EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1336

Komisijas Regula (ES) Nr. 1336/2013 ( 2013. gada 13. decembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK attiecībā uz to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 335, 14.12.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1336/oj

14.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/17


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1336/2013

(2013. gada 13. decembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK attiecībā uz to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1), un jo īpaši tās 69. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (2), un jo īpaši tās 78. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK (3), un jo īpaši tās 68. pantu,

tā kā:

(1)

Padome ar Lēmumu 94/800/EK (4) noslēdza nolīgumu par valsts iepirkumu (turpmāk tekstā “Nolīgums”). Nolīgumu piemēro visiem iepirkumu līgumiem, kuru vērtība sasniedz vai pārsniedz summas (turpmāk tekstā “robežvērtības”), kas ir paredzētas Nolīgumā un noteiktas kā īpašas aizņēmumtiesības.

(2)

Viens no Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK mērķiem ir ļaut līgumslēdzējiem un līgumslēdzējām iestādēm, kas piemēro minētās direktīvas, vienlaikus ievērot Nolīgumā paredzētās saistības. Lai to panāktu, ir jāsaskaņo minētajās direktīvās paredzētās robežvērtības valsts līgumiem, uz kuriem attiecas arī Nolīgums, lai nodrošinātu to atbilstību Nolīgumā noteikto robežvērtību euro ekvivalentiem, kas noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim.

(3)

Konsekvences labad ir lietderīgi saskaņot arī tās robežvērtības Direktīvās 2004/17/EK un 2004/18/EK, kuras nav ietvertas Nolīgumā. Tajā pašā laikā robežvērtības, kas noteiktas Direktīvā 2009/81/EK, jāsaskaņo ar pārskatītajām robežvērtībām, kas noteiktas Direktīvas 2004/17/EK 16. pantā.

(4)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Publiskā iepirkuma padomdevējas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvu 2004/17/EK groza šādi:

1)

regulas 16. pantu groza šādi:

a)

minētā panta a) punktā summu “EUR 400 000” aizstāj ar summu “EUR 414 000”;

b)

minētā panta b) punktā summu “EUR 5 000 000” aizstāj ar summu “EUR 5 186 000”;

2)

regulas 61. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. punktā summu “EUR 400 000” aizstāj ar summu “EUR 414 000”;

b)

minētā panta 2. punktā summu “EUR 400 000” aizstāj ar summu “EUR 414 000”.

2. pants

Direktīvu 2004/18/EK groza šādi:

1)

regulas 7. pantu groza šādi:

a)

minētā panta a) punktā summu “EUR 130 000” aizstāj ar summu “EUR 134 000”;

b)

minētā panta b) punktā summu “EUR 200 000” aizstāj ar summu “EUR 207 000”;

c)

minētā panta c) punktā summu “EUR 5 000 000” aizstāj ar summu “EUR 5 186 000”;

2)

direktīvas 8. panta pirmo daļu groza šādi:

a)

minētās daļas a) punktā summu “EUR 5 000 000” aizstāj ar summu “EUR 5 186 000”;

b)

minētās daļas b) punktā summu “EUR 200 000” aizstāj ar summu “EUR 207 000”;

3)

direktīvas 56. pantā summu “EUR 5 000 000” aizstāj ar summu “EUR 5 186 000”;

4)

direktīvas 63. panta 1. punkta pirmajā daļā summu “EUR 5 000 000” aizstāj ar summu “EUR 5 186 000”;

5)

direktīvas 67. panta 1. punktu groza šādi:

a)

minētā punkta a) apakšpunktā summu “EUR 130 000” aizstāj ar summu “EUR 134 000”;

b)

minētā punkta b) apakšpunktā summu “EUR 200 000” aizstāj ar summu “EUR 207 000”;

c)

minētā punkta c) apakšpunktā summu “EUR 200 000” aizstāj ar summu “EUR 207 000”.

3. pants

Direktīvas 2009/81/EK 8. pantu groza šādi:

1)

minētā panta a) punktā summu “EUR 400 000” aizstāj ar summu “EUR 414 000”;

2)

minētā panta b) punktā summu “EUR 5 000 000” aizstāj ar summu “EUR 5 186 000”.

4. pants

Šī regula stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

(3)  OV L 216, 20.8.2009., 76. lpp.

(4)  Padomes 1994. gada 22. decembra Lēmums 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.).


Top