EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1072

Eiropas Centrālās bankas Regula ( 2013. gada 24. septembris ) par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/34)

OJ L 297, 7.11.2013, p. 51–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1072/oj

7.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/51


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA

(2013. gada 24. septembris)

par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (pārstrādāta versija)

(ECB/2013/34)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu un 6. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas 2001. gada 20. decembra Regula (ES) Nr. 63/2001 par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un kredītiem (ECB/2001/18) (2), ir būtiski grozīta. Tā kā tā skaidrības nolūkā jāpārstrādā, jo tajā jāveic vēl citi grozījumi, jo īpaši ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (3).

(2)

Lai Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) varētu veikt savus uzdevumus, ir vajadzīgi statistikas dati par procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes (MFI), izņemot centrālās bankas un naudas tirgus fondus (NTF), piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un kredītiem, un šo statistikas datu galvenais mērķis ir sniegt Eiropas Centrālajai bankai (ECB) visaptverošu, sīki izstrādātu un saskaņotu statistikas ainu par šo iestāžu piemēroto procentu likmju līmeni un izmaiņām laika gaitā. Šīs procentu likmes ir oficiālo procentu likmju izmaiņu noteiktās monetārās politikas īstenošanas mehānisma noslēdzošais posms, un tāpēc tās ir priekšnosacījums ticamai monetārās attīstības analīzei tajā dalībvalstīs, kuru valūta ir euro (tālāk tekstā – “euro zonas dalībvalstis”). Tajā pašā laikā ECBS ir vajadzīga informācija par procentu likmju attīstību, lai kompetentajām iestādēm palīdzētu īstenot līdzsvarotu politiku attiecībā uz kredītiestāžu konsultatīvo uzraudzību un finanšu sistēmas stabilitāti.

(3)

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību un noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos (“ECSB Statūti”), ECB jānosaka regulējums, ciktāl tas vajadzīgs ECBS uzdevumu īstenošanai, kā paredzēts ECBS Statūtos un, atsevišķos gadījumos, noteikumos, ko pieņēmusi Padome atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 129. panta 4. punktam.

(4)

ECBS Statūtu 5.1. pantā ir noteikts, ka ECB ar nacionālo centrālo banku (NCB) atbalstu ECBS uzdevumu veikšanai vāc vajadzīgo statistisko informāciju vai nu no kompetentām nacionālām iestādēm, vai arī tieši no uzņēmējiem. ECBS Statūtu 5.2. pantā ir paredzēts, ka NCB, ciktāl iespējams, ir jāveic 5.1. pantā aprakstītie uzdevumi.

(5)

Var būt nepieciešams, tostarp ar pārskatu sniegšanu saistītā noslogojuma samazināšanai, ka ECB statistikas prasību izpildei vajadzīgo statistikas informāciju NCB no faktiskajiem pārskatu sniedzējiem vāc plašākā statistikas pārskatu sistēmā, ko NCB, atbilstīgi pašu atbildībai, izstrādā saskaņā ar Kopienas vai attiecīgās valsts tiesību aktiem vai iedibināto praksi un ko izmanto citiem statistikas mērķiem ar noteikumu, ka netiek apdraudēta ECB statistikas prasību izpilde. Lai veicinātu pārskatāmību, šādos gadījumos pārskata sniedzēji jāinformē par to dati tiek vākti citiem statistiskajiem mērķiem. Noteiktos gadījumos ECB savu prasību izpildei var izmantot statistisko informāciju, kas savākta šādiem citiem mērķiem.

(6)

Kopš Regulas (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vērojami vairāki uzlabojumi pārskatu sniegšanas shēmā attiecībā uz procentu likmēm, ko piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību kredītiem, un attiecībā uz metodēm, ar ko atlasa faktiskos pārskatu sniedzējus, un šie uzlabojumi jāņem vērā atlases norādījumos un statistikas pārskatu iesniegšanas prasībās.

(7)

Tāpat jādod iespēja ECB sniegt analītisku un statistisku atbalstu Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai saskaņā ar Padomes 2010. gada 17. novembra Regulu (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (4).

(8)

Regulas (EK) Nr. 2533/98 3. pantā noteikts, ka ECB pārskatu sniedzēju ietvaros sīkāk norāda faktiskos pārskatu sniedzējus un minimizē pienākumu ziņot. Ņemot vērā MFI sektora īpatnības katrā euro zonas dalībvalstī, galīgo lēmumu par faktisko pārskatu sniedzēju atlases metodi pieņem NCB. Mērķis ir samazināt ar pārskatu sniegšanu saistīto noslogojumu, tajā pašā laikā nodrošinot augstas kvalitātes statistikas datus. Statūtu 5.1. pantā paredzēts, ka ECB var pieņemt noteikumus, lai definētu statistikas pārskatu sniegšanas pienākumus un attiecinātu tos uz faktiskajiem pārskatu sniedzējiem euro zonas dalībvalstīs. Statūtu 6.4. pantā noteikts, ka ECB var pieņemt noteikumus, sīkāk norādot nosacījumus, ar kādiem var īstenot tiesības pārbaudīt vai piespiedu kārtā vākt statistikas informāciju.

(9)

Regulas (EK) Nr. 2533/98 4. pantā dalībvalstīm ir paredzēts pienākums pašām organizēt statistikas jomu un pilnībā sadarboties ar ECBS, lai nodrošinātu to pienākumu izpildi saskaņā ar ECBS Statūtu 5. pantu.

(10)

Kamēr tiek uzskatīts, ka saskaņā ar Statūtu 34.1. pantu pieņemtie ECB noteikumi nepiešķir nekādas tiesības un neuzliek nekādus pienākumus dalībvalstīm, kuru valūta nav euro (tālāk tekstā – “euro zonas dalībvalstis”), Statūtu 5. pantu piemēro gan tām valstīm, kuras ir, gan tām, kuras nav euro zonas dalībvalstis. Regulas (EK) Nr. 2533/98 17. apsvērumā minēts, ka ECBS Statūtu 5. pants, kā arī Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punkts nosaka ārpus euro zonas esošo dalībvalstu pienākumu izstrādāt un īstenot valstī visus pasākumus, ko tās uzskata par lietderīgiem, lai veiktu ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasību izpildei nepieciešamo statistiskās informācijas sniegšanu un lai savlaicīgi sagatavotu šīs valsts statistikas jomu valsts pievienošanai euro zonai.

(11)

Jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 2533/98 8. pantā noteiktie konfidenciālas statistiskās informācijas aizsardzības un izmantošanas standarti.

(12)

Regulas (EK) Nr. 2533/98 7. panta 1. punkts nosaka, ka ECB ir tiesības noteikt sankcijas pārskatu sniedzējiem, kas nepilda ECB regulās vai lēmumos noteiktās statistikas pārskatu sniegšanas prasības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1)

terminiem “pārskatu sniedzēji” un “rezidents” ir tā pati nozīme, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 2533/98 1. pantā;

2)

“mājsaimniecības” ir mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14. un S.15 kopā), kā to nosaka pārskatītā Eiropas kontu sistēma (tālāk tekstā – “EKS 2010”) saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013.

3)

“nefinanšu sabiedrības” ir nefinanšu sabiedrības (S.11), kā to nosaka EKS 2010;

4)

“monetārajām finanšu iestādēm” (MFI) ir tā pati nozīme, kas noteikta Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regulas 1071(ES) Nr. /2013 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (ECB/2013/33) (5) 1. pantā;

5)

“MFI procentu likmju statistika” ir statistika, kas attiecas uz procentu likmēm, ko rezidentu MFI, izņemot centrālās bankas un NTF, piemēro to mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un kredītiem euro valūtā, kas atrodas euro zonas dalībvalstīs; “MFI procentu likmju statistika” ietver noguldījumu un kredītu jaunos darījumus euro valūtā, kā arī pārskatīto kredītu jauno darījumu apjomus;

6)

“naudas tirgus fondiem” (NTF) ir tā pati nozīme, kas noteikta Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2008/32) (6) 1. pantā;

7)

“atsauces pārskatu sniedzēji” ir rezidentu MFI, izņemot centrālās bankas un NTF, kas pieņem noguldījumus euro valūtā un/vai piešķir kredītus euro valūtā mājsaimniecībām un/vai nefinanšu sabiedrībām, kuras atrodas euro zonas dalībvalstīs;

8)

“mazietekmīga iestāde” ir maza MFI, izņemot centrālo banku vai NTF, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 4. pantu.

2. pants

Faktiskie pārskatu sniedzēji

1.   Faktiskie pārskatu sniedzēji ir rezidentu MFI, izņemot centrālās bankas vai NTF, ko NCB izvēlas no atsauces pārskatu sniedzējiem. NCB nosaka faktiskos pārskatu sniedzējus, izvēloties visu kopu vai izlasi no tās.

2.   Ja NCB izvēlas izlasi, tā stratificē atsauces pārskatu sniedzējus viendabīgos stratos, un pēc tam vai nu atlasa faktiskos pārskata sniedzējus no katra strata pēc nejaušības principa, vai arī izvēlas lielākās institūcijas no katra strata.

3.   Ja atlase tiek veikta pēc nejaušības principa, valsts kopas minimālam lielumam jābūt tādam, lai valsts līmenī vidējā robežkļūda nepārsniegtu 10 bāzes punktus 90 % uzticības intervālā. Ja ir atlasītas lielākās institūcijas, valsts kopas minimālam lielumam jāatbilst līdzīgam kvalitātes līmenim, kas noteikts, pamatojoties uz vidējo absolūto kļūdu lieluma aplēses funkciju.

4.   NCB piemēro arī faktisko pārskatu sniedzēju atlases formulas un kritērijus, kas noteikti 2007. gada 1. augusta Pamatnostādnē ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (7).

5.   Katra NCB informē savus rezidentu pārskatu sniedzējus par savām statistikas pārskatu sniegšanas prasībām, ievērojot attiecīgās nacionālās procedūras.

6.   ECB Padomei ir tiesības pārbaudīt atbilstību šim pantam.

3. pants

Statistikas pārskatu sniegšanas prasības

1.   Lai regulāri varētu izstrādāt MFI procentu likmju statistiku, faktiskie pārskatu sniedzēji reizi mēnesī sniedz NCB tajā dalībvalstī, kur attiecīgais pārskatu sniedzējs ir rezidents, statistikas informāciju attiecībā uz jauniem darījumiem un darījumu atlikumiem. Prasītā statistikas informācija ir norādīta I pielikumā.

2.   NCB, ņemot vērā nacionālās prasības, nosaka un ievieš pārskatu sniegšanas prasības, kuras jāievēro faktiskajiem pārskatu sniedzējiem. NCB nodrošina, ka šī pārskatu sniegšanas kārtība nodrošina prasīto statistisko informāciju un ļauj pārbaudīt 3. punktā norādīto minimālo nosūtīšanas, precizitātes, konceptuālās atbilstības un labojumu obligāto standartu ievērošanu.

3.   Prasīto statistikas informāciju sniedz saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem minimālajiem nosūtīšanas, precizitātes, konceptuālās atbilstības un labojumu standartiem.

4.   NCB ik mēnesi paziņo ECB apkopoto nacionālo statistikas informāciju līdz tās darba dienas beigām, kas ir 19. darba diena pēc atskaites mēneša beigām.

5.   ECB ir tiesības noteikt sankcijas pārskatu sniedzējiem, kas nepilda ECB regulās vai lēmumos noteiktās statistikas pārskatu sniegšanas prasības, ievērojot 2010. gada 19. augusta Lēmumu ECB/2010/10 par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu (8).

4. pants

Atbrīvojumi

1.   Ja NCB nosaka faktiskos pārskatu sniedzējus, izvēloties visu kopu, NCB var piešķirt mazām MFI, izņemot centrālās bankas vai NTF, atbrīvojumus attiecībā uz pārskatu sniegšanas biežumu, ar nosacījumu, ka šo pārskata sniedzēju kopējie ziņojamie darījumu atlikumi valsts MFI bilancē, kuras aprēķina saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), nepārsniedz 5 %. Mazietekmīgās iestādes var sniegt MFI procentu likmju statistiku nevis reizi mēnesī, bet reizi ceturksnī.

2.   NCB pārbauda 1. punktā minēto nosacījumu izpildi vienu reizi gadā un pietiekamu laiku iepriekš, lai no katra gada sākuma gada varētu piešķirt vai vajadzības gadījumā atsaukt jebkādu atbrīvojumu.

3.   Mazietekmīgās MFI var nolemt neizmantot atbrīvojumu un pilnībā ievērot statistikas pārskatu sniegšanas prasības.

4.   Vispārinot līdz 100 % segumam, NCB var izvēlēties procedūru, saskaņā ar kuru tā pārnes datus no saņemtajiem pārskatiem uz trūkstošajiem periodiem, piemērojot atbilstošas statistisko aprēķinu metodes, lai ņemtu vērā izmaiņas datos vai sezonālās tendences. NCB katru gadu seko mazietekmīgo iestāžu skaitam.

5. pants

Pārbaude un piespiedu vākšana

NCB realizē tiesības pārbaudīt vai vākt informāciju, ko pārskatu sniedzējiem jāsniedz saskaņā ar šo regulu, neierobežojot ECB tiesības pašai realizēt šādas tiesības. Cita starpā NCB izmanto šo tiesību, ja pārskatu sniedzējs neizpilda II pielikumā noteiktos datu nosūtīšanas, precizitātes, konceptuālās atbilstības un labošanas obligātos standartus.

6. pants

Pirmā pārskatu sniegšana

Pirmā pārskatu sniegšana saskaņā ar šo regulu sākas ar datiem par 2014. gada decembri.

7. pants

Atcelšana

1.   Regula (ES) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) tiek atcelta no 2015. gada 1. janvāra.

2.   Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās jālasa saskaņā ar atbilstību tabulu IV pielikumā.

8. pants

Nobeiguma noteikums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 24. septembrī.

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(2)  OV L 10, 12.1.2002., 24. lpp.

(3)  OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.

(4)  OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.

(5)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

(6)  OV L 15, 20.1.2009., 14. lpp.

(7)  OV L 341, 27.12.2007., 1. lpp.

(8)  OV L 226, 28.8.2010., 48. lpp.


I PIELIKUMS

MONETĀRO FINANŠU IESTĀŽU PROCENTU LIKMJU STATISTIKAS PĀRSKATU SNIEGŠANAS SISTĒMA

1.   DAĻA

Procentu likmes veids

I.    Nolīgtā gada procentu likme

Vispārējais princips

1.

Procentu likme, ko pārskatu sniedzēji visām noguldījumu un kredītu instrumentu kategorijām paziņo attiecībā uz jauniem darījumiem un darījumu atlikumiem, ir nolīgtā gada procentu likme (NGPL). To definē kā procentu likmi, par ko pārskatu sniedzējs un mājsaimniecība vai nefinanšu sabiedrība individuāli vienojas attiecībā uz kādu noguldījumu vai kredītu un ko izsaka kā gada procentu likmi un norāda kā procentus gadā. NGPL ietver visus procentu maksājumus par noguldījumiem un kredītiem, bet neietver citas maksas, kas varētu uz tiem attiekties. Dizažio, ko definē kā kredīta nominālās summas un klienta saņemtās summas starpību, uzskata par procentu maksājumu līguma sākumā (laiks t0) un tāpēc to atspoguļo NGPL.

2.

Ja procentu maksājumus, par ko pārskatu sniedzējs vienojies ar mājsaimniecību vai nefinanšu sabiedrību, gada laikā kapitalizē, ievērojot regulārus intervālus, piemēram, mēneša vai ceturkšņa intervālu, nevis gada intervālu, nolīgto procentu likmi pārvērš par gada procentu likmi, izmantojot šādu formulu, kas ļauj aprēķināt nolīgto gada procentu likmi:

Formula

kur:

x

NGPL,

rag

gada procentu likme, par ko pārskatu sniedzēji vienojušies ar mājsaimniecību vai nefinanšu sabiedrību attiecībā uz kādu noguldījumu vai kredītu, ja noguldījuma procentu kapitalizācijas un visu kredītu maksājumu un atmaksu dienas gada laikā atkārtojas pēc regulāriem intervāliem, un

n

attiecībā uz noguldījumiem – procentu kapitalizācijas intervālu skaits gadā un attiecībā uz kredītiem – maksājumu (atmaksas) intervālu skaits gadā, t. i., 1 – maksājumi reizi gadā, 2 – maksājumi reizi pusgadā, 4 – maksājumi reizi ceturksnī un 12 – maksājumi reizi mēnesī.

3.

Nacionālās centrālās bankas (NCB) var prasīt saviem pārskatu sniedzējiem, lai attiecībā uz visiem vai dažiem noguldījumu un kredītu instrumentiem, kas saistīti ar jauniem darījumiem un saistībām, NGPL vietā tiktu norādīta šauri definētā faktiskā procentu likme (ŠDFPL). ŠDFPL definē kā procentu likmi gadā, kas darījuma sākotnējo summu pielīdzina visu to nākotnes vai esošo saistību pašreizējai vērtībai, par ko pārskatu sniedzēji vienojušies ar mājsaimniecību vai nefinanšu sabiedrību, izņemot maksājumus (noguldījumi vai kredīti, maksājumi vai atmaksa, procentu maksājumi). ŠDFPL atbilst procentu likmei, ko veido kopējā faktiskā gada izmaksu procentu likme (KFGIPL), kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīvas 2008 /48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 87/102/EEK (1), 3. panta i) apakšpunktā. ŠDFPL izmanto secīgu tuvināšanu, un tāpēc to var piemērot jebkuram noguldījumam vai kredītam, savukārt NGPL gadījumā izmanto 2. punktā definēto algebrisko formulu, un tāpēc to var piemērot tikai tiem noguldījumiem un kredītiem, kuriem regulāri kapitalizē procentu maksājumus. Visas citas prasības ir identiskas, un tas nozīmē, ka visas atsauces uz NGPL pārējā šā pielikuma tekstā attiecas arī uz ŠDFPL.

Nodokļi, subsīdijas un normatīvie akti

4.

Procentu maksājumi, uz ko attiecas NGPL, atspoguļo to, ko pārskatu sniedzējs maksā par noguldījumiem un saņem par kredītiem. Ja summa, ko viena puse maksā un otra puse saņem, atšķiras, procentu likmi, kuru iekļauj MFI procentu likmju statistikā, nosaka pārskatu sniedzēja viedoklis.

5.

Saskaņā ar šo principu procentu likmes reģistrē, norādot to bruto vērtību pirms nodokļu nomaksas, jo procentu likmes, kuros nav iekļauti nodokļi, atspoguļo to, ko pārskatu sniedzēji maksā par noguldījumiem un saņem par kredītiem.

6.

Turklāt, nosakot procentu maksājumus, neņem vērā subsīdijas, ko trešās personas piešķīrušas mājsaimniecībām vai nefinanšu sabiedrībām, jo šīs subsīdijas nemaksā un nesaņem pārskatu sniedzēji.

7.

MFI procentu likmju statistikā norāda īpašās procentu likmes, ko pārskatu sniedzēji piemēro saviem darbiniekiem.

8.

Ja procentu maksājumus ietekmē normatīvie akti, piemēram, procentu likmju maksimums vai aizliegums maksāt atlīdzību par noguldījumiem uz nakti, to atspoguļo MFI procentu likmju statistikā. Visus normatīvo aktu grozījumus, piemēram, attiecībā uz administrēto procentu likmju līmeni vai maksimālo procentu likmi, norāda MFI procentu likmju statistikā kā procentu likmju pārmaiņas.

II.    Kopējā faktiskā gada izmaksu procentu likme

9.

Papildus NGPL pārskatu sniedzēji norāda KFGIPL jauniem darījumiem attiecība uz patēriņa kredītiem un kredītiem mājsaimniecībām mājokļa iegādei, t. i.:

viena KFGIPL par jaunu patēriņa kredītu (sk. 30. rādītāju 2. papildinājumā) un

viena KFGIPL par jauniem kredītiem, kas izsniegti mājsaimniecībām mājokļa iegādei (sk. 31. rādītāju 2. papildinājumā) (2).

10.

KFGIPL ietver “kredīta kopējās izmaksas patērētājam”, kā definēts Direktīvas 2008/48/EK 3. panta g) apakšpunktā. Šīs kopējās izmaksas veido procentu likmes komponente un citu tādu (saistītu) maksu komponente, piemēram, pieprasījumu, administrēšanas, dokumentu sagatavošanas, garantiju, kredīta apdrošināšanas u. tml. maksu.

11.

Citu maksu komponentes sastāvdaļas dažādās valstīs var būt atšķirīgas, jo Direktīvas 2008/48/EK definīcijas piemēro atšķirīgi, kā arī tāpēc, ka atšķiras valstu finanšu sistēmas un kredītu nodrošinājuma procedūra.

III.    Nosacījums

12.

Pārskatu sniedzēji NGPL aprēķināšanai piemēro standarta gadu – 365 dienas, t. i., neņem vērā papildu dienu garajā gadā.

2.   DAĻA

Pārskatos iekļautie darījumi

13.

Pārskatu sniedzēji sniedz MFI procentu likmju statistiku par darījumu atlikumiem un jaunajiem darījumiem.

IV.    Darījumu atlikumu procentu likmes

14.

Darījumu atlikumi ir visi noguldījumi, ko pārskatu sniedzējs pieņēmis no mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām, un visi kredīti, ko pārskatu sniedzējs ir piešķīris mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām.

15.

Darījumu atlikumu procentu likme atspoguļo vidējo svērto procentu likmi, ko piemēro noguldījumiem vai kredītiem attiecīgajā instrumentu kategorijā atsauces laikā, kā definēts 29. punktā. Vidējā svērtā procentu likme ir NGPL summa, kas reizināta ar attiecīgajiem darījumu atlikumiem un dalīta ar visiem darījumu atlikumiem. Tas attiecas uz visu spēkā esošo līgumu, kas noslēgti visos laika posmos pirms atsauces dienas, atlikumiem.

V.    Noguldījumu uz nakti, noguldījumu ar brīdinājumu termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu parāda un atjaunojamo kredītu un pārsnieguma kredītu jauni darījumi

16.

Saistībā ar noguldījumiem uz nakti, noguldījumiem ar brīdinājumu termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu parādu, atjaunojamiem kredītiem un pārsnieguma kredītiem, kā definēts XIV nodaļas 46.–49. un 55. punktā, jaunu darījumu jēdziens attiecas uz visu attiecīgo darījumu apjomu. Tādējādi debeta vai kredīta atlikumu, t. i., darījumu atlikumu atsauces laikā, kas definēts 32. punktā, izmanto par rādītāju noguldījumu uz nakti, noguldījumu ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu parāda, atjaunojamo kredītu un pārsnieguma kredītu jauniem darījumiem.

17.

Procentu likmes attiecībā uz noguldījumiem uz nakti, noguldījumiem ar brīdinājumu termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu parādu, atjaunojamiem kredītiem un pārsnieguma kredītiem atbilst vidējai svērtajai procentu likmei, ko piemēro šo kontu krājumiem atsauces laikā, kas definēts 32. punktā. Tās attiecas uz pašreizējās bilances posteņiem, kas aptver visus spēkā esošos līgumus, kuri noslēgti visos laika posmos pirms atsauces dienas.

18.

Lai aprēķinātu MFI procentu likmes kontiem, kas atkarībā no to atlikuma var būt noguldījumu vai kredīta konti, pārskatu sniedzēji nodala kredīta atlikuma laika posmus un debeta atlikuma laika posmus. Pārskatu sniedzēji sniedz datus par vidējām svērtajām procentu likmēm, kas attiecas uz kredīta atlikumu, kā par noguldījumiem uz nakti, un vidējām svērtajām procentu likmēm, kas attiecas uz debeta atlikumu, kā par pārsnieguma kredītiem. Tās nesniedz pārskatus par vidējām svērtajām procentu likmēm, apvienojot (zemās) noguldījumu uz nakti procentu likmes un (augstās) pārsnieguma kredītu procentu likmes.

VI.    Jauni darījumi instrumentu kategorijās, kas nav noguldījumi uz nakti, noguldījumi ar brīdinājumu termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu parādi, atjaunojamie kredīti un pārsnieguma kredīti

19.

Turpmāk norādītais 20.–27. punkts attiecas uz noguldījumiem ar noteiktu termiņu, atpirkšanas (repo) līgumiem un visiem kredītiem, izņemot atjaunojamos kredītus, pārsnieguma kredītus un norēķinu karšu parādus, kā definēts 46.–49. punktā un 55. punktā. 22.–23. punkts par pārskatītiem kredītiem attiecas tikai uz kredītiem, kas nav atjaunojamie kredīti, pārsnieguma kredīti un norēķinu karšu parādi.

20.

Jaunus darījumus definē kā visus jaunos līgumus starp mājsaimniecību vai nefinanšu sabiedrību un pārskatu sniedzēju. Jaunie līgumi ir:

visi finanšu līgumi, kas pirmo reizi nosaka noguldījuma vai kredīta procentu likmi, un

visi pārskatītie spēkā esošo noguldījumu un kredītu līgumi, kas norādīti 21. punktā.

21.

Līgumu pārskatīšana ietver mājsaimniecības vai nefinanšu sabiedrības aktīvas darbības, lai panāktu vienošanos par jauniem noguldījuma vai kredīta līguma noteikumiem, tostarp par procentu likmi. Tādējādi pārskatīšana neietver pagarinājumus un citas vienošanās par jauniem noteikumiem, kas veiktas automātiski, t. i., bez jebkādas mājsaimniecības vai nefinanšu sabiedrības aktīvas līdzdalības.

22.

Sniedzot atsevišķus pārskatus MFI procentu likmju statistikai par jauno darījumu apjomu attiecībā uz pārskatītajiem mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību kredīta līgumiem, pārskatīšana ietver no jauna izsniegtos kredītus, kas nav norēķinu karšu parādi, atjaunojamie kredīti un pārsnieguma kredīti, kuri iekļauti pārskatu sniedzēja bilancē tā mēneša beigās, kuram seko pārskata mēnesis.

23.

Kredīti parādu restrukturizācijai paši par sevi nav izslēgti no pārskatītajiem kredīta līgumiem. Tomēr ja restrukturizācija ietver jaunu procentu likmes pārskatīšanu un tā rezultātā kredīts tiek piešķirts ar procentu likmi, kas ir zemāka par tirgus procentu likmi, kā minēts 28. punktā, tas nav jāiekļauj ne pārskatītajos kredītos, ne jauno darījumu apjomā.

24.

Jauno darījumu procentu likme atbilst vidējai svērtajai procentu likmei, ko piemēro noguldījumiem un kredītiem attiecīgajā instrumentu kategorijā attiecībā uz jaunajiem līgumiem, ko mājsaimniecības vai nefinanšu sabiedrības un pārskatu sniedzējs noslēguši atsauces laika posmā, kas definēts 35. punktā.

25.

Mainīgo procentu likmju pārmaiņas, ko pārskatu sniedzējs veic automātiski, nav jauni līgumi, un tāpēc tās neuzskata par jauniem darījumiem. Tāpēc attiecībā uz esošajiem līgumiem minētās mainīgo procentu likmju pārmaiņas neatspoguļo kā procentu likmes attiecībā uz jauniem darījumiem, bet tikai kā procentu likmes attiecībā uz darījumu atlikumiem.

26.

Ja līguma darbības laikā fiksēto procentu likmi aizstāj ar mainīgo procentu likmi un otrādi (laikā t1), par ko puses vienojušās līguma darbības sākumā (laikā t0), to neuzskata par jaunu vienošanos; tā ir daļa no kredīta nosacījumiem, kas paredzēti laikā t0. Tāpēc to neuzskata par jaunu darījumu.

27.

Izņemot atjaunojamos kredītus vai pārsnieguma kredītus, mājsaimniecība vai nefinanšu sabiedrība parasti jau līguma darbības sākumā izņem visu kredīta summu. Tomēr tā var izņemt kredītu pa daļām laikā t1, t2, t3 utt., nevis visu summu līguma darbības sākumā (laikā t0). Tam, ka kredītu ņem vienā vai vairākās daļās, nav nozīmes MFI procentu likmju statistikā. MFI procentu likmju statistikā par jauniem darījumiem atspoguļo vienošanos starp mājsaimniecību vai nefinanšu sabiedrību un pārskatu sniedzēju laikā t0, kas ietver procentu likmi un pilnu kredīta summu. Ja kredīta līguma pārskatīšana notiek pēc laika t0, pārskats par pārskatītajiem kredītiem tiek sniegts par visu līdz pārskatīšanas brīdim piešķirto un vēl neatmaksāto summu.

VII.    Rīcība ar sliktajiem kredītiem un kredītiem parādu restrukturizācijai, kuru likmes ir zemākas par tirgus procentu likmēm

28.

Sliktie kredīti un kredīti parādu restrukturizācijai, kuru procentu likme ir zemāka par tirgus procentu likmi, nav iekļauti vidējās svērtajās procentu likmēs vai jauno darījumu apjomā. Sliktie kredīti tiek noteikti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II pielikumu, un tā kredīta kopsumma, kas daļēji vai pilnīgi klasificēts kā slikts kredīts, tiek izslēgta no MFI procentu likmju statistikas. Kredīti parādu restrukturizācijai, t. i., restrukturizācijai attiecībā uz finansiālās grūtībās nonākušiem parādniekiem, tiek noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

3.   DAĻA

Atsauces laiks

VIII.    MFI darījumu atlikumu procentu likmju atsauces laiks

29.

NCB definē to, vai attiecīgajā valstī MFI darījumu atlikuma procentu likmes, t. i., 1. papildinājumā aprakstīto 1.–26. rādītāju, aprēķina tā, lai iegūtu rādītājus, kas raksturo konstatējumus perioda beigās vai kā netieši aprēķinātās vidējās procentu likmes attiecīgajā periodā. Aptvertais periods ir viens mēnesis.

30.

Darījumu atlikumu procentu likmes, kas raksturo konstatējumus perioda beigās, aprēķina kā vidējos svērtos lielumus procentu likmēm, ko piemēro noguldījumu un kredītu krājumiem noteiktā brīdī mēneša pēdējā dienā. Šajā brīdī pārskatu sniedzējs savāc datus par visiem mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumu un kredītu atlikumiem piemērojamām procentu likmēm un attiecīgajām summām un aprēķina vidējo svērto procentu likmi katrai instrumentu kategorijai. Pretstatā mēneša vidējiem rādītājiem MFI noteiktās darījumu atlikumu procentu likmes, kas raksturo konstatējumus perioda beigās, attiecas tikai uz tiem līgumiem, kuri datu vākšanas laikā joprojām ir spēkā.

31.

Darījumu atlikumu procentu likmes, kas raksturo netieši aprēķinātās mēneša vidējās procentu likmes, aprēķina kā attiecību, kur skaitītājs ir pārskata mēnesī uzkrātie procenti, kas maksājami par noguldījumiem un saņemami par kredītiem, un saucējs ir noguldījumu un kredītu vidējie krājumi mēnesī. Pārskata mēneša beigās pārskatu sniedzējs sniedz datus par katras instrumentu kategorijas uzkrātajiem procentiem, kas maksājami vai saņemami mēnesī, un noguldījumu un kredītu vidējiem krājumiem tajā pašā mēnesī. Pretstatā mēneša beigu rādītājiem MFI darījumu atlikumam noteiktās procentu likmes, ko aprēķina kā mēneša vidējos rādītājus, ietver arī līgumus, kas pārskata mēnesī kādu laiku bijuši spēkā, bet mēneša beigās vairs nav spēkā. Noguldījumu un kredītu vidējos krājumus pārskata mēnesī teorētiski aprēķina kā kredītu un noguldījumu dienas krājumu vidējo lielumu attiecīgajā mēnesī. Kā minimums vidējos mēneša krājumus iegūst no dienas atlikuma svārstīgajām instrumentu kategorijām, t. i., vismaz noguldījumiem uz nakti, noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu procentu kredītiem, kā arī atjaunojamiem kredītiem un pārsnieguma kredītiem. Visām pārējām instrumentu kategorijām kredītu un noguldījumu mēneša vidējos krājumus iegūst no nedēļas vai biežākiem atlikumiem.

IX.    Noguldījumu uz nakti, noguldījumu ar brīdinājumu termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu procentu kredītu, kā arī atjaunojamo kredītu un pārsnieguma kredītu jauno darījumu atsauces laiks

32.

NCB lemj par to, vai attiecīgajā valstī procentu likmes, ko MFI piemēro noguldījumiem uz nakti, noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu procentu kredītiem, kā arī atjaunojamiem kredītiem un pārsnieguma kredītiem, t. i., 2. papildinājumā aprakstīto 1., 5., 6., 7., 12., 23., 32. un 36. rādītāju, nosaka tā, lai raksturotu konstatējumus perioda beigās vai kā netieši aprēķinātās vidējās procentu likmes attiecīgajā laika posmā. Aptvertais periods ir viens mēnesis.

33.

Līdzīgi kā 1. papildinājumā iekļautās darījumu atlikumu procentu likmes, procentu likmes par noguldījumiem uz nakti, noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu procentu kredītiem, kā arī atjaunojamiem kredītiem un pārsnieguma kredītiem aprēķina, izvēloties vienu no šādām metodēm:

a)

kā rādītāju, kas raksturo konstatējumus mēneša beigās, t. i., kā vidējo svērto lielumu procentu likmēm, ko piemēro šo noguldījumu un kredītu krājumiem noteiktā brīdī mēneša pēdējā dienā. Šajā noteiktajā brīdī pārskatu sniedzējs vāc datus par procentu likmēm un attiecīgajām summām, kas attiecas uz visiem mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem uz nakti, noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu procentu kredītiem, kā arī atjaunojamiem kredītiem un pārsnieguma kredītiem, un aprēķina vidējo svērto procentu likmi katrai instrumentu kategorijai. Pretstatā mēneša vidējiem rādītājiem darījumu atlikumiem noteiktās MFI procentu likmes, kas raksturo konstatējumus perioda beigās, attiecas tikai uz tiem līgumiem, kuri datu vākšanas laikā joprojām ir spēkā;

b)

kā netieši aprēķinātās mēneša vidējās procentu likmes, t. i., attiecību, kurā skaitītājs ir uzkrātie procenti, kas maksājami par noguldījumiem un saņemami par kredītiem, un saucējs ir vidējie krājumi dienā. Pārskata mēneša beigās pārskatu sniedzējs sniedz datus par uzkrātajiem procentiem, kas maksājami vai saņemamo pārskata mēnesī par noguldījumiem uz nakti, noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu procentu kredītiem, kā arī atjaunojamiem kredītiem un pārsnieguma kredītiem, un noguldījumu un kredītu vidējiem krājumiem tajā pašā mēnesī. Noguldījumiem uz nakti, noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu procentu kredītiem, kā arī atjaunojamiem kredītiem un pārsnieguma kredītiem vidējos krājumus iegūst no dienas atlikuma. Pretstatā mēneša beigu rādītājiem darījumu atlikumiem noteiktās MFI procentu likmes, ko aprēķina kā mēneša vidējos rādītājus, ietver arī līgumus, kas pārskata mēnesī kādu laiku bijuši spēkā, bet mēneša beigās vairs nav spēkā.

34.

Ja MFI procentu likmes aprēķina kā rādītāju, kas raksturo konstatējumus mēneša beigās, kontiem, kas atkarībā no to atlikuma var būt noguldījumu vai kredītu konti, novērtē tikai atlikumu noteiktā laikā mēneša pēdējā dienā, lai nolemtu, vai šajā mēnesī konts ir noguldījums uz nakti vai pārsnieguma kredīts. Ja MFI procentu likmes aprēķina kā netieši aprēķinātās mēneša vidējās procentu likmes, to, vai konts ir noguldījumu vai kredītu konts, nosaka katru dienu. Pēc tam aprēķina dienas kredīta atlikumu un debeta atlikumu vidējo rādītāju, lai noteiktu vidējos mēneša krājumus, kas ir netieši aprēķinātās mēneša vidējo procentu likmju attiecības saucējs. Turklāt skaitītājā nodala uzkrātos procentus, kas maksājami par noguldījumiem, no uzkrātajiem procentiem, kas saņemami par kredītiem. Pārskatu sniedzēji nesniedz datus par vidējām svērtajām procentu likmēm, apvienojot (zemās) noguldījumu uz nakti procentu likmes un (augstās) pārsnieguma kredītu procentu likmes.

X.    Jauno darījumu (izņemot noguldījumus uz nakti, noguldījumus ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu parādu, kā arī atjaunojamos kredītus un pārsnieguma kredītus) atsauces laiks

35.

Procentu likmes, ko MFI noteikušas jaunajiem darījumiem, izņemot noguldījumus uz nakti, noguldījumus ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu parādus, kā arī atjaunojamos kredītus un pārsnieguma kredītus, t. i., visus 2. papildinājumā raksturotos rādītājus, izņemot 1., 5., 6., 7. 12., 23., 32. un 36. rādītāju, aprēķina kā laika posma vidējos lielumus. Pārskata laika posms ir viens mēnesis (viss mēnesis).

36.

Pārskatu sniedzējs katrai instrumentu kategorijai jauno darījumu procentu aprēķina likmi kā visu procentu likmju, kas piemērotas jaunajiem darījumiem attiecīgajā instrumentu kategorijā pārskata mēneša laikā, vidējo svērto lielumu. Šīs vidējās mēneša procentu likmes kopā ar datiem par pārskata mēnesī veikto jauno darījumu summu katrā instrumentu kategorijā nosūta to dalībvalstu NCB, kuru valūta ir euro (tālāk tekstā – euro zonas dalībvalsts) un kurā pārskatu sniedzējs ir rezidents. Pārskatu sniedzēji ņem vērā jauno darījumu operācijas, kas veiktas visa mēneša laikā.

37.

Saistībā ar mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību pārskatīto kredītu rādītājiem, t. i., 2. papildinājumā minēto 88.–91. rādītāju, sniedz informāciju tikai par jauno darījumu apjomu. Tiek ņemti vērā visi 22.–27. punktā minētie esošie pārskatītie noguldījuma un kredīta līgumi, pat ja pārskata mēnesī viens un tas pats līgums tika pārskatīts vairākkārt.

4.   DAĻA

Instrumentu kategorijas

XI.    Vispārīgie noteikumi

38.

Pārskatu sniedzēji sniedz statistiskos datus par procentu likmēm, ko MFI piemēro 1. papildinājumā minēto instrumentu kategoriju darījumu atlikumiem un 2. papildinājumā minēto instrumentu kategoriju jaunajiem darījumiem. Kā definēts 16. punktā, noguldījumu uz nakti, noguldījumu ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, atjaunojamo kredītu, pārsnieguma kredītu un norēķinu karšu procentu kredītu procentu likmes ir jauno darījumu procentu likmes, lai gan jaunu darījumu jēdziens attiecas uz visiem attiecīgajiem krājumiem, un tāpēc tās iekļautas 2. papildinājumā.

39.

1. un 2. papildinājumā minēto instrumentu kategoriju dažās euro zonas dalībvalstīs valsts līmenī nepiemēro un tādējādi neņem vērā, ja rezidentu kredītiestādes un citas iestādes mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām vispār nepiedāvā nevienu šajā kategorijā ietilpstošu produktu. Datus sniedz, ja šādi darījumi tiek veikti, kaut arī ierobežotā apjomā.

40.

Par katru 1. un 2. papildinājumā definēto instrumentu kategoriju, ko izmanto rezidentu kredītiestāžu un citu iestāžu darījumos ar mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām, kuras ir rezidentes euro zonas dalībvalstīs, MFI procentu likmju statistiku vāc, pamatojoties uz visām procentu likmēm, ko piemēro visiem šajā instrumentu kategorijā ietilpstošajiem produktiem. Tas nozīmē, ka NCB nevar definēt kādu valsts produktu kopumu katrā instrumentu kategorijā, uz ko attiecas MFI procentu likmju statistika; gluži pretēji – šī statistika aptver visu to produktu procentu likmes, ko piedāvā katrs pārskatu sniedzējs. Kā minēts 2007. gada 1. augusta Pamatnostādnes ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (3) 16. pantā, NCB nav pienākuma izlasē iekļaut katru produktu, ko piedāvā attiecīgajā valstī. Tomēr tās nedrīkst izslēgt visu instrumentu kategoriju, pamatojoties uz to, ka ar tiem saistītās summas ir ļoti mazas. Tātad, ja kādas kategorijas instrumentus piedāvā tikai viena iestāde, šo iestādi iekļauj izlasē. Ja kāda instrumentu kategorija euro zona dalībvalstī nav pastāvējusi sākotnējās izlases veidošanas laikā, bet pēc tam kāda iestāde ieviesusi jaunu šīs kategorijas produktu, šo iestādi iekļauj izlasē, kad nākamo reizi pārbauda izlases tipiskumu. Ja attiecīgajā valstī esošajā instrumentu kategorijā izveidots jauns produkts, izlasē iekļautās iestādes sniedz par to datus nākamajā pārskatā, jo visiem pārskatu sniedzējiem jāsniedz dati par visiem saviem produktiem.

41.

Slikto kredītu un parādu restrukturizācijas kredītu procentu likmes ir izņēmums no principa, saskaņā ar kuru jāaptver visiem produktiem piemērotās visas procentu likmes. Kā minēts 28. punktā, MFI procentu likmju statistikā neiekļauj sliktos kredītus un kredītus parādu restrukturizācijai, kuru procentu likmes ir zemākas par tirgus procentu likmēm, t. i., finansiālās grūtībās nonākušu parādnieku parādu restrukturizācijai.

XII.    Valūtu dalījums

42.

MFI procentu likmju statistika aptver visas procentu likmes, ko piemēro potenciālā pārskatu sniedzēju grupa. Dati par noguldījumiem un kredītiem valūtās, kas nav euro, netiek prasīti visu euro zonas dalībvalstu līmenī. Tas atspoguļots 1. un 2. papildinājumā, kur visi rādītāji attiecas uz euro veiktiem noguldījumiem un kredītiem.

XIII.    Sektoru dalījums

43.

Izņemot repo līgumus, visus noguldījumus un kredītus, par kuriem jāsniedz ziņas MFI procentu likmju statistikas vajadzībām, iedala atbilstoši sektoriem. Tāpēc 1. un 2. papildinājumā nodalīti rādītāji, kas attiecas uz mājsaimniecībām (t. sk. mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām) (4), un rādītāji, kas attiecas uz nefinanšu sabiedrībām (5). Turklāt atsevišķi dati tiek sniegti par mājsaimniecību sastāvdaļu – pašnodarbinātiem/sabiedrībām, kas nav juridiskas personas, taču tikai attiecībā uz jaunajiem kredītiem “citiem mērķiem”. NCB var atbrīvot no prasības atsevišķi norādīt kredītus pašnodarbinātiem, ja tie darījumu atlikumu izteiksmē ir mazāk par 5 % no euro zonas dalībvalsts kopējiem mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem, ko aprēķina saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

44.

1. papildinājuma 5. rādītājs un 2. papildinājuma 11. rādītājs attiecas uz repo līgumiem. Lai gan visās euro zonas dalībvalstīs atlīdzības maksājumi par repo līgumiem ir atkarīgi no turētāja sektora, katras euro zonas dalībvalsts līmenī nav jāveic repo līgumu dalījums atbilstoši sektoriem, t. i., mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām. Turklāt katras eurozonas dalībvalsts līmenī nav jāveic arī dalījums atbilstoši termiņam, jo parasti repo līgumi ir īstermiņa darījumi. MFI procentu likme par repo līgumiem vienādi attiecas uz abiem sektoriem.

45.

2. papildinājuma 5. un 6. rādītājs attiecas uz mājsaimniecību noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu. Tomēr katras euro zonas dalībvalsts līmenī procentu likme noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu un tiem piemērojamais svērums attiecas uz mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību veiktajiem noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, t. i., abus sektorus apvieno, bet iedala mājsaimniecību sektorā. Nav nepieciešams katras euro zonas dalībvalsts līmenī veikt dalījumu atbilstoši sektoriem.

XIV.    Dalījums atbilstoši instrumentu veidiem

46.

Ja 47.–55. punktā nav noteikts citādi, MFI noteikto procentu likmju dalījums atbilstoši instrumentiem un instrumentu veidu definīcijas saskan ar aktīvu un pasīvu kategorijām, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II pielikuma 2. daļā.

47.

MFI noteiktās procentu likmes noguldījumiem uz nakti, t. i., 2. papildinājuma 1. un 7. rādītājs, attiecas uz visiem noguldījumiem uz nakti neatkarīgi no tā, vai par tiem maksā procentus. Tāpēc MFI procentu likmju statistikā atspoguļo noguldījumus uz nakti, par kuriem nemaksā procentus.

48.

Neatkarīgi no procentu likmes darbības sākotnējā perioda MFI procentu likmju statistikā atjaunojamie kredīti un pārsnieguma kredīti, t. i., 2. papildinājuma 12. un 23. rādītājs, atbilst tiem, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II pielikuma 2. daļā. Soda naudas, ko piemēro bankas pārsnieguma kredītiem kā citu maksu komponenti, piemēram, kā īpašas maksas, neietilpst NGPL, kā definēts 1. punktā, jo šā veida procentu likme aptver tikai kredītu procentu likmi. Šajā kategorijā uzrādītos kredītus neuzrāda nevienā citā jauno darījumu kategorijā.

49.

MFI procentu likmju statistikā norēķinu karšu parādi atbilst tiem, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II pielikuma 2. daļā. Datus par procentu likmi 32. un 36. rādītājā uzrāda tikai par norēķinu karšu procentu kredītiem. Procentu likmi norēķinu karšu bezprocentu kredītiem atsevišķi neuzrāda, jo tā atbilstoši definīcijai ir 0 %. Tomēr norēķinu karšu bezprocentu kredītu atlikums kopā ar norēķinu karšu procentu kredīta atlikumu veido daļu no statistikas par procentu likmēm, ko MFI piemēro atlikumiem. Norēķinu karšu procentu kredītus un norēķinu karšu bezprocentu kredītus neuzrāda nevienā citā jauno darījumu rādītājā.

50.

MFI procentu likmju statistikā jauni kredīti nefinanšu sabiedrībām (izņemot atjaunojamos kredītus, pārsnieguma kredītus un norēķinu karšu parādus), t. i., 2. papildinājuma 37.–54. rādītājs, 80., 82., 84. un 91. rādītājs ietver visus jebkura apjoma kredītus, kas nav norēķinu karšu parādi, atjaunojamie kredīti un pārsnieguma kredīti uzņēmumiem, savukārt 62.–79. rādītājs, 81., 83. un 85. rādītājs attiecas uz kredītiem ar nodrošinājumu, kā definēts 64. punktā. 1. papildinājumā, kas attiecas uz darījumu atlikumiem, minētie kredīti nefinanšu sabiedrībām atbilst tiem, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II pielikuma 2. daļā, un attiecas uz atjaunojamiem kredītiem, pārsnieguma kredītiem un norēķinu karšu parādu.

51.

MFI procentu likmju statistikā jauni kredīti mājsaimniecībām patēriņam, t. i., 2. papildinājuma 13.–15., 30. un 88. rādītājs, tiek definēti kā kredīti, kas nav norēķinu karšu parāds, atjaunojamais kredīts un pārsnieguma kredīts un kas piešķirti personīgai izmantošanai, patērējot preces vai pakalpojumus, turklāt 55.–57. rādītājs attiecas uz 64. punktā definētajiem kredītiem ar nodrošinājumu. 1. papildinājumā, kas attiecas uz darījumu atlikumiem, minētie patēriņa kredīti atbilst tiem, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II pielikuma 2. daļā, un attiecas uz atjaunojamiem kredītiem, pārsnieguma kredītiem un norēķinu karšu parādiem.

52.

MFI procentu likmju statistikā jauni kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei, t. i., 2. papildinājuma 16.–19., 31. un 89. rādītājs, tiek definēti kā kredīti, kas nav atjaunojamie kredīti, pārsnieguma kredīti vai norēķinu karšu parāds un kas izsniegti ieguldīšanai mājokļos, t. sk. ēkās, garāžās un mājas uzlabojumos (remontā), savukārt 58.–61. rādītājs attiecas uz kredītiem ar nodrošinājumu, kā noteikts 64. punktā. 1. papildinājumā, kas atsaucas uz darījumu atlikumiem, minētie kredīti mājsaimniecībām mājokļu iegādei atbilst tiem, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II pielikuma 2. daļā, un attiecas uz atjaunojamiem kredītiem, pārsnieguma kredītiem un norēķinu karšu parādu.

53.

MFI procentu likmju statistikā jauni kredīti mājsaimniecībām citiem mērķiem, t. i., 2. papildinājuma 20.–22., 33.–35. un 90. rādītājs, tiek definēti kā kredīti, kas nav atjaunojamie kredīti, pārsnieguma kredīti vai norēķinu karšu parādi un kas piešķirti tādiem mērķiem kā uzņēmējdarbība, parāda konsolidācija, izglītība utt. 1. papildinājumā, kas attiecas uz darījumu atlikumiem, minētie citi kredīti mājsaimniecībām atbilst tiem, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II pielikuma 2. daļā, un attiecas uz atjaunojamiem kredītiem, pārsnieguma kredītiem un norēķinu karšu parādu.

54.

MFI darījumu atlikumu procentu likmju vajadzībām patēriņa kredīti, kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei un citi kredīti mājsaimniecībām citiem mērķiem kopā veido visus kredītus, ko rezidentu kredītiestādes un citas iestādes aizdevušas mājsaimniecībām, t. sk., atjaunojamos kredītus, pārsnieguma kredītus un norēķinu karšu (bezprocentu un procentu) parādus.

55.

MFI jauno darījumu procentu likmju vajadzībām norēķinu karšu procentu kredīti, atjaunojamie kredīti un pārsnieguma kredīti, kredīti mājsaimniecībām patēriņam, mājokļa iegādei un citiem mērķiem kopā aptver visus kredītus, izņemot norēķinu karšu bezprocentu kredītus, ko kredītiestādes un citas iestādes, kas ir rezidenti, piešķīrušas mājsaimniecībām. Dati par norēķinu karšu bezprocentu kredītu netiek atsevišķi sniegti MFI procentu likmju statistikā par jauniem darījumiem, bet tiek iekļauti attiecīgajos darījumu atlikumu posteņos.

XV.    Dalījums atbilstoši apjomam

56.

Citiem kredītiem nefinanšu sabiedrībām, t. i., 2. papildinājuma 37.–54. un 62.–85. rādītājam, tiek šķirtas trīs apjoma kategorijas: a) “līdz 0,25 milj. euro ieskaitot”; b) “vairāk par 0,25–1 milj. euro ieskaitot”; un c) “lielāki par 1 milj. euro”. Apjoms attiecas uz vienu atsevišķu kredīta darījumu, ko uzskata par jaunu darījumu, nevis uz visiem darījumiem starp nefinanšu sabiedrībām un pārskatu sniedzēju.

XVI.    Dalījums atbilstoši sākotnējam un atlikušajam termiņam, brīdinājuma termiņam un procentu likmes pārskatīšanas periodam vai procentu likmes darbības sākotnējam periodam

57.

Atkarībā no instrumenta veida un tā, vai MFI procentu likme attiecas uz darījumu atlikumiem vai jauniem darījumiem, statistiskie dati sniedz dalījumu atbilstoši sākotnējam un atlikušajam termiņam, brīdinājuma termiņam un procentu likmes pārskatīšanas periodam un/vai procentu likmes darbības sākotnējam periodam. Šie dalījumi attiecas uz laika intervāliem, piemēram, procentu likme attiecībā uz noguldījumu ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem attiecas uz vidējo procentu likmi visiem noguldījumiem ar sākotnējo noteikto termiņu no 2 dienām līdz 2 gadiem, svērumu nosakot atbilstoši noguldījuma lielumam.

58.

Iedalījums atbilstoši sākotnējam termiņam un atlikušajam termiņam, kā arī brīdinājuma termiņam un procentu likmes pārskatīšanas periodam izriet no definīcijām, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II pielikuma 2. daļā. Dalījums atbilstoši sākotnējam termiņam tiek piemērots visām noguldījumu kategorijām, kas nav repo līgumi, un attiecas uz darījumu atlikumiem un visām kredītu kategorijām, kas attiecas uz darījumu atlikumiem, kā tas izklāstīts 1. papildinājumā. Dalījums atbilstoši sākotnējam termiņam kombinācijā ar atlikušo termiņu un nākamam procentu likmes pārskatīšanas periodam tiek piemērots 15.–26. rādītājā, kā tas izklāstīts 1. papildinājumā. Dalījums atbilstoši sākotnējam termiņam tiek piemērots arī jaunajiem darījumiem attiecībā uz noguldījumiem ar noteikto termiņu, bet dalījums atbilstoši brīdinājuma termiņam – jaunajiem darījumiem attiecībā uz noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, kā izklāstīts 2. papildinājumā. Atsevišķi dati par kredītiem nefinanšu sabiedrībām ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam kombinācijā ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu tiek sniegti par katru kredītu apjoma grupu, kas minēta 56. punktā un kā tas izklāstīts 2. papildinājumā.

59.

Jauno darījumu kredītu procentu likmes, izņemot 88.–91. rādītāju attiecībā uz pārskatītiem kredītiem 2. papildinājumā, iedala atbilstoši līgumā norādītajam procentu likmes darbības sākotnējam periodam. MFI procentu likmju statistikai procentu likmes darbības sākotnējo periodu definē kā iepriekš noteiktu laika posmu līguma darbības sākumā, kad nevar mainīt procentu likmes vērtību. Procentu likmes darbības sākotnējais periods var būt īsāks vai vienāds ar kredīta sākotnējo termiņu. Procentu likmes vērtību uzskata par nemainīgu tikai tad, ja tās līmenis ir definēts precīzi, piemēram, 10 %, vai kā starpība salīdzinājumā ar atsauces procentu likmi noteiktā laika posmā, piemēram, 6 mēnešu EURIBOR plus 2 procentu punkti noteiktā dienā un laikā. Ja līguma sākumā mājsaimniecība vai nefinanšu sabiedrība un pārskatu sniedzējs uz noteiktu laiku vienojas par kredīta procentu likmes aprēķināšanu, piemēram, 6 mēnešu EURIBOR plus 2 procentu punkti uz trim gadiem, par procentu likmes darbības sākotnējo periodu neuzskata triju gadu periodu, bet gan sešu mēnešu periodu, jo procentu likmes vērtība triju gadu laikā var mainīties ik pēc sešiem mēnešiem. MFI procentu likmju statistika par jauniem kredīta darījumiem atspoguļo tikai to procentu likmi, par ko puses attiecībā uz procentu likmes darbības sākotnējo periodu vienojušās līguma darbības sākumā vai pēc kredīta līguma pārskatīšanas. Ja pēc šā procentu likmes darbības sākotnējā perioda procentu likme automātiski kļūst par mainīgo procentu likmi, to neatspoguļo MFI jauno darījumu procentu likmēs, bet tikai MFI darījumu atlikumu procentu likmēs.

60.

Kredītiem mājsaimniecībām šķir šādus procentu likmes darbības sākotnējos periodus:

 

Kredītiem mājsaimniecībām patēriņam un citiem mērķiem:

mainīga procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 1 gadam vai vienāds ar 1 gadu,

procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un līdz 5 gadiem vai vienāds ar 5 gadiem,

procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem.

 

Kredītiem mājsaimniecībām mājokļu iegādei:

mainīga procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 1 gadam vai vienāds ar 1 gadu,

procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un līdz 5 gadiem vai vienāds ar 5 gadiem,

procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem un līdz 10 gadiem vai vienāds ar 10 gadiem un

procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 10 gadiem.

61.

Šādi procentu likmes darbības sākotnējie periodi tiek šķirti kredītiem nefinanšu sabiedrībām līdz 0,25 milj. euro, vairāk nekā 0,25 milj. euro un līdz 1 milj. euro, kā arī vairāk nekā 1 milj. euro:

mainīga procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods īsāks par 3 mēnešiem vai vienāds ar 3 mēnešiem,

procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 3 mēnešiem un līdz 1 gadam vai vienāds ar 1 gadu,

procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un īsāks par 3 gadiem vai vienāds ar 3 gadiem,

procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 3 gadiem un līdz 5 gadiem vai vienāds ar 5 gadiem,

procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem un līdz 10 gadiem vai vienāds ar 10 gadiem,

procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 10 gadiem.

62.

MFI procentu likmju statistikai “mainīgo procentu likmi” definē kā procentu likmi, kas tiek pārskatīta nepārtraukti (piemēram, katru dienu) vai pēc MFI, izņemot centrālās bankas un NTF, ieskatiem.

XVII.    Dalījums atbilstoši kredītiem ar nodrošinājumu un/vai garantiju

63.

Dati par kredītiem mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām ar nodrošinājumu un/vai garantiju, tiek sniegti atsevišķi visās MFI procentu likmju statistikas jauno darījumu kategorijās, izņemot norēķinu karšu parādus, atjaunojamos kredītus un pārsnieguma kredītus, kā arī kredītus citiem mērķiem. Turklāt netiek prasīts dalījums atbilstoši nodrošinājuma/garantijas rādītājiem, kas attiecas uz jauno pārskatīto darījumu apjomu.

64.

MFI procentu likmju statistikā kredītu iedalījums atbilstoši nodrošinājumam/garantijai ietver to kredītu kopējo summu, kas saistīti ar jaunajiem darījumiem, kā arī nodrošināti ar “fondētās kredītaizsardzības” metodi, kura definēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (6) 4. panta 1. punkta 58. apakšpunktā un 197.–200. pantā, un/vai galvoti ar “nefondētās kredītaizsardzības” metodi, kura definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 59. apakšpunktā un 201., 202. un 203. pantā, tādējādi nodrošinājuma/garantijas vērtībai esot lielākai par kredīta summu vai vienādai ar to. Ja MFI, izņemot centrālās bankas un NTF, piemēro sistēmu, kas atšķiras no “Standartizētās pieejas”, kura uzraudzības vajadzībām definēta Regulā (ES) Nr. 575/2013, tā var piemērot tādu pašu pieeju, sniedzot datus par šajā dalījumā iekļautajiem kredītiem.

5.   DAĻA

Pārskatu sniegšanas pienākumi

65.

Lai iegūtu apkopojumus, kas attiecas uz visām euro zonas dalībvalstīm, katrā 1. un 2. papildinājumā minētajā instrumentu kategorijā piemēro trīs apkopojuma līmeņus.

XVIII.    Statistiskā informācija pārskatu sniedzēju līmenī

66.

Pirmo apkopojuma līmeni veic pārskatu sniedzēji, kā definēts 67.–72. punktā. NCB tomēr var prasīt no pārskatu sniedzējiem, lai tiktu sniegti dati par atsevišķiem noguldījumiem un kredītiem. Datus sniedz NCB euro zonas dalībvalstī, kurā pārskatu sniedzējs ir rezidents.

67.

Ja darījumu atlikumu procentu likmes, t. i., 1. papildinājuma 1.–26. rādītāju, aprēķina kā rādītāju, kas raksturo konstatējumus perioda beigās, pārskatu sniedzēji sniedz datus par vidējo svērto procentu likmi, ko katrai no instrumentu kategorijām piemēro mēneša pēdējā dienā.

68.

Ja darījumu atlikumu procentu likmes, t. i., 1. papildinājuma 1.–26. rādītāju, aprēķina kā rādītāju, kas raksturo netieši aprēķinātās mēneša vidējās procentu likmes, pārskatu sniedzēji sniedz datus par pārskata mēnesī uzkrātajiem procentiem, kas maksājami par noguldījumiem un saņemami par kredītiem, kā arī noguldījumu un kredītu vidējos krājumus tajā pašā mēnesī par katru instrumentu kategoriju.

69.

Ja procentu likmes noguldījumiem uz nakti, noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu procentu kredītiem, kā arī atjaunojamiem kredītiem un pārsnieguma kredītiem, t. i., 2. papildinājuma 1., 5., 6., 7., 12., 23., 32. un 36. rādītāju, aprēķina kā rādītāju, kas raksturo konstatējumus perioda beigās, pārskatu sniedzēji sniedz datus par vidējo svērto procentu likmi, ko katrai instrumentu kategorijai piemēro mēneša pēdējā dienā.

70.

Ja procentu likmes noguldījumiem uz nakti, noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, norēķinu karšu procentu kredītiem, kā arī atjaunojamiem kredītiem un pārsnieguma kredītiem, t. i., 2. papildinājuma 1., 5., 6., 7., 12., 23., 32. un 36. rādītāju, aprēķina kā rādītāju, kas raksturo netieši aprēķinātās mēneša vidējās procentu likmes, pārskatu sniedzēji sniedz datus par pārskata mēnesī uzkrātajiem procentiem, kas maksājami par noguldījumiem un saņemami par kredītiem, kā arī noguldījumu un kredītu vidējos krājumus tajā pašā mēnesī par katru instrumentu kategoriju.

71.

Pārskatu sniedzēji sniedz datus par vidējo svērto procentu likmi par katru jauno darījumu instrumentu kategoriju, t. i., 2. papildinājuma 2.–4., 8.–11., 13.–22., 30.–31., 33.–35. un 37.–85. rādītāju. Pārskatu sniedzēji papildus sniedz datus arī par pārskata mēnesī īstenoto darījumu apjomu katrā instrumentu kategorijā par katru 2. papildinājumā minēto rādītāju: 2.–4., 8.–11., 13.–22., 33.–35. un 37.–85. rādītāju. Par mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām izsniegto un pārskatīto kredītu instrumentu kategorijām, t. i., 2. papildinājumā minēto 88.–91. rādītāju, nepieciešama tikai informācija par jauno darījumu apjomu.

72.

Kredītiestādes un citas iestādes, kurām NCB ļāvusi sniegt statistiskos datus par MFI procentu likmēm kopā kā grupai, uzskata par vienu nosacītu pārskatu sniedzēju, un tās sniedz 67.–71. punktā minētos datus par visu grupu. Turklāt šie pārskatu sniedzēji katram gadam katrai instrumentu kategorijai norāda pārskatu sniedzēju iestāžu skaitu grupā un procentu likmju novirzi starp šīm iestādēm. Grupā ietilpstošo pārskatu sniedzēju iestāžu skaitu un novirzi nosaka par stāvokli oktobrī un nosūta kopā ar oktobra datiem.

XIX.    Valsts vidējās svērtās procentu likmes un euro zonas dalībvalstu apkopotie rezultāti

73.

Otro apkopojuma līmeni veic NCB. Tās apkopo procentu likmes un atbilstošās līgumu summas visiem savas valsts pārskatu sniedzējiem, aprēķinot vidējo svērto procentu likmi katrā instrumentu kategorijā. Dati tiek sniegti Eiropas Centrālajai bankai (ECB). ECB veic pēdējo instrumentu kategoriju apkopojuma līmeni par katru euro zonas dalībvalsti attiecībā pret visu euro zonas dalībvalstu līmeni.


(1)  OV L 133, 22.5.2008., 66. lpp.

(2)  NCB var piešķirt mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām atbrīvojumu attiecībā uz patēriņa aizdevumiem un aizdevumiem, ko piešķir mājsaimniecībām mājokļa iegādei.

(3)  OV L 341, 27.12.2007., 1. lpp.

(4)  Sektors S.14. un S.15. apvienots, kā noteikts EKS 2010 un kā to paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.).

(5)  Sektors S.11, kā noteikts EKS 2010.

(6)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

1. papildinājums

Instrumentu kategorijas darījumu atlikumu procentu likmēm

Dati par NGPL vai ŠDFPL tiek sniegti katru mēnesi par katru 1. tabulā iekļauto kategoriju.

1.   tabula

 

Sektors

Instrumenta veids

Sākotnējais termiņš

Atlikušais termiņš

Procentu likmes pārskatīšana

Darījumu atlikums

Pārskatu sniegšanas pienākums

Noguldījumi euro

Mājsaimniecību

Ar noteikto termiņu

Līdz 2 gadiem

 

 

1

NGPL

Ilgāks par 2 gadiem

 

 

2

NGPL

Nefinanšu sabiedrību

Ar noteikto termiņu

Līdz 2 gadiem

 

 

3

NGPL

Ilgāks par 2 gadiem

 

 

4

NGPL

Repo līgumi

 

 

5

NGPL

Kredīti euro

Mājsaimniecībām

Mājokļa iegādei

Līdz 1 gadam

 

 

6

NGPL

Ilgāks par 1 gadu un līdz 5 gadiem

 

 

7

NGPL

Ilgāks par 5 gadiem

 

 

8

NGPL

Patēriņam un citiem mērķiem

Līdz 1 gadam

 

 

9

NGPL

Ilgāks par 1 gadu un līdz 5 gadiem

 

 

10

NGPL

Ilgāks par 5 gadiem

 

 

11

NGPL

Kopā

Ilgāks par 1 gadu

 

 

15

NGPL

līdz 1 gadam

 

16

NGPL

ilgāks par 1 gadu

turpmāko 12 mēnešu laikā

17

NGPL

Ilgāks par 2 gadiem

 

 

18

NGPL

līdz 2 gadiem

 

19

NGPL

ilgāks par 2 gadiem

turpmāko 24 mēnešu laikā

20

NGPL

Nefinanšu sabiedrībām

Līdz 1 gadam

 

 

12

NGPL

Ilgāks par 1 gadu un līdz 5 gadiem

 

 

13

NGPL

Ilgāks par 5 gadiem

 

 

14

 

Ilgāks par 1 gadu

 

 

21

NGPL

līdz 1 gadam

 

22

NGPL

ilgāks par 1 gadu

turpmāko 12 mēnešu laikā

23

NGPL

Ilgāks par 2 gadiem

 

 

24

NGPL

līdz 2 gadiem

 

25

NGPL

ilgāks par 2 gadiem

turpmāko 24 mēnešu laikā

26

NGPL

2. papildinājums

Dati par NGPL un ŠDFPL tiek sniegti katru mēnesi par 2., 3. un 4. tabulā iekļautajām kategorijām. Dati par NGPL tiek sniegti kopā ar attiecīgo darījumu apjomu, ja tabulās norādīts vārds “apjoms”. 6. tabulā kategorijās, kas attiecas uz pārskatītajiem kredītiem, nepieciešams sniegt tikai ziņas par jauno darījumu apjomu.

Kategorijas 2. tabulā (izņemot 33.–35. rādītāju), 3., 5. un 6. tabulā katras tabulas ietvaros ir savstarpēji izslēdzošas. Tāpēc dati par kredītu, par kuru sniedz ziņas jebkurā 2. tabulas rādītājā (izņemot 33.–35. rādītāju) un/vai 3. tabulā, un/vai 5. tabulā, un/vai 6. tabulā, netiek vēlreiz sniegti jebkurā citā tās pašas tabulas rādītājā, izņemot kredītus, par kuriem dati sniegti 33.–35. rādītājā un par kuriem tiek sniegti dati arī 20.–22. rādītājā.

Visi dati par kredītiem, par kuriem ziņas sniegtas jebkurā kategorijā 3. tabulā, atbilstošajās kategorijās jāsniedz arī 2. tabulā. Rādītāji 4. tabulā ir 2. tabulas apakšrādītāji, un, ja tie ir nodrošināti, 3. tabulas apakšrādītāji, tāpēc par jebkuru kredītu, par kuru sniegti dati 4. tabulā, jāsniedz ziņas arī attiecīgi 2. un 3. tabulā. Par visiem kredītiem, par kuriem dati jebkurā kategorijā sniegti 6. tabulā, atbilstošajā kategorijā jāsniedz ziņas arī 2. tabulā un attiecīgā gadījumā arī 3. un 4. tabulā.

5. tabula attiecas vienīgi uz KFGIPL. Kredīti, kas grāmatoti 5. tabulā, jāgrāmato arī attiecīgi 2., 3., 4. un 6. tabulā, ņemot vērā dažādās KFGIPL noteikšanas metodes, kā norādīts 9. punktā.

Jaunu darījumu jēdziens tiek attiecināts uz visu apjomu, t. i., visu noguldījumu uz nakti, noguldījumu ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, atjaunojamo kredītu un pārsnieguma kredītu, kā arī norēķinu karšu procentu parādu krājumus, t. i., 1., 5., 6., 7., 12., 23., 32. un 36. rādītājā.

2.   tabula

 

Sektors

Instrumenta veids

Sākotnējais termiņš, brīdinājuma termiņš, procentu likmes darbības sākotnējais periods

Jauno darījumu rādītājs

Pārskatu sniegšanas pienākums

Noguldījumi euro

Mājsaimniecību

Uz nakti

1

NGPL

Ar noteikto termiņu

Līdz 1 gadam

2

NGPL, apjoms

Ilgāks par 1 gadu un īsāks par 2 gadiem

3

NGPL, apjoms

Ilgāks par 2 gadiem

4

NGPL, apjoms

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu (1)

Līdz 3 mēnešiem

5

NGPL

Ilgāks par 3 mēnešiem

6

NGPL

Nefinanšu sabiedrību

Uz nakti

7

NGPL

Ar noteikto termiņu

Līdz 1 gadam

8

NGPL, apjoms

Ilgāks par 1 gadu un īsāks par 2 gadiem

9

NGPL, apjoms

Ilgāks par 2 gadiem

10

NGPL, apjoms

Repo līgumi

11

NGPL, apjoms

Kredīti euro

Mājsaimniecībām

Atjaunojamie kredīti un pārsnieguma kredīti

12

NGPL

Norēķinu karšu procentu kredīts

32

NGPL

Patēriņam

Mainīgā procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 1 gadam

13

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un līdz 5 gadiem

14

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem

15

NGPL, apjoms

Mājokļa iegādei

Mainīgā procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 1 gadam

16

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un līdz 5 gadiem

17

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem un līdz 10 gadiem

18

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 10 gadiem

19

NGPL, apjoms

Citiem mērķiem

Mainīgā procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 1 gadam

20

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un līdz 5 gadiem

21

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem

22

NGPL, apjoms

Citiem mērķiem, t. sk: pašnodarbinātajiem

Mainīgā procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 1 gadam

33

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un līdz 5 gadiem

34

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem

35

NGPL, apjoms

Kredīti euro

Nefinanšu sabiedrībām

Atjaunojamie kredīti un pārsnieguma kredīti

23

NGPL

Norēķinu karšu procentu kredīts

36

NGPL

Kredīti līdz 0,25 milj. euro

Mainīga procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 3 mēnešiem

37

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 3 mēnešiem un īsāks par 1 gadu

38

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un īsāks par 3 gadiem

39

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 3 gadiem un līdz 5 gadiem

40

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem un līdz 10 gadiem

41

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 10 gadiem

42

NGPL, apjoms

Kredīti no 0,25 milj. euro līdz 1 milj. euro

Mainīga procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 3 mēnešiem

43

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 3 mēnešiem un īsāks par 1 gadu

44

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un īsāks par 3 gadiem

45

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 3 gadiem un līdz 5 gadiem

46

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem un līdz 10 gadiem

47

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 10 gadiem

48

NGPL, apjoms

Kredīti, kas lielāki par 1 milj. euro

Mainīga procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 3 mēnešiem

49

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 3 mēnešiem un līdz 1 gadam

50

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un īsāks par 3 gadiem

51

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 3 gadiem un līdz 5 gadiem

52

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem un līdz 10 gadiem

53

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 10 gadiem

54

NGPL, apjoms


3.   tabula

Jauni kredīti ar nodrošinājumu un/vai garantiju

 

Sektors

Instrumenta veids

Procentu likmes darbības sākotnējais periods

Jauno darījumu rādītājs

Pārskatu sniegšanas pienākums

Kredīti euro

Mājsaimniecībām

Patēriņam

Mainīgā procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 1 gadam

55

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un līdz 5 gadiem

56

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem

57

NGPL, apjoms

Mājokļa iegādei

Mainīgā procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 1 gadam

58

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un līdz 5 gadiem

59

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem un līdz 10 gadiem

60

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 10 gadiem

61

NGPL, apjoms

Kredīti euro

Nefinanšu sabiedrībām

Kredīti līdz 0,25 milj. euro

Mainīga procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 3 mēnešiem

62

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 3 mēnešiem un līdz 1 gadam

63

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un īsāks par 3 gadiem

64

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 3 gadiem un līdz 5 gadiem

65

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem un līdz 10 gadiem

66

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 10 gadiem

67

NGPL, apjoms

Kredīti 0,25–1 milj. euro

Mainīga procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 3 mēnešiem

68

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 3 mēnešiem un līdz 1 gadam

69

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un īsāks par 3 gadiem

70

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 3 gadiem un līdz 5 gadiem

71

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem un līdz 10 gadiem

72

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 10 gadiem

73

NGPL, apjoms

Kredīti, lielāki par 1 milj. euro

Mainīga procentu likme un procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 3 mēnešiem

74

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 3 mēnešiem un līdz 1 gadam

75

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 1 gadu un īsāks par 3 gadiem

76

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 3 gadiem un līdz 5 gadiem

77

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 5 gadiem un līdz 10 gadiem

78

NGPL, apjoms

Procentu likmes darbības sākotnējais periods ilgāks par 10 gadiem

79

NGPL, apjoms


4.   tabula

Jauni kredīti nefinanšu sabiedrībām ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

 

Sektors

Instrumenta veids

Visi kredīti / ar nodrošinājumu / ar garantiju / kredīti atbilstoši sākotnējam termiņam

Jauno darījumu rādītājs

Pārskatu sniegšanas pienākums

Kredīti euro

Nefinanšu sabiedrībām

Kredīti līdz 0,25 milj. euro

Mainīga procentu likme, procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 1 gadam un sākotnējais termiņš ilgāks par 1 gadu

80

NGPL, apjoms

Mainīga procentu likme, procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 1 gadam un sākotnējais termiņš ilgāks par 1 gadu, tikai kredīti ar nodrošinājumu/garantiju

81

NGPL, apjoms

Kredīti 0,25–1 milj. euro

Mainīga procentu likme, procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 1 gadam un sākotnējais termiņš ilgāks par 1 gadu

82

NGPL, apjoms

Mainīga procentu likme, procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 1 gadam un sākotnējais termiņš ilgāks par 1 gadu, tikai kredīti ar nodrošinājumu/garantiju

83

NGPL, apjoms

Kredīti lielāki par 1 milj. euro

Mainīga procentu likme, procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 1 gadam un sākotnējais termiņš ilgāks par 1 gadu

84

NGPL, apjoms

Mainīga procentu likme, procentu likmes darbības sākotnējais periods līdz 1 gadam un sākotnējais termiņš ilgāks par 1 gadu, tikai kredīti ar nodrošinājumu/garantiju

85

NGPL, apjoms


5.   tabula

Jauni kredīti mājsaimniecībām

 

Sektors

Instrumenta veids

Visi kredīti

Jauno darījumu rādītājs

Pārskatu sniegšanas pienākums

Kredīti euro

Mājsaimniecībām

Patēriņam

KFGIPL

30

KFGIPL

Mājokļa iegādei

KFGIPL

31

KFGIPL


6.   tabula

Jauni pārskatīti kredīti

 

Sektors

Instrumenta veids

Sākotnējais termiņš, brīdinājuma termiņš, procentu likmes darbības sākotnējais periods

Jauno darījumu rādītājs

Pārskatu sniegšanas pienākums

Kredīti euro

Mājsaimniecībām

Patēriņam

kopā

88

Apjoms

Mājokļa iegādei

kopā

89

Apjoms

Citiem mērķiem

kopā

90

Apjoms

Nefinanšu sabiedrībām

kopā

91

Apjoms


(1)  Šajā instrumentu kategorijā mājsaimniecības un nefinanšu sabiedrības apvieno un iekļauj mājsaimniecību sektorā.


II PIELIKUMS

Lai izpildītu Eiropas Centrālās bankas (ECB) noteiktos pienākumus par statistikas pārskatu sniegšanu, pārskatu sniedzēji ievēro šādus obligātos standartus.

1.

Datu nosūtīšanas obligātie standarti:

a)

pārskatus sniedz laikus, ievērojot termiņus, ko noteikusi euro zonas dalībvalsts NCB, kuras rezidents ir pārskatu sniedzējs (turpmāk – “attiecīgā NCB”);

b)

statistikas pārskati ir noformēti tādā veidā un formātā, kas atbilst attiecīgās NCB pārskatu sniegšanas tehniskajām prasībām;

c)

pārskatu sniedzējs attiecīgajai NCB norāda vienu vai vairākas kontaktpersonas; un

d)

jāievēro attiecīgās NCB tehniskās specifikācijas par datu pārraidi.

2.

Precizitātes obligātie standarti:

a)

statistiskā informācija ir pareiza;

b)

pārskatu sniedzējiem jāspēj sniegt informāciju par tendencēm, par kurām liecina iesniegtie dati;

c)

statistiskā informācija ir pilnīga un tajā nav pastāvīgu un strukturālu nepilnību; nepilnības jānorāda un jāizskaidro attiecīgajai NCB, vajadzības gadījumā pēc iespējas ātrāk iesniedzot trūkstošos datus;

d)

attiecībā uz datu tehnisko pārraidi pārskatu sniedzēji ievēro dimensijas, noapaļošanas metodi un decimāldaļas, ko noteikusi attiecīgā NCB.

3.

Konceptuālās atbilstības obligātie standarti:

a)

statistiskā informācija atbilst šajā regulā ietvertajām definīcijām un klasifikācijai;

b)

ja izdara atkāpes no šīm definīcijām un klasifikācijām, pārskatu sniedzējiem regulāri jāuzrauga un kvantitatīvi jāatspoguļo novirze starp izmantoto metodi un šajā regulā noteikto metodi; un

c)

pārskatu sniedzējiem jāspēj paskaidrot atšķirības starp nosūtītajiem datiem un iepriekšējo periodu skaitļiem.

4.

Labojumu obligātie standarti:

Jāievēro ECB un attiecīgās NCB noteiktā labojumu politika un procedūras. Veicot ārkārtas labojumus, jāsniedz paskaidrojuma piezīmes.


III PIELIKUMS

ATCELTĀ REGULA UN TĀS GROZĪJUMI

(minēti 7. pantā)

Regula (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18)

(OV L 10, 12.1.2002., 24. lpp.)

Grozīta ar:

 

Regulu (EK) Nr. 2181/2004 (ECB/2004/21)

(OV L 371, 18.12.2004., 42. lpp.)

 

Regulu (EK) Nr. 290/2009 (ECB/2009/7)

(OV L 94, 8.4.2009., 75. lpp.)

 

Regulu (ES) Nr. 674/2010 (ECB/2010/7)

(OV L 196, 28.7.2010., 23. lpp.)


IV PIELIKUMS

ATBILSTĪBU TABULA

Regula (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18)

Šī regula

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

 

2. panta 2. punkts

 

2. panta 3. punkts

 

2. panta 4. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 5. punkts

2. panta 3. punkts

2. panta 6. punkts

3. pants

3. pants

 

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

 

8. pants

7. pants

9. pants

I pielikums (1)

 

II pielikums

I pielikums

III pielikums

II pielikums

 

III pielikums

IV pielikums

 


(1)  Tiks iekļauts ECB pamatnostādnē, ar kuru pārstrādā Pamatnostādni ECB/2007/9.


Top