EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1352

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1352/2013 ( 2013. gada 4. decembris ), ar ko izveido veidlapas, kuras paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā

OJ L 341, 18.12.2013, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj

18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1352/2013

(2013. gada 4. decembris),

ar ko izveido veidlapas, kuras paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu un 12. panta 7. punktu,

pēc apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 608/2013 ir paredzēti nosacījumi un procedūras muitas dienestu rīcībai gadījumos, kad preces, par kurām ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, ir pakļautas vai tām vajadzētu būt pakļautām muitas uzraudzībai vai muitas kontrolei saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92 (2).

(2)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 608/2013 personas un vienības, kas ir tiesīgas to darīt, kompetentajai muitas nodaļai var iesniegt pieprasījumu, ar kuru lūdz muitas dienestiem rīkoties saistībā ar minētajām precēm (turpmāk “pieprasījums”), un var arī lūgt pagarināt muitas dienestu rīcībai paredzēto laikposmu attiecībā uz iepriekš apstiprinātu pieprasījumu (turpmāk “pagarināšanas lūgums”).

(3)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus pieprasījuma un pagarināšanas lūguma iesniegšanai, būtu jāizveido standarta veidlapas.

(4)

Minētajām standarta veidlapām būtu jāaizstāj veidlapas, kas paredzētas Komisijas Regulā (EK) Nr. 1891/2004 (3), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (4), kuru atceļ ar Regulu (ES) Nr. 608/2013.

(5)

Tādēļ būtu jāatceļ Regula (EK) Nr. 1891/2004.

(6)

Regulu (ES) Nr. 608/2013 piemēro no 2014. gada 1. janvāra, un tādēļ šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Regulas (ES) Nr. 608/2013 34. panta 1. punktā minētā Muitas kodeksa komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (ES) Nr. 608/2013 6. pantā minētais pieprasījums muitas dienestiem rīkoties attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka ar tām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības (pieprasījums), ir jāiesniedz, izmantojot veidlapu šīs regulas I pielikumā.

2.   Regulas (ES) Nr. 608/2013 12. pantā minētais lūgums pagarināt laikposmu, kurā muitas dienestiem jārīkojas (pagarināšanas lūgums), ir jāiesniedz, izmantojot veidlapu šīs regulas II pielikumā.

3.   I un II pielikumā paredzētās veidlapas ir jāaizpilda saskaņā ar skaidrojumiem par aizpildīšanu, kas izklāstīti III pielikumā.

2. pants

Neskarot Regulas (ES) Nr. 608/2013 5. panta 6. punktu, šīs regulas I un II pielikumā paredzētās veidlapas vajadzības gadījumā var salasāmi aizpildīt rokrakstā.

Minētajās veidlapās nedrīkst būt dzēsumi, pārrakstīti vārdi vai citi labojumi, un tām ir jābūt divos eksemplāros.

Rokrakstā aizpildītie pieprasījumi ir jāaizpilda ar tintes pildspalvu, drukātiem burtiem.

3. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 1891/2004.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 181, 29.6.2013., 15. lpp.

(2)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2004. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1891/2004, ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1383/2003 par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības (OV L 328, 30.10.2004., 16. lpp.).

(4)  Padomes 2003. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 1383/2003 par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības (OV L 196, 2.8.2003., 7. lpp.).


I PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image


III PIELIKUMS

SKAIDROJUMI PAR AIZPILDĪŠANU

I.   PASKAIDROJUMI PAR AILĒM VEIDLAPĀ “PIEPRASĪJUMS RĪKOTIES”, KAS PAREDZĒTA I PIELIKUMĀ UN JĀAIZPILDA PIEPRASĪTĀJAM

Ar zvaigznīti (*) atzīmētie lauki ir obligāti jāaizpilda.

Ja ailē viens vai vairāki lauki ir atzīmēti ar plus zīmi (+), ir jāaizpilda vismaz viens no tiem.

Ailes ar norādi “dienesta vajadzībām” nav jāaizpilda.

1. aile.   Pieprasītājs

Šajā ailē jāsniedz dati par pieprasītāju. Tajā jānorāda informācija par vārdu un uzvārdu, pieprasītāja pilna adrese, tālruņa, mobilā tālruņa vai faksa numurs. Vajadzības gadījumā pieprasītājs var norādīt nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, citu valsts reģistrācijas numuru un komersanta reģistrācijas un identifikācijas numuru (EORI numuru), proti, visā Savienībā vienotu numuru, ko muitas iestāde kādā dalībvalstī piešķir ekonomikas dalībniekiem, kas iesaistīti muitas darbībās. Pieprasītājs vajadzības gadījumā var arī norādīt savu e-pasta adresi un tīmekļa vietnes adresi.

2. aile.   Pieprasījums Savienībā/dalībvalstī

Ir jāatzīmē attiecīgā aile, lai norādītu, vai pieprasījums ir dalībvalstī vai Savienībā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 608/2013 2. panta 10. un 11. punktā.

3. aile.   Pieprasītāja statuss

Ir jāatzīmē attiecīgā aile, lai norādītu pieprasītāja statusu Regulas (ES) Nr. 608/2013 3. panta izpratnē. Pieprasījumā jāiekļauj dokumenti, kas kompetentajai muitas nodaļai pierāda, ka pieprasītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu.

4. aile.   Pārstāvis, kas pieprasītāja vārdā iesniedz pieprasījumu

Ja pieprasījumu ir iesniedzis pieprasītāja pārstāvis, šajā ailē jānorāda dati par minēto pārstāvi. Pieprasījumā jāiekļauj pierādījumi par pārstāvja pilnvarām rīkoties kā pārstāvim atbilstoši tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā iesniedz pieprasījumu, un jāatzīmē attiecīgā aile.

5. aile.   Tiesību veids, par kuru ir iesniegts pieprasījums

Jānorāda īstenojamo intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) veids(-i), atzīmējot attiecīgo aili.

6. aile.   Dalībvalsts vai dalībvalstis (ja iesniegts pieprasījums Savienībā), kurās tiek pieprasīta muitas rīcība

Jānorāda dalībvalsts vai dalībvalstis (ja iesniegts pieprasījums Savienībā), kurās tiek pieprasīta muitas rīcība, atzīmējot attiecīgo aili.

7. aile.   Pārstāvis juridiskos jautājumos

Šajā ailē jānorāda dati par pārstāvi, ko pieprasītājs iecēlis juridisko jautājumu risināšanai.

8. aile.   Pārstāvis tehniskos jautājumos

Ja ir iecelts pārstāvis tehniskos jautājumos, kas nav tā pati persona, kura minēta 7. ailē, šajā ailē jānorāda dati par pārstāvi tehniskos jautājumos.

9. aile.   Dati par pieprasītāja iecelto pārstāvi juridiskos un tehniskos jautājumos, ja iesniegts pieprasījums Savienībā

Ja iesniegts pieprasījums Savienībā, dati par pārstāvi vai pārstāvjiem, ko pieprasītājs iecēlis tehnisku un juridisku jautājumu risināšanai 6. ailē norādītajās dalībvalstīs, ir jāsniedz atsevišķā pielikumā, kurā jāiekļauj 7. un 8. ailē pieprasītās informācijas elementi. Ja pārstāvis ir iecelts attiecībā uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, ir skaidri jānorāda, attiecībā uz kurām dalībvalstīm viņš ir iecelts.

10. aile.   Mazo sūtījumu procedūra

Ja pieprasītājs vēlas pieprasīt Regulas (ES) Nr. 608/2013 26. pantā paredzētās mazos sūtījumos sūtītu preču iznīcināšanas procedūras izmantošanu, ir jāatzīmē šī aile.

11. aile.   Tiesību saraksts, par kurām ir iesniegts pieprasījums

Šajā ailē jānorāda informācija par tiesībām, kas jāīsteno.

Kolonnā “Nr.” jānorāda kārtas numuri katram intelektuālā īpašuma tiesību veidam, par ko iesniegts pieprasījums.

Kolonnā “Tiesību veids” jānorāda IĪT veids, izmantojot attiecīgus saīsinājumus, kas parādās 5. ailē iekavās.

Ailē “Preču saraksts, uz kurām attiecas tiesības” ir jānorāda preču veids, uz ko attiecas attiecīgās IĪT, un saistībā ar kurām pieprasītājs vēlas pieprasīt muitas rīcību tiesību īstenošanā.

Apakšaile “Ierobežotas pieejamības informācija” 12.–28. ailē

Ja pieprasītājs vēlas, lai informācija, ko viņš sniedzis 12.–28. ailē, būtu atzīmēta kā ierobežotas pieejamības informācija Regulas (ES) Nr. 608/2013 31. panta 5. punkta izpratnē, ir jāatzīmē šī aile.

2. aile.   Informācija par autentiskajām precēm 12.–19. ailē

Pieprasītājam 12.–19. ailē vajadzības gadījumā jānorāda konkrēti un tehniski dati par autentiskajām precēm, informācija, kas vajadzīga, lai muitas dienesti varētu viegli identificēt preces, par kurām ir aizdomas, ka ar tām tiek pārkāptas IĪT, un informācija, kas svarīga analīzei un novērtējumam, kuru muitas dienesti veic, lai noteiktu attiecīgo IĪT pārkāpuma risku.

12. aile.   Informācija par precēm

12. ailē jānorāda autentisko preču apraksts, tostarp apdare un grafiskie simboli, kombinētās nomenklatūras kodi un vērtība ES iekšējā tirgū. Pieprasītājs vajadzības gadījumā iesniedz minēto preču attēlus. Informācija ir jāsagrupē pa dažādiem preču veidiem vai pa preču sortimentiem.

13. aile.   Precēm raksturīgās iezīmes

13. ailē jānorāda informācija par autentisko preču tipiskām iezīmēm, piemēram, marķējumu, etiķetēm, drošības josliņām, hologrammām, nozīmēm, piekariņiem, svītrkodiem, norādot precīzu minēto iezīmju atrašanās vietu uz precēm un to izskatu.

14. aile.   Ražošanas vieta

Šajā ailē jānorāda informācija par autentisko preču ražošanas vietu.

15. aile.   Iesaistītie uzņēmumi

Šajā ailē jānorāda informācija par visiem autorizētiem importētājiem, piegādātājiem, ražotājiem, pārvadātājiem, preču saņēmējiem vai eksportētājiem. Informācija ir jāsagrupē pa dažādiem preču veidiem.

16. aile.   Tirgotāji

Šajā ailē jānorāda informācija par personām vai vienībām, kurām ir tiesības tirgot produktus, kas saistīti ar to IĪT izmantošanu, kuras vēlas īstenot. Minētā informācija ir personu vai vienību vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs, piemēram, EORI numurs. Tāpat jānorāda, kā licenču īpašnieki var pierādīt, ka viņiem ir tiesības izmantot attiecīgās IĪT.

17. aile.   Informācija par preču muitošanu un izplatīšanu

Šajā ailē jānorāda informācija par autentisko preču izplatīšanas kanāliem, piemēram, informācija, kas saistīta ar centrālajām noliktavām, nosūtīšanas departamentiem, transportēšanas veidiem, satiksmes ceļiem un piegādi, kā arī par muitas procedūrām un birojiem, kur tiek veikta autentisko preču muitošana.

18. aile.   Iepakojumi

Šajā ailē jānorāda informācija par autentisko preču iepakojumu, piemēram šāda informācija:

a)

iepakojuma veids, ko norāda, izmantojot attiecīgos kodus, kā noteikts Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (1) 38. pielikumā;

b)

iepakojumu raksturīgās iezīmes (piemēram, marķējums, etiķetes, drošības josliņas, hologrammas, nozīmes, piekariņi un svītrkodi), norādot precīzu minēto iezīmju atrašanās vietu uz iepakojuma;

c)

īpašs iepakojuma dizains (krāsa, forma);

d)

vajadzības gadījumā, preču attēli.

19. aile.   Pavaddokumenti

Šajā ailē jānorāda informācija par autentisko preču pavaddokumentiem, piemēram, brošūrām, lietošanas instrukcijām, garantijas dokumentiem vai citiem līdzīgiem dokumentiem.

3. aile.   Informācija par pārkāpuma precēm 20.–27. ailē

Pieprasītājs 20.–27. ailē vajadzības gadījumā norāda informāciju, kas svarīga analīzei un novērtējumam, kuru muitas dienesti veic, lai noteiktu attiecīgo IĪT pārkāpuma risku.

20. aile.   Informācija par precēm

Šajā ailē jānorāda to preču apraksts, par kurām ir aizdomas, ka tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības (pārkāpuma preces), tostarp noformējums un grafiskie simboli. Pieprasītājs vajadzības gadījumā iesniedz minēto preču attēlus. Informācija ir jāsagrupē pa dažādiem preču veidiem vai pa preču sortimentiem.

21. aile.   Precēm raksturīgās iezīmes

Šajā ailē jāiekļauj informācija par aizdomās turamo pārkāpuma preču tipiskām iezīmēm, piemēram, marķējumu, etiķetēm, drošības josliņām, hologrammām, nozīmēm, piekariņiem, svītrkodiem, norādot precīzu minēto iezīmju atrašanās vietu uz precēm un to izskatu.

22. aile.   Ražošanas vieta

Šajā ailē jānorāda informācija par pārkāpuma preču zināmo izcelsmes vietu, vietu, no kuras pārkāpuma preces ieved vai uz kuru piegādā, vai par vietu, par kuru ir aizdomas, ka tā varētu būt pārkāpuma preču izcelsmes vieta, vieta, no kuras pārkāpuma preces ieved vai uz kuru piegādā.

23. aile.   Iesaistītie uzņēmumi

Šajā ailē jāiekļauj informācija par importētājiem, piegādātājiem, ražotājiem, pārvadātājiem, saņēmējiem vai eksportētājiem, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir iesaistīti attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumos.

24. aile.   Tirgotāji

Šajā ailē jāiekļauj informācija par personām vai vienībām, kurām nav tiesību tirgot produktus, kas saistīti ar to IĪT izmantošanu, kuras vēlas īstenot, un šīs personas vai vienības iepriekš ir tirgojušas produktus Savienībā.

25. aile.   Informācija par preču izplatīšanu

Šajā ailē jānorāda informācija par pārkāpuma preču izplatīšanas kanāliem, piemēram, informācija, kas saistīta ar noliktavām, nosūtīšanas departamentiem, transportēšanas veidiem, satiksmes ceļiem un piegādes vietām, kā arī par muitas procedūrām un birojiem, kur tiek veikta pārkāpuma preču muitošana.

26. aile.   Iepakojumi

Šajā ailē jānorāda informācija par aizdomās turamo pārkāpuma preču iepakojumu, piemēram šāda informācija:

a)

iepakojuma veids, ko norāda, izmantojot attiecīgos kodus, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 2454/93 38. pielikumā;

b)

iepakojumu raksturīgās iezīmes (piemēram, marķējums, etiķetes, hologrammas, nozīmes, piekariņi un svītrkodi), norādot precīzu minēto iezīmju atrašanās vietu uz iepakojuma;

c)

īpašs iepakojuma dizains (krāsa, forma);

d)

vajadzības gadījumā, preču attēli.

27. aile.   Pavaddokumenti

Šajā ailē jānorāda informācija par aizdomās turamo pārkāpuma preču pavaddokumentiem, piemēram, brošūrām, lietošanas instrukcijām, garantijas dokumentiem vai citiem līdzīgiem dokumentiem.

28. aile.   Papildu informācija

Pieprasītājs 28. ailē var norādīt papildu informāciju, kas svarīga analīzei un novērtējumam, kuru muitas dienesti veic, lai noteiktu attiecīgo IĪT pārkāpuma risku, piemēram, īpašu informāciju par plānotajām aizdomās turamo pārkāpuma preču piegādēm, tostarp īpašu un detalizētu informāciju par transportēšanas veidiem, konteineriem un iesaistītajām personām.

29. aile.   Apliecinājums

Nemainiet šīs ailes saturu un neievadiet datus tajā.

30. aile.   Paraksts

Šajā ailē pieprasītājam vai pieprasītāja pārstāvim, kas norādīts 4. ailē, jānorāda pieprasījuma aizpildīšanas vieta un datums un jāparakstās. Parakstītāja vārds un uzvārds jānorāda drukātiem burtiem.

II.   PASKAIDROJUMI PAR AILĒM VEIDLAPĀ “LAIKPOSMA PAGARINĀŠANAS LŪGUMS”, KAS PAREDZĒTA II PIELIKUMĀ UN JĀAIZPILDA LĒMUMA SAŅĒMĒJAM

Ar zvaigznīti (*) atzīmētie lauki ir obligāti jāaizpilda.

Ailēs, kurās lauki ir atzīmēti ar plus zīmi (+), ir jāaizpilda vismaz viens no tiem.

Neievadiet datus ailēs ar norādi “dienesta vajadzībām”.

1. aile.   Dati par lēmuma saņēmēju

Šajā ailē jāsniedz dati par lēmuma saņēmēju.

2. aile.   Laikposma pagarināšanas lūgums

Šajā ailē jānorāda pieprasījuma reģistrācijas numurs, tostarp pirmie divi cipari, kas atbilst tās valsts ISO divburtu kodam, kura apstiprinājusi pieprasījumu. Lēmuma saņēmējam jānorāda, vai viņš pieprasa pieprasījumā sniegtās informācijas izmaiņas, atzīmējot attiecīgo aili.

3. aile.   Paraksts

Šajā ailē lēmuma saņēmējam vai lēmuma saņēmēja pārstāvim jānorāda pieprasījuma aizpildīšanas vieta un datums un jāparakstās. Parakstītāja vārds un uzvārds jānorāda drukātiem burtiem.


(1)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).


Top