Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1251

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1251/2013 ( 2013. gada 3. decembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 606/2009 attiecībā uz dažām vīndarības metodēm un Regulu (EK) Nr. 436/2009 attiecībā uz šo metožu ierakstīšanu vīna nozares reģistros

OJ L 323, 4.12.2013, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; Iesaist. atcelta ar 32019R0934

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1251/oj

4.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 323/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1251/2013

(2013. gada 3. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 606/2009 attiecībā uz dažām vīndarības metodēm un Regulu (EK) Nr. 436/2009 attiecībā uz šo metožu ierakstīšanu vīna nozares reģistros

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 121. panta trešo un ceturto daļu un 185.c panta 3. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 606/2009 (2) 3. pantu atļautās vīndarības metodes ir noteiktas minētās regulas I pielikumā. Starptautiskā Vīnkopības un vīna organizācija (OIV) ir grozījusi dažu vīndarības metožu izmantošanas nosacījumus; minētās vīndarības metodes jau ir atļautas Savienībā. Lai ņemtu vērā tehnisko attīstību un Savienības ražotājiem pavērtu tādas pašas iespējas, kādas ir trešo valstu ražotājiem, Savienībā būtu jāgroza šo vīndarības metožu izmantošanas nosacījumi, pamatojoties uz OIV noteiktajiem izmantošanas nosacījumiem.

(2)

OIV ir pieņēmusi jaunas vīndarības metodes. Lai ņemtu vērā tehnisko attīstību un Savienības ražotājiem pavērtu jaunās iespējas, kādas ir trešo valstu ražotājiem, Savienībā būtu jāatļauj šīs jaunās vīndarības metodes ar OIV noteiktajiem izmantošanas nosacījumiem.

(3)

Dažas vīndarības metodes ir īpaši pakļautas negodīgas izmantošanas riskam, un tām ir jābūt norādītām reģistros un pavaddokumentos saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 436/2009 (3). Prasības attiecībā uz praksi, piemēram, apstrādi ar membrānu palīdzību, ir tādas, ka šī prakse būtu jāieraksta reģistros saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 436/2009 41. pantu. Būtu jāizdara grozījumi noteikumos attiecībā uz ierakstīšanu, kas paredzēta ar Regulu (EK) Nr. 436/2009, lai ņemtu vērā jaunās vīndarības metodes, kas atļautas ar Regulu (EK) Nr. 606/2009, kurā grozījumi izdarīti ar šo regulu.

(4)

Attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 606/2009 un Regula (EK) Nr. 436/2009.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko ir sniegusi regulatīvā komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 3. punktu, un saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 606/2009 grozīšana

Regulas (EK) Nr. 606/2009 IA pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 436/2009 grozīšana

Regulas (EK) Nr. 436/2009 41. panta 1. punktam pievieno šādu w) apakšpunktu:

“w)

izšķīdināto vīna gāzu pārvaldīšanu, izmantojot membrānu kontaktfiltrus.”

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 3. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 10. jūlija Regula (EK) Nr. 606/2009, ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 īstenošanas noteikumus attiecībā uz vīnkopības produktu kategorijām, vīndarības metodēm un piemērojamiem ierobežojumiem (OV L 193, 24.7.2009., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2009. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 436/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz vīna dārzu reģistru, obligātajiem paziņojumiem un informācijas vākšanu vīna tirgus uzraudzībai, kā arī vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentiem un vīna nozarē veicamo uzskaites reģistrāciju (OV L 128, 27.5.2009., 15. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 606/2009 IA pielikumu groza šādi:

1)

tabulu groza šādi:

a)

tabulas 6. rindu groza šādi:

i)

rindas 1. ailē pievieno šādu ievilkumu:

“—

raugu autolizātu pievienošana”;

ii)

rindas 2. ailē pievieno šādu tekstu:

“Tikai svaigām vīnogām, vīnogu misai, daļēji fermentētai vīnogu misai, daļēji fermentētai vīnogu misai, ko iegūst no vēlu novāktām vīnogām, koncentrētai vīnogu misai un jaunvīnam fermentācijas procesā”;

b)

tabulas 10. rindā otro ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

augu izcelsmes proteīni, kuri iegūti no kviešiem, zirņiem un kartupeļiem,”;

c)

pievieno šādas rindas:

“51

Inaktivētu raugu izmantošana

 

 

52

Izšķīdinātu vīna gāzu pārvaldība, izmantojot membrānu kontaktfiltrus

Produktiem, kas definēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIb pielikuma 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 15. un 16. punktā, izņemot oglekļa dioksīda pievienošanu produktiem, kas noteikti minētā pielikuma 4., 5., 6. un 8. punktā”;

 

2)

pievieno šādu 18. papildinājumu:

“18. papildinājums

Prasības attiecībā uz izšķīdināto vīna gāzu pārvaldību, izmantojot membrānu kontaktfiltrus

Izšķīdinātu vīna gāzu pārvaldība, izmantojot membrānu kontaktfiltrus, ir vīndarībā lietota fizikāla metode, lai pārvaldītu izšķīdinātu gāzu koncentrāciju vīnā, izmantojot membrānu kontaktfiltrus (hidrofobas membrānas) un gāzes.

PRASĪBAS

1.

Šo metodi var izmantot no spirta rūgšanas procesa beigām līdz fasēšanai, lai aizstātu barbotāžas aparātu vai Venturi tipa sistēmas.

2.

Praksē šo metodi lieto vīndaris vai kvalificēts tehniķis.

3.

Šī apstrāde jāieraksta reģistrā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 185.c panta 2. punktā.

4.

Izmantotajām membrānām jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 un Regulas (ES) Nr. 10/2011 prasībām, kā arī valstu noteikumiem, kas pieņemti tās piemērošanai. Tām jāatbilst OIV publicētā Starptautiskā vīndarības kodeksa prasībām.”


Top