EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0062(01)

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/32 ( 2014. gada 29. decembris ), par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) (ECB/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 5/17


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/32

(2014. gada 29. decembris),

par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38)

(pārstrādāta versija)

(ECB/2014/62)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 18. oktobra Regulu (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8. panta 2. punkts paredz, ka atbrīvojumus no statistikas pārskatu sniegšanas prasībām var piešķirt ieguldījumu fondiem (IF), uz kuriem attiecas nacionālie grāmatvedības noteikumi, kas to aktīvus ļauj novērtēt retāk nekā reizi ceturksnī. Tas turklāt paredz, ka IF kategorijas, kurām nacionālās centrālās bankas (NCB) var piešķirt atbrīvojumus, jānosaka ECB Padomei.

(2)

Lēmumā ECB/2009/4 (2) jāveic būtiski grozījumi, un tāpēc skaidrības nolūkā tas jāpārstrādā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atbrīvojumi

IF kategorijas, kurām NCB var piešķirt atbrīvojumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8. panta 2. punktu, izklāstītas šā lēmuma pielikumā. ECB Padome pārskata šīs kategorijas vismaz reizi trijos gados.

2. pants

Atcelšana

1.   Tiek atcelts Lēmums ECB/2009/4.

2.   Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.

4. pants

Adresāti

Šis lēmums adresēts NCB dalībvalstīm, kuru valūta ir euro.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 29. decembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 297, 7.11.2013., 73. lpp.

(2)  2009. gada 6. marta Lēmums ECB/2009/4 par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 958/2007 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2007/8) (OV L 72, 18.3.2009., 21. lpp.).


PIELIKUMS

IEGULDĪJUMU FONDU KATEGORIJAS, KURĀM VAR PIEŠĶIRT ATBRĪVOJUMUS SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8. PANTA 2. PUNKTU

Dalībvalsts

IF kategorijas nosaukums

Tiesību akts, kas attiecas uz kategoriju

Tiesību akts, kas nosaka aktīvu novērtēšanas biežumu

Aktīvu novērtēšanas biežums saskaņā ar valsts tiesību aktiem

Tiesību akta nosaukums

Tiesību akta numurs/datums

Attiecīgie noteikumi

Tiesību akta nosaukums

Tiesību akta numurs/datums

Attiecīgie noteikumi

Francija

Fonds commun de placement à risque

(riska kapitāla kopieguldījumu fondi)

Code monétaire et financier

(Monetārais un finanšu kodekss)

 

IV nodaļa, 2. iedaļa, 2. apakšiedaļa, L214-28 līdz L214-32

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Finanšu tirgu uzraudzības iestādes vispārējie noteikumi)

 

IV sējums, II sadaļa, 422-120-13. pants

Divreiz gadā

Francija

Sociétés civiles de placement immobilier

(nekustamo īpašumu ieguldījumu sabiedrības)

Code monétaire et financier

(Monetārais un finanšu kodekss)

 

IV nodaļa, 2. iedaļa, 4. apakšiedaļa, L214-86 līdz L214-126

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Finanšu tirgu uzraudzības iestādes vispārējie noteikumi)

 

IV sējums, 422-234. pants

Reizi gadā

Francija

Organismes de placement collectif immobilier

(nekustamo īpašumu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi)

Code monétaire et financier

(Monetārais un finanšu kodekss)

 

IV nodaļa, 2. iedaļa, 3. apakšiedaļa, L214-33 līdz L214-85

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Finanšu tirgu uzraudzības iestādes vispārējie noteikumi)

 

IV sējums, 422-186. pants

Divreiz gadā

Itālija

Fondi chiusi

(slēgtie fondi)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Likumdevēja dekrēts – visi noteikumi attiecībā uz finanšu starpniecības jomu)

Nr. 58, 1998. gada 24. februāris

I daļa, 1. pants.

II daļa, 36., 37. un 39. pants

Provvedimento della Banca d'Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Banca d'Italia akts – uzkrājumu kolektīvās pārvaldības noteikumi)

2012. gada 8. maijs

V sadaļa, 1. nodaļa, II iedaļa, 4.6. punkts

Divreiz gadā

Decreto ministeriale – Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Ministrijas dekrēts – noteikumi, ar ko īsteno 1998. gada 24. februāra Likumdevēja dekrēta Nr. 58 37. pantu)

Nr. 228, 1999. gada 24. maijs

II nodaļa, 12. pants

Lietuva

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi informētiem investoriem)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Likums par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem informētiem investoriem)

Nr. XII-376, 2013. gada 18. jūnijs

2. panta 4. punkts

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Likums par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem informētiem investoriem)

Nr. XII-376, 2013. gada 18. jūnijs

31. panta 2. punkts

Divreiz gadā/reizi gadā

Portugāle

Fundos de capital de risco

(riska kapitāla kopieguldījumu fondi)

Decreto-Lei

(Likums)

Nr. 375/2007, 2007. gada 8. novembris

18. pants

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Vērtspapīru tirgus komisijas noteikumi)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Vērtspapīru tirgus komisijas pamatnostādne)

Nr. 1/2008, 2008. gada 14. februāris

Nr. 2/2013, 2013. gada 30. maijs

4. un 11. pants

1. noteikums

Divreiz gadā


Top