EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0069

2014/69/ES: Komisijas Lēmums ( 2014. gada 6. februāris ), ar kuru Zviedrijai un Apvienotajai Karalistei atļauj atkāpties no dažiem kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 6. punktu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 559) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 39, 8.2.2014, p. 60–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/69(1)/oj

8.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/60


KOMISIJAS LĒMUMS

(2014. gada 6. februāris),

ar kuru Zviedrijai un Apvienotajai Karalistei atļauj atkāpties no dažiem kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 6. punktu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 559)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/69/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 14. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Vairākas dalībvalstis pieprasīja piemērot atkāpes no kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem, kas ietverti noteikumos, ar kuriem īsteno Regulu (EK) Nr. 216/2008. Saskaņā ar minētās regulas 14. panta 6. punktu Komisijas dienesti novērtēja nepieciešamību pēc pieprasītajām atkāpēm un to radīto aizsardzības līmeni, balstoties uz EASA ieteikumiem. Komisija secināja, ka izmaiņas nodrošinās aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs tam, kuru panāk, piemērojot kopīgos aviācijas drošības noteikumus, ja tiks ievēroti konkrēti nosacījumi. Katras atkāpes novērtējums un ar to piemērošanu saistītie nosacījumi ir aprakstīti atsevišķos pielikumos šim lēmumam, ar kuru šīs atkāpes tiek atļautas.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 7. punktu par vienai dalībvalstij noteikto atkāpi paziņo visām dalībvalstīm, kam arī ir tiesības piemērot minēto atkāpi. Tādējādi šis lēmums adresējams visām dalībvalstīm. Katras atkāpes aprakstam, kā arī ar to saistītajiem nosacījumiem vajadzētu būt tādiem, lai ļautu citām dalībvalstīm piemērot minēto pasākumu tādā pat situācijā, neprasot papildu atļauju no Komisijas. Tomēr dalībvalstīm būtu jāpaziņo par atkāpju piemērošanu, jo atkāpes var radīt ietekmi ārpus šīs dalībvalsts.

(3)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Zviedrijas un Apvienotās Karalistes valdības var piešķirt atļaujas atkāpties no konkrētiem Regulas (EK) Nr. 216/2008 īstenošanas noteikumiem, kā noteikts šā lēmuma pielikumos.

2. pants

Visas dalībvalstis ir tiesīgas piemērot 1. pantā minētos pasākumus, kā noteikts šā lēmuma pielikumos. Dalībvalstis par to informē Komisiju, aģentūru un valsts aviācijas iestādes.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 6. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Apvienotās Karalistes atkāpe no Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/2011  (1) attiecībā uz lidojumu trenažieru instruktoru (SFI) tiesībām

1.   PIEPRASĪJUMA APRAKSTS

FCL daļas FCL905.SFI panta a) punktā paredzēts, ka SFI ir tiesīgs vadīt attiecīgās kategorijas gaisa kuģu mācību lidojumus trenažierī: a) IR izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, ja viņam/viņai ir vai ir bijusi IR attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā un ja ir apgūts IRI mācību kurss un (IRI) kurss.

Savā vēstulē, ko Komisija saņēma 2012. gada 27. novembrī, Apvienotās Karalistes (AK) valdība paziņoja Komisijai un EASA par savu nodomu atkāpties no Regulas (ES) Nr. 1178/2011 (gaisa kuģa apkalpes regula) FCL905.SFI panta a) punkta, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 216/2008 (pamatregula) 14. panta 6. punktu.

AK piedāvāja atdalīt prasību par IRI kursa apgūšanu un tiesības vadīt mācības sākotnējās IR iegūšanai no citām prasībām SFI un ļaut SFI, kas nav apguvuši IRI mācību kursu, vadīt mācības konkrēta tipa IR derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai.

2.   PIEPRASĪJUMA NOVĒRTĒJUMS

2.1.   Nepieciešamība

Pašlaik nepietiek lidojumu instruktoru, kas vadītu mācību kursus, un nav apstiprināti pietiekami daudz IRI kursu, kuri sniegtu iespējas SFI iegūt kvalifikāciju. AK kompetentā iestāde uzsvēra, ka prasība apmeklēt IRI kursus rada neparedzētu slogu lidojumu instruktoru nepietiekamā skaita dēļ. To var labot, ļaujot tiem SFI, kas nav apguvuši IRI mācību kursu, vadīt mācības konkrēta tipa IR derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai. Aģentūra uzskatīja, ka AK ir pietiekami pierādījusi nepieciešamību atkāpties no FCL905.SFI panta prasībām.

2.2.   Aizsardzības līmeņa līdzvērtīgums

Kā minēts FCL daļā, IRI kursa apgūšana ir vispārēja prasība un attiecas uz visām SFI mācību vadīšanas tiesībām saistībā ar IR. Tāpēc tā attiecas arī uz tiesībām vadīt mācības konkrēta tipa IR derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai, kā arī uz papildu tiesībām vadīt mācības pirmreizējai IR iegūšanai.

AK uzsvēra, ka ar šo atkāpi tiek saglabāts līdzvērtīgs aizsardzības līmenis, jo šī atkāpe atjaunotu JAR-FCL standartu.

Turklāt AK piedāvāja noteikt prasību apgūt IRI kursu tikai, lai iegūtu tiesības vadīt mācības pirmreizējai IR iegūšanai, un ierobežot to SFI tiesības, kuri nav apguvuši šo kursu, proti, noteikt, ka tie var tikai vadīt mācības dažu kategoriju, tostarp konkrēta tipa, IR derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai. Lai SFI tiktu atļauts vadīt šīs mācības, neapmeklējot visu IRI kursu, AK piedāvāja, ka viņiem pēdējo 12 mēnešu laikā būtu jābūt izgājušiem kvalifikācijas pārbaudi ar gaisa kuģa tipu, tostarp ieguvušiem instrumentālo lidojumu kvalifikāciju. SFI ar šādu kvalifikāciju, kas nav apmeklējis visu IRI kursu, nevar vadīt mācības nevienas instrumentālo lidojumu kvalifikācijas pirmreizējai iegūšanai vai instrumentālo lidojumu kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai, kura nav saistīta ar tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu.

Izskatījusi grozīto pieprasījumu par atkāpi, aģentūra secināja, ka ir pareizs AK apgalvojums, ka SFI tiesības FCL daļā salīdzinājumā ar JAR-FCL standartu ir mainītas. Jaunā prasība, kas nosaka par pienākumu SFI apmeklēt IRI kursu, ja tiks vadītas lidošanas mācības IR iegūšanai, ir pievienota kā papildu nosacījums, jo tas tika uzskatīts par vajadzīgu tiesību paplašināšanai.

Aģentūra piekrita AK novērtējumam, ka ierosinātā atkāpe nodrošina līdzvērtīgu aizsardzības līmeni tam, kas tiek sasniegts, piemērojot FCL daļu, jo tā neļaus šai konkrētajai SFI grupai vadīt mācības vispārējas IR atjaunošanai un derīguma termiņa pagarināšanai bez IRI kursa apmeklēšanas, bet viņiem ļaus vadīt mācības konkrēta tipa IR derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai.

3.   ATKĀPES APRAKSTS

Apvienotā Karaliste var, atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1178/2011 FCL.905.SFI panta a) punkta, ļaut SFI bez IRI mācību kursa apgūšanas vadīt mācības konkrēta tipa IR derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai.

4.   NOSACĪJUMI, KAS SAISTĪTI AR ATKĀPES PIEMĒROŠANU

SFI ar šādu kvalifikāciju bez IRI kursa apmeklēšanas nevada mācības vispārējas IR atjaunošanai un derīguma termiņa pagarināšanai.

5.   ATKĀPES VISPĀRĒJA PIEMĒROŠANA

Visas dalībvalstis var piemērot šo atkāpi, ja ir nodrošināta atbilstība 4. punktā aprakstītajiem nosacījumiem.


(1)  Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Apvienotās Karalistes atkāpe no Regulas (ES) Nr. 1178/2011 attiecībā uz trenažieru lidojumu eksaminētāju (SFE) tiesībām

1.   PIEPRASĪJUMA APRAKSTS

FCL.1005.SFE panta a) punkta 2. apakšpunktā noteikts, ka lidmašīnu vai vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģu SFE ir tiesīgs ar FFS vadīt: “(. .) kvalifikācijas pārbaudes IR derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, ja SFE atbilst FCL.1010.IRE panta prasībām attiecīgajai gaisa kuģu kategorijai”.

Savā vēstulē, ko Komisija saņēma 2012. gada 27. novembrī, Apvienotās Karalistes (AK) valdība paziņoja Komisijai un EASA par savu nodomu atkāpties no Regulas (ES) Nr. 1178/2011 (gaisa kuģa apkalpes regula) FCL.1005.SFE panta a) punkta 2. apakšpunkta, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 216/2008 (pamatregula) 14. panta 6. punktu.

AK piedāvāja izveidot jaunu SFE kategoriju ar tiesībām eksaminēt IR derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu, ja tā ir saistīta ar tipa kvalifikāciju, atdalot prasību par IRI/IRE mācību kursu apgūšanu no citām SFE prasībām un nosakot, ka tiesības attiecas tikai uz dažu kategoriju, tostarp konkrēta tipa, IR derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu.

2.   PIEPRASĪJUMA NOVĒRTĒJUMS

2.1.   Nepieciešamība

Pašlaik nav pietiekami daudz apstiprinātu kursu, kas SFE sniegtu iespējas iegūt kvalifikāciju. AK uzsvēra, ka šī prasība radīs neparedzētu slogu, un norādīja, ka pašlaik nav atbilstīgi apmācītu personu. To var labot, ļaujot tiem SFE, kas neatbilst prasībām par IRE, vadīt kvalifikācijas pārbaudes konkrēta tipa IR derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai. Aģentūra uzskatīja, ka AK ir pietiekami pierādījusi nepieciešamību atkāpties no FCL.1005.SFE panta prasībām.

2.2.   Aizsardzības līmeņa līdzvērtīgums

AK pamatoja plānoto atkāpi, atsaucoties uz līdzvērtīgu JAR-FCL standarta prasību un konstatējot izmaiņas šīs eksaminētāju kategorijas tiesībās, kā arī nosacījumus, kas jāizpilda pieteicējam. AK uzsvēra, ka saskaņā ar JAR sistēmu daudzas valsts iestādes ļauj trenažieru lidojumu eksaminētājiem (SFE) eksaminēt instrumentālo lidojumu tiesību derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu, kas saistītas ar tipa kvalifikāciju, t. i., tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu kopā ar konkrēta tipa instrumentālo lidojumu kvalifikāciju (IR). SFE nebija ļauts eksaminēt vispārējās IR, kas nav konkrēta tipa IR, vai konkrēta tipa IR tiesību pirmreizējo piešķiršanu.

AK vēl atzīmēja, ka, pamatojoties uz SFE paplašinātām tiesībām, FCL daļā pieprasīts, ka SFE ir jāatbilst prasībām, kas attiecas uz instrumentālo lidojumu kvalifikācijas eksaminētājiem (IRE) un kas ietver prasību par to, ka viņam ir jābūt ieguvušam instrumentālo lidojumu kvalifikācijas instruktora (IRI) sertifikātu. No FCL daļas redakcijas izriet, ka šī prasība ir vispārējs priekšnoteikums un tāpēc attiecas uz visām SFE eksaminācijas tiesībām saistībā ar IR. Tā attiecas uz tiesībām saistībā ar konkrēta tipa IR derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu, kā arī uz jaunām tiesībām eksaminēt jebkādas IR pirmreizēju iegūšanu.

AK uzsvēra, ka ar plānoto atkāpi tiek saglabāts līdzvērtīgs aizsardzības līmenis, jo šī atkāpe atjaunotu JAR-FCL standartu.

Izskatījusi pieprasījumu par atkāpi, aģentūra secināja, ka pareizs ir AK apgalvojums, ka FCL.1005.SFE panta prasība patiešām neietver nekādas tiesības SFE veikt prasmju pārbaudi pirmreizējās IR iegūšanai ar FFS, bet attiecas tikai uz IR derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu (skatīt a) punkta 2. apakšpunktu). Turklāt AK pareizi konstatējusi, ka saskaņā ar JAR-FCL standartu SFE tiesības ļauj veikt kvalifikācijas pārbaudes IR derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai. Patiess ir arī AK apgalvojums, ka saskaņā ar JAR-FCL standartu SFE netiek prasīts atbilst arī IRE/IRI prasībām. Ir taisnība, ka SFE tiesības salīdzinājumā ar JAR-FCL standartu ir mainītas.

Lai ietvertu tiesības eksaminēt kombinēta tipa kvalifikācijas un IR derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu, ja nav atbilstības prasībām par IRE, AK piedāvāja, ka SFE pēdējo 12 mēnešu laikā būtu jābūt izgājušiem kvalifikācijas pārbaudi par gaisa kuģa tipu, tostarp ieguvušiem instrumentālo lidojumu kvalifikāciju. SFE ar šo kvalifikāciju neeksaminē nevienas instrumentālo lidojumu kvalifikācijas pirmreizējo piešķiršanu vai tādu instrumentālo lidojumu kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu, kas nav saistīta ar tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu.

Balstoties uz veikto pārskatu, aģentūra piekrita AK novērtējumam, ka ierosinātā atkāpe nodrošina līdzvērtīgu aizsardzības līmeni tam, kas tiek sasniegts, piemērojot FCL daļu, jo tā neļaus šai konkrētajai SFE grupai eksaminēt IR atjaunošanu un derīguma termiņa pagarināšanu bez IRI kursa apmeklēšanas, bet viņiem dos tiesības eksaminēt konkrēta tipa IR derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu.

3.   ATKĀPES APRAKSTS

Apvienotā Karaliste var, atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1178/2011 FCL.1005.SFE panta a) punkta 2. apakšpunkta, ļaut SFE veikt kvalifikācijas pārbaudes konkrēta tipa IR derīguma termiņa pagarināšanai un atjaunošanai, kaut arī viņi nav izpildījuši prasības, kas piemērojamas instrumentālo lidojumu kvalifikācijas eksaminētājam (IRE), kurās ietverta prasība par to, ka viņiem ir jābūt ieguvušiem instrumentālo lidojumu kvalifikācijas instruktora (IRI) sertifikātu.

4.   NOSACĪJUMI, KAS SAISTĪTI AR ATKĀPES PIEMĒROŠANU

SFE ar šādu kvalifikāciju neeksaminē nekādu instrumentālo lidojumu kvalifikācijas pirmreizējo piešķiršanu vai instrumentālo lidojumu kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu, kas nav saistīta ar tipa kvalifikācijas derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu.

5.   ATKĀPES VISPĀRĒJA PIEMĒROŠANA

Visas dalībvalstis var piemērot šo atkāpi, ja ir nodrošināta atbilstība 4. punktā aprakstītajiem nosacījumiem.


III PIELIKUMS

Apvienotās Karalistes atkāpe no Regulas (ES) Nr. 1178/2011 attiecībā uz lidojumu trenažieru instruktoru (SFI) tiesību ierobežojumiem un pasākumiem, ar kādiem šos ierobežojumus var atcelt

1.   PIEPRASĪJUMA APRAKSTS

FCL.910.SFI panta b) punktā paredzēts, ka, lai SFI tiesības attiecinātu uz citu gaisa kuģu tipu simulatoriem, SFI ir jābūt izgājušam eksamināciju pie tipa kvalifikācijas eksaminētāja (TRE). FCL daļā nav atļauts tam SFE, kas ir kvalificēts viena tipa kvalifikācijas pārbaudei, SFI tiesībām pievienot papildu tipu.

Savā vēstulē, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī, Apvienotās Karalistes (AK) valdība paziņoja Komisijai un EASA par savu nodomu atkāpties no Regulas (ES) Nr. 1178/2011 (gaisa kuģa apkalpes regula) FCL.910.SFI panta b) punkta, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 216/2008 (pamatregula) 14. panta 6. punktu.

AK pieprasīja šo atkāpi, lai ļautu SFE ne tikai veikt pārbaudes pirmreizējas SFI sertifikāta piešķiršanas gadījumā, bet paplašināt tiesības, lai SFE varētu pārbaudīt jebkāda cita tipa SFI.

2.   PIEPRASĪJUMA NOVĒRTĒJUMS

2.1.   Nepieciešamība

Ir nepieciešams ļaut SFE ne tikai veikt pārbaudes pirmreizējas SFI sertifikāta piešķiršanas gadījumā, bet paplašināt tiesības, lai SFE varētu pārbaudīt jebkāda papildu tipa SFI, jo pretējā gadījumā nozarei tiks radīts nevajadzīgs slogs kvalificēta personāla trūkuma dēļ. Aģentūra piekrita AK sniegtajam pamatojumam par šīs atkāpes piešķiršanas nepieciešamību.

2.2.   Aizsardzības līmeņa līdzvērtīgums

AK pamatoja plānoto atkāpi, apgalvojot, ka šī tiesību paplašināšana nelabvēlīgi neietekmēs aizsardzības līmeni.

Balstoties uz veikto pārskatu, aģentūra piekrita AK novērtējumam, ka plānotā atkāpe saglabā līdzvērtīgu aizsardzības līmeni, jo FCL daļas noteikumi jau ļauj SFE pārbaudīt SFI ar gaisa kuģa tipu, kas izmantots, pirmoreiz piešķirot SFI sertifikātu.

3.   ATKĀPES APRAKSTS

Apvienotā Karaliste var, atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1178/2011 FCL.910.SFI panta b) punkta, ļaut SFE ne tikai veikt pārbaudes pirmreizējas SFI sertifikāta piešķiršanas gadījumā, bet arī paplašināt tiesības, lai SFE varētu pārbaudīt jebkāda cita tipa SFI.

4.   NOSACĪJUMI, KAS SAISTĪTI AR ATKĀPES PIEMĒROŠANU

SFI tiesības var attiecināt uz citu tipu FSTD tajā pašā gaisa kuģu kategorijā, ja turētājs:

ir sekmīgi apguvis trenažieru mācības attiecīgā tipa kvalifikācijas mācību kursā; un

pilnā tipa kvalifikācijas kursā vismaz trīs stundas ir vadījis mācību lidojumus saistībā ar attiecīgā tipa SFI pienākumiem šim nolūkam kvalificēta TRE vai SFE uzraudzībā, kurš apstiprina mācību vadīšanu atbilstīgā līmenī.

5.   ATKĀPES VISPĀRĒJA PIEMĒROŠANA

Visas dalībvalstis var piemērot šo atkāpi, ja ir nodrošināta atbilstība 4. punktā aprakstītajiem nosacījumiem.


IV PIELIKUMS

Apvienotās Karalistes atkāpe no Regulas (ES) Nr. 1178/2011 attiecībā uz lidojumu trenažieru instruktoru (SFI) tiesībām un nosacījumiem, kas uz viņiem attiecas

1.   PIEPRASĪJUMA APRAKSTS

Regulas (ES) Nr. 1178/2011 FCL.905.SFI panta I pielikuma noteikumos ir noteiktas lidojumu trenažieru instruktora (SFI) tiesības, un tajos nav ļauts SFI vadīt mācības SFI sertifikāta pretendentiem. FCL daļā tiesības vadīt šīs mācības tiek piešķirtas tikai tipa kvalifikācijas instruktora (TRI) sertifikāta turētājiem, ja viņiem ir vismaz trīs gadu pieredze TRI statusā (FCL.905.TRI panta b) punkts).

Savā 2012. gada 27. novembra vēstulē Apvienotās Karalistes (AK) valdība paziņoja Komisijai un EASA par savu nodomu atkāpties no šī noteikuma Regulā (ES) Nr. 1178/2011 (gaisa kuģa apkalpes regula), pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 6. punktu.

AK piedāvāja piešķirt SFI sertifikāta turētājiem tiesības vadīt mācības SFI sertifikāta pretendentiem, nenodrošinot atbilstību prasībai par vismaz trīs gadu pieredzi TRI statusā.

2.   PIEPRASĪJUMA NOVĒRTĒJUMS

2.1.   Nepieciešamība

AK informēja, ka tā iepriekš ir tulkojusi JAR-FCL standartu kā tādu, kas ļauj SFI darboties kā pasniedzējiem SFI kursos pēc tam, kad viņi pēc kompetences novērtēšanas ir apguvuši īpašu pasniedzēju kursu. AK vēl arī aprakstīja, ka līdz ar FCL daļas īstenošanu un konkrētāka formulējuma ieviešanu tiesības mācīt pretendentus SFI sertifikāta iegūšanai tiek piešķirtas tikai tipa kvalifikācijas instruktoriem (TRI) ar trīs gadu pieredzi TRI statusā. Apvienotajā Karalistē daudzi SFI, kuri sertificēti AK un apmāca pretendentus SFI sertifikāta iegūšanai, nevar nodrošināt atbilstību prasībai kļūt par TRI ar trīs gadu pieredzi. Tāpēc viņi nevarēs turpināt darboties kā pasniedzēji SFI kursos. AK papildus norādīja, ka daudzi pašreizējie SFI nevarēs izpildīt prasības attiecībā uz TRI medicīnisku iemeslu dēļ.

Pamatojoties uz reālās situācijas novērtējumu, AK secināja, ka ir nepietiekams skaits TRI, lai apmācītu pietiekamu skaitu pretendentu SFI sertifikāta iegūšanai un apmierinātu nozares vajadzības mācību jomā. Līdz ar to trūks kvalificētu instruktoru, kuri var veikt šo apmācību, kas nopietni ietekmētu pilotu sagatavošanu, jo īpaši biznesa/korporatīvo gaisa kuģu nozarē. Tāpēc ir nepieciešams piešķirt tiesības tiem SFI, kas neatbilst prasībai par vismaz trīs gadu pieredzi TRI statusā, vadīt mācības SFI pretendentiem. Aģentūra piekrita AK sniegtajam pamatojumam par šīs atkāpes piešķiršanas nepieciešamību.

2.2.   Aizsardzības līmeņa līdzvērtīgums

Turklāt FCL daļā AK konstatēja nekonsekvenci, jo trenažieru lidojumu eksaminētājs (SFE), kam ir jābūt SFI sertifikāta turētājam, būs tiesīgs veikt SFI sertifikātu piešķiršanas, derīguma termiņa pagarināšanas un atjaunošanas kompetences novērtēšanu, bet tai pašā laikā viņam nebūs ļauts mācīt šos SFI. Tas, ka SFE, kas ir arī SFI, nevar mācīt pilotu, lai tas kļūtu par SFI, bet var eksaminēt SFI, ir konstatēts kā nekonsekvence FCL daļā, jo visi eksaminētāji atbilstīgi FCL daļas sistēmai ir tiesīgi vadīt mācības to sertifikātu, kvalifikāciju un licenču iegūšanai, attiecībā uz kuriem viņam/viņai ir atļauts veikt eksaminēšanu.

FCL daļā atspoguļota JAR-FCL sistēma, kurā paredzēts, ka SFI sertifikāta pretendentu apmācību veic tikai TRI. Izskatījusi priekšlikumus par to, kā AK plāno turpmāk kvalificēt SFI šādam uzdevumam, aģentūra piekrita AK vērtējumam, ka ar plānoto atkāpi ir sasniegts līdzvērtīgs aizsardzības līmenis tam, kāds tiek sasniegts, piemērojot FCL daļu, jo sevišķi kopā ar AK ierosinātajām papildu prasībām attiecībā uz apmācību un pārbaudi.

Tomēr jāatzīmē, ka AK paredz šo īpašo pasniedzēju mācību kursu arī tiem TRI, kuri vēlas veikt šādu apmācību. Tā kā FCL daļā jau ir paredzētas šīs tiesības tiem TRI, kas vēlas veikt pretendentu apmācību SFI sertifikāta iegūšanai, ja viņš/viņa atbilst prasībai par trīs gadu pieredzi, tad šāds īpašs pasniedzēju mācību kurss TRI nav nepieciešams. Tādējādi šie kursi jānodrošina tikai SFI.

3.   ATKĀPES APRAKSTS

Apvienotā Karaliste var, atkāpjoties no FCL.905.SFI panta, piešķirt tiem SFI, kuri neatbilst prasībai par vismaz trīs gadu pieredzi TRI statusā, tiesības vadīt mācības SFI pretendentiem.

4.   NOSACĪJUMI, KAS SAISTĪTI AR ATKĀPES PIEMĒROŠANU

Šādiem SFI ir vismaz trīs gadu pieredze instruktora darbā kā SFI, viņi ir nokārtojuši divu dienu ilgu SFI pasniedzēju apmācību kursu, kuru vada SFI pasniedzējs, un izgājuši kompetences vērtējumu.

5.   ATKĀPES VISPĀRĒJA PIEMĒROŠANA

Visas dalībvalstis var piemērot šo atkāpi, ja ir nodrošināta atbilstība saistītajiem nosacījumiem.


V PIELIKUMS

Apvienotās Karalistes atkāpe no Regulas (ES) Nr. 1178/2011 attiecībā uz instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (IR) derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu.

1.   PIEPRASĪJUMA APRAKSTS

Regulas (ES) Nr. 1178/2011 I pielikuma (FCL daļa) FCL.625. panta c) un d) punktā teikts:

c)   Derīguma termiņa atjaunošana. Ja IR derīguma termiņš ir beidzies, pretendenti savu tiesību atjaunošanas nolūkā:

1)

piedalās lidojumu prasmju atsvaidzināšanas mācībās, ko nodrošina ATO, lai sasniegtu kvalifikācijas līmeni, kāds nepieciešams prasmju pārbaudes instrumenta elementa sekmīgai nokārtošanai saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu; un

2)

nokārto kvalifikācijas pārbaudi attiecīgajā gaisa kuģu kategorijā saskaņā ar šīs daļas 9. pielikumu.

d)   Ja IR derīguma termiņš nav ticis pagarināts vai atjaunots 7 iepriekšējo gadu laikā, turētājs vēlreiz kārto IR teorētiskos eksāmenus un prasmju pārbaudi.”

Savā 2013. gada 18. marta vēstulē Apvienotās Karalistes (AK) valdība paziņoja Komisijai un EASA par savu nodomu atkāpties no šī noteikuma Regulā (ES) Nr. 1178/2011, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 6. punktu.

2.   PIEPRASĪJUMA NOVĒRTĒJUMS

2.1.   Nepieciešamība

Ir nepieciešams ļaut tādas licences turētājiem, kas izdota saskaņā ar FCL daļu,, kam ir ICAO atbilstīga IR, kas apstiprināta trešās valsts izdotā licencē, saglabāt savas tiesības bez nepieciešamības vēlreiz kārtot teorētisko zināšanu eksāmenus. Gaisa kuģa apkalpes regulā nav aplūkota šāda situācija, kas rada nevajadzīgu slogu licenču turētājiem.

2.2.   Aizsardzības līmeņa līdzvērtīgums

AK uzskata, ka FCL.625. panta d) punkta prasības ir attiecināmas uz gadījumu, kad licences turētājs nav lidojis saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem (IFR) 7 gadus. Noteikumā nav ņemta vērā iespēja, ka licences turētājs 7 gadu laikposmā var būt lidojis saskaņā ar IFR, izmantojot IR, kas apliecināta trešās valsts licencē, kura šajā laikposmā ir atjaunota un tāpēc ir spēkā.

Aģentūra, izskatījusi atkāpes pieprasījumu, piekrita AK, ka ir nesamērīgi pieprasīt pilotam, kam ir spēkā esoša vai nesen spēku zaudējusi IR, kura atbilst ICAO 1. pielikumam un kuru izdevusi trešā valsts, vēlreiz kārtot teorētisko zināšanu eksāmenus, kas nepieciešami, lai atjaunotu Eiropas IR, kuras derīguma termiņš beidzies pirms vairāk nekā 7 gadiem;, t. i., nav atbilstīgi piemērot tādas pašas prasības pilotam ar nesenu IFR pieredzi, kādas būtu piemērojamas tādam pilotam, kas nav lidojis saskaņā ar IFR vairāk nekā 7 gadus.

Aģentūra piekrīt AK apsvērumiem. Noteikumā nav ņemta vērā iespēja, ka licences turētājs 7 gadu laikposmā var būt lidojis saskaņā ar IFR, izmantojot IR, kas apstiprināta trešās valsts licencē, kura šajā laikposmā ir atjaunota un tāpēc ir spēkā. Plānotā atkāpe attiektos uz tādiem FCL daļai atbilstīgu licenču turētājiem, kuru licences apliecina ICAO atbilstīgu IR. Ja šādi piloti pēc kāda laika pārtrauktu lidot ar šo licenci, bet turpinātu lidot ar ICAO atbilstīgu trešās valsts licenci, kas apliecina IR, un pēc tam pieprasītu atjaunot savu IR Eiropas licencē, viņiem būtu tikai jānodrošina atbilstība FCL.625. panta b) punktā minētajiem derīguma termiņa pagarināšanas kritērijiem, pamatojoties uz pašreizējo un spēkā esošo trešās valsts IR. Tas nozīmē, ka kvalifikācijas turētājam ir jāiziet kvalifikācijas pārbaude, bet viņam netiks prasīts apmeklēt mācības vai vēlreiz nokārtot teorētisko zināšanu eksāmenus. Ja pilotam ir bijusi trešās valsts IR, kas vairs nav spēkā, bet tās derīguma termiņš ir pagarināts vai atjaunots iepriekšējo 7 gadu laikā, kvalifikācijas turētājam jānodrošina atbilstība FCL.625. panta c) punktā paredzētajām atjaunošanas prasībām, bet viņam arī netiks prasīts vēlreiz nokārtot teorētisko zināšanu eksāmenus. Aģentūra uzskata, ka tas nodrošina līdzvērtīgu drošības līmeni tam, kas paredzēts FCL daļā.

3.   ATKĀPES APRAKSTS

Apvienotā Karaliste var, atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1178/2011 I pielikuma (FCL daļa) FCL.625. panta c) un d) punkta, ļaut licenču, kas izdotas atbilstīgi FCL daļai, turētājiem saglabāt savas tiesības attiecībā uz IR, kura apliecināta trešās valsts licencē, bez nepieciešamības vēlreiz nokārtot teorētisko zināšanu eksāmenus.

4.   NOSACĪJUMI, KAS SAISTĪTI AR ATKĀPES PIEMĒROŠANU

Šī atkāpe attiecas uz tādu licenču turētājiem, kas izdotas atbilstīgi FCL daļai, ja IR, kura apliecināta trešās valsts licencē, atbilst ICAO.

5.   ATKĀPES VISPĀRĒJA PIEMĒROŠANA

Visas dalībvalstis var piemērot šo atkāpi, ja ir nodrošināta atbilstība 4. punktā aprakstītajiem nosacījumiem.


VI PIELIKUMS

Zviedrijas atkāpe no Komisijas Regulas (ES) Nr. 748/2012  (1) attiecībā uz esošajiem noteikumiem par importēto gaisa kuģu lidojumderīguma sertifikātu izdošanu.

1.   PIEPRASĪJUMA APRAKSTS

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) 21.A.174. panta b) punkta 3. apakšpunkta ii) punktu katrā lidojumderīguma sertifikāta pieteikumā attiecībā uz gaisa kuģi, kas importēts no trešās valsts, iekļauj valsts, kurā gaisa kuģis ir vai bija reģistrēts, kompetentās iestādes apliecinājumu, kas atspoguļo gaisa kuģa lidojumderīguma statusu valsts reģistrā nodošanas laikā.

Savā 2011. gada 24. janvāra vēstulē Zviedrijas Transporta aģentūra paziņoja Komisijai un EASA par savu nodomu atkāpties no Komisijas Regulas (EK) Nr. 1702/2003 (2) (kas atcelta ar Regulu (ES) Nr. 748/2012) noteikumiem un atteikties no prasības ietvert šādu apliecinājumu.

2.   PIEPRASĪJUMA NOVĒRTĒJUMS

2.1.   Nepieciešamība

Zviedrija ir konstatējusi nepieciešamību atkāpties no šā noteikuma, jo dažos gadījumos šāds apliecinājums nav pieejams, un to nevar saņemt.

2.2.   Aizsardzības līmeņa līdzvērtīgums

Valsts, kurā gaisa kuģis ir vai bija reģistrēts, kompetentās iestādes apliecinājums, kas atspoguļo gaisa kuģa lidojumderīguma statusu valsts reģistrā nodošanas laikā, kad gaisa kuģis tiek importēts EASA dalībvalstī, ir vajadzīgs, lai importētāja valsts varētu pārbaudīt, vai gaisa kuģis atbilst EASA tipa sertifikātā apstiprinātajam tipa modelim, vai jebkurš papildu tipa sertifikāts, izmaiņas vai uzlabojumi ir apstiprināti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļa) un vai ir izpildīti piemērojamie norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu.

Zviedrijas valdības piedāvātais pasākums atteikties no prasības ietvert šādu apliecinājumu var nodrošināt līdzvērtīgu aizsardzības līmeni tam, ko paredz piemērojamie īstenošanas noteikumi Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumā (21. daļa) attiecībā uz dokumentiem, kuri nepieciešami, lai izdotu lidojumderīguma sertifikātu lietotam gaisa kuģim, kas importēts no valsts, kura nav ES valsts, ja tiek izmantoti citi līdzekļi, lai nodrošinātu prasītās garantijas. Šie līdzekļi ir aprakstīti 4. punktā.

3.   ATKĀPES APRAKSTS

Zviedrija var pieņemt pieteikumus no trešās valsts importēta gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikātam bez valsts, kurā gaisa kuģis ir vai bija reģistrēts, kompetentās iestādes apliecinājuma, kas atspoguļo gaisa kuģa lidojumderīguma statusu valsts reģistrā nodošanas laikā.

Šo atkāpi piemēro, līdz tiks pieņemts un kļūs piemērojams grozījums, ar kuru šis jautājums tiks atrisināts Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļa) H apakšiedaļas (Lidojumderīguma sertifikāti un ierobežotie lidojumderīguma sertifikāti) reglamentējošā uzdevuma RMT.0020 ietvaros.

4.   NOSACĪJUMI, KAS SAISTĪTI AR ATKĀPES PIEMĒROŠANU

Kompetentā iestāde pārbauda gaisa kuģa dokumentāciju un apskata gaisa kuģi, lai pārliecinātos, ka:

gaisa kuģa iepriekšējie ieraksti ir pilnīgi un pietiekami, lai noteiktu ražošanas un modifikāciju standartu,

gaisa kuģis ir ražots saskaņā ar tipa modeli, kas ir bijis pamatā EASA tipa sertifikātam. Šim nolūkam iepriekšējie ieraksti ietver kopiju no pirmā lidojumderīguma vai eksporta sertifikāta, kas izdots jaunam gaisa kuģim. Vai arī lidojumderīguma sertifikāta pieteicējs var iegūt apliecinājumu no tipa sertifikāta turētāja, ko apstiprinājusi projekta valsts, par ražošanas statusu,

gaisa kuģis atbilst tipa modelim, kas apliecināts tipa sertifikātā,

jebkurš papildu tipa sertifikāts, izmaiņas vai uzlabojumi ir apstiprināti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļa),

ir īstenoti piemērojamie noteikumi attiecībā uz lidojumderīgumu.

Visbeidzot, kompetentā iestāde konstatē, ka izpētes rezultāti atbilst tās izpētes rezultātiem, ko veikusi organizācija, kura īsteno lidojumderīguma pārbaudi saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 (3) I pielikumu (M daļa).

5.   ATKĀPES VISPĀRĒJA PIEMĒROŠANA

Visas dalībvalstis var piemērot šo atkāpi, ja ir nodrošināta atbilstība 4. punktā aprakstītajiem nosacījumiem.


(1)  Komisijas 2012. gada 3. augusta Regula (ES) Nr. 748/2012, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2003. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp.).

(3)  Komisijas 2003. gada 20. novembra Regula (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 315, 28.11.2003., 1. lpp.


Top