EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0715

Komisijas Regula (ES) Nr. 715/2013 ( 2013. gada 25. jūlijs ), ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad vara lūžņi vairs nav atkritumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK

OV L 201, 26.7.2013, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/715/oj

26.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/14


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 715/2013

(2013. gada 25. jūlijs),

ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad vara lūžņi vairs nav atkritumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (1) un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Novērtējot vairākas atkritumu plūsmas, var secināt, ka vara lūžņu pārstrādes tirgum nāktu par labu tādu īpašu kritēriju izstrāde, kas ļautu noteikt, kad no atkritumiem iegūtie vara lūžņi vairs nav atkritumi. Šiem kritērijiem būtu jānodrošina augsts vides aizsardzības līmenis. Uz tiem nebūtu jāattiecina trešo valstu veikta vara lūžņu kā atkritumu klasifikācija.

(2)

Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra ziņojumi liecina, ka attiecībā uz tādiem vara lūžņiem, kas tiks izmantoti kā izejvielas krāsaino metālu rūpniecībā, pastāv gan tirgus, gan pieprasījums. Tādēļ vara lūžņiem būtu jābūt pietiekami tīriem sastāva ziņā un jāatbilst attiecīgajiem standartiem vai specifikācijām, kādas prasa krāsaino metālu rūpniecībā.

(3)

Kritērijiem, kas nosaka, kad vara lūžņi vairs nav atkritumi, būtu jānodrošina, ka vara lūžņi pēc reģenerācijas atbilst krāsaino metālu rūpniecības tehniskajām prasībām, spēkā esošajiem tiesību aktiem un ražojumiem piemērojamiem standartiem un ka tie kopumā nelabvēlīgi neietekmē vidi un cilvēka veselību. Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra ziņojumi liecina, ka ierosinātie kritēriji attiecībā uz atkritumiem, ko izmanto kā izejvielas reģenerācijā, uz apstrādes procesiem un metodēm, kā arī uz vara lūžņiem, kas rodas reģenerācijā, atbilst šiem mērķiem, un tā rezultātā saražotajiem vara lūžņiem nepiemīt bīstamas īpašības un tajos nav pārāk daudz metālu, kas nav varš un nemetāla savienojumi.

(4)

Lai nodrošinātu atbilstību kritērijiem, ir lietderīgi paredzēt, ka jāsniedz informācija par vara lūžņiem, kas vairs nav atkritumi, un jāizveido vadības sistēma.

(5)

Ja, pamatojoties uz vara lūžņu tirgus apstākļu attīstības uzraudzību, ir konstatēta nelabvēlīga ietekme uz vara lūžņu otrreizējās pārstrādes tirgu, jo īpaši attiecībā uz šādu vara lūžņu pieejamību un piekļuvi tiem, iespējams, šie kritēriji būs jāpārskata.

(6)

Lai tirgus dalībnieki varētu pielāgoties kritērijiem, kas nosaka, kad vara lūžņi vairs nav atkritumi, ir lietderīgi paredzēt samērīgu laikposmu, pirms šo regulu sāk piemērot.

(7)

Ar Direktīvas 2008/98/EK 39. pantu izveidotā komiteja nav sniegusi atzinumu par šīs regulas paredzētajiem pasākumiem, un tāpēc Komisija veicamo pasākumu projektu iesniedza Padomei un nosūtīja Eiropas Parlamentam. Padome divu mēnešu termiņā, kas paredzēts 5.a pantā Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (2), nerīkojās, un attiecīgi Komisija tūlīt iesniedza pasākumus Eiropas Parlamentam. Eiropas Parlaments četru mēnešu laikā pēc minētās nosūtīšanas neiebilda pret minētajiem pasākumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā paredzēti kritēriji, kas nosaka, kad vara lūžņi vairs nav atkritumi.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto Direktīvā 2008/98/EK noteiktās definīcijas.

Turklāt piemēro šādas definīcijas:

1)

“vara lūžņi” ir metāllūžņi, kas sastāv galvenokārt no vara un vara sakausējumiem;

2)

“īpašnieks” ir fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā atrodas vara lūžņi;

3)

“ražotājs” ir īpašnieks, kas citam īpašniekam nodod vara lūžņus, kuri par tādiem atzīti pirmo reizi un vairs nav atkritumi;

4)

“importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas Savienības muitas teritorijā ieved vara lūžņus, kuri vairs nav atkritumi;

5)

“kvalificēti darbinieki” ir darbinieki, kuriem ir atbilstīga pieredze vai kuri ir atbilstīgi apmācīti, lai novērtētu vara lūžņu īpašības un veiktu to monitoringu;

6)

“vizuāla inspekcija” ir vara lūžņu pārbaude, ko veic visam sūtījumam, izmantojot cilvēka maņas vai nespecializētas iekārtas;

7)

“sūtījums” ir vara lūžņu partija, ko paredzēts nogādāt no ražotāja citam īpašniekam un kas var atrasties vienā vai vairākās transporta vienībās, piemēram, konteineros.

3. pants

Kritēriji vara lūžņiem

Vara lūžņi vairs nav atkritumi, ja pēc to nodošanas no ražotāja citam īpašniekam ir izpildīti šādi nosacījumi:

1)

reģenerācijā radušies vara lūžņi atbilst I pielikuma 1. iedaļā izklāstītajiem kritērijiem;

2)

atkritumi, ko izmanto kā izejvielas reģenerācijā, atbilst kritērijiem, kas noteikti I pielikuma 2. iedaļā;

3)

atkritumi, ko izmanto kā izejvielas reģenerācijā, ir apstrādāti saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti I pielikuma 3. iedaļā;

4)

ražotājs ir izpildījis 4. un 5. pantā noteiktās prasības.

4. pants

Atbilstības apliecinājums

1.   Ražotājs vai importētājs par katru vara lūžņu sūtījumu izdod atbilstības apliecinājumu, kas atbilst II pielikumā pievienotajam paraugam.

2.   Ražotājs vai importētājs nosūta nākamajam vara lūžņu sūtījuma īpašniekam atbilstības apliecinājumu. Ražotājs vai importētājs glabā atbilstības apliecinājuma eksemplāru vismaz vienu gadu pēc tā izdošanas dienas un pēc pieprasījuma dara to pieejamu kompetentajām iestādēm.

3.   Atbilstības apliecinājums var būt elektroniskā formā.

5. pants

Vadības sistēma

1.   Ražotājs ievieš vadības sistēmu, kas ir piemērota, lai pierādītu atbilstību kritērijiem, kas minēti 3. pantā.

2.   Vadības sistēma ietver dokumentētu procedūru kopumu par katru no šādiem aspektiem:

a)

reģenerācijā radušos vara lūžņu kvalitātes uzraudzība, kā noteikts I pielikuma 1. iedaļā (tostarp paraugu ņemšana un analīze);

b)

radioaktivitātes monitoringa efektivitāte, kā noteikts I pielikuma 1.5. iedaļā;

c)

tādu atkritumu pieņemšanas kontrole, kurus izmanto kā izejvielas reģenerācijā, kā noteikts I pielikuma 2. iedaļā;

d)

apstrādes procesu un metožu uzraudzība, kā noteikts I pielikuma 3.3. iedaļā;

e)

atsauksmes no klientiem par vara lūžņu kvalitātes atbilstību;

f)

saskaņā ar a) līdz d) apakšpunkta prasībām veiktās uzraudzības rezultātu reģistrēšana;

g)

vadības sistēmas pārskatīšana un pilnveidošana;

h)

darbinieku apmācība.

3.   Vadības sistēma paredz arī īpašas uzraudzības prasības, kas attiecībā uz katru kritēriju noteiktas I pielikumā.

4.   Ja kādu no apstrādes veidiem, kas minēti I pielikuma 3.3. iedaļā, veic iepriekšējais īpašnieks, ražotājs nodrošina, ka piegādātājs uztur vadības sistēmu, kura atbilst šā panta prasībām.

5.   Atbilstības novērtēšanas iestāde, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/2008 (3) un ir akreditēta saskaņā ar minēto regulu, vai vides verificētājs, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1221/2009 (4) 2. panta 20. punkta b) apakšpunktā un ir akreditēts vai licencēts saskaņā ar minēto regulu, verificē, vai vadības sistēma atbilst šā panta prasībām. Verifikācija jāveic reizi trijos gados.

Pietiekama īpaša pieredze, lai veiktu verifikāciju, kas minēta šajā regulā, ir tikai verificētājiem ar šādu akreditāciju vai licenci, kas pamatojas uz NACE kodiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1893/2006 (5):

a)

* NACE 38. kods (atkritumu savākšana, apstrāde un apglabāšana; materiālu reģenerācija); vai

b)

* NACE 24. kods (metālu ražošana), jo īpaši iekļaujot 24.44. apakškodu (vara ražošana).

6.   Importētājs prasa saviem piegādātājiem, lai viņi uzturētu vadības sistēmu, kas atbilst 1., 2. un 3. punktā ietvertajām prasībām un ko verificējis neatkarīgs ārējais verificētājs.

Piegādātāja vadības sistēmu sertificē atbilstības novērtēšanas iestāde, kuru akreditējis viens no šiem:

a)

akreditēšanas iestāde, kura šajā darbības jomā izturējusi salīdzinošo novērtējumu, ko veikusi iestāde, kas atzīta Regulas (EK) Nr. 765/2008 14. pantā;

b)

vides verificētājs, kuru ir akreditējusi vai licencējusi akreditācijas vai licencēšanas iestāde saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 uz kuru arī attiecas uz salīdzinošā novērtēšana atbilstoši minētās regulas 31. pantam.

Verificētājiem, kuri vēlas darboties trešās valstīs, jāiegūst īpaša akreditācija vai licence saskaņā ar specifikācijām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 765/2008 vai Regulā (EK) Nr. 1221/2009 kopā ar Komisijas Lēmumu 2011/832/ES (6).

7.   Ražotājs pēc kompetento iestāžu pieprasījuma nodrošina tām piekļuvi vadības sistēmai.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.

(2)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(3)  OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

(4)  OV L 342, 22.12.2009., 1. lpp.

(5)  OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.

(6)  OV L 330, 14.12.2011., 25. lpp.


I PIELIKUMS

Kritēriji vara lūžņiem

Kritēriji

Pušu veiktās kontroles prasības

1. iedaļa.   Reģenerācijā radušos vara lūžņu kvalitāte

1.1.

Lūžņus šķiro saskaņā ar klienta specifikāciju, rūpniecisko specifikāciju vai standartu tiešai izmantošanai metāla rūpnīcās, lietuvēs, pārstrādē, atkārtotā kausēšanā vai citu metālu ražošanā.

Kvalificēti darbinieki šķiro katru sūtījumu.

1.2.

Piejaukumu kopējais daudzums ir < 2 (masas)%.

Piejaukumi ir:

metāli, kas nav varš un vara sakausējumi,

nemetāla materiāli, piemēram, zeme, putekļi, izolācija un stikls,

degtspējīgi nemetāla materiāli, piemēram, gumija, plastmasa, audums, koksne un citas ķīmiskās vai bioloģiskās vielas,

izdedži, sārņi, virskārta, gaisa filtru putekļi, smalcinātāju putekļi, dūņas.

Kvalificēti darbinieki veic katra sūtījuma vizuālo inspekciju.

Reprezentatīvus visu marku vara lūžņu paraugus regulāri (vismaz ik pēc sešiem mēnešiem) analizē, lai noteiktu kopējo piejaukumu daudzumu. Piejaukumu kopējo daudzumu nosaka pēc masas, kad vara/vara sakausējuma metāla daļiņas un priekšmeti ir manuālā šķirošanā vai kā citādi (piemēram, ar magnētu vai pēc blīvuma) atdalīti no piejaukumu daļiņām vai priekšmetiem.

To, cik bieži jāanalizē reprezentatīvie paraugi, nosaka, ņemot vērā šādus faktorus:

paredzamais mainīgums (piemēram, ņemot vērā iepriekšējos rezultātus),

reģenerācijā par izejvielām izmantoto atkritumu kvalitātes mainīguma un apstrādes procesa mainīguma raksturīgais risks,

monitoringa metodes raksturīgā precizitāte, kā arī

tas, cik lielā mērā rezultāti atšķiras no robežvērtībām, kas noteiktas kopējam piejaukumu daudzumam.

Monitoringa biežuma noteikšanas process būtu jādokumentē kā daļa no vadības sistēmas, un šai dokumentācijai vajadzētu būt pieejamai revīzijai.

1.3.

Lūžņi nesatur pārmērīgi daudz metāla oksīda jebkādā veidā, izņemot tik, cik tas rodas dabiski, uzglabājot sagatavotos metāllūžņus ārpus telpām normālos atmosfēras apstākļos.

Kvalificēti darbinieki veic katra sūtījuma vizuālo inspekciju.

1.4.

Lūžņi nesatur pamanāmus daudzumus eļļas, eļļas emulsiju, eļļošanas līdzekļu un smērvielu, izņemot nenozīmīgus daudzumus, kas nevar izraisīt pilēšanu.

Kvalificēti darbinieki veic katra sūtījuma vizuālo inspekciju, īpašu uzmanību pievēršot tām daļām, kurās visvairāk iespējama eļļas pilēšana.

1.5.

Nav nepieciešams rīkoties saskaņā ar valsts vai starptautiskiem noteikumiem par monitoringa un reaģēšanas procedūrām attiecībā uz radioaktīvajiem metāllūžņiem.

Šī prasība neskar tiesību aktus par darba ņēmēju un sabiedrības locekļu veselības aizsardzību, kas pieņemti saskaņā ar Euratom līguma III nodaļu, jo īpaši Padomes Direktīvu 96/29/Euratom (1).

Kvalificēti darbinieki veic katra sūtījuma radioaktivitātes monitoringu. Katram lūžņu sūtījumam pievieno sertifikātu, kas izdots saskaņā ar valsts vai starptautiskiem noteikumiem par radioaktīvo metāllūžņu monitoringa un reaģēšanas procedūrām. Sertifikātu var iekļaut citos dokumentos, kas pievienoti sūtījumam.

1.6.

Lūžņiem nepiemīt neviena no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK III pielikumā uzskaitītajām bīstamajām īpašībām. Lūžņi atbilst robežkoncentrācijai, kas noteikta Komisijas Lēmumā 2000/532/EK (2) un nepārsniedz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 850/2004 (3) IV pielikumā noteikto robežkoncentrāciju.

Šī prasība neattiecas uz tādu metālu sakausējumu īpašībām, kas ir vara sakausējumu sastāvā.

Kvalificēti darbinieki veic katra sūtījuma vizuālo inspekciju. Ja, to veicot, rodas aizdomas par iespējamām bīstamām īpašībām, veic turpmākos atbilstošos monitoringa pasākumus, piemēram, paraugu ņemšanu un testēšanu. Darbinieki ir apmācīti, kā rīkoties saskarē ar iespējamām kaitīgām īpašībām, kas var piemist vara lūžņiem, un kā atpazīt materiālu detaļas vai pazīmes, kas ļauj noteikt to bīstamās īpašības. Bīstamo materiālu noteikšanas procedūru dokumentē saskaņā ar vadības sistēmu.

1.7.

Lūžņi nesatur paaugstināta spiediena, slēgtus vai nepietiekami atvērtus konteinerus, kas var izraisīt sprādzienus metalurģiskajās krāsnīs.

Kvalificēti darbinieki veic katra sūtījuma vizuālo inspekciju.

1.8.

Lūžņi nesatur PVC, proti, PVC pārklājumus, krāsas, plastmasas atliekas.

Kvalificēti darbinieki veic katra sūtījuma vizuālo inspekciju.

2. iedaļa.   Atkritumi, ko izmanto kā izejvielas reģenerācijā

2.1.

Par izejvielām drīkst izmantot tikai tos atkritumus, kas satur reģenerējamu varu vai vara sakausējumus.

2.2.

Bīstamos atkritumus nedrīkst izmantot kā izejvielas, izņemot tad, ja ir iesniegti pierādījumi, ka ir piemēroti procesi un metodes, kā norādīts apstrādes kritērijos un metodēs, lai likvidētu visas bīstamās īpašības.

2.3.

Šādus atkritumus nedrīkst izmantot kā izejvielas:

slīpēšanas un virpošanas procesā radušās skaidas, kas satur šķidrumus, piemēram, naftu vai naftas emulsijas, kā arī

mucas un konteinerus, izņemot iekārtas no nolietotiem transportlīdzekļiem, kas satur vai ir saturējušas eļļas vai krāsas.

Visu saņemto atkritumu kontroli (ar vizuālo inspekciju) un visu ar tiem saistītās dokumentācijas pieņemšanas pārbaudi veic kvalificēti darbinieki, kas ir apmācīti, kā noteikt atkritumus, kas neatbilst šajā iedaļā izklāstītajiem kritērijiem.

3. iedaļa.   Apstrādes procesi un metodes

3.1.

Vara lūžņiem jābūt atdalītiem izcelsmes vietā vai vācot, un tiem jābūt uzglabātiem atsevišķi vai arī par izejvielām izmantojamiem atkritumiem ir jātiek apstrādātiem, lai atdalītu vara lūžņus no nemetāla un metāla, kas nav varš, sastāvdaļām. Vara lūžņus, kas rodas no šīm darbībām, glabā atsevišķi no citiem atkritumiem.

3.2.

Ir jābūt pabeigtai visu veidu mehāniskajai apstrādei (piemēram, griešanai, lokšņu griešanai, sasmalcināšanai vai sadrupināšanai; šķirošanai, sadalīšanai, tīrīšanai, atsārņošanai, iztukšošanai), kas nepieciešama, lai sagatavotu metāllūžņus tiešai izmantošanai galīgajā pielietojumā.

3.3.

Atkritumiem, kas satur bīstamās sastāvdaļas, piemēro šādas īpašās prasības:

izejmateriāliem, kas iegūti no nolietotām elektriskām vai elektroniskām iekārtām, vai no nolietotiem transportlīdzekļiem, ir jābūt veiktai visa veida apstrādei, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/96/EK (4) 6. pantā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/53/EK (5) 6. pantā,

hlorfluorogļūdeņražiem no nolietotām iekārtām ir jābūt savāktiem procesā, ko apstiprinājušas kompetentās iestādes,

kabeļiem ir jābūt ar notīrītu apvalku vai sagrieztiem. Ja kabelis satur organisku pārklājumu (plastmasas), tam jābūt atdalītam, izmantojot labākās pieejamās metodes,

mucām un konteineriem jābūt iztukšotiem un iztīrītiem,

bīstamo vielu atkritumiem, kas nav minēti 1. punktā, jābūt reāli likvidētiem procesā, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde.

 


(1)  OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.

(3)  OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.

(4)  OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp.

(5)  OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.


II PIELIKUMS

Paziņojums par atbilstību 4. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem, kas nosaka, kad atkritumi vairs nav atkritumi

1.

Vara lūžņu ražotājs/importētājs:

Nosaukums:

Adrese:

Kontaktpersona:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

2.

a)

Metāllūžņu kategorijas nosaukums vai kods saskaņā ar nozares specifikāciju vai standartu:

b)

Ja nepieciešams, klienta specifikācijas galvenās tehniskās prasības, piemēram, sastāvs, izmērs, tips, īpašības:

3.

Metāllūžņu sūtījums atbilst nozares specifikācijām vai standartiem, kas minēti 2. a) punktā, vai klientu specifikācijām, kas minētas 2. b) punktā.

4.

Sūtījuma daudzums kg.

5.

Radioaktivitātes pārbaudes sertifikāts ir sagatavots saskaņā ar valsts vai starptautiskiem noteikumiem par radioaktīvo metāllūžņu monitoringa un reaģēšanas procedūrām.

6.

Metāllūžņu ražotāji piemēro vadības sistēmu, kas atbilst Komisijas Regulā (ES) Nr. 715/2013 minētajām prasībām [tiks pievienots, kad pieņems šo regulu], ko ir verificējusi akreditēta atbilstības novērtēšanas iestāde vai vides verificētājs, vai, ja metāllūžņi, kas vairs nav atkritumi, ir ievesti Savienības muitas teritorijā, neatkarīgs ārējais verificētājs.

7.

Metāllūžņu sūtījums atbilst Regulas (ES) Nr. 715/2013 3. panta no 1. līdz 3. punktā minētajiem kritērijiem.

8.

Metāllūžņu ražotāja/importētāja deklarācija: Apliecinu, ka iepriekš norādītā informācija, cik man zināms, ir pilnīga, patiesa un pareiza:

Vārds, uzvārds:

Datums:

Paraksts:


Top