EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0811

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 811/2013 ( 2013. gada 18. februāris ), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz telpu sildītāju, kombinēto sildītāju, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 239, 6.9.2013, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/811/oj

6.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 239/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 811/2013

(2013. gada 18. februāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz telpu sildītāju, kombinēto sildītāju, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2010/30/ES noteikts, ka Komisijai jāpieņem deleģētie akti attiecībā uz tādu ar energopatēriņu saistītu ražojumu marķēšanu, kuriem piemīt būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju, bet starp kuriem pie līdzvērtīgas funkcionalitātes pastāv būtiskas atšķirības energoefektivitātes rādītājos.

(2)

Enerģija, ko patērē telpu sildītāji, kas nodrošina telpu apsildi, un kombinētie sildītāji, kas nodrošina telpu apsildi un ūdens uzsildīšanu, veido ievērojamu daļu no kopējā enerģijas pieprasījuma Savienībā. Ekvivalentas funkcionalitātes telpu sildītāju un kombinēto sildītāju energoefektivitāte var būtiski atšķirties. Potenciāls to energopatēriņa samazināšanai ir ievērojams, tostarp komplektējot tos ar piemērotiem temperatūras regulatoriem un saules enerģijas iekārtām. Tāpēc uz telpu sildītājiem, kombinētajiem sildītājiem un šādu sildītāju komplektiem ar temperatūras regulatoriem un saules enerģijas iekārtām, būtu jāattiecas energomarķējuma prasībām.

(3)

Telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem, kuri paredzēti darbināšanai ar gāzveida vai šķidro kurināmo, kas lielākoties (vairāk par 50 %) iegūts no biomasas, ir specifiski tehniski raksturlielumi, tāpēc vajadzīga sīkāka tehniskā, ekonomiskā un vides aspektu analīze. Atkarībā no sīkākas analīzes rezultātiem energomarķējuma prasības uz šiem sildītājiem būtu attiecināmas vēlāk, ja tas vajadzīgs.

(4)

Būtu jānosaka harmonizēti noteikumi par telpu sildītāju un kombinēto sildītāju energoefektivitātes norādīšanu, izmantojot marķēšanu un standarta informāciju par ražojumu, lai stimulētu ražotājus uzlabot šādu sildītāju energoefektivitāti, mudinātu galalietotājus iegādāties energoefektīvus ražojumus un palīdzētu uzlabot iekšējā tirgus darbību.

(5)

Attiecībā uz ievērojamiem enerģijas un izmaksu ietaupījumiem katra tipa sildītājam ar šo regulu būtu jāievieš jauna marķēšanas skala no A++ līdz G telpu apsildes katlu telpu apsildes funkcijai, koģenerācijas telpu sildītājiem, siltumsūkņa telpu sildītājiem, kombinētajiem katliem un siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem. A līdz G klase aptver dažāda tipa konvencionālos katlus, kad tie nav apvienoti ar koģenerācijas vai atjaunojamu energoresursu tehnoloģijām, bet A+ un A++ klasei vajadzētu veicināt koģenerācijas un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

(6)

Turklāt jauna A–G marķējuma skala būtu jāievieš kombinēto katlu sildīšanas funkcijai un siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. februāra Deleģēto regulu (ES) Nr. 812/2013., ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz ūdenssildītāju, karstā ūdens tvertņu un ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu (2).

(7)

Telpu apsildes sezonas energoefektivitātes un ūdens uzsildīšanas skala pēc četriem gadiem būtu jāpapildina ar papildu klasi A+++ un A+ — ja vien regulas pārskatīšanā netiek konstatēts, ka tas būtu nelietderīgi —, lai paātrinātu augstas efektivitātes telpu sildītāju un kombinēto sildītāju, kuros izmantoti atjaunojamie energoresursi, nostiprināšanos tirgū.

(8)

Šai regulai būtu jānodrošina, ka patērētāji saņem precīzāku salīdzinošo informāciju par siltumsūkņa sildītāju veiktspēju, balstoties uz sezonālās lietderības aprēķinu un mērījumiem trim Eiropas klimatiskajām zonām. Lai noteiktu, vai līdzīga metode būtu jāizstrādā citiem sildītājiem, Komisija ir attiecīgi pilnvarojusi Eiropas standartizācijas iestādes to izpētīt. Eiropas standartizētu apsildes sezonu izmantošanu katliem, koģenerācijas sildītājiem un saules enerģijas sildītājiem varētu apsvērt, šo regulu pārskatot.

(9)

Sildītāja akustiskās jaudas līmenis galalietotājiem varētu būt svarīgs apsvērums. Informācija par akustiskās jaudas līmeņiem būtu jānorāda uz telpu sildītāju un kombinēto sildītāju etiķetēm.

(10)

Sagaidāms, ka šī regula un Komisijas 2013. gada 2. augusta Regula (ES) 813/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz telpu sildītāju un kombinēto sildītāju ekodizaina prasībām (3), salīdzinājumā ar situāciju, ja nekādi pasākumi netiktu veikti, līdz 2020. gadam ļaus gadā ietaupīt aptuveni 1 900 PJ (aptuveni 45 milj. tonnu naftas ekvivalenta) enerģijas, kas atbilst aptuveni 110 milj. tonnām CO2 emisiju.

(11)

Marķējumā norādītā informācija būtu jāiegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas un aprēķinu metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp arī metodes, kas noteiktas harmonizētajos standartos, kurus Eiropas standartizācijas iestādes pieņēmušas pēc Komisijas lūguma un saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā (4), nolūkā noteikt ekodizaina standartus.

(12)

Šajā regulā būtu jānosaka telpu sildītāju un kombinēto sildītāju etiķešu vienots noformējums un saturs.

(13)

Turklāt šajā regulā būtu jānosaka prasības attiecībā uz telpu sildītāju un kombinēto sildītāju ražojuma datu lapu un tehnisko dokumentāciju.

(14)

Šajā regulā būtu jānosaka arī prasības par informāciju, kas jāsniedz saistībā ar telpu sildītāju un kombinēto sildītāju jebkāda veida tālpārdošanu un jebkādās šādu sildītāju reklāmās un tehniskajos reklāmizdevumos.

(15)

Papildus autonomu telpu sildītāju un kombinēto sildītāju etiķetēm un datu lapām, kas noteiktas šajā regulā, komplekta etiķetei un datu lapai, kas pamatojas uz piegādātāju sniegtām ražojumu datu lapām, vajadzētu nodrošināt, lai galalietotājiem ir vienkārši piekļūt informācijai par tādu sildītāju komplektu energoefektivitāti, kas komplektēti ar saules enerģijas iekārtām un/vai temperatūras regulatoru. Ar šādu komplektu iespējams sasniegt pašu efektīvāko – A+++ — klasi.

(16)

Ir lietderīgi noteikt, ka šīs regulas noteikumus pārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā noteiktas prasības par to, kā jānorāda energomarķējums un jāsniedz papildu informācija par ražojumu attiecībā uz telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem ar nominālo siltuma jaudu ≤ 70 kW, komplektiem, kas sastāv no telpu sildītāja ar jaudu ≤ 70 kW, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas, un komplektiem, kas sastāv no kombinētā sildītāja ar jaudu ≤ 70 kW, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas.

2.   Šo regulu nepiemēro:

(a)

sildītājiem, kas īpaši projektēti ekspluatācijai ar gāzveida vai šķidro kurināmo, kas galvenokārt ražots no biomasas;

(b)

sildītājiem, kuros izmanto cieto kurināmo;

(c)

sildītājiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (5);

(d)

sildītājiem, kas siltumu ražo tikai karsta dzeramā un saimniecības ūdens sagatavošanai;

(e)

sildītājiem, ar kuriem silda un piegādā gāzveida siltumpārneses līdzekļus, piemēram, tvaiku vai gaisu;

(f)

koģenerācijas telpu sildītājiem ar maksimālo elektrisko jaudu 50 kW vai lielāku.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/EK 2. pantā noteiktajām šajā regulā izmanto šādas definīcijas.

(1)

“Sildītājs” ir telpu sildītājs vai kombinētais sildītājs.

(2)

“Telpu sildītājs” ir ierīce, kas:

(a)

nodrošina siltumu centrālajai ūdens apkures sistēmai, lai noslēgtās telpās, piemēram, ēkā, mājoklī vai istabā tiktu sasniegts un uzturēts vēlamais iekštelpu temperatūras līmenis; un

(b)

ir aprīkota ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem;

(3)

“Kombinētais sildītājs” ir telpu sildītājs, kas paredzēts arī dzeramā ūdens vai saimniecības ūdens sasildīšanai līdz noteiktai temperatūrai, noteiktā daudzumā un ar noteiktu caurplūdi noteiktos intervālos, un ir pieslēgts ārējam dzeramā vai saimniecības ūdens avotam.

(4)

“Centrālā ūdens apkures sistēma” ir sistēma, kurā centralizēti ģenerēta siltuma nogādāšanai uz apkures ierīcēm ēku telpu vai to daļu apsildei kā siltumnesēju izmanto ūdeni.

(5)

“Siltumģenerators” ir sildītāja daļa, kas ražo siltumu vienā vai vairākos šādos procesos:

(a)

fosilā kurināmā un/vai biomasas kurināmā sadedzināšana;

(b)

Džoula efekta izmantošana elektriskās pretestības sildelementos;

(c)

apkārtējās vides siltuma uztveršana no gaisa, ūdens vai zemes un/vai siltuma zudumu uztveršana.

(6)

“Nominālā siltuma jauda” (Prated) ir sildītājam deklarētā siltuma jauda, kad tas nodrošina telpu apsildi un, attiecīgos gadījumos, ūdens uzsildīšanu nominālos standartapstākļos, izteikta kW; siltumsūkņa telpu sildītājiem un siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem nominālie standartapstākļi, lai noteiktu nominālo siltuma jaudu, ir aprēķina references apstākļi, kas noteikti VII pielikuma 10. tabulā.

(7)

“Nominālie standartapstākļi” ir sildītāju ekspluatācijas apstākļi vidējos klimatiskos apstākļos, kuros nosaka to nominālo siltuma jaudu, telpu apsildes sezonas energoefektivitāti, ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti un akustiskās jaudas līmeni.

(8)

“Biomasa” ir lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un saistītās nozarēs, tostarp zivsaimniecībā un akvakultūrā, iegūtu bioloģiskas izcelsmes produktu, atkritumu un nogulšņu bioloģiski noārdāmā daļa (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī rūpniecisko un sadzīves atkritumu bioloģiski noārdāmā daļa.

(9)

“Biomasas kurināmais” ir no biomasas iegūts gāzveida vai šķidrais kurināmais.

(10)

“Fosilais kurināmais” ir fosilas izcelsmes gāzveida vai šķidrais kurināmais.

(11)

“Koģenerācijas telpu sildītājs” ir telpu sildītājs, kas vienā procesā vienlaicīgi ģenerē siltumu un elektroenerģiju.

(12)

“Temperatūras regulators” ir aprīkojums, ar kura palīdzību galalietotājs var iestatīt telpu vēlamās temperatūras vērtības un laika režīmu un kas nosūta attiecīgus datus uz sildītāja saskarni, piemēram, centrālo procesoru, tādējādi palīdzot regulēt temperatūru telpā(-s).

(13)

“Saules enerģijas iekārta” ir tikai saules enerģiju izmantojoša sistēma, saules kolektors, saules enerģijas karstā ūdens tvertne vai sūknis kolektora kontūrā, ikkatru no kuriem laiž tirgū atsevišķi;

(14)

“Tikai saules enerģiju izmantojoša sistēma” ir ierīce, kas aprīkota ar vienu vai vairākiem saules kolektoriem un saules enerģijas karstā ūdens tvertnēm un, iespējams, sūkņiem kolektora kontūrā un citām daļām, un ko laiž tirgū kā vienu iekārtu, un kas nav aprīkota ar siltumģeneratoriem, izņemot, iespējams, ar vienu vai vairākiem iegremdējamiem rezerves sildītājiem;

(15)

„Saules kolektors” ir ierīce, kas paredzēta, lai absorbētu globālo saules starojumu un lai tādējādi iegūto siltumenerģiju nodotu tam cauri plūstošam siltumnesējam;

(16)

“Karstā ūdens tvertne” ir tvertne karstā ūdens, ietverot ūdens sagatavošanai izmantotās piedevas, ūdens uzsildīšanas un/vai telpu apsildīšanas vajadzībām, kas nav aprīkota ar siltumģeneratoriem, izņemot vienu vai vairākus iegremdējamus rezerves sildītājus;

(17)

“Saules enerģijas karstā ūdens tvertne” ir karstā ūdens tvertne viena vai vairāku saules kolektoru saražotās siltumenerģijas glabāšanai.

(18)

“Iegremdējams rezerves sildītājs” ir uz Džoula efekta balstīts elektriskās pretestības sildītājs, kas ir karstā ūdens tvertnes sastāvdaļa un ģenerē siltumu tikai tad, kad netiek saņemts siltums no ārējā siltuma avota (tostarp tehniskās apkopes laikā) vai kad ārējais siltuma avots ir bojāts, vai kas ir saules enerģijas karstā ūdens tvertnes sastāvdaļa un nodrošina siltumu, kad saules enerģijas siltuma avota radītais siltums nav pietiekams, lai nodrošinātu nepieciešamo komforta līmeni.

(19)

“Telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekts” ir galalietotājam piedāvāts komplekts, kas sastāv no viena vai vairākiem telpu sildītājiem apvienojumā ar vienu vai vairākiem temperatūras regulatoriem un/vai vienu vai vairākām saules enerģijas iekārtām.

(20)

“Kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekts” ir galalietotājam piedāvāts komplekts, kas sastāv no viena vai vairākiem kombinētajiem sildītājiem apvienojumā ar vienu vai vairākiem temperatūras regulatoriem un/vai vienu vai vairākām saules enerģijas iekārtām.

(21)

“Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte” (ηs ) ir % izteikta attiecība starp telpu apsildes pieprasījumu noteiktai apsildes sezonai, ko nodrošina telpu sildītājs, kombinētais sildītājs, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekts vai kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekts, un gada enerģijas patēriņu, kas nepieciešams šī pieprasījuma apmierināšanai.

(22)

“Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte” (ηwh ) ir % izteikta attiecība starp dzeramā vai saimniecības ūdens lietderīgo enerģiju, ko nodrošina kombinētais sildītājs vai kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekts, un enerģiju, kas nepieciešama tās ģenerēšanai.

(23)

"Akustiskās jaudas līmenis" (LWA ) ir dB izteikts A-izsvarotais akustiskās jaudas līmenis telpās un/vai ārpus telpām.

II līdz IX pielikumam papildu definīcijas ir noteiktas I pielikumā.

3. pants

Piegādātāju pienākumi un termiņi

1.   No 2015. gada 26. septembra piegādātāji, kas laiž tirgū un/vai uzstāda telpu sildītājus, ieskaitot telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektus, nodrošina, ka:

(a)

katram telpu sildītājam, kas atbilst telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. punktā, tiek nodrošināta drukāta etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1.1. punktā noteiktajam. siltumsūkņa telpu sildītājiem drukāto etiķeti ievieto vismaz siltumģeneratora iepakojumā; telpu sildītājiem, ko paredzēts izmantot telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektā, katram telpu sildītājam pievieno otru etiķeti, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 3. punktā noteiktajam;

(b)

katram telpu sildītājam tiek nodrošināta ražojuma datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 1. punktā; siltumsūkņa telpu sildītājiem ražojuma datu lapu nodrošina siltumģeneratoram; telpu sildītājiem, ko paredzēts izmantot telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektā, nodrošina vēl vienu datu lapu, kā noteikts IV pielikuma 5. punktā;

(c)

pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek sniegta V panta 1. punktā noteiktā tehniskā dokumentācija;

(d)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu telpu sildītāja modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos;

(e)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu telpu sildītāju un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos.

No 2019. gada 26. septembra katram telpu sildītājam, kurs atbilst telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. punktā, nodrošina drukātu etiķeti, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1.2. punktā noteiktajam; siltumsūkņa telpu sildītājiem drukāto etiķeti ievieto vismaz siltumģeneratora iepakojumā.

2.   No 2015. gada 26. septembra piegādātāji, kas laiž tirgū un/vai uzstāda kombinētos sildītājus, ieskaitot kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektus, nodrošina, ka:

(a)

katram kombinētajam sildītājam, kas atbilst telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasēm un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. un 2. punktā, tiek nodrošināta drukāta etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 2.1. punktā noteiktajam. siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem drukāto etiķeti ievieto vismaz siltumģeneratora iepakojumā; kombinētajiem sildītājiem, ko paredzēts izmantot telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektā, katram kombinētajam sildītājam pievieno otru etiķeti, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 4. punktā noteiktajam;

(b)

katram kombinētajam sildītājam tiek nodrošināta ražojuma datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 2. punktā. siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem ražojuma datu lapu ievieto vismaz siltumģeneratora iepakojumā; kombinētajiem sildītājiem, ko paredzēts izmantot telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektā, pievieno otru etiķeti, kuras formāts un informācijas saturs atbilst IV pielikuma 6. punktā noteiktajam;

(c)

pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek sniegta V panta 2. punktā noteiktā tehniskā dokumentācija;

(d)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu kombinētā sildītāja modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos;

(e)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu kombinētā sildītāja modeli un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos.

No 2019. gada 26. septembra katram kombinētajam sildītājam, kurš atbilst telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasēm un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. un 2. punktā, nodrošina drukātu etiķeti, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 2.2. punktā noteiktajam; siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem drukāto etiķeti ievieto vismaz siltumģeneratora iepakojumā.

3.   No 2015. gada 26. septembra piegādātāji, kas temperatūras regulatorus laiž tirgū un/vai uzstāda, nodrošina, ka:

(a)

tiek nodrošināta ražojuma datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 3. punktā;

(b)

pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek sniegta V panta 3. punktā noteiktā tehniskā dokumentācija.

4.   No 2015. gada 26. septembra piegādātāji, kas saules enerģijas iekārtas laiž tirgū un/vai uzstāda, nodrošina, ka:

(a)

tiek nodrošināta ražojuma datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 4. punktā;

(b)

pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek sniegta V panta 4. punktā noteiktā tehniskā dokumentācija.

5.   No 2015. gada 26. septembra piegādātāji, kas telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektus laiž tirgū un/vai uzstāda, nodrošina, ka:

(a)

katram telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektam, kas atbilst telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. punktā, tiek nodrošināta drukāta etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 3. punktā noteiktajam.

(b)

katram telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektam tiek nodrošināta ražojuma datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 5. punktā.

(c)

pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek sniegta V pielikuma 5. punktā noteiktā tehniskā dokumentācija;

(d)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos;

(e)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta modeli un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos.

6.   No 2015. gada 26. septembra piegādātāji, kas kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektus laiž tirgū un/vai uzstāda, nodrošina, ka:

(a)

katram kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektam, kas atbilst telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasēm un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. un 2. punktā, tiek nodrošināta drukāta etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 4. punktā noteiktajam.

(b)

katram kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektam tiek nodrošināta ražojuma datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 6. punktā.

(c)

pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek sniegta V pielikuma 6. punktā noteiktā tehniskā dokumentācija;

(d)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos;

(e)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta modeli un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos.

4. pants

Izplatītāju pienākumi

1.   Telpu sildītāju izplatītāji nodrošina, ka:

(a)

tirdzniecības vietā katram telpu sildītājam ārpusē uz priekšējās virsmas labi redzamā vietā ir piestiprināta etiķete, ko saskaņā ar 3. panta 1. punktu nodrošina piegādātāji, kā noteikts III pielikuma 1. punktā;

(b)

telpu sildītāju, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto telpu sildītāju, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikuma 1. punktu;

(c)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu telpu sildītāja modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos;

(d)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu telpu sildītāju un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos.

2.   Kombinēto sildītāju izplatītāji nodrošina, ka:

(a)

tirdzniecības vietā katram kombinētajam sildītājam ārpusē uz priekšējās virsmas labi redzamā vietā ir piestiprināta etiķete, ko saskaņā ar 3. panta 2. punktu nodrošina piegādātāji, kā noteikts III pielikuma 2. punktā;

(b)

kombinētos sildītājus, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto kombinēto sildītāju, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu;

(c)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu kombinētā sildītāja modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos;

(d)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu kombinētā sildītāja modeli un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos.

3.   Telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu izplatītāji, pamatojoties uz etiķeti un datu lapām, ko piegādātāji snieguši saskaņā ar 3. panta 1. punktu, 3. panta 3. punktu, 3. panta 4. punktu un 3. panta 5. punktu nodrošina, ka

(a)

visos konkrēta komplekta piedāvājumos ir iekļauta telpu apsildes sezonas energoefektivitāte un telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase šim komplektam vidējos, aukstākos vai siltākos klimatiskajos apstākļos pēc vajadzības, šajā nolūkā komplektam pievienojot etiķeti, kas noteikta III pielikuma 3. punktā, un nodrošinot datu lapu, kā noteikts IV pielikuma 5. punktā, kas attiecīgi aizpildīta atbilstoši minētā komplekta raksturlielumiem;

(b)

telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikuma 3. punktu;

(c)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos;

(d)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta modeli un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos.

4.   Kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu izplatītāji, pamatojoties uz etiķeti un datu lapām, ko piegādātāji snieguši saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 3. panta 3. punktu, 3. panta 4. punktu un 3. panta 6. punktu nodrošina, ka

(a)

visos konkrēta kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta piedāvājumos ir iekļauta telpu apsildes sezonas energoefektivitāte, ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte, telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase šim komplektam vidējos, aukstākos vai siltākos klimatiskajos apstākļos pēc vajadzības, šajā nolūkā komplektam pievienojot etiķeti, kas noteikta III pielikuma 4. punktā, un nodrošinot datu lapu, kā noteikts IV pielikuma 6. punktā, kas attiecīgi aizpildīta atbilstoši minētā komplekta raksturlielumiem;

(b)

kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikuma 4. punktu;

(c)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos;

(d)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta modeli un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi šim modelim vidējos klimatiskajos apstākļos.

5. pants

Mērījumu un aprēķinu metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas un aprēķinu metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, kā noteikts VII pielikumā.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Novērtējot sildītājiem deklarēto telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi, ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi, telpu apsildes sezonas energoefektivitāti, ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti un akustiskās jaudas līmeni, dalībvalstis izmanto VIII pielikumā noteikto procedūru.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Pārskatīšanā jo īpaši izvērtē, vai ir būtiski mainījusies dažāda tipa sildītāju (uz kuriem attiecas II pielikuma 1.2. un 2.2. punktā iekļautās etiķetes) tirgus daļa, vai ir iespējams un lietderīgi norādīt sildītāju efektivitāti — izņemot siltumsūkņu efektivitāti—, pamatojoties uz standartizētām apsildes sezonām, to, cik piemērotas ir III pielikuma 3. un 4. punktā un IV pielikuma 5. un 6. punktā noteiktās komplektu datu lapas un etiķetes, un to, cik lietderīgi būtu šīs regulas darbības jomā iekļaut dūmgāzu siltuma atgūšanas pasīvās ierīces.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 18. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 153, 18.06.2010., 1. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 83. lpp.

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 136. lpp.

(4)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(5)  OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.


I PIELIKUMS

II līdz VIII pielikumam piemērojamās definīcijas

Regulas II līdz VIII pielikumā piemēro šādas definīcijas.

 

Ar sildītājiem saistītas definīcijas

(1)

“Telpu apsildes katls”, IV pielikuma 1. līdz 4. attēlā saukts par „katlu”, ir telpu sildītājs, kas ģenerē siltumu, sadedzinot fosilo kurināmo un/vai biomasas kurināmo un/vai izmantojot Džoula efektu elektriskās pretestības sildelementos.

(2)

“Kombinētais katls”, IV pielikuma 1. līdz 4. attēlā saukts par „katlu”, ir telpu apsildes katls, kas paredzēts arī dzeramā ūdens vai saimniecības ūdens uzsildīšanai līdz noteiktiem temperatūras līmeņiem, noteiktā daudzumā un ar noteiktu caurplūdi noteiktu intervālu laikā, un ir pieslēgts ārējam dzeramā vai saimniecības ūdens avotam.

(3)

“Siltumsūkņa telpu sildītājs”, IV pielikuma 1. līdz 3. attēlā saukts par “siltumsūkni”, ir telpu sildītājs, kas siltuma ģenerēšanai izmanto apkārtējo gaisa, ūdens vai zemes siltumu un/vai siltuma zudumus; siltumsūkņa telpu sildītājs var būt aprīkots ar vienu vai vairākiem papildu sildītājiem, kuru darbības pamatā ir Džoula efekts elektriskās pretestības sildelementos vai fosilā un/vai biomasas kurināmā sadedzināšana.

(4)

“Siltumsūkņa kombinētais sildītājs”, IV pielikuma 1. līdz 3. attēlā saukts par „siltumsūkni”, ir siltumsūkņa telpu sildītājs, kas paredzēts arī dzeramā ūdens vai saimniecības ūdens uzsildīšanai līdz noteiktiem temperatūras līmeņiem, noteiktā daudzumā un ar noteiktu caurplūdi noteiktu intervālu laikā, un ir pieslēgts ārējam dzeramā vai saimniecības ūdens avotam.

(5)

“Papildu sildītājs” ir nepreferenciāls sildītājs, kas ģenerē siltumu gadījumos, kad siltuma pieprasījums ir lielāks nekā preferenciālā sildītāja nominālā siltuma jauda.

(6)

“Papildu sildītāja nominālā siltuma jauda” (Psup) ir papildu sildītājam deklarētā siltuma jauda, izteikta kW, kad tas nodrošina telpu apsildi un, attiecīgos gadījumos, ūdens uzsildīšanu nominālajos standartapstākļos; ja papildu sildītājs ir siltumsūkņa telpu sildītājs vai siltumsūkņa kombinētais sildītājs, nominālie standartapstākļi papildu sildītāja nominālās siltuma jaudas noteikšanai ir ārgaisa temperatūra Tj = + 7 °C.

(7)

“Ārgaisa temperatūra” (Tj) ir ar sauso termometru mērīta āra gaisa temperatūra ārpus telpām, kas izteikta Celsija grādos;

(8)

“Gada enerģijas patēriņš” (QHE ) ir enerģija, ko sildītājs patērē gada laikā, lai segtu references gada sildīšanas slodzi noteiktajai apsildes sezonai, kas izteikts gala enerģijas kWh un/vai augstākās siltumspējas GJ.

(9)

"Gaidstāves režīms" ir stāvoklis, kad sildītājs ir pieslēgts elektrotīklam, ir atkarīgs no enerģijas, kas saņemta caur elektrotīklu, lai darbotos, kā paredzēts, un nodrošina tikai šādas funkcijas, kas var ilgt nenoteiktu laiku: reaktivācijas funkcija vai reaktivācijas funkcija un tikai norāde uz iespējotu reaktivācijas funkciju, un/vai informācijas vai statusa rādījums.

(10)

“Jauda gaidstāves režīmā” (PSB ) ir kW izteikts sildītāja elektriskās jaudas patēriņš, kad tas atrodas gaidstāves režīmā.

(11)

„Pārrēķina koeficients” (CC) ir koeficients, kas atspoguļo aplēstos 40 % no vidējās ES elektroenerģijas ražošanas efektivitātes, kurš minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/27/EK (1);pārrēķina koeficients ir CC = 2,5.

(12)

„Augstākā siltumspēja” (GCV) ir kopējais siltuma daudzums, kas izdalās, vienai kurināmā vienībai pilnībā sadegot skābeklī un sadegšanas produktiem atdziestot līdz apkārtējās vides temperatūrai; šis siltuma daudzums ietver arī kurināmajā esošā ūdens tvaiku kondensācijas siltumu un kurināmajā esošā ūdeņraža sadegšanas procesā radušos ūdens tvaiku kondensācijas siltumu.

 

Definīcijas, kas attiecas uz telpu apsildes katliem, kombinētajiem katliem un koģenerācijas telpu sildītājiem

(13)

“Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte darba režīmā” (ηson ) ir:

kurināmā telpu apsildes katliem un kurināmā kombinētajiem katliem – vidējā svērtā vērtība lietderības koeficientam pie nominālās siltuma jaudas un lietderības koeficientam pie 30 % no nominālās siltuma jaudas, izteikta %;

elektriskiem telpu apsildes katliem un elektriskiem kombinētajiem katliem – % izteikts lietderības koeficients pie nominālās siltuma jaudas;

koģenerācijas telpu sildītājiem, kas nav aprīkoti ar papildu sildītājiem – % izteikts lietderības koeficients pie nominālās siltuma jaudas;

koģenerācijas telpu sildītājiem, kas aprīkoti ar papildu sildītājiem – vidējā svērtā vērtība lietderības koeficientam pie nominālās siltuma jaudas, kad papildu sildītājs ir izslēgts, un lietderības koeficientam pie nominālās siltuma jaudas, kad papildu sildītājs ir ieslēgts, izteikta %.

(14)

“Lietderības koeficients” (η) ir % izteikta attiecība starp lietderīgo siltuma jaudu un kopējo jaudu, kas pievadīta telpu apsildes katlam, kombinētajam katlam vai koģenerācijas telpu sildītājam, kopējo pievadīto jaudu izsakot GCV izteiksmē un/vai kā ar CC reizinātu gala enerģiju.

(15)

“Lietderīgā siltuma jauda” (P) ir kW izteikta telpu apsildes katla, kombinētā katla vai koģenerācijas telpu sildītāja jauda, kas tiek nodota siltumnesējam.

(16)

“Elektriskā efektivitāte” (ηel ) ir % izteikta attiecība starp saražoto elektroenerģiju un kopējo enerģiju, kas pievadīta koģenerācijas telpu sildītājam, kopējo pievadīto enerģiju izsakot ar augstāko siltumspēju un/vai kā ar CC reizinātu gala enerģiju.

(17)

“Aizdedzes degļa enerģijas patēriņš” (Pign ) ir enerģijas patēriņš deglim, ar ko paredzēts aizdedzināt galveno degli, izteikts augstākās siltumspējas W.

(18)

“Kondensācijas katls” ir telpu apsildes katls vai kombinētais katls, kurā normālos ekspluatācijas apstākļos un pie noteiktām ekspluatācijas ūdens temperatūrām sadegšanas produktos esošais ūdens tvaiks tiek daļēji kondensēts, lai izmantotu šī ūdens tvaika latento siltumu apsildes vajadzībām.

(19)

“Papildu elektroenerģijas patēriņš” ir kWh gala enerģijas izteiksmē izteikta gadā patērētā elektroenerģija, kas nepieciešama, lai paredzētajā veidā darbinātu telpu apsildes katlu, kombinēto katlu vai koģenerācijas telpu sildītāju, ko aprēķina, izmantojot elektroenerģijas patēriņu pie pilnas slodzes (elmax), daļējas slodzes (elmin), gaidstāves režīmā un atbilstošās ekspluatācijas stundas katrā režīmā.

(20)

“Gaidstāves siltuma zudumi” (Pstby ) ir kW izteikta siltuma zudumu slodze telpu apsildes katlam, kombinētajam katlam vai koģenerācijas telpu sildītājam ekspluatācijas režīmā, kad nav siltuma patēriņa.

 

Definīcijas, kas attiecas uz siltumsūkņa telpu sildītājiem un siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem

(21)

“Īpatnējais lietderības koeficients” (COPrated ) vai “īpatnējais primārās enerģijas patēriņa rādītājs” (PERrated ) apsildei, ko nodrošina nominālajos standartapstākļos, ir kW izteikta deklarētā siltuma jauda, kura dalīta ar pievadīto jaudu, kas izteikta kW kā augstākā siltumspēja un/vai gala enerģija un reizināta ar pārveidošanas koeficientu.

(22)

“Aprēķina references apstākļi” ir aprēķina references temperatūras, maksimālās bivalentās temperatūras un maksimālās ekspluatācijas robežtemperatūras kombinācija, kā noteikts VII pielikuma 10. tabulā.

(23)

„Aprēķina references temperatūra” (Tdesignh) ir Celsija grādos izteikta ārgaisa temperatūra saskaņā ar VII pielikuma 10. tabulu, pie kuras daļējās slodzes koeficients ir 1.

(24)

“Daļējās slodzes koeficients” (pl(Tj)) ir ārgaisa temperatūra, no kuras atņemti 16 °C, dalīta ar aprēķina references temperatūru, no kuras atņemti 16 °C.

(25)

„Apsildes sezona” ir ekspluatācijas apstākļu kopums vidējiem, aukstākiem un siltākiem klimatiskajiem apstākļiem, kur katram binam tiek dota kombinācija ārgaisa temperatūrām un stundu skaitam, kurās šīs temperatūras ir katrā periodā.

(26)

“Bins” (binj ) ir ārgaisa temperatūras un binstundu kombinācija, kā noteikts VII pielikuma 12. tabulā.

(27)

“Binstundas” (Hj) ir stundu skaits apsildes sezonā, izteikts kā stundas gadā, kurās ārgaisa temperatūra katram binam atbilst VII pielikuma 12. tabulā noteiktajai.

(28)

“Daļēja sildīšanas slodze” (Ph(Tj)) ir kW izteikta sildīšanas slodze pie konkrētas ārgaisa temperatūras, ko aprēķina, reizinot aprēķina slodzi ar daļējās slodzes koeficientu.

(29)

„Sezonas lietderības koeficients” (SCOP) vai „sezonas primārās enerģijas patēriņa rādītājs” (SPER) ir siltumsūkņa telpu sildītāja vai siltumsūkņa kombinētā sildītāja, kas izmanto elektroenerģiju, kopējais lietderības koeficients, vai tāda siltumsūkņa telpu sildītāja vai siltumsūkņa kombinētā sildītāja, kas izmanto kurināmo, vispārējā primārās enerģijas patēriņa rādītājs, kurš raksturo noteikto apsildes sezonu un ko aprēķina, references gada sildīšanas pieprasījumu dalot ar gada enerģijas patēriņu.

(30)

“References gada sildīšanas pieprasījums” (QH ) ir kWh izteikts references sildīšanas pieprasījums noteiktai apsildes sezonai, kura jāizmanto SCOP vai SPER aprēķinam, un to aprēķina, reizinot aprēķina sildīšanas slodzi un gada ekvivalento darba stundu skaitu.

(31)

“Gada darba stundu ekvivalents” (HHE ) ir stundās (h) izteikts pieņemtais stundu skaits gadā, kad siltumsūkņa telpu sildītājam vai siltumsūkņa kombinētajam sildītājam ir jāsedz aprēķina sildīšanas pieprasījums, lai nodrošinātu references gada siltumenerģijas pieprasījumu.

(32)

“Darba režīma lietderības koeficients” (SCOPon ) vai “darba režīma primārās enerģijas patēriņa rādītājs” (SPERon ) attiecīgajai apsildes sezonai ir siltumsūkņa telpu sildītāja vai siltumsūkņa kombinētā sildītāja, kas izmanto elektroenerģiju, vidējais lietderības koeficients darba režīmā, vai siltumsūkņa telpu sildītāja vai siltumsūkņa kombinētā sildītāja, kas izmanto kurināmo, vidējais primārās enerģijas patēriņa rādītājs darba režīmā.

(33)

„Papildu sildīšanas jauda” (sup(Tj)) ir kW izteikta papildu sildītāja nominālā siltuma jauda Psup, kas papildina deklarēto sildīšanas jaudu, lai nodrošinātu daļējo sildīšanas slodzi, ja deklarētā sildīšanas jauda ir mazāka nekā daļējā sildīšanas slodze.

(34)

„Bina lietderības koeficients” (COPbin(Tj)) vai “bina primārās enerģijas patēriņa rādītājs” (PERbin(Tj)) ir siltumsūkņa telpu sildītāja vai siltumsūkņa kombinētā sildītāja, kas izmanto elektroenerģiju, lietderības koeficients vai siltumsūkņa telpu sildītāja vai siltumsūkņa kombinētā sildītāja, kas izmanto kurināmo, primārās enerģijas patēriņa rādītājs katram binam sezonā, un specificētajiem biniem to iegūst no daļējās sildīšanas slodzes, deklarētās sildīšanas jaudas un deklarētā lietderības koeficienta, bet pārējiem biniem aprēķina ar interpolācijas vai ekstrapolācijas palīdzību, ja nepieciešams, korekcijai izmantojot pazeminājuma koeficientu.

(35)

„Deklarētā sildīšanas jauda” (Pdh(Tj)) ir kW izteikta siltumsūkņa telpu sildītāja vai siltumsūkņa kombinētā sildītāja sildīšanas jauda, ko tas spēj nodrošināt pie kādas noteiktas ārgaisa temperatūras.

(36)

„Jaudas regulēšana” ir siltumsūkņa telpu sildītāja vai siltumsūkņa kombinētā sildītāja spēja mainīt jaudu, mainot caurplūdi vismaz vienam no šķidrumiem, kas nepieciešami dzesēšanas cikla īstenošanai; norāda, ka jauda ir „fiksēta”, ja caurplūdi nevar mainīt, vai „maināma”, ja caurplūdi maina vai variē ar diviem vai vairākiem iestatījumiem.

(37)

„Aprēķina slodze sildīšanai” (Pdesignh) ir kW izteikta nominālā siltuma jauda (Prated) siltumsūkņa telpu sildītājam vai siltumsūkņa kombinētajam sildītājam pie aprēķina references temperatūras, kad aprēķina slodze sildīšanai ir vienāda ar daļējo sildīšanas slodzi pie ārgaisa temperatūras, kas ir vienāda ar aprēķina references temperatūru.

(38)

“Deklarētais lietderības koeficients” (COPd(Tj)) vai „deklarētais primārās enerģijas patēriņa rādītājs” (PERd(Tj)) ir lietderības koeficients vai primārās enerģijas patēriņa rādītājs ierobežotam skaitam konkrētu binu.

(39)

„Bivalentā temperatūra” (Tbiv) ir Celsija grādos izteikta ārgaisa temperatūra, ko piegādātājs deklarējis sildīšanas režīmam, pie kuras deklarētā sildīšanas jauda ir vienāda ar daļējo sildīšanas slodzi un, kurai pazeminoties, deklarētā sildīšanas jauda jāpapildina ar papildu jaudu sildīšanai, lai segtu daļējo sildīšanas slodzi.

(40)

“Darba režīma robežtemperatūra” (TOL) ir Celsija grādos izteikta ārgaisa temperatūra, ko ražotājs deklarējis sildīšanai, zem kuras gaiss-ūdens tipa siltumsūkņa telpu sildītājs vai siltumsūkņa kombinētais sildītājs nespēj nodrošināt nekādu sildīšanas jaudu, un deklarētā sildīšanas jauda ir vienāda ar nulli.

(41)

“Ūdens uzsildīšanas darba režīma robežtemperatūra” (WTOL) ir Celsija grādos izteikta izejošā ūdens temperatūra, ko ražotājs deklarējis sildīšanai, virs kuras siltumsūkņa telpu sildītājs vai siltumsūkņa kombinētais sildītājs nespēs nodrošināt nekādu sildīšanas jaudu, un deklarētā sildīšanas jauda ir vienāda ar nulli.

(42)

„Cikliskā intervāla jauda sildīšanai” (Pcych) ir kW izteikta integrētā sildīšanas jauda sildīšanas cikliskā testa intervālā.

(43)

„Cikliskā intervāla efektivitāte” (COPcyc vai PERcyc) ir vidējais lietderības koeficients vai vidējais primārās enerģijas patēriņa rādītājs ciklisko testu intervālā, ko aprēķina kā kWh izteiktu integrēto sildīšanas jaudu šajā intervālā, dalītu ar integrēto pievadīto enerģiju tajā pašā intervālā un reizinātu ar CC, rezultātu izsakot to augstākās siltumspējas kWh un/vai gala enerģijas kWh.

(44)

„Pazeminājuma koeficients” (Cdh) ir siltumsūkņa telpu sildītāja vai siltumsūkņa kombinētā sildītāja cikliskā darba režīma radītā efektivitātes zuduma mērs; ja Cdh nenosaka, izmantojot mērījumus, tad standarta pazeminājuma koeficients ir Cdh = 0,9.

(45)

„Darba režīms” ir stāvoklis, kas atbilst apsildes slodzes stundu skaitam noslēgtai telpai un aktivētai apsildes funkcijai; šis stāvoklis var nozīmēt siltumsūkņa telpu sildītāja vai siltumsūkņa kombinētā sildītāja ciklisku ieslēgšanos/izslēgšanos, lai sasniegtu vai uzturētu nepieciešamo gaida temperatūru telpās.

(46)

„Izslēgts režīms” ir stāvoklis, kurā siltumsūkņa telpu sildītājs vai siltumsūkņa kombinētais sildītājs ir pieslēgts elektrotīklam un neveic nekādas funkcijas, tostarp stāvokļi, kuros tiek nodrošināta tikai izslēgta režīma stāvokļa indikācija, un stāvokļi, kad tiek nodrošināta tikai funkcionalitāte, kas vajadzīga, lai nodrošinātu elektromagnētisko saderību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/108/EK (2).

(47)

„Izslēgta termostata režīms” ir stāvoklis, kas atbilst darba stundām bez sildīšanas slodzes un ar aktivētu sildīšanas funkciju, kad sildīšanas funkcija ir ieslēgta, bet siltumsūkņa telpu sildītājs vai siltumsūkņa kombinētais sildītājs nedarbojas; ciklisku ieslēgšanos/izslēgšanos darba režīmā neizskata par izslēgta termostata režīmu.

(48)

“Kartera sildītāja režīms” ir stāvoklis, kad tiek aktivēta sildīšanas iekārta, lai novērstu aukstumaģenta nonākšanu kompresorā un tādējādi kompresora palaišanas brīdī samazinātu aukstumaģenta koncentrāciju kompresora eļļā.

(49)

“Jauda izslēgtā režīmā” (POFF ) ir kW izteikta siltumsūkņa telpu sildītāja vai siltumsūkņa kombinētā sildītāja jauda, kad tas atrodas izslēgtā režīmā.

(50)

“Jauda izslēgta termostata režīmā” (PTO ) ir kW izteikta siltumsūkņa telpu sildītāja vai siltumsūkņa kombinētā sildītāja jauda, kad tas atrodas izslēgta termostata režīmā.

(51)

“Jauda kartera sildītāja režīmā” (PCK ) ir kW izteikta siltumsūkņa telpu sildītāja vai siltumsūkņa kombinētā sildītāja jauda, kad tas atrodas kartera sildītāja režīmā.

(52)

“Zemas temperatūras diapazona siltumsūknis” ir siltumsūkņa telpu sildītājs, kas ir īpaši paredzēts izmantošanai zemas temperatūras diapazonā un kas nevar nodrošināt apsildes ūdeni ar izejas temperatūru 52 °C, ja ieejas sausā (mitrā) termometra temperatūra ir – 7 °C (– 8 °C) aprēķina references apstākļos vidējam klimatam.

(53)

„Izmantošana zemas temperatūras diapazonā” ir izmantošana apstākļos, kad siltumsūkņa telpu sildītājs nodrošina tam deklarēto sildīšanas jaudu pie iekštelpu siltummaiņa turpgaitas temperatūras 35 °C.

(54)

„Izmantošana vidējas temperatūras diapazonā” ir izmantošana apstākļos, kad siltumsūkņa telpu sildītājs vai kombinētais siltumsūkņa telpu sildītājs nodrošina deklarēto siltuma jaudu pie iekštelpu siltummaiņa turpgaitas temperatūras 55 °C.

 

Definīcijas, kas attiecas uz ūdens uzsildīšanu kombinētajos sildītājos

(55)

“Slodzes profils” ir attiecīga ūdens ņemšanas secība, kā noteikts VII pielikuma 15. tabulā; katrs kombinētais atbilst vismaz vienam slodzes profilam.

(56)

“Ūdens ņemšana” ir noteikta lietderīgās ūdens caurplūdes, lietderīgās ūdens temperatūras, lietderīgās enerģijas un maksimālās temperatūras kombinācija, kā noteikts VII pielikuma 15. tabulā.

(57)

“Lietderīgā ūdens caurplūde” (f) ir minimālā caurplūde, ko izsaka litros minūtē, ar ko karstais ūdens atdod references enerģiju, kā norādīts VII pielikuma 15. tabulā.

(58)

“Lietderīgā ūdens temperatūra” (Tm ) ir Celsija grādos izteikta ūdens temperatūra, pie kuras karstais ūdens sāk atdot references enerģiju, kā noteikts VII pielikuma 15. tabulā.

(59)

“Lietderīgā enerģija” (Qtap ) ir kWh izteikta karstā ūdens enerģija, ko nodrošina temperatūrā, kas vienāda ar vai lielāka par lietderīgo ūdens temperatūru, un ar ūdens caurplūdi, kas vienāda ar vai lielāka par lietderīgo ūdens caurplūdi, kā noteikts VII pielikuma 15. tabulā.

(60)

“Karstā ūdens enerģija” ir ūdens īpatnējās siltumietilpības, pievadītā aukstā ūdens un izvadītā karstā ūdens temperatūras starpības un kopējās piegādātā karstā ūdens masas reizinājums.

(61)

“Maksimālā temperatūra” (Tp ) ir Celsija grādos izteikta minimālā ūdens temperatūra, kas jāsasniedz ūdens ņemšanas laikā, kā noteikts VII pielikuma 15. tabulā.

(62)

“References enerģija” (Qref ) ir kWh izteikta ūdens ņemšanas lietderīgās enerģijas summa konkrētā slodzes profilā, kā noteikts VII pielikuma 15. tabulā.

(63)

“Maksimālās slodzes profils” ir slodzes profils ar lielāko references enerģiju, ko kombinētais sildītājs spēj nodrošināt, vienlaikus atbilstot attiecīgā slodzes profila temperatūras un caurplūdes nosacījumiem.

(64)

“Deklarētais slodzes profils” ir slodzes profils, ko piemēro, nosakot ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti.

(65)

“Dienas elektroenerģijas patēriņš” (Qelec) ir gala enerģijas kWh izteikts elektroenerģijas patēriņš 24 secīgu stundu laikā pie deklarētā slodzes profila.

(66)

“Dienas kurināmā patēriņš” (Qfuel ) ir kurināmā patēriņš ūdens uzsildīšanai 24 secīgu stundu laikā pie deklarētā slodzes profila, izteikts augstākās siltumspējas kWh, bet VII pielikuma 5.f) punkta vajadzībām izteikts augstākās siltumspējas GJ.

(67)

“Gada elektroenerģijas patēriņš” (AEC) ir gada elektroenerģijas patēriņš kombinētajam sildītājam ūdens uzsildīšanai pie deklarētā slodzes profila un pie dotajiem klimatiskajiem apstākļiem, izteikts gala enerģijas kWh.

(68)

“Gada kurināmā patēriņš” (AFC) ir kombinētā sildītāja fosilā kurināmā un/vai biomasas kurināmā gada patēriņš ūdens uzsildīšanai pie deklarētā slodzes profila un pie dotajiem klimatiskajiem apstākļiem, izteikts augstākās siltumspējas GJ.

 

Definīcijas, kas attiecas uz saules enerģijas iekārtām

(69)

“Gada siltuma daudzums no avotiem, kas nav saules enerģija” (Qnonsol ), ir elektroenerģijas (izteikta primārās enerģijas kWh) un/vai kurināmā (izteikts augstākās siltumspējas kWh) daudzums gadā lietderīgā siltuma ražošanai kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektā, ņemot vērā siltuma daudzumu, ko gadā absorbē saules kolektors, un siltuma zudumus no saules enerģijas karstā ūdens tvertnes.

(70)

“Kolektora apertūras laukums” (Asol ), IV pielikuma 1. līdz 4. attēlā saukts par “kolektora lielumu”, ir m2 izteikts maksimālais projicētais laukums, caur kuru nekoncentrēts saules starojums nonāk kolektorā.

(71)

“Kolektora efektivitāte” (ηcol ) ir % izteikta saules kolektora efektivitāte pie 40 K temperatūras starpības starp saules kolektoru un apkārtējo gaisu un kopējās saules starojuma enerģijas 1 000 W/m2.

(72)

“Pastāvīgie zudumi” (S) ir W izteikta karstā ūdens tvertnes zudumu slodze pie noteiktas ūdens un ārgaisa temperatūras.

(73)

“Uzglabāšanas tilpums” (V), IV pielikuma 1. līdz 4. attēlā saukts par “tvertnes tilpumu”, ir litros vai m3 izteikts saules enerģijas karstā ūdens tvertnes nominālais tilpums.

(74)

“Papildu elektroenerģijas patēriņš” (Qaux ), IV pielikuma 5. attēlā saukts par “papildu elektroenerģiju”, ir saules enerģijas ūdenssildītāja vai tikai saules enerģiju izmantojošas sistēmas gada elektroenerģijas patēriņš, ko rada sūkņa jauda un jauda gaidstāves režīmā; to izsaka kā gala enerģijas kWh.

(75)

“Sūkņa jauda” (solpump) ir W izteikts nominālais elektriskās jaudas patēriņš sūknim, kas atrodas tikai saules enerģiju izmantojošas sistēmas kolektora kontūrā.

(76)

“Jauda gaidstāves režīmā” (solstandby) ir W izteikts tikai saules enerģiju izmantojošas sistēmas nominālais elektriskās jaudas patēriņš, kad sūknis un siltumģenerators nedarbojas.

 

Citas definīcijas

(77)

“Vidējie klimatiskie apstākļi”, “aukstāki klimatiskie apstākļi” un “siltāki klimatiskie apstākļi” ir temperatūra un globālais saules starojums, kas raksturīgs attiecīgi Strasbūrai, Helsinkiem un Atēnām.

(78)

“Modeļa identifikators” ir parasti no burtiem un cipariem sastāvošs kods, ar kuru apzīmē konkrētu telpu sildītāja, kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora, saules enerģijas iekārtas, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta vai kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta, lai to varētu atšķirt no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi, piegādātāja nosaukumu vai izplatītāja nosaukumu.


(1)  OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 390, 31.12.2004., 24. lpp.


II PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases

1.   TELPU APSILDES SEZONAS ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASES

Telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klases sildītājam, izņemot zemas temperatūras siltumsūkņiem un siltumsūkņa telpu sildītājiem, kas paredzēti izmantošanai zemas temperatūras diapazonā, nosaka, pamatojoties uz tā telpu apsildes sezonas energoefektivitāti, kas noteikta 1. tabulā.

Telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klases zemas temperatūras siltumsūkņiem un siltumsūkņa telpu sildītājiem, kas paredzēti izmantošanai zemas temperatūras diapazonā, nosaka, pamatojoties uz tā telpu apsildes sezonas energoefektivitāti, kas noteikta 2. tabulā.

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāti sildītājam vidējos klimatiskos apstākļos aprēķina saskaņā ar VII pielikuma 3. un 4. punktu – siltumsūkņa telpu sildītājiem, siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem un zemas temperatūras siltumsūkņiem vidējos klimatiskos apstākļos.

1.   tabula.

Telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klases sildītājiem, izņemot zemas temperatūras siltumsūkņus un siltumsūkņa telpu sildītājus izmantošanai zemas temperatūras diapazonā

Telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte ηs , %

A+++

ηs ≥ 150

A++

125 ≤ ηs < 150

A+

98 ≤ ηs < 125

A

90 ≤ ηs < 98

B

82 ≤ ηs < 90

C

75 ≤ ηs < 82

D

36 ≤ ηs < 75

E

34 ≤ ηs < 36

F

30 ≤ ηs < 34

G

ηs < 30


2.   tabula.

Telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klases zemas temperatūras siltumsūkņiem un siltumsūkņa telpu sildītājiem izmantošanā zemas temperatūras diapazonā

Telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte ηs , %

A+++

ηs ≥ 175

A++

150 ≤ ηs < 175

A+

123 ≤ ηs < 150

A

115 ≤ ηs < 123

B

107 ≤ ηs < 115

C

100 ≤ ηs < 107

D

61 ≤ ηs < 100

E

59 ≤ ηs < 61

F

55 ≤ ηs < 59

G

ηs < 55

2.   ŪDENS UZSILDĪŠANAS ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASES

Ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi kombinētajam sildītājam nosaka, pamatojoties uz tā ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti, kas norādīta 3. tabulā.

Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti kombinētajam sildītājam aprēķina saskaņā ar VII pielikuma 5. punktu.

3.   tabula.

Ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klases kombinētajiem sildītājiem, iedalot kategorijās atkarībā no deklarētajiem slodzes profiliem, ηwh , (%)

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

3.   SAULES ENERĢIJAS KARSTĀ ŪDENS TVERTŅU ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASES, JA TĀS IR (DAĻA NO) SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS

Saules enerģijas karstā ūdens tvertnes energoefektivitāti, ja tā ir (daļa no) saules enerģijas iekārtas, nosaka, pamatojoties uz tās pastāvīgajiem zudumiem, kā noteikts 4. tabulā.

4.   tabula.

Saules enerģijas karstā ūdens tvertņu energoefektivitātes klases, ja tās ir (daļa no) saules enerģijas iekārtas

Energoefektivitātes klase

Pastāvīgie zudumi S (W), ja glabāšanas tilpums ir V (l)

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula


III PIELIKUMS

Etiķetes

1.   TELPU SILDĪTĀJI

1.1.   1. etiķete

1.1.1.   Telpu apsildes katli ar telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi A++ līdz G

Image

(a)

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

piegādātāja modeļa identifikators;

III.

telpu apsildes funkcija;

IV.

telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma 1. punktu; tās bultas smaile, uz kuras norādīta telpu apsildes katla telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

V.

kW izteikta nominālā siltuma jauda, kas noapaļota līdz veselam skaitlim;

VI.

akustiskās jaudas līmenis LWA telpās, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim;

(b)

Telpu apsildes katla etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 5. punktu.

1.1.2.   Koģenerācijas telpu sildītājs ar telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi A++ līdz G

Image

(a)

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

piegādātāja modeļa identifikators;

III.

telpu apsildes funkcija;

IV.

telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma 1. punktu; tās bultas smaile, uz kuras norādīta koģenerācijas telpu apsildes katla telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

V.

nominālā siltuma jauda, tostarp visu papildu sildītāju nominālā siltuma jauda, kas izteikta kW un noapaļota līdz veselam skaitlim;

VI.

akustiskās jaudas līmenis LWA telpās, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim;

VII.

elektroenerģijas ģenerēšanas papildfunkcija.

(b)

Koģenerācijas telpu sildītāju etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 6. punktu.

1.1.3.   Siltumsūkņa telpu sildītāji, izņemot zemas temperatūras siltumsūkņus, ar telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi A++ līdz G

Image

(a)

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

piegādātāja modeļa identifikators;

III.

telpu apsildes funkcija attiecīgi izmantošanai vidējas un zemas temperatūras diapazonā;

IV.

telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos izmantošanai vidējas un zemas temperatūras diapazonā, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma 1. punktu; tās bultas smaile, uz kuras norādīta siltumsūkņa telpu apsildes katla izmantošanai vidējas un zemas temperatūras diapazonā telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

V.

nominālā siltuma jauda, ietverot visu papildu sildītāju nominālo siltuma jaudu attiecīgi vidējos, aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos izmantošanai vidējas un zemas temperatūras diapazonā, izteikta kW un noapaļota līdz veselam skaitlim;

VI.

Eiropas temperatūru karte, kurā parādītas trīs indikatīvas temperatūru zonas;

VII.

akustiskās jaudas līmenis LWA telpās (attiecīgos gadījumos) un ārpus telpām, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim;

(b)

Siltumsūkņa telpu sildītāju etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 7. punktu. Ja modelim saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010 (1) ir piešķirts “ES ekomarķējums”, tad, atkāpjoties no iepriekš minētā, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

1.1.4.   Zemas temperatūras siltumsūkņi ar telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasi A++ līdz G

Image

(a)

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

piegādātāja modeļa identifikators;

III.

telpu apsildes funkcija izmantošanai zemas temperatūras diapazonā;

IV.

telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma 1. punktu; tās bultas smaile, uz kuras norādīta zemas temperatūras diapazona siltumsūkņa telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

V.

nominālā siltuma jauda, ietverot visu papildu sildītāju nominālo siltuma jaudu, vidējos, aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, izteikta kW un noapaļota līdz veselam skaitlim;

VI.

Eiropas temperatūru karte, kurā parādītas trīs indikatīvas temperatūru zonas;

VII.

akustiskās jaudas līmenis LWA telpās (attiecīgos gadījumos) un ārpus telpām, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim;

(b)

Zemas temperatūras diapazona siltumsūkņu etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 8. punktu. Ja modelim saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010 ir piešķirts “ES ekomarķējums”, tad, atkāpjoties no iepriekš minētā, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

1.2.   2. etiķete

1.2.1.   Telpu apsildes katli ar sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klasi A++ līdz D

Image

(a)

Etiķetē iekļauj šā pielikuma 1.1.1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju.

(b)

Telpu apsildes katlu etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 5. punktu.

1.2.2.   Koģenerācijas telpu sildītāji ar sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klasi A++ līdz D

Image

(a)

Etiķetē iekļauj šā pielikuma 1.1.2. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju.

(b)

Koģenerācijas telpu sildītāju etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 6. punktu.

1.2.3.   Siltumsūkņa telpu sildītāji, izņemot zemas temperatūras siltumsūkņus, ar sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klasi A+++ līdz D

Image

(a)

Etiķetē iekļauj šā pielikuma 1.1.3. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju.

(b)

Siltumsūkņa telpu sildītāju etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 7. punktu.

1.2.4.   Zemas temperatūras siltumsūkņi ar sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klasi A+++ līdz D

Image

(a)

Etiķetē iekļauj šā pielikuma 1.1.4. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju.

(b)

Zemas temperatūras siltumsūkņu etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 8. punktu.

2.   KOMBINĒTIE SILDĪTĀJI

2.1.   1. etiķete

2.1.1.   Kombinētie katli ar sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klasi A++ līdz G un ar ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi A līdz G

Image

(a)

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

piegādātāja modeļa identifikators;

III.

telpu apsildes funkcija un ūdens uzsildīšanas funkcija, kas ietver deklarēto slodzes profilu, kas apzīmēts ar attiecīgo burtu saskaņā ar VII pielikuma 15. tabulu;

IV.

sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma 1. un 2. punktu; to bultu smaile, uz kurām norādīta kombinētā katla sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

V.

kW izteikts nominālais siltumražīgums, kas noapaļots līdz veselam skaitlim;

VI.

akustiskās jaudas līmenis LWA telpās, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim;

VII.

kombinētajiem katliem, kas spēj darboties tikai maza pieprasījuma periodos, var pievienot šā pielikuma 9. d) 11) punktā minēto piktogrammu.

(b)

Kombinētā katla etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 9. punktu.

2.1.2.   Siltumsūkņa kombinētie telpu sildītāji ar sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klasi A++ līdz G un ar ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi A līdz G

Image

(a)

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

piegādātāja modeļa identifikators;

III.

telpu apsildes funkcija lietojumam vidējās temperatūras diapazonā un ūdens uzsildīšanas funkcija, kas ietver deklarēto slodzes profilu, kas apzīmēts ar attiecīgo burtu saskaņā ar VII pielikuma 15. tabulu;

IV.

sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos lietojumam vidējās temperatūras diapazonā un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos, noteikta saskaņā ar II pielikuma 1. un 2. punktu; to bultu smaile, uz kurām norādīta siltumsūkņa kombinētā sildītāja sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

V.

nominālais siltumražīgums, tai skaitā jebkura papildu sildītāja siltumražīgums, vidējos, aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, izteikts kW un noapaļots līdz veselam skaitlim;

VI.

Eiropas temperatūru karte, kurā parādītas trīs indikatīvas temperatūru zonas;

VII.

akustiskās jaudas līmenis LWA telpās (attiecīgos gadījumos) un ārā, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim;

VIII.

siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem, kas spēj darboties tikai maza pieprasījuma periodos, var pievienot šā pielikuma 10. d) 12) punktā minēto piktogrammu.

(b)

Siltumsūkņa kombinēto sildītāju etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 10. punktu.

2.2.   2. etiķete

2.2.1.   Kombinētie katli ar sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klasi A++ līdz D un ar ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi A+ līdz F

Image

a)

Etiķetē iekļauj šā pielikuma 2.1.1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju.

b)

Kombinētā katla etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 9. punktu.

2.2.2.   Siltumsūkņa kombinētie katli ar sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klasi A+++ līdz D un ar ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi A+ līdz F

Image

a)

Etiķetē iekļauj šā pielikuma 2.1.2. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju.

b)

Siltumsūkņa kombinēto sildītāju etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 10. punktu.

3.   TELPU SILDĪTĀJA, TEMPERATŪRAS REGULATORA UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS KOMPLEKTI

Etiķete telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektiem ar sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klasi A+++ līdz G

Image

a)

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

izplatītāja un/vai piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

izplatītāja un/vai piegādātāja modeļa identifikators;

III.

telpu apsildes funkcija;

IV.

telpu sildītāja sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 1. punktu;

V.

norāde par to, vai telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektā var būt iekļauts saules kolektors, karstā ūdens tvertne, temperatūras regulators un/vai papildu telpu sildītājs;

VI.

telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar IV pielikuma 5. punktu; tās bultas smaile, uz kuras norādīta telpu sildītāja, temperatūras regulatora ierīces un saules enerģijas iekārtas komplekta sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase.

b)

Telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 11. punktu. Attiecībā uz telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektiem ar sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klasi A+++ līdz D pēdējos klases apzīmējumus E līdz G energoefektivitātes skalā A+++ līdz G var nenorādīt.

4.   KOMBINĒTĀ SILDĪTĀJA, TEMPERATŪRAS REGULATORA UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS KOMPLEKTI

Etiķete kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektiem ar sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klasi A+++ līdz G

Image

a)

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

izplatītāja un/vai piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

izplatītāja un/vai piegādātāja modeļa identifikators;

III.

telpu apsildes funkcija un ūdens uzsildīšanas funkcija, kas ietver deklarēto slodzes profilu, kas apzīmēts ar attiecīgo burtu saskaņā ar VII pielikuma 15. tabulu;

IV.

kombinētā sildītāja telpu apsildes energoefektivitātes klase un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 1. un 2. punktu;

V.

norāde par to, vai kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektā var būt iekļauts saules kolektors, karstā ūdens tvertne, temperatūras regulators un/vai papildu sildītājs;

VI.

kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar IV pielikuma 6. punktu; tās bultas smaile, uz kuras norādīta kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

VII.

kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar IV pielikuma 6. punktu; tās bultas smaile, uz kuras norādīta kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase.

b)

Kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 12. punktu. Attiecībā uz kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektiem ar sezonas telpu apsildes un/vai ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasi A+++ līdz D pēdējos klases apzīmējumus E līdz G energoefektivitātes skalā A+++ līdz G var nenorādīt.

5.   Telpu apsildes katlu etiķetes dizains ir šāds:

Image

kur:

a)

etiķete ir vismaz 105 mm plata un 200 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

b)

fons ir balts;

c)

krāsu kods ir CMYK – ciāns, fuksīns, dzeltens, melns, saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X- 00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

Image

ES marķējuma ietvars: 4 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm;

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00, piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 86 mm, augstums: 17 mm;

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt, krāsa: 100 % ciāns, garums: 86 mm;

Image

Telpu apsildes funkcija:

piktogramma kā attēlā.

Image

Attiecīgi A++ līdz G un A+++ līdz D skala:

bulta: augstums: 5 mm, atstarpe: 1,3 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

septītā klase: 00-X-X-00,

astotā klase: 00-X-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

teksts: Calibri, treknraksts, 14 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā;

bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 1 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

teksts: Calibri, treknraksts, 16 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

Image

Sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase

bulta: platums: 22 mm, augstums: 12 mm, 100 % melns,

teksts: Calibri, treknraksts, 24 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

Image

Akustiskās jaudas līmenis, telpās:

piktogramma kā attēlā,

ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

vērtība "YZ": Calibri, treknraksts, 20 pt, 100 % melns,

teksts "dB" Calibri, parastais raksts, 15 pt, 100 % melns.

Image

Nominālais siltumražīgums:

ietvars: 2 pt – krāsa: 100 % ciāns — noapaļoti stūri: 3,5 mm,

vērtība "YZ": Calibri, treknraksts, 45 pt, 100 % melns,

teksts "kW": Calibri, parastais raksts, 30 pt, 100 % melns.

Image

Etiķetes ieviešanas gads un regulas numurs:

teksts: Calibri, treknraksts, 10 pt.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators:

piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 86 × 12 mm laukumā.

6.   Koģenerācijas telpu sildītāju etiķetes dizains ir šāds:

Image

kur:

a)

etiķete ir vismaz 105 mm plata un 200 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

b)

fons ir balts;

c)

krāsu kods ir CMYK – ciāns, fuksīns, dzeltens, melns, saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X- 00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

Image

ES marķējuma ietvars: 4 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm;

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00, piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 86 mm, augstums: 17 mm;

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt, krāsa: 100 % ciāns, garums: 86 mm.

Image

Telpu apsildes funkcija:

piktogramma kā attēlā.

Image

Attiecīgi A++ līdz G un A+++ līdz D skala:

bulta: augstums: 5 mm, atstarpe: 1,3 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

septītā klase: 00-X-X-00,

astotā klase: 00-X-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

teksts: Calibri, treknraksts, 14 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 1 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

teksts: Calibri, treknraksts, 16 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

Image

Sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase

bulta: platums: 22 mm, augstums: 12 mm, 100 % melna,

teksts: Calibri, treknraksts, 24 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

Image

Akustiskās jaudas līmenis, telpās:

piktogramma kā attēlā,

ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

vērtība "YZ": Calibri, treknraksts, 20 pt, 100 % melns.

teksts "dB": Calibri, parastais raksts, 15 pt, 100 % melns.

Image

Nominālais siltumražīgums:

ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

vērtība "YZ": Calibri, treknraksts, 45 pt, 100 % melns.

teksts "kW": Calibri, parastais raksts, 30 pt, 100 % melns.

Image

Elektroenerģijas funkcija:

piktogramma kā attēlā,

ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Etiķetes ieviešanas gads un regulas numurs:

teksts: Calibri, treknraksts, 10 pt.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators:

piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 86 × 12 mm laukumā.

7.   Siltumsūkņa telpu sildītāju etiķetes dizains ir šāds:

Image

kur:

a)

etiķete ir vismaz 105 mm plata un 200 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

b)

fons ir balts.

c)

krāsu kodi ir CMYK – ciāns, fuksīns, dzeltens, melns, saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X- 00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

Image

ES marķējuma ietvars: 4 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00, piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 86 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt, krāsa: 100 % ciāns, garums: 86 mm.

Image

Telpu apsildes funkcija:

piktogramma kā attēlā.

Image

Vidējas un zemas temperatūras lietojums:

Teksts "55 °C" un "35 °C": Calibri, parastais raksts, 14 pt, 100 % melns.

Image

Attiecīgi A++ līdz G un A+++ līdz D skala:

bulta: augstums: 5 mm, atstarpe: 1,3 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

septītā klase: 00-X-X-00,

astotā klase: 00-X-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

teksts: Calibri, treknraksts, 14 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 1 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

teksts: Calibri, treknraksts, 16 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

Image

Sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase

bulta: platums: 19 mm, augstums: 12 mm, 100 % melna,

teksts: Calibri, treknraksts, 24 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

Image

Akustiskās jaudas līmenis, telpās (attiecīgā gadījumā) un āra telpās:

piktogramma kā attēlā,

ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

vērtība "YZ": Calibri, treknraksts, 20 pt, 100 % melns,

teksts "dB": Calibri, parastais raksts, 15 pt, 100 % melns.

Image

Nominālais siltumražīgums:

ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

vērtības "YZ": Calibri, parastais raksts, 15 pt, 100 % melns,

teksts "kW": Calibri, parastais raksts, 15 pt, 100 % melns.

Image

Eiropas temperatūras karte un krāsu kvadrātiņi:

piktogramma kā attēlā,

krāsas:

tumši zila: 86-51-00-00,

vidēji zila: 53-08-00-00,

gaišzila: 25-00-02-00.

Image

Etiķetes ieviešanas gads un regulas numurs:

teksts: Calibri, treknraksts, 10 pt.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators:

piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 86 × 12 mm laukumā.

8.   Zemas temperatūras siltumsūkņu etiķetes dizains ir šāds:

Image

kur:

(a)

etiķete ir vismaz 105 mm plata un 200 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

(b)

fons ir balts;

(c)

krāsu kods ir CMYK - ciāns, fuksīns, dzeltens, melns, saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X- 00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

(d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

Image

ES marķējuma ietvars: 4 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00, piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 86 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt, krāsa: 100 % ciāns, garums: 86 mm.

Image

Telpu apsildes funkcija zemas temperatūras lietojumam:

piktogramma kā attēlā.

Image

Zemas temperatūras lietojums:

Teksts "35 °C": Calibri, parastais raksts, 14 pt, 100 % melns.

Image

Attiecīgi A++ līdz G un A+++ līdz D skala:

Bulta: augstums: 5 mm, atstarpe: 1,3 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

septītā klase: 00-X-X-00,

astotā klase: 00-X-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

teksts: Calibri, treknraksts, 14 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 1 mm — krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

teksts: Calibri, treknraksts, 16 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

Image

Sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase:

bulta: platums: 22 mm, augstums: 12 mm, 100 % melna,

teksts: Calibri, treknraksts, 24 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

Image

Akustiskās jaudas līmenis, telpās (attiecīgā gadījumā) un āra telpās:

piktogramma kā attēlā,

ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

vērtība "YZ": Calibri, treknraksts, 16 pt, 100 % melns,

teksts "dB": Calibri, parastais raksts, 12 pt, 100 % melns.

Image

Nominālais siltumražīgums:

ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

vērtības "XYZ": Calibri, parastais raksts, 16 pt, 100 % melns,

teksts "kW": Calibri, parastais raksts, 12 pt, 100 % melns.

Image

Eiropas temperatūras karte un krāsu kvadrātiņi:

piktogramma kā attēlā,

krāsas:

tumši zila: 86-51-00-00,

vidēji zila: 53-08-00-00,

gaišzila: 25-00-02-00.

Image

Regulas numurs un atsauces gads:

teksts: Calibri, treknraksts, 10 pt.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators:

piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 86 × 12 mm laukumā.

9.   Kombinēto katlu etiķetes dizains ir šāds:

Image

kur:

(a)

etiķete ir vismaz 105 mm plata un 200 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

(b)

fons ir balts;

(c)

krāsu kods ir CMYK – ciāns, fuksīns, dzeltens, melns, saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X- 00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

(d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

Image

ES marķējuma ietvars: 4 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00, piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 86 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt, krāsa: 100 % ciāns, garums: 86 mm.

Image

Telpu apsildes funkcija:

piktogramma kā attēlā.

Image

Ūdens uzsildīšanas funkcija:

deklarētā slodzes profila piktogramma, kā attēlots šā pielikuma 5. tabulā.

Image

Attiecīgi A++ līdz G, A+++ līdz D un A+ līdz F skala:

bulta: augstums: 5 mm, atstarpe: 1,3 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

septītā klase: 00-X-X-00,

astotā klase: 00-X-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

teksts: Calibri, treknraksts, 14 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 1 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

teksts: Calibri, treknraksts, 16 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

Image

Telpu apsildes un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klases:

bulta: platums: 14 mm, augstums: 9 mm, 100 % melna,

teksts: Calibri, treknraksts, 18 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

Image

Nominālais siltumražīgums:

ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

vērtība “XYZ”: Calibri, treknraksts, 20 pt, 100 % melns,

teksts “kW”: Calibri, parastais raksts, 15 pt, 100 % melns.

Image

Akustiskās jaudas līmenis, iekštelpās:

piktogramma kā attēlā,

ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

vērtība “YZ”: Calibri, treknraksts, 20 pt, 100 % melns,

teksts “dB”: Calibri, parastais raksts, 15 pt, 100 % melns.

Image

Attiecīgā gadījumā piemērotība lietošanai maza pieprasījuma periodos:

piktogramma kā attēlā,

ietvars: 2 pt – krāsa: 100 % ciāns — noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Regulas numurs un atsauces gads:

teksts: Calibri, treknraksts, 10 pt.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators:

piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 86 × 12 mm laukumā.

10.   Kombinēto katlu etiķetes dizains ir šāds:

Image

kur:

(a)

etiķete ir vismaz 105 mm plata un 200 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

(b)

fons ir balts;

(c)

krāsu kods ir CMYK - ciāns, fuksīns, dzeltens, melns, saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X- 00: 0 % ciāna, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

(d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

Image

ES marķējuma ietvars: 4 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00, piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 86 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt, krāsa: 100 % ciāns, garums: 86 mm.

Image

Telpu apsildes funkcija:

piktogramma kā attēlā.

Image

Ūdens uzsildīšanas funkcija:

deklarētā slodzes profila piktogramma, kā attēlots šā pielikuma 5. tabulā.

Image

Attiecīgi A++ līdz G, A+++ līdz D un A+ līdz F skala:

bulta: augstums: 5 mm, atstarpe: 1,3 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

septītā klase: 00-X-X-00,

astotā klase: 00-X-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

teksts: Calibri, treknraksts, 14 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 1 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

teksts: Calibri, treknraksts, 16 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

Image

Telpu apsildes un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klases:

bulta: platums: 14 mm, augstums: 9 mm, 100 % melns,

teksts: Calibri, treknraksts, 18 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

Image

Nominālais siltumražīgums:

ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

vērtības “XYZ”: Calibri, vismaz 12 pt, 100 % melns,

teksts “kW”: Calibri, parastais raksts, 10 pt, 100 % melns.

Image

Eiropas temperatūras karte un krāsu kvadrātiņi:

piktogramma kā attēlā,

krāsas:

tumši zila: 86-51-00-00,

vidēji zila: 53-08-00-00,

gaišzila: 25-00-02-00.

Image

Akustiskās jaudas līmenis, telpās (attiecīgā gadījumā) un āra telpās:

piktogramma kā attēlā,

ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

vērtība “YZ”: Calibri, treknraksts, 15 pt, 100 % melns,

teksts “dB”: Calibri, parastais raksts, 10 pt, 100 % melns.

Image

Attiecīgā gadījumā piemērotība lietošanai maza pieprasījuma periodos:

piktogramma kā attēlā,

ietvars: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Regulas numurs un atsauces gads:

teksts: Calibri, treknraksts, 12 pt.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators:

piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 86 × 12 mm laukumā.

11.   Telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu etiķetes dizains ir šāds:

Image

kur:

(a)

etiķete ir vismaz 210 mm plata un 297 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

(b)

fons ir balts;

(c)

krāsu kods ir CMYK – ciāns, fuksīns, dzeltens, melns, saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X- 00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

(d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

Image

ES marķējuma ietvars: 6 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00, piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 191 mm, augstums: 37 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, garums: 191 mm.

Image

Telpu apsildes funkcija:

piktogramma kā attēlā.

Image

Telpu sildītājs:

piktogramma kā attēlā,

telpu sildītāja sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase:

bulta: platums: 24 mm, augstums: 14 mm, 100 % melna.

teksts: Calibri, treknraksts, 28 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

ietvars: 3 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Saules kolektora, karstā ūdens tvertnes, temperatūras regulatora un/vai papildu sildītāja komplekts:

piktogrammas kā attēlā.

"+" simbols: Calibri, treknraksts, 50 pt, 100 % ciāns;

kvadrāti: platums: 12 mm, augstums: 12 mm, ietvars: 4 pt, 100 % ciāns,

ietvars: 3 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

A+++ līdz G skala ar ietvaru:

bulta: augstums: 15 mm, atstarpe: 3 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

septītā klase: 00-X-X-00,

Attiecīgā gadījumā — pēdējās klases: 00-X-X-00,

teksts: Calibri, treknraksts, 30 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

ietvars: 3 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta sezonas telpu apsildes energoefektivitātes klase:

bulta: platums: 33 mm, augstums: 19 mm, 100 % melns,

teksts: Calibri, treknraksts, 40 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

Image

Etiķetes ieviešanas gads un regulas numurs:

teksts: Calibri, treknraksts, 12 pt.

Image

Izplatītāja un/vai piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Izplatītāja un/vai piegādātāja modeļa identifikators:

izplatītāja un/vai piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 191 × 19 mm laukumā.

12.   Kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu etiķetes dizains ir šāds:

Image

kur:

(a)

etiķete ir vismaz 210 mm plata un 297 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

(b)

fons ir balts;

(c)

krāsu kods ir CMYK – ciāns, fuksīns, dzeltens, melns, saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X- 00: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

(d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numuri attiecas uz iepriekšējo attēlu):

Image

ES marķējuma ietvars: 6 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00, piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums: 191 mm, augstums: 37 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 2 pt, krāsa: 100 % ciāns, garums: 191 mm.

Image

Kombinētais sildītājs:

piktogrammas kā attēlā; attiecībā uz ūdens uzsildīšanas funkciju, tostarp deklarētais slodzes profils, kas apzīmēts ar attiecīgo burtu saskaņā ar VII pielikuma 15. tabulu: Calibri, treknraksts, 16 pt, 100 % melns,

kombinētā sildītāja sezonas telpu apsildes un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase:

bulta: platums: 19 mm, augstums: 11 mm, 100 % melna

teksts: Calibri, treknraksts, 23 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

ietvars: 3 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Saules kolektora, karstā ūdens tvertnes, temperatūras regulatora un/vai papildu sildītāja komplekts:

piktogrammas kā attēlā.

"+" simbols: Calibri, treknraksts, 50 pt, 100 % melns;

kvadrāti: platums: 12 mm, augstums: 12 mm, ietvars: 4 pt, 100 % ciāns,

ietvars: 3 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Telpu apsildes funkcija:

piktogramma kā attēlā.

Image

A+++ līdz G skala ar ietvaru:

bulta: augstums: 6,5 mm, atstarpe: 1 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00;

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

septītā klase: 00-X-X-00,

attiecīgā gadījumā — pēdējās klases: 00-X-X-00,

teksts: Calibri, treknraksts, 16 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

ietvars: 3 pt, krāsa: 100 % ciāns, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Attiecīgi sezonas telpu apsildes un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektam:

bulta: platums: 24 mm, augstums: 14 mm, 100 % melns,

teksts: Calibri, treknraksts, 28 pt, drukātie burti, balti, "+" simboli: augšrakstā, sakārtoti vienā rindā.

Image

Ūdens uzsildīšanas funkcija:

piktogramma kā attēlā, tostarp deklarētais slodzes profils, kas apzīmēts ar attiecīgo burtu saskaņā arVII pielikuma 15. tabulu: Calibri, treknraksts, 22 pt, 100 % melns.

Image

Etiķetes ieviešanas gads un regulas numurs:

teksts: Calibri, treknraksts, 12 pt.

Image

Izplatītāja un/vai piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Izplatītāja un/vai piegādātāja modeļa identifikators:

izplatītāja un/vai piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ir izvietots 191 × 19 mm laukumā.


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.


IV PIELIKUMS

Ražojuma datu lapa

1.   TELPU SILDĪTĀJI

1.1.

Informāciju telpu sildītāja datu lapā sniedz turpmāk norādītajā secībā un iekļauj ražojuma brošūrā vai citos materiālos, ko nodrošina kopā ar ražojumu:

(a)

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

(b)

piegādātāja modeļa identifikators;

(c)

modeļa telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 1. punktu;

(d)

nominālā siltuma jauda, tostarp visu papildu sildītāju nominālā siltuma jauda, kas izteikta kW un noapaļota līdz veselam skaitlim (siltumsūkņa telpu sildītājiem — vidējos klimatiskajos apstākļos);

(e)

telpu apsildes sezonas energoefektivitāte %, noapaļota līdz veselam skaitlim un aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma 3. un 4. punktu (siltumsūkņa telpu sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos).

(f)

gada enerģijas patēriņš gala enerģijas kWh un/vai augstākās siltumspējas GJ, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 3. un 4. punktu (siltumsūkņa telpu sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos);

(g)

akustiskās jaudas līmenis LWA telpās, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim (attiecīgos gadījumos – siltumsūkņa telpu sildītājiem);

(h)

jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, montējot un uzstādot telpu sildītāju vai veicot tā tehnisko apkopi;

turklāt koģenerācijas telpu sildītājiem:

(i)

elektriskā efektivitāte, izteikta % un noapaļota līdz veselam skaitlim;

turklāt siltumsūkņa telpu sildītājiem:

(j)

nominālā siltuma jauda, ietverot visu papildu sildītāju nominālo siltuma jaudu, aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, izteikta kW un noapaļota līdz veselam skaitlim;

(k)

% izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota telpu apsildes sezonas energoefektivitāte aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, kas aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma 4. punktu;

(l)

gada enerģijas patēriņš gala enerģijas kWh un/vai augstākās siltumspējas GJ aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 4. punktu;

(m)

akustiskās jaudas līmenis LWA ārpus telpām, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim.

1.2.

Viena datu lapa var aptvert vairākus viena piegādātāja telpu sildītāju modeļus.

1.3.

Datu lapā ietverto informāciju var sniegt, izmantojot krāsainu vai melnbaltu etiķetes kopiju. Šādā gadījumā norāda arī to 1.1. punktā minēto informāciju, kas uz etiķetes nav norādīta.

2.   KOMBINĒTIE SILDĪTĀJI

2.1.

Informāciju kombinētā sildītāja datu lapā sniedz turpmāk norādītajā secībā un iekļauj ražojuma brošūrā vai citos materiālos, ko nodrošina kopā ar ražojumu:

(a)

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

(b)

piegādātāja modeļa identifikators;

(c)

telpu sildīšanai — izmantošanai vidējas temperatūras diapazonā (un siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem — ja iespējams, izmantošanai zemas temperatūras diapazonā); ūdens uzsildīšanai – deklarētais slodzes profils, kas norādīts ar atbilstošu burtu, un tipisks lietojums saskaņā ar VII pielikuma 15. tabulu;

(d)

modeļa telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, kas noteiktas saskaņā ar II pielikuma 1. un 2. punktu;

(e)

nominālā siltuma jauda siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos, ietverot visu papildu sildītāju nominālo siltuma jaudu, izteikta kW un noapaļota līdz veselam skaitlim;

(f)

telpu apsildei – gada enerģijas patēriņš gala enerģijas kWh un/vai augstākās siltumspējas GJ, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 3. un 4. punktu (siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos); ūdens uzsildīšanai – gada elektroenerģijas patēriņš gala enerģijas kWh un/vai gada kurināmā patēriņš augstākās siltumspējas GJ, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 5. punktu (siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos)

(g)

% izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos), kas aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma 3. un 4. punktu; % izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte (siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos), kas aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma 5. punktu;

(h)

akustiskās jaudas līmenis LWA telpās, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim (attiecīgos gadījumos – siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem);

(i)

attiecīgos gadījumos norāde, ka kombinētais sildītājs spēj darboties tikai maza pieprasījuma periodos;

(j)

jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, montējot un uzstādot kombinēto sildītāju vai veicot tā tehnisko apkopi;

turklāt siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem:

(k)

nominālā siltuma jauda, ietverot visu papildu sildītāju nominālo siltuma jaudu, aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, izteikta kW un noapaļota līdz veselam skaitlim;

(l)

telpu apsildei – gada enerģijas patēriņš gala enerģijas kWh un/vai augstākās siltumspējas GJ aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 4. punktu; ūdens uzsildīšanai – gada elektroenerģijas patēriņš gala enerģijas kWh un/vai gada kurināmā patēriņš augstākās siltumspējas GJ aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 5. punktu;

(m)

% izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota telpu apsildes sezonas energoefektivitāte aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, kas aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma 4. punktu; % izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, kas aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma 5. punktu;

(n)

akustiskās jaudas līmenis LWA ārpus telpām, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim.

2.2.

Viena datu lapa var aptvert vairākus viena piegādātāja kombinēto sildītāju modeļus.

2.3.

Datu lapā ietverto informāciju var sniegt, izmantojot krāsainu vai melnbaltu etiķetes kopiju. Šādā gadījumā norāda arī to 2,1. punktā minēto informāciju, kas uz etiķetes nav norādīta.

3.   TEMPERATŪRAS REGULATORI

3.1.

Informāciju temperatūras regulatora datu lapā sniedz turpmāk norādītajā secībā un ieļauj ražojuma brošūrā vai citos materiālos, ko nodrošina kopā ar ražojumu:

(a)

ražotāja nosaukums vai preču zīme;

(b)

piegādātāja modeļa identifikators;

(c)

temperatūras regulatora klase;

(d)

temperatūras regulatora devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē, izteikts % un noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata.

3.2.

Viena datu lapa var aptvert vairākus viena piegādātāja temperatūras regulatora modeļus.

4.   SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS

4.1.

Informāciju saules enerģijas iekārtas datu lapā sniedz turpmāk norādītajā secībā un ieļauj ražojuma brošūrā vai citos materiālos, ko nodrošina kopā ar ražojumu (attiecīgā gadījumā sūkņiem kolektora kontūrā):

(a)

ražotāja nosaukums vai preču zīme;

(b)

piegādātāja modeļa identifikators;

(c)

kolektora apertūras laukums, izteikts m2 un ar precizitāti divas zīmes aiz komata;

(d)

kolektora efektivitāte, izteikta % un noapaļota līdz veselam skaitlim;

(e)

saules enerģijas karstā ūdens tvertnes energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 3. punktu;

(f)

saules enerģijas karstā ūdens tvertnes pastāvīgie zudumi, izteikti W un noapaļoti līdz veselam skaitlim;

(g)

saules enerģijas karstā ūdens tvertnes tilpums litros un m3;

(h)

gada siltuma daudzums no avotiem, kas nav saules enerģija, Qnonsol , elektroenerģijai izteikts primārās enerģijas kWh un/vai kurināmajam izteikts augstākās siltumspējas kWh, slodzes profiliem M, L, XL un XXL, vidējos klimatiskajos apstākļos, noapaļots līdz veselam skaitlim;

(i)

sūkņa jauda, izteikta W un noapaļota līdz veselam skaitlim;

(j)

jauda gaidstāves režīmā, izteikta W un norādīta ar precizitāti divas zīmes aiz komata;

(k)

papildu elektroenerģijas annual auxiliary electricity consumption patēriņš Qaux , izteikts gala enerģijas kWh un noapaļots līdz veselam skaitlim.

4.2.

Viena datu lapa var aptvert vairākus viena piegādātāja saules enerģijas iekārtas modeļus.

5.   TELPU SILDĪTĀJA, TEMPERATŪRAS REGULATORA UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS KOMPLEKTI

Ražojuma datu lapa telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas ierīces komplektam satur attiecīgi 1., 2., 3. un 4. attēlā noteiktos elementus, kas paredzēti, lai varētu novērtēt telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta telpu apsildes sezonas energoefektivitāti, tostarp šādu informāciju:

I: preferenciālā telpu sildītāja telpu apsildes sezonas energoefektivitātes vērtība, izteikta %;

II: koeficients komplekta preferenciālā un papildu sildītāja siltuma jaudas svērtās vērtības iegūšanai, kā attiecīgi noteikts šā pielikuma 5. un 6. tabulā;

III: matemātiskās izteiksmes Formula vērtība, kur Prated attiecas uz preferenciālo telpu sildītāju;

IV: matemātiskās izteiksmes Formula vērtība, kur Prated attiecas uz preferenciālo telpu sildītāju;

turklāt preferenciālajiem siltumsūkņa telpu sildītājiem:

V: % izteikta vērtība atšķirībai starp telpu apsildes sezonas energoefektivitāti vidējos un aukstākos apstākļos;

VI: % izteikta vērtība atšķirībai starp telpu apsildes sezonas energoefektivitāti siltākos un vidējos apstākļos.

6.   KOMBINĒTĀ SILDĪTĀJA, TEMPERATŪRAS REGULATORA UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS KOMPLEKTI

Kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas komplekta datu lapā ietver a) un b) punktā noteiktos elementus:

(a)

attiecīgi 1. un 3. attēlā noteiktie elementi, lai varētu novērtēt kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta telpu apsildes sezonas energoefektivitāti, tostarp šāda informācija:

I: preferenciālā kombinētā sildītāja telpu apsildes sezonas energoefektivitātes vērtība, izteikta %;

II: koeficients komplekta preferenciālā un papildu sildītāja siltuma jaudas svērtās vērtības iegūšanai, kā attiecīgi noteikts šā pielikuma 5. un 6. tabulā;

III: matemātiskās izteiksmes Formula, vērtība kur Prated attiecas uz preferenciālo kombinēto sildītāju;

IV: matemātiskās izteiksmes Formula, vērtība kur Prated attiecas uz preferenciālo kombinēto sildītāju;

turklāt preferenciālo siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem:

V: % izteikta vērtība atšķirībai starp telpu apsildes sezonas energoefektivitāti vidējos un aukstākos apstākļos;

VI: % izteikta vērtība atšķirībai starp telpu apsildes sezonas energoefektivitāti siltākos un vidējos apstākļos;

(b)

5. attēlā noteiktie elementi, lai varētu novērtēt kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti, tostarp šāda informācija:

I: kombinētā sildītāja ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes vērtība, izteikta %;

II: matemātiskās izteiksmes expression Formula vērtība, kur Qref ir ņemts no VII pielikuma 15. tabulas un Qnonsol – no saules enerģijas iekārtas ražojuma datu lapas kombinētā sildītāja deklarētajam slodzes profilam M, L, XL vai XXL;

III: matemātiskās izteiksmes Formula vērtība, kas izteikta %, kur Qaux ir ņemts no saules enerģijas iekārtas ražojuma datu lapas un Qref – no VII pielikuma 15. tabulas deklarētajam slodzes profilam M, L, XL vai XXL.

5.   tabula

Šā pielikuma 1. attēla vajadzībām – preferenciālā telpu apsildes katla vai kombinētā katla un papildu sildītāja svērums  (1)

Formula

 (2)

II, komplekts bez karstā ūdens tvertnes

II, komplekts ar karstā ūdens tvertni

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


6.   tabula

Šā pielikuma 2. līdz 4. attēla vajadzībām preferenciālā koģenerācijas telpu sildītāja, siltumsūkņa telpu sildītāja, siltumsūkņa kombinētā sildītāja vai zemas temperatūras diapazona siltumsūkņa un papildu sildītāja svērums  (3)

Formula

 (4)

II, komplekts bez karstā ūdens tvertnes

II, komplekts ar karstā ūdens tvertni

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

1.   attēls

Preferenciālajiem telpu apsildes katliem un preferenciālajiem kombinētajiem katliem – attiecīgi datu lapas elements telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektam un kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektam, norādot piedāvātā komplekta telpu apsildes sezonas energoefektivitāti.

Image

2.   attēls

Preferenciālajiem koģenerācijas telpu sildītājiem – datu lapas elements telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektam, norādot piedāvātā komplekta telpu apsildes sezonas energoefektivitāti.

Image

3.   attēls

Preferenciālajiem siltumsūkņa telpu sildītājiem un preferenciālajiem siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem – attiecīgi datu lapas elements telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektam un kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektam, norādot piedāvātā komplekta telpu apsildes sezonas energoefektivitāti.

Image

4.   attēls

Preferenciālajiem zemas temperatūras diapazona siltumsūkņiem – datu lapas elements telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektam, norādot piedāvātā komplekta telpu apsildes sezonas energoefektivitāti

Image

5.   attēls

Preferenciālajiem kombinētajiem katliem un preferenciālajiem siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem – datu lapas elements kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektam, norādot piedāvātā komplekta ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti

Image

(1)  Starpvērtības aprēķina ar lineāru interpolāciju starp divām blakusvērtībām.

(2)  Prated attiecas uz preferenciālo telpu sildītāju vai kombinēto sildītāju.

(3)  Starpvērtības aprēķina ar lineāru interpolāciju starp divām blakusvērtībām.

(4)  Prated attiecas uz preferenciālo telpu sildītāju vai kombinēto sildītāju.


V PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

1.   TELPU SILDĪTĀJI

Telpu sildītāju tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

(a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

(b)

telpu sildītāja modeļa apraksts, kas pietiekams tā skaidrai un nepārprotamai identifikācijai;

(c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

(d)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

(e)

tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

(f)

tehniskie parametri:

telpu apsildes katliem un koģenerācijas telpu sildītājiem – tehniskais parametrs, kas noteikts 7. tabulā un izmērīts un aprēķināts saskaņā ar VII pielikumu;

siltumsūkņa telpu sildītājiem – tehniskais parametrs, kas noteikts 8. tabulā un izmērīts un aprēķināts saskaņā ar VII pielikumu;

siltumsūkņa telpu sildītājiem, ja informācija attiecībā uz konkrētu modeli, kas sastāv no telpās un ārpus telpām uzstādītiem blokiem, ir iegūta ar aprēķiniem, pamatojoties uz konstrukciju un/vai ekstrapolāciju no citām kombinācijām, tad dokumentācijā ir iekļaujamas ziņas par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolācijām, un visiem testiem, kas veikti, lai verificētu veikto aprēķinu precizitāti, tostarp sīka informācija par matemātisko modeli, kas izmantots šādu kombināciju darbības efektivitātes aprēķināšanai, un sīka informācija par mērījumiem, kas veikti, lai verificētu šo modeli;

(g)

jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, telpu sildītāju montējot, uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi.

2.   KOMBINĒTIE SILDĪTĀJI

Kombinēto sildītāju tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

(a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

(b)

kombinētā sildītāja modeļa apraksts, kas pietiekams tā skaidrai un nepārprotamai identifikācijai;

(c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

(d)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

(e)

tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

(f)

tehniskie parametri:

kombinētajiem katliem – tehniskais parametrs, kas noteikts 7. tabulā un izmērīts un aprēķināts saskaņā ar VII pielikumu;

siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem – tehniskais parametrs, kas noteikts 8. tabulā un izmērīts un aprēķināts saskaņā ar VII pielikumu;

siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem, ja informācija attiecībā uz konkrētu modeli, kas sastāv no telpās un ārpus telpām uzstādītiem blokiem, ir iegūta ar aprēķiniem, pamatojoties uz konstrukciju un/vai ekstrapolāciju no citām kombinācijām, tad dokumentācijā ir iekļaujamas ziņas par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolācijām, un visiem testiem, kas veikti, lai verificētu veikto aprēķinu precizitāti, tostarp sīka informācija par matemātisko modeli, kas izmantots šādu kombināciju darbības efektivitātes aprēķināšanai, un sīka informācija par mērījumiem, kas veikti, lai verificētu šo modeli;

(g)

jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, kombinēto sildītāju montējot, uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi.

7.   tabula

Telpu apsildes katlu, kombinēto katlu un koģenerācijas telpu sildītāju tehniskie parametri

Modelis(-ļi): [informācija, ar ko identificē modeli(-ļus), uz kuriem informācija attiecas]

Kondensācijas katls: [jā/nē]

Zemas temperatūras (2) katls [jā/nē] [jā/nē]

B11 katls: [jā/nē]

Koģenerācijas telpu sildītājs: [jā/nē]

Ja atbilde ir “jā”, aprīkots ar papildu sildītāju: [jā/nē]

Kombinētais sildītājs: [jā/nē]

Pozīcija

Apzīmējums

Vērtība

Vienība

 

Pozīcija

Apzīmējums

Vērtība

Vienība

Nominālā siltuma jauda

Prated

x

kW

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte

ηs

x

%

Telpu apsildes katliem un kombinētajiem katliem: lietderīgā siltuma jauda

Telpu apsildes katliem un kombinētajiem katliem: lietderības koeficients

Pie nominālās siltuma jaudas un augstas temperatūras režīmā (1)

P4

x,x

kW

Pie nominālās siltuma jaudas un augstas temperatūras režīmā (1)

η4

x,x

%

Pie 30 % no nominālās siltuma jaudas un zemas temperatūras režīmā (2)

P1

x,x

kW

Pie 30 % no nominālās siltuma jaudas un zemas temperatūras režīmā (2)

η1

x,x

%

Koģenerācijas telpu sildītājiem: lietderīgā siltuma jauda

Koģenerācijas telpu sildītājiem: lietderības koeficients

Pie koģenerācijas telpu sildītāja nominālās siltuma jaudas, kad papildu sildītājs ir izslēgts

PCHP100+Sup0

x,x

kW

Pie koģenerācijas telpu sildītāja nominālās siltuma jaudas, kad papildu sildītājs ir izslēgts

ηCHP100+Sup0

x,x

%

Pie koģenerācijas telpu sildītāja nominālās siltuma jaudas, kad papildu sildītājs ir ieslēgts

PCHP100+Sup100

x,x

kW

Pie koģenerācijas telpu sildītāja nominālās siltuma jaudas, kad papildu sildītājs ir ieslēgts

ηCHP100+Sup100

x,x

%

Koģenerācijas telpu sildītājiem: elektriskā efektivitāte

Papildu sildītājs

Pie koģenerācijas telpu sildītāja nominālās siltuma jaudas, kad papildu sildītājs ir izslēgts

ηel,CHP100+Sup0

x,x

%

Nominālā siltuma jauda

Psup

x,x

kW

Pie koģenerācijas telpu sildītāja nominālās siltuma jaudas, kad papildu sildītājs ir ieslēgts

ηel,CHP100+Sup100

x,x

%

Pievadītās enerģijas tips

 

Papildu elektroenerģijas patēriņš

Citas pozīcijas

Pie pilnas slodzes

elmax

x,x

kW

Siltuma zudums gaidīšanas režīmā

Pstby

x,x

kW

Pie daļējas slodzes

elmin

x,x

kW

Aizdedzes degļa patērētā jauda

Pign

x,x

kW

Gaidstāves režīmā

PSB

x,xxx

kW

Gada enerģijas patēriņš

QHE

x

kWh vai GJ

Akustiskās jaudas līmenis telpās

LWA

x

dB

Kombinētajiem sildītājiem:

Deklarētais slodzes profils

 

 

Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte

ηwh

x

%

Dienas elektroenerģijas patēriņš

Qelec

x,xxx

kWh

Dienas kurināmā patēriņš

Qfuel

x,xxx

kWh

Gada elektroenerģijas patēriņš

AEC

x

kWh

Gada kurināmā patēriņš

AFC

x

GJ

Kontaktinformācija

Piegādātāja vārds/uzvārds vai nosaukums un adrese.


8.   tabula.

Siltumsūkņa telpu sildītāju un siltumsūkņa kombinēto sildītāju tehniskie parametri

Modelis(-ļi): [informācija, ar ko identificē modeli(-ļus), uz kuriem informācija attiecas]

Gaiss-ūdens siltumsūknis: [jā/nē]

Ūdens-ūdens siltumsūknis: [jā/nē]

Sālsūdens-ūdens siltumsūknis: [jā/nē]

Zemas temperatūras siltumsūknis: [jā/nē]

Aprīkots ar papildu sildītāju: [jā/nē]

Siltumsūkņa kombinētais sildītājs: [jā/nē]

Parametrus deklarē vidējas temperatūras lietojumam, izņemot zemas temperatūras siltumsūkņiem. Zemas temperatūras siltumsūkņiem parametrus deklarē zemas temperatūras lietojumam.

Parametrus deklarē vidējiem, aukstākiem un siltākiem klimatiskajiem apstākļiem.

Pozīcija

Apzīmējums

Vērtība

Vienība

 

Pozīcija

Apzīmējums

Vērtība

Vienība

Nominālā siltuma jauda  (3)

Prated

x

kW

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte

ηs

x

%

Deklarētā sildīšanas jauda pie daļējas slodzes, ja temperatūra telpās ir 20 °C un ārvides temperatūra ir Tj

Deklarētais lietderības koeficients vai primārās enerģijas patēriņa rādītājs pie daļējas slodzes, ja temperatūra telpā ir 20 °C un ārvides temperatūra ir Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd vai PERd

x,xx vai x,x

– vai %

Tj = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 2 °C

COPd vai PERd

x,xx vai x,x

– vai %

Tj = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 7 °C

COPd vai PERd

x,xx vai x,x

– vai %

Tj = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 12 °C

COPd vai PERd

x,xx vai x,x

– vai %

Tj = bivalentā temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalentā temperatūra

COPd vai PERd

x,xx vai x,x

– vai %

Tj = darba režīma robežtemperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj = darba režīma robežtemperatūra

COPd vai PERd

x,xx vai x,x

– vai %

Gaiss-ūdens siltumsūkņiem: Tj = – 15 °C (ja TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

Gaiss-ūdens siltumsūkņiem: Tj = – 15 °C (ja TOL < – 20 °C)

COPd vai PERd

x,xx vai x,x

– vai %

Bivalentā temperatūra

Tbiv

x

°C

Gaiss-ūdens siltumsūkņiem: darba režīma robežtemperatūra

TOL

x

°C

Cikliskā intervāla jauda sildīšanai

Pcych

x,x

kW

Cikliskā intervāla efektivitāte

COPcyc vai PERcyc

x,xx vai x,x

– vai %

Pazeminājuma koeficients (4)

Cdh

x,x

Ūdens uzsildīšanas darba režīma robežtemperatūra

WTOL

x

°C

Jauda režīmos, kas nav darba režīms

Papildu sildītājs

Izslēgts režīms

POFF

x,xxx

kW

Nominālā siltuma jauda (4)

Psup

x,x

kW

Izslēgta termostata režīms

PTO

x,xxx

kW

 

 

Gaidstāves režīms

PSB

x,xxx

kW

Pievadītās enerģijas tips

Kartera sildītāja režīms

PCK

x,xxx

kW

 

Citas pozīcijas

 

Jaudas vadība

fiksēta/maināma jauda

Gaiss-ūdens siltumsūkņiem: nominālais gaisa plūsmas ātrums, ārpus telpām

x

m3/h

Akustiskās jaudas līmenis, telpās/ārpus telpām

LWA

x / x

dB

Ūdens vai pretaizsalšanas līdzekļa un ūdens maisījuma-ūdens siltumsūkņiem: nominālā maisījuma vai ūdens caurplūde, āra siltummainis

x

m3/h

Gada enerģijas patēriņš

QHE

x

kWh vai GJ

Siltumsūkņa kombinētajam sildītājam:

Deklarētais slodzes profils

x

 

Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte

ηwh

x

%

Dienas elektroenerģijas patēriņš

Qelec

x,xxx

kWh

Dienas kurināmā patēriņš

Qfuel

x,xxx

kWh

Gada elektroenerģijas patēriņš

AEC

x

kWh

Gada kurināmā patēriņš

AFC

x

GJ

Kontaktinformācija

Piegādātāja vārds/uzvārds vai nosaukums un adrese.

3.   TEMPERATŪRAS REGULATORI

Temperatūras regulatoru tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 3. punkta b) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

(a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

(b)

temperatūras regulatora modeļa apraksts, kas pietiekams tā skaidrai un nepārprotamai identifikācijai;

(c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

(d)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

(e)

tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

(f)

tehniskie parametri:

temperatūras regulatora klase;

temperatūras regulatora devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē, izteikts % un noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata.

(g)

jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas veicami, temperatūras regulatoru montējot, uzstādot vai veicot tās tehnisko apkopi.

4.   SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS

Saules enerģijas iekārtu tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 4. punkta b) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

(a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

(b)

saules enerģijas iekārtas modeļa apraksts, kas pietiekams tā skaidrai un nepārprotamai identifikācijai;

(c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

(d)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

(e)

tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

(f)

tehniskie parametri (sūkņiem kolektora kontūrā, ja tādi ir):

kolektora apertūras laukums Asol (m2) ar precizitāti divas zīmes aiz komata;

kolektora efektivitāte ηcol , izteikta % un noapaļota līdz veselam skaitlim;

saules enerģijas karstā ūdens tvertnes energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 3. punktu;

saules enerģijas karstā ūdens tvertnes pastāvīgie zudumi S, izteikti W un noapaļoti līdz veselam skaitlim;

saules enerģijas karstā ūdens tvertnes tilpums V litros un m3;

gada siltuma daudzums no avotiem, kas nav saules enerģija, Qnonsol , elektroenerģijai izteikts primārās enerģijas kWh un/vai kurināmajam izteikts augstākās siltumspējas kWh, slodzes profiliem M, L, XL un XXL, vidējos klimatiskajos apstākļos, noapaļots līdz veselam skaitlim;

sūkņa jauda solpump, izteikta W un noapaļota līdz veselam skaitlim;

gaidstāves režīma jauda solstandby, izteikta W ar precizitāti divas zīmes aiz komata;

papildu elektroenerģijas patēriņš Qaux , izteikts gala enerģijas kWh un noapaļots līdz veselam skaitlim;

(g)

jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, saules enerģijas iekārtu montējot, uzstādot vai veicot tās tehnisko apkopi.

5.   TELPU SILDĪTĀJA, TEMPERATŪRAS REGULATORA UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS KOMPLEKTI

Telpu sildītaja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 5. punkta c) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

(a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

(b)

telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta modeļa apraksts, kas pietiekams tā skaidrai un nepārprotamai identifikācijai;

(c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

(d)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

(e)

tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

(f)

tehniskie parametri:

telpu apsildes sezonas energoefektivitāte %, noapaļota līdz veselam skaitlim;

šī pielikuma 1., 3. un 4. punktā noteiktie tehniskie parametri;

(g)

jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu montējot, uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi.

6.   KOMBINĒTĀ SILDĪTĀJA, TEMPERATŪRAS REGULATORA UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS KOMPLEKTI

Kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 6. punkta c) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

(a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

(b)

kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekta modeļa apraksts, kas pietiekams tā skaidrai un nepārprotamai identifikācijai;

(c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

(d)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

(e)

tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

(f)

tehniskie parametri:

telpu apsildes sezonas energoefektivitāte % un ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte %, noapaļota līdz veselam skaitlim;

šī pielikuma 2., 3. un 4. punktā noteiktie tehniskie parametri;

(g)

jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu montējot, uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi.


(1)  Augstas temperatūras režīms ir 60 °C temperatūra atgaitas cauruļvadā pie sildītāja un 80 °C padeves temperatūra no sildītāja izejošajā cauruļvadā.

(2)  Zema temperatūra kondensācijas katliem ir 30°C, zemas temperatūras katliem – 37 °C un citiem sildītājiem – 50 °C atgaitas cauruļvadā (pie sildītāja).

(3)  Siltumsūkņa telpu sildītājiem un siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem nominālā siltuma jauda Prated ir vienāds ar sildīšanas konstruktīvo slodzi Pdesignh, un papildu sildītāja nominālā siltuma jauda Psup ir vienāda ar sildīšanas papildu jaudu sup(Tj).

(4)  Ja Cdh nenosaka, izmantojot mērījumus, tad standarta pazeminājuma koeficients ir Cdh = 0,9.


VI PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad galalietotājiem nav paredzēts apskatīt izstādīto ražojumu

1.   TELPU SILDĪTĀJI

1.1.

Regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto informāciju sniedz šādā secībā:

(a)

modeļa telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 1. punktu;

(b)

nominālā siltuma jauda (siltumsūkņa telpu sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos), ietverot visu papildu sildītāju nominālo siltuma jaudu, izteikta kWh un noapaļota līdz veselam skaitlim;

(c)

% izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (siltumsūkņa telpu sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos), kas aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma 3. un 4. punktu;

(d)

gada enerģijas patēriņš gala enerģijas kWh un/vai augstākās siltumspējas GJ (siltumsūkņa telpu sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos), kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 3. un 4. punktu;

(e)

akustiskās jaudas līmenis LWA telpās, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim (attiecīgos gadījumos – siltumsūkņa telpu sildītājiem);

turklāt koģenerācijas telpu sildītājiem:

(f)

elektriskā efektivitāte, izteikta % un noapaļota līdz veselam skaitlim;

turklāt siltumsūkņa telpu sildītājiem:

(g)

nominālā siltuma jauda, ietverot visu papildu sildītāju nominālo siltuma jaudu, aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, izteikta kW un noapaļota līdz veselam skaitlim;

(h)

% izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota telpu apsildes sezonas energoefektivitāte aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, kas aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma 4. punktu;

(i)

gada enerģijas patēriņš gala enerģijas kWh un/vai augstākās siltumspējas GJ aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 4. punktu;

(j)

akustiskās jaudas līmenis LWA ārpus telpām, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim;

turklāt zemas temperatūras siltumsūkņiem:

(k)

norāde, ka zemas temperatūras siltumsūknis ir piemērots tikai zemas temperatūras lietojumam.

1.2.

1.1. punktā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un šriftu.

2.   KOMBINĒTIE SILDĪTĀJI

2.1.

Regulas 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā norādīto informāciju sniedz šādā secībā:

(a)

telpu apsildei – izmantošana vidējas temperatūras diapazonā; ūdens uzsildīšanai – deklarētais slodzes profils, kas norādīts ar atbilstošu burtu, un tipisks lietojums saskaņā ar VII pielikuma 15. tabulu;

(b)

modeļa telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, kas noteiktas saskaņā ar II pielikuma 1. un 2. punktu;

(c)

nominālā siltuma jauda (siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos), ietverot visu papildu sildītāju nominālo siltuma jaudu, izteikta kW un noapaļota līdz veselam skaitlim;

(d)

telpu apsildei – gada enerģijas patēriņš gala enerģijas kWh un/vai augstākās siltumspējas GJ, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 3. un 4. punktu (siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos); ūdens uzsildīšanai – gada elektroenerģijas patēriņš gala enerģijas kWh un/vai gada kurināmā patēriņš augstākās siltumspējas GJ, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 5. punktu (siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos)

(e)

% izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos), kas aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma 3. un 4. punktu; % izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte (siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem vidējos klimatiskajos apstākļos), kas aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma 5. punktu;

(f)

akustiskās jaudas līmenis LWA telpās, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim (attiecīgos gadījumos – siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem);

(g)

attiecīgos gadījumos norāde, ka kombinētais sildītājs spēj darboties tikai maza pieprasījuma periodos;

turklāt siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem:

(h)

nominālā siltuma jauda, ietverot visu papildu sildītāju nominālo siltuma jaudu, aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, izteikta kW un noapaļota līdz veselam skaitlim;

(i)

telpu apsildei – gada enerģijas patēriņš gala enerģijas kWh un/vai augstākās siltumspējas GJ aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 4. punktu; ūdens uzsildīšanai – gada elektroenerģijas patēriņš gala enerģijas kWh un/vai gada kurināmā patēriņš augstākās siltumspējas GJ aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VII pielikuma 5. punktu;

(j)

% izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota telpu apsildes sezonas energoefektivitāte aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, kas aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma 4. punktu; % izteikta un līdz veselam skaitlim noapaļota ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos, kas aprēķināta saskaņā ar VII pielikuma 5. punktu;

(k)

akustiskās jaudas līmenis LWA ārpus telpām, izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim.

2.2.

2.1. punktā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un šriftu.

3.   TELPU SILDĪTĀJA, TEMPERATŪRAS REGULATORA UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS KOMPLEKTI

3.1.

Regulas 4. panta 3. punkta b) apakšpunktā norādīto informāciju sniedz šādā secībā:

(a)

modeļa telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 1. punktu;

(b)

telpu apsildes sezonas energoefektivitāte %, noapaļota līdz veselam skaitlim;

(c)

elementi, kas attiecīgi norādīti IV pielikuma 1., 2., 3. un 4. attēlā.

3.2.

3.1. punktā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un šriftu.

4.   KOMBINĒTĀ SILDĪTĀJA, TEMPERATŪRAS REGULATORA UN SAULES ENERĢIJAS IEKĀRTAS KOMPLEKTI

4.1.

Regulas 4. panta 4. punkta b) apakšpunktā norādīto informāciju sniedz šādā secībā:

(a)

modeļa telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase, kas noteiktas saskaņā ar II pielikuma 1. un 2. punktu;

(b)

telpu apsildes sezonas energoefektivitāte % un ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte %, noapaļota līdz veselam skaitlim;

(c)

elementi, kas attiecīgi norādīti IV pielikuma 1. un 3. attēlā.

(d)

elementi, kas attiecīgi norādīti IV pielikuma 5. attēlā.

4.2.

4.1. punktā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un šriftu.


VII PIELIKUMS

Mērījumi un aprēķini

1.   Atbilstības nodrošināšanai un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijai mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai izmantojot citas ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas metodes, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas. Tās atbilst nosacījumiem un tehniskajiem parametriem, kas noteikti 2 līdz 6. punktā.

2.