā minētajām akcīzes nodokļa un VSS samazinātajām likmēm, kas piemērojamas 2. pantā minētajam rumam, ir noteikta ikgadēja kvota, kuras apjoms nepārsniedz 120 000 hl tīra spirta.

2.   Šā lēmuma 1. pantā minētās VSS un akcīzes nodokļa samazinātās likmes katra var būt zemāka par minimālo akcīzes nodokļa likmi alkoholiskajiem dzērieniem, kas noteikta Direktīvā 92/84/EEK, bet nav zemāka par 50 % no pilnās likmes alkoholiskajiem dzērieniem, kas noteikta saskaņā ar Direktīvas 92/84/EEK 3. pantu, vai pilna likme alkoholiskajiem dzērieniem attiecībā uz VSS.

3.   Kumulatīvā fiskālā priekšrocība, kas atļauta saskaņā ar šā panta 2. punktu, ir ne vairāk kā 50 % no pilnas likmes alkoholiskajiem dzērieniem, kas noteikta saskaņā ar Direktīvas 92/84/EEK 3. pantu.

4. pants

Francija līdz 2017. gada 31. jūlijam iesniedz Komisijai ziņojumu, lai varētu novērtēt, vai joprojām pastāv iemesli, kas pamato atkāpi, un vai Francijas piešķirtās nodokļu priekšrocības joprojām ir un, kā var paredzēt, joprojām būs proporcionālas un pietiekamas, lai atbalstītu konkurētspējīgu cukurniedru–cukura–ruma vērtības ķēdi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā.

5. pants

Šo lēmumu piemēro no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, izņemot 1. pantu un 3. panta 1. un 2. punktu, kurus piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

6. pants

1.   Ar šo tiek atcelts Lēmums 2007/659/EK.

2.   Atsauces uz minēto atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2014. gada 20. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

K. HATZIDAKIS


(1)  2014. gada 16. janvāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Padomes Lēmums 2007/659/EK (2007. gada 9. oktobris), ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam (OV L 270, 13.10.2007., 12. lpp.).

(3)  Padomes Direktīva 92/84/EEK (1992. gada 19. oktobris) par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu (OV L 316, 31.10.1992., 29. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 15. janvāris) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89 (OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.).


Top