Help Print this page 

Document 32014D0087

Title and reference
2014/87/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 13. februāris ) attiecībā uz pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Xylella fastidiosa ( Well un Raju ) izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 726)
  • No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2014; Atcelts ar 32014D0497
OJ L 45, 15.2.2014, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/87/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 45/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 13. februāris)

attiecībā uz pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Xylella fastidiosa (Well un Raju) izplatīšanos Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 726)

(2014/87/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta trešo teikumu,

tā kā:

(1)

Xylella fastidiosa (Well un Raju) (turpmāk – “konkrētais organisms”) ir iekļauts Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I iedaļā kā kaitīgais organisms, kas Savienībā nav sastopams un ko aizliegts ievest un izplatīt visās dalībvalstīs.

(2)

Itālija 2013. gada 21. oktobrī informēja pārējās dalībvalstis un Komisiju par konkrētā organisma klātbūtni tās teritorijā, Apūlijas reģiona Lecce provinces divos atsevišķos apvidos. Pēc tam tajā pašā provincē tika konstatēti vēl divi atsevišķi uzliesmojumi. Konkrētā organisma klātbūtne tika apstiprināta attiecībā uz vairākām augu sugām, tostarp Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. un Quercus sp. L., kurām bija novērojams lapu apdegums un strauja panīkuma simptomi. Šī ir pirmā reize, kad Savienības teritorijā tiek apstiprināta konkrētā organisma klātbūtne. Attiecībā uz vairākām citām augu sugām konkrētā organisma klātbūtnes pārbaudes vēl nav pabeigtas. Konkrētā organisma vektora identificēšana Apūlijā vēl nav pabeigta.

(3)

Apūlijas reģionā 2013. gada 29. oktobrī tika pieņemti ārkārtas pasākumi, lai novērstu konkrētā organisma izplatību un izskaustu to (2) saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 16. panta 1. punktu.

(4)

Itālija ziņoja, ka tās veiktajā pārbaudē konkrētā organisma klātbūtne kaimiņprovincēs Brindisi un Taranto nav konstatēta.

(5)

Pēc Komisijas pieprasījuma Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2013. gada 25. novembrī pieņēma paziņojumu (3), kurā ietverti šādi secinājumi. Konkrētajam organismam, iespējams, ir ļoti plašs saimniekaugu spektrs, tostarp daudzi Eiropā sastopami kultivēti un iesējušies augi.

(6)

Galvenais konkrētā organisma iekļūšanas ceļš ir stādīšanai paredzētu augu, izņemot sēklas, pārvietošana. Bažas rada arī uz augu sūtījumiem pārvadātā konkrētā organisma infekciozā vektora izplatīšanās ceļš. Augļi un koksne ir maznozīmīgi izplatīšanās ceļi ar niecīgu ieviešanās iespējamību. Sēklas, grieztie ziedi un dekoratīvie zaļumi ir maznozīmīgi izplatīšanās ceļi ar nelielu ieviešanās iespējamību. Inficētu stādīšanai paredzētu augu pārvietošana ir visefektīvākais veids konkrētā organisma izplatībai lielos attālumos.

(7)

Ņemot vērā konkrētā organisma īpašības, tas var strauji izplatīties plašā teritorijā. Lai nodrošinātu, ka konkrētais organisms neizplatās pārējā Savienībā, ir nekavējoties jāveic pasākumi. Līdz kļūs pieejama konkrētāka informācija par saimniekorganismu loku, vektoriem, izplatīšanās ceļiem un riska samazināšanas iespējām, ir lietderīgi aizliegt pārvietošanu no apgabaliem, kuros, iespējams, ir inficēti augi.

(8)

Ņemot vērā konkrētā organisma klātbūtnes vietas, Lecce administratīvās provinces īpašo ģeogrāfisko novietojumu un nenoteiktību attiecībā uz norobežošanas kritērijiem, aizlieguma ātras un efektīvas piemērošanas labad tas būtu jāattiecina uz visu minēto provinci.

(9)

Šis aizliegums būtu jāattiecina uz stādīšanai paredzētiem augiem, izņemot sēklas, jo šie augi ir galvenie konkrētā organisma izplatīšanās ceļi. Tomēr plašā paraugu ņemšanā un testēšanā Lecce provincē tika konstatēts, ka konkrētām ģintīm un sugām piederoši stādīšanai paredzēti augi, kuru izcelsme ir Lecce provinces inficētajās daļās, nav inficēti ar konkrēto organismu. Pamatojoties uz minēto pierādījumu, aizliegums nebūtu jāattiecina uz šīm ģintīm un sugām piederošu stādīšanai paredzētu augu partijām, no kurām ņemti paraugi un kurām veikti testi attiecībā uz konkrētā organisma klātbūtni. Turklāt no minētā aizlieguma būtu lietderīgi atbrīvot arī stādīšanai paredzētus augus, kas audzēti vietās, kuras fiziski ir pilnībā aizsargātas pret konkrētā organisma ieviešanos un kas pieder pie ģintīm un sugām, kurām piemēro sertifikācijas shēmu, kas paredz, ka šiem augiem jāveic oficiālas pārbaudes attiecībā uz konkrēto organismu, un šajās pārbaudēs konkrētais organisms nav konstatēts.

(10)

Ņemot vērā nepilnīgo informāciju par iespējamo konkrētā organisma klātbūtni pārējā Savienībā, dalībvalstīm būtu jāveic ikgadēji apsekojumi attiecībā uz šā organisma klātbūtni to teritorijā. Ņemot vērā plašo potenciālo saimniekaugu klāstu, šie apsekojumi būtu jāpielāgo katra apgabala, saimniekauga un augu produkta īpatnībām un potenciālo vektoru īpašībām.

(11)

Lai iegūtu pēc iespējas vairāk informācijas par konkrēto organismu un tā klātbūtni, dalībvalstīm būtu jānodrošina attiecīgās informācijas saņemšana.

(12)

Lai nodrošinātu efektīvu pārskatu par šā lēmuma īstenošanu, dalībvalstīm būtu nekavējoties jāinformē Komisija par pasākumiem, ko tās ir veikušas, lai izpildītu šā lēmuma prasības.

(13)

Lai ņemtu vērā precīzāku zinātnisko un tehnisko informāciju, kas kļūs pieejama, kā arī Itālijas iestāžu sākto pārbaužu un testu rezultātus, ir lietderīgi vēlākais līdz 2014. gada 30. aprīlim pārskatīt šos pasākumus.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Stādīšanai paredzētu augu pārvietošana

Stādīšanai paredzētu augu pārvietošana no Lecce provinces Apūlijas reģionā Itālijā ir aizliegta.

Šis aizliegums neattiecas uz:

a)

sēklām;

b)

tādu stādīšanai paredzētu augu partijām, kas pieder pie I pielikumā norādītajām ģintīm un sugām, no kurām ņemti paraugi un kurām veikti testi attiecībā uz Xylella fastidiosa (Well un Raju) (turpmāk – “konkrētais organisms”), un šajās pārbaudēs konkrētais organisms nav konstatēts;

c)

stādīšanai paredzētiem augiem, kas pieder pie II pielikumā norādītajām ģintīm un sugām un kas audzēti vietās, kuras fiziski ir pilnībā aizsargātas pret konkrētā organisma ievešanos, kam piemēro sertifikācijas shēmu, kura paredz, ka šiem augiem jāveic oficiālas pārbaudes attiecībā uz konkrēto organismu, un šajās pārbaudēs konkrētais organisms nav konstatēts.

2. pants

Apsekojumi

1.   Dalībvalstis savā teritorijā veic ikgadējus apsekojumus attiecībā uz konkrētā organisma klātbūtni augos un augu produktos. Minētos apsekojumus veic, vajadzības gadījumā ņemot vērā apsekojumā ietverto augu bioloģiju, augšanas apstākļus un augšanas periodus, klimatiskos apstākļus, konkrētā organisma bioloģiju un potenciālo vektoru īpašības.

2.   Šā panta 1. punktā minēto apsekojumu rezultātus paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm līdz katra gada 31. oktobrim, un tie attiecas uz viena gada laikposmu, kas beidzas tā paša gada 30. septembrī. Pirmā apsekojuma rezultātus paziņo līdz 2014. gada 31. oktobrim, un tie attiecas uz laikposmu no 2014. gada 1. februāra līdz 2014. gada 30. septembrim.

3. pants

Klātbūtnes paziņošana

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad personai kļūst zināms par konkrētā organisma klātbūtni vai ir pamats aizdomām par šādu klātbūtni, šī persona to paziņo kompetentajai iestādei desmit kalendārajās dienās.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, ja to prasa kompetentā iestāde, šā panta 1. punktā minētā persona sniedz šai iestādei informāciju, kas ir šīs personas rīcībā, attiecībā uz klātbūtni.

4. pants

Atbilstība

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par pasākumiem, ko tās veikušas, lai izpildītu šā lēmuma prasības.

5. pants

Pārskats

Šo lēmumu pārskata līdz 2014. gada 30. aprīlim.

6. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 13. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, N.2023 del 29.10.2013 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al “Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”).

(3)  Statement of EFSA on host plants, entry and spread pathways and risk reduction options for Xylella fastidiosa Wells et al. EFSA Journal 2013; 11(11):3468, 50 lpp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


I PIELIKUMS

1. panta otrās daļas b) punktā minēto ģinšu un sugu saraksts

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J. Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R. Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


II PIELIKUMS

1. panta otrās daļas c) punktā minēto ģinšu un sugu saraksts

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.


Top