EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1197

Komisijas Regula (ES) Nr. 1197/2013 ( 2013. gada 25. novembris ), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 315, 26.11.2013, p. 34–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1197/oj

26.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 315/34


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1197/2013

(2013. gada 25. novembris),

ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 31. panta 1. punktu,

apspriedusies ar Patērētāju drošības zinātnisko komiteju,

tā kā:

(1)

Pēc zinātniskā pētījuma Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk (“Pastāvīgo matu krāsu lietošana un urīnpūšļa vēža risks”) publicēšanas 2001. gadā Zinātniskā komiteja patērētājiem paredzēto kosmētikas līdzekļu un nepārtikas preču jautājumos, ko vēlāk aizstāja Patēriņa preču zinātniskā komiteja (SCCP), ievērojot Komisijas 2004. gada 3. marta Lēmumu 2004/210/EK, ar ko izveido Zinātniskās komitejas patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā (2), secināja, ka pastāv potenciāli riski matu krāsu lietošanā. SCCP savos atzinumos Komisijai ieteica veikt matu krāsu sastāvdaļu lietošanas papildu kontroles pasākumus.

(2)

SCCP turklāt ieteica vispārēju matu krāsošanai paredzēto krāsvielu drošuma novērtēšanas stratēģiju, kura ietvertu prasības, kā testēt matu krāsošanas līdzekļos izmantotās vielas attiecībā uz to potenciālo genotoksicitāti vai mutagenitāti.

(3)

Lai reglamentētu matu krāsošanas līdzekļos izmantotās vielas, Komisija, saņēmusi SCCP atzinumus, vienojās ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām par vispārēju stratēģiju, kura paredz, ka nozarei jāiesniedz dokumenti ar atjauninātu zinātnisku informāciju par matu krāsošanai paredzēto krāsvielu drošumu, lai SCCP varētu novērtēt risku.

(4)

SCCP, ko vēlāk aizstāja Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS) saskaņā ar Komisijas 2008. gada 5. augusta Lēmumu 2008/721/EK, ar ko izveido zinātnisko komiteju un ekspertu padomdevēju struktūru patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā un atceļ Lēmumu 2004/210/EK (3), novērtēja atsevišķu vielu drošumu, par kurām nozare iesniedza atjauninātu dokumentāciju.

(5)

Attiecībā uz iespējamo risku patērētāju veselībai, ko izraisa reakcijas produkti, kurus matu krāsošanas laikā veido oksidējošas matu krāsošanai paredzētas krāsvielas, un tā novērtējumu, kura pamatā ir pieejamie drošuma dati, SCCS2010. gada 21. septembra atzinumā nepauda nopietnas bažas par pašlaik Savienībā izmantoto matu krāsu un to reakcijas produktu genotoksicitāti un kancerogenitāti.

(6)

Lai nodrošinātu matu krāsošanas līdzekļu nekaitīgumu cilvēka veselībai, ir lietderīgi ierobežot maksimāli pieļaujamo 21 novērtētās matu krāsošanai paredzētās krāsvielas koncentrāciju un iekļaut tās Regulas (EK) Nr. 1223/2009 III pielikumā, ņemot vērā SCCS sniegtos galīgos atzinumus par to drošumu.

(7)

Saskaņā ar SCCS veikto novērtējumu par vielu toluol-2,5-diamīns, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1223/2009 III pielikuma 9.a ierakstā, ir lietderīgi grozīt tās maksimāli pieļaujamo koncentrāciju gatavā kosmētikas līdzeklī.

(8)

Matu krāsošanas līdzekļa definīcijā Regulā (EK) Nr. 1223/2009 nebija paredzēta tā lietošana skropstu krāsošanai. Šis izņēmums tika ieviests, pamatojot, ka riska līmenis, līdzekli lietojot uz matiem uz galvas, ir citāds, nekā to lietojot uz skropstām. Tāpēc bija vajadzīgs īpašs drošuma novērtējums attiecībā uz matu krāsošanai paredzēto krāsvielu lietošanu skropstu krāsošanai.

(9)

SCCS2012. gada 12. oktobra atzinumā par oksidējošām matu krāsošanai paredzētām krāsvielām un ūdeņraža peroksīdu, ko izmanto skropstu krāsošanā, secināja, ka tādas oksidējošas matu krāsošanai paredzētas krāsvielas kā p-Phenylenediamine, Resorcinol, 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl, m-Aminophenol, 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol, 4-Amino-2-Hydroxytoluene, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 4-Amino-m-Cresol, 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole un 2,6-Diaminopyridine, kas iekļautas Regulas (EK) Nr. 1223/2009 III pielikumā un ko uzskata par drošām matu krāsošanas līdzekļos, var droši izmantot profesionālai lietošanai līdzekļos, kas paredzēti skropstu krāsošanai. Turklāt SCCS secināja, ka patērētājiem par drošu skropstu krāsošanai var uzskatīt līdz 2 % ūdeņraža peroksīdu, kas ietverta Regulas (EK) Nr. 1223/2009 III pielikuma 12. ierakstā.

(10)

Pamatojoties uz šo krāsvielu zinātnisko novērtējumu, tās būtu jāatļauj lietot līdzekļos, kas paredzēti skropstu krāsošanai, tādā pašā koncentrācijā kā matu krāsošanai paredzētajos līdzekļos. Tomēr, lai izvairītos no riska, kas iespējams, ja skropstu krāsošanai paredzētos līdzekļus lieto patērētāji paši, tie būtu jāatļauj tikai profesionālai lietošanai. Lai profesionāli lietotāji varētu informēt patērētājus par iespējamu kaitīgu skropstu krāsošanas līdzekļu iedarbību un lai mazinātu šo līdzekļu ādas kairinošo risku, uz etiķetes būtu jānorāda attiecīgi brīdinājumi.

(11)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1223/2009.

(12)

Lai nepieļautu tirgus darbības traucējumus, ko varētu radīt pāreja no Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvas 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem (4) uz Regulu (EK) Nr. 1223/2009, šo regulu piemēro no tās pašas dienas, kā Regulu (EK) Nr. 1223/2009.

(13)

Lai uzņēmumi varētu nodrošināt skropstu krāsošanai paredzēto līdzekļu etiķešu atbilstību jaunajiem brīdinājumiem, būtu jāparedz pietiekams pārejas periods.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 11. jūlija.

Tomēr šādus pielikuma noteikumus piemēro no 2014. gada 1. jūlija:

a)

noteikumus 1. punkta un 3. līdz 9. punkta “i” slejā, kas attiecas uz tādu vielu izmantošanu kosmētikas līdzekļos, kas paredzēti skropstu krāsošanai;

b)

2. un 10. punktu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 25. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.

(2)  OV L 66, 4.3.2004., 45. lpp.

(3)  OV L 241, 10.9.2008., 21. lpp.

(4)  OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 III pielikumu groza šādi.

1)

iestarpina šādu 8b. ierakstu:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“8b

p-fenilēndiamīns un tā sāļi

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

Kosmētikas līdzekļi, kas paredzēti skropstu krāsošanai

 

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos skropstām lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst būt augstāka par 2 %, kas aprēķināta kā brīvā bāze.

Tikai profesionālai lietošanai.

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

“Tikai profesionālai lietošanai.

ImageŠis produkts var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Skropstas nedrīkst krāsot, ja patērētājam:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu vai skropstu krāsošanas ir bijusi jebkāda alerģiska reakcija,

agrāk ir bijusi alerģiska reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Ja līdzeklis nokļūst acīs, tūlīt izskalot.

Satur fenilēndiamīnus.

Lietot piemērotus cimdus.” ”

2)

tabulas 9a. ierakstu aizstāj ar šādu ierakstu:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“9a

1,4-benzoldiamīns, 2-metil-

2,5-diaminotoluola sulfāts

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine sulfate (1)

95-70-5

615-50-9

202-442-1

210-431-8

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

a)

Vispārējai lietošanai

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Satur fenilēndiamīnus (toluēndiamīnus).

Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai.”

b)

Profesionālai lietošanai

Saistībā ar a) un b): Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst būt augstāka par 2 %, kas aprēķināta kā brīvā bāze (3,6 % kā sulfāta sāļi).

b)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

“Tikai profesionālai lietošanai

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Satur fenilēndiamīnus (toluēndiamīnus).

Lietot piemērotus cimdus.” ”

3)

tabulas 12. ierakstu aizstāj ar šādu ierakstu:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“12

Ūdeņraža peroksīds un citi savienojumi vai maisījumi, no kuriem izdalās ūdeņraža peroksīds, tostarp karbamīda peroksīds un cinka peroksīds

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Līdzekļi matiem

a)

12 % H2O2 (40 tilp.%) klātbūtne vai izdalīšanās

 

Saistībā ar a) un f): Lietot atbilstošus aizsargcimdus.

Saistībā ar a), b), c) un e):

Satur ūdeņraža peroksīdu.

Nepieļaut iekļūšanu acīs.

Ja līdzeklis iekļūst acīs, nekavējoties izskalot.

b)

Līdzekļi ādai

b)

4 % H2O2 klātbūtne vai izdalīšanās

c)

Nagu stiprināšanas līdzekļi

c)

2 % H2O2, klātbūtne vai izdalīšanās

d)

Līdzekļi mutes dobumam, tostarp mutes skalošanas līdzekļi, zobu pastas un zobu baltināšanas vai balināšanas līdzekļi

d)

≤ 0,1 % H2O2, klātbūtne vai izdalīšanās

e)

Zobu baltināšanas vai balināšanas līdzekļi

e)

>0,1 % ≤ 6 % H2O2, klātbūtne vai izdalīšanās

e)

Pārdošanā vienīgi zobārstiem.

Katrā lietošanas ciklā pirmo reizi līdzekli izmanto tikai zobārsti, kas definēti Direktīvā 2005/36/EK (1), vai tiešā zobārsta uzraudzībā, ja nodrošināts līdzvērtīgs drošuma līmenis. Pēc tam to izsniedz patērētājam lietošanas cikla pabeigšanai.

Nelietot personām vecumā līdz 18 gadiem.

e)

H2O2 klātbūtnes vai izdalīšanās koncentrācija procentos.

Nelietot personām vecumā līdz 18 gadiem.

Pārdošanā vienīgi zobārstiem. Katrā lietošanas ciklā pirmo reizi līdzekli izmanto tikai zobārsti, vai arī lietošana notiek tiešā zobārsta uzraudzībā, ja nodrošināts līdzvērtīgs drošuma līmenis. Pēc tam to izsniedz patērētājam lietošanas cikla pabeigšanai.”

f)

Skropstu krāsošanas līdzekļi

f)

2 % H2O2, klātbūtne vai izdalīšanās

f)

“Tikai profesionālai lietošanai

f)

Uz etiķetes jānorāda:

“Tikai profesionālai lietošanai.

Nepieļaut iekļūšanu acīs.

Ja līdzeklis nokļūst acīs, tūlīt izskalot.

Satur ūdeņraža peroksīdu.”

4)

tabulas 22. ierakstu aizstāj ar šādu ierakstu:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“22

1,3-benzoldiols

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

Saistībā ar a) un b):

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos vai uz skropstām lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,25 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Satur rezorcīnu.

Pēc lietošanas matus labi izskalot.

Ja līdzeklis nokļūst acīs, tūlīt izskalot.

Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai.”

b)

Kosmētikas līdzekļi, kas paredzēti skropstu krāsošanai

b)

Tikai profesionālai lietošanai.

b)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

“Tikai profesionālai lietošanai.

Satur rezorcīnu.

ImageŠis produkts var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Skropstas nedrīkst krāsot, ja patērētājam:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu vai skropstu krāsošanas ir bijusi jebkāda alerģiska reakcija,

agrāk ir bijusi alerģiska reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Ja līdzeklis iekļūst acīs, tūlīt izskalot. ”

c)

Matu losjonos un šampūnos

c)

0,5 %

 

c)

Satur rezorcīnu.”

5)

tabulas 203. ierakstu aizstāj ar šādu ierakstu:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“203

6-metoksi-N2-metil-2,3-piridīndiamīna hidrohlorīds un tā dihidrohlorīda sāls (17)

6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl

90817-34-8 / 83732-72-3

- / 280-622-9

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

Saistībā ar a) un c): Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos vai uz skropstām lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,68 %, kas aprēķināta kā brīvā bāze (1,0 % kā dihidrohlorīds).

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b)

0,68 % kā brīvā bāze (1,0 % kā dihidrohlorīds)

Saistībā ar a), b) un c):

Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg

Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus

b)

Var izraisīt alerģisku reakciju.

c)

Kosmētikas līdzekļi, kas paredzēti skropstu krāsošanai

 

c)

Tikai profesionālai lietošanai.

c)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

“Tikai profesionālai lietošanai.

ImageŠis produkts var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Skropstas nedrīkst krāsot, ja patērētājam:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu vai skropstu krāsošanas ir bijusi jebkāda alerģiska reakcija,

agrāk ir bijusi alerģiska reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Ja līdzeklis iekļūst acīs, tūlīt izskalot.” ”

6)

tabulas 217. ierakstu aizstāj ar šādu ierakstu:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“217

m-aminofenols un tā sāļi

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9

209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

Saistībā ar a) un b): Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos vai uz skropstām lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,2 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Kosmētikas līdzekļi, kas paredzēti skropstu krāsošanai

b)

Tikai profesionālai lietošanai.

b)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

“Tikai profesionālai lietošanai.

ImageŠis produkts var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Skropstas nedrīkst krāsot, ja patērētājam:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu vai skropstu krāsošanas ir bijusi jebkāda alerģiska reakcija,

agrāk ir bijusi alerģiska reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Ja līdzeklis iekļūst acīs, tūlīt izskalot.” ”

7)

tabulas 229. ierakstu aizstāj ar šādu ierakstu:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“229

5-[(2-hidroksietil)amino]-o-krezols

2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol

55302-96-0

259-583-7

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

Saistībā ar a) un b): Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos vai uz skropstām lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5%.

Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg

Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Kosmētikas līdzekļi, kas paredzēti skropstu krāsošanai

b)

Tikai profesionālai lietošanai.

b)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

“Tikai profesionālai lietošanai.

ImageŠis produkts var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Skropstas nedrīkst krāsot, ja patērētājam:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu vai skropstu krāsošanas ir bijusi jebkāda alerģiska reakcija,

agrāk ir bijusi alerģiska reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Ja līdzeklis iekļūst acīs, tūlīt izskalot.” ”

8)

tabulas 241. un 242. ierakstu aizstāj ar šādiem ierakstiem:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“241

5-amino-o-krezols

4-Amino-2-Hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

Saistībā ar a) un b): Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos vai uz skropstām lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Kosmētikas līdzekļi, kas paredzēti skropstu krāsošanai

b)

Tikai profesionālai lietošanai.

b)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

“Tikai profesionālai lietošanai.

ImageŠis produkts var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Skropstas nedrīkst krāsot, ja patērētājam:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu vai skropstu krāsošanas ir bijusi jebkāda alerģiska reakcija,

agrāk ir bijusi alerģiska reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Ja līdzeklis iekļūst acīs, tūlīt izskalot.”

242

2,4-diaminofenoksietanols, tā hidrohlorīds un tā sulfāts

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8

- / 266-357-1 / 274-713-2

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

Saistībā ar a) un b): Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos vai uz skropstām lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,0 % (kā hidrohlorīds)

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Kosmētikas līdzekļi, kas paredzēti skropstu krāsošanai

b)

Tikai profesionālai lietošanai.

b)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

“Tikai profesionālai lietošanai.

ImageŠis produkts var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Skropstas nedrīkst krāsot, ja patērētājam:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu vai skropstu krāsošanas ir bijusi jebkāda alerģiska reakcija,

agrāk ir bijusi alerģiska reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Ja līdzeklis iekļūst acīs, tūlīt izskalot.” ”

9)

tabulas 244. un 245. ierakstu aizstāj ar šādiem ierakstiem:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“244

4-amino-m-krezols

4-Amino-m-Cresol

2835-99-6

220-621-2

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

Saistībā ar a) un b): Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos vai uz skropstām lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Kosmētikas līdzekļi, kas paredzēti skropstu krāsošanai

b)

Tikai profesionālai lietošanai.

b)

Uz etiķetes jānorāda:

ajaukšanas proporcijas.

“Tikai profesionālai lietošanai.

ImageŠis produkts var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Skropstas nedrīkst krāsot, ja patērētājam:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu vai skropstu krāsošanas ir bijusi jebkāda alerģiska reakcija,

agrāk ir bijusi alerģiska reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Ja līdzeklis iekļūst acīs, tūlīt izskalot.”

245

2-[(3-amino-4-metoksifenil) amino]etanols un tā sulfāts

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7 /

83763-48-8

280-733-2 /

280-734-8

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

Saistībā ar a) un b): Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos vai uz skropstām lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 % (kā sulfāts)

Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg

Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Kosmētikas līdzekļi, kas paredzēti skropstu krāsošanai

b)

Tikai profesionālai lietošanai.

b)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

“Tikai profesionālai lietošanai.

ImageŠis produkts var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Skropstas nedrīkst krāsot, ja patērētājam:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu vai skropstu krāsošanas ir bijusi jebkāda alerģiska reakcija,

agrāk ir bijusi alerģiska reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Ja līdzeklis iekļūst acīs, tūlīt izskalot.” ”

10)

iekļauj šādu 265. līdz 285. ierakstu:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“265

1,4-diaminoantrakvinons

Disperse Violet 1

128-95-0

204-922-6

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5%

Izkliedētā sarkanā 15 piemaisījums izkliedētajā violetajā 1 matu krāsošanas līdzekļos jābūt <1 % (w/w).

 

266

2-[(4-amino-2-nitrofenil)amino]etanols

HC Red No 3

2871-01-4

220-701-7

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

a)

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,45 %.

Saistībā ar a):

Uz etiķetes jānorāda: sajaukšanas proporcijas.

b)

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b)

3,0 %

Saistībā ar a) un b):

Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg

Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus

Saistībā ar a) un b):

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

267

[7-hidroksi-8-[(2-metoksifenil)azo]-2-naftil]trimetilamonija hlorīds

Basic Red 76

68391-30-0

269-941-4

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

2,0%

 

 

268

2-[[4-(dimetilamino)fenil]azo]-1,3-dimetil-1H-imidazolija hlorīds

Basic Red 51

77061-58-6

278-601-4

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

a)

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,5 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b)

1,0 %

 

 

269

fenol, 2-amino-5-etil-, hidrohlorīds

2-Amino-5-Ethylphenol HCl

149861-22-3

 

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0%.

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

270

fluorescīns, 2',4',5',7'-tetrabrom-4,5,6,7-tetrahlor-, dinātrija sāls (CI 45410)

Acid Red 92

18472-87-2

242-355-6

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

a)

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,0 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b)

0,4 %

 

 

271

(1), (2) un (3) maisījums izkliedētājā (lignosulfāts):

Disperse Blue 377 is a mixture of three dyes:

 

 

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

2,0%

 

 

(1)

1,4-bis[(2-hidroksietil)amino]-9,10-antracēndions

(1)

1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone

(1)

4471-41-4

(1)

224-743-7

(2)

1-[(2-hidroksietil)amino]-4-[(3-hidroksipropil)amino]-9,10-antracēndions

(2)

1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

(2)

67674-26-4

(2)

266-865-3

(3)

1,4-bis[(3-hidroksipropil)amino]-9,10-antracēndions

(3)

1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

(3)

67701-36-4

(3)

266-954-7

272

4-aminofenols

p-Aminophenol

123-30-8

204-616-2

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,9 %.

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

273

4,5-diamino-1-(2-hidroksietil)-1H-pirazola sulfāts (1:1)

1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate

155601-30-2

429-300-3

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 3,0 %.

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

274

Hinolīnija, 4-formil-1-metil-, sāls ar 4-metilbenzēn sulfonskābi (1:1)

4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate

223398-02-5

453-790-8

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,5%.

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

275

Piridīns, 1-metil-4-[( metilfenilhidrazon)metil]-, metilsulfāts

Basic Yellow 87

68259-00-7

269-503-2

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

a)

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b)

1,0 %

 

 

276

2-[[4-(aminofenil)azo]-1,3-dimetil-1H-imidazolija hlorīds

Basic Orange 31

97404-02-9

306-764-4

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

a)

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,5 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b)

1,0 %

 

 

277

2,6-piridīndiamīns, 3-(3-piridinilazo)-

2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine

28365-08-4

421-430-9

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

a)

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b)

0,25 %

 

 

278

4-((4-amino-3-metilfenil)(4-imino-3-metil-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn)metil)-2-metilfenilamīna monohidrohlorīds (CI 42520)

Basic Violet 2

3248-91-7

221-831-7

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

a)

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b)

0,5 %

 

 

279

2,3-diamīn-6,7-dihidro-1H,5H-pirazol[1,2-a] pirazol-1-ona dimetānsulfonāts

2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate

857035-95-1

469-500-8

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,0 %.

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

280

2-amino-4,6-dinitrofenola un 2-amino-4,6-dinitrofenola, nātrija sāls

Picramic Acid and Sodium Picramate

96-91-3

831-52-7

202-544-6

212-603-8

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

a)

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,6 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b)

0,6 %

 

 

281

1-metilamino-2-nitro-5-(2,3-dihidroksi-propiloksi)-benzols

2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline

80062-31-3

279-383-3

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

a)

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,8 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b)

1,0 %

Saistībā ar a) un b):

Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg

Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus

 

282

1-propānamīns, 3-[[9,10-dihidro-4-(metilamino)-9,10-diokso-1-antracēnil] amino]-N,N-dimetil-N-propil-, bromīds

HC Blue 16

502453-61-4

481-170-7

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

3,0%

Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg

Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus

 

283

3-amino-2-hlor-6-metilfenols

3-amino-4-hlor-6-metilfenola hidrohlorīds

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl

84540-50-1

80419-48-3

283-144-9

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

a)

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b)

0,5 %

 

 

284

fenol, 2,2'-metilēn-bis[4-amino], dihidrohlorīds

2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl

27311-52-0

63969-46-0

440-850-3

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

a)

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b)

1,0 %

 

 

285

piridīn-2,6-diildiamīns

2,6-Diaminopyridine

141-86-6

205-507-2

a)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

Saistībā ar a) un b): Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos, matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,15 %.

a)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

ImageMatu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

b)

Kosmētikas līdzekļi, kas paredzēti skropstu krāsošanai

b)

Tikai profesionālai lietošanai.

b)

Uz etiķetes jānorāda:

sajaukšanas proporcijas.

“Tikai profesionālai lietošanai.

ImageŠis produkts var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav permanenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Skropstas nedrīkst krāsot, ja patērētājam:

uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta,

pēc matu vai skropstu krāsošanas ir bijusi jebkāda alerģiska reakcija,

agrāk ir bijusi alerģiska reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Ja līdzeklis iekļūst acīs, tūlīt izskalot.” ”


(1)  OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.”


Top